Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2021г. до 31.8.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1000/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на К.К.М. по адм. д. № 1000/2016 г. на Административен съд Пазарджик, предявена на основание чл. 409 от ГПК за издаване на дубликат от изпълнителен лист, издаден въз основа на осъдително съдебно решение Решение № 5425/10.04.2019г. на Върховен административен съд. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните.
2 Административно дело No 888/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Щ.А.Д.,
Я.А.Д.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на на адв. Стойко В., пълномощник на Щ.А.Д. и Я.А.Д. за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 48/14.02.2019 г., постановено по адм. д. № 888/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС-София .
3 Административно дело No 5/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 26.1.2021г.
Предвид подадената молба за оттегляне на жалбата, съдът намира, че са налице условията на чл. 159, т. 8, във връзка с чл. 155, ал. 3 от АПК и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство – прекратено. С оттеглянето на жалбата си оспорващият е извършил действие по разпореждане с предмета на делото, водещо до десезиране на съда. С оглед на това и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пазарджик, представлявана от кмета Т. Попов, против Акт № 02/03.10.2018 г. за установяване на публично държавно вземане, издадено от директора на РИОСВ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм д № 5/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответната страна.
В законна сила на 3.2.2021г.
4 Административно дело No 376/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕЛТРЕЙД ООД ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2021г.
На основание чл. 159, т. 3 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302 със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона „Микроелектроника“, представлявано от управителя Н.М.П., срещу Решение № 006 от 22.03.2019 г. на Заместник Кмета на Община Септември за служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610356 от 03.01.2011 г., издадено от Министъра на околната среда и водите. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 376/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 3.3.2021г.
5 Административно дело No 525/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност Д.И.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Р. с ЕГН ********** *** против Ревизионен акт / РА/ № Р-16001318003795-091-001 от 28.01.2019г. потвърден с Решение № 239 от 18.04.2019г. на Директора на Дирекция“Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Пловдив . ОСЪЖДА Д.И.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите сумата от 3 765,69 лв.- дължими разноски. Решението подлежи на касационноно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му пред Върховен административен съд.
6 Административно дело No 569/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Щ.А.Д.,
Я.А.Д.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Щ.А.Д. и Я.А.Д., чрез адвокат С.В., против изричен отказ на началник на СККГ Пазарджик, обективиран в Решение № 17-202-14.05.2019г. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 620/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност КАШ ИНДУСТРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.6.2021г.
ОБЯВЯВА по жалба на „КАШ ИНДУСТРИЯ“ООД ЕИК 202079284, чрез управителите Д.Ш. и Н.Ш., със съдебен адрес *** – адв.Н.Б. НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт № Р-16001318004263-091-002/13.02.2019г. на ТД на НАП, Пловдив, издаден от И.К. на длъжност Началник на сектор възложил ревизията и В. КовА.а на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията потвърдени с Решение № 282/-7.05.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя в обжалваната част е отказан данъчен кредит в общ размер на 238 274.06лв., в едно с прилежащите лихви от 39 034.08 лв. ОСЪЖДА Дирекция Обжалване и данъчноосигурителна практика" – Пловдив, да заплати на „КАШ ИНДУСТРИЯ“ООД ЕИК 202079284, чрез управителите Д.Ш. и Н.Ш., направените по делото разноски в размер на 3 159 / три хиляди сто петдесет и девет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.
8 Административно дело No 669/2019, XIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 5.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пещера против Решение № РД-02-36-641/21.05.2019 г., издадено от заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР за определяне на финансова корекция - 5 %, в размер на 17 009,34 лв. с ДДС по проведена от община Пещера обществена поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс на община Пещера” по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 669/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 27.4.2021г.
9 Административно дело No 760/2019, XIII състав Закон за данък върху добавената стойност ДЖИ ВИ ЕЛ 63 БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.6.2021г.
УВАЖАВА жалбата на „Джи Ви Ел 63 Билдинг“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-16001318005356-091-001/14.03.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 347/07.06.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите в частта по ЗКПО, като ОТМЕНЯ ревизионния акт в частта му, с която на жалбоподателя е допълнително е установен корпоративен данък за 2014 г. – 1 651,75 лв. и за 2016 г. – 539,65 лв. и е установен корпоративен данък за 2015 г. в размер на 7 271.75 лева и прилежащи лихви в общ размер на 2 947,33 лв., като отменя приетия за дължим корпоративен данък за 2015 година в размер на 2251.75 лева и дължима лихва в размер на 1444 лева. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на „Джи Ви Ел 63 Билдинг" ЕООД разноски по делото в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.6.2021г.
10 Административно дело No 877/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед №576/17.07.2019г. издадена от Кмета на община Стрелча. ОСЪЖДА община Стрелча да заплати на „Булгармин Инженеринг“АД, с ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, представлявано от изпълнителен директор Георги Стойов Симеонов сума в размер на 350 лева (триста и петдесет лева), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила на 19.4.2021г.
11 Административно дело No 928/2019, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.В.А.,
П.В.А.,
К.В.А.,
И.М.Г.М.,
О.М.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.А., П.В.А., К.В.А., И.М.Г.М.(наследник на В.П.А.-Барутова) и О.М.Г.(наследник на В.П.А.-Барутова) против Заповед № 958/15.07.2019г. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА М.В.А., П.В.А., К.В.А., И.М.Г.М.(наследник на В.П.А.-Барутова) и О.М.Г.(наследник на В.П.А.-Барутова) общо да заплатят на Община Велинград 100 лв. (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2021г.
12 Административно дело No 981/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност А.И.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.И.Т., Ревизионен акт № 16001318004947-091-001/07.05.2019 г., потвърден с Решение № 459/07.08.2019г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му, с която на А.И.Т. са установени данъчни задължения и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 07.05.2019 г., както следва: начислен ДДС на стойност 18989, 35 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 3754, 26 лв. Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ в размер на 2213 лева и лихва от 322,98 лева; ДОО за 2016 г. над размера от 645. 12 лв. и лихва за забава над размер от 153, 59 лева и за 2017 г. над размер на 706. 56 лв. и лихва за забава над размера от 96.57 лева; ЗО за 2016 г. За определени задължения над размер от 403. 20 лв. и законна лихва над 95.99 лева и ЗО за 2017 г. за определени задължения над размер от 441. 60 лв. и законна лихва над размера от 60 лева; ДЗПО – УПФ за 2016 г. над размер от 252 лв. и законна лихва над размера от 60 лева и ДЗПО-УПФ за 2017 г. над размер от 276. 00 лв. и законна лихва над размер от 37.70 лева; ОТВЪРЛЯ жалбата на А.И.Т. срещу Ревизионен акт № 16001318004947-091-001/07.05.2019 г., потвърден с Решение № 459/07.08.2019г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която са определени: Данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ в размер на 84,13 лева и лихва от 17,18 лева. ДОО: за 2013г. в размер на 645,12 лева, ведно с лихва в размер на 375 лева; за 2014 г. в размер на 645. 12 лв. и лихва в размер на 310 лева; за 2015 г. в размер на 645. 12 лв. и лихва в размер на 244, 78лева; ЗО за 2013г., 2014 г. и 2015г. в размер на 403. 20 лв. за всяка година, и съответните лихви; ДЗПО – УПФ за 2013г., 2014 г., за 2015 г. в размер на 252 лв. за всяка година, ведно с прилежащи лихви; и в останалата й част. ОСЪЖДА А.И.Т., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" – Пловдив при ЦУ на Националната агенция за приходите сумата от 156 /сто петдесет и шест/ лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част от жалбата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страни.
13 Административно дело No 984/2019, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Й.К. КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на К.Й.К. *** против Решение на Контролния съвет на камарата на независимите оценители по Протокол № 9, т.3 от 16.08.2019 г., обективирано в писмо с изх. № 2270/19.08.2019 г. ОСЪЖДА К.Й.К. с ЕГН **********,*** да заплати на Камарата на независимите оценители в България сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща сторените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 1068/2019, XIII състав Закон за опазване на околната среда СНЦ ЕКО СИНИТОВО,
СДРУЖЕНИЕ ЗА АГРАРНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ ГЕО,
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби на СНЦ „Еко Синитово“, представлявано от Й.С. К. – управител, Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО – представлявано от В. И. К. и „Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция“ представлявано от А.С.К. срещу Решение ПК-34-ПР/2019 г. на Директора на РИОСВ Пазарждик за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, с което е решено да не се извършва ОВОС на изменение и разширение на инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци в ПИ 062001, местност „Кичук чал“, землище с. Синитово, община Пазарджик с възложител „Солар Парк Тракия“ ООД. ОСЪЖДА СНЦ „Еко Синитово“, представлявано от Й.С. К. – управител да заплатина ответната страна Директора на РИОСВ Пазарждик направените по делото разноски в общ размер на 100.00 лева за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО – представлявано от В. И. К. да заплатина ответната страна Директора на РИОСВ Пазарждик направените по делото разноски в общ размер на 100.00 лева за юрисконсултско възнаграждение, ОСЪЖДА Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция“ представлявано от А.С.К. да заплати на ответната страна Директора на РИОСВ Пазарждик направените по делото разноски в общ размер на 100.00 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
15 Административно дело No 1192/2019, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р., ЕИК 112520604, против Писмена покана № РД-25ПП-194/02.10.2019г. издадена от Управител н НЗОК, за възстановяване доброволно неоснователно получена сума в размер на 97 000.00лв. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-Р., ЕИК 112520604, да заплати на Национална здравноосигурителна каса София сума в размер на 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.3.2021г.
16 Административно дело No 1280/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър К.Б.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед№ 18-10997/22.10.2019 г. на началника на СГКК – гр. Пазарджик, с изключение на частта отнасяща се до изменение относно сграда с идентификатор 10450.502.972.3 по КККР на гр.Велинград. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.4.2021г.
17 Административно дело No 1393/2019, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.2.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на А.Т.И. с ЕГН **********, сумата в общ размер на 1 400 (хиляда и четиристотин) лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди на ищеца по време на престой в пенитенциарно заведение под юрисдикцията на ответника – Затвора Пазарджик за периода от 04.04.2018 г. до 02.12.2019 г., ведно със законната лихва върху сумата в размер на 1400 лв., считано от 02.12.2019 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от А.Т.И. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди за разликата над 1 400 лв. до пълния предявен размер от 100 000 лв., както и за периода от 01.11.2017 г. до 03.04.2018 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Г.Г.М. *** сумата в размер на 500 (петстотин) лв., представляваща адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.6.2021
Административно дело № 466/2021
РЕШЕНИЕ № 494 от 16.06.2021 г. на Административен съд Пазарджик, единадесети състав по адм. д. № 466/2021 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/17.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1393/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.6.2021г.
18 Административно дело No 1409/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Наредба за условията на водовземане на минерална вода от находище на минерална – изключителна държавна собственост – Варвара, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на Община Септември, приета с Решение № 1075 от 30.10.2018г. по Протокол № 56 на Общински съвет Септември, с изключение на § 4 от ПЗР от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик срещу § 4 от ПЗР от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, приета с Решение № 1075 от 30.10.2018г. по Протокол № 56 на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1409 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., в частта му относно протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик срещу § 4 от ПЗР от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, приета с Решение № 1075 от 30.10.2018г. по Протокол № 56 на Общински съвет Септември. Решението в тази част има характер на определение и подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването на страните, с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
19 Административно дело No 1419/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална води на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 356/31.07.2013 г. на ОбС Ракитово, взето с Протокол № 30. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 1419/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Ракитово ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лв., представляващи такса за публикация в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за ОбС Ракитово.
В законна сила на 17.2.2021г.
20 Административно дело No 1425/2019, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.6.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 253С – 179/25.11.2019 г. на Управителя на Националната здравноосигурителна каса гр. София, с която на „МБАЛ - Пазарджик“ АД, с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, представлявано от д-р К.М.Т. са наложени финансови неустойки както следва: 1. За ИЗ № 17938/1985 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 2. За ИЗ № 18967/2104 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г; 3. За ИЗ № 16089/1752 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 4. За ИЗ № 1124/137 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 5. За ИЗ № 18621/2069 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 6. За ИЗ № 18188/2028 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 7. За ИЗ № 17716/1955 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 8. За ИЗ № 15867/1755 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 9. За ИЗ № 18157/2012 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 10. За ИЗ № 363/40 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса да заплати на „МБАЛ - Пазарджик“ АД, с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, представлявано от д-р К.М.Т., направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
21 Административно дело No 1430/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.М.,
А.А.Ю.,
М.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1817/25.11.2019г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП - Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІ -237, 262 в кв. 16 по плана на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик ОСЪЖДА община Велинград да заплати на общо на М. ***, А.А.Ю. *** и М.А. ***, сумата от 1030(хиляда и тридесет)лева. Решението може да се обжалва от страните в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния Административен съд на Република България.
В законна сила на 27.4.2021г.
22 Административно дело No 1438/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.1.2021г.
ОТМЕНЯ чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2, т. 3, чл. 23, т. 2 и чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредба за реда и условията за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер, приета с Решение № 173/29.06.2005г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
В законна сила на 1.3.2021г.
23 Административно дело No 1440/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Х. с ЕГН **********,***, против Заповед № 2499/04.12.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от жалбоподателя, държаният от него без правно основание имот – частна общинска собственост, находящ се в ***. ОСЪЖДА Т.А.Х. с ЕГН **********,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 300 (триста) лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.7.2021г.
24 Административно дело No 1474/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж /РС/ № 44 от 21.08.2019 г. на Главен архитект на Община Пещера. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на М.С.П. направени по делото разноски в размер на 1330( хиляда триста и тридесет) лева. Оставя без уважение искането на Р.Й. *** за присъждане на разноски по делото. Оставя без уважение искането на М.М.К., К.М.К., Г.И.П. и И.М.П. за присъждане на разноски по делото. Оставя без уважение искането на Община Пещера за присъждане на разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му с касационна жалба пред Върховен административен съд.
25 Административно дело No 22/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на К.Д.И. ЕГН:**********, в момента в Затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 50 000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 15.03.2019г. до 18.03.2019г., неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, в резултат на това, че на 15.03.2019г. е бил лишен от адекватен лекарски преглед и помощ и оставен с болки в стомаха и остри киселини, които продължили три дни, както и че по отношение на него е било проявено грубо отношение при извършен обиск на същата дата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
26 Административно дело No 68/2020, VIII състав Закон за акцизите и данъчните складове БИОВЕТ АД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 22.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Биовет“ АД с ЕИК 112029879 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ 39, против Решение № РТД 3000-2395/271219/32-374201 от 27.12.2019г. на с.д. Директор на Териториална Дирекция „Тракийска“ при Агенция Митници. ОСЪЖДА Териториална дирекция „Тракийска“ – Агенция „Митници“ да заплати на „Биовет“ АД с ЕИК 112029879, сума в размер на 2652,50 лв. / две хиляди шестотин петдесет и два лева и петдесет стотинки/ разноски по водене на делото. Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред Върховния административен съд.
27 Административно дело No 98/2020, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/112/03614/01/04/01 от 13.06.2019г., издаден от Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ с който спрямо Г.П.Г., ЕГН **********,*** е отказано пълно изплащане на финансовата помощ в размер общо на 24446,00лв., представляваща, второ плащане по Договор № 13/112/03614 от 19.10.2009г. и прекратен договора, като е определено, подлежащо на възстановяване, публично държавно вземане в размер на 244468,00лв. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ за ново произнасяне по заявлението на Г.П.Г.. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, да заплати на Г.П.Г., ЕГН **********,***, сумата от 2670,00 лв. /две хиляди шестстотин и седемдесет лева/, представляваща заплатена държавна такса и възнаграждения за вещи лица и един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
28 Административно дело No 98/2020, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 2.7.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 484 от 11.06.2021г., постановено по адм. дело № 98 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като навсякъде в решението вместо „…публично държавно вземане в размер на 244468,00лв.….“, да се чете „…публично държавно вземане в размер на 24446,00лв.….“. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
29 Административно дело No 117/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Й.Й. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 8.3.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 94 от 12.02.2021г., постановено по адм. дело № 117 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като в диспозитива на същото вместо „…ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Й.Й.П., ЕГН **********,*** сумата от 816,74лв.(осемстотин и шестнадесет лв. и седемдесет и четири ст.)….“, да се чете „…..ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на М.Й.Й., ЕГН : ********** *** сумата от 816,74лв.(осемстотин и шестнадесет лв. и седемдесет и четири ст.)….“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
30 Административно дело No 117/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Й.Й. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 361 от 20.12.2019г., издадено от Главния архитект на Община Пазарджик, с което на Й.Й.П., ЕГН **********,*** е разрешено да осъществи строеж : „ Преустройство и ремонт на самостоятелен обект (жилище) на първи етаж на съществуваща жилищна сграда, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.452.1.1, намираща се в УПИ V-452, от кв. 440, по плана на гр. Пазарджик“. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Й.Й.П., ЕГН **********,*** сумата от 816,74лв.(осемстотин и шестнадесет лв. и седемдесет и четири ст.). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 24.3.2021г.
31 Административно дело No 147/2020, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Н.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.5.2021г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/04/1/0/03355/2/01/04/01 с изх. № 01-6500/7673 от 13.01.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, с който е определено за възстановяване публично вземане в размер на 27 638.50 лева. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на Н.Г.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 1 310 (хиляда триста и десет) лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
32 Административно наказателно дело (К) No 161/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС П.П.А.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 15.1.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 493 от 22.07.2020г., постановено по к.адм. дело № 161 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като в диспозитива на същото вместо „…обезщетение за забавено плащане за сумата от 2500,00лв. в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 14.12.2020г. до окончателното ? изплащане ….“, да се чете „…обезщетение за забавено плащане за сумата от 2500,00лв. в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 14.12.2018г. до окончателното ? изплащане ….“ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението за поправка да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила. Препис от решението да се връчи на страните
33 Административно дело No 165/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.А.,
Б.Д.Д.,
В.Д.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Б.Д. и В.Л. за обявяване нищожността на Заповед № 70/15.09.1994г.издадена от Кмета на община Септември . ОСЪЖДА Б.Д.Д. и В.Д. ***, представляван от кмета на общината сума в размер на 700лв. – възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.5.2021г.
34 Административно дело No 166/2020, VI състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица В.А.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Б., ЕГН **********, против Ревизионен акт № Р-16001619001758-091-001/14.10.2019г., издаден от Т. В. П. - началник на сектор, възложил ревизията и М. Д. К.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 727/27.12.2019 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив, в частта, с която на ревизираното лице са определени допълнителни задължения за данък върху годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за периоди: за 2012 година в размер на 379, 37 лева и съответните лихви 248, 37 лв. ; за 2013 година в размер на 706, 93 лева и съответната лихва 411, 05 лв.; за 2014 година в размер на 615, 32 лева и съответната лихва 215, 73 лв.; за 2017 година в размер на 2274, 79 лева и съответната лихва 336, 19 лв.; са определени вноски за ДОО за 2012 г. в размер на 386лева; за 2013 година в размер на 337, 92 лева и съответната лихва 231, 53 лв.; за 2014 година в размер на лихва 66, 90 лв.; за 2015 година в размер на 1061, 37 лева и съответната лихва 419, 53 лв.; за 2017 година в размер на 4228, 55 лева и съответната лихва 689, 47 лв.; вноски за здравно осигуряване за за 2012 година в размер на 241, 02 лева; за 2013 година в размер на 351, 20 лева и съответната лихва 222, 08 лв.; за 2014 година лихва 41, 88 лв.; за 2015 година в размер на 663, 36 лева и съответната лихва 262, 22 лв.; за 2017 година в размер на 2486, 11 лева и съответната лихва 399, 69 лв.; вноски за ДЗПО – УПФ за 2012 година в размер на 150, 64 лева; за 2013 година в размер на 132, 00 лева и съответната лихва 90, 32 лв.; за 2014 година съответната лихва 26, 13 лв.; за 2015 година в размер на 414, 60 лева и съответната лихва 163, 86 лв.; за 2017 година в размер на 1439, 97 лева и съответната лихва 249, 80 лв.;(Общият размер на задълженията е 15 929, 59 лева и лихва 4 075, 05 лева), както и в частта от ревизионния акт, с който е изменен за допълнително установените задължения за лихви за 2012г. за ДОО, ЗО, ДЗПО-УПФ, които от 841, 60 лева са изменени на 725, 56 лева. ОСЪЖДА В.А.Б., ЕГН ********** да заплати на Дирекция ОДОП - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1151(хиляда сто петдесет и един) лв., за осъществената юрисконсултска защита. Решението може да бъде обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
35 Административно дело No 203/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Г.М.,
Е.Г.Ч.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Л.Г.М. с ЕГН **********,*** и Е.Г.Ч. с ЕГН **********,***, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 18 000 лева, обезщетение за причинени имуществени вреди за периода 30.10.2018 г. до 30.10.2019 г. ОСЪЖДА Л.Г.М. с ЕГН **********,*** и Е.Г.Ч. с ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на Община Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева (двеста). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
36 Административно дело No 208/2020, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОТМЕНЯ Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, приета с Решение № 24/14.02.2008г. на Общински съвет – Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 5.2.2021г.
37 Административно дело No 244/2020, VI състав ДОПК СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2021г.
ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължения АУЗД №АУ-0002665/04.11.2019г., издаден от ст.инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ, при Община Пазарджик, потвърден с потвърден с решение № 13-38-166-001/24.01.2020г. на ръководител на звено за местни приходи на Община Пазарджик, с който на „Солар Парк Тракия“ООД, с ЕИК 200969193, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. „Цар Освободител“№ 20, са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци в общ размер на 89847, 72 лева, от които главница 76896,13 лева и лихва за просочие, изчислена към 04.11.2019г. в размер на 12951, 59 лева., КАТО ОПРЕДЕЛЯ на дружеството задължения както следва : - Данък върху недвижимите имоти за 2016г. - 2997,48 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 508, 73 лева и за втора вноска 454, 53 лева; - Данък върху недвижимите имоти за 2017г. - 2997,48 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 356,78 лева и за втора вноска 305,58 лева; - Данък върху недвижимите имоти за 2018г. - 2997,48 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 204,83 лева и за втора вноска 153,63 лева; - Данък върху недвижимите имоти за 2019г. - 2997,48 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 52,87 лева и за втора вноска 1, 67 лева; - Такса за битови отпадъци за 2016г.- 14 105 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 2427,73 лева и за втора вноска 2183,37 лева; - Такса за битови отпадъци за 2017г.- 14 105 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 1702,59 лева и за втора вноска 1458,23 лева; - Такса за битови отпадъци за 2018г.- 14 105 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 977,45 лева и за втора вноска 733,09 лева; -Такса за битови отпадъци за 2019г.- 14899,24 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 252 лева и за втора вноска 7,95 лева; Отхвърля жалбата на „Солар Парк Тракия“ООД срещу Акт за установяване на задължения АУЗД №АУ-0002665/04.11.2019г., издаден от ст.инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ, при Община Пазарджик, потвърден с потвърден с решение № 13-38-166-001/24.01.2020г. на ръководител на звено за местни приходи на Община Пазарджик, в частта й по отношение на определения за 2016г.-2019г. данък недвижим имот до размер на 11989,92 лева главница и до размера на 2264 лева законната лихва и в частта по отношение на определената за 2016г.-2019г. такса битови отпадъци до размера на 57 216, 64 лева и до размера на 9622 лева законна лихва. ОСЪЖДА „Солар Парк Тракия“ООД, с ЕИК 200969193, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. „Цар Освободител“№ 20 да заплати на Община Пазарджик, сумата от 3700. 31 лв. / три хиляди и седемстотин лева и двадесет и една стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски в производството пред настоящата инстанция. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на „Солар Парк Тракия“ООД, с ЕИК 200969193, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. „Цар Освободител“№ 20 сумата от 203,53 лева (двеста и три лева и петдесет и три стотинки) разноски в производството. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 250/2020, VIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Здраве- Велинград" ЕООД, гр. Велинград подадена против Писмена покана на директора на РЗОК Пазарджик, № 13/29-02-63 от 13.01.2020 г. ОСЪЖДА МБАЛ "Здраве- Велинград" ЕООД, гр. Велинград, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 700 (седемстотин) лева, разноски. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
39 Административно дело No 337/2020, XIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Община Ракитово, представлявана от Костадин Щерев Холянов - Кмет против Решение за отказ вх. № 03-РД/248 от 27.01.2020 г. на изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие – РА В.Г.. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Държавен фонд земеделие – РА направените в производството разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му.
40 Административно дело No 365/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Р.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 14.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 814 от 19.10.2020г., постановено по адм. дело № 365 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като навсякъде в решението вместо „…18.09.2015 г. ….“, да се чете „…12.07.2018 г. ….“. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред троен състав на Административен съд Пазард0жик в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
41 Административно дело No 402/2020, VIII състав КСО В.Л.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Л.Р., ЕГН: ********** *** срещу решение № 1012-12-16*1 /02,03,2020 год на Директора на ТП на НОИ- Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 2140-12-388/06,12,2019 год. на началника на отдел „Пенсии“ към ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА В.Л.Р., ЕГН: ********** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик град сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.3.2021
Административно дело № 2546/2021
Решение № 4157 от 31.03.2021г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 2546/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 11.01.2021 г., постановено по административно дело № 402/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.3.2021г.
42 Административно дело No 406/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 5 000,00лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 05.03.2020г. до 24.03.2020г., които са причинени от административна дейност осъществена от администрацията на Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 406 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 4.2.2021г.
43 Административно дело No 415/2020, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 22.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на В.И.Б.,***, Заповед № 117 /09.12.2019 г. на Кмета на Община Лесичово, с която е одобрено изменение на кадастралния план на с. Динката, като е попълнен кадастралния план с новозаснетите граници на поземлен имот № 317 с ПИ № 318 и върху част от територията на имоти 317 и 318 кв.7 се създава нов поземлен имот с кадастрален номер 518 като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Лесичово да заплати на В.И.Б.,*** сумата от 760 лв. /седемстотин и шейсет лева/ разноски.
44 Административно дело No 441/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Е. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-228/28.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта й, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали парцели както следва : 00254-70-2-1- з-ще с.Алеко Константиново, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,10 ха. 00571-230-14-1- з-ще с.Априлци, извън извън обхвата на допустимия слой в размер на 0,17ха. 00571-325-1-1- з-ще с.Априлци, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,10ха 00571-325-2-1- з-ще с.Априлци, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 1,24ха 10505-1572-8-2- з-ще с.Величково, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,12ха 32010-858-1-1- з-ще с.Ивайло, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,05ха 21172-100-2-1- з-ще с.Динката, недопустима площ 0,01 ха 22681-972-27-1- з-ще с.Левски, недопустима площ 0,05ха 65468-112-8-1- з-ще с.Сбор, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,14ха 65468-479-10-1- з-ще с.Сбор, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,81 ха 65468-555-5-1- з-ще с.Сбор, недопустима площ 0,01 ха 65468-70-1-1- з-ще с.Сбор, останала недопустима площ 0,15ха 65468-70-2-1- з-ще с.Сбор, недопустима площ 0,01 ха 65468-7-5-1- з-ще с.Сбор, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,18ха 66559-582-1-1- з-ще с.Синитово, извън обхвата на допустимия слой е площ в размер на 0,11 ха 78056-348-1-1- з-ще с.Цар Асен, недопустима площ в размер на 0,04ха 81089-3691-3-1- з-ще с.Черногорово, извън обхвата на допустимия слой е целия парцел, в размер на 1,29ха 81089-3691-5-1- з-ще с.Черногорово, извън обхвата на допустимия слой е целия парцел, в размер на 0,40ха 81089-3618-3-1- з-ще с.Черногорово, извън обхвата на допустимия слой е площ, в размер на 0,15ха ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.И.Е., ЕГН **********,***, срещу Заповед № РД 09-228 от 28.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в останалата обжалвана част. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на П.И.Е., ЕГН **********,***, сумата от 940лв., представляваща съответната част от извършени разноски по производството. ОСЪЖДА П.И.Е., ЕГН **********,***, да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите, сумата от 160 / сто и шестдесет лева/ представляваща съответната част от възнаграждението за юрисконсултска защита и заплатен депозит за вещи лица. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 9.8.2021
Административно дело № 4322/2021
ОТМЕНЯ Решение № 104/17.02.2021 г. на Административен съд – Пазарджик постановено по адм. дело № 441/2020 г. в частта в която съдът е отменил Заповед № РД 09-228/28.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, в частта ?, в която извън обхвата на площите в добро земеделско състояние са останали парцели или части от парцели: 00254-70-2-1; 00571-230-14-1; 00571-325-1-1; 00571-325-2-1; 10505-1572-8-2; 32010-858-1-1; 21172-100-2-1; 22681-972-27-1; 65468-112-8-1; 65468-479-10-1; 65468-555-5-1; 65468-70-1-1; 65468-70-2-1; 65468-7-5-1; 66559-582-1-1; 78056-348-1-1; 81089-3691-3-1; 81089-3691-5-1; 81089-3618-3-1 и Министерството на земеделието, храните и горите е осъдено да заплати разноски по делото. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд съобразно дадените в мотивите указания. Решението е окончателно.
45 Административно дело No 442/2020, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ М.Р.-2. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/312/02567/3/01/04/01, изх. № 01-6500/8809 от 11.03.2020г. на изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да плати на ЕТ“Мария Радиловска-2012“, с ЕИК 202301506, сумата от 1250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/ разноски. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването на страните.
46 Административно дело No 445/2020, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Л.М.Т. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.3.2021г.
Отменя хода на устните състезания, даден на 18.02.2021г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.Т., чрез адвокат Х., против Мълчалив отказ на началник на „Служба геодезия, картография и регистър“, формиран по негово заявление с вх. № 07-4968/24.03.2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 445/2020г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.4.2021г.
47 Административно дело No 448/2020, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност БЕЛОВО 2014 ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Белово 2014“ ЕАД, ЕИК 203111417 чрез управителя си, Мирослав Стефанов Влашков против Ревизионен акт / РА/ № Р-16001319003-091-001 от 20.12.2019г., издаден от Силвия Атанасова Георгиева- началник сектор, възложил ревизията и Пиринка Златанова Киприна- главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 128/ 16.03.20120 г. на Директора на Дирекция „обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Белово 2014“ ЕАД, ЕИК 203111417 да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, направените по делото разноски в размер на 2557,29 лв /две хиляди петстотин петдесет и седем лв и 57 ст/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
48 Административно дело No 497/2020, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Н.А.,***, подадена против Заповед № Л-492/23.04.2020 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН **********,*** да заплати на Административен съд Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 507 (петстотин и седем) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 198, ал. 2, изр. второ от ЗИНЗС.
В законна сила на 30.6.2021г.
49 Административно дело No 530/2020, VI състав КСО Х.А.О. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-36#1/06.04.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е отхвърлена жалбата на Х.А.О. и е потвърдено Разпореждане № 122-00-1175-3/13.02.2020 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица. ИЗПРАЩА делото като преписка за произнасяне по заявлението на Х.А.О. с вх. № 122-00-1175 от 02.09.2019 г., с което е поискала да й бъде отпуснато парично обезщетение за безработица. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Пазарджик да заплати на Х.А.О. направените по делото разноски в размер на 766 (седемстотин шестдесет и шест) лева. Решението, на основание чл.119 от КСО, във връзка с чл.117, ал.1, т.2, буква "б" КСО, не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 12.4.2021г.
50 Административно дело No 564/2020, VI състав Закон за защита на личните данни И.Т.С. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.Т.С.,***, против Национална агенция за приходите с ЕИК 131063188 гр.София, да бъде осъдена да заплати сумата от 1200 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неизпълнение на задължение по чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД и чл. 32 от Общия регламент относно защита на лични данни ЕС 2016/697 на Европейския регламент и на Съвета от 27.04.2016г., ведно със законна лихва върху сумата, считано от 15.07.2019г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА И.Т.С.,*** да заплати на Национална Агенция за приходите - София сумата от 100 (сто)лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 565/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.С. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.П.С., ЕГН :**********,***, че Национална агенция за приходите не е извършила необходимите действия, съобразно изискването на чл. 32, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и на чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете за правата и свободите на физическите лица, да прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с този закон, като при необходимост тези мерки се преразглеждат и актуализират. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков“ № 52, да заплати на С.П.С., ЕГН :**********,*** сумата от 200,00(двеста) лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в страх и притеснение от евентуална злоупотреба с неправомерно разпространени лични данни, както и притеснения, че неограничен и неизвестен брой трети лица имат достъп до нейни лични данни, в това число единен граждански номер и финансова информация, претърпени в резултат на незаконосъобразно бездействие на Национална агенция за приходите, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването на лични данни, както и рисковете за правата и свободите на физическите лица, да прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с европейското и национално законодателство, в резултат на което са разкрити лични данни за С.П.С., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от 15.07.2019г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на С.П.С., ЕГН : **********,***, да бъде осъдена Национална агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков“ № 52, да ? заплати сумата, за разликата от 200,00лв. до пълния заявен размер от 1200,00лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в страх и притеснение от евентуална злоупотреба с неправомерно разпространени лични данни, както и притеснения, че неограничен и неизвестен брой трети лица имат достъп до нейни лични данни, в това число единен граждански номер и финансова информация, претърпени в резултат на незаконосъобразно бездействие на Национална агенция за приходите, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването на лични данни, както и рисковете за правата и свободите на физическите лица, да прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с европейското и национално законодателство, в резултат на което са разкрити лични данни за С.П.С., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от 15.07.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков“ № 52, да заплати на С.П.С., ЕГН :**********,*** сумата от 60,83лв (шестдесет лв. и осемдесет и три ст.), представляващи извършени от последната разноски по делото, съобразно уважената част на иска. ОСЪЖДА С.П.С., ЕГН : **********,***, да заплати на Национална агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков“ № 52, сумата от 83,33лв лв.(осемдесет и три лв. и тридесет и три ст.), представляваща възнаграждение за осъществено процесуално представителство по отношение на администрацията. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
52 Административно дело No 576/2020, VI състав Закон за акцизите и данъчните складове БИОВЕТ АД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № РТД 32-130196/07.05.2020 на директор на ТД Дунавска към Агенция „Митници“, в частта, с която се отказва издаване на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител за енергиен продукт с търговско наименование и код по КН: природен газ в газообразно състояние, код по КН 27112100 за обект на дружеството – „Биовет“АД, клон Разград, с административен адрес гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ № 68а и бул. „Априлско въстание“ № 69в. ВРЪЩА административната преписка на директор на ТД Дунавска към Агенция „Митници“ за издаване на административен акт по искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител с вх. № 32-95283/26.03.2020г. на „Биовет“АД, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за издаване на административния акт, считано от съобщаването. ОСЪЖДА Агенция „Митници“да заплати на „Биовет“АД, с ЕИК 112029879, със седалище и адрес гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Петър Раков“ № 39, представлявано от А.И. – изпълнителен директор сумата от 3868, 20 лева (три хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и двадесет стотинки) лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно дело No 591/2020, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър Ш.С.Б.,
Ф.И.Т.,
А.Р.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 420 от 09.06.2020 г. на Кмета на Община Сърница. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Сърница за ново произнасяне по подадените заявление вх. № 1015 от 21.04.2017 г. от С.Н.А. и заявление с вх. № 1016 от 21.04.2017 г. от И.Т.А., съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Ш.С.Б. с ЕГН **********, Ф.И. Тръмпова с ЕГН ********** и А.Р.М. с ЕГН ********** ***, сумата общо в размер на 980 (деветстотин и осемдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
54 Административно дело No 609/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХИДРОЛЕС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/121/06365/3/01/04/01, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София, в частта по т. I, в която на „Хидролес“ ЕООД с ЕИК 112604810 е установено публично държавно вземане в размер на 701 015,71 лв. (седемстотин и една хиляди и петнадесет лева и 71 стотинки), като ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата „Хидролес“ ЕООД с ЕИК 112604810 (в несъстоятелност), адрес на управление гр. Пещера, обл. „Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“ № 4 против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/121/06365/3/01/04/01, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София в останалата му част, включително и по отношение на установено публично държавно вземане в окончателен размер на 1 402 031.77 лв. (един милион четиристотин и две хиляди тридесет и един лева и седемдесет и седем стотинки). ОСЪЖДА Хидролес“ ЕООД с ЕИК 112604810 (в несъстоятелност), адрес на управление гр. Пещера, обл. „Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“ № 4 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сторените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.
55 Административно дело No 620/2020, II състав ДОПК ЕТ К.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.7.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319003866-091-001 от 04.02.2020г., издаден от Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 182 от 27.04.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която спрямо К.С.Б., регистриран като едноличен търговец с ферма „К.Б.“, ЕИК 112050948, с посочен адрес за кореспонденция гр. Сърница, ул. „Калафат“, № 13, за отчетен период м. септември 2018г., допълнително е начислен данък върху добавената стойност в размер на 1764,84лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 207,88лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.С.Б., регистриран като едноличен търговец с ферма „К.Б.“, ЕИК 112050948, с посочен адрес за кореспонденция гр. Сърница, ул. „Калафат“, № 13, против Ревизионен акт № Р-16001319003866-091-001 от 04.02.2020г., издаден от Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 182 от 27.04.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с който спрямо едноличния търговец за отчетни периоди от 01.11.2017г. до 31.05.2019г. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 2535,06лв. и са определени допълнителни задължения по ЗДДС в размер общо на 27740,39лв., като са начислени съответни лихви за просрочие в общ размер на 4230,19лв. ; за отчетен период 01.01.2018г. до 31.12.2018г. са определени допълнителни задължения за годишен авансов данък по ЗДДФЛ за едноличния търговец в размер на 29188,63лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 2270,41лв. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на К.С.Б., регистриран като едноличен търговец с фирма „К.Б.“, ЕИК 112050948, с посочен адрес за кореспонденция гр. Сърница, ул. „Калафат“, № 13, сумата от 82,40лв.(осемдесет и два лв. и четиридесет ст.), представляваща извършени разноски по производството. ОСЪЖДА К.С.Б., регистриран като едноличен търговец с фирма „К.Б.“, ЕИК 112050948, с посочен адрес за кореспонденция гр. Сърница, ул. „Калафат“, № 13, да заплати на Национална агенция за приходите, София сумата от 2508,74лв. (две хиляди петстотин и осем лева и седемдесет и четири ст.), представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита.. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
56 Административно дело No 622/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.У. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-202 от 10.04.2020 г., издадена от кмета на Община Брацигово, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: „Масивен навес”, изграждащ се в УПИ ХIХ-759, кв. 101 по РП на гр. Брацигово с идентификатор № 06207.502.1568 по КК на гр. Брацигово с административен адрес: гр. Брацигово, ул. „Божура Попова“ № 3, изпълнен в нарушение на чл.148, ал.1 и чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 18.8.2021г.
57 Административно дело No 685/2020, I състав ДОПК СИЛА ГРУП БГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сила Груп БГ“ЕООД с ЕИК 204436748 със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Петър Стайков“№12 и адрес за кореспонденция гр.София, ул.“Коста Лулчев“№10 , представлявано от В.В. - управител против РА № Р-16001319005093-091-001/20.02.2020г. издаден от В.И., Началник сектор Ревизии и Нина Плачкова главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 209/11.05.2020г. на ДД ОДОП – Пловдив ЦУ на НАП ОСЪЖДА „Сила Груп БГ“ЕООД с ЕИК 204436748 със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Петър Стайков“№12 и адрес за кореспонденция гр.София, ул.“Коста Лулчев“№10 , представлявано от В.В. - управител да заплати на Национална агенция за приходите сумата в размер на 920 / деветстотин и двадесет/ лв. представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.
58 Административно дело No 695/2020, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.В.З. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-11 от 28.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в частта в която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово за нанасяне на нови обекти в КК и КР, а именно поземлен имот с идентификатор 81089.10.2237 площ 217 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 81089.10.2238 с площ 1142 кв. м., собственост на Н.В.З. и заличени обекти -поземлен имот с идентификатор 81089.10.1131 с площ 1261 кв. м., собственост на Н.В.З.. ОСЪЖДА Агенция по геодезия картография и кадастър да заплати на Н.В.З. сумата от 860 лв./осемстотин и шейсет лева/ разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 5.2.2021г.
