Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2020г. до 26.5.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1139/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.И.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 15.5.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.И.И. против мълчалив отказ за регистрация на МПС на началника на Сектор “Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик. Прекратява административно дело № 1139 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. Препис от определението да се изпрати на страните.
2 Административно дело No 1189/2019, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Л.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.5.2020г.
Съдът счита, че искането е направено от надлежна страна, в писмен вид, както и изрично е заявено в настоящото съдебно заседание, като жалбоподателят изрично заявява, че оттегля жалба с вх. № 44-Л-125/09.07.2018 г., подадена срещу Заповед № 1347/20.06.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, като съответно желае настоящото производство по адм. д. № 1189/2019 г. да бъде прекратено. Съдът счита, че са налице основания за прилагане на разпоредбата на АПК, поради което ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 44-Л-125/09.07.2018 г. срещу Заповед № 1347/20.06.2018 г., издадена от кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 1189/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за страните, които са в залата и в 7-дневен срок от съобщаването на заинтересованата страна И.П.. Относно разноските съдът ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ с допълнително определение в закрито съдебно заседание.
3 Административно дело No 1289/2019, VI състав Закон за управление на отпадъците АГРОВЕЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агровел“ЕООД, с ЕИК 112670582 против Заповед № РД-09-145/13.09.2019г. на директора на РИОСВ Пазарджик.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1289/2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 1/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 21.5.2020г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска, предявен от Д.Г.А., ЕГН **********,***, да бъде осъден Началник Затвора Пазарджик да му предаде един брой аудио плеър, постъпил в затвора на 07.11.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
5 Административно дело No 43/2020, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.М. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.М.,*** против Решение № 812100-13386/05.09.2019г. на министъра на вътрешните работи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 43/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
6 Административно дело No 149/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Д.П. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.П. срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 20-0367-000032/27.01.2020г. на началник на РУ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 149/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
7 Административно дело No 152/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНЦИ 2003 ЕООД НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.5.2020г.
Изпраща административно дело № 152 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. по подсъдност на Административен съд – София-област. Прекратява адм.д. № 152 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
8 Административно дело No 156/2020, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.И.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И. ***, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/06/3/0/01997/3/01/04/01, с изх. № 01-163-6500/394/03.05.2019 г. на директора на Областна дирекция – Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА М.И. ***, да заплати на ДФ "Земеделие"-Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 192/2020, IV състав ДОПК И.Н.Й. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.Й. ***, против Решение № 20/20.01.2020 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 192/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 206/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 11.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.И.Х.,*** Бобов дол срещу ГД „Изпълнение на наказанията“ София с правно основание чл.285 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на С.И.Х..
11 Административно дело No 285/2020, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.В.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.В.В. против Разрешение за строеж № 67/05.12.2019г. на главен архитект на община Пещера. Прекратява производство по адм. д. № 285/2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му.
12 Административно дело No 312/2020, VI състав Закон за движението по пътищата ПЪТИЩА АД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 312/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
13 Административно наказателно дело (К) No 359/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК П.Х.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 20.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от РУ Септември чрез Стефан Божилов, началник РУ Септември при ОДМВР Пазарджик срещу Решение № 764/20.02.2019 г., постановено по АНД № 1179/2019 г. РС Пазарджик като недопустима. ПРЕКРАТЯВА дело КАНД № 359/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок от днес за явилите се страните и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за РУ Септември при ОДМВР Пазарджик.
14 Административно дело No 378/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.З.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на З.З.А. против Заповед № 380/24.03.2020г., на Началника на затвора в гр. Пазарджик. гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 378 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.
15 Административно дело No 421/2020, IV състав Кодекс на труда РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ресайкъл Компани“ ЕООД, със седалище гр. София, подадена против Акт за спиране, издаден на 18.03.2020 от главен инспектор при ДИТ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 421/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – София град по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
16 Административно дело No 425/2020, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.О.С.   Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.5.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода А.О.С., с която той се оплаква от хигиенните условия в затворническата столова в Затвор Пазарджик. Прекратява административно дело № 425 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, а препис от настоящата жалба да се изпрати на съдията-докладчик по административно дело № 60/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с оглед евентуалното му прилагане по същото.
17 Административно дело No 429/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.П.ГРУП ЕООД ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 22.5.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 429/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 429/2020 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 411/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
18 Административно дело No 435/2020, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.В.Л. КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 12.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.В.Л. *** против Заповед № 192/31.03.2020 г. на кмета на Община Панагюрище, допълнена със заповед № 226/15.04.2020 г. на Кмета на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 435 / 20 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.
19 Административно дело No 489/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.З.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.З.К., в момента в затвора в гр. Пазарджик, против Заповед № Л-507/29.04.2020г., на Началника на затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 489 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.
20 Административно дело No 490/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 8.5.2020г.
Освобождава жалбоподателя от заплащане на държавна такса за разглеждане на делото. Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода П.Д.Т.,***, против Заповед № Л-506 от 29.04.2020 г. на началника на затвора, с която на Т. е наложено дисциплинарното наказание „извънредно дежурство по поддържане на чистотата и хигиената за 7 дни“. Прекратява административно дело № 490 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Изпраща делото на подведомственост на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя, на началника на Затвор-Пазарджик и на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, на началника на Затвор-Пазарджик и на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
21 Административно дело No 505/2020, III състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Д.В.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.5.2020г.
ОТМЕНЯ датата на насроченото съдебно заседание за 23.06.2020 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.Г. с ЕГН ********** *** А против мълчалив отказ на кмета на Община Пазарджик по искане с вх. № 44-880-002/01.04.2020 г. по описа на Община Пазарджик, да бъдат заличени извършените адресни регистрации на физическите лица (Иван Бузажи и Надия Легова) по постоянен адрес в жилище негова собственост, находящо се на административен адрес в гр. Пазарджик, ул. „Отон Иванов“ № 66, ет. 3 и ет. 4. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 505/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.