Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 22.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 102/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 109/18.09.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на осн. чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, и Решение № XXVIII, взето с протокол № 7 от 20.07.2017 , е одобрен ПУП-ПР за УПИ ХII-111 и УПИ XIII - 111 кв. 12 по плана на с. Юнаците. Връща преписката на административния орган – Кмет на Община Пазарджик за изпълнение на законовите изисквания и указания на съда. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.
2 Административно дело No 473/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Д.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.4.2019г.
ОТХВЪЛЯ Жалбата на Б.Д.Д. ***, срещу Заповед № ДК-ЮЦР-13 от 03.04.2018г. на Началника на РДНСК, Южен Централен район, Пловдив, с която е прекратено производството по жалба на Б.Д.Д. срещу Разрешение за строеж № 66 от 28.08.2015г., издадено от Главния архитект на Община Септември за строеж „Ажурна ограда/колове и мрежа/“ с височина 2.20м. от прилежащия терен, по дворищно регулационната линия на УПИ VІІ-2245 и УПИ VІ-1619, от кв. 108 по плана на гр. Септември. ОСЪЖДА Б.Д.Д. *** да заплати на Регионална дирекция за Национален строителен контрол – Южен централен район, Пловдив към Дирекция за Национален строителен контрол, София, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща извършени разноски по осъществена юрисконсултска защита. Определението е окончателно е не подлежи на обжалване.
3 Административно дело No 694/2018, II състав ДОПК В.С.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.С.Т., ЕГН **********,***, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000371 от 03.05.2018г., издаден от Малина Ганчева, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“ на Отдел „Местни данъци и такси“ на Община Пазарджик, мълчаливо потвърден от Началник Отдел „Местни данъци и такси“ на Община Пазарджик, с който спрямо Т. са установени задължения за заплащане на местни данъци и такси за отчетни периоди от 01.01.2013г. до 31.12.2017г., включително в общ размер на 274,30лв. и лихви за просрочие при разчитането им с бюджета в общ размер на 74,31лв. ОСЪЖДА В.С.Т., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пазарджик, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
4 Административно дело No 743/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.К.З. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.К.З. с ЕГН ********** *** , Заповед № 117/26.03.2018г. издадена от кмета на община Белово, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
5 Административно дело No 759/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Е.С.Я. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.С.Я., ЕГН : **********,***, с посочен съдебен адрес ***, срещу Експертно решение №0740 от зас. № 93 от 09.07.2018 г. на Националната експертна лекарска комисия с което е отменено Експертно решение № 1174 от 29.03.2018г. на ТЕЛК към МБАЛ „Пазарджик“ АД и болничен лист № Е2017 6439230 от 28.11.2017г., издаден от МЦДП „Вива“ ЕООД, гр. Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
6 Административно дело No 848/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата на П.П.К. ***, със съдебен адрес ***, чрез адв.М.Г. против заповед №131/23.02.2017г. на Кмета на Община Стрелча, с която е отказано разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – план за регулация по заявление С-5083/12.10.2016 г. от жалбоподателката за посочения в същото нейн имот УПИ ХIV-487, кв 16А по плана на гр. Стрелча, съгласно приложената като неразделна част скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ. Осъжда П.П.К. *** разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Осъжда П.П.К. да заплати на И.Ф.Ч. разноски по делото в размер на 910 лв. /деветстотин и десет лева/. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване чрез настоящия съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му пред Върховния административен съд.