59 Административно дело No 719/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.К.,
А.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-684 от 15.06.2020г. на Кмета на община Ракитово. ОСЪЖДА Кмета на Община Ракитово ДА ЗАПЛАТИ на А.А.К. разноски по делото в общ размер на 2660 лева, от които 150 лева депозит за вещо лице, 2500 лева адвокатски хонорар и 10 лева държавна такса Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
60 Административно дело No 726/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Г.С.Т. *** против Заповед № РД-25-671 от 12.06.2020 г., издадена от кмета на Община Ракитово, с която е наредено Г.С.Т. да премахне незаконен строеж – „Масивна ограда”, находящ се в имоти с идентификатори 62004.8.993 и 62004.8.767, м. „Средока” с трайно предназначение „Земеделска земя” и с начин на трайно ползване „нива” съгласно КК на гр. Ракитово. ОСЪЖДА Г.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Ракитово сторените по делото разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
61 Административно дело No 728/2020, VII състав Закон за данък върху добавената стойност КАШ ИНДУСТРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № Р – 16001319004766-091-001/13.03.2020 г., потвърден с Решение № 243/28.05.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Каш Индустрия“ ООД с ЕИК 202079284, адрес: гр. Велинград, ул. „Драва“ № 15, сторените по делото разноски в размер на 5 875,10 лева /пет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и десет стотинки/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
62 Административно дело No 750/2020, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МАРИНА МК 2010 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.1.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МАРИНА МК 2010“ ЕООД Заповед № 918/08.06.2020 г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрен на основание чл. 129 ал.2 от ЗУТ, съгласно чл. 134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ е одобрено частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV-8790, УПИ- V-9791 и УПИ VI- 8792 в кв. 20171 по плана на Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „МАРИНА МК 2010“ ЕООД сумата от 500 лв. сторени по производството разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 30.1.2021г.
63 Административно дело No 757/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Н.Д.С., ЕГН ********** ***, в момента в Затвора Пазарджик, сумата от 1200,00лв.(хиляда и петстотин лева), представляващи обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологичен дискомфорт в периодите от 31.10.2019г. до 26.11.2019г.; от 06.12.2019г. до 25.02.2020 г. и от 25.02.2020г. до 06.04.2020г., претърпени в резултат на наложеното му обитаване в пренасалени, мръсни, нехигиенични помещения, както и обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва от 26.06.2019г. до окончателното и изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Н.Д.С., ЕГН ********** ***, в момента в Затвора Пазарджик, нов да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата за разликата от 1200,00лв. до 30000,00лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологичен дискомфорт, претърпени в останалите искови периоди в резултат на наложеното му обитаване в пренасалени, мръсни, нехигиенични помещения в които има дървеници, хлебарки и гризачи, без постоянен достъп до течаща вода, принуден да работи без предпазни средства и работно облекло по време на изтърпяване на наложеното му наказания лишаване от свобода, както и обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва от 08.02.2015г. до окончателното и изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 6.8.2021
Административно дело № 608/2021
64 Административно дело No 757/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 13.8.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 214 от 12.03.2021г., постановено по адм. дело № 757 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като навсякъде в решението вместо „…сумата от 1200,00лв.(хиляда и петстотин лева), представляващи обезщетение за неимуществени вреди.….“, да се чете „…сумата от 1200,00лв.(хиляда и двеста лева), представляващи обезщетение за неимуществени вреди.….“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
65 Административно дело No 759/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Т. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.П.Т. с ЕГН ********** *** чрез адв. Ю.Й.,*** против НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ –ЦУ, представлявано от ТП на НОИ Пазарджик / представлявано от Управителя на НОИ/ , с цена на иска от 15 000 лв. , представляващо обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица при и по повод изпълнение на административната дейност, в едно с мораторната лихва върху нея за периода от 08.08.2017г. до 07.07.2020г. / датата на подаване на заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст до датата на завеждане на иска в размер на 4 437.50лв., както и лихва за забава, считано от 07.07.2020г до окончателното и изплащане, както и присъждане на сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 6.5.2021г.
66 Административно дело No 762/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ф.Х.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик, сумата от 3000,00лв.(три хиляди лв.), представляваща обезщетение за претърпени в периода 08.01.2016г. до 31.10.2016г. неимуществени вреди, изразяващи се във възмущение и огорчение, битови неудобства, унизително отношение, уронващо човешкото достойнство, чувство на страх, незащитеност и малоценност, които са пряка и непосредствена последица от невъзможност да се свърже с роднините си и да уведоми посолството на Испания за задържането си, лошите битови, санитарни и здравословни условия при които е поставен в ареста към Областна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва върху нея, считано от 08.01.2016г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата, за разликата от 3000,00лв. до пълният заявен размер от 35000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 08.01.2016г. до 31.10.2016г. неимуществени вреди, изразяващи се получено възпаление на тестисите, като сам си заплащал лекарствата, изпитал възмущение и огорчение, битови неудобства, търпял унизително отношение, уронващо човешкото достойнство, принуждаван е да върши и предприема действия против волята си, в резултат на което изпитал чувство на страх, незащитеност и малоценност, които са пряка и непосредствена последица от лошите битови, санитарни и здравословни условия при които е поставен в ареста гр. Пазарджик, както и сумата от 114,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, съответно на равностойността на закупени от ищеца лекарства, които администрацията е следвало да му осигури, както и обезщетение за забавено плащане на двете главници в размер на законната лихва, считано от 08.01.2016г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик, да бъде осъдено Министерство на правосъдието, София, при условията на солидарност с Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 35000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 08.01.2016г. до 31.10.2016г. неимуществени вреди, изразяващи се получено възпаление на тестисите, като сам си заплащал лекарствата, изпитал възмущение и огорчение, битови неудобства, търпял унизително отношение, уронващо човешкото достойнство, принуждаван е да върши и предприема действия против волята си, в резултат на което изпитал чувство на страх, незащитеност и малоценност, които са пряка и непосредствена последица от лошите битови, санитарни и здравословни условия при които е поставен в ареста гр. Пазарджик, както и сумата от 114,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, съответно на равностойността на закупени от ищеца лекарства, които администрацията е следвало да му осигури, както и обезщетение за забавено плащане на двете главници в размер на законната лихва, считано от 08.01.2016г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик сумата от 10,97лв. ( десет лв. и деветдесет и седем ст.), представляваща сторени от същия разноски по производството. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 410,00лв. (четиристотин и десет лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.8.2021
Административно дело № 609/2021
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185 от 05.03.2021 г. по адм. д. 762/2020 г. описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.8.2021г.
67 Административно дело No 764/2020, III състав Закон за управление на отпадъците ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 18.5.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пазарджик, ЕИК 000351736, гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 , представлявана от кмета Тодор Попов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01/06.04.2020 г., издаден от директора на РИОСВ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 764/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.5.2021г.
68 Административно дело No 784/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ФП ТУРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2021г.
на основание чл. 143, ал. 4 от АПК и затова на основание чл. 159, т. 3 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, заявена от „ФП ТУРС“, ЕООД, ЕИК 200980485, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „България“, № 1, с посочен съдебен адрес ***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-314-0073707 от 10.06.2020 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 784/2020 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА жалбоподателя „ФП ТУРС“ ЕООД да заплати юрисконсултско възнаграждение в полза на НАП в размер на 100 лева представляващо възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващата страна.
В законна сила на 12.3.2021г.
69 Административно дело No 787/2020, XIII състав КСО Г.А.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 10.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 787/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес, за явилата се ответна страна и в 7-дневен срок от съобщаване на определението, за жалбоподателката.
В законна сила на 26.5.2021г.
70 Административно дело No 790/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕКОБУЛХАРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.5.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-09-57 от 26.05.2020 г., издадена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик да заплати на „Екобулхарт” ЕООД с ЕИК 112672053, със седалище и адрес на управление с. Главиница, общ. Пазарджик, сумата от 1250,00 (хиляда двеста и петдесет) лв., представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
71 Административно дело No 795/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. срещу Направление № 20011961/12.06.2020г. на директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 795/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните. С оглед прекратяване на делото отменя се насроченото съдебно заседание на 21.01.2021 г.
В законна сила на 30.1.2021г.
72 Административно дело No 800/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.А.В. МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Б.А.В. *** с ЕГН **********, чрез адв.В.С. *** , с цена на иска от 3000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица при и по повод изпълнение на административната дейност – длъжностни лица на ТЕЛК - Пазарджик, в едно с лихва за забава, считано от 20.07.2020г до окончателното и изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 16.6.2021г.
73 Административно дело No 813/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.И.Л. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0367-000112/06.07.2020 г. на Началник РУ – Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на В.И.Л. с ЕГН ********** *** е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на лек автомобил „Мазда Премаци“ с № РА8146КВ за срок от шест месеца и са отнети две регистрационни табели. ОСЪЖДА Началник РУ – Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на В.И.Л. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2021г.
74 Административно дело No 818/2020, III състав Закон за данък върху добавената стойност ТАРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.3.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319006091-091-001/06.04.2020 г., в частта, потвърдена с Решение № 284/22.06.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Тара“ ЕООД с ЕИК 112635550, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Изгрев“ № 3, представлявано от управителя Н. Т. Д., направените по делото разноски в размер на 2930 /две хиляди деветстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
75 Административно дело No 819/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение (второ) от 22.6.2021г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 864/05.11.20 г. по адм. д.819/2020 г. по описа на АС Пазарджик, като в първото изречение от мотивите му, както и в диспозитива на решението, вместо 10 000 лв. да се чете 20 000 лв., както и след думата „фурна“ да се изпише „ведно със законната лихва, считано от 30.07.2020 г. до окончателното й изплащане“. Решението за поправка подлежи на обжалване пред тричленен състав на АС Пазарджик в 14 - дневен срок от получаване на съобщенията от страните. След влизане в сила на решението, делото да се изпрати на тричленен състав на АС Пазарджик, за произнасяне по жалбата против решение № 864/05.11.20 г. по адм. д.819/2020 г. по описа на АС Пазарджик, осми състав.
76 Административно дело No 823/2020, V състав КСО Б.Б.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.1.2021г.
Отхвърля жалбата на Б. Б. Г. *** против Решение № Ц2153-15-44/11.06.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Пловдив, с което e оставена без уважение подадената по административен ред жалба от Г. против Разпореждане № ********** / Протокол № 2139-15-89/09 от 09.04.2020 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив, с което разпореждане ? е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от 27.11.2003 г. пожизнено по § 4, ал. 1 ПЗР на КСО, като е определен съответният размер на пенсията и са направени преизчисления за различни години, последното от които е считано от 01.07.2019 г. и е в размер 283.60 лв. Осъжда Б. Б. Г. *** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /100 лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.2.2021г.
77 Административно дело No 841/2020, I състав Закон за данък върху добавената стойност МАРЕНАС 8 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАРЕНАС 8“ЕООД ЕИК 204195044,чрез управител И. Л., със съдебен адрес *** – адв.Н.Б. срещу Ревизионен акт № Р-16001318007730-091-001/24.04.2020г. на ТД на НАП, Пловдив, потвърден с Решение № 314/06.07.2020 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „МАРЕНАС 8“ЕООД ЕИК 204195044 да заплати на Национална агенция по приходите сумата от 2241.63 / две хиляди двеста четиридесет и един лв. и 63 ст./ - дължими деловодни разноски. Решението подлежи на касационноно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му пред Върховен административен съд.
78 Административно дело No 858/2020, VI състав Закон за данък върху добавената стойност АСАТ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Асат Груп“ЕООД, с ЕИК 200639441, Ревизионен акт № 16001318000420-091-001/13.04.2020г., потвърден с Решение № 319/06.07.2020г. на Директора на ТД на НАП Пловдив в частта, с която са определени допълнителни задължения по ЗДДС общо в размер на 5934 лв. и лихви 1434,09 лв., и не е признат данъчен кредит общо в размер на 965176,48 за м. 12.2017г.. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Асат Груп“ЕООД, с ЕИК 200639441, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Георги Герасимов № 11, ет. 1, представлявано от управителя А.ка Х.а, направените по делото разноски в размер на 6150 /шест хиляди сто и петдесет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 21.7.2021г.
79 Административно дело No 859/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.И.С.,*** , Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/112/08039/3/01/22/02 от 20.01.2020 г. с изх. № 01-163-6500/14 от същата дата, издаден от директора на ОД – Пловдив при ДФ „Земеделие“ с който е определена финансова корекция в размер на 48 892.00 лв., представляваща първо и второ плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 13/112/08039/ от 01.11.2012 г. сключен между ДФ"Земеделие" и А.И.С.. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на А.И.С.,*** сумата от 2 360 / две хиляди триста и шестдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен
80 Административно дело No 860/2020, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Т.С.А. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.А. *** против Заповед № 18-6442/15.07.2020г. на началник на СГКК гр. Пазарджик. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
81 Административно дело No 861/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.И.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.К. *** против Заповед № 20-0310-000073/16.07.2020г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.1 б.б. от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест на основание чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 17.3.2021г.
82 Административно дело No 872/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ иска на М.П., гражданка на Полша, с адрес: Ана Ягелонки 2/7, 80-034, Гданск, Република Полша, подаден чрез адв. В.М. САК, със съдебен адрес ***, офис 7 против ОД на МВР гр. Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 2, представлявана от директора – ст. комисар Т., с искане ответникът да бъде осъден да й заплати сумата от 15 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в резултат на незаконното принудително задържане на 26.06.2015 г. и без да са изпълнени условията, предвидени в Закона за МВР и НПК, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА М.П., гражданка на Полша, с адрес: Ана Ягелонки 2/7, 80-034, Гданск, Република Полша да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 2, представлявана от директора – ст. комисар Т. направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА М.П., гражданка на Полша, с адрес: Ана Ягелонки 2/7, 80-034, Гданск, Република Полша да заплати в полза на Административен съд гр. Пазарджик направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 460.50 (четиристотин и шестдесет лева и петдесет стотинки) лева РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
83 Административно дело No 873/2020, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.2.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Л.С.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за неимуществени вреди за периода от 05.05.2016г. до 13.04.2019г. и от 12.06.2020г. до 03.08.2020 г. (датата на завеждане на исковата молба) в размер на 500 (петстотин) лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Л.С.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 500 (петстотин) лева до предявения размер от 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
84 Административно дело No 892/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Д.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на К.Д.И., намиращ се в Затвора гр.Пазарджик, за обезпечаване и съхраняване на записи от видео-охранителни камери в Затвора гр. Пазарджик от 24.07.2020г. до 05.08.2020г. с твърдение, че ще се ползва като доказателство по бъдещ иск по чл. 284, ал. 1 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 892 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 1.7.2021г.
85 Административно дело No 896/2020, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 18-6662-21.07.2020 г. на Началника на СГКК Пазарджик в частта, в която е одобрено изменение в КР на следните новообразувани ПИ, а именно: 1. поземлен имот с идентификатор 23234.2.70, площ: 2674 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗХ - ДГС "АЛАБАК" въз основа на документ: Няма документ за собственост; 2. поземлен имот с идентификатор 23234.14.210, площ: 580 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗХ - ДГС"АЛАБАК” въз основа на документ: Няма документ за собственост; 3. поземлен имот с идентификатор 66202.21.301, площ: 3748 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 4. поземлен имот с идентификатор 66202.21.302, площ: 1885 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 5. поземлен имот с идентификатор 66202.21.303, площ: 3757 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 6. поземлен имот с идентификатор 66202.21.357, площ: 32545 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 7. поземлен имот с идентификатор 66202.21.359, площ: 4883 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 8. поземлен имот с идентификатор 66202.21.361, площ: 585 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 9. поземлен имот с идентификатор 66202.21.363, площ: 2177 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 10. поземлен имот с идентификатор 66202.21.365, площ: 8 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 11. поземлен имот с идентификатор 66202.21.366, площ: 151 кв. м, начин на трайно ползване: За местен път, собственост на ДПФ-МЗХ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 12. поземлен имот с идентификатор 66202.21.367, площ: 569 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 13. поземлен имот с идентификатор 66202.21.369, площ: 544 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 14. поземлен имот с идентификатор 66202.21.370, площ: 1317 кв. м, начин на трайно ползване: За местен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 15. поземлен имот с идентификатор 66202.21.371, площ: 294 кв. м, начин на трайно ползване: За местен път, собственост на ДПФ-МЗХ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 16. поземлен имот с идентификатор 66439.18.152, площ: 1913 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ ПАЗАРДЖИК въз основа на документ: Няма документ за собственост; 17. поземлен имот с идентификатор 66439.18.153, площ: 2808 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ ПАЗАРДЖИК въз основа на документ: Няма документ за собственост; 18. поземлен имот с идентификатор 66439.18.154, площ: 32270 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ ПАЗАРДЖИК въз основа на документ: Няма документ за собственост; 19. поземлен имот с идентификатор 66439.18.155, площ: 69 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 20. поземлен имот с идентификатор 66439.18.156, площ: 2714 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 21. поземлен имот с идентификатор 66439.18.172, площ: 1799 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 22. поземлен имот с идентификатор 66439.18.173, площ: 1277 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост. ВРЪЩА преписката на Началник на СГКК Пазарджик за ново произнасяне по подаденото заявление на Община Септември в отменената част, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пазарджик да заплати на Община Септември, сумата в размер на 2 094,37 лв. (две хиляди деветдесет и четири лева и тридесет и седем стотинки), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
86 Административно дело No 897/2020, VI състав КСО В.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1012-12-64#1/21.07.2020 година на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2426-5/01.06.2020г. на ръководителя за осигуряване на безработица, с което на В.Г.С. е изменен размерът на отпусаното парично обезщетение за безработица на 69,95 лева дневно за периода от 20.10.2016г. до 19.04.2017г. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководителя за осигуряване на безработица при ТП на НОИ- Пазарджик за произнасяне при съобразяване с дадените от съда мотиви на настоящото решение, задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Пазарджик да заплати на В.Г.С. направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението, на основание чл.119 КСО във връзка с чл.117, ал.1, т.2, буква "б" КСО, не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 1.3.2021г.
87 Административно дело No 899/2020, II състав Закон за данък върху добавената стойност ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО-ПАЗАРДЖИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319005536-091-001 от 23.04.2020г., издаден от Й.Т.М., на длъжност началник на сектор „Ревизии“, като орган възложил ревизията и Д.С.С., на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, изменен и потвърден с Решение № 313 от 06.07.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която спрямо „Промишлено и гражданско строителство - Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 822140176, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Гурко”, №3, за отчетен период 01.06.2019г. до 30.06.2019г. е допълнително начислено задължение за данък върху добавената стойност в за разликата от 12 636,00 лв. до 21 192,84лв. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразувания за периода резултат за разликата от 996,84 лв. до 1672,01лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2016г. за разликата от 50,57 лв. до 1889,91лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета за разликата от 15,71лв. до 587,49лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2018г. за разликата от 1762,40 лв. до 2040,00лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета за разликата от 191,78лв. до 220,51лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Промишлено и гражданско строителство - Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 822140176, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Гурко”, №3, представлявано от управителя Й.А.Й., с посочен съдебен адрес ***, адв. Б., против Ревизионен акт № Р-16001319005536-091-001 от 23.04.2020г., издаден от Й.Т.М., на длъжност началник на сектор „Ревизии“, като орган възложил ревизията и Д.С.С., на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, изменен и потвърден с Решение № 313 от 06.07.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която спрямо търговското дружество, за отчетен период 01.06.2019г. до 30.06.2019г. е допълнително начислено задължение за данък върху добавената стойност в общ размер на 12 636,00 лв. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразувания за периода резултат в общ размер на 996,84 лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2016г. в размер на 50,57 лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 15,71лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2017г. в размер на 1025,54лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 214,86лв. ; определено е задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2018г. в размер на 1762,40 лв. и са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 191,78лв. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на „Промишлено и гражданско строителство - Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 822140176, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Гурко”, №3, сумата от 449,02лв.(четиристотин четиридесет и девет лв. и две ст.), представляваща извършени разноски по производството. ОСЪЖДА „Промишлено и гражданско строителство - Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 822140176, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Гурко”, №3, да заплати на Национална агенция за приходите, София сумата от 994,00лв. (деветстотин деветдесет и четири лв.), представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита.. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
88 Административно дело No 902/2020, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Ю.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ю.Б., ЕГН ********** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-121-06964/3/01/04/01 от 02.06.2020 г., издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с който е определено за възстановяване публично държавно вземане в размер на 77 143,95 лева. ОСЪЖДА М.Ю.Б. да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата от 100 /сто/ лева, съставляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
89 Административно наказателно дело (К) No 903/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.М. срещу Решение от 21.07.2020г. по АДН № 27/2020г. на Районен съд – Панагюрище в ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 20-0310-000060/16.01.2020 г. издадено от началника на РУ Панагюрище в частта му, с която основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 2, б. Е от ЗДвП, на Г.Н.М. е наложено наказание глоба в размер на 200 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца. ОТМЕНЯ Решение от 21.07.2020г. по АДН № 27/2020г. на Районен съд – Панагюрище в ЧАСТТА, с която съдът е потвърдил Наказателно постановление № 20-0310-000060/16.01.2020 г. издадено от началника на РУ Панагюрище в частта му, с която на Г.Н.М., ЕГН ********** на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-0310-000060/16.01.2020 г. издадено от началника на РУ Панагюрище само в частта , с която на Г.Н.М., ЕГН ********** на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание "глоба" от 200 лв. на 50/петдесет/ лв. и размера на наложеното наказание "лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца" на "лишаване от право да управлява МПС за срок от 1/един/ месец. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
90 Административно дело No 911/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ А.Е.-Г..Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Едноличен търговец „Александрина Е. – гр.Батак“ с ЕИК 202504015 със седалище и адрес на управление гр.Батак, ул.“Георги Бенковски“№19, Акт за установяване на публично държавно вземане №13/312/025556/301/04/01 от 28.07.2020г. издаден от изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“гр.София. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на Едноличен търговец „Александрина Е. – гр.Батак“ с ЕИК 202504015 със седалище и адрес на управление гр.Батак, ул.“Георги Бенковски“№19 сумата от 4980.00лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
91 Административно дело No 917/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 8.1.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № РД-292/05.08.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Бургас да заплати на „Еко-Хидро-90“ ООД с ЕИК: 112580619, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. „Асен Златаров“ № 12 сумата в размер на 312,38 лева (триста и дванадесет лева и тридесет и осем стотинки), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.5.2021
Административно дело № 2658/2021
РЕШЕНИЕ № 6512/31.05.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, СЕДМО ОТД. ПО АД № 2658/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15 от 8.01.2021 г. на Административен съд - Пазарджик по адм. дело №917/2020 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 31.5.2021г.
92 Административно дело No 923/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.И.Г.,
Н.А.Г.,
И.Г.А.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Г. с ЕГН **********, Н.А.А. – Г. с ЕГН ********** *** и И.Г.А. с ЕГН ********** *** против Писмо рег. № РЗД-06-08-449#11 от 27.07.2020 г. на Главния секретар на Агенцията по заетостта – Ангел Ангелов. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 923/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2021г.
93 Административно дело No 926/2020, I състав КСО А.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на д-р А.С.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв.В. против Решени № 1012-12-40//3/17.07.2020г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик с което потвърдено Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, съответно с което е разпоредено А.С.Г. да внесе по Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020г. сумата от 1607,12лв. и лихви за просрочие в размер на 174,83лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1229 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА жалбата на д-р А.С.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв.В., срещу Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, на Директора на ТП на НОИ, гр. Пазарджик за произнасяне по реда на чл. 117 от КСО. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 26.2.2021г.
94 Административно дело No 927/2020, II състав КСО М.Ж.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-40#3 от 17.07.2020г. наМ.К., изпълняваща функцията на Директор на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт и потвърденото с него Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, съответно с което е разпоредено М.Ж. да внесе по Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020г. сумата от 1607,12лв. и лихви за просрочие в размер на 174,83лв. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64, да заплати на М.Ж.Й., ЕГН: **********,***, сумата от 260,00(двеста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.5.2021
Административно дело № 3902/2021
РЕШЕНИЕ № 6047/19.05.2021 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 91 от 12.02.2021г. по адм. дело 927/2020г. на Административен съд-Пазарджик. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт, гр.София, бул.”Александър Стамболийски” № 62-64 да заплати на М. Й., ******* сумата от 250,00/двеста и петдесет/ лева разноски за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.5.2021г.
95 Административно дело No 933/2020, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.С.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.3.2021г.
Отхвърля жалбата на М.С.М.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/112/08277/3/01/04/01 от 06.11.2019 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив, с който е определено на жалбоподателката подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 48 892 лв. Осъжда М.С.М.,*** да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
96 Административно дело No 943/2020, VII състав Закон за данък върху добавената стойност Е.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 28.7.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.С.К. ***, със съдебен адрес ***, Ревизионен акт № Р – 16001319007000-091-001/27.04.2020 г., потвърден с Решение № 325/14.07.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив в частта, в която са определени допълнителни задължения по чл. 17 от ЗДДФЛ, вноски за ДОО, вноски за ЗО и вноски за ДЗПО- УПФ за данъчен период 2016 г. и данъчен период 2018 г. и за сумата над 16 524,14 лв. общ размер на главница и сумата над 10 128, 74 лв. общ размер лихви. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата ? част. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите София да заплати на Е.С.К. с ЕГН ********** *** сторените по делото разноски в размер на 156,30 лв. (сто петдесет и шест лева и тридесет стотинки). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
97 Административно дело No 944/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.П.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.3.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на И.П.А., ЕГН **********, сумата в размер на 5050 (пет хиляди и петдесет) лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ за период в Затвора гр. София от 01.06.2009г. до 01.02.2012г.; в Затвора гр. Ловеч от 19.11.2018г. до 19.12.2018г.; в Затвора гр. Пазарджик от 01.02.2012г. до 18.09.2016г. и в Затвора гр. Пазарджик от 22.07.2019г. до 14.09.2020г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на И.П.А., ЕГН **********, законна лихва върху присъдената сума, считано от 14.09.2020г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на И.П.А., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 5050 (пет хиляди и петдесет) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв., и за обезщетение за престоя в затвора гр. Пловдив от 16.05.2005г. до 02.04.2007г; в Затвора гр. София от 02.04.2007г.до13.10.2008г.; в Затвора гр. Стара Загора от 13.10.2008г. до 27.05.2009г.; в Затвора гр. София от 27.05.2009г. до 01.06.2009г.; РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
98 Административно дело No 947/2020, VI състав Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) АЙГЕР ИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Айгер ИК“ЕООД, с ЕИК 203717945, със седалище и адрес на управление с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, ул. „Свети Никола“ № 2, представлявано от управител Иван Ангелов Кехайов, против мълчалив отказ за издаване на данъчна оценка по искане с вх. № 6302011365/06.08.2020г. на началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 947/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 3.3.2021г.
99 Административно дело No 959/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕЛТРЕЙД ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.6.2021г.
ОТМЕНЯ Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода Варвара, безвъзмездно предоставено от Държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 1076 на Общински съвет – Септември, взето по Протокол № 12 на редовно заседание, проведено на 30.07.2020 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на "Елтрейд" ООД, ЕИК 832076302, със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона "Микроелектроника", представлявано от управителя Н.П., направените по делото разноски в размер на 1120 (хиляда сто и двадесет) лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
100 Административно дело No 960/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2021г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Уведомително писмо № 02-130-6500/2767 от 27.07.2020г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11“Биологично земеделие“от програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за кампания 2015г. издадено от зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ разплащателна агенция. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2021
Административно дело № 4942/2021
ОСТАВЯ В СИЛА решение №151/25.02.2021г. по адм. дело №960/2020г. по описа на Административен съд - София - град. ИЗПРАЩА преписката на Зам. изпълнителния директор на ДФ" Земеделие" за ново произнасяне, в 14 - дневен срок от получаването на преписката, при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени с влязлото в сила решение №105 от 28.02.2018г. по адм. дело №704/2018г. по описа на АС - Пазарджик , както и в настоящото съдебно решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2021г.
101 Административно дело No 962/2020, II състав КСО Ц.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ц.В.Б., ЕГН **********,***, срещу Решение № Ц1012-12-70#2 от 07.08.2020г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което са потвърдени Разпореждане № 122-00-1473-3 от 01.06.2020г. и Разпореждане № 122-00-1473-4 от 03.06.2020г., двете на ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с които е отменено Разпореждане № 122-00-1473-1 от 01.10.2018г., на ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ, Пазарджик и на Ц.В.Б. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица, поради неизпълнение на фактическия състав на чл. 54а от КСО. ОСЪЖДА Ц.В.Б., ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт, сумата от 150,00(сто и петдесет) лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 13.5.2021
Административно дело № 4472/2021
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Ц. Б. срещу решение № 154 от 26.02.2021 г., постановено по адм. дело № 962 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4472 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 27.7.2021г.
102 Административно дело No 971/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Определение от 11.12.2020г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.02.2021г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова претенция и Молба конкретизация от 10.09.2020г. на И.З.К., ЕГН ********** с посочен адрес Затвор Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 2000000,00лева, заедно със законната лихва върху нея, представляващи обезщетение за нанесени неимуществени вреди в периода от 2016г. до 2017г., за целите календарни години и за периода от 04.05.2018г. до 05.09.2020г., като за периода от 03.05.2018г. до 05.10.2018г. е бил в наказателна килия, от администрацията и Началника на Затвора Пазарджик, изразяващи се в „…. психически тормоз, чувство за вина, унижение, вкарват ни страх с всекидневни таражи…“ в резултат на поставянето на ищеца в исковите периоди при неблагоприятни условия за обитаване, при минимална жилищна площ под 4.00м?, лоша, в малко количество и некалорична храна, заплахи от служителите в затвора, липса на топла вода, недействащи паник бутони, отказ да се предоставят документи относно здравословното състояние, лоши условия в ареста. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 971 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 4.2.2021г.
103 Административно дело No 974/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на И.З.К., ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 1 000 (хиляда) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престои в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите, както следва: от 25.02.2019 г. до 28.02.2019 г. в Ареста Пазарджик за сумата от 80 лв. и от 03.04.2019 г. до 07.04.2020 г. в Затвора Пазарджик за сумата от 920 лв., ведно със законната лихва върху сумата от 1000 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 27.08.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от И.З.К., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 1 000 лева до пълния предявен размер от 50 000 лева, както и за периодите от 25.02.2019 г. до 10.03.2019 г. и от 07.04.2020 г. до 08.10.2020 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на И.З.К., ЕГН **********,*** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2021
Административно дело № 465/2021
РЕШЕНИЕ № 527/29.06.2021 г. на Административен съд Пазарджик, дванадесети състав по адм. д. № 465/2021 г. по описа на съда - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143/ 24.02.2021 г. по адм. дело № 974/2020 г. на Административен съд – Пазарджик . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.6.2021г.
104 Административно дело No 978/2020, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Крушари да предостави обществена информация по заявление за достъп до обществена информация УРИ 1597234562009 от 12.08.2020г. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Крушари за изрично произнасяне в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвеното решение, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на И.Е.Б., с адрес *** , сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл. 40, ал.3 от ЗДОИ.
В законна сила на 29.3.2021г.
105 Административно дело No 979/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.П.,
Л.Н.М.,
С.Н.М.,
П.И.М.,
К.И.П.,
П.Н.М.,
Е.Н.П.,
С.З.Н.,
Н.З.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.6.2021г.
ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима подадената жалба от М.Н.П., Л.Н.М., С.Н.М., П.И.М., К.И.П., П.Н.М., Е.Н.П., С.З.Н. и Н.З.Н., чрез адв. С., против Заповед № 455/12.08.2020 г. на кмета на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 979/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд за присъстващите страни и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за другите неприсъстващи днес страни. ....... ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА жалбоподателите М.Н.П., Л.Н.М., С.Н.М., П.И.М., К.И.П., П.Н.М., Е.Н.П., С.З.Н. и Н.З.Н. солидарно да заплатят на К.Д.Д. сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА жалбоподателите М.Н.П., Л.Н.М., С.Н.М., П.И.М., К.И.П., П.Н.М., Е.Н.П., С.З.Н. и Н.З.Н. *** разноски в размер на 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Определението, с което се присъждат разноски, не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите страните, а за другите страни в 7-дневен срок от съобщаването на същото.
106 Административно дело No 984/2020, VIII състав Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси К.Щ.Х. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 1.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на К.Щ.Х.,*** Решение № РС-371-20-087/29.07.2020 г. на КПКОНПИ, в частта, в която 1/ по отношение на К.Щ.Х. е установен конфликт на интереси в качеството му на кмет на Община Ракитово, за това че е подписал платежни нареждания от 13.05.2019 г., 19.07.2019 г. и 22.11.2019 г. в частен интерес на свързаното с него лице по смисъла на §1 т.15, б „а“ от ДР на ЗПКОНПИ Щ. Х., в нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. 1 пр.4 от ЗПКОНПИ; 2/ Наложена е глоба в размер на 5000 лв. на К.Щ.Х.,***, на основание чл. 171 ал.1 от ЗПКОНПИ за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ за извършено нарушение на чл. 58 изр.1, пр.4 от ЗПКОНПИ; 3/ Отнета е в полза на Община Ракитово от К.Щ.Х.,*** сума в размер на 289,90 лв. представляваща дневни възнаграждения за 13.05.2019, 19.07.2019 г. и 22.07.2019 г., получени от деянието, породило конфликт на интереси на основание чл. 81 ал.1 от ЗПКОНПИ; 4/ Отнета е в полза на държавата от К.Щ.Х. сума в размер на 37 157,97 лева, представляваща материална облага, реализирана от свързаното с К.Х. лице- Щ. Х.. ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу Решение № РС-371-20-087/29.07.2020 г. на КПКОНПИ в останалата обжалвана част като неоснователна. ОСЪЖДА КПКОНПИ да заплати на К.Щ.Х., ЕГН ********** сумата от 1876,19 лв. /хиляда осемстотин седемдесет и шест лева и 19 ст./ разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
107 Административно дело No 990/2020, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.1.2021г.
ОТМЕНЯ изразеното с действие волеизявление на органа на изменение на КККР, одобрена със Заповед № РД-18-407/10.06.2019г. на ИД на АГКК, засягащо ПИ 69835.62.680, обективирано в скица на ПИ № 15-740831-14.08.2020г., издадена от СКГГ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър, да заплати на „Булгармин Инженеринг“АД, с ЕИК 112532478, представлявано от управител Георги Стойов Симеонов, сторените в производството пред първа инстанция разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
108 Административно дело No 993/2020, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДИКСИ-64 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „ДИКСИ-64“ЕООД, ЕИК 112582463, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, промишлена зона – стопански двор, представлявано от управителя Д.Д.З.против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/04/1/0/02660/3/01/04/01 от 02.07.2020г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ с който спрямо „ДИКСИ-64“ЕООД, ЕИК 112582463 е определено, подлежащо на възстановяване, на публично държавно вземане в размер на 315150,52лв., във връзка с Договор № 13/04/1/0/02660 от 27.01.2016г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и „ДИКСИ-64“ЕООД. ОСЪЖДА „ДИКСИ-64“ЕООД, ЕИК 112582463, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, промишлена зона – стопански двор, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София сумата от 6817,81,51лв. (шест хиляди осемстотин и седемнадесет лв. и петдесет и една ст.), представляваща сторени по делото разноски.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
109 Административно дело No 1007/2020, VIII състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Г.Н.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 26.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Н. *** Ревизионен акт / РА/ № Р-16001319007358-091-001 от 08.06.2020 г. , издаден от Светлана Профирова Петрова- Началник сектор, възложил ревезеията и Веселина Георгиева Господинова- главен инспектор по приходите в частта, в която е потвърден с Решение № 390/ 14.08.2020 г. поправено с Решение № 390/01.09.2020 г., и двете на Директора на Дирекция „обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП: -в частта в която са определени допълнителни задължения по чл. 17 от ЗДДФЛ за периода 2013-2017, вноски за ДОО, вноски за ЗО и вноски за ДЗПО- УПФ за периода 2014-2017 г. над сумата от 23 516,16 лв. общ размер на главница и сумата 10 703,32 лв. общ размер на лихви. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Г.Н.М. да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив сумата от 1112,18 лв./ хиляда сто и дванадесет лева и 18 ст./ разноски по компенсация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
110 Административно дело No 1012/2020, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 5.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Булгармин Инженеринг“ АД с ЕИК 112532478 против действия по изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на Началника на СГКК Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-407/10.06.2019 г. на ИД на АГКК, изразяващо се в допълване на кадастрални данни по отношение на собствеността върху следните обекти, разположени в ПИ 69835.62.680: Сграда с идентификатор 69835.62.680.19, застроена площ 179 кв. м., предназначение: Складова база, склад; Сграда с идентификатор 69835.62.680.20, застроена площ 13 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство; Сграда с идентификатор 69835.62.680.21, застроена площ 7 кв. м„ предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Сграда с идентификатор 69835.62.680.22, застроена площ 8 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство; Сграда с идентификатор 69835.62.680.23, застроена площ 352 кв. м., предназначение: Складова база, склад; Сграда с идентификатор 69835.62.680.24, застроена площ 357 кв. м., предназначение: Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 69835.62.680.25, застроена площ 62 кв. м., предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация; Сграда с идентификатор 69835.62.680.26, застроена площ 22 кв. м., предназначение: Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 69835.62.680.27, застроена площ 14 кв. м., предназначение: Складова база, склад. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1012/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 19.3.2021г.
111 Административно дело No 1015/2020, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.С.Б.,
В.Н.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 2.3.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 02.02.2021 г. за даване ход по същество на адм. дело № 1015/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане/жалба на Н.С.Б. с ЕГН ********** и В.Н.Б. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адв. М. ***, представлявана от кмета Костадин Холянов, с искане за отмяна на бездействието на административния орган изразяващо се в следното: да се произнесе по заявление № 941333/28.05.2020 г. за закупуване на парцел УПИ I-175 с площ от 1243 кв.м. – общинска собственост, в землището на гр. Ракитово, местност „Тупавиците“ като предложи на Общински съвет Ракитово вземането на решение и определянето на срок за включване на такава точка в дневния ред на сесия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1015/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА Н.С.Б. с ЕГН ********** и В.Н.Б. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 10 да заплатят на Община Ракитово направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.4.2021
Административно дело № 3953/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5180/23.04.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ ЧЕТВЪРТО ОТД. ПО АД № 3953/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 402 от 02.03.2021 г. по адм. д. № 1015/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Невена С.Б. с ЕГН ********** и В.Н.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 100 /сто/ лева, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2021г.
