ДЕКЛАРАЦИЯ

приета от съдиите в Административен съд - гр. Пазарджик на проведеното Общо събрание на 10.12.2007г.

Съдиите в Административен съд - гр. Пазарджик, чрез настоящата декларация, приемат, че всеки от тях, чрез упражняваната от него професия работи за издигането на престижа на институцията в обществото и със своето поведение утвърждава непрекъснато принципите на справедливост и безпристрастност, с оглед отстояване независимостта на съдебната власт. Съдията е лицето на Административен съд - гр. Пазарджик и следва винаги да отстоява авторитета и независимостта на тази институция. Той не се влияе от политически, икономически или друг вид интереси, които биха могли да се свържат с неговата работа и да повлияят на вътрешното му убеждение.

Съдиите от Административен съд - гр. Пазарджик, при изпълнение на своите задължения се подчиняват само на Конституцията и законите в Република България. Те не се съобразяват с обществен или медиен натиск, независимо от значимостта на разглежданите от тях дела. Съдийската независимост обхваща не само прилагането на процесуалния и материалния закон. Тя обхваща и преценката на доказателствата, защото зависимостта на съдията в тази област е заплаха за правосъдието. Вътрешноведомствената подчиненост на съдията важи само по отношение на администрацията на правосъдната дейност.

В професионалната си дейност и в личния си живот, всеки от съдиите дължи на колегите си уважение и разбиране и не си позволява безпринципни критики и оценки за работата, личността и поведението на другите съдии, а при осъществяването на личните си или обществени контакти не прави анализ на постановените от другите съдии актове. Той не изразява предпочитания или предубеждения към определена група хора на основата на политически убеждения, раса, идеология, религия и други.

1.         Е. Георгиева /п/

2.  С. Кемалова /п/

3.  Д. Кривирадчева /п/

4.  В. Нанев /п/

5.  Д. Руков /п/

6.  Г. Видев /п/

 

7.  В. Андонова /п/

8.  Д. Митрова /п/

9.  А. Митрев /п/