7 Административно дело No 898/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.К. ***, подадена чрез адв. П., против Решение № 13/112/08252/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, издадено от директора на ОД на ДФЗ – Пловдив, с изх. № 01-163-6500/502 от 10.09.2018 г. ОСЪЖДА А.А.К. ***, да заплати в полза на ОД на ДФЗ – Пловдив сума в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 901/2018, IV състав Закон за движението по пътищата В.В.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.С. ***, подадена чрез адв. Р.А., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000317 от 19.08.2018 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
9 Административно дело No 929/2018, II състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 1.4.2019г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 180 от 22.03.2019г., постановено по адм. дело № 929 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в Обстоятелствената част, по т. 1 от същото вместо „…във вр. с чл. 211 от Закон за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/….“ да се чете „…. във връзка с чл. 124 и чл. 126 от Закона за държавния служител /ЗДСл./….“, съответно в диспозитива на същото вместо „…Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.…“ да се чете „…Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест…“ Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. След влизане в сила, решението за поправка, то да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи. Препис от решението да се връчи на страните
10 Административно дело No 942/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.М. ГЕОРГИ МАНОЛОВ ДЕМЕРДЖИЕВ ИНСПЕКТОР В КП ПРИ РУ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.М., подадена чрез адв. К., против Заповед за задържане на лице рег. № 146/28.09.2018 г. на инсп. Георги Д., на длъжност „разузнавач“ в КП при РУ Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 942/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
11 Административно дело No 984/2018, II състав ДОПК ХОТ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ определението с което да даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГРЕЖДАНЕ жалбата на „Хот Пойнт България“ ЕООД, ЕИК 201893827, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Тракийска“, № 24, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУЗД6303000058-1 от 23.08.2018г., издаден от Милица Георгиева - Петкова, на длъжност младши експерт „Местни приходи“ в Община Брацигово, потвърден от Кмета на Община Брацигово с Писмо изх. № 30-1095-3-1 от 05.10.2018г., с което за дружеството са определени задължения за данък върху превозните средства към 23.08.2018г. в общ размер на 990,00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в общ размер на 223,42лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 984 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция „Обща администрация“ при Община Брацигово(респективно длъжностното лице в общината което осъществява тази функция), който след като прецени дали, жалба вх. № 30-1095-3 от 21.09.2018г. на „Хот Пойнт България“ ЕООД е подадена в рамките на установения за това процесуален срок, да се произнесе по допустимостта и основателността на същата, при спазване на указанията по тълкуване на закона дадени в настоящото определение. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „Хот Пойнт България“ ЕООД, ЕИК 201893827, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Тракийска“, № 24 сумата от 1150,00лв.(хиляда сто и петдесет лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
12 Административно дело No 1004/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/112/08121/04/01 за налагане на финансова корекция на директор на Областна дирекция РРА Пловдив на ДФ "Земеделие" с изх. № 01-163-6500/14 от 05.01.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция РРА Пловдив на ДФ "Земеделие" да заплати А.С.М. сума в размер на 3106, 52 лева (три хиляди сто и шест лева и петдесет и две стотинки), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 1064/2018, VI състав Закон за закрила на детето Л.Л.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Л.Л.К., с постоянен адрес:***, против Заповед № ЗД/Д-РА-ПЩ-073/29.10.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 1071/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Х.К.,
П.А.К.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбите на Х.Х.К. и на П.А.К. против Решение на комисия по чл. 210 от ЗУТ към община Брацигово, взето с Протокол от 19.09.2018 г., в частта му, с която е определена пазарна цена в размер на 1563 лв., която следва да бъде заплатена от „Електроразпределителен системен оператор“ ЕАД като обезщетение на основание чл. 210 от ЗУТ и чл. 64, ал. 6 от ЗЕ на собствениците на имот № 000770 в местност „Владовица“, землище на с. Розово, община Брацигово, за засегнатата площ от 5,829 дка от имота в резултат на възникналия сервитут. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд на Република България.
15 Административно дело No 1079/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1079/2018 г. по описа на АС Пазарджик. Основателно е направеното искане за присъждане на 20 лева разноски. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на ОП Пазарджик разноски в размер на 20 лева – държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7-дневен срок от днес за представителя на ОП Пазарджик и 7-дневен срок за ответника от получаване на съобщението за прекратяване на производството. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.03 часа.
16 Административно дело No 1118/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД против Писмена покана № РД-25-ПП-127/15.11.2018 г., издадена от управителя на Националната здравноосигурителна каса, с която жалбоподателят е задължен да възстанови неоснователно получени суми по пет истории на заболявания, а именно – пет получени суми, всяка от които по 600 лв., т.е. – общо 3 000 лв. Осъжда МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД да заплати на Националната здравноосигурителна каса разноски по делото в размер на 190 лв. /сто и деветдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 1123/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ф.Ф.Б. против Заповед № 1681/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Второстепенна сграда – навес – беседка“, находящ се в УПИ IV-179 в кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изграден без необходимите строителни книжа и документи. Осъжда Ф.Ф.Б. *** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 1124/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ф.Ф.Б. против Заповед № 1682/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември, с която е наредено премахването на незаконен строеж „басейн - джакузи“, находящ се в УПИ IV-179 в кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изграден без необходимите строителни книжа и документи. Осъжда Ф.Ф.Б. *** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 1127/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1685 от 13.11.2018 г. на Заместник Кмета на Община Септември, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда“, намираща се в УПИ ІV-179, кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изградена без необходимите строителни книжа и документи в нарушение на чл. 148 и чл. 137 от ЗУТ. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Ф.Ф.Б.,***, чрез Н.В.Б., като негово законен представител /майка/ с посочен съдебен адрес ***, кантора №, сумата от 1010,00лв.(хиляда и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 1128/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.В.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ" БУРГАС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури „- гр.Бургас, представлявано от изп.директор доц.д-р Н. с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Княз Александър Батенберг“№1 заплати на Б.В.Г. сума в размер на 400лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени щети от отменен по съответния ред незаконосъобразен акт – НП № 011/06.07.2018г. , в едно със законната лихва , считано от датата на подаване на исковата молба-30.11.2018г , до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури „- гр.Бургас, представлявано от изп.директор доц.д-р Н. с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Княз Александър Батенберг“№1 да заплати на Б.В.Г., сумата 410 лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
21 Административно дело No 1140/2018, I състав Закон за движението по пътищата Д.Л.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000326 от 25.08.2018 г. издадена от Началник на РУП към ОДМВР - Пазарджик, РУ Велинград с която на Д.Л.Д. с ЕГН ********** ***, е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б.Д от ЗДвП – Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до заплащане на дължимата глоба и е отнет Контролен талон № 4757349. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.4.2019г.