112 Административно дело (К) No 1016/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) А.Д.В.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 29.1.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 552 от 03.08.2020 г. по адм. дело № 2/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав в частта, в която са отхвърлени исковите претенции на А.Д.В., да бъде осъдена Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати обезщетение за неимуществени вреди за периода 01.09.2014 г. до 29.10.2015 г. и за разликата от 320 лв. до 920 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периодите 01.09.2014 г. до 29.10.2015 г. и от 10.09.2019 г. до 31.12.2019 г., както и обезщетение за забавено плащане върху главницата в размер на законната лихва за периода от 02.01.2020 г. до окончателното и изплащане, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на А.Д.В., ЕГН **********,***, сумата от 600,00 (шестстотин) лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 01.09.2014 г. до 29.10.2015 г., неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологически дискомфорт, причинени от действията на администрацията на Затвора Пазарджик, имащи за резултат поставянето на В. в неблагоприятни битови условия, ведно със законната лихва върху главницата от 920 (деветстотин и двадесет) лв. считано от 02.01.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552 от 03.08.2020 г. по адм. дело № 2/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
113 Административно дело No 1026/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 22.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.Д.И., ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за сумата от 30 000,00лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 01.07.2018г. до 01.03.2019г., изразяващи се в болки и страдания, поради бездействието на администрацията на Затвора Бобов Дол да му осигури адекватно лечение на получено в затвора заболяване. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
114 Административно дело No 1036/2020, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Е. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.4.2021г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № 02-130-6500/269 от 02.06.2020 г. на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” гр. София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2018 г. в обжалваната му част. ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона, съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на П.И.Е. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 710 (седемстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
115 Административно дело No 1037/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители АХАТ АГРО-1 ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „АХАТ АГРО-1“ЕООД с ЕИК 203164058 със седалище и адрес на управление с.Боримечково,ул.“Пет“№2, обл.Пазарджик- чрез процесуален представител Ч.Ч. - ПАК против Уведомително писмо изх.№02-130-2600/240 от 02.06.2020 за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11“Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за кампания 2018 издадено от Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“в частта с която е отказано финансово подпомагане за следните парцели : 1 . Част от парцел 27406-639-14-1, в размер на 0.10ха 2. Част от парцел 27406-696-2-1,в размер на 0,07ха 3. Целият парцел 27406-712-1-1, в размер на 0,76ха 4. Част от парцел 27406-720-1-1, в размер на 0,30ха 5. Част от парцел 53103-1423-2-1, в размер на 0,05ха 6. Част от парцел 53103-205-4-2, в размер на 0,11ха 7. Част от парцел 57128-1379-1-1, в размер на 0,14ха 8. Част от парцел 57128-1437-1-1, в размер на 0,10 ха 9. Част от парцел 57128-367-1-1, в размер на 0,11ха 10. Част от парцел 57128-369-3-1, в размер на 0,12ха 11. Част от парцел 57128-557-1-1, в размер на 0,05ха 12. Част от парцел 57128-557-2-1, в размер на 0,07ха 13. Част от парцел 57128-673-1-1, в размер на 0,08ха 14. Част от парцел 63032-228-1-1, в размер на 0,49ха 15. Част от парцел 63032-332-1-1, в размер на 0,08ха 16. Част от парцел 63032-332-2-1, в размер на 0,62ха 17. Част от парцел 63032-430-4-2, в размер на 1,87ха 18. Част от парцел 63032-438-1-1, в размер на 0,09ха 19. Част от парцел 63032-453-2-1, в размер на 0,09ха 20. Част от парцел 63032-456-1-1, в размер на 0,13ха 21. Част от парцел 65468-627-1-1, в размер на 7,55ха 22. част от парцел 65468-657-3-1, в размер на 0,07ха 23. Част от парцел 78056-408-4-1, в размер на 0,27ха 24. част от парцел 78056-430-4-1, в размер на 0.19ха Обща площ: 13,51 ха. ИЗПРАЩА преписката на зам.ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
116 Административно дело No 1041/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Д.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.4.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на С.Д.Л., ЕГН **********, сумата в размер на 2000 (две хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престой в Затвора Пазарджик за периода от 28.04.2014г. до 15.04.2015г.; 16.03.2016г. до 28.04.2017г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 15.09.2020 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен за разликата над 2000 лева до пълния предявен размер от 15 000 лева предявения иск от С.Д.Л., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за същия период 28.04.2014г. до 15.04.2015г.; 16.03.2016г. до 28.04.2017г., както и отхвърля като неоснователен за периода 15.04.2015г. до 16.03.2016г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на С.Д.Л., ЕГН **********, сумата в размер на 800 (осемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престой в Затвора Пазарджик за периода от 02.04.2019г. до 15.09.2020г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 15.09.2020 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен за разликата над 800 лева до пълния предявен размер от 10 000 лева предявения иск от С.Д.Л., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за същия период 02.04.2019г. до 15.09.2020г., както и отхвърля като неоснователен за периода 02.04.2018г. до 02.04.2019г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на С.Д.Л., ЕГН ********** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на адвокат Г.М. сумата в размер на 110 (сто и десет) лева, представляваща адвокатско възнаграждение за защита и съдействие по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата, съразмерно с уважената част от иска. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
117 Административно дело No 1044/2020, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност КРИСТАЛ ЛЕС 92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 14.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „Кристал Лес 92“ ЕООД, ЕИК 202005578 Ревизионен акт / РА/ № Р-16001619007195-091-001 от 03.06.2020г., издаден от възложилия ревизията началник- сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите- ръководител на равизията, потвърден с решение № 389/14.08.2020 г. на директора на дирекция ОДОП Пловдив при ЦУ на НАП: в частта в която са определени допълнителни задължения за КД за 2015 г.- над размера от 81, 24 лв. данък и 34, 42 лв. лихва, в частта в която са определени допълнителни задължения за 2016 - над сумата от 26,83 лв. данък и 8,65 лв. лихви, в частта, в която са определени допълнителни задължения за 2017 г.- над сумата от 55, 99 лв. данък и 12,37 лв. лихва; в частта, в която е отказан данъчен кредит на „Кристал Лес 92“ЕООД по 51 бр. фактури, издадени от „Трампов груп“ЕООД в периода 15.05.2015 г.-25.11.2016 г., за общата сума от 73 518,86 лв. и прилежащи лихви в размер на 30 825,34 лв; в частта в която са определени лихви за декларирано със закъснение ДДС в общ размер на 2164, 24 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Кристал Лес 92“ ЕООД, ЕИК 202005578, направените по делото разноски в размер на 2637,68 лв./ две хиляди шестотин тридесет и седем лева и 68 ст. разноски РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
118 Административно дело No 1045/2020, III състав Закон за данък върху добавената стойност ГАБЕР 1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.4.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319007334-091-001/03.06.2020 г., потвърден с Решение № 394/18.08.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Габер 1“ ЕООД с ЕИК 112605848, с адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. „Никола Петрини“ № 13, ет. 2, с адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Септември, общ. Септември, ул. „Стопански двор“, представлявано от Людмил Петров Габерски, направените по делото разноски в размер на 4300 (четири хиляди и триста) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
119 Административно дело No 1051/2020, VIII състав КСО В.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Д., ЕГН ********** *** срещу Решение на Директора на ТП на НОИ Пловдив № Ц2153-15-85/06.07.2020 г. с което е отхвърлена жалбата на Д. срещу разпореждане № **********, Протокол № 2146-15-178/04.03.2020 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ Пловдив. ОСЪЖДА В.М.Д., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Пловдив сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 14.5.2021
Административно дело № 4868/2021
Разпореждане № 5857 от 14.05.2021г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 4868/2021г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В.м.Д. от гр. Пловдив срещу решение № 172 от 01.03.2021 г., постановено по адм. дело № 1051 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4868 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 5.6.2021г.
120 Административно дело No 1052/2020, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 22.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.А., изтърпяващ наказание "доживотен затвор" в Затвора Пазарджик против мълчалив отказ на Затвора гр. Пазарджик да се произнесе по заявление вх. № М-1715/27.08.2020 г., с което е поискано същия да издаде заповед по чл.198 ал.5 от ЗИНЗС /в приложимата редакция/, с която А. да бъде записан като ученик в 9 клас през учебната 2020-2021 г. в СУ „Мито Орозов“ гр. Враца към Затвора Враца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Разпореждане от 5.4.2021
Преписка № 4472/2021
Решение № 511 от 21.06.2021г. по КАД № 401/2021г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик,XI - ти състав - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/22.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1052/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Началника на Затвор гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.6.2021г.
121 Административно дело No 1053/2020, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БИН-2 ЕООД ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бин-2“ ЕООД, ЕИК 112669434, Решение от 14.08.2020 г. на ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 за отказ по проектно предложение рег. № BG16RFOP002-2.073-8475 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020. ВРЪЩА административната преписка на административния орган за произнасяне с оглед мотивите на настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Министерство на икономиката да заплати на „Бин-2“ ЕООД, ЕИК 112669434 сумата от 680.00 (шестстотин и осемдесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
122 Административно дело No 1062/2020, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗАМЕДЕЛИЕ - РА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.М. *** против Решение за прекратяване на производството по оценка на проектно предложение № 03-РД/2899 от 15.09.2020 г., издадено от ИД на ДФЗ - РА - Васил Грудев . ОСЪЖДА А.С.М. *** да заплати в полза на ИД на ДФЗ-РА разноски в размер на 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвено решение.
123 Административно дело No 1065/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. за периода 18.11.2018 г. до 27.06.2019 г., причинени му в Затвора Бобов дол. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1065/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.1.2021г.
124 Административно дело No 1066/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. за периода 10.10.2015 г. до 20.03.2019 г., причинени му в Затвора Бобов дол. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1066/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.1.2021г.
125 Административно дело No 1067/2020, VI състав ДОПК ЕТ А.-Б.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.4.2021г.
Обявява нищожността на Акт за установяване на публично общинско вземане № 1/31.08.2020г., издаден от кмет на Община Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград, да заплати на ЕТ „Ади-Бисер Скендеров“ с ЕИК 112095982, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Станислав Доспевски“ № 4, представлявано от Бисер Скендеров, сумата от 1550/ хиляда петстотин и петдесет/ лв. разноски пред първа инстанция. Връща преписката на администрацията на Община Велинград, на компетентния орган, определен от кмета на общината. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 1.6.2021г.
126 Административно дело No 1068/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ТЕНИС КЛУБ ПАЗАРДЖИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб-Пазарджик“ с ЕИК: 000357080 против Решение № 1753/08.09.2020 г. на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1068/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Комисията за защита на конкуренцията. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис от настоящото определение да се изпрати на страните

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 12.4.2021
Административно дело № 2560/2021
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4582 от 12.04.2021 г. по адм. дело № 2560/ 2021 г. на ВАС- Четвърто отделение: ОТМЕНЯ Определение № 68 от 12.01.2021 г. постановено по адм. дело № 1068/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в ЧАСТТА, С КОЯТО е оставена без разглеждане жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб-Пазарджик“ против Решение № 1753/08.09.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик И и делото е изпратено на Комисията за защита на конкуренцията. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 68 от 12.01.2021 г. постановено по адм. дело № 1068/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в ЧАСТТА, С КОЯТО е прекратено производството по адм. дело № 1068/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик ИЗПРАЩА жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб-Пазарджик“ против Решение № 676/06.04.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедурата за определяне на концесионер за концесия за строителство на спортен комплекс за тенис корт „Писковец“, на Комисия за защита на конкуренцията, по компетентност. Определението е окончателно.
В законна сила на 12.4.2021г.
127 Административно дело No 1069/2020, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Ю.В.,
А.И.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Ю.В. и А.И.В. против Заповед № 1379/02.09.2020г. на кмета на община Велинград, издадена на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, с която се оттегля издадена от него Заповед № 1308/18.08.2020г. за одобряване на ПУП. Оставя без уважение искането на заинтересованите страни А.В. и Ф.В. за присъждане на разноски в производството. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
128 Административно дело No 1071/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция К.Д.И. ЕГН:**********, в момента в Затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 20 000,00лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 28.06.2019г. до 17.06.2020г., изразяващи се в болки и страдания, поради бездействието на администрацията на затвора, да му осигури адекватно лечение на получено в затвора заболяване. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
129 Административно дело No 1075/2020, II състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Д.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР МЕХМЕД ЕЛИНОВ ПРИ РУ МВР ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски орган от 18.09.2020 г. на младши инспектор М.М.Е.към Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР, Пазарджик с което на В.Д.К., ЕГН : **********,***, е разпоредено да не влиза в спор и саморазправа с Димитър И.от гр. Велинград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на В.Д.К., ЕГН : **********,***, сумата от 410,00лв./четиристотин и десет лв./, представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България
В законна сила на 23.4.2021г.
130 Административно дело No 1075/2020, II състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Д.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР МЕХМЕД ЕЛИНОВ ПРИ РУ МВР ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 5.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 188 от 05.03.2021г., постановено по адм. дело № 1075 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като навсякъде в решението вместо „…М.М.Е.….“, да се чете „…Мехмед Муса Е. ….“. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
131 Административно дело No 1079/2020, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители РАДАНИ-88 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Радани - 88“ ЕООД, ЕИК 201223928, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Хан Аспарух“, № 8, представлявано от управителя Р.Д.С., против Акт за установяване на публично държавно вземане № 36/3/312/1176/3/01/04/01 от 13.08.2020г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ с който спрямо „Радани - 88“ ЕООД, ЕИК 201223928 е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер 54 819,69 лв. ОСЪЖДА „Радани - 88“ ЕООД, ЕИК 201223928, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Хан Аспарух“, № 8, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София сумата от 3009,51лв.(три хиляди и девет лв. и петдесет и една ст.), представляваща сторени по делото разноски.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните. ОСЪЖДА „Радани - 88“ ЕООД, ЕИК 201223928, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Хан Аспарух“, № 8, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София сумата от 3009,51лв.(три хиляди и девет лв. и петдесет и една ст.), представляваща сторени по делото разноски.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
132 Административно дело No 1080/2020, V състав КСО К.А.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2021г.
Отменя Решение № Ц1012-12-95#1/28.08.2020 г., издадено от директора на Териториалното поделение на НОИ – Пазарджик, като отменя и потвърденото с решението Разпореждане № 121-00-4620-3 от 17.07.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица и с което разпореждане е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица на К.А.С. *** на основание чл. 54ж, ал. 1 и във връзка с чл. 10 от КСО. Изпраща делото като преписка на ръководителя на осигуряването за безработица при Териториалното поделение на НОИ – Пазарджик, който следва да се произнесе при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указния и срок. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на К.А.С. *** разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.3.2021г.
133 Административно дело No 1086/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.5.2021г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция гр. Пазарджик (РЗИ), представлявана от директора Ф. Г. П.,***, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 3700 (три хиляди и седемстотин) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили в резултат на незаконосъобразно бездействие за придвижване на досието по освидетелстване на детето К.П.З. с ЕГН **********, за времето от 19.05.2014 г. до 31.08.2015 г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 10.04.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Б.Д., ЕГН **********,*** против Регионална здравна инспекция гр. Пазарджик (РЗИ), представлявана от директора Ф. Г. П.,*** за сумата над 3700 (три хиляди и седемстотин) лева до претендирания размер от 3 840 (три хиляди осемстотин и четиридесет) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили в резултат на незаконосъобразно бездействие за придвижване на досието по освидетелстване на детето К.П.З. с ЕГН **********, за времето от 01.09.2015 г. до 25.09.2015 като неоснователен. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 753 лева (седемстотин петдесет и три) лв. направени по делото разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, № 17, да заплати в полза на Административен съд гр. Пазарджик направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 366 (триста шестдесет и шест) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
134 Административно дело No 1089/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.Д.И., ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за сумата от 10 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 01.07.2018г. до 27.06.2019г., изразяващи се в болки и страдания, поради системно нарушаване на конфиденциалността на информацията лекар- пациент от страна на служители на Затвора Бобов дол, което го е лишило от адекватно лечение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
135 Административно дело No 1090/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от К.Д.И. с ЕГН **********,***, искове в размер на 10 000 лв. за периода от 14.03.2018 г. до 27.06.2019 г., против ГД „Изпълнение на наказанията“ – София за твърдени нанесени неимуществени щети от бездействието на администрацията на Затвора Бобов дол, поради морално остаряла литература в библиотеката на затвора и отказ да му бъде доставена на лавка правна литература, заявена от него, както и отказ на затворническата администрация да му предостави Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.
136 Административно дело No 1091/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 в частта, в която се оспорва § 5, ал. 2 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, взето с протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 година на Общинския съвет - Септември, като ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1091/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 в частта, в която се оспорва § 4 от ПЗР, вр. чл.9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, взето с протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 година на Общинския съвет - Септември. Решението в частта, в която жалбата се оставя без разглеждане и се прекратява делото има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, в останалата му част решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.5.2021г.
137 Административно дело No 1097/2020, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Й.С. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Й.С. с ЕГН **********, държавен служител – ст.инспектор , началник на група „ОП“ при РУ-Пещера при ОДМВР Пазарджик чрез адв.П. Заповед №315з-250 от 06.08.2020 на Началник РУ-Пещера при ОДМВР Пазарджик, с което се налага едно общо дисциплинарно наказание „МЪМРЕНЕ“ за срок от три месеца на И.С.. ОСЪЖДА Началник на РУ Пещера при ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на И.Й.С. с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2021г.
138 Административно дело No 1099/2020, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.И.С. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 18.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на В.И.С. ЕГН **********, Заповед № 18-8485-10.09.2020 г. на началника на СГКК- гр. Пазарджик, която е одобрено изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Батак, в частта, в която за собственик на новосъздадения поземлен имот с идентификатор 02837.503.1389 е записана Държавата чрез МЗХГ и за документ удостоверяващ правото й на собственост е записан „няма документ за собственост“. ОСЪЖДА СГКК Пазарджик да заплати на В.И.С. ЕГН ********** сумата от 1210 лв./хиляда двеста и десет лева/ разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
139 Административно наказателно дело (К) No 1104/2020, XI състав ЗАНН: КЗП АРЕНА ХОТЕЛС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Решение №260006 от 31.08.2020г., постановено по а.н.дело 109 по описа на Районен съд Велинград за 2020 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-0048071 от 27.12.2019 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите, с което на „АРЕНА ХОТЕЛС“ ЕООД, ЕИК 201648965, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, пл. “Николай Гяуров“ № 1, за нарушение на чл.114, т. 1 от Закона за туризма, на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00лв. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, гр. София, да заплати на „АРЕНА ХОТЕЛС“ ЕООД, ЕИК 201648965, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, пл. “Николай Гяуров“ № 1, сумата от 300,00лв.(триста лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
140 Административно наказателно дело (К) No 1105/2020, XI състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ВЪЧА ТРЕЙД ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №53 от 06.08.2020г., постановено по а.н.дело №39 по описа на Районен съд Пещера за 2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
141 Административно дело No 1110/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.Д.И., намиращ се в Затвор-Пазарджик,/понастоящем в Затвора Бобов дол/ срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск в размер на 10 000 лв. за периода от 27.06.2019г. до 23.09.2020г.претърпени неимуществени щети. ОСЪЖДА К.Д.И. да заплати на ГД“Изпълнение на наказанията“ сума в размер на 100лв. – възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА К.Д.И. да заплати на Административен съд Пазарджик сума в размер на 350 лв. – възнаграждение за вещо лице. Решението може да се обжалва пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. Решението да се съобщи на страните и на Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик чрез изпращане на преписи.
142 Административно дело No 1111/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. за периода 05.07.2019 г. до 28.09.2020 г., причинени му в Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1111/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.1.2021г.
143 Административно наказателно дело (К) No 1113/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК И.Д.Ф. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ Решение №98 от 07.08.2020г., постановено по а.н.дело №87 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-0310-000379 от 15.04.2020г. на Началник Районно управление Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик, с което на И.Д.Ф., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.94, ал. 3, от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 178е от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 50,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
144 Административно наказателно дело (К) No 1117/2020, XI състав ЗАНН: РИОСВ С.П.Ч. РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №73 от 13.07.2020г., постановено по а.н.дело №241 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
145 Административно дело No 1118/2020, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Брацигово, ЕИК 000351565, с адрес гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, представлявана от кмета на общината Н.К., срещу Решение за налагане на финансова корекция №01-0800/1146#2 от 15.09.2020 г., издадено от изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/. ОСЪЖДА Община Брацигово, ЕИК 000351565, с адрес гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, представлявана от кмета на общината Н.К. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
146 Административно дело No 1119/2020, III състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Е.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.Д. с ЕГН ********** ***, подадена чрез пълномощник П.И.Д. *** за съставяне на акт за раждане, обективиран в писмо с изх. № ГВ-4662/24.09.2020 г. ОСЪЖДА Е.И.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Панагюрище направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.2.2021г.
147 Административно дело (К) No 1121/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) И.Н.Д.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 608/24.08.2020 г., постановено по АД № 356/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
148 Административно дело (К) No 1122/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) П.Д.Т.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 25.08.2019г., постановено по адм. дело № 18 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
149 Административно дело (К) No 1124/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 628/26.08.2020г. по адм.д. № 1339/2019г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА К.Д.И., находящ се понастоящем в Затвор – Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” разноски по делото пред касационната инстанция в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
150 Частно административно дело (К) No 1127/2020, XII състав Частни КАНД и КАД И.З.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 26.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1127/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 1127/2020 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 1076/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване.
151 Административно дело No 1136/2020, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на А.С.С.,***, да бъде осъден Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“, № 136, да му заплати сумата от 24446,00лв., представляваща второ плащане по Договор № 13/112/01266 от 15.05.2009г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и А.С.С. с УРН 368913 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007г. – 2013г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, както и сумата от 5450,13лв., представляваща обезщетение за забавено плащане, считано от датата на поканата, тоест 12.02.2014г. до предявяването на иска, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска, тоест 20.04.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА А.С.С.,***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“, № 136, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
152 Административно дело No 1137/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 КАС-2012 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „КАС -2012“ ЕООД с ЕИК 201865105 със седалище и адрес на управление с.Церово, обл.Пазарджик, представлявано от управителя Крил Аспарухов, чрез адв.М. против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-550-0077721/25.09.2020г. издадена от Началник отдел „оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „КАС -2012“ ЕООД с ЕИК 201865105 със седалище и адрес на управление с.Церово, обл.Пазарджик да заплати на Национална агенция по приходите - ЦУ , юрисконсулско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено пред ВАС.
В законна сила на 15.4.2021г.
153 Административно наказателно дело (К) No 1141/2020, X състав ЗАНН: МОСВ НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
Оставя в сила Решение № 412/10.07.2020 г., постановено по АНД № 1966/19 г. по описа на Районен съд – Пазарджик . Решението е окончателно.
154 Административно дело No 1142/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.А.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.А.Н.,*** срещу ГД „ИН“ София с искане за заплащане на обезщетение в размер на 60 000 лв. имуществени и неимуществени вреди за периода 2015 – 2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1142/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.1.2021г.
155 Административно дело No 1143/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 7.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на К.Д.И. против ГДИН, с правно основание чл. 284 от ЗИНЗС с цена на иска 10 000 лв. за претърпени имуществени вреди в периода 01.01.2017-01.04.2019 във връзка с провеждано лечение и липса на информация за него. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 1143/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред тричленен състав на АС Пазарджик.
В законна сила на 25.1.2021г.
156 Административно дело No 1145/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.И.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/112/08047/3/01/04/02 от 13.05.2019 г., издаден от Директора на ОД Пловдив при ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на С.И.С., ЕГН **********, адрес: *** сумата от 2 410 (две хиляди четиристотин и десет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
157 Административно дело No 1146/2020, I състав КСО С.А.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ така подадената жалба на С.А.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв. И. П., против Решение № Ц1012-12-115?1/16.09.2020 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1146/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението в тази част не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на С.А.М. с ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 160 (сто и шестдесет) лева, от които 10 лв. държавна такса и 150 лв. адвокатско възнаграждение съгласно договор за правна защита и съдействие с № 003907 от 11.01.2021 г. Определението не окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.
В законна сила на 22.6.2021г.
158 Административно дело (К) No 1147/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) М.Ю.К.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 627/25.08.2020 г., постановено по адм. дело № 56/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
159 Административно дело No 1148/2020, II състав Закон за водите ЕТ А.-А.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.К.Л., регистриран като едноличен търговец с фирма „Анкона - Ангел Линчев“ с ЕИК:112530527, със седалище и адрес на управление с. Варвара, ул. „Седемнадесета“ №20, обл. Пазарджик срещу Решение №029 от 25.09.2020г. на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Септември, за служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610097 от 08.02.2017г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
160 Административно дело No 1152/2020, VII състав КСО Е.С.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Е.С.Б. *** против Решение № Ц1012-12-119#1/17.09.2020 г. на Директор на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № О-12-000-00-01406369/05.08.2020 г. ОСЪЖДА Е.С.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 28.4.2021
Административно дело № 4078/2021
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 5395 АТ 28.04.2021 Г. ПО ОПИСА НА ВАС ШЕСТО ОТД. ПО АД № 4078/2021 Г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Е. Стоянова Б. срещу решение № 144 от 24.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1152 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. дело № 4078/2021 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд
В законна сила на 21.5.2021г.
161 Административно дело No 1160/2020, VI състав Закон за защита от дискриминация А.К.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.А., с ЕГН **********,***, срещу Решение № 568/02.10.2020г. по преписка № 706/2019г. на Комисията за защита от дискриминация. ОСЪЖДА А.К.А., с ЕГН **********,*** да заплати на Комисията за защита от дискриминация, сумата от 100 лева (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 16.7.2021
Административно дело № 6817/2021
С РАЗПОРЕЖДАНЕ № 8660 от 16.07.2021г. по адм. дело № 6817/2021г. на ВАС- Пето отделение: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от А.А. против решение № 203 от 11.03.2021 г. по адм. дело № 1160/2020 г. по описа на Административен съд-Пазарджик и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 6817/2021 г. по описа на Върховния административен съд, Пето отделение. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2021г.
162 Административно наказателно дело (К) No 1162/2020, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ТСТ ОЙЛ ЕООД АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТД ТРАКИЙСКА-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260020/31.08.2020 г., постановено по АНД № 590/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „ТСТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 203650635, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, местност „Чукур Савак“, комплекс „ТСТ ОЙЛ“, представлявано от управителите А.С. и Татяна Атанасова Симилиду, да заплати на Агенция „Митници“, ТД „Тракийска“ гр. Пловдив направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лв. Решението е окончателно.
163 Административно дело No 1163/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ф.Ф.Б.,***, срещу Заповед № 1680 от 13.11.2018 г. на Кмета на Община Септември., с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Плътна ограда“, намираща се в УПИ ІV-179, кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изградена без необходимите строителни книжа и документи в нарушение на чл. 148 и чл. 137 от ЗУТ. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б.,*** да заплати на Община Септември сумата от 1270,00 лв. /хиляда двеста и седемдесет лева/ разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
164 Административно дело No 1164/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1914 С.ДИНКАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 13/322/01056/3/01/03/01 на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ в частта по т. II, с което е отказано частично изплащане на финансовата помощ в размер на 39 265,46 лв. по подадена заявка за плащане № 13/322/01056/3/01, във връзка с договор за финансова помощ № 13/322/01056 от 10.12.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сключен с бенефициента „Народно читалище Пробуда-1914“ с Булстат 112075983, седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне в частта, с което е отказано изплащане на финансовата помощ в размер на 39 265,46 лв. по подадена заявка за плащане № 13/322/01056/3/01, във връзка с договор за финансова помощ № 13/322/01056 от 10.12.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сключен с бенефициента „Народно читалище Пробуда-1914“ с Булстат 112075983, седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на „Народно читалище Пробуда – 1914“ с Булстат 112075983, със седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово, сторените по делото разноски в размер на 3 714,12 лева (три хиляди седемстотин и четиринадесет лева и дванадесет стотинки). Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
165 Административно дело No 1165/2020, VIII състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Ф.-С.Ц.-С.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 26.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Стоименка Трендафилова В. с ЕТ „Финасово- счетоводен център- С. В.“ ЕИК 112536302 Ревизионен акт № Р-16001319007916-091-001/30.06.2019 на органи по приходите при ТД на НАП Пловдив, в частта, в която е потвърден с Решение № 453/16.08.2020 г. на Директора на дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Стоименка Трендафилова В. с ЕТ „Финасово- счетоводен център- С. В.“ сторените по делото разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
166 Административно наказателно дело (К) No 1166/2020, XI състав Възобновяване на КАНД АСЕН ПАЛАВЕЕВ ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.1.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 18-0367-000067 от 09.02.2018 г., издадено от Даниел Благоев Бараков, временно преназначен на длъжността Началник на РУ Велинград, с което на Д.Г.Б. ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, са наложени административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0367-000067 от 09.02.2018 г., издадено от Даниел Благоев Бараков, временно преназначен на длъжността Началник на РУ Велинград, с което на Д.Г.Б. ЕГН ********** ***, за нарушение по чл. 5, ал. 3, т.1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, са наложени административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение № 76, серия Д бл. № 0263730 от 10.01.2018г., съставен от Атанас Иванов Узунов, на длъжност мл. автоконтрольор в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.1.2021г.
167 Административно дело No 1169/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Г.В. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.1.2021г.
ИЗПРАЩА АД 1169/20г. по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на друг административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 1169/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
168 Административно дело No 1173/2020, I състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Г.-А.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 491/06.10.2020 г. на Директор на Дирекция “ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-31-64/17.08.2020 г. и допълнение към жалба с вх.№ 20-31-64#1/03.09.2020 г., подадена от А.Г., срещу ревизионен акт № Р-16001318002369-091-001/04.03.2020 г., издаден от ТД на НАП Пловдив, като недопустими и е прекратено производството. ОСЪЖДА Директора на Дирекция “ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП София да заплати от бюджета на НАП – София на ЕТ „Гери-Атанас Петров“, ЕИК 130149296, представлявано от А.Г., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева представляваща съдебно-деловодни разноски. ВРЪЩА административната преписка на Директор на Дирекция "ОДОП" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, за продължаване на административнопроизводствените действия във връзка ЖАЛБА вх. № 20-31-64/17.08.2020 г. и допълнение към жалба с вх. № 20-31-64#1/03.09.2020 г., подадена от А.Г., срещу Ревизионен акт № Р-16001318002369-091-001/04.03.2020 г., издаден от ТД на НАП Пловдив Решението с характер на определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или на протест.
В законна сила на 8.6.2021г.
169 Административно дело No 1180/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ Н.-Н.А. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.2.2021г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Нели-Недялка Аланджийска“, ЕИК 112629105 против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-569-0077726/02.10.2020 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на НАП, с която на едноличния търговец е наложена мярката запечатване на стопанисвания от него търговски обект – магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" № 59 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Осъжда ЕТ „Нели-Недялка Аланджийска“, ЕИК 112629105 да заплати на отдел „Оперативни дейности” – Пловдив в Централното управление на НАП разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2021г.
170 Административно дело No 1183/2020, VII състав Закон за рибарството и аквакултурите ВАЛ КОНСТРУКТОРС-78 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Вал Конструкторс-78“ ЕООД с ЕИК: 204071463, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № 26 против Заповед № 389/29.09.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОСЪЖДА „Вал Конструкторс-78“ ЕООД с ЕИК: 204071463, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № 26 да заплати на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сторените по делото разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.3.2021г.
171 Административно дело No 1184/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА П.Т.П., против отказ на главен архитект на община Велинград за издаване на удостоверение за търпимост на сграда по параграф 16, ал.1 от ПЗР на ЗУТ /параграф 127 от ПЗР на ЗУТ /, обективиран в обследване за търпимост на строеж издадено от главен архитект на община Велинград , озаглавен Отказ за издаване на Удостоверение за търпимост на строеж от гл.архитект на община Велинград № 94-00/9592 от 06.10.2020г. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
172 Административно дело No 1189/2020, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи П.В.П. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № Л-4298 от 08.10.2020 г. на Главен директор на ГДИН, с която на държавния служител П.В.П. е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София да заплати на П.В.П. с ЕГН ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.2.2021г.
173 Административно дело No 1192/2020, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Г.А. РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК 2014-2020 И ГД НА ГД ЕФК В МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Г. А.“, ЕИК 112060069, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Райко Даскалов“ № 20, подадена чрез адв. В.Г.А. САК против Решение на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. /УО на ОПИК/ и Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентноспособност в Министерство на икономиката, обективирано в одобрен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по сформираната седма оценителна сесия, в частта му, в която е отказано отпускането на безвъзмездна финансова помощ, заявена от кандидата чрез проектно предложение рег. № BG16RFOP002-2.073-14364 в ИСУН по обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. ОСЪЖДА ЕТ „Г. А.“, ЕИК 112060069, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Райко Даскалов“ № 20, да заплати на РУО на ОПИК – Главен директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при Министерство на икономиката на РБ сумата от 100 (сто) лева, направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.4.2021г.
174 Административно дело No 1193/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2021г.
ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция и молба конкретизация от 27.11.2020г. на И.З.К., ЕГН **********, с посочен адрес: Затвора гр. Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 20000000,00 лева, заедно със законната лихва върху нея, представляващи обезщетение за нанесени неимуществени вреди в периода от 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. до 2026 г., от администрацията и Началника на Затвора Пазарджик, изразяващи се в „… психически тормоз, чувство за вина, унижение, вкарват ни страх с всекидневни таражи…“, в резултат на поставянето на ищеца в исковите периоди при неблагоприятни условия за обитаване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1193 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 5.3.2021г.
175 Административно дело No 1195/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД 168/2018 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 124 от 23.03.2018 г. на директора на РДГ Пазарджик, както и законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сторените в настоящото производство разноски в общ размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2021г.
176 Административно дело No 1196/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Лес-транс-строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. Калафат № 13, представлявано от Р. Кемалов Бозов с ЕГН **********, против Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“, №50. Искът е за сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 172 по описа на Районен съд Велинград за 2018г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 03.08.2020г. до окончателното ? изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.3.2021г.
177 Административно дело No 1197/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД 166/2018 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 129 от 23.03.2018 г. на директора на РДГ Пазарджик, както и законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Пазарджик да заплати на „Лев-транс- строй“ ЕООД, ЕИК 112660442 сторените в настоящото производство разноски в общ размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2021г.
178 Административно дело No 1198/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 122 от 23.03.2018 г. на Директора на Регионална дирекция на горите Пазарджик по АНД № № 167/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 (триста) лева от датата на завеждане на исковата молба – 31.07.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на 350 (триста и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.3.2021г.
179 Административно дело No 1199/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2021г.
Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 176/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с решението, по което дело е отменено наказателно постановление № 127 от 23.03.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 08.10.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 против Регионална дирекция на горите – Пазарджик за заплащане обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 31.07.2020 г. до 07.10.2020 г. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 разноски по делото в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2021г.
180 Административно дело No 1200/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“, №50, да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. Калафат № 13, представлявано от Р. Кемалов Бозов с ЕГН **********, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по АНД № 173 по описа на Районен съд Велинград за 2018г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 03.08.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“, №50, да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. Калафат № 13, представлявано от Р. Кемалов Бозов с ЕГН **********, сумата от 350,00лв. (триста и петдесет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.3.2021г.
181 Административно дело No 1201/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 133 от 23.03.2018 г. на Директора на Регионална дирекция на горите Пазарджик по АНД № № 165/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 (триста) лева от датата на завеждане на исковата молба – 31.07.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50 да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442, със съдебен адрес ***, сумата в размер на 350 (триста и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.2.2021г.
182 Административно дело No 1202/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2021г.
Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 171/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с решението, по което дело е отменено наказателно постановление № 123 от 23.03.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 08.10.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 против Регионална дирекция на горите – Пазарджик за заплащане обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 31.07.2020 г. до 07.10.2020 г. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 разноски по делото в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2021г.
183 Административно дело No 1203/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.2.2021г.
Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 164/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с решението, по което дело е отменено наказателно постановление № 132 от 23.03.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 08.10.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 против Регионална дирекция на горите – Пазарджик за заплащане обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 31.07.2020 г. до 07.10.2020 г. Осъжда Регионална дирекция на горите – Пазарджик да заплати на „Лес-транс-строй“ ЕООД с ЕИК 112660442 разноски по делото в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2021г.
184 Административно дело No 1204/2020, I състав Закон за управление на отпадъците ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пазарджик, ЕИК 000351736, гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, представлявана от кмета Тодор Попов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 02/14.08.2020 г., издаден от директора на РИОСВ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1204/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2021г.
185 Административно дело No 1205/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.И.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.1.2021г.
Отхвърля жалбата на К. Николаев Б.,*** против Заповед № 20-1006-000279/27.04.2020 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.1.2021г.
186 Административно дело No 1206/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Й.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.Й.К.,*** срещу Заповед № Л-3770 от 11.09.2020г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, с която лишеният от свобода К.Й.К. е преместен от Затвора гр. София в Затвора гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 12.2.2021г.
187 Административно дело No 1207/2020, II състав Закон за водите СТОБОГ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.7.2021г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „Стобог“ООД, ЕИК 130171976 , със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. Лиляна Димитрова № 3, ап. 35, срещу Решение № РР-3877 от 13.07.2020г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив с което е отказано продължаване срока на действие на Разрешително № 31140029 от 16.03.2009г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив, за водовземане от повърхностен воден обект - р. Чепинска, с разрешена цел „Производство на електроенергия чрез руслова МВЕЦ „Долене 1” с мощност до 950кВт“, в землището на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик, с титуляр “Стобог” ООД, ЕИК 130171976, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул.”Лиляна Димитрова” № 3, ап. 35. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1207 по описа на Административен съд Пловдив за 2020 г. ОСЪЖДА „Стобог“ООД, ЕИК 130171976 , със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. Лиляна Димитрова № 3, ап. 35 да заплати Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив ул. „Янко Сакъзов“ 35, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита. Определението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
188 Административно дело No 1212/2020, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДЕЙЗИ СТИЛ 88 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Дейзи Стил 88“ЕООД, с ЕИК 203524615, против мълчалив отказ на изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“ по подадено от него възражение с вх. № 02-131-2600/41#13 от 21.09.2020г. относно писмо с изх. № 02-131-2600/41#13 от 04.09.2020г. на изпълнителния директор на ДФЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1212 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.3.2021
Административно дело № 3209/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3839 от 25.03.2021 г. по адм. дело 3209/2021 г. на ВАС- Осмо отделение: ОСТАВЯ В СИЛА определение № 59 от 11.01.2021 г., постановено по адм. дело № 1212 по описа на Административен съд- гр. Пазарджик за 2020 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 25.3.2021г.
189 Административно дело No 1213/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.Д.И., ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за сумата от 10 000 лева претърпени неимуществени вреди за периода 01.01.2017 г. до 01.04.2019 г., изразяващи се в липса на информация за провеждани лечения, причинени от действията на администрацията на Затвора Бобов дол. ОСЪЖДА К.Д.И. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
190 Административно дело No 1215/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Д.Д. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Д. с ЕГН ********** ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0310-000114/19.10.2020 г. на Началник РУ – Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2021г.
191 Административно дело No 1217/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.Х. ОДМВР СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 3.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР София, с адрес за призоваване гр. София, ПК 1574, бул. „Гео Милев“ № 71 да заплати на К.И.Х. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-0347-001504 от 28.12.2017 г., издадено от Началник на РУ на МВР Пирдоп към ОД на МВР София по АНД № 15/2018 г. по описа на Районен съд Пирдоп, ведно със законната лихва върху главницата от 200 (двеста) лева от датата на подаване на исковата молба – 29.10.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР София, с адрес за призоваване гр. София, ПК 1574, бул. „Гео Милев“ № 71 да заплати на К.И.Х. ***, сторените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2021г.
192 Административно наказателно дело (К) No 1220/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ КАРАКАШ ЮЗГЮР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260043 от 16.09.2020г., постановено по н.а.дело № 318 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА „Каракаш Юзгар“, ЕООД, ЕИК 204969803, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. „Братя Даскалови“, № 9, да заплати на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
193 Административно дело No 1222/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕМИЛИ-КАДЕ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Емили – Каде“ ЕООД, ЕИК 205249370, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Юндола № 23, представлявано от управителя Е.К., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-568 - 0074607 от 02.10.2020 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, намиращ се в гр. Ракитово, ул. Юндола № 23, стопанисвани от „Емили – Каде“ ЕООД и забрана достъп до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА „Емили – Каде“ ЕООД, ЕИК 205249370, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Юндола № 23, да заплати на Национална агенция за приходите, гр. София сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
В законна сила на 15.4.2021г.
194 Административно наказателно дело (К) No 1224/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК С.П.Т. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/29.07.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 77/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на С.П.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно.
195 Административно наказателно дело (К) No 1226/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Г.С. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260015/14.09.2020 г., постановено по АНД № 162/20 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
196 Административно дело No 1227/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 23.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-244 от 12.10.2010 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Пловдив, с която е разпоредено спиране, считано от датата на връчване на заповедта, на дейността на „Централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл с електрическа мощност 1487 kWh, топлинна мощност 900 kWh", собственост на „Билд Инвест Сит“ ООД, находяща се в местност „Тънкия път“ в поземлен имот с идентификатор 73242.172.115 по кадастралната карта на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Пловдив да заплати на „Билд Инвест Сит“ ООД с ЕИК 201233027, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 23, сумата от 1590,00 (хиляда петстотин и деветдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
197 Административно дело No 1229/2020, II състав КСО К.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Т., ЕГН: **********,***, срещу Решение № 1012-12-40#3 от 17.07.2020г. на Миглена Кемерова, изпълняваща функцията на Директор на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което потвърдено Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, съответно с което е разпоредено К.М.Т. да внесе по Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020г. сумата от 1607,12лв. и лихви за просрочие в размер на 174,83лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1229 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. ИЗПРАЩА жалбата на К.М.Т., ЕГН: **********,***, срещу Разпореждане № РО-5-12-00724160 от 11.02.2020г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в ТП на НОИ Пазарджик, на Директора на ТП на НОИ, гр. Пазарджик за произнасяне по реда на чл. 117 от КСО. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от неговото съобщаване на страните.
В законна сила на 23.2.2021г.
