ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната  Е. Г.,

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Пазарджик, Административен ръководител – Председател,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

                 нямам участие;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

                 не развивам дейност като ЕТ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

                 не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества и кооперации.                            

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

                не съм имала участие;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

               не съм развивала дейност като ЕТ;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

              не съм била управител или член на орган на управление или контрол.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):

   потребителски кредити      -     40 000 лв. – ДСК АД, клон Пазарджик;

-          20 000 лв. – Общинска банка АД, клон Пазарджик;

                         овърдрафт      -    10 000 лв. -  Общинска банка АД, клон Пазарджик;

                  кредитна карта     -     10 000 лв. – Райфайзенбанк АД, клон Пазарджик.

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

               нямам сключени такива договори.

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

             нямам частен интерес към дейността на свързаните с мен лица по смисъла на & 1, т.1 от  допълнителните разпоредби на ЗПРКИ

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата: 14.05.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаният А. М., в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора): ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ – БПБ АД

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ – РАЙФАЙЗЕНБАНК АД

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЕ

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: НЕ

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 

 Дата: 15.05.2009 г.

 

 

Декларатор: /п/

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

Долуподписаната в. а., в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора): ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ – АЛФА БАНК АД

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ – БАНКА ДСК АД, РАЙФАЙЗЕНБАНК АД

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЕ

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: НЕ

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 Дата: 18.05.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната  С. К.,

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Пазарджик, Съдия, Зам.председател,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

                 нямам участие;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

                 не развивам дейност като ЕТ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

                 не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества и кооперации.                            

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

                не съм имала участие;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

               не съм развивала дейност като ЕТ;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

              не съм била управител или член на орган на управление или контрол.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):

         потребителски кредити: - 8 000 лв. – Райфайзенбанк АД, клон Пазарджик;

                                                   - 4 000 лв. – Райфайзенбанк АД, клон  Пазарджик

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

               нямам сключени такива договори.

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

             нямам частен интерес към дейността на свързаните с мен лица по смисъла на & 1, т.1 от  допълнителните разпоредби на ЗПРКИ

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

 Дата: 27.05.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната  Д. К.,

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Пазарджик, Съдия,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

                 нямам участие;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

                 не развивам дейност като ЕТ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

                 не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества и кооперации.                            

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

                не съм имала участие;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

               не съм развивала дейност като ЕТ;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

              не съм била управител или член на орган на управление или контрол.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):

            54 500 лв. – ипотека – ДСК АД, Пазарджик;

            25 000 лв. – потребителски кредит – ДСК АД, Пазарджик;

            10 000 лв. – потребителски кредит – ДСК АД, Пазарджик;

            15 000 лв. – потребителски кредит – Райфайзенбанк АД, Пазарджик

              2 500 лв. – овърдрафат – ДСК АД, Пазарджик.        

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

               нямам сключени такива договори.

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

             нямам частен интерес към дейността на свързаните с мен лица по смисъла на & 1, т.1 от  допълнителните разпоредби на ЗПРКИ

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 

 

 

 Дата: 29.05.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Долуподписаният  Г. В.,

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Пазарджик, Съдия,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

                 нямам участие в търговски дружества;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

                 не развивам дейност като едноличен търговец;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

                 не съм управител, нито член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.                             

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

                дванадесет месеца преди назначаването ми на длъжността не съм имал участие в търговски дружества;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

               не съм развивал  дейност като едноличен търговец;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

              не съм бил управител, нито член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):

              10 000 лв. потребителски заем към Райфайзенбанк;

              30 000 евро – ипотечен заем към Българска пощенска банка.

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

               нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения.

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

             нямам частен интерес към дейността на свързаните с мен лица.

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 Дата: 30.05.2009 г.

 

Декларатор:  /п/

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

           Долуподписаният Д. Р.,

 

             в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: “съдия” в Административен съд – гр.Пазарджик,

 

                                                      ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

Не съм имал участие в търговски дружества.

Не съм развивал дейност като едноличен търговец.

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

Не съм имал участие в търговски дружества.

Не съм развивал дейност като едноличен търговец.

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора): Към датата на влизането на закона в сила 31.03.2009 г. съм имал следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица на стойност над 5 000 лв.:

      1. Договор за банков кредит в размер на 21 505 лева с Райфайзен Банк.

      2. Кредитна карта с лимит 2 346 лева, издадена от Райфайзен Банк.

4. Нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения.

5. Нямам частен интерес към дейността на свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 Дата: 03.06.2009 г.

 

Декларатор:/п/

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният В. Н.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

НЯМАМ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ СЪ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИ КООПЕРАЦИЯ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност) 

      НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ СЪМ БИЛ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИ КООПЕРАЦИЯ.   

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора): БАНКОВ КРЕДИТ  В РАЗМЕР НА 20 000 ЛЕВА, ПО ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН С “РАЙФАЙЗЕНБАНК/ България/” ЕАД  на 04.07.2007 г.;

КАРТОДЪРЖАТЕЛ  НА ИЗДАДЕНА МЕЖДУНАРОДНА КРЕДИТНА КАРТА ОТ “ “РАЙФАЙЗЕНБАНК”/България/ ЕАД ПО ДОГОВОР ОТ 04.07.2007 Г. С ОДОБРЕН КРЕДИТЕН ЛИМИТ ОТ 5 000 ЛЕВА.

СЪДЛЪЖНИК СЪС СЪПРУГАТА МИ ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ”ЕСПРЕСО” В РАЗМЕР НА 11 000  ЛЕВА, СКЛЮЧЕН ПРЕЗ М. МАЙ 2004 Г. СЪС СЖ” ЕКСПРЕСБАНК”АД- Варна.

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

НЯМАМ ЧАСТЕН ИНТЕРЕС КЪМ ДЕЙНОСТТА НА СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА ПО СМИСЪЛА НА § 1 ОТ ДР на ЗПРКИ.

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 

 Дата: 04.06.2009 г.

 

Декларатор: /п/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Долуподписаната д. м., в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): нямам;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

Не развивам;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм.

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

Нямам;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

Не съм;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):

15 000 лв. към ОББ и 10 000 лв. към Райфайзенбанк.

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

 Нямам.

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

Георги Александров Атанасов – адвокат към САК.

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 Дата: 08.06.2009 г.

 

Декларатор: /п/