22 Административно наказателно дело (К) No 1142/2018, X състав ЗАНН: МВР И.Т.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №163 от 01.11.2018г., постановено по а.н.дело №265 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1655 от 31.01.2017г., издадено от Началник група към Районно управление Велинград при Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, съответно с което на И.Т.М., ЕГН **********,***, за нарушение по чл.64, ал. 4 от Закона за министерство на вътрешните работи, на основание чл. 257, ал. 1 от Закона за министерство на вътрешните работи е наложено административно наказание в размер на 150,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
23 Административно наказателно дело (К) No 1218/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 526/02.11.2018 г., постановено по АНД № 964/2018 г. на Районен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
24 Административно дело No 3/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРА НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.4.2019г.
ОТМЕНЯ дадения в днешното съдебно заседание ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ю.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против отказа на зам.-директора на ГДИН София, с рег. № 12707/19.12.2018 г. за преместване на жалбоподателя в друго място за изтърпяване на наказанието. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който тече за жалбоподателя от датата на днешното съдебно заседание, а за ответника – от датата на получаване на препис от определението, пред Върховния административен съд на Република България.
25 Административно наказателно дело (К) No 7/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 532 от 07.11.2018г., постановено по а.н.дело №1127 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 200 от 15.06.2018г. на Началник Митница Пловдив(сега Директор на Териториална дирекция Тракийска към Агенция Митници), с което за пет нарушения на чл. 76, ал. 2, т. 3, б. „з“ от ППЗАДС, на основание чл. 126а, ал. 1 от ЗАДС, на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик са наложени пет административни наказания „имуществена санкция“ в размер на по 500,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
26 Административно дело No 18/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на Д.Д.М. с ЕГН **********, обезщетение за имуществени вреди в размер на 1100 / хиляда и сто лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.01.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявеният иска за заплащане на законна лихва върху главницата от 1100 лв. за периода от 30.01.2018г. до 07.01.2019г. като неоснователен ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик да заплати на Д.Д.М. с ЕГН ********** съдебни разноски в общ размер на 410 / четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 25/2019, I състав Закон за движението по пътищата Е.Н.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Н.А. с ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000589 от 28.11.2018г. на началника на сектор ПП към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 22.10.2018г. и са снети два броя регистрационни табели № РА19565ВКи СРМПС №005046986. Осъжда Началника на сектор ПП към ОДМВР Пазарджик да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на Е.Н.А. с ЕГН ********** *** сума в размер на 410 лв. съдебно деловодни разноски. Решението е окончателно и неподлежи на касационно обжалване . На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.4.2019г.