198 Административно дело No 1231/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.В.П. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Разпореждане № 4506-40-66/01.10.2020 г. на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ. ИЗПРАЩА преписката на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.2.2021г.
199 Административно дело No 1233/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустим иска на К.В.Г. *** против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София за заплащане на обезщетение в размер на 25 000 лева за причинени неимуществени вреди по време на престой в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периода от 13.08.2019 г. до 15.08.2019 г. в ареста на ОД на МВР Пазарджик, както и за периода от 15.08.2019 г. до 23.08.2019 г. и ПРЕКРАТЯ производството в тази му част. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на К.В.Г. с ЕГН ********** ***, сумата в общ размер на 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престои в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите, както следва: 10.09.2019 г. до 19.09.2019 г. в Ареста Пазарджик и 04.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в Затвора Пазарджик, ведно със законната лихва върху сумата от 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 02.11.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от К.В.Г. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 300 лева до пълния предявен размер от 25 000 лева, както и за периодите от 24.08.2019 г. до 09.09.2019 г., от 20.09.2019 г. до 04.10.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 15.05.2020 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на К.В.Г. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. Решението в частта, в която искът е оставен без разглеждане и е прекратено производството има вид на определение, което подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването на страните, в останалата му част подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2021
Административно дело № 539/2021
РЕШЕНИЕ № 592 ОТ 15.07.2021 Г. НА АДМ. СЪД ПАЗ-К ЕДИНАДЕСЕТИ С-В ПО КАНД № 539/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/05.03.2021 г., постановено по адм. дело № 1233/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 15.7.2021г.
200 Административно дело No 1235/2020, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.А.У. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.У. , ЕГН ********** против ЕР № 2497 от 182/25.09.20 г. на НЕЛК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1235 описа за 2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.2.2021г.
201 Административно дело No 1238/2020, VII състав КСО Р.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.2.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Ц1012-12-133#1/09.10.2020 г. на Директор на ТП на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 121-00-5447-3/24.08.2020 г. ВРЪЩА преписката на компетентния орган при ТП на НОИ Пазарджик за ново произнасяне по Заявление с вх. № 538 от 04.08.2020 г. за отпускане на парично обезщетение за безработица, подадено от Р.П.Ч. ***, в съответствие със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Р.П.Ч. с ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.2.2021г.
202 Административно наказателно дело (К) No 1242/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260003/27.08.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 111/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
203 Административно наказателно дело (К) No 1244/2020, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 15.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260006/08.09.2020 г. постановено по АНД № 117/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
204 Административно наказателно дело (К) No 1245/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260002 от 27.08.2020г., постановено по н.а.дело № 108 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
205 Административно наказателно дело (К) No 1247/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260007 от 08.09.2020г., постановено по н.а.дело № 122 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
206 Административно наказателно дело (К) No 1248/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260014 от 14.09.2020г., постановено по н.а.дело № 121 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
207 Административно наказателно дело (К) No 1249/2020, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 15.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260012/14.09.2020 г. постановено по АНД № 118/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
208 Административно наказателно дело (К) No 1250/2020, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260010/14.09.2020 г. постановено по АНД № 114/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
209 Административно наказателно дело (К) No 1251/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260011/14.09.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 115/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
210 Административно дело No 1252/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Щ.Г.Т.   Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 23.2.2021г.
ООСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЗС Щ.Г.Т., действащ чрез пълномощника си, адв. Г.М. против Предписание № 18/02.11.2020 г. на инспектор при ОДБХ гр. Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1250 описа за 2020 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ЗС Щ.Г.Т. *** сумата от 100 /сто лева/ сторени по делото разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2021г.
211 Административно дело No 1253/2020, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ВРАЦА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.3.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.А.,***, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Враца да издаде заповед на основание чл. 198, ал. 5 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1253/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от съобщаването му за ответника –Началника на Затвора гр. Враца, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 25.3.2021г.
212 Административно дело No 1254/2020, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 24.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 285, прието на заседание на общински съвет Велинград, проведено на 24.09.2020г., протокол №12,т.35 от дневния ред. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.3.2021г.
213 Административно дело No 1256/2020, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 23.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за частично прекратяване на договор за оказване на БП по КП № 13/РД-09-886/08.10.2020 г. на Директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Хигия” АД с ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски” № 3 сторените по делото разноски в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
214 Административно наказателно дело (К) No 1257/2020, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ РОМЕА СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 02.10.2020г., постановено по а.н.дело №1211 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София, да заплати на “Ромеа Сървисис България” ЕООД, ЕИК: 202870144, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Боян Мирков” № 6, сумата от 500,00лв.(петстотин лева), представляваща сторени разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
215 Административно наказателно дело (К) No 1258/2020, XI състав ЗАНН: РИОСВ ЕКОБУЛХАРТ ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 529/30.09.2020 г. по анд 1238/20 г. по описа на РС Пазарджик. Решението е окончателно.
216 Административно наказателно дело (К) No 1259/2020, X състав ЗАНН: ДИТ КОЛОВАГ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260074/06.10.2020г., постановено по АНД №1062, по описа за 2020 год., Районен съд Пазарджик . ОСЪЖДА „КОЛОВАГ" АД, със седалище и адрес на управление в гр.Септември, обл.Пазарджик, ЕИК 112131492 ДА ЗАПЛАТИ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", със седалище гр.София, бул."Княз Александър Дондуков" № 3, представлявана от изпълнителен директор, разноски в размер на 80 (осемдесет) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
217 Административно наказателно дело (К) No 1261/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.Д. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125 от 11.08.2020 г., постановено по АНД № 210/2020 г., по описа на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
218 Административно наказателно дело (К) No 1262/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.Г. СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260016 от 25.09.2020 г. по АНД № 56 по описа на 2020 г. на РС Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районен съд Велинград при спазване на дадените указания в настоящото решение. Решението е окончателно.
219 Административно дело No 1264/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ М.-Л.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Михаела-Любка Танева“, ЕИК 202583863 Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/312/02832/3/01/04/01, от 03.09.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на ЕТ „Михаела-Любка Танева“, ЕИК 202583863 сумата от 50.00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
220 Административно дело No 1265/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 262,50лв.(двеста шестдесет и два лв. и петдесет ст.), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 351 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000040 от 12.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на 108,51лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да му заплати за разликата сумата от 262,50лв. до 300,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 351 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000040 от 12.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на разликата от 108,51лв. до 124,01лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 272,50лв. (двеста седемдесет и два лв. и петдесет ст.), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. ОСЪЖДА Н.Х.Н., ЕГН **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, сумата от 12.50лв.(дванадесет лв. и петдесет ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.2.2021г.
221 Административно дело No 1266/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 000202 от 28.02.2014 г., издадено от Началник на РУ на МВР Велинград към ОД на МВР Пазарджик по АНД № 350/2016 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.11.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.2.2021г.
222 Административно дело No 1267/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 2.2.2021г.
ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** *** сумата в размер на 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по по АНД 349/2016 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 000119 от 09.11.2014 г. на Началника на РУ Велинград, както и законната лихва върху тази сума, считано от 09.11.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** сторените в настоящото производство разноски в размер на 310 лв. /триста и десет лева/, от които 10 лева държавна такса и 300 лв. разноски за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 19.2.2021г.
223 Административно дело No 1268/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.12.2020г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.Х.Н.,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 285,28 лв. /двеста осемдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение по нахд № 348/2016 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело частично е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-001404 / 06.08.2014 г., издадено от началника на РУ – Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата от 285,28 лв., считано от 13.11.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля иска на Н.Х.Н.,*** против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв. за сумата над присъдената сума от 285,28 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер 300 лв. по нахд № 348/2016 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело частично е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-001404 / 06.08.2014 г., издадено от началника на РУ – Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, като отхвърля и акцесорния иск за присъждане на мораторна лихва върху тази сумата 300 лв. от 21.10.2016 г. до 08.11.2020 г. в размер на 123,34 лв. и законната лихва върху сумата от 09.11.2020 г. до 12.11.2020 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.Х.Н.,*** разноски по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лв/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2021г.
224 Административно дело No 1269/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 14-0367-001406 от 06.08.2014 г., издадено от Началник на РУ на МВР Велинград към ОД на МВР Пазарджик по АНД № 347/2016 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.11.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н. ***, сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.2.2021г.
225 Административно дело No 1270/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 346 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000039 от 12.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на 124,01лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.2.2021г.
226 Административно дело No 1271/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 345/2016 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 15-0367-000535/08.06.2015 г. на началник група към РУ – Велинград при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 5.3.2021г.
227 Административно дело No 1273/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 343 по описа на Районен съд Велинград за 2016г., в производството по които е частично отменено Наказателно постановление №15-0367-000125 от 25.03.2015г. , издадено от Началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума в размер на 124,01лв. за периода от 13.10.2016г. до 08.11.2020г., и обезщетение за забавено плащане на главницата, съразмерно на законната лихва за периода от 09.11.2020г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН **********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.2.2021г.
228 Административно дело No 1275/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.2.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 341/2016 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на НП № 16-0367-000011/02.03.2016 г. на началник група към РУ – Велинград при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Н.Х.Н., с ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 5.3.2021г.
229 Административно дело No 1278/2020, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.2.2021г.
Отменя Решение за частично съгласуване на проведена обществена поръчка и налагане на финансова корекция № 07-0800/4189 от 11.08.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта му с която на Община Септември, в качеството ? на бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и възложител на обществена поръчка, е определена финансова корекция в размер на 5 % от разходите, които са поискани от бенефициента за възстановяване по договора за възлагане на обществената поръчка в размер на 55 100 лв. без ДДС. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.6.2021
Административно дело № 4274/2021
РЕШЕНИЕ № 6829 от 07.06.2021 г. по адм. дело № 4274/ 2021 г. на ВАС – Четвърто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90 от 11.02.2021 г. по адм. дело № 1278/2020 г. на Административен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.6.2021г.
230 Административно дело No 1279/2020, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Х.Р.К. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Р.К., ЕГН ********** *** против експертно решение № 2873 от 26.10.2020 год. на специализиран състав по Хирургични, Ортопедични и СС болести на Национална експертна лекарска комисия - София, в оспорената част в която на жалбоподателя му е отказана чужда помощ. ОСЪЖДА Х.Р.К., ЕГН ********** *** да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр. София направените разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2021г.
231 Административно дело No 1280/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИМЕКС ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Агроимекс“ ООД, с ЕИК: 201689269 против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/4824#1/15.10.2020 г., издаден от Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА „Агроимекс“ ООД, с ЕИК: 201689269, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил“ № 28, ап.36, ПК 4400 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
В законна сила на 10.5.2021г.
232 Административно дело No 1283/2020, VIII състав КСО С.Н.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Н.Й. *** Решение на Директора на ТП на НОИ Пазарджик № 1012-12-137-1/13.10.2020 г., с което е потвърдено разпореждане № 121-00-4011-3 от 19.08.2020 г. на ръководителя по осигуряване за безработица. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, за ново произнасяне, съгласно задължителните указания по приложение на материалния закон, като ОПРЕДЕЛЯ 14 дневен срок за изпълнение на указанията на съда. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на С.Н.Й. ***, сумата от 800/осемстотин/ лева разноски по делото. Решението е окончателно, съгласно разпоредбата на чл. 119 от КСО вр. чл. 117 ал.1 т.2, буква „б“. от КСО.
В законна сила на 16.3.2021г.
233 Административно дело No 1285/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.И.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ СДВР, ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.С. ***, срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 20-4332-005022/03.08.2020г. на полицейски инспектор при СДВР, отдел „Пътна полиция“СДВР. Решението не подлежи на касационно оспорване по аргумент на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 4.2.2021г.
234 Административно наказателно дело (К) No 1286/2020, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК АМ-АС ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260079/06.10.2020 г., постановено по АНД № 1064/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София да заплати на „АМ - АС“ ЕООД, ЕИК 112660175, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ (кафе-аперитив АВИ), представлявано от управителя Атанас Кирилов Соколов, направените по делото разноски в размер на 300,00 (триста) лева.
235 Административно наказателно дело (К) No 1288/2020, XII състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП, ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ В ГДФК МАРКИТА 2 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 115/29.07.2020г., постановено по НАХД № 41/2020г. по описа на Районен съд – Велинград. ОСЪЖДА ЦУ НА НАП да заплати на „МАРКИТА-2”ООД,ЕИК 11557981,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.”Сърнена гора” № 14, вх.В, представлявано от Кина Янакиева сумата от 400(четиристотин) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
236 Административно дело No 1290/2020, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.2.2021г.
Отхвърля оспорването на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя Стоил Г. Апостолов срещу Заповед за налагане на санкции № РД-25-1190/19.10.2020г. на Директора на РЗОК-Бургас, с която на дружеството за нарушения по чл. 55, ал.2, т.5 и чл. 368 и чл. 373, ал. 1 и ал. 4, т. 2 от НРД за МД за 2018г., и на основание чл. 402, ал. 3от НРД за МД за 2018 г. е наложена санкция „финансова неустойка“ за всеки отделен случай в размер на по 200,00 лева. Осъжда „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя Стоил Г. Апостолов, да заплати на НЗОК-Бургас разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подлежаща на подаване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2021
Административно дело № 3820/2021
РЕШЕНИЕ № 7482 от 22.06.2021г., по АД № 3820/2021г. на ВАС - София, Шесто отделение: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 / 08.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1290/ 2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.6.2021г.
237 Административно дело No 1292/2020, VII състав КСО Е.Н.Д. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 25.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.Д. ***, подадена чрез адв. Г.Д. против Отказ за издаване на справка за осигурителен стаж, натрупан в резултат на положен извънреден труд, обективиран в писмо с рег. № 11123/06.11.2020 г. на Гл. директор на РД „ИН“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1292/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА жалба и уточнение от Е.Н.Д. *** на директора на ТП на НОИ Пазарджик, за извършване на проверка и евентуално упражняване на правомощията му по чл. 349 от КСО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване само в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 1.4.2021
Административно дело № 2667/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4209/01.04.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ШЕСТО ОТД. ПО АД № 2667/2021 Г. - ОТМЕНЯ Определение №145 от 25.01.2021 г., постановено по адм. дело № 1292/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия състав на Административен съд – Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
238 Административно дело No 1293/2020, VI състав ДОПК А.Х.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Х.В. Решение № 345/26.10.2020 г. на директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив и наложените с Постановление изх. № С200013-022-0065602/25.09.2020 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП – Пловдив, Офис – Пазарджик обезпечителни мерки. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал. 4 от ДОПК.
В законна сила на 21.6.2021г.
239 Административно наказателно дело (К) No 1294/2020, XII състав ЗАНН: КХ ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ УЪРЛД ГЕЙМ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 15.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260024/06.10.2020 г. постановено по АНД № 239/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите София да заплати на „Уърлд Гейм” ЕООД с ЕИК 106598299, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, сторените по делото разноски в размер на 900 (деветстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
240 Административно наказателно дело (К) No 1295/2020, XI състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ НИМА ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260027/09.10.2020 г., постановено по АНД № 249/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА ЦУ на НАП, да заплати на „НИМА“ ООД, ЕИК 112511669, направените по делото разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението е окончателно.
241 Административно дело No 1296/2020, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Ц.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ц.С. *** против Заповед № ДК-02-ПЗ-3/06.10.2020 г. на началник на РДНСК Пазарджик. ОСЪЖДА Е.Ц.С. *** да заплати на РДНСК-Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.5.2021г.
242 Административно дело No 1297/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АНИ И-2003 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АНИ И-2003" ЕООД, ЕИК 204685240, седалище и адрес на управление с. Исперихово, общ. Брацигово срещу Заповед № ФК- 495-0073070/ 02.09.2020 г. на началника на отдел "Оперативни дейности" Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА "АНИ И-2003" ЕООД, ЕИК 204685240, седалище и адрес на управление с. Исперихово, общ. Брацигово да заплати на ЦУ на НАП гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100. 00 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2021г.
243 Административно дело No 1298/2020, IX състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.А.В. ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.3.2021г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА БЕЛОВО, обл.Пазарджик, ЕИК 000351558 със седалище и адрес на управление : гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4 А представлявана от кмета Костадин Георгиев В. да заплати на Л.А.В. ЕГН ********** *** , със съдебен адрес ***, офис № 12 , чрез адв. П.К. от ПАК сумата в размер на 11000,00 лв. представляваща обезщетение за претърпяна от него неимуществена вреда , причинена му от постановения незаконосъобразен административен акт материализиран в заповед № 197 / 16.07.2015 г. на Кмета на Община Белово , ведно със законната лихва , считано от 05.07.2017 г. до окончателното изплащане, както и сторените в настоящото производство разноски в размер на 429,79 лв. ,като ОТХВЪРЛЯ претенциите над размера от 11000,00 лв. до претендирания в исковата молба размер от 90000,00 лв. , както и за лихва за забава извън посочения по-горе период – като неоснователни. ОСЪЖДА Л.А.В. ЕГН ********** *** , със съдебен адрес ***, офис № 12 , чрез адв. П.К. ***, ЕИК 000351558 със седалище и адрес на управление : гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4 А представлявана от кмета Костадин Георгиев В. сторените по делото разноски в размер на 1842,10 лв. ОСЪЖДА Л.А.В. ЕГН ********** *** , със съдебен адрес ***, офис № 12 , чрез адв. П.К. от ПАК да заплати по сметка на ПзАС разноски за възнаграждение на вещи лица в размер на 632,38 лв., както и ОБЩИНА БЕЛОВО, обл.Пазарджик, ЕИК 000351558 със седалище и адрес на управление : гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4 А представлявана от кмета Костадин Георгиев В. да заплати по сметка на ПзАС разноски за възнаграждение на вещи лица в размер на 88,52 лв. Решението е неокончателно и подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневън срок от съобщаването му на страните.
244 Административно дело No 1299/2020, IX състав Закон за подпомагане на земеделските производители БЛАТНИЦА СУИТ ХАУС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 30.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на жалба на „Блатница Суит Хаус“ ЕООД , ЕИК 20180176, със седалище и адрес на управление : гр.Велинград, обл. Пазарджик, ж.к. Чепино , ул. „Легоринец“ № 4 представлявано от Бойко Райбаджийски подадена чрез адв. Т. М., САК , със съдебен адрес *** Миладинови , № 16, ет.3, ап.5 , Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №13/311/000689/3/01/04/01 изх. №01-2600/6428/21.09.2020 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София /ДФЗ/, с който на „Блатница Суит Хаус“ ЕООД , е определено, като подлежащо на възстановяване, публично държавно вземане в размер от 250 296, 96 лв., представляващо подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ от изплатената субсидия за финансово подпомагане по сключен договор №13/311/00689/19.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности „ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. /ПРСР/, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските район /ЕЗФРСР/. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на „Блатница Суит Хаус“ ЕООД , ЕИК 20180176, със седалище и адрес на управление : гр.Велинград, обл. Пазарджик, ж.к. Чепино , ул. Легоринец № 4 представлявано от Бойко Райбаджийски направените по делото разноски в общ размер от 6270,00 лева. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
245 Административно наказателно дело (К) No 1300/2020, XII състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 10.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260013/14.09.2020 г. по НАХД № 120/2020 г. о описа на Районен съд- Панагюрище, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 13680-11/14.04.2020 г. , издадено от Изпълнителния директор на ИАМН, с което на МБАЛ „Уни Хоспитал „ООД ,ЕИК 112520604 със седалище и адрес на управление : гр.Панагюрище, ул. „Георги Бенковски „ № 100, представлявано от управителя д-р Красимира Чачова – Ранчева, на основание чл. 229 ал.3 Закона за здравето и за нарушение на чл. 29 т.1 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ във връзка с чл. 81 ал.1 от Закона за здравето , е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лв. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал „ООД ,ЕИК 112520604 със седалище и адрес на управление : гр.Панагюрище, ул. „Георги Бенковски „ № 100, представлявано от управителя д-р Красимира Чачова – Ранчева да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР „/ ИАМН /, БУЛСТАТ 1777350904, с адрес : гр.София, п.к. № 1606, ул.“Св. Георги Софийски „ № 3, представлявана от изпълнителния директор д-р Георги Деянов, сумата от 200, 00 / двеста / лева, представляваща направените пред двете съдебни инстанции разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
246 Административно дело No 1302/2020, IX състав Закон за данък върху добавената стойност БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 4.1.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001 от 06.03.2019г., издаден от Николай Жеков Колев, на длъжност Началник на сектор, потвърден с Решение № 339 от 03.06.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта , с която за търговското дружество – жалбоподател „БУЛ ЛЕС “ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, представлявано от управителя Ангел Говедарски,е отказано да се признае правото на данъчен кредит за отчетни периоди 01.04.2017г. до 31.07.2017г. ; 01.02.2015г. до 28.02.2015г. и 01.12.2014г. до 31.12.2014г. в общ размер на 158 215,33 лв. по фактури, издадени от следните лица: „СМ Трейдинг 2016“ ЕООД с БУЛСТАТ 204028102 по 15 бр. фактури за м.06.2017 г. с ДДС общо 24 375,00 лв. и по 10 бр. фактури за м.07.2016 г. с ДДС в размер общо на 16 250,00 лв. с предмет на доставките европалети, „Интеграл Инвестмънт“ ЕООД с БУЛСТАТ 200470258 по 16 бр. фактури от м.06.2017 г. с общ размер ДДС от 24 018,80 лв. и с предмет на доставките хидроизолация, тухли, травертин, „Амирал Груп“ ЕООД с БУЛСТАТ 204428687 по 12 бр. фактури от м. 03.2017 г. с ДДС общо в размер на 18 010,00 лв. , отразени в дневници за покупки за м.04.2017 г. и с предмет на доставките различни видове строителни материали – външна мазилка, баластра, трошен камък, арматура, павета и др. , „Стофикс“ ЕООД с БУЛСТАТ 203891942 по две фактури от м.04.2017 г. №№ 1000000100 и 1000000101, и една за м. 05.2017 г. № 100000010 с ДДС общо за трите в размер на 17 432,20 лв. с предмет на доставките травертин и пирони, „Гама Сист“ ЕООД с БУЛСТАТ 204292746 по две фактури : от м.04.2017 г. № 1000000100 и от м.05.2017 г. № 100000010 с предмет на доставките аванс и иглолистни греди и дъски с ДДС общо в размер на 39 736,00 лв., „Адвенчър Мууд“ ЕООД по фактура № 82/27.07.2017 г. с ДДС 1 560,00 лв. и с предмет на доставката европалети и „Директ Трейдинг“ ЕООД с БУЛСТАТ 204600012 по фактура № 50001/31.07.2017 г. с ДДС в размер на 16 833,33 лв. с предмет на доставката авансово плащане, ведно със законна лихва забава в размер на 26889,78 лв. определена към 06.03.2019 г. въз основа на лихвен лист неразделна част от ревизионен акт . ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛ ЛЕС “ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, представлявано от управителя Ангел Говедарски, против Ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001 от 06.03.2019г., издаден от Николай Жеков Колев, на длъжност Началник на сектор, потвърден с Решение № 339 от 03.06.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в останалата й част , а именно относно отказа да бъде признато правото на данъчен кредит за доставка от контрахента „Конкриит Билд“ ЕООД с БУЛСТАТ 204454179 по фактура № 3/25.05.2017 г. с ДДС 32 666,67 лв. с предмет доставка и монтаж на пелет – преса , както и акцесорната претенция за лихва за забава към 06.03.2019 г. определена въз основа на лихвен лист в размер на 5998,50 лв. и относно определени допълнителни задължения по ЗДДС – главница в размер на 300,01 лв. за осъществени ВОП от Холандия /за периода м.12.2014 г. с ДДС в размер на 65,32 лв., за периода м.05.2017 г. с ДДС в размер на 129,47 лв., за периода м.07.2017 г. с ДДС в размер на 105,22 лв./ и лихви за забава към 06.03.2019 г. в общ размер от 69,05 лв./ ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, да заплати от бюджета си на „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, сумата от 5661,57 лв. представляваща извършени от дружеството разноски в производството по съразмерност. ОСЪЖДА „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а да заплати на Национална агенция за приходите, сумата от 69,69 лв. представляваща извършени разноски в производството по съразмерност. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.7.2021
Административно дело № 2475/2021
Решение № 8383 от 12.07. 2021 г. на ВАС София, Осмо отд. по адм. д. № 2475/2021 г. - ОТМЕНЯ решение № 1/04.01.2021 г., постановено по адм. дело № 1302/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в частта, с която е отхвърлена жалбата на „Бул - Лес“ ЕООД против ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001/06.03.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 339/03.06.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установени задължения за данък върху добавената стойност в размер на 300,01 лв. и лихви в размер на 69,05 лв. за данъчните периоди м.12.2014 г., м.05.2017 г. и м.07.2017 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001/06.03.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 339/03.06.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установени на „Бул - Лес“ ЕООД задължения за данък върху добавената стойност в размер на 300,01 лв. и лихви в размер на 69,05 лв. за данъчните периоди м.12.2014 г., м.05.2017 г. и м.07.2017 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1/04.01.2021 г., постановено по адм. дело № 1302/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, в останалата обжалвана част. ОСЪЖДА „Бул - Лес“ ЕООД, 112580829, да заплати на Националната агенция за приходите съдебни разноски в размер на 1 594 лв. (хиляда петстотин деветдесет и четири лева) за касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2021г.
247 Административно дело No 1304/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Щ.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 23.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЗС Щ.Г.Т. *** против Отказ на Директора на ОБДХ Пазарджик, обективиран с писмо изх. № ПЗ-4464 от 12.11.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1304 описа за 2020 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ЗС Щерьо Г.Т. *** сумата от 100 /сто лева/ сторени по делото разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2021г.
248 Административно дело No 1305/2020, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.3.2021г.
ОТМЕНЯ Писмена покана с изх. № 13/29.02.1785/01.10.2020 г. за изпълнение на наложени санкции – възстановяване на суми, получени без правно основание по извършена проверка със Заповед № 13/РД-09-346/03.06.2020 г. на И.Д. Директор на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК – Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, направените по делото разноски в размер на 520 (петстотин и двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 24.6.2021
Административно дело № 4910/2021
Решение № 7623 от 24.06.2021г. на ВАС - София, Шесто отделение по АД № 4910/2021г. - ОТМЕНЯ Решение № 259/23.03.2021г., постановено по адм. дело № 1305/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД, представлявана от управителя д-р Иван Василев Динев срещу Писмена покана с изх. № 13/29.02.1785/01.10.2020 г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД, представлявана от управителя д-р Иван Василев Динев, с ЕИК 112505488 да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик съдебни разноски в общ размер на 400 (четиристотин) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2021г.
249 Административно дело No 1306/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Т.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.2.2021г.
Отхвърля искова молба на Д.Т.Ш., ЕГН: **********,***, срещу Областна дирекция на министерство на вътрешните работи – Пазарджик, за заплащане на сумата от още 100лв. имуществени вреди, представляващи допълнителна част от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по АНД № 157/2018 по описа на Районен съд Пещера, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Д.Т.Ш., ЕГН: **********,***, да заплати на ОДМВР Пазарджик разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 9.3.2021г.
250 Административно дело No 1310/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Б.В. ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от А.Б.В. с ЕГН: ********** *** против ТП на Национален Осигурителен Институт Пазарджик с искане ответникът да ? заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1300 лв. и обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер 1000 лв. за периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. във връзка с бездействие и неоснователно забавяне изплащането на 4 броя болнични листове – Е20200463881, Е20201200376, Е20201200599 и Е20201371920. ОСЪЖДА А.Б.В. с ЕГН: ********** *** да заплати на Териториално поделение на Национален Осигурителен Институт Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 29.4.2021г.
251 Административно дело No 1311/2020, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Ф.Б. ***, действащ лично и със съгласието на Надежда Бързакова, като негова майка и законен представител, против Заповед № 1684/13.11.2018г. издадена от Зам. кмет на община Септември. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б. ***, действащ лично и със съгласието на Надежда Бързакова, като негова майка и законен представител да заплати на Община Септември сумата от 2470 лв. разноски по делото. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2021
Административно дело № 4208/2021
Решение № 7811 от 29.06.2021г. на ВАС - София, Второ отделение по АД № 4208/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/11.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1311/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, с което е отхвърлена жалбата на Ф.Ф. Б., действащ лично и чрез майка му Надежда Бързакова, срещу заповед № 1684/13.11.2018г., на Зам.кмет на община-Септември, за премахване на незаконен строеж. ОСЪЖДА Ф. Фелиск Б., действащ лично и чрез майка си Надежда Бързакова, да заплати на община-Септември, сумата от 1200 (хиляда и двеста) лв. разноски за касационното производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.6.2021г.
252 Административно дело No 1312/2020, VII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Б.К.В. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Предписание № 22-397156/577/04.11.2020 г. на Директора на РЗИ Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Б.К.В. с ЕГН ********** *** сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено
253 Административно дело No 1313/2020, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) К.Б.В.,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "НЗБ" ПРИ РЗИ ПАЗАРДЖИК
  Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Б.В. *** Предписание за поставяне под карантина № 578/04.11.2020 г. на Директора на дирекция „НЗБ“ при РЗИ Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на К.Б.В. *** сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
254 Административно дело No 1314/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на И.Н.Н., ЕГН: **********, с адрес: ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка 17-5313-000047 от 25.04.2017г., на Началник Група „КПДГПА“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Н., на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № 283244967Н ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1314 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 11.6.2021г.
255 Административно дело No 1315/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.12.2020г.
Прекратява делото
256 Административно наказателно дело (К) No 1316/2020, XII състав ЗАНН: ИААА В.З.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 10.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на адв. П.С. *** със съдебен адрес *** като процесуален представител на В.З.Н. ЕГН ********** с адрес *** Решение № 260083/07.10.2020 г. по АНХД № 106 / 2020 г. по описа на ПзРС, вместо което постановява : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 33-000008/30.12.2019 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация „ гр. Пазарджик , към ИА „АА“ , с което на жалбаподателя В.З.Н. ЕГН ********** с адрес *** на основание чл. 93 ал.1 т.1 ЗАвП във връзка с чл.6 ал.1 изр.3 от ЗАвП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00 лв. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София да заплати на В.З.Н. ЕГН ********** с адрес *** сторените по делото разноски в размер на 300,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
257 Административно дело No 1318/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Щ.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Земеделски стопанин Щ.Г.Т. с БУЛСТАТ 112595699, чрез адв.М., против Заповед №ПЗ-З-287 от 23.11.2020 г., издадена от директора на ОДБХ Пазарджик. ОСЪЖДА Земеделски стопанин Щ.Г.Т. *** направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. На вещото лице Й.Н.Г. ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 200 лв. с оглед обстоятелството, че същото е извършило определени фактически действия, макар и да не е извършило експертизата. Останалият депозит ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН на жалбоподателя по посочена от него банкова сметка. ***. дело № 1318/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 19.1.2021г.
258 Частно админист. наказателно дело (К) No 1320/2020, X състав Частни КАНД и КАД К.К.С. СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2021г.
Отменя Разпореждане № 2394 от 07.10.2020 г., постановено по нахд № 1390/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което поради просрочие е оставена без разглеждане жалбата на К.К.С. *** против Наказателно постановление № 20-1006-001276/02.06.2020 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик при Областна дирекция на МВР – Пазарджик и е прекратено производството по делото. Връща делото за продължаване на процесуалните действия на същия състав на Районен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
259 Административно наказателно дело (К) No 1321/2020, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ ЛЕО 94 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21/10.02.2020 г. постановено по АНД № 489/2019 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите София да заплати на „Лео 94” ЕООД, ЕИК 205190897, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Ал. Стамболийски” № 7, сторените по делото разноски в размер на 200 (двеста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
260 Административно наказателно дело (К) No 1322/2020, XII състав ЗАНН: ИААА Т.Н.Б. РД АА ПАЗАРДЖИК КЪМ РД АА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 1.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119/ 04.08.2020 г. постановено по АНХД № 186/ 2020 г. на Районен съд – Велинград. Решението не подлежи на обжалване и протест.
261 Административно наказателно дело (К) No 1323/2020, XI състав ЗАНН: НАП МАРЕНА-А-В ООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260026 от 09.10.2020 по анд 258/2020 на РС Велинград. Решението е окончателно.
262 Административно наказателно дело (К) No 1324/2020, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ БГ ИНВЕСТ АНГЕЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260020 от 29.09.2020 г. на Районен съд Велинград, постановено по административно дело № 263 по описа за 2020 г. на съда. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „БГ Инвест Ангелов“ ЕООД, ЕИК: 201011514 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р. Дошкинов“ № 3А сторените разноски за процесуално представителство в размер на 300.00лв.
263 Административно дело No 1326/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя А.К.А. *** за отвод на съдия-докладчик Красимир Лесенски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. *** против Направление за оказване на подкрепа № 20021494/27.10.2020 г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ Велинград и мълчалив отказ по подадено заявление с № РА-ВГ/1227 от 30.09.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1326/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване само в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.1.2021г.
264 Административно наказателно дело (К) No 1327/2020, XII състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ ОБЩИНА СТРЕЛЧА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260022 от 09.10.2020 г., постановено по АНД № 2/2020 г., по описа на Районен съд - Панагюрище, с което е отменено Наказателно постановление № НЯСС-228/29.11.2019г. на зам.-председателя на Държавната комисия за метрологичен и технически надзор, с което на община Стрелча е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС-228/29.11.2019г. на зам.-председателя на Държавната комисия за метрологичен и технически надзор, с което на Община Стрелча е наложена имуществена санкция в размер на 10000(десет хиляди)лв. за извършено нарушение – по чл. 141, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 10000 лв. (десет хиляди) лева на 1000 лв.(хиляда) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
265 Административно наказателно дело (К) No 1328/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.1.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260024/19.10.2020 по анд 132/20 г. по описа на РС Панагюрище. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0310-001329 от 14.05.2020 г. на Началника на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик да заплати на М.С.К., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението е окончателно.
266 Административно дело No 1330/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.Г.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 6.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Г.К. *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0340-000156/19.09.2020 г. на Началник РУ Септември към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1330/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.1.2021г.
267 Административно дело No 1331/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.Г.К. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 5.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на З.Г.К. *** против ЗППАМ № 20-0340-000157/19.09.2020 г. на Началника на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1331/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му пред ВАС Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.1.2021г.
268 Административно дело No 1333/2020, IX състав Закон за закрила на детето Ж.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.К.П. ЕГН ********** *** от ПАК, със съдебен адрес *** против Заповед № ЗД/Д-РА-097/09.11.2020 г., издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“ гр.Пазарджик – като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.К.П. ЕГН ********** *** от ПАК, със съдебен адрес *** да заплати по сметка на АС – Пазарджик, сумата в размер на 300,00 лв. за възнаграждение на назначения от съда особен представител. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 137 АПК.
269 Административно дело No 1334/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.Г.К. с ЕГН ********** *** против Разпореждане № 4506-40-104/12.11.2020 г. на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” към НОИ София. ОСЪЖДА И.Г.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 17.2.2021г.
270 Административно дело No 1336/2020, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.З.К.   Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 8459/26.11.2020 г. на И.З.К.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1336/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на И.З.К..
В законна сила на 31.3.2021г.
271 Административно наказателно дело (К) No 1337/2020, XII състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ БАРАКОВ И ПЕШЕВ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 1.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260016/28.08.2020 г. , постановено по НАХД № 512/2020 г. на Районен съд – Пазарджик . ОТМЕНЯ Определение № 260042/ 09.10.2020 г. постановено по НАХД № 512 / 2020 г. по описа на ПРС, с което е допълнено решение № 260016/28.08.2020 г. , постановено по НАХД № 512/2020 г. на Районен съд – Пазарджик в частта за разноските и е осъдена НАП София да заплати на „БАРАКОВ И ПЕШЕВ „ООД ЕИК 203468682, със седалище и адрес на управление : гр. Пазарджик, ул. „Дунав „ 40 , ет.8 , ап.46, представлявано от управителя Асен Спасов Бараков сторени в първоинтанционото производство разноски – в частта над размера от 265,49 лв. до размера от 300,00 лв. и потвърждава определението в останалата му обжалвана част. ОСЪЖДА „БАРАКОВ И ПЕШЕВ“ ООД ЕИК 203468682, със седалище и адрес на управление : гр. Пазарджик, ул. „Дунав „ 40 , ет.8 , ап.46 , представлявано от управителя Асен Спасов Бараков да заплати на Национална агенция по приходите гр. София сумата от 33,00 лв. представляваща сторени разноски в настоящото производството. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София , да заплати от бюджета си на „БАРАКОВ И ПЕШЕВ“ ООД ЕИК 203468682, със седалище и адрес на управление : гр. Пазарджик, ул. „Дунав „ 40 , ет.8 , ап.46 , представлявано от управителя Асен Спасов Бараков сумата от 132 лв. представляваща извършени от дружеството разноски в настоящото производството. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
272 Административно наказателно дело (К) No 1338/2020, XI състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ БАРАКОВ И ПЕШЕВ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260015 от 28.08.2020г., постановено по а.н.дело №510 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г., с което е изменено Наказателно постановление № 479924-F506563 от 26.11.2019г., издадено от и.д. Директор на Дирекция „Обслужване“ при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, с което на „Бараков и Пешев“ ООД, ЕИК 203468682, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 40, ет.8, ап.46, за нарушение на чл.180 ал.2, във вр. с чл.180 ал.1, във връзка с чл.102 ал.3 т.1 от ЗДДС и чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 721,01 лева, като намалява размера на наложената имуществената санкция на 200 (двеста) лева. ОТМЕНЯ Определение № 260043 от 09.10.2020г., постановено по н.а.дело № 510 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. с което е допълнено обжалваното Решение № 260015 от 28.08.2020г. постановено по същото дело, в частта за разноските, като Национална агенция за приходите, София е осъдена да заплати на дружеството разноски за адвокатско възнаграждение за един адвокат в размер на 300,00 лева., вместо което
273 Административно дело No 1340/2020, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност А.И.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.6.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319008047-092-001/17.08.2020 г. на органи по приходите при ТД на НАП Пловдив, в частта, в която е потвърден с Решение № 525/27.10.2020 г. на Директора на дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на А.И.А., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 5710 (пет хиляди седемстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
274 Административно дело No 1341/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Р.Р. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.Р.Р. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 20-0310-000124/02.11.2020г. на Началник РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2021г.
275 Административно дело No 1342/2020, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Р.Р. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Р.Р. ЕГН ********** ***, против заповед № 20-0310-000125/02.11.2020 г. по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП, издадена от Началник РУ към ОДМВР Пазарджик – РУ Панагюрище, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от 11/ единадесет / месеца, с допуснато предварително изпълнение на заповедта , считано от 30.10.2020 г. и с отнемане свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 01083896 и два броя регистрационни табели на това превозно средство - № РА 059 КМ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172 ал.5 ЗДвП.
В законна сила на 13.2.2021г.
276 Административно наказателно дело (К) No 1343/2020, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИНГРАД   Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила НП № 19-0367-000368/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. ОТМЕНЯ НП № 19-0367-000368/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с което на Д.Т.Д. ***, за нарушение на чл. 150 от Закона за движението по пътищата, е наложена глоба в размер на 300 лева, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от същия закон. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила НП № 19-0367-000369/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик. ОТМЕНЯ НП № 19-0367-000369/17.04.2019 г. на Началника на РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с което на Д.Т.Д. ***, за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 200 лева, на основание чл. 179, ал. 2, предл. първо от същия закон и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.2.2021г.
277 Административно дело No 1345/2020, IX състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.И.,
АВТО ПРЕЦИЗ-ИВАНОВ 1 ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 26.2.2021г.
ОСЪЖДА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5, представлявана от изпълнителния директор да заплати на С.Г.И. ЕГН **********о*** – сумата в размер на 108,33 лв. представляваща претърпяна от него имуществена вреда за оставането му без работа като ръководител на учебен център „Автопреци И. 1 „ ЕООД за периода 13.03.2019 г. до 31.03.2019 г. , както и сумата в размер на 1200,00 лв. представляваща претърпяна от него неимуществена вреда , причинена му от постановения незаконосъобразен административен акт материализиран с писмо №37-02-20-19/13.03.2019 г. на ОО“АА“ Пазарджик в структурата на ответника , ведно със законната лихва , считано от 03.08.2020 г. до окончателното изплащане,като ОТХВЪРЛЯ претенциите за присъждане обезщетение за претърпени имуществени вреди над размера от 108,33 лв. до размера на 11140,00 лв.и извън посочения по-горе период , както и за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди над размера от 1200,00 лв. до претендирания размер от 10000,00 лв., ведно с лихва за забава – като неоснователни. ОТХВЪРЛЯ претенцииите на „АВТО ПРЕЦИЗ –И. 1“ЕООД ,ЕИК 295462938, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Камчия““ №1 , представлявано и управлявано от С.Г.И. ЕГН **********о*** против ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5,представлявана от изпълнителния директор – за заплащане на сумата в размер на 9055,00 лв. обезщетение за имуществени вреди претърпени от дружеството от постановен незаконосъобразен административен акт материализиран с писмо №37-02-20-19/13.03.2019 г. на ОО“АА“ Пазарджик , изразяващи се в заплащане на трудови и граждански възнаграждения , ведно със законната лихва считано от 03.08.2020 г. до окончателното изпращане – като неоснователни. ОСЪЖДА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5, представлявана от изпълнителния директор да заплати на С.Г.И. ЕГН **********о*** и „АВТО ПРЕЦИЗ –И. 1“ЕООД ,ЕИК 295462938, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Камчия““ №1 сторените по делото разноски в размер на 31,85 лв. ОСЪЖДА С.Г.И. ЕГН **********о*** и „АВТО ПРЕЦИЗ –И. 1“ЕООД ,ЕИК 295462938, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Камчия““ №1представлявано от С.Г.И. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5, представлявана от изпълнителния директор сторените по делото разноски в размер на 96,15 лв. ОСЪЖДА С.Г.И. ЕГН **********о*** и „АВТО ПРЕЦИЗ –И. 1“ЕООД ,ЕИК 295462938, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Камчия““ №1 представлявано от С.Г.И. да заплати по сметка на ПзАС разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 240,38 лв. , както и ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ „“ с адрес : гр.София, 1000, ул.“Генерал Й.В Гурко“ № 5, представлявана от изпълнителния директор да заплати по сметка на ПзАС разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 9,62 лв. Решението е неокончателно и подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневън срок от съобщаването му на страните.
278 Административно наказателно дело (К) No 1346/2020, X състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Т.Л.В. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.1.2021г.
Отменя Решение № 260089 от 21.10.2020 г., постановено по нахд № 812/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено Наказателно постановление № 405050-F454688 от 06.12.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на НАП. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
279 Административно дело No 1347/2020, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ-1-ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „ДКЦ 1 Велинград“ ЕООД с ЕИК: 130122712 против Заповед за налагане на санкция № 13/РД-09-1012/05.11.2020 г. на Директор на РЗОК Пазарджик в частта по т.2. ОСЪЖДА „ДКЦ 1 Велинград“ ЕООД с ЕИК: 130122712, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49 да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.4.2021г.
280 Административно дело No 1348/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.П. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №20-0367-000193 от 05.11.2020г. на Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик с която на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от Закона за движението по пътищата, спрямо С.М.П., ЕГН: **********,***, е наложена административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство – товарен автомобил „Нисан Навара“ с рег. № РА3137КМ, за срок от шест месеца, като са отнети два броя регистрационни табели с рег. № РА3137КМ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на С.М.П., ЕГН: **********,***, сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 26.2.2021г.
281 Административно дело (К) No 1350/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Н.С.Н.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 819/19.10.2020 г., постановено по адм. дело № 238/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
282 Административно дело No 1352/2020, IX състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.Ш. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Ш., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 03-160-РД/240/09.10.2020 г. на Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ с която по отношение на Ш. е постановено възстановяване на цялата сума на полученото първо и второ плащане по Договор № 13/112/07014/26.12.2012 г. в размер на 48892,00лв., по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и договорът е прекратен едностранно - като неоснователна. ОСЪЖДА Д.Д.Ш., ЕГН **********,*** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“гр. София сторените по делото разноски в размер на 100,00 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
283 Административно наказателно дело (К) No 1355/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260026/22.10.2020 г. по АНД № 187/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Т.М.М. да заплати в полза на ОДМВР-Пазарджик сторените разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
284 Административно наказателно дело (К) No 1356/2020, XI състав ЗАНН: НАП ДАНИ-ДЕ ЕООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260023 от 05.10.2020г., постановено по адм. н. дело № 250 по описа на Районен съд Велинград за 2020г. ОСЪЖДА „ДАНИ-ДЕ” ЕООД ЕИК: 202503504, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Банска“ № 7 да заплати на Национална агенция за приходите, гр. София сумата от 100(сто) лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
285 Административно наказателно дело (К) No 1357/2020, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ ЛЕО 94 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/10.02.2020г. на Пазарджишкия районен съд, постановено по АН Дело № 490/19 г. ОСЪЖДА, на осн. чл. 63, ал. 3 ЗАНН, Комисия за защита на потребителите да заплати на„ЛЕО 94" ЕООД, ЕИК 205190897, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. "Александър Стамболийски" № 7, разноски в размер на 200. 00 лв. /двеста лв. / за процесуално представителство по к.а.н.д. № 1357/20г. по описа на Административен съд Пазарджик.
286 Административно дело No 1358/2020, I състав Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси Ж.И.Ч. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна подадената жалба от Ж.И.Ч. против Решение № РС -278-20-107/28.10.2020 г. на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в частта с която е установен конфликт на интереси по отношение на Ж.И.Ч.,*** ЕООД, и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ, за това, че е подписал договор от 01.04.2019г. с „Медицински център Велинград 2017" ЕООД в свой частен интерес, в нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. второ, предл. първо от ЗПКОНПИ.Наложена е глоба в размер на 5000 (пет хиляди) лв. на Ж.И.Ч.,*** ЕООД, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. второ, предл. първо от ЗПКОНПИ, в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ.Отнето е в полза на Община Велинград от Ж.И.Ч., сума в размер на 164,52 лева. (сто шестдесет и четири лева и петдесет и две стотинки), представляваща дневно възнаграждение за 01.04.2019г., получено от деянието, породило конфликт на интереси, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Отнето е в полза на държавата от Ж.И.Ч., сума в размер на 21668,59 лева (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и петдесет и девет стотинки), представляваща материална облага, реализирана от Ж.Ч.. Оставя без разглеждане като недопустима жалбата в останалата част. ОСЪЖДА Ж.И.Ч. *** да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, сумата от 100 (сто) лева, юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
287 Административно дело No 1362/2020, VIII състав Закон за движението по пътищата С.И.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба, на С.И.Т., ЕГН ********** Отказ на Началника на сектор „Пътна полиция“ ОДМВР- Пазарджик , с рег. № 100600-18484 от 11.11.2020г., с който му е отказано издаването на справка нарушител/водач от региона, с което може да се яви на психологическо изследване в специализирана лаборатория ОСЪЖДА ОД МВР – ПАЗАРДЖИК да заплати на С.И.Т., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.3.2021г.
288 Административно наказателно дело (К) No 1363/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК И.С.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.1.2021г.
Отменя Решение № 544 от 28.10.2020 г., постановено по нахд № 1342/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменен Електронен фиш за налагане на глоба Серия К № 3632484, издаден от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с който фиш за нарушение на чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на И.С.К. *** е наложена глоба в размер на 100 лв. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик, който следва да се произнесе при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
289 Административно дело (К) No 1364/2020, X състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) А.Р.Ч.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №822/21.10.2020г. постановено по адм.д. № 651/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
290 Административно дело (К) No 1365/2020, X състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Т.И.Н. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2021г.
Оставя в сила Решение № 823/21.10.2020 г., постановено по административно дело № 682/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, едночленен състав, с което е уважен частично до размер 3 600 лв., предявеният от Т.И.Н. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, по отношение на периодите от 27.01.2011 г. до 22.05.2018 г. и от 20.10.2019 г. до 17.06.2020 г. (с изключение на периодите от 27.07.2017 г. до 18.09.2017 г., 12.01.2018 г. до 31.01.2018 г., от 21.01.2020 г. до 28.01.2020 г., 11.02.2020 г. до 19.02.2020 г. и от 07.04.2020 г. до 17.06.2020 г.), през които е пребивавал в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на дирекцията, във връзка с установеното от съда незаконосъобразно бездействие на ответника да осигури на ищеца минимална жилищна площ от 4 кв.м., като в останалата му част, над уважения размер от 3 600 лв. до претендирания размер от 27 000 лв. искът е отхвърлен. Решението е окончателно.
291 Административно дело No 1366/2020, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.4.2021г.
ОТМЕНЯ бездействието на Кмета на Община Велинград – орган по изпълнението, за продължаване на процедурата по искане вх. № 94-00-9884 от 16.10.2020 г., отправено от Г.Д.С. с ЕГН ********** ***, до кмета на Община Велинград, за приключване на процедурата по прилагане на Заповед № 150 от 01.03.1989 г. на Председателя на Общински народен съвет Велинград. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Велинград – орган по изпълнението да продължи процедурата по искане вх. № 94-00-9884 от 16.10.2020 г. на Г.Д.С. с ЕГН ********** ***, за приключване на процедурата по прилагане на Заповед № 150 от 01.03.1989 г. на Председателя на Общински народен съвет Велинград, като ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за извършване на дължимото произнасяне от административния орган, считано от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Г.Д.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.4.2021г.
292 Административно дело (К) No 1367/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) К.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 794/15.10.2020 г., постановено по АД № 681/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
293 Административно дело No 1373/2020, VI състав ДОПК Л.С.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.П.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1373/2020 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 13.4.2021г.
294 Административно наказателно дело (К) No 1374/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Г.Т.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260109/27.10.2020 г. постановено по АНД № 550/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Г.Т.М. с ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
295 Административно наказателно дело (К) No 1375/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ В И К БЕЛОВО ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260046/21.09.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 696/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „В и К – Белово“ ООД, ЕИК 112107477, със седалище и адрес на управление гр. Белово, ул. „Яденица“ № 1, представлявано от инж. Р.Т.И. – управител, да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
296 Административно наказателно дело (К) No 1376/2020, XII състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ ДЕА ДИ РОМА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.4.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 260101/23.10.2020 г., постановено по АНД № 330 по описа за 2020 г., Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
297 Административно дело No 1377/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.М. *** против Заповед № 20-0315-000172/04.11.2020г. на началник на РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера. Решението е окончателно на основание чл. 172, ал. 5. изр. 2 от ЗДвП.
В законна сила на 19.4.2021г.
298 Административно дело No 1378/2020, III състав Закон за защита от дискриминация ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 593/06.10.2020 г. на Комисията за защита от дискриминация гр. София. ОСЪЖДА Комисия за защита от дискриминация гр. София да заплати на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, ЕИК 205323041, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ №6, представлявано от А. У. направените по делото разноски в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
299 Административно дело No 1380/2020, VII състав ДОПК С.Т.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.В. *** против Решение № 375/25.11.2020 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С200013-023-0003361/09.11.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1380/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.2.2021г.
300 Административно наказателно дело (К) No 1381/2020, XII състав ЗАНН: ИААА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Н.Д.Й. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение (второ) от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на адв. П. , като процесуален представител на ответника по касационната жалба Н.Д.Й. за поправка на писмена грешка в мотивите на Решение № 59 / 01.02.2021 г. по КАНД № 1381 / 2020 г. по описа на ПзАдмС. Решението не подлежи на обжалване и на протест.
301 Административно наказателно дело (К) No 1381/2020, XII състав ЗАНН: ИААА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Н.Д.Й. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 1.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 557/06.11.2020 г. постановено по АНХД № 1321/ 2020 г. на Районен съд – Пазарджик в обжалваната му част. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София да заплати на Н.Д.Й. ЕГН ********** с адрес *** сторените в настоящото производство разноски в размер на 300,00 лв. Решението не подлежи на обжалване и протест.
302 Административно дело No 1382/2020, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания И.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 28.1.2021г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 2228/13.11.2020 г. на Кмета на Община – Пазарджик, с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 55155.508837 по КККР на гр. Пазарджик, с площ от 434 кв.м., попадащ в улица „Атанас Бабата“ – улица от о.т.о.т. 6198-6199-6200-6201-6202, между кв. 505 и кв. 1 по плана на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС № 202/25.09.2013 г. и Решение на ОбС № 231/25.11.2013 г. в частта, с която е определено равностойно парично обезщетение в размер на 2475 лева на собственика И.А.Т., като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 2475 (две хиляди четиристотин седемдесет и пет) лева на 4520 (четири хиляди петстотин и двадесет) лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на И.А.Т., ЕГН ********** *** по компенсация сумата от 214,85 лева (двеста и четиринадесет лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.1.2021г.
303 Административно дело No 1383/2020, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания И.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.1.2021г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 2227/13.11.2020 г. на Кмета на Община – Пазарджик, с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 55155.508837 по КККР на гр. Пазарджик, с площ от 434 кв.м., попадащ в улица „Атанас Бабата“ – улица от о.т.о.т. 6198-6199-6200-6201-6202, между кв. 505 и кв. 1 по плана на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС № 202/25.09.2013 г. и Решение на ОбС № 231/25.11.2013 г. в частта, с която е определено равностойно парично обезщетение в размер на 10 850 лева на собственика И.А.Т., като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 10 850 (десет хиляди осемстотин и петдесет) лева на 19 816 (деветнадесет хиляди осемстотин и шестнадесет) лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община гр. Пазарджик да заплати на И.А.Т., ЕГН ********** *** по компенсация сумата от 214,85 лева (двеста и четиринадесет лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.1.2021г.
304 Административно дело No 1384/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДАНГИ 2011 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от директора – д-р Митев да заплати на „ДАНГИ 2011“ЕООД ЕИК 201835699 със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, ул.“Симеон Велики“№7 представлявано от управителя Славов , сумата от 550 лева , имуществени вреди, причинени в резултат на незаконосъобразен административен акт – НП №89/24.04.2018г., отменен по съответния ред от РС Пазарджик с Решение постановено по АНД 804/18г. по описа на РС Пазарджик,потвърдено с Решение постановено по КАНД № 1111/18г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от директора – д-р Митев да заплати на „ДАНГИ 2011“ЕООД ЕИК 201835699 със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, ул.“Симеон Велики“№7 представлявано от управителя Славов , чрез адв.К. със съдебен адрес и адрес за призоваване гр.Пазарджик, ул.“Хан Крум“1а,ет.2, офис 11 – процесуален представител направените по настоящото дело разноски в размер на 550 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 30.3.2021г.
305 Административно дело No 1385/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЦИТМЕД ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-580-0077750 от 06.10.2020 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – запечатване на търговски обект — козметичен център, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Калофер,, № 18, стопанисван от „Цитмед“ ЕООД с ЕИК 201997014, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Дойран“, № 24 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
306 Административно дело (К) No 1387/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Й.М.Ц.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 815/19.10.2020 г., постановено по адм. дело № 805/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
307 Административно дело (К) No 1388/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Т.М.А. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 837/29.10.2020 г., постановено по адм. дело № 485/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик в обжалваната му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
308 Административно наказателно дело (К) No 1389/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ С.Д.Ч. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260111/27.10.2020 г., постановено по АНД № 726/2020г. по описа на Районен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.
309 Административно дело No 1390/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВЕНИТА-НИКОЛАЙ ТЕРЗИЙСКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба на „Венита-Н.Т.“ ЕООД с ЕИК 202867017, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 61, представлявано от Н.Г.Т. против Заповед № ФК-702-0075624/03.11.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на юрисконсулт Колева като пълномощник на ЦУ на НАП с искане за присъждане на разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1390/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 16.4.2021
Административно дело № 2981/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4878 от 16.04.2021 г. на ВАС София Осмо отд. по адм. д. № 2981/2021 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2981 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд, осмо отделение. ИЗПРАЩА частната жалба на началник отдел „Оперативни дейности“ - Пловдив в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП против определение № 189 от 29.01.2021 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело № 1390 по описа за 2020 г., на Административен съд - Пазарджик за разглеждането й по реда на чл. 248 от ГПК. Определението не полежи на обжалване.
В законна сила на 20.7.2021г.
310 Административно дело No 1391/2020, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба на И.Е.Б.,*** против Мълчалив отказ на кмета на Община Раковски по подадено Заявление за достъп до обществен информация УРИ 1606387789300/26.11.2020. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1391/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Е.Б.,*** за присъждане на съдебни разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 7.6.2021г.
311 Административно дело No 1392/2020, II състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Кмета на община Родопи, обл. Пловдив за предоставяне на достъп до обществена информация, по Заявление УРИ № 1606387822544 от 26.11.2020г., подадено от Б. ***. ВРЪЩА Заявление УРИ № 1606387822544 от 26.11.2020г., подадено от И.Е.Б.,***, на Кмета на община Родопи, обл. Пловдив за произнасяне по същото, при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Община Хитрино, обл. Шумен, с.Хитрино, ул.“Възраждане“ №45, да заплати на И.Е.Б.,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.3.2021г.
312 Административно дело No 1392/2020, II състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 2.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 189 от 05.03.2021г., постановено по адм. дело № 1392 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като в диспозитива на същото вместо „…ОСЪЖДА Община Хитрино, обл. Шумен, с.Хитрино, ул.“Възраждане“ №45, да заплати на И.Е.Б.,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството….“, да се чете „…ОСЪЖДА Община Родопи, обл. Пловдив, да заплати на И.Е.Б.,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството….“. Решението не подлежи на обжалване с касационна жалба и протест. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
313 Административно дело No 1393/2020, I състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е.Б. с ЕГН ********** *** против Мълчалив отказ на кмета на община Съединение по заявление за достъп до обществена информация № УРИ1606387976748/ 26.11.2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1393/20 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати на И.Е.Б. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 110 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.2.2021г.
314 Административно дело No 1394/2020, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба на И.Е.Б.,*** против Мълчалив отказ на кмета на Община Сопот по подадено Заявление за достъп до обществен информация УРИ 1606387885715/26.11.2020г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1394/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Община Сопот да заплати на И.Е.Б. *** сторените по делото разноски за държавна такса в размер на 10(десет) лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Е.Б.,*** за присъждане на съдебни разноски по делото в размер на 500 лева за адвокатска защита и съдействие. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 13.7.2021г.
315 Административно дело No 1395/2020, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МАТРАЦИ СИМЕОНОВ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 823/30.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 144, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, сумата от 1570 /хиляда петстотин и седемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
316 Административно дело No 1396/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС - МОСВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение от 25.11.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020 г.“ - гл. директор на ГД „ОПОС“ към МОСВ. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Велинград, с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 35 сумата в размер на 7720,63 лв. (седем хиляди седемстотин и двадесет лева и шестдесет и три стотинки), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.7.2021
Административно дело № 5005/2021
РЕШЕНИЕ № 7995 ОТ 01.07.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, СЕДМО ОТД. ПО АД № 5005/2021 Г. - ОТМЕНЯ решение № 186/05.03.2021г., постановено по адм. дело № 1396/2020г. на Административен съд - Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Велингард срещу решение от 25.11.2020г., на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и главен директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в министерство на околната среда и водите, с което на община Велинград е наложена финансова корекция в размер на 10% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО за допустими за финансиране разходи, представляващи средства от ЕСИФ от стойността на договор № 800/26.10.2020г., с изпълнител „Балканика енерджи“ АД. ОТМЕНЯ решение № 186/05.03.2021г., постановено по адм. дело № 1396/2020г. на Административен съд – Пазарджик, в частта за разноските, с което е осъдено Министерство на околната среда и водите да заплати в полза на община Велинград сума в размер на 7 720.63лв. /седем хиляди седемстотин и двадесет и 0.63/. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати в полза на Министерството на околната среда и водите, сума в размер на 2 100лв. /две хиляди и сто/, разноски за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.7.2021г.
317 Административно дело (К) No 1397/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) И.Т.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 923/12.11.2020 г. по адм. дело № 642/2020 г. на Административен съд – Пазарджик в обжалваната част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
318 Административно дело No 1398/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.А. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 9.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.А. ***, чрез адв. Д.Д., съдържаща искане съдът да задължи по реда на Раздел II, глава XV от АПК, Началника на РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик да отмени своя Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000265 от 19.12.2019 г. поради отпадане на основанията за прилагането й. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1398/20 г.. по описа на Административен съд – Пазарджик,осми състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред Върховен административен съд.
В законна сила на 20.3.2021г.
319 Административно дело No 1399/2020, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. ДИРЕКТОР НА ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № 5705/2/05.10.2015 г. на За Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1399/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен съдебен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2021г.
320 Административно дело No 1400/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.Ф.,
А.С.Ф.,
С.А.Ф.
НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2021г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № РД 14-2662 от 06.11.2020 г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 172, ал. 1, във връзка с чл. 171, т. 6 и чл. 172, ал. 2, т. 6 от Закон за движението по пътищата – временно спиране на дейността на контролно технически пункт ЕТ „С.Ф.-54“, чрез отнемане на индивидуални печати и карти за достъп до информационната система на А.С.Ф., ЕГН ********** – печат № 424-4 и карта № 6569 и С. Алиосманов Ф., ЕГН: ********** – печат № 424-1 и карта № 6570, до отстраняване на нарушението. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на ЕТ „С.Ф.“, ЕИК 112054715 със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Пушкин“ № 1, представлявано от С.Ф. – управител, сторените по делото разноски в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на А.С.Ф. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 (десет) лева. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на С.А.Ф. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 (десет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.3.2021г.
321 Административно дело No 1403/2020, IX състав Закон за акцизите и данъчните складове ТСТ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 26.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТСТ ОЙЛ“ ЕООД ЕИК 203430856, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, местност „Чукур савак „ , поземлен имот 55150.13.177, представлявано от Анастасиос Симилидис против Решение № Р-598/32-349353/27.11.2020 г. издадено от Директора на Агенция „Митници „ гр.София, с което е отнет на дружеството лиценз № 597 за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки на дружеството, с идентификационен номер на лицензиран складодържател /ИНДС/BGNCA00419000, с адрес на данъчния склад гр.Пазарджик , обл. Пазарджик, 4400 местност „Чукур Савак „ УПИ ІІІ-164, поземлен имот 55150.13.170, и е прекратено действието на лиценза. ОСЪЖДА „ТСТ ОЙЛ“ ЕООД ЕИК 203430856, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, местност „Чукур савак „ , поземлен имот 55150.13.177, представлявано от Анастасиос Симилидис да заплати на Агенция "Митници" сума в размер на 100,00 лв., представляваща разноски за юрисконсулско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
322 Административно дело No 1404/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 9.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.С., ЕГН ********** *** против отказ на Началника на сектор „Пътна полиция“ ОДМВР- Пазарджик , с рег. № 100600-19679 от 27.11.2020г. да бъде върнато иззетото му СУМПС. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 29.6.2021
Административно дело № 4697/2021
Решение № 7738 от 29.06.2021г. на ВАС, София - Седмо отделение по АД № 4697/2021г. - ОБЕЗСИЛВА решение №193/09.03.2021 година на Административен съд гр. Пазарджик по адм.д. № 1404/2020 година. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд гр. Пазарджик по реда на чл. 294 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно указанията дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. Решението е окончателно.
323 Частно админист. наказателно дело (К) No 1405/2020, X състав Частни КАНД и КАД Д.Н.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.1.2021г.
ПотвърждаваОставя в сила Определение № 456 от 04.11.2020 г., постановено по нахд № 1476/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което поради просрочие е оставена без разглеждане жалбата на Д.Н.М. *** против Наказателно постановление № 13-28/27.08.2020 г. на началника на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ – Пловдив при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и е прекратено производството по делото. Настоящото определение не подлежи на обжалване.
324 Административно наказателно дело (К) No 1406/2020, XI състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ЕЛИСТЕЛ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260042 от 05.11.2020г., постановено по а.н.дело №99 по описа на Районен съд Велинград за 2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
325 Административно наказателно дело (К) No 1407/2020, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ изцяло Решение № 260099/23.10.2020 г., постановено по АНД № 1159/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-3/08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Оставя без уважение искането на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за присъждане на разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
326 Административно наказателно дело (К) No 1408/2020, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260104/23.10.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1112/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението е окончателно.
327 Административно наказателно дело (К) No 1409/2020, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260103/23.10.2020 г., постановено по АНД № 1115/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-29/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
328 Административно наказателно дело (К) No 1410/2020, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260102/23.10.2020 г., постановено по АНД № 1117/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-38/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
329 Административно наказателно дело (К) No 1411/2020, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260105/23.10.2020 г., постановено по АНД № 1118/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-34/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
330 Административно наказателно дело (К) No 1412/2020, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.2.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260100/23.10.2020 г. постановено по АНД № 1121/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-36/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
331 Административно наказателно дело (К) No 1413/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.А.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 570/17.11.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1346/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
332 Административно наказателно дело (К) No 1414/2020, XII състав Други по ЗАНН ТЕЛЕТИЙМ ЕООД ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 555/06.11.2020 г. , постановено по н.а.х.д. № 1259/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
333 Административно дело No 1417/2020, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО АГРО ДАР ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.3.2021г.
Отхвърля жалбата на „Еко агро дар“ ООД, ЕИК 203555607 против Заповед № 03-РД/2852 от 14.09.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано да бъде финансирано заявление ИД № 13/04/1/0/00389 за подпомагане на жалбоподателя с предмет на ивестицията “Строителство и оборудване на ферма за подово отглеждане на пилета – бройлери“ в с. Щърково, община Лесичово, със стойност на проекта 1 952 830 лв. без ДДС. Осъжда „Еко агро дар“ ООД, ЕИК 203555607 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
334 Административно дело No 1418/2020, IX състав Закон за защита от дискриминация А.К.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 8.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 61/ 18.01.2021 г. , постановено от петчленен заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация по преписка № 717 / 2019 г. образувана по жалба вх. № 44-002854/10.09.2019 г. и допълнение към нея с вх. № 44-00-3183/09.10.2019 г. подадени от А.К.А. *** - с което производството пред комисията е прекратено и ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по същество. ОСТАВЯ без разглеждане като процесуално недопустима жалбата на А.К.А. *** в останалата й част и прекратява производството по настоящото дело в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2021г.
335 Частно административно дело (К) No 1419/2020, XI състав Частни КАНД и КАД Д.Д.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Д.Д.М., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Определение № 1480/07.10.2020 г., постановено по адм. дело № 922/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1419/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2021г.
336 Административно наказателно дело (К) No 1420/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Я.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.2.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №260124 от 11.11.2020г., постановено по а.н.дело №672 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-1006-000080 от 20.01.2020г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик, с което на Е.Я.Р., за нарушение на чл.140, ал. 1, от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 175, ал. 3, предложение първо от Закона за движението по пътищата са наложени административни наказания глоба в размер на 200,00лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Е.Я.Р., ЕГН:**********,***, сумата от 300,00(триста) лева, представляваща извършени разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
337 Административно дело No 1421/2020, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Панагюрище, чрез кмета Никола Белишки против Решение № РД-02-36-1696 от 03.12.2020 издадено от Ръководителя на УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с което на бенефициента Община Панагюрище е наложена финансова корекция в размер на 25% върху допустимите разходи по Договор № BG16RFOP001-1.039-0003-C01-S-01 от 22.06.2020 г., с изпълнител „САГРАДА“ООД на стойност 1 415 790 лв. без ДДС. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, сумата от на 8132,84 лв. /осем хиляди сто тридесет и два лева и 84 ст./, разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България.
338 Административно дело No 1422/2020, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДЕНТАЛ-ДОКТОР ВАЛЕНТИН ГАГОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дентал – д-р- В.Г. – АППДМ-ИМ“ЕООД , с управител д-р В.Г., чрез адв. К., против Заповед за налагане на санкции № 13/РД-09-1050/23.11.2020г. издадена от Директора на РЗОК Пазарджик на основание чл.74,ал.5 от Закона за здравното осигуряване. ОСЪЖДА МБАЛ „Дентал – д-р- В.Г. – АППДМ-ИМ“ЕООД , с управител д-р В.Г., да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
339 Административно наказателно дело (К) No 1423/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК А.Н.Ц. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 101 от 03.11.2020г. на ПАНАГЮРСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 198/2020 г. ОСЪЖДА РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик да заплати на А.Н.Ц. съдебни разноски по делото в размер на 400/четиристотин лева/ адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
340 Административно наказателно дело (К) No 1424/2020, XII състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА СТРЕЛЧА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260037/16.11.2020 г. , постановено по н.а.х.д. № 176/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ЕИК 000351864, със седалище и адрес на управление : гр.Стрелча, обл.Пазарджик, пл.“Дружба „ № 2 представлявана от ВрИД кмет – Неделка Борисова Фингарова да заплати на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор / ДАНМТ/ със седалище и адрес на управление : гр. София, 1797, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А сторените в настоящото прозводство разноски в размер на 100,00 лв. Решението не подлежи на обжалване и протест.
341 Административно наказателно дело (К) No 1425/2020, XI състав ЗАНН: РИОСВ ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260116 от 30.10.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 2176/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
342 Административно дело (К) No 1426/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Д.Р.А.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.4.2021г.
ОТМЕНЯ определението си от 10.03.2021г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 1426/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик II-ри състав за преценка налице ли е очевидна фактическа грешка относно сумата на присъденото обезщетение. След постановяване на решението и изтичане на срока за обжалването му, делото да се изпрати на Административен съд Пазарджик - касационен състав за произнасяне. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2021г.
343 Административно дело No 1427/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** *** сумата в размер на 300 /триста / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по по АНД 72/2017 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 16-0367-001810 от 21.10.2016 г. на Началника на РУ Велинград, както и законната лихва върху тази сума, считано от 21.12.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** сторените в настоящото производство разноски в размер на 310 лв. /триста и десет лева/, от които 10 лева държавна такса и 300 лв. разноски за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.3.2021г.
344 Административно дело No 1428/2020, IX състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.2.2021г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР – ПАЗАРДЖИК , представлявана от Директора ст. Комисар Ивайло Тишев , с адрес за призоваване : гр. Пазарджик, пл. „Съединение „ № 3 да залати на Н.Х.Н. ЕГН ********** с адрес *** действащ чрез адв. В. П. от ПАК , със съдебен адрес *** сумата в общ размер от 600,00 лв. / шестотин лева /, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от заплатено адвокатско възнаграждение, причинени от отменено по съдебен ред НП № 16-0367-001677/21.10.2016 г. на Началник група при ОДМВР Пазарджик , РУ -Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба 21.12.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР – ПАЗАРДЖИК , представлявана от Директора ст. Комисар Ивайло Тишев , с адрес за призоваване : гр. Пазарджик, пл. „Съединение „ № 3 да залати на Н.Х.Н. ЕГН ********** с адрес *** действащ чрез адв. В. П. от ПАК , със съдебен адрес *** сумата в размер на 310,00 лв. /триста и десет лева/, представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.3.2021г.
345 Административно наказателно дело (К) No 1429/2020, X състав ЗАНН: ДИТ КАРАКАШ ЮЗГЮР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 260130/16.11.2020 г. постановено по АНД № 321/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Каракаш Юзгюр“ ЕООД, ЕИК 204969803, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. „Братя Даскалови“ № 9 да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 /осемдесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
346 Административно наказателно дело (К) No 1430/2020, X състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.И.С. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение Решение № 64/23.11.2020 г. постановено по АНД № 20205240200155/2020 г. по описа на Районен съд Пещера Решението е окончателно.
347 Административно дело No 1433/2020, V състав КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.3.2021г.
Отменя Решение № Ц1021-12-173#1/25.11.2020 г., издадено от директора на Териториалното поделение на НОИ - Пазарджик, с което е спряно производството по жалба с вх. № Ц1012-12-173 от 26.10.2020 г. на Г.Д.Г. *** срещу Разпореждане № 121-00-5204-4 от 01.10.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, до приключване на образуваното друго административно производство, имащо съществено значение за решаването на спора в спряното производство. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.4.2021
Административно дело № 4289/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5325 от 27.04.2021 г. по адм. дело № 4289/ 2021 г. на ВАС- Шесто отделение: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4289/2021 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Административен съд – Пазарджик, за произнасяне по частна жалба, имаща характер на молба с правно основание чл. 248 от ГПК, на Г.Д.Г., с. Оборище, подадена чрез процесуалния му представител адв. Б., за допълване на Решение № 200/10.03.2021 г., постановено по адм. дело № 1433/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в частта му за разноските. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.5.2021г.
348 Административно наказателно дело (К) No 1434/2020, X състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ЕЛТРЕЙД ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 559/09.11.2020г. постановено по АНД №1425/2020г по описа на РС Пазарджик. ОСЪЖДА МОСВ - Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район" /БД ИБР/ да заплати на „ЕЛТРЕЙД" ООД, ЕИК 832076302 със седалище и адрес на управление: град Ботевград сума в размер на 360/ триста и шестдесет/лв.
349 Административно дело No 1435/2020, XIII състав Закон за акцизите и данъчните складове ТСТ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 4.6.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по АД № 1435/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1435/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.6.2021г.
350 Административно дело No 1436/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Г.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 26.3.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1436/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Административен съд – Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
351 Административно дело No 1437/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БАРКЛИС МЕБЕЛ ЕООД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен списък на отхвърлено проектно предложение от 16.09.2020 г. на Ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ в частта за проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-14275 по процедура № BG16RFOP002-2/073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, подадено от „Барклис Мебел“ ЕООД с ЕИК: 202325425. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ в частта за проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-14275 по процедура № BG16RFOP002-2/073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, подадено от „Барклис Мебел“ ЕООД с ЕИК: 202325425 за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
352 Административно наказателно дело (К) No 1438/2020, XII състав ЗАНН: Общини Г.П.Г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260039/30.10.2020г. по АНД № 282/2020г. на Районен съд Велинград. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.
353 Административно наказателно дело (К) No 1439/2020, X състав ЗАНН: НАП МАРКИТА 2 ООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 260025/08.10.2020 г., постановено по а.н.дело № 259 по описа на Районен съд Велинград за 2020 г. КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 509160-F534398 от 30.04.2020 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" Пловдив в ЦУ на НАП,с което„МАРКИТА 2" ЕООД, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева /петстотин лева /,на основание чл. 185,ал.2 от ЗДДС във вр. с чл. 185,ал.1 от ЗДДС,за нарушение на чл.7а, ал.1 от НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр. с чл. 118,ал.4,т. 1 от ЗДДС. ОСЪЖДА ЦУ на НАП София да заплати на „МАРКИТА 2“ООД, ЕИК 115557981 с адрес : гр.Велинград, ул.“Цар Иван Асен II“,чрез К.Я. – управител, сума в размер на 600 / шестстотин/ лева възнаграждение за адвокат. Решението е окончателно.
354 Административно дело No 1440/2020, VII състав ДОПК М.А.М. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ПО ПРИХОДИТЕ В ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 3.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М. с ЕГН ********** *** против Заповед № Р-16001620003830-023-001/30.11.2020 г., издадена от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА М.А.М. с ЕГН ********** *** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив, сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.34, ал.7 ДОПК.
В законна сила на 3.2.2021г.
355 Административно дело No 1441/2020, VIII състав Кодекс на труда А.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Д., ЕГН ********** против Разпореждане № ИЗХ 20076979/11.11.2020 г., издадено от директор дирекция "Инспекция по труда"-Стара Загора, с което е прекратен трудов договор, сключен между „БУЛНЕКСТУР“ ЕООД и А.М.Д., считано от 23.10.2020 г.. ОСЪЖДА А.М.Д., ЕГН **********, да заплати на да заплати на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" сумата от 100 лв. разноски. Решението подлежи на обжалване от страните пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.6.2021г.
356 Административно наказателно дело (К) No 1442/2020, X състав ЗАНН: НАП КАРЪКОВА ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260035/28.10.2020 г. постановено по АНД № 90/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА „К.“ ЕООД с ЕИК 204675011, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Димитър Талев” № 24а, да заплати на ЦУ на НАП София сумата в размер на 80 (осемдесет) лева разноски по делото пред касационната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
357 Административно дело No 1444/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.Ф. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.2.2021г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1444/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответника пред ВАС.
В законна сила на 27.2.2021г.
358 Административно дело No 1445/2020, II състав ДОПК МЪРФИ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 389 от 04.12.2020 г. на Директора на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите с което е оставена без уважение жалба вх. №70-00-11716 от 20.11.2020г. по регистъра на ТД на НАП Пловдив, регистрирана в ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик под №13/РД- 16-244 от 20.11.2020г., подадена от „Мърфи ойл“ ЕООД и потвърдените с него Разпореждане за отказ за спиране на принудително изпълнение изх. № С200013-026-0054982 от 19.11.2020г. издадено от Петко Тодовичин на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик и мълчалив отказ за отмяна на наложената по изпълнително дело №13110000487/2011г. по описа на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, офис Пазарджик, възбрана на недвижим имот, находящ се в гр. Пазарджик, ул. “Златица“ местност „Атичар“, с идентификатор 55155.12.114 по схема №5871 от 17.11.2009г., издадена от служба геодезия, картография и кадастър гр. Пазарджик, с трайно предназначение на територията - земеделска земя и начин на трайно ползване - за автогараж, с площ 4218кв.м., в едно с построената в него сграда с идентификатор 55155.12.114.1 , застроена площ от 432 кв.м. ВРЪЩА преписката на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция, офис Пазарджик за произнасяне по Заявление вх. № 13/Рд-16-241, подадено от 18.11.2020 г. от „Мърфи – Ойл“ ЕООД, при съблюдаване на указанията дадени в настоящото решение ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София, да заплати на Мърфи – Ойл“ ЕООД, ЕИК 112586390, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княгиня Мария Луиза“, № 137, ет. 5, ап. 7, сумата от 1450,00лв.(хиляда четиристотин и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2021г.
359 Административно дело No 1446/2020, IX състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Н.Ц.,
Б.С.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 20.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Ц. и Б.С.М. – като общински съветници при Общински съвет на Община Септември , както и в лично качество , като жители на Община Септември и част от местната общност , всички със съдебен адрес ***, офис 1 за адв. Н. Б. против Решение № 406 / 15.12.2020 г. , прието от Общински съвет при Община Септември , с което се решава да се поеме от Общината нов безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 2656800,00 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1446/2020 година по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.2.2021г.
360 Административно дело No 1448/2020, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.3.2021г.
Обявява нищожността на Заповед № 86/08.02.2010 г. на кмета на община Пещера в частта й по т. 1, с която е отнето придобитото на 19.10.2001 г. с договор за замяна от „Перистера“ ООД, гр. Пещера право на строеж върху УПИ II – Търговия и офиси, кв. 110 по ПУП на гр. Пещера в размер на 72 кв.м. за изграждане на триетажна сграда за търговия и офиси и в частта й по т. 2, с която е обявено за нищожно Допълнително споразумение от 24.09.2007 г. към посочения договор за замяна, сключено между Община Пещера и „Булмак“ ЕООД, гр. Пазарджик. Оставя без разглеждане жалбата на „Никан Лайн Груп“ ООД, ЕИК 112056417 против Заповед № 86/08.02.2010 г. на кмета на община Пещера, в частта й по т. 3, с която са дадени нареждания на главния архитект да не издава скица-виза за проектиране, да не издава и подписва удостоверение за описание на имота, да не одобрява архитектурен проект, да не издава строително разрешение или презаверява такова и в частта й по т. 4, с която е наредено на директора на Дирекция „ОСМП“ да направи необходимото вписване в акта за общинска собственост и прекратява делото в тази му част. Осъжда „Никан Лайн Груп“ ООД, ЕИК 112056417 да заплати на община Пещера разноски по делото в размер на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.3.2021г.
361 Административно дело No 1449/2020, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.Н.Н.,
П.Д.Н.,
Д.Н.Н.
ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на С.Н.Н. с ЕГН ********** *** и Н.С.Н. с ЕГН **********, с наследници П.Д.Н. с ЕГН ********** и Д.Н.Н. с ЕГН ********** и двамата от гр. Панагюрище, ул. „Дрича“ № 15, подадена чрез адв. К. *** против Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3, с искане ответникът да бъде осъден да им заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 6 000 (шест хиляди) лева на първия ищец, ведно със мораторна лихва върху претендираното обезщетение в размер на 728.33 лева за периода 09.10.2019 г. – 18.12.2020 г., както и 4 000 (четири хиляди) лева на втория ищец, ведно със мораторна лихва върху претендираното обезщетение в размер на 485.56 лева за периода 09.10.2019 г. – 18.12.2020 г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на извършване на нарушението на закона от страна на служителите на РПУ- Панагюрище – 09.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА С.Н.Н. с ЕГН **********, П.Д.Н. с ЕГН ********** и Д.Н.Н. с ЕГН ********** и тримата от гр. Панагюрище, ул. „Дрича“ № 15 да заплатят на Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
362 Административно дело No 1450/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕТ А.-Б.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“АДИ- Б.С.“ЕИК 112095982, чрез адв.Д. против параграф 3 от Тарифа на Общински съвет – Велинград за определяне на таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени за управление и ползване на община Велинград за срок от 25 години с Решение №27/04.02.2011г. и № 28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, приета с Решение №335/16.12.2020г. на Общински съвет – Велинград. Осъжда ЕТ“АДИ- Б.С.“ЕИК 112095982 да заплати на общински съвет Велинград сторените по делото разноски в размер на 600лв. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
363 Административно дело No 1451/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 8.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 20 ооо,оолв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 01.01.2016г. до 27.06.2019г., за които се твърди че са били претирпени в резултат на отказа на началника на затвора да замени режима на изтърпяване на наказанието от „специален“ в по- лек и държането на ищеца постоянно заключен в килията му. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1451/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.7.2021
Преписка № 5086/2021
РАЗПОРЕЖДАНЕ входящ № 5086/16.04.2021 на ВАС ИЗПРАЩА частна жалба с вх. 5086/16.04.2021 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от К. И. срещу определение № 247/08.02.2021 г. по адм. дело № 1451/2020 г. на АС – Пазарджик, на Административен съд – Пазарджик, тричленен съдебен състав, по подсъдност. Препис от разпореждането да се изпрати на страните за сведение. Разпореждането не подлежи на обжалване. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1150/6.7.2021г. по АД 486/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІІ състав О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 247/08.02.2021 г. по адм. дело № 1451/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.7.2021г.
364 Административно дело No 1452/2020, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация А.А.Ю. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 359 от 16.12.2020г. на Общински съвет Велинград, с което се възобновява производството по приемане на Решение № 133 от 30.05.2019г., прието на редовно заседание на Общински съвет гр. Велинград ; отменя се Решение № 133 от 30.05.2019г., прието на редовно заседание на Общински съвет гр.Велинград, с всички произтичащи от това правни последици; възлага се на Главния Архитект да отмени Удостоверение № 601 от 27.06.2019г. и скица №314 от 27.06.2019г. по чл.13, ал.5 ППЗСПЗЗ и се възлага на Кмета на Община Велинград да отмени Заповед №304 от 21.02.2020г. след отмяна на Решение № Д188 от 23.08.2019г. на Общинска служба по земеделие и гори гр. Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград, да заплати на А.А.Ю., ЕГН:**********,***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.4.2021г.
365 Административно дело No 1453/2020, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ГОЛДЪН ФОРИСТ ООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДГС СЕЛИЩЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 20.8.2021г.
ОТМЕНЯ свое протоколно определение от 18.05.2021 г. постановено по настоящото дело, с което съдът е отложил делото и го е насрочил за разглеждане за 14.09.2021 г. от 13,30 ч. , вместо което : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ГОЛДЪН ФОРИСТ „ООД ЕИК 112605136, със седалище и адрес на управление : гр. Сърница, ул. „Орлино „ № 7 чрез адв. Д.В. , със съдебен адрес *** против Заповед № 739/ 04.12.2020 г. , издадена от Директора на ДГС „Селище „ за определяне на купувач в електронен търг с наддаване за продажба на допита дървесина – поради нейното оттегляне. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1453 по описа на АС-Пазарджик за 2020 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
366 Административно дело No 1454/2020, VIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ "ВИВА" ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на МЦДП "ВИВА" ЕООД, гр. Пазарджик Заповед за налагане на санкции № 13-РД-09-1111/18.12.2020 г., издадена от директора на РЗОК Пазарджик, в частта относно частично прекратяване на договор 13/РД-29-392/19.02.2018 г. по отношение на лекаря д-р Н.С. и частично прекратяване на договор № 13/РД-29-392/19.02.2018 по отношение на д-р Т.Н.- Л.. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик, да заплати на МЦДП "ВИВА" ЕООД, гр. Пазарджик сума в размер на 650 (шестотин и петдесет ) лева, разноски. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
367 Административно дело No 1455/2020, VI състав КСО Ю.А.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц 1012-182#1/01.12.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №122-00-1610-3/16.10.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Пазарджик да заплати на Ю.А.Р. сумата 460 (четиристотин и шестдесет) лв., представляваща направени по делото разноски; ИЗПРАЩА преписката на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Пазарджик за ново произнасяне по същество при спазване на дадените в мотивите на решението указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението, на основание чл.119 от КСО, във връзка с чл.117, ал.1, т.2, буква "б" КСО, не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 25.5.2021г.
368 Административно наказателно дело (К) No 1456/2020, XI състав ЗАНН: БАБХ ЕДИТ 2016 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260044/01.12.2019 г., постановено по АНД № 230/2019 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ОСЪЖДА ЕЛИТ 2016 ООД, ЕИК 204180811 гр. Панагюрище, да заплати на ОБДХ Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
369 Административно дело (К) No 1457/2020, X състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
В.А.К.
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 838/30.10.2020 г., постановено по адм. дело № 1485/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
370 Административно дело No 1458/2020, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.1.2021г.
Освобождава Н.Н.А. от заплащане на държавна такса за образуване на делото. Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Н.Н.А., с която е направил искане съдът да нареди преустановяване на твърдяно незаконосъобразно бездействие на началника на Затвор – Пазарджик да му осигури поставяне на котлон и малка фурна за ползване в обособено помещение в затвора по подадена от жалбоподателя молба от 10.12.2020 г. Прекратява административно дело № 1458 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.4.2021
Преписка № 2110/2021
РАЗПОРЕЖДАНЕ по входящ № 2110 от 10.02.2021 София,Върховният административен съд на Република България - ИЗПРАЩА по подсъдност частна жалба с вх. № 2110/10.02.2021 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от Н. А. срещу определение № 89/18.01.2021 г. по адм. дело № 1458/2020 г. на Административен съд – Пазарджик, на Административен съд – Пазарджик, тричленен съдебен състав. Препис от разпореждането да се изпрати на страните за сведение. Разпореждането не подлежи на обжалване. ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А. от заплащане на държавна такса за образуване на ч.к.а.х. дело № 181/20021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 89/18.01.2021 г. по адм. дело № 1458/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.4.2021г.
371 Административно дело No 1/2021, II състав Закон за закрила на детето А.Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД/Д-РА от 11.12.2020г., издадена от Иванка Атанасова Гагова – Пачева, изпълняваща длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Пазарджик, към Агенцията за социално подпомагане, с която на основание чл. 25, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4 и във връзка с чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето е наредено временно настаняване на С.А.анетова М., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***, с майка А.Й.М., баща неизвестен, в професионално приемно семейство на Ангелина Иванова Димитрова, утвърдена със Заповед № 13-РДСП-0029 от 20.11.2020 г. на Директора на РДСП, Пазарджик, до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от ЗЗД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 23.2.2021г.
372 Административно наказателно дело (К) No 2/2021, X състав ЗАНН: ДАМТН ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 533/05.11.2020 г. постановено по АНД № 1426/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
373 Административно наказателно дело (К) No 3/2021, XI състав ЗАНН: БАБХ ПЕРФЕКТ НР ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260139/25.11.2020 г., постановено по АНД № 2240/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „ПЕРФЕКТ НР“ ООД, ЕИК 200995291, гр.Пазарджик, да заплати на ОБДХ Пазарджик направените по делото разноски в размер на 120 (сто и двадесет) лева. Решението е окончателно.
374 Административно наказателно дело (К) No 4/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК АМ-АС ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260138/25.11.2020 г., постановено по АНД № 1065/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ГИТ“, да заплати на “АМ- АС“ ЕООД, ЕИК 112660175, гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно.
375 Частно административно дело (К) No 5/2021, XI състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 13.1.2021г.
ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А. от заплащане на държавна такса по адм. д. 5/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1777 от 24.11.2020 г. на Административен съд гр. Пазарджик, постановено по анд. 972/2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
376 Административно наказателно дело (К) No 6/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК К.Л.Л. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260027/04.09.2020 г. постановено по НАХД № 645/2020 на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-1006-00458/25.02.2019 г., издадено от Началник група към ОДМВР Сектор Пътна полиция „“ гр.Пазарджик, с което на К.Л.Л. ЕГН ********** с адрес *** са наложени на основание чл. 182 ал.1т.6 от ЗДвП административни наказания „глоба“ в размер на 750,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца за нарушение на чл. 21 ал.1 ЗДвП . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
377 Административно наказателно дело (К) No 7/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ Н.-9.Н.Н. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260125 от 11.11.2020г., постановено по а.н.дело №788 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
378 Административно наказателно дело (К) No 8/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.В.М. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №26005/10.11.2020 г. постановено по а.н.д. №207/2020 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 19-0367-001513/08.10.2019 г. издадено от началник РУ към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, с което за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП е наложена на глоба на В.В.М. ЕГН ********* *** в размер на 2 000,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
379 Административно наказателно дело (К) No 9/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ ЕТ Д.И. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260048 от 12.11.2020г., постановено по н.а.х. дело № 260/2020 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от адв. А. – пълномощник на ЕТ „Д. И.“ от гр. Велинград, за присъждане на направените по делото разноски пред касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
380 Административно дело No 10/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАРКО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-07-423/09.12.2020 г., издадена от Директор на ТП ДГС „Белово“ за обявяване на класирането на участниците на първо и второ място и определяне на купувач за продажба на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2111, подотдел 277п от териториалния обхват на ТП ДГС „Белово“. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на тръжната процедура, при спазването на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, съдържащи се в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП ДГС „Белово“ да заплати на „Варко груп“ ЕООД с ЕИК: 203376084, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 53 сторените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.4.2021г.
381 Административно дело No 11/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № ДК-02-ПЗ-4/02.11.2020 г. на началника на РДНСК – Пазарджик. ОСЪЖДА Д.Н.С. с ЕГН ********** ***, представлявана от Началника на РДНСК съдебни разноски, съставляващи възнаграждение за юрисконсулт, на стойност от 100 лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните ведно със съобщението.
В законна сила на 28.5.2021г.
382 Административно дело (К) No 12/2021, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) В.П.Б.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 943/25.11.2020 г., постановено по адм. дело № 996/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
383 Административно дело No 13/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Т.Ф. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.7.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.Ф. ***,чрез адв. П.И., със съдебен адрес ***,офис 14 Разрешение за строеж №59/14.12.2020г. издадено от главен архитект на община Пещера за обект : „Ветеринарно-медицинска амбулатория“ – преустройство на съществуващ самостоятелен обект с идентификатор 56277.502.1005.3 по КККР на гр.Пещера. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на жалбоподателя Н.Т.Ф. *** сторените по делото разноски в размер на 1160лв. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
384 Административно наказателно дело (К) No 14/2021, X състав ЗАНН: ИААА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ В.М.Ц. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 260128/16.11.2020 г. постановено по н.а.х. дело № 802/20 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик . Решението е окончателно.
385 Административно дело No 16/2021, II състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ С.В.-С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.В., регистрирана като едноличен търговец с фирма „С.В. – СИСИ“, ЕИК 112055429, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Отец Паисий“, № 4, с посочен съдебен адрес ***, адв. Минев, против Ревизионен акт № Р-16001320002749-091-001 от 24.09.2020г., издаден от Николай Жеков Колев, на длъжност началник сектор в Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, като орган възложил ревизията и Евгени Стефанов Цончев, на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията, в частта му потвърдена с Решение № Х 606 от 04.12.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с която спрямо едноличния търговец за отчетен период от 01.06.2019г. до 30.06.2019г. са определени допълнителни задължения по ЗДДС за внасяне в бюджета в размер на 14628,52лв. и са начислени съответни лихви за просрочие в размер на 1786,22лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 16 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 13.2.2021г.
386 Административно дело No 17/2021, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В И Д АГРОЛЕНД ЕООД МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 28.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба, подадена от “В И Д Агроленд“ ЕООД, чрез адв. Р.П. Заповед № РД 46-409/18.12.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, с която не се одобрява Протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9 във вр. с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляваща земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившето ТКЗС с. Сарая, общ. Пазарджик и се прекратява процедурата за провеждане на търг за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27 ал.9 вр ал.8 от ЗСПЗЗ в бивш стопански двор в с. Сарая за имот с идентификатор 65437.93.61 по КККР на с. Сарая с площ от 20.877 дка. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите за произнасяне по същество относно проведения търг за имот с идентификатор 65437.93.61 по КККР на с. Сарая с площ от 20.877 дка., съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите София да заплати на “В И Д Агроленд“ ЕООД сторените разноски в производството в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
387 Административно дело No 17/2021, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В И Д АГРОЛЕНД ЕООД МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение (второ) от 29.4.2021г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в № 361/28.04.21 г. по адм. д.17/2021 г.по описа на АС Пазарджик, като в началото на съдебния акт, след името на участвалия по делото съдебен секретар, вместо „докладваното от съдия Лесенски“ да се чете „докладваното от съдия Бабаков. Решението за поправка подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
388 Административно дело No 18/2021, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Д.С.Д. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД46-409/18.12.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта, в която с която не се одобрява Протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9 във вр. с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляваща земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившето ТКЗС с. Сарая, общ. Пазарджик и се прекратява процедурата за провеждане на търг за имот с идентификатор 65437.93.30 по КККР на с. Сарая с площ от 1.950 дка. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите за решаване на въпроса по същество за имот с идентификатор 65437.93.30 по КККР на с. Сарая с площ от 1.950 дка, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите София да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сторените разноски в производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.6.2021
Административно дело № 4906/2021
ОТМЕНЯ решение № 197/10.03.2021 г., постановено по адм. дело № 18/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д Дим срещу заповед № РД46-409/18.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите. ОСЪЖДА Д. Ди,ЕГН *** да заплати на Министерството на земеделието, храните и горите да заплати сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева разноски по делото, представляващи държавна такса и юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно. ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ Не съм съгласен със становището на мнозинството от тричленния съдебен състав, изразено в постановеното решение по делото, относно тълкуването на разпоредбата на чл. 106, ал. 10 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. Считам за правилни изводите на първостепенния съд в насока, че след като законодателят не е посочил изрично, че не се допускат за участие в търга кандидати, чиито заявления не отговарят на изискванията по чл.106, ал. 13, във връзка с ал. 12 от ППЗСПЗЗ, то в конкретния случай процедурата е била спазена, като са се явили двама кандидати, които са подали заявления, отговарящи на поставените условия в чл.106, ал. 9 от Правилника. Този извод се подкрепя и от съвкупния анализ на посочените разпоредби във взаимовръзката им с тези на чл. 106, ал. 10 и ал. 11 от ППЗСПЗЗ. Съобразно разпоредбата на чл. 106, ал. 10 от ППЗСПЗЗ, в приложимата редакция към ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 3.10.2017 г. /към датата на отриване на тръжната процедура със заповед № РД-06-123/12.06.2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" - Пазарджик/, търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие, като правилникът не обвързва провеждането му с броя на допуснатите кандидати, а с броя на заявителите. Аргумент в тази насока е и нормата на чл. 106, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, съгласно която при явяване на един кандидат за даден имот той се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена с тайно наддаване. Подобно законодателно разрешение има за цел да уреди начина на процедиране при търг, открит за няколко имота и само едно предложение за конкретен имот, като не третира имотите като отделни обособени позиции. Действително, целта на провеждане на тръжната процедура е получаване на по-висока цена от продажбата на земеделски
В законна сила на 18.6.2021г.
389 Административно дело No 19/2021, IX състав Закон за закрила на детето П.Ц.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 19.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. № 1304-94П-00-0023 от 05.01.2021 г. по регистрационна номерация на А“СП“, Д „СП“ Панагюрище, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 19/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на настоящето дело подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок считано от днес.
В законна сила на 27.1.2021г.
390 Административно дело No 20/2021, III състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л. *** против отказ на ОП „Чистота“ гр. Панагюрище за достъп до обществена информация, обективиран в писмо с изх. № 874/23.12.2020 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 23.4.2021г.
391 Административно наказателно дело (К) No 21/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2021г.
Отменя Решение № 260041 от 23.11.2020 г., постановено по нахд № 292/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, като вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 19-0310-001081 / 30.10.2019 г. на началника на Районно управление – Панагюрище към Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 3, предл. 1 от същия закон на Г.В.А.,*** е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца. Решението е окончателно.
392 Административно наказателно дело (К) No 22/2021, X състав ЗАНН: РДГ Г.А.Ш. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260038/17.11.2020 г., постановено по НАХД № 101/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище,като вместо това постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно НП № 110/23.04.2020 г. на Директора на РДГ-Пазарджик, с което на Г.А.Ш. ***, ЕГН: **********, на основание чл.83 м, чл.96, ал.1 от ЗЛОД и чл.53 от ЗАНН и за нарушение на чл.83 м във връзка с чл.65, ал.9 във връзка с чл.43, ал.3, пр.2, т.1 от ЗЛОД е наложена глоба в размер на 200 (двеста) лева, като законосъобразно., Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
393 Административно наказателно дело (К) No 23/2021, X състав ЗАНН: РДГ Г.А.Ш. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260037/17.11.2020 г., постановено по НАХД № 99/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 112/24.04.2020 г. на Директора на РДГ-Пазарджик, с което Г.А.Ш. с ЕГН ********** на основание чл.84, ал.1, чл.96, ал.1 от ЗЛОД и чл.53 от ЗАНН и за нарушение на чл.84, ал.1, пр.2, във връзка с чл.57, ал.1 във връзка с чл.43, ал.3, пр.2, т.1 от ЗЛОД е наложена глоба в размер на 70 (седемдесет) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
394 Административно наказателно дело (К) No 24/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260039/17.11.2020г., постановеното по НАХД № 23/2020 година по описа на Районен съд - Панагюрище. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.
395 Административно наказателно дело (К) No 25/2021, XII състав ЗАНН: РИОСВ ЕТ М.-К.Н. РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 584/24.11.2020 г., постановено по АНД № 1457 по описа за 2020 г., Районен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.
396 Административно наказателно дело (К) No 26/2021, XI състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Е.Й.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №567 от 17.11.2020г., постановено по а.н.дело №1370 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
397 Административно дело No 28/2021, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Г.Б.Н. НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42650 Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Б.Н. Заповед № ЛС-28/07.12.2020г. на началник на военно формирование 42650 за налагане на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение". ОСЪЖДА Военно формирование 42650 да заплати на Г.Б.Н. *** разноски по делото в размер на 710(седемстотин и десет) лв. Решението е окончателно на основание чл. 251 от ЗОВСРБ и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.6.2021г.
398 Административно дело No 29/2021, XIII състав КСО В.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 21.7.2021г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Решение № Ц-2153-15-252 от 02.12.2020 г. на директора на ТП на НОИ Пловдив, с което е оставена без уважение жалба на В.Д. спрямо Разпореждане №**********/ №2/ прот. №N01359/10.09.2020 г. на ръководител „ПО“ на ТП на НОИ Пловдив в частта му, с която се потвърждава разпореждането относно отмяната на Разпореждане № **********/прот. № N01065/20.07.2005 г. на В.М.Д., считано от 18.02.2005, с което на лицето е отпусната пенсия по параграф 4 ал.1 от ПЗР на КСО при условията на втора категория труд и всички последващи разпореждания за изменение и осъвременяване на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл.99, ал.1, б. „г“ от КСО и ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Ц-2153-15-252 от 02.12.2020 г. на директора на ТП на НОИ Пловдив, с което е оставена без уважение жалба на В.Д. спрямо Разпореждане №**********/ №2/ прот. №N01359/10.09.2020 г. на ръководител „ПО“ на ТП на НОИ Пловдив в частта му, с която се потвърждава разпореждането по отношение на отпусната лична пенсия при условията на чл. 68 ал.3 от КСО, считано от 24.12.2016 г. на В.М.Д. и връща в тази част преписката за ново произнасяне с указание да се предостави възможност на лицето да посочи най-благоприятен 3 годишен период според него. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
399 Административно дело No 31/2021, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ю.Е.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 29.4.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ю.Е.М., ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 800 (осемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престои в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите, както следва: от 04.02.2019 г. до 29.07.2019 г. и от 10.08.2019 г. до 31.12.2020 г. в Затвора Пазарджик, ведно със законната лихва върху сумата от 800 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 12.01.2021 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Ю.Е.М., ЕГН **********,*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 800 лева до пълния предявен размер от 50 000 лева, както и за периодите от 15.11.2018 г. до 03.02.2019 г. в Ареста Пловдив, от 30.07.2019 г. до 09.08.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 12.01.2021 г. в Затвора Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ю.Е.М., ЕГН **********,*** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати по сметка на Административен съд Пазарджик сумата в размер на 390 (триста и деветдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски за експертиза. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
400 Административно дело No 32/2021, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.К.,
Р.А.М.,
Й.П.К.
ДНСК СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на П. Данаилов К., Р.А.М. и Й.П.К.,***, против ДНСК София с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 32/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на П. Данаилов К., Р.А.М. и Й.П.К..
401 Частно административно дело (К) No 33/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на К.А.С.,*** срещу Определение № 1811/27.11.2020 г. по адм. дело № 1325/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, II състав. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.2.2021г.
402 Частно административно дело (К) No 34/2021, X състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.3.2021г.
ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А., ЕГН ********** от заплащане на държавна такса по ч.к.адм. д. № 34/21/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОТМЕНЯ определение № 1563/19.10.2020 г. по адм. д. № 828/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и Определение 1368/16.09.2020г., ПОСТАНОВЯВА: ОСВОБОЖДАВА Н. Азис, , ЕГН ********** от заплащане на държавна такса по адм. д. № 828/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд - Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
403 Административно дело No 35/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Л.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КЪМ СДВР ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4332-005822/31.08.2017 г. на Началник отдел „Пътна полиция“ към СДВР. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 12.3.2021г.
404 Административно дело No 36/2021, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Н.К.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена в Административен съд Пазарджик от С.Н.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 36 по описа за 2021 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 24.2.2021г.
405 Административно дело No 37/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 21-1006-000005/04.01.2021 г. издадена на основание чл.171, т.2а, от ЗДвП, от Началник група при ОДМВР –Пазарджик , Сектор ПП, с която спрямо М.Г.Х. ЕГН ********** с адрес ***, е приложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца и са отнети свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 0106443785 и два броя регистрационни табели № РА 9912КР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на М.Г.Х. ЕГН ********** с адрес ***, представлявана от адв. К.П.Д. *** ,офис № направените деловодни разноски в производството в размер на 555,00/петстотин петдесет и път / лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Пазарджик в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 9.4.2021г.
406 Административно дело No 37/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение (второ) от 13.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение № 291/08.04.2021 г. , постановено по адм. дело № 37/ 2021 г. по описа на ПзАС, девети състав, като в диспозитива на решението вместо погрешно изписаното „ …..Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България , чрез Административен съд – Пазарджик в 14- /четиринадесет / - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните „ да се чете правилното : „ Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172 ал.5 ЗДвП „. Решението на основание чл. 175 ал.2 АПК във връзка с 172 ал.5 ЗДвП не подлежи на обжалване, но същото следва да се съобщи на страните.
407 Административно дело No 38/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.У. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.У.,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0367-000223/29.12.2020 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Д.И.У.,*** сумата от 440 лв/четиристотин и четиридесет лева/ разноски. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 4.3.2021г.
408 Административно дело No 39/2021, VII състав КСО Г.С.Б. ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Б. ***№ 276/1301.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА жалба и уточнение от Г.С.Б. *** на директора на ТП на НОИ Пазарджик, за извършване на проверка и евентуално упражняване на правомощията му по чл. 349 от КСО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване само в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 2.3.2021г.
409 Административно наказателно дело (К) No 40/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Н.А.П.,
Х.Г.П.,
П.Г.П.,
Г.Г.П.
Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 11.12.2020г., постановено по н.а.х. дело № 1550/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
410 Административно дело No 41/2021, I състав Закон за защита от дискриминация Ш.П.И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 31.3.2021г.
ОТВЕЖДА от делото съдия-докладчик Мариана Шотева от Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА АД 41/21г. по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на друг административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 41/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
411 Административно дело No 42/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.З.К.   Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 306/13.01.2021 г. на И.З.К.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 42/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на И.З.К..
В законна сила на 4.3.2021г.
412 Административно наказателно дело (К) No 43/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.М.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260028 от 16.12.2020г., постановено по а.н.дело №180 по описа на Районен съд Пещера за 2020 г. ОСЪЖДА Л.М.Б., ЕГН:**********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР, гр. Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
413 Административно дело No 44/2021, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.А.А., ЕГН:**********,***, срещу Заповед № 2416 от 10.12.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 225, ал. 1, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията е разпоредено, да се премахне незаконен строеж „Жилищна сграда“, собственост Н.А.А.,*** по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик и частично попадаща в улица с о.т. 20 – о.т. 21. ОСЪЖДА Н.А.А., ЕГН:**********,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 100,00 лв. /сто лева/, представляваща юрисконсулско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 16.7.2021г.
414 Административно дело No 45/2021, VIII състав КСО Н.Н.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 23.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Н.С., ЕГН ********** *** Акт за прекратяване с № Ц1054-12-31#2/23.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик за произнасяне по жалбата на Н.Н.С. съгласно мотивите на настоящото определение. ОСЪЖДА ТП на НОИ- Пазарджик да заплати на Н.Н.С. сумата от 200 лв. разноски за водене на делото. Определението е окончателно.
В законна сила на 23.2.2021г.
415 Административно дело No 46/2021, IX състав ДОПК М.Н.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.3.2021г.
По жалба на М.Н.Ч. ЕГН ********** *** и с адрес за кореспонденция : гр. Велинград , ул. „Братя Кръстини „ № 30 , чрез процесуален представител адв. Магдалена А. *** ОТМЕНЯ решение № 401/16.12.2020 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, по жалба вх. № 94-00-7762/ 03.12.2020 г. по регистъра на ТД на НАП – Пловдив , както и Разпореждане с вх. № С200013-137-0009239/19.112020 г. , издадено от Христина Дойчева – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА административната преписка на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик за произнасяне в 14-дневен срок, съобразно дадените задължителни указания в мотивната част на решението. ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на М.Н.Ч. ЕГН ********** *** и с адрес за кореспонденция : гр. Велинград , ул. „Братя Кръстини „ № 30 , чрез процесуален представител адв. Магдалена А. *** сума в размер на 340,00 лв. сторени по делото разноски. Решението на основание чл. 268 ал.2 ДОПК, е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.3.2021г.
416 Административно дело No 46/2021, IX състав ДОПК М.Н.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение (второ) от 12.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение № 212 / 12.03.2021 г. , постановено по адм. дело № 46/ 2021 г. по описа на ПзАС, девети състав, като в мотивите и в диспозитива на решението навсякъде , вместо погрешно изписаното : „ ….чрез процесуален представител адв. Магдалена А. ….“ да се чете правилното „….чрез процесуален представител адв. М.А. ….“. Решението на основание чл. 175 ал.2 АПК във връзка с 268 ал.2 ДОПК не подлежи на обжалване.
417 Частно админист. наказателно дело (К) No 47/2021, X състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.1.2021г.
Изпраща административно дело № 47 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. по подсъдност на Върховния административен съд. Прекратява адм.д. № 47 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
418 Административно дело No 48/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.М., ЕГН ********** с адрес: ***, против Заповед № 20-1006-000812/09.12.2020 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 11.3.2021г.
419 Административно наказателно дело (К) No 49/2021, X състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
Възобновява административнонаказателното производство по електронен фиш за налагане на глоба серия К с бланков № 2902122 на началника на Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Отменя електронен фиш за налагане на глоба серия К с бланков № 2902122 на началника на Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 22.3.2021г.
420 Административно наказателно дело (К) No 50/2021, X състав ЗАНН: НЗОК ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ М И М -12016 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260043/06.11.2020 г. постановено по АНД № 184/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
421 Административно наказателно дело (К) No 51/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260043/01.12.2020 г. постановено по АНД № 143 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда - Пазарджик , с адрес : гр.Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 15 А , ет.3 да заплати на „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление : гр. София, 120 , бул. „Илиянци „ № 72 , представлявано от управителя Белин Маринов, сторените в настоящото производство разноски в размер на 300,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
422 Административно наказателно дело (К) No 52/2021, XI състав ЗАНН: МВР А.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260050 от 09.12.2020г., постановено по н.а.х. дело № 238/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
423 Административно наказателно дело (К) No 53/2021, XI състав ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК К.А.Н. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 585 от 27.11.2020г., постановено по а.н.дело №1347 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на К.А.Н. *** сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
424 Административно наказателно дело (К) No 54/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260035/16.11.2020 г. постановено по АНД № 112/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
425 Частно административно дело No 55/2021, IX състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.К.Р. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 26.1.2021г.
С оглед на изложеното, Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, озаглавена искане подадена от адв. Г.М. ***, със съдебен адрес:*** в качеството му на процесуален представител на М.К.Р., с искане началникът на Затвора Пазарджик да бъде задължен да прекрати бездействието си за отстраняване на здравословния проблем на М.К.Р., медицинска помощ във вр. с болка в зъбите – десен краен кътник, поради процесуална недопустимост и отпаднал правен интерес. ПРЕКРАТЯВА АД № 55/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА ГД „ИН“ гр. София да заплати на адв. Г.М. *** за осъществено от него процесуално представителство по реда на чл. 38 от ЗА във вр. с чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения – сумата в размер на 500 (петстотин) лева, представляващи възнаграждение за представителство в настоящето производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 22.3.2021
Преписка № 3233/2021
O П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 498 / 22.3.2021г. по КАД № 271, по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. – Изпраща по компетентност частната жалба (наречена „касационна”) на едночленния състав на Административен съд – Пазарджик, постановил протоколно определение от 26.01.2021 г., по адм. д. № 271/2021 г., за да бъде разгледана от него като искане за изменение на определението в частта му за разноските.Оставя без разглеждане частна жалба (наречена „касационна”) от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” против протоколно определение от 26.01.2021 г., постановено по адм. д. № 271/2021 г. от едночленен състав на Административен съд – Пазарджик в частта му за разноските и прекратява касационно административно дело № 271, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и на адвокат Г.М.. РАЗПОРЕЖДАНЕ по входящ № 3233 от 04.03.2021 София,Върховният административен съд на Република България - ИЗПРАЩА по подсъдност вх. № 3233/04.03.2021 г. по описа на Върховния административен съд, подадена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ срещу протоколно определение от 26.01.2021 г. по адм. дело № 55/2021 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, на Административен съд - Пазарджик, тричленен съдебен състав.Препис от разпореждането да се изпрати на страните за сведение.Разпореждането не подлежи на обжалване.
426 Административно дело No 56/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.А.Г. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.Г. Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-187/14.01.2021 г. на началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“-Пазарджик, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ Пловдив към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на Л.А.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 510(петстотин и десет) лева разноски пред първа инстанция. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 10.7.2021г.
427 Административно наказателно дело (К) No 57/2021, X състав Други по ЗАНН Н.Г.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.2.2021г.
Отменя Решение № 260151 от 10.12.2020 г., постановено по нахд № 878/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, като вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 2020-340-23-9 / 27.05.2020 г. на началника на Районно управление – Септември при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 16а, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда, на основание чл. 34а от същия закон на Н.Г.Ц.,*** е наложена глоба в размер на 500 лв. Осъжда Районно управление – Септември при Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Н.Г.Ц.,*** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестстотин лева/. Решението е окончателно.
428 Административно дело No 59/2021, VIII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 25.2.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 59 по описа за 2021 година на Административен съд Паздарджик. ИЗПРАЩА административно дело № 59 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик по подсъдност на Административен съд-Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
429 Административно дело (К) No 61/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
Н.Л.М.
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 842/02.11.2020 г., постановено по АД № 820/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
430 Административно дело No 62/2021, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.К.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.3.2021г.
Отхвърля жалбата на Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** против потвърдения с Решение № 550/24.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив Ревизионен акт № Р – 16001318008024-091-001/04.07.2019 г., с който на Н. допълнително са установени публични задължения в общ размер на 11 776,42 лв. и лихви в общ рамер на 3 837,60 лв., както следва: за годишен и авансов данък по ЗДДДФЛ на ЕТ за 2015 г. 371,85 лв. и лихви 119,52 лв. и за 2016 г. 82,19 лв. и лихви 18,11 лв., данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2015 г. 8 721,74 лв. и лихви 2 803,45 лв., вноски за ДОО за 2015 г. 645,12 лв. и лихви 225,18 лв. и за 2016 г. 645,12 лв. и лихви 189,57 лв., вноски за ЗО за 2015 г. 403,20 лв. и лихви 159,53 лв. и за 2016 г. 403,20 лв. и лихви 118,49 лв. и вноски за ДЗПО – УПФ за 2015 г. 252 лв. и лихви 74,06 лв. и за 2016 г. 252 лв. и лихви 74,06 лв. Осъжда Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** да заплати на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив разноски по делото в размер на 2 995.26 лв. (две хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и двадесет и шест стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
431 Административно дело No 63/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 21-1006-000007/04.01.2021 г., издадена от Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на И.Г.К. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. „б“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС – лек автомобил ***, за срок от 6 (шест) месеца, считано от 03.01.2021 г. ОСЪЖДА Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на И.Г.К. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.5.2021г.
432 Административно дело No 64/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Г.К. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-1006-000006 от 04.01.2020 година, издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5, изр. 2 от ЗДвП.
В законна сила на 11.5.2021г.
433 Административно дело No 65/2021, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.3.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 65/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
434 Административно дело No 68/2021, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФЕРМА ОВИС ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ферма Овис" ООД, с ЕИК 201796144 срещу Акт № 01-163-2600/1 от 04.01.2021 г. за установяване на публично държавно вземане, издаден от директор ОД ДФЗ Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА "Ферма Овис" ООД, ЕИК 201796144, със седалище и адрес на управление с. Дюлево, общ. Стрелча, област Пазарджик, представлявано от управител Д. Ф. да заплати на Държавен фонд "Земеделие", гр. Пловдив разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.7.2021г.
435 Административно дело No 69/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.5.2021г.
Отхвърля жалбата, подадена от Н.М.И. ***, чрез адв.П.Г. против Заповед № 2519/30.12.2020г. издадена от Кмета на Община Пазарджик, с която заповед е наредено да се спре изпълнението на строеж „Жилищна сграда в строеж“, с адрес с.Огняново, ул.“Бузлуджа“№8“б“. Осъжда Н.М.И. *** да заплати на Община Пазарджик, разноски по делото в размер на 100, 00 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 29.5.2021г.
436 Административно дело No 70/2021, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.С.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. № 628 от 21.01.2021г. на А.С.М., ЕГН **********,*** ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 70 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 20.5.2021
Преписка № 6655/2021
ИЗПРАЩАМ жалба с вх. № 6655/2021 г. по описа на ВАС, ведно с делото, на първоинстанционния съд за извършване на прецизна проверка по реда на чл. 213а, ал. 1 от АПК при съобразяване на разпоредбата на чл. 213а, ал. 1, изр. последно от АПК.
В законна сила на 4.3.2021г.
437 Административно дело No 71/2021, II състав ДОПК Й.Т.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 16 от 07.01.2021г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Пловдив към Централно управление на Национална агенция за приходите с което Жалбата вх. № 70-00-18445 от 11.12.2020г. на Й.Т.Ч. срещу Ревизионен акт № Р-16001317003776-091-001 от 08.01.2018 г. и Ревизионен акт за поправка № П-16001318029339-003-001 от 22.02.2018г. е оставена без разглеждане, а производството по административно обжалване на двата акта е прекратено(съобразно допълнително направената конкретизация на жалбата от 28.01.2021г... ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив за произнасяне по Жалбата вх. № 70-00-18445 от 11.12.2020г. на Й.Т.Ч. срещу Ревизионен акт № Р-16001317003776-091-001 от 08.01.2018 г. и Ревизионен акт за поправка № П-16001318029339-003-001 от 22.02.2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните..

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 8.6.2021
Административно дело № 4857/2021
В законна сила на 24.6.2021г.
438 Административно дело No 72/2021, IX състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Т.-В.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 2.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Веселка Евлогиева Папазова с ЕГН ********** с ЕТ“ТОМИ – ВЕСЕЛКА ПАПАЗОВА“ ЕИК 112603822, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, район „Възраждане“, ул.“Света София“№8,ул.1, офис 101 , Ревизионен акт № Р-16001318004850-091-001 от 01.04.2019 г. на ТД на НАП, Пловдив, потвърден с Решение № 377 от 20.06.2019 г. на изпълняващ правомощията на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр.София да заплати на Веселка Евлогиева Папазова с ЕГН ********** с ЕТ“ТОМИ – ВЕСЕЛКА ПАПАЗОВА“ ЕИК 112603822, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, район „Възраждане“, ул.“Света София“№8,ул.1, офис 101 , сторените по делото разноски в общ размер от 9400,00 лв. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
439 Частно административно дело (К) No 73/2021, XII състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 12.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И. – в момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик против определение № 1303 / 03.09.2020 г. по адм. дело № 907/2020 г. на административен съд гр. Пазарджик като нередовна и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 73/2021 година по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Пазарджишки административен съд.
В законна сила на 26.2.2021г.
440 Административно наказателно дело (К) No 74/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260106 от 23.10.2020 г., постановено по нахд № 1003/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-14 / 09.04.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – София, с което за нарушение на чл. 29, т. 1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето, на основание чл. 229, ал. 3 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 250 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
441 Частно админист. наказателно дело (К) No 75/2021, XI състав Частни КАНД и КАД С.Н.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 2.2.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 04.12.2020 г. на Пазарджишки районен съд, НК, постановено по нахд № 1738/2020 г. Със същото е прекратено производството по нахд № 1738/2020 г. по описа на Пазарджишки районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
442 Административно наказателно дело (К) No 76/2021, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА АМОС 2000 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130/13.11.2020 г. постановено по АНД № 331/2019 г. по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
443 Административно дело No 77/2021, IX състав КСО И.К.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 31.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1040-02-175/29.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ гр.Бургас , с което е потвърдено Разпореждане № О-02-000-00-0127759/17.11.2020 година, на ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ гр.Бургас , с което на основание чл.40 ал.3 КСО и чл. 47 ал.1 от НПОПДОО е отказано на И.К.Г. ЕГН ********** с адрес *** отпускането на парично обезщетение по болничен лист № Е2020183799 за временна неработоспособност за периода от 15.10.2020 г. до 28.10.2020 г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона , дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр.София да заплати на И.К.Г. ЕГН ********** с адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 510,00лв. /петстотин и десет лв./ Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
В законна сила на 18.6.2021г.
444 Административно дело No 78/2021, VI състав КСО Н.З.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1040-02-172/21.12.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № О-02-000-00-01427060 на ръководител по изплащането на обезщетения и помощите, с което на основание чл. 40, ал.3 от КСО и чл. 47 ал.1 от НПОПДОО е отказано отпускането на парично обезщетение по болничен лист № Е20201807932 за временна неработоспособност за периода от 28.07.2020 г. до 21.08.2020 г. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона , дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр.София да заплати на Н.З.П.,*** съдебно-деловодни разноски в размер на 510лв. /петстотин и десет лв./ Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване - чл.119 от КСО във вр. с чл.117, ал.1, т.2, б. "е" от КСО.
В законна сила на 14.6.2021г.
445 Административно дело No 79/2021, III състав КСО Н.З.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц 1040-02-173/21.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Бургас, с което е потвърдил Разпореждане № О-02-000-00-01427061/16.11.2020 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ гр. Бургас да заплати на Н.З.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 610 лв. (шестстотин и десет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2021г.