28 Административно наказателно дело (К) No 38/2019, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ СТАРА ПОЩА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 138 от 05.12.2018г., постановено по а.н.дело №255 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 199 от 07.09.2018г. издадено от Е.П., на длъжност Началник на Регионален Отдел „Южна централна България“ на Главна Дирекция „Метрологичен контрол“ на Държавна агенция метрологичен и технически надзор, съответно с което на „СТАРА ПОЩА“, ЕООД, ЕИК 202397428, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Оборище“, № 16 за две нарушения по чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията, на основание чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1, от Закона за измерванията е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200,00лв. и на основание чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1, от Закона за измерванията е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
29 Административно наказателно дело (К) No 39/2019, XI състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 137 от 03.12.2018 година на Районен съд - Пещера, постановено по АНД № 250 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
30 Административно дело No 53/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отменя Заповед № 13/РД-09-10 от 03.01.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, с която на ЕТ „Д-р А.П. – АППДМ-ИП“ е наложена санкцията „прекратяване на договор 13/РД-29-688/03.05.2018 г. едностранно без предизвестие, считано от датата на получаване на заповедта“. Осъжда РЗОК – Пазарджик да заплати на ЕТ „Д-р А.П. – АППДМ-ИП“ разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 59/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Х.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2019г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Х.И. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 1990/2018 г., Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-001246/28.03.2018 г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.01.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Х.И. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 (триста и седемдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 60/2019, III състав ДОПК К.С.П. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от К.С.П. с ЕГН ********** *** против Решение № 516/05.12.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 180013-139-0002731/14.11.2018 г. издадено от И.А. - публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП Пловдив ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА К.С.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
33 Административно дело No 63/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 НИКОЙЛ 88 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от „Никойл 88“ ЕООД с ЕИК 204760472, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. “Владимир Маяковски“ №16, представлявано от управителя Н.С., против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-25-0412979/15.01.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП Ж.М.. ОСЪЖДА „Никойл 88“ ЕООД с ЕИК 204760472, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. “Владимир Маяковски“ №16, представлявано от управителя Н.С., да заплати на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП сторените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 64/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Н.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.Н.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 700 лв. /седемстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик в периода от 03.05.2018 г. до 09.11.2018 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 700 лв., предявения от И.Н.Д. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 30 000 лв, ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периода от 03.05.2018 г. до 09.11.2018 г., през който е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия, не е изпращан за адекватно лечение на заболяванията му и е държан в една килия с пушачи. Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода И.Н.Д., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв., ведно със законната лихва от 14.03.2018 г., отнасящ се за периода от 14.03.2018 г. до 03.05.2018 г., през който твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия, не е изпращан за адекватно лечение на заболяванията му и е държан в една килия с пушачи и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно наказателно дело (К) No 75/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Й.А.С. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отменя Решение № 525/02.11.2018 г., постановено по нахд № 1128/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 198/14.06.2018 г. на началника на Митница Пловдив, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 198/14.06.2018 г. на началника на Митница Пловдив, с което за нарушение на чл. 104, ал. 1, във връзка с чл. 102, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, ал. 1 и ал. 2 от ЗАДС и чл. 56, ал. 1 и 2 от ДОПК, на основание чл. 126а, ал. 2 от ЗАДС на Й.А.С. е наложена глоба в размер на 200 лева. Решението е окончателно.
36 Административно наказателно дело (К) No 96/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 579 от 29.11.2018 г., постановено по НАХД № 1513/ 2018 г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
37 Административно дело No 97/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Велинград с ЕИК 000351580, с адрес гр. Велинград, бул. Хан Аспарух“ № 35, представлявана от Костадин Тодоров Коев – кмет на общината против Решение № РД-02-36-1614 от 17.12.2018 г. на Деница Николова, Зам.-министър на Министерство за регионалното развитие и благоустройство и ръководител на УО на ОПРР за налагане на финансова корекция по договор № РД-02-37-18/12.01.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в размер на 58 510.79 лева. ОСЪЖДА Община Велинград с ЕИК 000351580, с адрес гр. Велинград, бул. Хан Аспарух“ № 35, представлявана от Костадин Тодоров Коев – кмет на общината да заплати на Министерство за регионалното развитие и благоустройство гр. София, направените по делото разноски в размер на 2 742,39 /две хиляди седемстотин четиридесет и два лева и тридесет и девет стотинки/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от пълномощника на ответника за присъждане на транспортни разходи в размер на 127.81 /сто двадесет и седем лева и осемдесет и една стотинки/ лева, като неоснователно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
38 Административно наказателно дело (К) No 100/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 557/21.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1126/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
39 Административно наказателно дело (К) No 103/2019, X състав Други по ЗАНН М.С.М. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 318 от 26.06.2018г., постановено по а.н.дело №129 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
40 Административно дело No 108/2019, VI състав КСО В.С.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Б. ***, против Решение № 1012-12-139-1/06.11.2018г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Д-12-999-00-0000702521 от 27.08.2018г. на ръководителя по изплащане на обезщетения и помощите. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 112/2019, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС ТПК ВЪЗРАЖДАНЕ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Пазарджик, обективиран в Писмо изх. № 23-00-64 от 19.12.2018г., по Заявление вх. № 23-00-64 от 01.11.2018г. на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, №1, за закупуване на прилежащи към собствената на кооперацията сграда, идеални части от правото на собственост върху имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Петър Бонев“, № 154. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пазарджик за произнасяне по Заявление вх. № 23-00-64 от 01.11.2018г. на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, №1, при съблюдаване на указанията по тълкуване на закона дадени в настоящото решение. Административния орган следва да се произнесе в предвидения в АПК срок за това. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на ТПК „Възраждане“, ЕИК 0003300546, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“, № 1, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
42 Административно наказателно дело (К) No 113/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ СТИЛ ТРИКО-2014 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 196/07.12.2018 г., постановено по АНД № 347 по описа за 2018 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
43 Административно наказателно дело (К) No 114/2019, X състав ЗАНН: ДИТ СТИЛ ТРИКО-2014 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 195/07.12.2018 г., постановено по нахд № 348/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е изменено наказателно постановление № 13-001100/19.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Стил Трико – 2014“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, изменена от районния съд на 1 500 лева. Решението е окончателно.
44 Административно дело No 121/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 36, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брацигово(приета с Решение № 531 от 24.04.2014г. на Общински съвет Брацигово), в частта относно текста „…събиране ….“. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, сумата от 670,00лв./шестстотин и седемдесет лв./, представляваща извършени деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
45 Административно наказателно дело (К) No 122/2019, XI състав ЗАНН: Общини Ж.С.Г. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 615/13.12.2018 г., постановено по НАХД № 1626, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
46 Административно наказателно дело (К) No 124/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.В.Ч. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №143 от 20.12.2018 година на Районен съд Панагюрище, постановено по АНД №183 по описа за 2018 година. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0310-00481/14.06.2018 г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с което на Т.Ч., е наложено административно наказание - за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 200/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца.
47 Административно наказателно дело (К) No 127/2019, X състав ЗАНН: АДФИ Д.Т.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 635 от 19.12.2018 г., постановено по нахд № 1358/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-33/12.07.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което постановление за нарушение на чл. 2, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, на основание чл. 247, ал. 1 от същия закон на Д.Т.А. е наложена глоба в размер на 2 134,25 лева. Решението е окончателно.
48 Административно наказателно дело (К) No 128/2019, XI състав ЗАНН: АДФИ Д.Т.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 627 от 18.12.2018г., постановено по АНД № 1357/2018 по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 11-01-36/12.07.2018г. на директора на Агенция за държавни финансови вземания, с което за административно нарушение на чл.24 ал.1 т.9 от Правилника за прилагане на Законът за обществените поръчки /ППЗОП/, на основание чл. 141 ал.1 от ППЗОП на Д.Т.А. е наложено административно наказание „глоба в размер на 100.00 /сто/лева“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
49 Административно наказателно дело (К) No 129/2019, X състав ЗАНН: АДФИ Д.Т.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 626 от 18.12.2018г., постановено по АНД № 1361 по описа за 2018 г. на Районен съд –град Пазарджик Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
50 Административно наказателно дело (К) No 131/2019, X състав ЗАНН: АДФИ Д.Т.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 631 от 19.12.2018 г., постановено по нахд № 1360/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-34/12.07.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което постановление за нарушение на чл. 2, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, на основание чл. 247, ал. 1 от същия закон на Д.Т.А. е наложена глоба в размер на 2 916 лева. Решението е окончателно.
51 Административно дело No 135/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Ж.И.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Ж.И.Н. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0340-000008/15.01.2019 г. на началник Група в РУП – Септември при ОДМВР – Пазарджик, с която на Ж.И.Н. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. «б» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година. Решението не подлежи на обжалване.
52 Административно наказателно дело (К) No 139/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РАДАНИ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 576/28.11.2018 г., постановено по НАХД № 1263 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-001180 от 13.07.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което на „Радани“ ООД, ЕИК 112556835, със седалище в гр. Пазарджик, представлявано от управителя Й.Г.В., на основание чл. 414, ал. 3 от КТ, във връзка с чл. 62, ал. 1 и чл. 1, ал. 2 от същия кодекс, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като законосъобразно. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
53 Административно наказателно дело (К) No 141/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 215/28.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 303/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
54 Административно наказателно дело (К) No 143/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 219/28.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 300/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
55 Административно наказателно дело (К) No 144/2019, X състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 216 от 28.12.2018 г., постановено по нахд № 304/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 13-001087/08.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Налекс груп“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
56 Административно наказателно дело (К) No 147/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 218/28.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 299/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград.. Решението е окончателно.
57 Административно наказателно дело (К) No 148/2019, X състав ЗАНН: МВР К.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 000499 от 12.03.2018г. издадено от Атанас Трясков, на длъжност Началник Сектор в Районно управление Пазарджик на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, с което на К.Д.Т., ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 64, ал. 4, във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за МВР, на основание чл. 257, ал. 1 от Закона за МВР е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
58 Административно наказателно дело (К) No 149/2019, X състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 623/18.12.2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик постановено по АНД 1661 по описа на съда за 2018 г. Решението е окончателно.