446 Административно дело No 80/2021, IX състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя д-р Стоил Георгиев Апостолов срещу Заповед за налагане на санкции № РД-25-7/05.01.2021 г. на Директора на РЗОК-Бургас, с която на дружеството за нарушения по чл. 55, ал.2, т.5 и чл. 380 и чл. 385, ал. 1 и ал. 4, т. 2 от НРД за МД за 2020-2022 г. са наложени санкции – финансова неустойка в размер на по 200,00 лева. за всяко едно от констатираните шест нарушения – т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.4.1, т.4 .2, и т.4.3 от заповедта. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя д-р Стоил Георгиев Апостолов да заплати на НЗОК разноски по делото в размер на 100,00 лв. /сто лева/, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
447 Административно дело No 81/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Р.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-109 от 15.01.2021 г. на Началник Затвора Пазарджик, с която на Д.Р.А. е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия“. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, София да заплати на Д.Р.А., ЕГН:**********,***, сумата от 10 (десет) лева, извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред три членен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от днес.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.4.2021
Административно дело № 233/2021
РЕШЕНИЕ № 344 от 22.04.2021 г. по адм. дело № 233/ 2021 г. на Административен съд – Пазарджик, ХІІ-ти състав: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45 от 27.01.2021 г., постановено по адм. дело № 81/2021 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати по сметка на ПАдмС държавна такса в размер на 70,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 22.4.2021г.
448 Административно дело No 82/2021, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на А.Г.Ш., ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 186/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-003674/15.10.2018г. началник група сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.01.2021 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на А.Г.Ш., ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 22.5.2021г.
449 Административно дело No 83/2021, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2021г.
ОТМЕНЯ действията на Началника на Затвора - Пазарджик, по задържане и непредоставяне на достъп до „аудио плейър - без записващо устройство“, заявен от Д.Г.А. за получаване с писмена молба от 14.12.2020 г. и с изразено положително мнение от инспектор Петров. ПОСТАНОВЯВА един брой „аудио плейър - без записващо устройство“ да бъде предоставен на Д.Г.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик. Решението на административния съд подлежи на касационно оспорване по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на същия съд в 7 (седем) дневен срок считано от днес. Препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.5.2021
Административно дело № 387/2021
Решение № 452 от 28.05.2021г. на ПАС, X - ти състав по КАД № 387/2021г. - ОСТАВЯ в сила решение № 89/11.02.2021 г., постановено по АД № 83/2021 по описа за 2021 г., на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.5.2021г.
450 Административно дело No 85/2021, I състав ДОПК З.Д.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Д.А. *** Решение № 1/06-01.2021г. издадено от Венелин Найденов – Директор на ТД на НАП –Пловдив, с което е оставена без уважение ЖАЛБА с вх. № 94-00-8229/29.12.2020г. по регистъра на ТД на НАП Пловдив /вх. № С200013-000-0601267/29.12.2020г. на Офис-Пазарджик/, подадена от З.Д.А., ЕГН **********,*** срещу Разпореждане с изх. № С200013-137-0009727/14.12.2020г., издадено от Цветанка Манева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, Офис Пазарджик като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане с изх. № С200013-137-0009727/14.12.2020г., издадено от Цветанка Манева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, Офис Пазарджик . ВРЪЩА преписката на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив за изпълнение на дадените в съдебното решение задължителни указания по прилагането на закона, относно отписване на задълженията по Разпореждане с изх. № С200013-137-0009727/14.12.2020г., издадено от Цветанка Манева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, Офис Пазарджик поради погасяване по давност. Оставя жалбата на З.Д.А. *** в останалата част без разглеждане като недопустима, като по искането за отпадане на задължение възникнало във връзка с издадено НП от Агенция Митници на 24.04.2017г., следва да се произнесе административния орган. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.4.2021г.
451 Административно дело No 86/2021, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявана от управителя д-р Жеко Чешмеджиев, подадена чрез юрк. Георгиев, против Заповед № 13/РД-09-1043/20.11.2020г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 86/2021 година по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2021г.
452 Административно дело No 87/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявана от управителя д-р ж.ч., подадена чрез адвокат М., против Заповед № 13/РД-09-1081/30.11.2020г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/2021 година по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
453 Административно дело No 87/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от управителя д-р ж.ч., за възстановяване на срок за обжалване на Заповед № 13/РД-09-1081/30.11.2020г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
454 Административно наказателно дело (К) No 89/2021, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ХОЛИДЕЙ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260115/29.10.2020 г. постановено по АНД № 233/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление № 468124-F501135/09.10.2019 г. на Директора на Дирекция „Обслужване“ Пазарджик в ТД на НАП Пловдив, с което на „Холидей“ АД с ЕИК 112621432 на основание 355, ал.1 КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лв. за нарушение на чл.3, ал.3, т.1 от Наредба Н-8/29.12.2005 г. на МФ, във вр. с чл.5, ал.4, т.2 от КСО. ОСЪЖДА „Холидей“ АД, ЕИК 112621432 да заплати на ТД на НАП Пловдив сумата от 160 (сто и шестдесет лева) представляваща сторените разноски за участие по делото пред две съдебни инстанции. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
455 Административно наказателно дело (К) No 90/2021, XI състав Други по ЗАНН А.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 16.12.2020г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 615/2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
456 Административно дело No 91/2021, XIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Б.Т.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 17.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Б.Т.Е. с ЕГН **********,***, чрез адв.В.С.,*** против ГД“Изпълнение на наказанията“ София в размер на 50 000 лв. за причинени неимуществените щети в периода от – 09.05.2016 г. до 20.01.2021 г.при пребиваването му в Затвора гр.Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Т.Е. да заплати по сметка на Административен съд Пазарджик в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 200 лева направени разноски по делото за назначената експертиза. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
457 Административно наказателно дело (К) No 92/2021, XII състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Р.А.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260162/14.12.2020 г. постановено по АНХД № 693/ 2020 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
458 Административно наказателно дело (К) No 93/2021, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” А.Н.С. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260054/16.12.2020 г., постановено по АНД № 229/20 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
459 Административно дело No 95/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № 1/04.01.2021г. издадена от Кмета на Община Пазарджик, с която заповед е наредено да се премахне незаконен строеж „Жилищна сграда в строеж“, с адрес с.Огняново, ул.“Бузлуджа“№8“б“. ОСЪЖДА Н.М.И. с ЕГН ********** *** да заплати съдебни разноски, съставляващи юрисконсултско възнаграждение, на стойност от 100/сто/ лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
В законна сила на 29.5.2021г.
460 Административно наказателно дело (К) No 96/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 597/11.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1634/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението е окончателно.
461 Административно наказателно дело (К) No 97/2021, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260153/14.12.2020 г., постановено по АНД № 1160/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-1/08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Оставя без уважение искането на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за присъждане на разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
462 Административно наказателно дело (К) No 98/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 595/11.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1654/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Цветелина Стайкова Спиридонова да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
463 Административно наказателно дело (К) No 99/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 599 от 14.12.2020 г., постановено по нахд № 1642/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-25 / 13.04.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – София, с което за нарушение на чл. 29, т. 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето, на основание чл. 229, ал. 3 от същия закон на “MБАЛ Хигия” АД, с ЕИК 112052721 е наложена имуществена санкция в размер на 1 250 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
464 Административно наказателно дело (К) No 100/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260155/14.12.2020 г. постановено по АНД № 1002/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-16/09.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
465 Административно наказателно дело (К) No 101/2021, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260161/14.12.2020 г., постановено по АНД № 1111/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-30/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Оставя без уважение искането на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за присъждане на разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
466 Административно наказателно дело (К) No 102/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260156 от 14.12.2020г., постановено по а.н. дело № 999 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение – Хигия“АД ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски“ №3, да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София, сумата от 80,00лв.(осемдесет лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
467 Административно наказателно дело (К) No 103/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260154/14.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1157/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Цветелина Стайкова Спиридонова да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
468 Административно наказателно дело (К) No 104/2021, XII състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ БОРИС КРЪСТАНОВ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260165/16.12.2020 г. на Районен съд–Пазарджик, постановено по АНД № 1192 по описа на Районен съд – Пазарджик за 2020 година. ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район /БД ИБР /, с административен адрес : гр.Пловдив, ул.“Янко Сакъзов „ № 35 ,представлявана от директора Василка Иванова Чопкова чрез процесуалния си представител Неделя Гавраилова - старши юрисконсулт, да заплати на „Борис Кръстанов“ ЕООД , ЕИК 2028335330 , със съдебен адрес ***, л.“Двадесет и трета „ № 25 , представлявано от управителя Борис Петров Кръстанов сторените в настоящото производство разноски в размер на 700,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
469 Административно наказателно дело (К) No 105/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260160/14.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1119/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Цветелина Стайкова Спиридонова да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
470 Административно наказателно дело (К) No 106/2021, XII състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- ПЛОВДИВ ДЖОРДЖИЯ В.И. ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.4.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260024 от 03.12.2020 г., постановено по административнонаказателно дело № 135/2020 г. по описа на Районен съд Пещера и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ № 1852/2020 от 02.07.2020г. на и.д. началник на отдел "Митническо разузнаване и разследване Тракийска", Агенция Митници, с което на основание чл.126, ал.1, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, за нарушение по чл.126, ал.1 ЗАДС, на "Джорджия В.И." ЕООД, ЕИК 205605705, със седалище и адрес на управление- гр. София, ЖК Младост, бл. 468, с управител Илия Иванов Стоев, на основание чл.124, ал.1, във връзка с чл. 126, ал. 1, т. 2 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2 000/две хиляди/ лева и са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – общо 24 литра етилов алкохол, посочен с конкретно алкохолно съдъжание по обем и литри; дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 /един/ месец в обект: „Плажъ“, находящо се в гр. Брацигово, ул. „Освобождение“№ 37. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
471 Административно дело No 107/2021, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ТИТ ТРЕЙД ООД,
ЕТ Т.М.-А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „ТиТ Трейд” ООД, с ЕИК 202756799 седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 6, представлявано от управителя Турал Мехмедов Метков и ЕТ „Турал Метков-Автостил“ с ЕИК 112000831 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6а. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 107 по описа на АС Пазарджик за 2021 г. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „ТиТ Трейд” ООД, с ЕИК 202756799 седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 6, представлявано от управителя Турал Мехмедов Метков, 650 /шестстотин и петдесет/ лева разноски. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на ЕТ „Турал Метков-Автостил“ с ЕИК 112000831 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6а, 650 /шестстотин и петдесет/ лева, извършени разноски по производството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.
В законна сила на 13.8.2021г.
472 Административно дело No 108/2021, IX състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИМЕКС ООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 16.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АГРОИМПЕКС „ООД, ЕИК 201689269, представлявано от управителя Светлана Владова Михайлова , чрез адв. П.П. *** , със съдебен адрес ***, офис 22 против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/4824/15.10.2020 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 108 по описа за 2021 г. на Административен съд – гр.Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 108/2021 г. към адм. дело № 1280/ 2020 г., двете по описа на Административен съд – гр.Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
473 Административно дело No 109/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МАГИ КОМ 1 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Маги Ком 1“ ЕООД с ЕИК 202784026, със седалище и адрес на управление с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, ул. „Георги Димитров“ № 13, представлявано от Димитър Георгиев Игнатов против Заповед № ФК-481-0077504/31.08.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП, потвърдена с Решение № ГДФК – 133/06.10.2020 г. на Директор Дирекция „Оперативни дейности“ Главна дирекция „Фискален контрол“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 109/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.3.2021г.
474 Административно дело No 110/2021, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 2.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.П.Т. ЕГН ********** с адрес: ***, чрез процесуален представител адв. С. от ПАК , със съдебен адрес *** , оф. 6 против Заповед № 2473/21.12.2020 г. на Кмета на община Пазарджик като неоснователна. ОСЪЖДА Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес: *** да заплати на Община Пазарджик сумата от 200,00 /двеста/ лв. Разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
475 Административно дело No 111/2021, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 31.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес *** представляван от адв. Х. С. от ПАК , със съдебен адрес *** , оф. 6 Заповед № 2474/21.12.2020 г. на Кмета на община Пазарджик, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „ Лятна кухня“ с идентификатор по КК 00254.501.380.2 , находящ се в поземлен имот с идентификатор 00254.501.380 , съставляващ УПИ VІІІ-380, кв.16 по плана на с. Алеко Константиново , общ. Пазарджик - като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес *** представляван от адв. Х. С. от ПАК , със съдебен адрес *** , оф. 6 против Заповед № 2474/21.12.2020 г. на Кмета на община Пазарджик, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „ складово помещение “ с идентификатор по КК 00254.501.380.3 , находящ се в поземлен имот с идентификатор 00254.501.380 , съставляващ УПИ VІІІ-380, кв.16 по плана на с. Алеко Константиново , общ. Пазарджик - като неоснователна. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес *** представляван от адв. Х. С. от ПАК , със съдебен адрес *** , оф. 6 , сумата от 705,00 лв., представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото по съразмерност . ОСЪЖДА Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес *** да заплати на Община Пазарджик сумата от 100,00 лв., представляваща направени от ответника разноски по делото по съразмерност. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
476 Административно дело No 112/2021, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.5.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №21-1006-000032 от 18.01.2021г. на Началник група, Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо С.И.Д., ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на пътно превозно средство, лек автомобил „Мерцедес С 350“ с рег. № СВ2776КТ за срок от шест месеца, като са отнети Свидетелство за регистрация на МПС № 010347727 и два броя регистрационни табели с рег. № СВ2776КТ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на С.И.Д., ЕГН: **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 14.5.2021г.
477 Административно наказателно дело (К) No 114/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 605/23.12.2020 г. постановено по АНД № 1385/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА П.С.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на ОД на МВР Пазарджик, сумата от 80 (осемдесет) лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
478 Административно дело No 115/2021, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Б.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.Б.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, сумата в размер на 2000 (две хиляди) лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ за период в Затвора гр. Пловдив и Затвора гр. Пазарджик през времето от 01.05.2017г.-20.07.2018г. и от 06.11.2019г. до 16.11.2020г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.Б.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, законна лихва върху присъдената сума, считано от 14.09.2020г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Б.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 2000 (две хиляди) лева до предявения с иска размер от 10 000 лв., и за обезщетение за престоя в Затвора гр. Пловдив и Затвора гр. Пазарджик от 20.07.2018г.-30.07.2018г. и 01.05.2019г. до 19.07.2019г., с оглед липсата на данни да е бил в Затвора гр. Пловдив или Затвора гр. Пазаржик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ да заплати на А.Б.Т., ЕГН ********** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ , София да заплати на адвокат Г.М. сумата в размер на 120 (сто и двадесет) лева, представляваща адвокатско възнаграждение за защита и съдействие по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата, съразмерно с уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
479 Административно наказателно дело (К) No 116/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Е.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СМОЛЯН Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 467 от 06.12.2020г., постановено по н.а.дело № 422 по описа на Районен съд Смолян за 2020г. ОСЪЖДА А.Е.М., ЕГН : **********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР, Смолян, сумата от 80,00лв.(осемдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
480 Административно дело No 117/2021, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.М.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на М.М.Т.,***,чрез адв.В.С. против ГД“Изпълнение на наказанията „- София, относно твърдяни нанесени неимуществени щети от бездействието на администрацията на Затвора Пловдив и Пазарджик,както и от пребиваването му в ареста в гр.Пловдив за периода 01.12.2018г. до 03.02.2021г поради пренаселени килии, наличие на мръсни килии, дървеници, хлебарки и гризачи в тях,липса на санитарен възел и течаща топла и студена вода, липса на светлина и чист въздух.липса на полагане на грижи за неговото здравословно състояние, и недопускане до работа , за сумата от 50 000 лв. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.
481 Административно наказателно дело (К) No 118/2021, X състав ЗАНН: ДИТ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132/07.12.2020 г., постановено по АНД №305/20г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
482 Административно наказателно дело (К) No 119/2021, X състав ЗАНН: ДИТ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.3.2021г.
Оставя в сила Решение № 131 от 07.12.2020 г., постановено по нахд № 307/2020 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е изменено Наказателно постановление № 13-002162 / 03.08.2020 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик и с което постановление за нарушение на чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 173, ал. 1 от Наредба 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използването на работното оборудване, на основание чл. 413, ал. 2 от КТ на “Ресайкъл компани” ЕООД, гр. София, с ЕИК 204680834 е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв., която с първоинстанционното решение е намалена на 1 500 лв. Осъжда “Ресайкъл компани” ЕООД, гр. София, с ЕИК 204680834 да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик разноски по делото в размер на 80 лв. /осемдесет лева/. Решението е окончателно.
483 Административно наказателно дело (К) No 120/2021, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РЕЛАКС-ХД ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260053/07.12.2020 г., постановено по АНД № 171/2020 г. по описа на Районен съд Велинград, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление № 13-002051 от 02.04.2020 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик, с което на „РЕЛАКС-ХД“ ЕООД с ЕИК 203916025, адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 21, бл.Б, ет.1, ап.10 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.63, ал.2, вр. с ал.1 от КТ. ОСЪЖДА „РЕЛАКС-ХД“ ЕООД с ЕИК 203916025, адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 21, бл.Б, ет.1, ап.10 да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик сумата от 160 (сто и шестдесет лева), представляваща сторените разноски по делото пред две съдебни инстанции. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
484 Административно наказателно дело (К) No 121/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Ц.К. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260055/08.12.2020 г., постановено по НАХД № 81/2020 г. по описа на на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
485 Административно дело No 122/2021, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Ю.В.А., ЕГН: **********,***, офис 1, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 42 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г., в производството по които е отменен Електронен фиш, серия К, № 1023163 на ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 03.02.2021г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Ю.В.А., ЕГН: **********,***, офис 1, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 21.4.2021г.
486 Административно дело No 123/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.2.2021г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № 138/13.01.2021г. на Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ Ж-14/08.11.2021г. на Н. Азис срещу Заповед № Л-1727/18.12.2020г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 123/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 4.8.2021г.
487 Административно дело No 125/2021, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. А.С. – в момента изтърпяващ наказание „ лишаване от свобода“ в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № Л-1261/24.09.2020 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик , с която на основание чл. 101 т.2 от ЗИНЗС във връзка с чл. 102 ЗИНЗС , във връзка с чл. 105 ал.1 ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „ извънредно дежурство по поддържане на чистотата и хигиената за срок от седим дни „ за неспазване на чл. 96 т.3 ЗИНЗС , което представлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 100 ал.1 във връзка с ал.2 т.1 и т.5 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 125/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 6.3.2021г.
488 Частно административно дело No 126/2021, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Разпореждане от 8.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Д.К. с ЕГН ********** ***, подадено чрез адв. А. *** против неоснователни действия на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, за задържане на издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2021г.
489 Административно дело No 127/2021, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.П.Ч. с ЕГН ********** *** против Заповед № 45/11.01.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Надстройка на кота + 9.25 м на Многофункционална сграда“, изпълнен върху плоския покрив на кота + 9.25 м, над самостоятелно обособен обект за жилище на третия етаж на „Многофункционална сграда“ с идентификатор 55155.504.104.6 в ПИ, с идентификатор 55155.504.104 по КККР, съставляващ УПИ ІІІ-104, кв. 348 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Константин Величков“ № 31, гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Ц.П.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
490 Административно наказателно дело (К) No 128/2021, XI състав ЗАНН: ИААА С.В.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260177 от 18.12.2020 по анд 503/20 г. на РС Пазарджик. Решението е окончателно.
491 Административно наказателно дело (К) No 129/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК КОЛОВАГ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260189 от 29.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 533/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „Коловаг“ АД, ЕИК 112131492, със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. „Любен Каравелов“ № 2В, представлявано от Е.С.Й., направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
492 Административно наказателно дело (К) No 130/2021, X състав ЗАНН: НАП ДИ КА СИ-1 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260145/02.12.2020 г., постановено по АНД № 994/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
493 Административно наказателно дело (К) No 131/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Л.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 583 от 24.11.2020г., постановено по а.н.дело №1471 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА Б.Л.Т., ЕГН: **********,***. к. Надежда І, бл. № 127, вх. Ж, ет.5, ап. 113 да заплати на Областна дирекция на МВР, гр. Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
494 Административно дело No 132/2021, VII състав ДОПК Г.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на Г.А.Г. *** против Решение № 350/29.10.2020 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане за отказ за погасяване по давност изх. № С200013-137-0006616/30.07.2020 г., издадено от гл. публичен изпълнител. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за заплащане на разноски за процесуално представителство на ТД на НАП Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.3.2021г.
495 Административно наказателно дело (К) No 133/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК З.С.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
Оставя в сила Решение № 260159 от 14.12.2020 г., постановено по нахд № 274/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено Наказателно постановление № 19-0340-001931 / 13.12.2019 г., издадено от началника на Районно управление – Септември при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 179, ал. 2, предл. 1 от същия закон на З.С.М. *** е наложена глоба в размер на 200 лв. Осъжда Районно управление – Септември при Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на З.С.М. *** разноски по делото в размер на 700 лв. /седемстотин лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
496 Административно наказателно дело (К) No 134/2021, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ СБПЛРПЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26009 от 08.01.2021г., постановено по н.а.дело № 1042 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив, да заплати на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания Св. Петка Българска“ ЕООД, ЕИК 112059210, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, м. „4-ти километър“, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
497 Административно наказателно дело (К) No 135/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260046/03.12.2020 г., постановено по АНД № 147/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик да заплати на „Монтажи Ко“ ЕООД направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно.
498 Административно наказателно дело (К) No 136/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260048/08.12.2020 г. постановено по АНД № 146 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда - Пазарджик , с адрес : гр.Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 15 А , ет.3 да заплати на „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление : гр.София, 1220 , бул. „Илиянци „ № 72 , представлявано от управителя Белин Маринов, сторените в настоящото производство разноски в размер на 300,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
499 Административно наказателно дело (К) No 137/2021, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260045 от 03.12.2020г., постановено по а.н.дело №145 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020 г. ОСЪЖДА Дирекция "Инспекция по труда" да заплати на „Монтажи Ко“ ЕООД, ЕИК 175329555, седалище и адрес на управление гр. София 1220, бул. Илиянци №72, представлявано от Белин Маринов сумата от 300 лева, представляващи направени разноски в касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ :/П/ ЧЛЕНОВЕ : 1. /П/ 2. /П/
500 Административно наказателно дело (К) No 138/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК М.Й.Н. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260052 от 14.12.2020г., постановено по АНД № 139/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на М.Й.Н., с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
501 Административно наказателно дело (К) No 139/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260047/07.12.2020 г. по АНД № 141/ 2020 по описа на Районен съд – Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, представлявано от управителя Белин Маринов, направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
502 Административно дело No 140/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.Т. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 23.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Т.,***, чез адв. С.С. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0310-000004/11.01.2021 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2021г.
503 Административно дело No 141/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.Т. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 23.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Т.,***, чез адв. С.С. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-0310-000005/11.01.2021 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2021г.
504 Административно дело No 143/2021, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.3.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 143/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите на адм. дело № 143/2021 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 65/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
505 Административно дело No 144/2021, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър ДП НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 25.6.2021г.
Съдът счита, че настоящото производство следва да бъде прекратено, тъй като по делото, на основание чл. 155, ал. 1 от АПК, е постъпила молба за оттегляне на жалбата от страна на процесуалния представител на жалбоподателя. По делото липсва искане за присъждане на разноски от страна на ответника или заинтересованата страна. Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ДП „Научно-производствен център“ с ЕИК 205407678, против Заповед № 18-579/15.01.2021 г. на Началника на СГКК Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 144/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез Административен съд – Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2021г.
506 Административно наказателно дело (К) No 145/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Р.П. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 607/29.12.2020 г. постановено по АНД № 1389/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-1006-000020 от16.01.2020г. издадено от Началник Група в Сектор „ПП“ при ОД на МВР, с което на касатора на основание чл. 183, ал.7 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец Осъжда ОДМВР Пазарджик да заплати на Д.Р.П. с ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 350лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
507 Административно наказателно дело (К) No 146/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Г.Й.С. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №6 от 06.01.2021г., постановено по а.н. дело № 1391 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г., в частта с което е отменено Наказателно постановление № 20-1006-001397 от 05.06.2020 г., издадено от Началник Група в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР, Пазарджик, в частта с която на Г.Й.С., с ЕГН: **********, от адрес ***, за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал. 6 във вр. с чл. 183, ал. 5, т.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
508 Частно админист. наказателно дело (К) No 147/2021, XI състав Частни КАНД и КАД М.Л.Б. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 17.2.2021г.
ОТМЕНЯ Определение № 9 от 13.01.2021 г. на Пазарджишки районен съд, НК, постановено по нахд № 1866/2020 г. с което е прекратено производството по нахд № 1866/2020 г. по описа на Пазарджишки районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. Отменя и връща за ново разглеждане
509 Административно наказателно дело (К) No 148/2021, X състав ЗАНН: АДФИ В.К.В. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 7.5.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 260175/17.12.2021 г. по АНД 1177/2020 г. по описа на РС - гр. Пазарджик. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ Наказателно постановление 11-01-72/31.07.2020 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което е наложена глоба в размер на 2415.62 лева на основание чл.254 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за нарушение на чл.112, ал.1, т.2 вр. чл.112, ал.2, т.2 от ЗОП. ОСЪЖДА Агенция за държавна финансова инспекция да заплати на В.К.В. направените разноски в производството в размер на 790 лева за адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
510 Административно дело No 149/2021, VIII състав Изборен кодекс Д.К.Х. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Х. *** против Решение № 246/08.02.2021 г. на ОИК Септември, с което на основание чл.87, ал.1, т.1 във вр. с чл. 30 от Изборния кодекс, чл.463 от същия кодекс, във р. с чл.42, ал.1, т.5 и ал.5 от ЗМСМА, ОИК- Септември е прекратила предсрочно пълномощията на Д.К.Х., обявен за избран за кмет на с. Ветрен дол, общ. Септември. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 20.4.2021
Административно дело № 3331/2021
Определение № 4996 от 20.04.2021г. на ВАС - софия, Трето отделеншие по АД № 3331/2021г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К. ***, против решение № 171 от 01.03.2021г., постановено по административно дело № 149 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021г., 8 състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3331/2021 г. по описа на Върховния административен съд, Трето отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред петчленен състав на Върховния административен съд, в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2021г.
511 Административно дело (К) No 151/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) А.Д.П.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1044 от 23.12.2020г., постановено по адм. дело № 1058 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
512 Административно наказателно дело (К) No 152/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ МОНТАЖИ КО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260049/08.12.2020 г. на Районен съд–Панагюрище, постановено по АНД № 150 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
513 Административно наказателно дело (К) No 153/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ С.М.И. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260051 от 14.12.2020г., постановено по н.а.х. дело № 138/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСЪЖДА С.М.И., ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
514 Административно дело No 154/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.Я.А. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Я.А. с ЕГН ********** *** против Заповед № 21-0340-000020/27.01.2021 на Началника на РУ - Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.4.2021г.
515 Административно дело No 155/2021, IX състав КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 21.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.Д.Г. ЕГН ********** *** , представляван от адв. П.Б.Б. *** , със съдебен адрес *** против Решение № Ц1012-12-173#3/15.01.2021 г. , издадено от Миглена Христова Кемерова , действаща за директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик., с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-5204-44/01.10.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица , с което съответно е отменено Разпореждане № 121-00-5204/30.07.2020 г. – като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Д.Г. ЕГН ********** *** , представлявано от адв. П.Б.Б. *** , със съдебен адрес *** да заплати на ТП на НОИ -Пазарджик разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 8.7.2021
Административно дело № 6644/2021
Разпореждане № 8305 от 08.07.2021г. на ВАсС - София, шесто отделение по АД № 6644/2021г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.Д.Г. срещу решение № 322 от 21.04.2021 г., постановено по адм. дело № 155 по описа за 2021 г. на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6644 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 21.7.2021г.
516 Административно дело No 156/2021, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Х.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.5.2021г.
ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на П.Х.Ш. *** сумата от 300 /триста / лева представляваща парично обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди – негативни емоции и тревоги за времето от 28.08.2017 г. – 10.06.2019 г. в резултат от наказателно постановление № 17-0340-000204, издадено от Началника на РУ Септември към ОДМВР Пазарджик, отменено със съдебно решение № 1262/10.06.2019 г. по кнахд № 993/2019 г. на Административен съд Пловдив, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба-09.02.2021 г. до окончателното изплащане на сумата., като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер от 5000 лв, като недоказан. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на П.Х.Ш. *** сумата от 10/десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.6.2021г.
517 Административно наказателно дело (К) No 157/2021, X състав ЗАНН: ИААА А.В.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260179/23.12.2020 г. постановено по АНД № 600/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
518 Административно дело No 158/2021, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Д.Г.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 10 000 лева за имуществени и неимуществени вреди – от които имуществени в размер на 1188лв. за период –месец октомври 2020г. – до 02.03.2021г. ОСЪЖДА Д.Г.А. с ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
519 Административно дело No 160/2021, XIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадена жалба от Р.Р.Т., ЕГН ********** ***, с която се иска да се отмени мълчалив отказ на кмета на Община Сърница за извършване на административна услуга. ОСЪЖДА Р.Р.Т., ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Сърница сума в размер на 100 /сто/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от получаване на преписа.
В законна сила на 29.7.2021г.
520 Административно дело No 162/2021, VII състав Кодекс на труда ЕТ К.-С.9.-К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.2.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 162/2021 г по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пещера. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя на посочения съдебен адрес за сведение.
521 Административно дело No 163/2021, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.Г.Ш. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.5.2021г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на отказ рег. № 3670-3587/19.02.2020г. на Началника на РУ – Велинград за издаване на разрешение за съхранение и носене и употреба на късо огнестрелно оръжие на Б.Г.Ш. ***. Осъжда Началника на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик сума в размер на 1880 лв. възнаграждение за адвокат и съдебни разноски на Б.Г.Ш. ***. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.
В законна сила на 5.6.2021г.
522 Административно дело No 164/2021, IX състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОПОС 2014-2020 ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС В МОСВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 21.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Велинград срещу Решение от 02.03.2020 г. на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (РУО на ОПОС), Валерия Калчева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към Министерството на околната среда и водите, с което е определена и наложена финансова корекция в размер на 10 % от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014 – 2020 г. разходи, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, по сключения договор № 1426 от 27.12.2019 г., с изпълнител „Балканика Технолъджи“ ДЗЗД на стойност 6 178 000 лева без ДДС. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Министерство на околната среда и водите сума сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер от 600,00 /шестотин / лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд.
523 Административно дело No 165/2021, XIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 4.6.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №108 от 18.01.2021 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е наредено премахване на незаконен строеж „навес с барбекю“, собственост на Д.И.И., находящ се в УПИ ХVII-284, кв.24 по плана на с.Мокрище, общ.Пазарджик, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ вр. чл.225, ал.2, т.2 и вр.чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Д.И.И., ЕГН ********** с адрес *** направените по делото разноски в общ размер на 980.00 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
524 Административно дело No 166/2021, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД,
ЕЛТРЕЙД ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК 822088224 гр. София и „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302, гр. Ботевград против Заповед № 108/01.02.2021г. издадена от Иванка Вощанска- за кмета на община Септември. ОСЪЖДА „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК 822088224 гр. София и „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302, гр. Ботевград общо да заплатят на Община Септември сумата от 1400/ хиляда и четиристотин/ лева разноски по делото. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
525 Частно админист. наказателно дело (К) No 167/2021, XI състав Частни КАНД и КАД В.Д.К. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.3.2021г.
ОТМЕНЯ Определение № 8/13.01.2021 г., постановено по адм. дело № 1864/2020 г. по описа на Районен съд - Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на В.Д.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Наказателно постановление № 18-0340-000314/15.03.2018 г. на Началника на РУ - Септември. Определението не подлежи на обжалване.
526 Административно наказателно дело (К) No 168/2021, X състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Т.М.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
Оставя в сила Решение № 260005 от 20.01.2021 г., постановено по нахд № 253/2020 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е отменено Наказателно постановление № 2020-310-24-15 / 23.09.2020 г., издадено от директора на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, на основание чл. 209, ал. 1, предл. 1 от същия закон на Т.М.К. *** е наложена глоба в размер на 300 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
527 Административно наказателно дело (К) No 169/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ МОНТАЖИ КО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260055/17.12.2020 г. на Районен съд–Панагюрище, постановено по АНД № 149 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. ОСЪЖДА „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление : гр.София, 1220, бул.“Илиянци „ № 72 представлявано от управителя Белин Маринов,чрез адв. Д.П. от САК , със съдебен адрес *** да заплати на Дирекция „Инспекция по труда „ гр. Пазарджик сторените в настоящото производство разноски в размер на 100,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
528 Административно дело No 170/2021, I състав КСО Р.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1040-02-174/29.12.2020г. на Директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 0-02-000-00-01428528/19.11.2020г. на Ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ гр. Бургас да заплати на Р.С.К., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на общо 610 лв. (шестстотин и десет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.6.2021г.
529 Административно дело No 171/2021, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.Р., ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П.,*** против Заповед № РД-65/25.01.2021 г. на Кмета на Община – Брацигово. ОСЪЖДА А.С.Р., ЕГН ********** *** да заплати кмета на Община Брацигово направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
530 Административно дело No 172/2021, IX състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.В.Б. ЕГН ********* с адрес *** подадена чрез адв. В.П. от ПАК със съдебен адрес *** Заповед № 8121К-1925/08.02.2021 г. на Министъра на вътрешните работи , в частта по т. 2, с която на основание чл. 214, ал. 1, т. 1 от ЗМВР А.В.Б. е временно отстранен от длъжност, като на основание чл. 215, ал. 1 от ЗМВР е разпоредено да му бъдат иззети служебната карта, личен знак и оръжие. ОСЪЖДА Министър на МВР да заплати от съответния бюджет в полза на А.В.Б. ЕГН ********* с адрес *** сумата от 630,00 лв. /шестотин и тридесет лева/, представляваща сторени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
В законна сила на 21.7.2021г.
531 Административно дело No 173/2021, VIII състав ДОПК А.И.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.П. ***, ЕГН ********** против Акт за установяване на задължения № АУ001868/20.11.2020г. издаден от орган по приходите в сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, потвърден с Решение № 13-881-001/28.01.2021г. на началник отдел “МДТ” при Община Пазарджик. ОСЪЖДА А.И.П. ***, ЕГН ********** *** сумата от 310.87 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2021г.
532 Административно дело No 174/2021, XIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 13.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №84 от 29.01.2021 г. на кмета на Община Панагюрище за премахване на незаконен строеж „навес“, извършен от А.Г.Д., находящ се в УПИ III-1390, кв.52 по плана на гр.Панагюрище, обл.Пазарджик, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ вр.чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на А.Г.Д., ЕГН ********** с адрес *** направените по делото разноски в общ размер на 860.00 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
533 Административно дело No 175/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Д.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Д.Д.М./***/ за сумата от 10 000 лв ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 175/21г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред тричленен състав на АС Пазарджик.
В законна сила на 2.4.2021г.
534 Административно дело No 176/2021, IX състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА ИА ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 10.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Костадин Холянов в качеството му на Кмет на Община Ракитово, обл. Пазарджик, с адрес : гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров „ № 57 Решение № 1002-33/01.02.2021 г. на Изпълнителни директор и Ръководител на Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта в която е отказана верификация на разход извършен за изработване „Ръководство за родители“ в размер на 10536,00 лв. ВРЪЩА ДЕЛОТО под формата на преписка за ново произнасяне от страна на административния орган в едномесечен срок от влизане на решението в сила, при съблюдаване на указанията за приложение на материалния и процесуалния закон, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.7.2021г.
535 Административно дело No 177/2021, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.Б.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.4.2021г.
ОТМЕНЯ, Заповед № 130 от 29.01.2021 г. на кмета на община Несебър, с която е заличена регистрацията на Н.Б.Г., ЕГН **********,***. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.6.2021г.
536 Административно дело No 178/2021, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 2.3.2021г.
Отхвърля искането на Община Лесичово съдът да се разпореди в полза на общината да бъде възстановена недължимо внесена държавна такса в размер на 19 335,70 лв. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от Община Лесичово, пред Върховния административен съд, с частна жалба, подавана чрез настоящия съд. Определението да се съобщи на Община Лесичово като й се изпрати препис от същото.
537 Административно дело No 179/2021, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.М.А.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.А., в момента в ареста Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.3.2021г.
538 Частно административно дело (К) No 181/2021, XI състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 2.4.2021г.
ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А. от заплащане на държавна такса за образуване на ч.к.а.х. дело № 181/20021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 89/18.01.2021 г. по адм. дело № 1458/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
539 Административно наказателно дело (К) No 182/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.Б. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 06.01.2021г., постановено по н.а.дело № 20205220201469 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
540 Административно наказателно дело (К) No 183/2021, X състав ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.4.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260164/15.12.2020 г., постановено по НАХД № 1110/2020 по описа за 2020 г., Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол гр.София да заплати на „Трансконсулт-БГ“ ООД, ЕИК 121389659 направените в касационното производство разноски в размер на 480 лева за адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
541 Административно дело No 184/2021, IX състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица М.М.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.7.2021г.
на основание чл. 160, ал. 1, пр. трето от ДОПК, Административен съд Пазарджик : Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ по жалба на М.М.Ч. ЕГН ********** *** против Ревизионен акт № Р-16001319005996-091-001/16.11.2020 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив потвърден с Решение № 101/05.02.2021 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика ” – Пловдив при ЦУ на НАП, като неоснователно. ОСЪЖДА М.М.Ч. ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите 200.00 /двеста лева/ разноски по настоящото дело, съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Препис от решението да се връчи на страните ведно със съобщенията за изготвянето му. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, чрез Административен съд Пазарджик до Върховен административен съд.
542 Административно дело No 185/2021, I състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Ф.М.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319005978-091-001/16.11.2020 г. издаден от Началник на сектор В.П.А. и П. И. А. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив относно определените в тежест на Ф.М.Ч. допълнителни задължения за ДДФЛ за 2014г. за сумата над 5 321.05 лв. (над 3403.89 лв. главница и над 1917.16 лв. лихва) и за сума в размер на 714.78 лв. задължение по ЗДДФЛ за 2017г. (главница 567.90 лв. и лихва 146.88 лв.). ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Ф.М.Ч. с ЕГН ********** сумата от 100.15 лв., представляваща разноски за настоящето производство. ОСЪЖДА Ф.М.Ч. с ЕГН ********** да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 653.00 лв., представляваща разноски за настоящето производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/
543 Административно дело No 187/2021, I състав Закон за социално подпомагане Н.А.Г. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.Д. срещу Заповед № ЗСП/Д-РА-ПЩ/1823/17.12.2020 г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера, потвърдена с Решение № 13-РД06-0008/29.01.2021 г. на Директора на РДСП-Пазарджик. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.5.2021г.
544 Административно наказателно дело (К) No 188/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.А.Ч. РУ НА МВР ГР. СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260008/08.01.2021 г., постановено по АНД № 1083/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
545 Частно админист. наказателно дело (К) No 189/2021, XI състав Частни КАНД и КАД Г.Б.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 26.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 260021 от 17.12.2020 г. на Панагюрския районен съд, постановено по нахд № 269 /2020 г., с което е прекратено производството по нахд № 269/2020 г. по описа на Панагюрския районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
546 Административно наказателно дело (К) No 190/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260003/18.01.2021 г. по АНД 230/2020 г. по описа на РС - гр. Панагюрище с което е потвърден електронен фиш серия К № 3897448, издаден от ОДМВР Пазарджик. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 3897448, издаден от ОДМВР Пазарджик, с който на З.А.А., е наложено административно наказание за нарушение на чл.21, ал.2 вр. ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.2, г.2 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на З.А.А. направените разноски в производството в размер на 600 лева за адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
547 Административно дело No 193/2021, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.А.Р. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №21-0340-000025 от 03.02.2021г. на Началник Районно управление, гр. Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Р.А.Р., ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на пътно превозно средство, с рег. № РА6119КР за срок от една година, като са отнети два броя регистрационни табели с рег. № РА6119КР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР да заплати на Р.А.Р., ЕГН: **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 16.4.2021г.
548 Административно дело No 194/2021, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Я.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 24.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Я.Г. ***, подадена чрез адв. Т. при САК срещу мълчалив отказ за произнасяне по искане с вх. № 237200-14842/22.12.2020 г. от Началника на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 194/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
549 Административно дело No 195/2021, VII състав Закон за опазване на околната среда БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД Г.Х.Н.,
Д.Н.А.