59 Административно дело No 150/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 4, ал. 1 в частта относно „български“, чл. 23, ал. 2, чл. 34, ал. 1, т. 1, чл. 35, ал. 9 в частта относно „2% режийни разноски“ и т. 1 от Приложение № 1 от Наредба за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Септември, приета с Решение № 315/28.01.2009 г. на Общински съвет - Септември. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
60 Административно наказателно дело (К) No 155/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ВОДНО СТОПАНСТВО ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 649/27.12.2018 г., постановено по НАХД № 870 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
61 Административно наказателно дело (К) No 156/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Н.Я. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144 от 21.12.2018г., постановено по НАХД № 107 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Пещера.
62 Административно наказателно дело (К) No 157/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЛЕКС ГРУП ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 223/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 459/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
63 Административно наказателно дело (К) No 158/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЛЕКС ГРУП ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 224/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 458/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
64 Административно наказателно дело (К) No 159/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЛЕКС ГРУП ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 460/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
65 Административно наказателно дело (К) No 165/2019, X състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 619 от 14.12.2018 г., постановено по нахд № 2341/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 2/21.07.2017 г. на директора на Областно пътно управление – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 18, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Закона за пътищата, на основание чл. 54, ал. 1, във връзка с чл. 53, ал. 1 от същия закон на „Б. и партньори“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Решението е окончателно.
66 Административно наказателно дело (К) No 170/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТСБ-95 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 651/28.12.2018 г., постановено по АНД № 1325 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 172/2019, XI състав ЗАНН: РИОСВ ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 129/07.12.2018 г., постановено по НАХД № 119, по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
68 Административно наказателно дело (К) No 173/2019, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК П.П.Н. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 148 от 28.12.2018 г., постановено по нахд № 165/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е отменено наказателно постановление № 33-0000111/31.05.2018 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП на П.П.Н. е наложена глоба в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
69 Административно дело No 175/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.И. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0310-000015/21.01.2019 г. на началника на РУП – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, с която на И.Г.И. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. «б» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца , като намалява срока на наложената мярка от 11 месеца на 9 /девет/ месеца. Осъжда РУП – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик да заплати на И.Г.И. разноски по делото в размер на 164 лв. /сто шестдесет и четири лева/. Решението не подлежи на обжалване.
70 Административно дело No 182/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.4.2019г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0340-000021/25.01.2019 г. на началника на РУП Септември към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Г.И.К. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца на собственото му МПС – товарен автомобил „Форд Транзит“ с рег. № РА7392ВТ. Осъжда РУП Септември към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Г.И.К. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
71 Административно наказателно дело (К) No 183/2019, X състав ЗАНН: МВР П.П.Г. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на П.П.Г., ЕГН **********, с посочен адрес за кореспонденция с. Богдановци, общ. Габрово срещу Решение №652 от 28.12.2018г., постановено по а.н.дело №1735 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което е потвърден Електронен фиш серия К, № 1396560 от 22.10.2016г. на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик с който на П.П.Г., на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 6 от Закона движението по пътищата, за нарушение по чл. 21,ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 500,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.дело № 183 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
72 Административно дело (К) No 188/2019, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ П.В.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 895/14.12.2018 г., постановено по гр. д. № 504/2018 г. по описа на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
73 Административно наказателно дело (К) No 189/2019, X състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 624 от 18.12.2018 г., постановено по нахд № 1362/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 11-01-38/12.07.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което постановление за нарушение на чл. 51, ал. 3, във връзка с ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, на основание чл. 141 от същия правилник, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗАНН на Д.Т.А. е наложена глоба в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
74 Административно наказателно дело (К) No 190/2019, XI състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 625 от 18.12.2018 г., постановено по НАХД № 1363/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
75 Административно дело No 192/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против чл. 9, ал. 3, чл. 28 и чл. 41, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, приета с Решение № 159/10.05.2005 г. на Общински съвет –Панагюрище, взето с Протокол № 19. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 192/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати от съответния бюджет на Община Панагюрище в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на препис от определението.
76 Административно наказателно дело (К) No 193/2019, X състав ЗАНН: МВР П.С.П. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на П.С.П., ЕГН **********,*** срещу Решение №605 от 11.12.2018г., постановено по а.н.дело №1510 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което е потвърден Електронен фиш серия К, № 1192889 от 18.03.2018г. на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик с който на П.С.П., на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона движението по пътищата, за нарушение по чл. 21,ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 400,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.дело № 193 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
77 Административно наказателно дело (К) No 195/2019, XI състав ЗАНН: МВР Л.Н.М. ОД НА МВР СЕКТОР ПП ГРАД ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 645/21.12.2018 г., постановено по НАХД № 1796 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
78 Административно наказателно дело (К) No 196/2019, XI състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 653/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1571/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
79 Административно дело No 197/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение за налагане на финансови корекции с изх.№ 01-0800/3737#8 от 23.01.2019г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ ,с което са наложени финансови корекции в размер на 6 350.00 лв. без ДДС , като стойността на ДДС е 1 270.00 лева по ЗУСЕСИФ на Община Лесичово. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - град София, да ЗАПЛАТИ на община Лесичово , представлявана от Серьожа Даскалов– кмет на община Лесичово, направените по настоящото производство деловодни разноски, в размер на 750 / седемстотин и петдесет/ лева. Препис от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
80 Административно наказателно дело (К) No 200/2019, XI състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/14.01.2019г., постановено по АНД № 281/2018г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
81 Административно наказателно дело (К) No 204/2019, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Г.Г.М. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 620 от 17.12.2018г., постановено по а.н.дело №1383 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 199/2018г. от 13.06.2018г. на Началник Митница Пловдив(сега Директор на Териториална дирекция Тракийска към Агенция Митници), с което за нарушение на материалните правила за поведение, установени в чл. 104, ал. 1 от ЗАДС, във връзка с чл. 13, ал. 1 от ДОПК, чл. 12, ал. 1, т. 1 от ДОПК, чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК, чл. 53 от ДОПК и чл. 124, ал.3 от ДОПК, на основание чл.126а, ал. 2 от ЗАДС, на Г.Г.М., ЕГН:**********,***, в качеството и на изпълнителен директор на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
82 Административно наказателно дело (К) No 207/2019, XI състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ИНФОФЕСТ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222/31.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 470/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
83 Административно дело No 208/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Я.И. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Я.И., ЕГН **********, против Заповед № 19-1006-000036/21.01.2019 г., на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. Решението не подлежи на касационно оспорване по аргумент на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
84 Административно наказателно дело (К) No 214/2019, X състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН С.Г.Г. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 03.01.2019г., постановено по а.н.дело №1972 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
85 Административно наказателно дело (К) No 215/2019, XI състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 629/18.12.2018 г. на РС- Пазарджик, постановено по АНД № 1521/ 2018 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно.
86 Административно наказателно дело (К) No 230/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6/29.01.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 307/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
87 Административно наказателно дело (К) No 231/2019, X състав ЗАНН: ДИТ НАЛЕКС ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 5 от 29.01.2019 г., постановено по нахд № 308/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000870/08.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Налекс груп“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
88 Административно дело No 237/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000223/23.04.2018 г. по чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата на Началник сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
89 Административно наказателно дело (К) No 240/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” П.П.В. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10/25.10.2019 г., постановено по АНД № 300, по описа за 2019 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
90 Административно наказателно дело (К) No 241/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Г.Н.Д. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 24 от 16.01.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1432/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 346582-F371535 от 10.07.2018 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, с което на Г.Н.Д. с ЕГН **********,*** е наложена глоба в размер на 300 лева,на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 2 от същия закон. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
91 Административно дело No 247/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.З.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на О.О.З. против Заповед № Л-948/20.02.2019 г., без посочен издател. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 247/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
92 Административно дело No 254/2019, V състав Закон за опазване на околната среда ОРМУС ГМБХ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.4.2019г.
Отменя Решение № СП-01-ОВОС/18.02.2019 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, с което е спряно административното производство по подадено от „Ормус“ Гмбх инвестиционно предложение „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, местност „Червеница“, землище на с. Елшица, община Панагюрище, внесено с Уведомление с вх. № ПД-01-26/17.01.2019 г. Изпраща делото като преписка на директора на РИОСВ – Пазарджик за решаване на искането по същество. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, участващи в административното производство.
93 Административно дело No 280/2019, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС П.Й.П.,
Х.М.К.
  Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Й.П. и Х.М.К. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 280/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
94 Административно дело No 281/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В И Д АГРОЛЕНД ЕООД МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „В и Д Агроленд“ ЕООД срещу акт на министъра на земеделието, храните и горите гр. София за неодобряване на протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти – частна държавна собственост, представляващи земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопанския двор на бившето ТКЗС с. Сарая. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 281/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
95 Административно дело No 287/2019, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Н.Ц. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Ц., общински съветник в Общински съвет Септември, живуща *** против Решение № 1164, взето с протокол № 60 от проведено заседание на Общински съвет Септември, на 27.02.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 287/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.4.2019г.
96 Административно дело No 316/2019, V състав Закон за опазване на околната среда ОРМУС ГМБХ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Ормус“ Гмбх против мълчалив отказ на директора на РИОСВ-Пазарджик да се произнесе с мотивирано решение по чл. 93, ал. 3 във вр. с ал. 7 от ЗООС по инвестиционното предложение на жалбоподателя за „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, местност „Червеница“, землище на с. Елшица, община Панагюрище, внесено с Уведомление с вх. № ПД-01-26/17.01.2019 г. Прекратява административно дело № 316 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на „Ормус“ Гмбх и на директора на РИОСВ-Пазарджик.
97 Административно дело No 321/2019, I състав чл. 304 АПК П.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№1906/20.03.2019г. на П.в.т. ***, чрез Е.Т. – дъщеря, с адрес за кореспонденция гр.Велинград, ул.“Иля Еренбург“№3 за налагане на наказние по чл.304 от АПК на Кмета на Община Велинград. Отказва да наложи глоба на кмета на община Велинград. На основание чл.306 ал.5 разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
В законна сила на 18.4.2019г.
98 Административно дело No 326/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2019г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.04.2019 г. от 10,00 ч. Изпраща административно дело № 326 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-град. Прекратява адм.д. № 326 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
99 Административно дело No 327/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2019г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.04.2019 г. от 10,15 ч. Изпраща административно дело № 327 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-град. Прекратява адм.д. № 327 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
100 Административно дело No 328/2019, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕЛТРЕЙД ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 9.4.2019г.
Изпраща административно дело № 328 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-област. Прекратява адм.д. № 328 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
101 Административно дело No 334/2019, VI състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Т.-Т.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Трансевропа – Темелко Темелков“ с ЕИК 112032170, с адрес за кореспонденция с. Симеоновец, ул. „Двадесет и шеста“ № 2 против Ревизионен акт № Р – 16001618004565-091-001/12.12.2018 г., потвърден с Решение № 126/28.02.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 334/2019 г. по описа на Административен съд-гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
102 Административно дело No 342/2019, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Б.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на М.И.Б. – В.,*** , срещу Решение № І на Експертен съвет при Община Велинград по Протокол № 1 от 21.02.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 342 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването за изготвянето му .
103 Административно наказателно дело (К) No 348/2019, X състав чл. 281 от ЗИНЗС И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.4.2019г.
ИЗПРАЩА КАД № 348/19 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 348/19 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
104 Административно дело No 351/2019, V състав Закон за частната охранителна дейност КОЛОВАГ АД ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Коловаг“ АД против Заповед № 3286з-780/26.02.2019 г. на директора на Главна дирекция „Национална полиция“ и прекратява адм.д. № 351 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
105 Частно административно дело No 372/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕВРО-БИЛДИНГ 2016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.4.2019г.
Отменя Разпореждане за допускане на предварително изпълнение, инкорпорирано в съдържанието на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-171-0379759/25.03.2019 г., издадена против „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД от началника на Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП. Осъжда Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП да заплати на „Евро-Билдинг 2016“ ЕООД разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
106 Административно дело No 377/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ,
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2019г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.04.2019 г. от 9,45 ч. Изпраща административно дело № 377 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-град. Прекратява адм.д. № 377 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
107 Административно дело No 378/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ,
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.4.2019г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.04.2019 г. от 9,50 ч. Изпраща административно дело № 378 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – София-град. Прекратява адм.д. № 378 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
108 Административно наказателно дело (К) No 388/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК М.А.Ш. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик – Цонка Ганчева Проданова против решение № 55/28.01.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1632/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 388/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
109 Административно дело No 426/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Р.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Д.Р.Н. против мълчалив отказ на Кмета на Община Пазарджик за извършване на административна услуга. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 426/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 419, по описа за 2019 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
110 Частно административно дело No 446/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БЛАГОВ И СИН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-178-0345445 от 28.03.2019г. издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив към Главна Дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Национална агенция за приходите, с която на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е постановено запечатване на търговски обект – бърза закуска, намиращ се в гр. Велинград, бул. „Съединение“, № 181, стопанисван от „БЛАГОВ И СИН“ ЕООД, ЕИК 205032541 и забрана достъпа до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „БЛАГОВ И СИН“ ЕООД, ЕИК 205032541, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Драгиче” № 10, сумата от 350,00лв.(триста и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството по заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.