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 25.6.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 195/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София-град. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
550 Административно наказателно дело (К) No 196/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК К.З.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 21 от 21.01.2021г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 1283/2020г, по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 2152200 от 12.05.2018 г. издаден от ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА К.З.А., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
551 Административно наказателно дело (К) No 197/2021, X състав ЗАНН: ДИТ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/17.12.2020 г. постановено по АНД № 306/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА „Ресайкъл Компани“ ЕООД, с ЕИК 204680834, със седалище и адрес на управление гр. София, 1142, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 82, вх.А, първи надпартерен етаж, да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Пазарджик, сумата от 80 (осемдесет) лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
552 Административно наказателно дело (К) No 198/2021, X състав ЗАНН: ДИТ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 17.12.2020г., постановено по а.н.дело №309 по описа на Районен съд Велинград за 2020 г. ОСЪЖДА „РЕЙКАСЪЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 204680834, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски“ №82, представлявано от управителя Й.Д.Г. с ЕГН ********** да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. София, направените по делото разноски за юристконсултско възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : /П/ ЧЛЕНОВЕ : 1. /П/ 2./П/
553 Административно наказателно дело (К) No 199/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ ДИНЕЛА БГ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260059 от 22.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 368/2020 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
554 Частно административно дело (К) No 201/2021, XI състав Частни КАНД и КАД ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ И.Т.Т. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 26.2.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно дело № 201 по описа за 2021г. на Административен съд-Пазарджик ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд по компетентност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
555 Административно дело No 202/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Х.Т. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0340000197/16.12.2020 г. на Началник РУ – Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на А.Х.Т. с ЕГН ********** *** е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС „Пежо Боксер 350 ЛХ“ с № РА 480 3КН за срок от една година и са отнети две регистрационни табели. ОСЪЖДА Началник РУ – Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на А.Х.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева.
В законна сила на 12.5.2021г.
556 Административно наказателно дело (К) No 203/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 17/20.01.2021 г., постановено по АНД № 1351/2020г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА И.Н.И., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на ОДМВР Пазарджик сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
557 Административно наказателно дело (К) No 204/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК О.С.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260004/07.01.2021 г. , постановено по АНД № 515 по описа на Районен съд – Пазарджик за 2020 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
558 Административно наказателно дело (К) No 205/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260174/17.12.2020 г. постановено по АНД № 950/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
559 Административно наказателно дело (К) No 206/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260173 от 17.12.2020 година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 948 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА Б.Т.М., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на ОДМВР Пазарджик сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
560 Административно наказателно дело (К) No 207/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10/07.01.2021 г. постановено по АНД № 1284/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
561 Административно наказателно дело (К) No 208/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260172/17.12.2020 г. постановено по АНД № 947/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
562 Административно наказателно дело (К) No 210/2021, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГАП СТРОЙ 19 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260027 от 25.01.2021г., постановено по а.н.дело №951 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
563 Административно дело No 211/2021, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.6.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 420/12.08.2020 г. на Кмета на Община – Брацигово, за изменение на ПЗ и РУП за част от кв. 19, УПИ I-126, IV-125-ТУ и V-125 –ТУ по РП на с. Исперихово, общ. Брацигово, с които се ситуира свързано застрояване с височина до 4.5 м, Пзастр.?60%, Позел.?40%, Кинт?1.2 по означенията и корекциите върху приложената скица-проект. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.7.2021г.
564 Административно дело No 212/2021, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, срещу Решение № 9 по Протокол № 1 от 27.01.2021 г. на Общински съвет Пазарджик, с което извършена промяна на характера на собствеността, от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на поземлен имот с идентификатор 65468.103.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сбор, местност „Капанищата“, с площ 118 492,00м?, трайно предназначение на територията „земеделска“, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, номер по предходен план: 103012, категория на земята VІІІ, като е упълномощен Кмета на община Пазарджик да извърши всички действия по актуването на имота с акт за частна общинска собственост. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 212 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Препис от определението да се връчи на страните. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 27.7.2021г.
565 Административно дело No 213/2021, XII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ ТАКА ПОДАДЕНИЯ ПРОТЕСТ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим с оглед оттегляне на обжалвания административен акт и на основание чл. 159, т. 3 и т. 4 от АПК ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 213/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. ОСЪЖДА ОбС Пазарджик да заплати на ОП Пазарджик сума в размер на 20 лева за направените разноски за обнародване в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 14.7.2021г.
566 Административно дело No 214/2021, X състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 7.7.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, подаден против Решение № 11/27.01.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 1, с искане за прогласяване на същото за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 214/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез Административен съд – Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 14.7.2021г.
567 Административно наказателно дело (К) No 215/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260168/ 16.12.2020 г. , постановено по АНД № 2417/ 2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА М.М.М. ЕГН ********** *** представляван от адв. Д.А. *** да заплати на ОДМВР – Пазарджик разноски в настоящото производство за възнаграждение на юрисконсулт в размер на 100,00 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
568 Административно наказателно дело (К) No 216/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 260169 от 16.12.2020г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 2418/2019 г. ОСЪЖДА М.М. Митков, ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
569 Административно наказателно дело (К) No 217/2021, XII състав Други по ЗАНН СИНХРОСТИЛ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 608 от 29.12.2020 г., постановено по АНД № 1345 по описа за 2020 г. на Районен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА ""Синхростил" ООД, с ЕИК200377081, представлявано от управителя Г.К.П., да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
570 Административно наказателно дело (К) No 218/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Г. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260007/07.01.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 93/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
571 Административно наказателно дело (К) No 219/2021, XI състав Други по ЗАНН ВИРАЖ В ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 593/11.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1693/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „Вираж В“ ЕООД, ЕИК 201132925, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл. 149, вх. А, ет. 6, ап. 18, представлявано от В. И. И., да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
572 Административно наказателно дело (К) No 220/2021, X състав ЗАНН: ДКСБТ ИНТАР ЕКС ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260129/16.11.2020 г. постановено по АНД № 571/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Интар екс“ ЕООД, ЕИК 2032666944, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, с. Поибрене, ул. „Тополница“ № 6, да заплати на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата гр. София, сумата от 80 (осемдесет) лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
573 Административно наказателно дело (К) No 221/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260146 от 02.12.2020г., постановено по а.н. дело № 426 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
574 Административно наказателно дело (К) No 222/2021, XII състав ЗАНН: НАП РОМЕА СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 606/ 29.12.2020 г. по АНД № 1209/ 2019 г. по описа на Районен съд - Пазарджик и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателни постановления : № 439484-F471966/29.05.2019 г., № 439479-F423167/29.05.2019 г., № 439486-F471993/29.05.2019 г., № 439481-F423175/29.05.2019 г.,издадени от Директора на офис /дирекция/ за обслужване гр.Пазарджик към ТД на НАП гр.Пловдив, с които на „РОМЕА СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ “ ЕООД ЕИК 202870144, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Боян Мирков „ № 6, представлявано от управителя Станислав Тодоров Мангушев са наложени четири имуществени санкции в размер на по 500,00 лв. на основание чл. 179 ал.1 ЗДДС , за нарушения по чл. 125 ал.1 и ал.5 ЗДДС и чл. 125 ал.3 и ал.5 ЗДДС – като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „РОМЕА СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ “ ЕООД ЕИК 202870144, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Боян Мирков „ № 6, представлявано от управителя Станислав Тодоров Мангушев сторените по делото разноски в размер на 500,00 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
575 Административно дело No 223/2021, II състав КСО Н.Д.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 2.4.2021г.
Съдът счита, че няма пречка така заявената воля от страната да не бъде уважена, поради което на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.В., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, кантора 7, адв. К.И., срещу Решение № Ц1012-12-15#3 от 10.02.2021г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което са потвърдени Разпореждане № 0-12-000-00-01435234 от 17.12.2020 г. и Разпореждане № 0-12-000-00-1438698 от 07.01.2020 г., двете на ръководителя на осигуряването за безработица, с които е отказано изплащането на парични обезщетения за временна неработоспособност, поради общо заболяване по болничен лист № Е20202980880 за периода от 25.11.2020 г. до 08.12.2020 г. и болничен лист № Е20202981140 за периода от 09.12.2020 г. до 28.12.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 223/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващите страни.
В законна сила на 15.4.2021г.
576 Административно наказателно дело (К) No 224/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260016/18.01.2021 г., постановено по НАХД № 172/2020 по описа за 2020 г., на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
577 Административно наказателно дело (К) No 226/2021, XI състав ЗАНН: НАП МЕТАЛ ТРЕЙД ЕКСПОРТ ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 05.01.2021г., постановено по а.н.дело 1331 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
578 Административно наказателно дело (К) No 227/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 598/14.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1635/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението е окончателно.
579 Административно дело No 229/2021, I състав чл. 304 АПК Д.Г.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 25.3.2021г.
Р А З П О Р Е Д И НЕ НАЛАГА ГЛОБА на Началника на Затвора Пазарджик за неизпълнение на съдебно решение 89/11.02.2021г. постановено по административно дело № 83/21г. по описа на Административен съд Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 13.4.2021г.
580 Административно дело No 231/2021, VIII състав КСО Р.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 14.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.С.К. ***, против Задължителни предписания Изх. № ЗД-1-12-008371193/06.11.2020 г. до осигурителя „ГРГ Експорт“ ЕООД, издадени от контролен орган до ТП на НОИ Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 231/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА на Директора на ТП на НОИ Пазарджик жалбата на Р.С.К. *** за произнасяне по компетентност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.5.2021г.
581 Административно дело (К) No 233/2021, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Д.Р.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/ 27.01.2021 г. , постановено по адм. дело № 81/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик . ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати по сметка на ПАдмС държавна такса в размер на 70,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
582 Административно дело No 234/2021, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-25-107 от 12.02.2021 г., издадена от кмета на Община Ракитово, с която е наредено да се премахне незаконен строеж - Дървен навес над открита съществуваща тераса, находящ се в имот с идентификатор 62004.6.301 по КК на гр. Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Д.Б.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 710 (седемстотин и десет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.8.2021г.
583 Административно дело No 236/2021, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.Н.П. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.3.2021г.
ОТМЕНЯ Определение № 544/29.03.2021 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание на 27.04.2021 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.П., ЕГН ********** ***, против ЕР № 0125/009 от 15.01.2021 г. на НЕЛК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 236/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.4.2021г.
584 Административно дело No 237/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 1897/01.03.2021 г. на К.Д.И., понастоящем в Затвора Пазарджик.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.8.2021
Административно дело № 860/2021
Определение № 1292 от 04.08.201г. на Административен съд гр. Пазарджик , X - ти състав по КАД № 860/2021г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 926/28.05.2021 г. по адм. дело № 237/21 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно
В законна сила на 4.8.2021г.
585 Административно дело No 239/2021, VII състав ДОПК А.Г.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Г.К. против Решение № 19/29.01.2021 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му с вх. № 94-00-410/19.01.2021 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, срещу разпореждане с изх. № С200013-105-0421751/16.12.2020 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив по изп. дело № 200911459/2020 г. ОСЪЖДА А.Г.К. с ЕГН **********, адрес: *** да заплати на ТД на НАП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 268, ал. 2 ДОПК.
В законна сила на 11.6.2021г.
586 Административно дело No 241/2021, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.Ю. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.И.Ю. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати за периода от 01.08.2016 г. до 04.03.2021 г., сумата от 50 000 лева обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
587 Административно дело No 242/2021, III състав КСО А.И.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.И., ЕГН ********** ***, подадена адв. П. ***, със съдебен адрес ***, офис център 1, офис № 11 против мълчалив отказ на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик да се произнесе по жалба против Разпореждане № **********/2020 г. за отпускане на пенсия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 242/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.3.2021г.
588 Административно наказателно дело (К) No 243/2021, XI състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК С.В.П. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39/03.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1599/2020г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪДЖА ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.В.П., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
589 Административно наказателно дело (К) No 244/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ М.Д.И. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 23.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 28/27.01.2021 г. на Районен съд–Пазарджик, постановено по АНД № 1338 по описа на Районен съд – Пазарджик за 2020 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
590 Административно дело No 245/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 20.5.2021г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 245/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА същото на Административен съд Враца по компетентност. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
591 Административно дело No 248/2021, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.В.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К. против отказ от изплащане на финансова помощ по адм.договор № BG06RDNP001-6.001-1688-С01, подписан между ДФ Земеделие и К.В.К. ЕГН ********** . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 248/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. С оглед обстоятелството, че жалбоподателя, не заяви, че желае делото да се разглежда от АС Пазарджик, преписката да се изпрати на адресата посочен от жалбоподателя - Директора на ДФЗ РРА – Пловдив. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.5.2021г.
592 Административно дело No 249/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик, срещу Резолюция на Началник Затвора Пазарджик, по повод жалба вх. № Ж-17 от 25.02.2021г. на И., адресирана до Началник Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 249 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в седем дневен срок от съобщаването.
593 Административно наказателно дело (К) No 250/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260011 от 11.01.2021 г., постановено по а.н.дело № 1054 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-001451 от 02.05.2019 г. издадено от Началник Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, в частта с която на С.Д.Ф., за нарушение на чл. 24, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 20,00 лева. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-1006-001451 от 02.05.2019 г. издадено от Началник Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, в частта с която на С.Д.Ф., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 24, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 20,00 лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, гр. Пазарджик, да заплати на С.Д.Ф., ЕГН **********,*** сумата от 600,00лв.)шест стотин лева), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
594 Административно дело No 251/2021, XIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАЗАР-ВИТОША ЕООД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК,
АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 8.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „Пазар – Витоша“ ЕООД с която е бил предявен иск за причинени имуществени вреди в размер на 16 000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на исковата молба до пълното изплащане на сумата срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ Областно пътно управление Пазарджик на основание чл.205, ал.2 от АПК. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „Пазар – Витоша“ ЕООД с която е бил предявен иск за причинени имуществени вреди в размер на 16 000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на исковата молба до пълното изплащане на сумата срещу„Автомагистрали“ ЕАД на основание чл.232 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 251/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РАЗПОРЕЖДА връщане на исковата молба на „Пазар – Витоша“ ЕООД. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
595 Административно дело No 252/2021, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, с молба съдът да се произнесе против мълчаливия отказ, действията и бездействията на Началника на Затвора-Пазарджик относно жалба с вх. № М-416/22.02.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 252/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
596 Административно дело No 253/2021, IX състав Закон за семейни помощи за деца М.С.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2038/05.03.2021 г. на М.С.В. ЕГН ********** *** срещу Заповед № 3СПД/Д – РА 211/22.01.2021 г. на Дирекция „Социално подпомагане „ гр. Пазарджик като просрочена и ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№ 253/ 2021 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страната. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 24.3.2021г.
597 Административно дело No 254/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на И.А.К.,*** чрез адв. В.С. *** сумата от 500/петстотин/ лева обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 17.01.2020-16.03.2021 г. от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.А.К. против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 500 /петстотин / лева до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
598 Административно дело No 255/2021, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.6.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 255/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Враца. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
599 Административно дело No 256/2021, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 30.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова претенция на К.Д.И., с посочен адрес Затвор Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 20000,00лева, представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди в периода от 01.06.2016г. до 27.062019г., произтичащи от държането му в продължителна изолация в Затвора Бобов дол, отказа на Началник Затвора Пазарджик да замени режима на изтърпяване на наказанието в по-лек, държането му в самостоятелна постоянно заключена килия, в резултат на което се влошило психическото му здраве. . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
600 Административно дело No 257/2021, I състав чл. 304 АПК Е.К.З. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 16.7.2021г.
НАЛАГА на Кмета на община Белово за неизпълнение на Решение №569/19г. постановено по адм.д. № 384/19г. по описа на АС Пазарджик , глоба в размер на 200 /двеста/ лева. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
601 Административно наказателно дело (К) No 258/2021, XII състав ЗАНН: НАП ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260061 от 30.12.2020 г., постановено по АНД № 366/2020 на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА „Екс леге 2003“ЕООД, с ЕИК131036718, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Бяло море“№ 9, представлявано от Л.В.-Б.да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
602 Административно наказателно дело (К) No 259/2021, XII състав ЗАНН: ИААА Д.К.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260056 от 09.12.2020г. по АДН № 337/2020г. на Районен съд – Велинград, в частта, с която е потвърдено НП № 33-0000169/31.10.2019г. на началник на ООАА, за налагане на глоба в размер на 1500лева на основание чл. 93в, ал. 17, т. 1 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл. 36, пар. 1, т. i от Регламент/ЕС/№ 165/2014г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
603 Административно наказателно дело (К) No 260/2021, X състав ЗАНН: РИОСВ ПРОМ АГРО ТРЕЙД 68 ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 7.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260008/27.01.2021 г., постановено по НАХД № 226/2020 по описа за 2020 г., на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно.
604 Административно дело No 261/2021, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Г.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 26.3.2021г.
Присъединява административно дело № 261 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. към по-рано образуваното административно дело № 240 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. Прекратява формално административно дело № 261 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните като им се изпратят преписи от същото.
605 Частно админист. наказателно дело (К) No 262/2021, X състав Частни КАНД и КАД А.М.Л. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 260001/05.01.2021 г. по АНД № 1189/20 г. на Районен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
606 Административно наказателно дело (К) No 263/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 260025 от 25.01.2021 г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 595/2020г. ОСЪЖДА К.И.П. *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
607 Административно наказателно дело (К) No 264/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК И.Н.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.4.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260015/18.01.2021 г., постановено по НАХД № 516/2020 по описа за 2020 г., на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Пазарджик да заплати на И.Н.Д., ЕГН ********** направените в касационното производство разноски в размер на 500 лева за адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
608 Административно наказателно дело (К) No 265/2021, XI състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.П.Г. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 26.01.2021г., постановено по а.н.дело № 1572 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
609 Административно дело (К) No 266/2021, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Л.Г.М. Председател:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260319 от 23.12.2020 г., постановено по гр. д. № 4919/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
610 Административно дело No 267/2021, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.С.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.3.2021г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л 306/04.03.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик , с която на основание чл. 101, т. 7, във вр. с чл. 102, ал. 2 от ЗИНЗС на лишения от свобода А.С.Н. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 /четиринадесет/ денонощия“. ОСЪЖДА А.С.Н. в момента изтърпяващ наказание от свобода в 7-дневен срок да заплати по сметка на Административен съд Пазарджик държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева, като представи по делото платежен документ удостоверяващ плащането. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС, решението подлежи на касационно обжалване пред тричленен състав на ПзАС в 14- дневен срок считано от днес.
В законна сила на 29.4.2021г.
611 Административно дело No 268/2021, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 30.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск на К.Д.И. срещу ГДИН за изплащане на обезщетение от прекратено трудово правоотношение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 268/2021г., по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Дупница. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
612 Административно дело No 269/2021, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 31.3.2021г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА като задължава Началника на Затвора гр. Пазарджик да представи по административно дело № 269 по описа за 2021 год. по описа на Административен съд Пазарджик , записите от камерите в мястото за престой на открито , определено за Първо отделение в Затвора гр. Пазарджик на дата 05.03.2021 г. от 12,50 ч. до 14,30 ч. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик за освобождаване от заплащане на държавна такса дължима за разглеждане на молбата за обезпечаване на доказателства по настоящото дело в размер на 10,00 лв. ,както и молбата за предоставяне на безплатна правна помощ - като неоснователни. ОСЪЖДА К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик да заплати по сметка на ПзАС държавна такса в размер на 10,00 лв. Определението в частта му, с която е отхвърлено искането за освобождаване от внасяне на държавна такса и за предоставяне на безплатна правна помощ , подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на ПзАС в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 13.4.2021г.
613 Административно дело No 270/2021, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТАНДЕМ-СН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.6.2021г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд Пловдив. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
614 Частно административно дело (К) No 271/2021, X състав Частни КАНД и КАД ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ М.К.Р. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.3.2021г.
Изпраща по компетентност частната жалба (наречена „касационна”) на едночленния състав на Административен съд – Пазарджик, постановил протоколно определение от 26.01.2021 г., по адм. д. № 271/2021 г., за да бъде разгледана от него като искане за изменение на определението в частта му за разноските. Оставя без разглеждане частна жалба (наречена „касационна”) от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” против протоколно определение от 26.01.2021 г., постановено по адм. д. № 271/2021 г. от едночленен състав на Административен съд – Пазарджик в частта му за разноските и прекратява касационно административно дело № 271, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и на адвокат Г.М..
615 Административно наказателно дело (К) No 273/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.4.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ изцяло Решение № 18/20.01.2021 г., постановено по АНД № 1660/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-34/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ да заплати на на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от управителя д-р Цветелина Стайкова Спиридонова направените във въззивното производство разноски в размер на 300 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
616 Административно дело No 274/2021, XIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Л.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 19.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 274/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване и протест пред ВАС, в 7-дневен срок от днес, с оглед явяването на всички страни по делото.
В законна сила на 27.4.2021г.
617 Административно дело No 277/2021, XIII състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) И.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.5.2021г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на община Пазарджик за регистрация по настоящ адрес по заявление подадено на 11.02.2021 г. от И.С.С. ***. ВРЪЩА Заявление подадено на 11.02.2021 г. от И.С.С. *** за произнасяне по същото, при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на И.С.С. сума в размер на 510/ петстотин и десет/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния админстративен съд в 14 дневен срок от получаване на преписа.
В законна сила на 27.5.2021г.
618 Административно дело No 278/2021, VIII състав Закон за достъп до обществена информация К.И.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 16.3.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 278 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА административно дело № 278 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик по подсъдност на Административен съд-Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
619 Административно дело No 279/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №279/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на административен съд Пазарджик.
В законна сила на 15.6.2021г.
620 Административно дело No 280/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №280/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 15.7.2021г.
621 Административно дело No 281/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2320/12.03.2021 г. на К.Д.И., понастоящем в Затвора Пазарджик.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.8.2021
Административно дело № 859/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1331 ОТ 10.08.2021 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК ЕДИНАДЕСЕТИ С-В, ПО КАД № 859/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 515/24.03.21 по адм. дело № 281/21 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
622 Административно дело No 282/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Р.Т., с ЕГН **********,***, срещу некоректно извършена услуга с издаване на скица № С-0036/19.02.2021г. от кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 282/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Р.Т., с ЕГН **********,*** да заплати на Община Сърница разноски по производството в размер на 100 (сто)лева. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.4.2021г.
623 Административно дело No 283/2021, IX състав ДОПК М.А.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 6.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.М. с адрес *** , с искане за отмяна на наложена обезпечителна мярка от Главен публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик , обективирана с Постановление № С190013-023-000273/13.09.2019 г. , Постановление № С200013-139-000039/12.03.2020 г. и Постановление № С200013-023-000317/20.10.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 283/2021 г. по описа на Административен съд- Пазарджик . ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на ТД на НАП – Пловдив за разглеждане на подадената от жалба от М.А.М. с адрес *** , с искане за отмяна на наложена обезпечителна мярка от Главен публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик , обективирана с Постановление № С190013-023-000273/13.09.2019 г. , Постановление № С200013-139-000039/12.03.2020 г. и Постановление № С200013-023-000317/20.10.2020 г. съобразно указанията дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните .
В законна сила на 21.4.2021г.
624 Административно дело No 284/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СДВРП КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО уведомително писмо с рег. № 2417/09.03.2021 г. на Началник отдел СДВРП Ю. Ш., с което е оставена без разглеждане молбата на И. за преместване в друг затвор. РЕШЕНИЕТО е окончателно, съгласно разпоредбата на чл. 62 ал.3 от ЗИНЗС.
В законна сила на 8.7.2021г.
625 Административно дело No 285/2021, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ж.Г.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 23.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ж.Г.М. от гр. Пазарджик против мълчалив отказ на кмета на Община Пазарджик да се произнесе по Искане с вх. № УТ-3466/07.10.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 285/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.7.2021г.
626 Административно дело No 286/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ З.6.З.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Зюлфие 63 - Зюлфие Трампова“, ЕИК 202180086, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „М. Крушата“ № 4, представляван от Зюлфие Рамизова Трампова, подадена чрез адв. М. *** против Писмо с изх. № 03-ХУ-06-02-505#41 от 19.02.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция по заетостта – Драгомир Николов. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2021г.
627 Административно дело No 287/2021, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХРИС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 21.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/121/06654/3/01/04/02, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на „Хрис“ ООД, с ЕИК: 112644662, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Соколов“ № 25, вх.Г, ет.2 сумата в размер на 3 650 (три хиляди шестстотин и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
628 Административно дело No 288/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Н.А. срещу незаконосъобразен отказ/бездействие на началника на Затвора гр. Пазарджик, да изпрати негово писмо от 05.03.2021г., адресирано до Върховен административен съд, за сметка на Затвора гр. Пазарджик съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража. Решението може да се оспорва с касационна жалба, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
629 Административно дело No 291/2021, II състав ДОПК ЕТ С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от С.В.К., ЕГН: **********, регистрирана като едноличен търговец с фирма „Сашка Кръстева”, ЕИК:112551400, с адрес за кореспонденция: с. Сестримо, ул. ”Първа”, №82, срещу мълчалив отказ на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика”, гр. Пловдив по молба на Кръстева вх. № 20-30-18 от 19.02.2021г., за спиране на изпълнението на Ревизионен акт №Р-13-1401219-091- 001 от 14.01.2021г., издаден от Динко Атанасов Иванов на длъжност главен инспектор по приходите, възложил ревизията и Дешка Стефанова Станева на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при ТД на НАП, Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 291 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи обжалване с частна жалба в седем дневен срок от връчването пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.5.2021г.
630 Административно дело No 292/2021, IX състав ДОПК ИНТЕКСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 5.4.2021г.
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № Р-16001320000976-091-001/03.12.2020 г. , издаден от Иван Кръстев Кръстев на длъжност началник сектор , възложил ревизията и Тодор П. Кабашки на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр. Пловдив , потвърден с решение № 95 / 03.02.2021 г. на Директора на Дирекция ОДОП гр. Пловдив до приключване на производството по обжалването му с влязъл в сила съдебен акт. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.6.2021
Административно дело № 5769/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7240 ОТ 15.06.2021 Г. НА ВАС СОФИЯ, ПЪРВО ОТД. ПО АДМ. Д. № 5769/2021 Г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 619 от 05.04.2021 г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело № 292/2021 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 15.6.2021г.
631 Административно дело No 293/2021, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕЛИСТЕЛ ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014-2020 - ГЛ. ДИРЕКТОР НА ГД ЕВРОПЕЙСКИ Ф Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.6.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен списък на отхвърлено проектно предложение от 02.03.2021 г. на Ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ в частта за проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-20428 по процедура № BG16RFOP002-2/073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ в частта за проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-20428 по процедура № BG16RFOP002-2/073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, подадено от „Елистел“ ООД с ЕИК: 201606362 за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерството на икономиката София да заплати на „Елистел“ ООД с ЕИК: 201606362, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Банска“ № 26, сторените по делото разноски в размер на 880 (осемстотин и осемдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
632 Административно наказателно дело (К) No 294/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Л.Й.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260019/20.01.2021 година по н.а.х.д. № 759/ 2020 година на Районен съд гр.Пазарджик. Решението е окончателно.
633 Административно наказателно дело (К) No 295/2021, XI състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ К.С.В. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 260018 от 20.01.2021г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 1033/2020г. по описа на същия съд. ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 6817/30.06.2020 г на Началник „Контрол по РПМ“ при АПИ, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 3000 на 1500/хиляда и петстотин лева/. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“да заплати на К. С. В. *** сумата от 340 лв. разноски по съразмерност Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
634 Административно дело No 296/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.Д. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Разпореждане от 9.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Д.Г.Д., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора град Пазарджик, срещу началника на затвора гр. Пазарджик срещу изземване на вещи по опис № А00218/11.03.2021г., за които твърди, че са незаконосъобразни действия, нарушаващи правата му при изтърпяване на наказанието, като е лишен от възможността да ползва телевизия, поради изземането на кабел от 4 м. и разклонители, ползване на тример и часовник будилник, и искането му да бъде разпоредено връщането им. Разпореждането може да бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 28.7.2021г.
635 Административно дело No 300/2021, III състав ДОПК Б.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Н.Д., ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. САК, със съдебен адрес ***, офис 1 против Решение № 55/26.02.2021 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено разпореждане за присъединяване с изх. № С210013-105-0024090/01.02.2021 г. по изп. дело № 200816438/2020 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Н.Д., ЕГН ********** *** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2021г.
636 Административно наказателно дело (К) No 301/2021, XI състав Други по ЗАНН ЕКСПРЕД ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/10.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1731/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик ОСЪДЖА „Експред“ ЕООД, ЕИК 112530954, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик ул. „Патриарх Евтимий“ № 21, ет. 2, ап. 6, представлявано от управителя Х.Д.П. да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
637 Административно наказателно дело (К) No 302/2021, X състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260017/19.01.2021 г. постановено по АНД № 176/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА РИОСВ гр. Пазарджик да заплати на Панагюрска Медна Компания” АД с ЕИК 204695109, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 66, вх.А, ап.3, сторените по делото разноски в размер на 633 (шестстотин тридесет и три) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
638 Административно дело No 304/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.Г.,*** чрез адв. В.С. *** сумата от 1350 /хиляда триста и петдесест / лева обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 31.10.2019- 14.04.2020 г. от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.Г. против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1350 /хиляда триста и петдесет / лева, както и за периода 15.04.2020- 22.03.2021 г. до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
639 Административно наказателно дело (К) No 306/2021, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТСТ ОЙЛ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/04.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1380/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
640 Административно дело No 307/2021, VII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) З.Г.Я. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 21.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Г.Я. ***, против Решение № 2113 от 144/18.12.2020 г. на НЕЛК, издадено по повод Решение № 4179/22.10.2020 г. на ТЕЛК Пазарджик, Втори състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 307/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия – София да заплати на З.Г.Я. с ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 110 (сто и десет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за жалбоподателката и в 7-дневен срок от съобщаването му на останалите страни.
В законна сила на 9.6.2021г.
641 Административно дело No 309/2021, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.З.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.7.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на М.З.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица при Арест в гр. Кърджали за периода от 17.09.2020 г. до 08.11.2020 г., неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 22.03.2021 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на М.З.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част, а именно: 1. За периода 26.06.2019 г. до 26.04.2020 г. за условията в Затвора гр. Пазарджик, за сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ лева; 2. За периода от 15.06.2020 г. до 16.09.2020 г. за условията в ареста в гр. Кърджали, за сумата над 1000 /хиляда/ лева до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева; 3. За периода от 09.11.2020 г. до 15.04.2021 г. за условията в Затвора гр. Пазарджик, за сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
642 Административно дело No 310/2021, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Й.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. Комисар И. Т. , с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Й.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 22.03.2021 г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар И. Т. , с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Й.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.6.2021г.
643 Административно наказателно дело (К) No 311/2021, X състав ЗАНН: НАП ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260003 от 01.02.2021 г., постановено по АНД № 367/20 г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
644 Административно наказателно дело (К) No 312/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.А.Т. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260004/02.02.2021 г. постановено по АНД № 302/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
645 Административно наказателно дело (К) No 313/2021, XII състав Други по ЗАНН Й.А.Б. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260012/10.02.2021 г. на Районен съд Велинград, постановено по АНД № 426/2020 г., вместо което ПОСТАНОВИ : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2020-367-02-529/10.06.2020 г. на Началник на Районно управление Велинград към ОД на МВР - Пазарджик, с което на Й.А.Б., с ЕГН **********,*** за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД на основание чл. 80, т. 5 от Закона за българските лични документи е наложена глоба в размер на 200 лева, като намалява размера на административното наказание - глоба от 200 лева на 50 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
646 Административно наказателно дело (К) No 314/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ СТИЛ И УЮТ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 02.07.2020 по анд 123/2020 на РС Велинград. Решението е окончателно.
647 Частно админист. наказателно дело (К) No 315/2021, XII състав Частни КАНД и КАД П.В.Б. ОБЩИНА БАТАК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 12.4.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.02.2021 г. по НАХД № 228/2020 г. по описа на Пещерски районен съд , постановено в съдебно заседание на 11.02.2021 г., с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата като просрочена. ВРЪЩА делото на РС-Пещера за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
648 Частно админист. наказателно дело (К) No 316/2021, XI състав Частни КАНД и КАД П.В.Б. ОБЩИНА БАТАК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2021г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение № 260011 от 11.02.2021г., постановено по к.адм. дело №227 по описа на Районен съд Пещера за 2020г., с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на Районен съд Пещера за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
649 Административно дело No 318/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.Я. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 5.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. №2648 от 23.03.2020г. от С.А.Я.,***, с искане на Началника на Затвора Пазарджик да бъде разпоредено да прекрати неоснователното си действие, като бъде задължен да върне С.А.Я. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 318 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 13.4.2021г.
650 Административно дело No 319/2021, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.Г. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮГОЗАПАДНА КЪМ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.5.2021г.
ОСЪЖДА Териториална дирекция Югозападна към Агенция „Митници“ гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ (извън регулация), да заплати на А.С.Г., ЕГН **********,*** сумата от 500 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление по НАХД № 1238/2018 г. по описа на Районен съд – Петрич, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 23.03.2021 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Териториална дирекция Югозападна към Агенция „Митници“ гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ (извън регулация), да заплати на А.С.Г., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
651 Административно наказателно дело (К) No 320/2021, X състав Касационни по чл. 72, ал. 4 ЗМВР М.П.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 1.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 320/21г.по описа на АС Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба. След администриране делото следва да се върне на АС Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
652 Административно наказателно дело (К) No 321/2021, XI състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК А.П.М. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от ст. комисар Ивайло Тишев – директор, подадена чрез процесуалния представител Красимира Пенова против Решение № 26004/20.01.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 268/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 321/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
653 Административно наказателно дело (К) No 322/2021, XI състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК П.Г.Л. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260010 от 10.02.2021 г., постановено по а.н. дело № 259 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020г. Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик, да заплати на П.Г.Л., ЕГН: **********,***, сумата от 400,00(четиристотин) лева, представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
654 Административно наказателно дело (К) No 323/2021, XII състав ЗАНН: ИААА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ И.С.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260011/10.02.2020 г. на Районен съд–Панагюрище, постановено по АНД № 270 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
655 Административно дело (К) No 324/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.6.2021г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.дело № 324 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ВРЪЩА делото на първата съдебна инстанция за предприемане на необходимите съдопроизводствени действия. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
656 Административно дело No 325/2021, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БАТАК РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС - МОСВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.7.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Батак, представлявана от кмета П.П., Решение от 10.03.2021г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма“Околна реда 2014-2020г.“/ РУО на ОПОС/, във връзка с изпълнение на проект № BG16М1ОЗ002-2.010-0054-С01“Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къша“ в землището на гр.Батак ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройството - гр.София – 1202, ул.Св.Св.Кирил и Методий № 17-19, да заплати на Община Батак, представлявана от кмета П.П. направените по делото разноски в размер на 2 133.00лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл. 137 от АПК.
657 Административно наказателно дело (К) No 326/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Т. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПП Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ от 18.02.2021г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 1253/2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
658 Административно дело No 327/2021, III състав КСО Н.Н.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц 1054-12-31#7/08.03.2021 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Ц 2113-12-309#1/18.09.2020 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ - Пазарджик да заплати на Н.Н.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 610 (шестстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.8.2021г.
659 Административно дело No 328/2021, VI състав Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Д.А.У. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.4.2021г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.А.У.,***, чрез адвокат П., против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ00163/21.02.2018г. на старши инспектор в отдел МДТ при Община Пазарджик. Прекратява производството по адм.д. № 328/ 2021 г. на Административен съд Пазарджик. Изпраща делото като преписка на компетентния административен орган по чл.4, ал.5 от ЗМДТ – ръководителя на звено местни приходи в община Пазарджик, за произнасяне по жалбата на Д.А.У.,***, против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ00163/21.02.2018г. на старши инспектор в отдел МДТ при Община Пазарджик. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването, с частна жалба, пред Върховния административен съд. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 8.5.2021г.
660 Административно наказателно дело (К) No 329/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ММ МЕХАНИКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №26 от 26.01.2021г., постановено по а.н.дело № 1678 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА „ММ Механикс” ООД, ЕИК 112521880, със седалище и адрес на управление, село Драгор, Община Пазарджик, да заплати на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Дирекция „Инспекция на труда”, Пазарджик, сумата от 100,00(сто) лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
661 Административно дело No 332/2021, I състав ДОПК КОСМОСТАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КОСМОСТАР“ЕООД, ЕИК 201931594, чрез управителя П.П., чрез адв.Б. *** против Решение № П-3/26.02.2021г. издадено от директора на ТД на НАП София, с което е оставена без уважение жалба против Акт за прихващане или възстановяване по чл.92,ал.11 от ЗДДС № Р-22220620007843-171-002/05.02.2021г с който на дружеството на основание чл. 92, ал. 11 от ЗДДС не е възстановен декларирания по СД по ЗДДС с вх. № 22061460997/12.12.2020г. данък за възстановяване за данъчен период месец ноември 2020 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.6.2021г.
662 Административно дело No 333/2021, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.Г. *** - ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 333/ 2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС.
В законна сила на 7.5.2021г.
663 Административно наказателно дело (К) No 334/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ХАМЪР ГРУП 13 ЕООД ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/16.02.2021 г. постановено по АНД № 1741/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
664 Административно наказателно дело (К) No 335/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СОЛДТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/16.02.2021 г. по н.а.х.д. № 1734/20 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
665 Административно наказателно дело (К) No 336/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЮЛОДЖИСТИКС ЕООД ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 66/16.02.2021 г. постановено по АНД № 1799/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
666 Административно наказателно дело (К) No 337/2021, XI състав ЗАНН: РИОСВ ЕКОИНВЕСТ ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №16 от 18.01.2021г., постановено по а.н.дело № 1459 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
667 Административно наказателно дело (К) No 338/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК В.Й.Г. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260041/17.02.2021 г., постановено по АНД № 836/20 г. по описа на РС Пазарджик. Осъжда ОДМВР-Пазарджик, РУ-Септември да заплати на В.Й.Г. с ЕГН **********, сторените по делото разноски в размер на 500лв. – заплатен адвокатски хонорар. Решението не подлежи на обжалване.
668 Административно наказателно дело (К) No 339/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.6.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 54/12.02.2021 г. постановено по АНД № 1645/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-23/13.04.2020 г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор", с което на МБАЛ „Хигия" АД - Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски" № 3, представлявана от Изпълнителния директор д-р Ц.С.С., е наложена имуществена санкция в размер на 1250 лева на основание чл. 229, ал. 3 от ЗЗ за извършено нарушение на чл. 29, т 4 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
669 Административно дело No 341/2021, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 23.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2819/26.03.2021 г. на Т.И.П. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 341/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.5.2021г.
670 Административно дело No 342/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛЕДЪР ТРЕНД ЕООД ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на на „Ледър Тренд“ ЕООД, ЕИК 204265140 Заповед № Д-01- от 02.03.2021г за налагане на принудителна административна мярка издадена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-София, с която на основание чл. 160, във връзка с чл. 14 ал.4 и 158, т. 4 от ЗООС е постановено спиране на производствената дейност на жалбоподателя за първична обработка на сурови кожи осъществявана в производствен цех в Етрополе, чрез пломбиране на описаните в заповедта производствени барабани. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.7.2021г.
671 Административно наказателно дело (К) No 343/2021, XI състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260033/08.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1122/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-13-676-35 от 13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, представлявано от д-р Ц. С. е наложена имуществена санкция в размер на 1250 лева, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), за нарушение на чл. 29, т. 1 от Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119/22.05.2006 г., във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗЗ. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Ц. С. С. да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
672 Административно наказателно дело (К) No 346/2021, XII състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260035/08.02.201 г. по АНХД № 1116/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е изменено наказателно постановление № 13676-37/13.04.2020 г. , издадено от Изпълнителния директор на ИАМН, с което на МБАЛ „Хигия„ АД ,ЕИК 112052721 със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, бул. „ Ал. Стамболийски „ № 29, представлявано от изпълнителния директор д-р Цветелина Спиридонава, на основание чл. 229 ал.3 Закона за здравето и за нарушение на чл. 29 т.1 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ във връзка с чл. 81 ал.3 от Закона за здравето , като размера на наложената имуществена санкция от 1250,00 лв. е намален на 500,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
673 Административно наказателно дело (К) No 347/2021, X състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260031/08.02.201 г. по АНХД № 1161/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
674 Административно наказателно дело (К) No 348/2021, XII състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260034/08.02.2021 г. постановено по АНД № 997/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Оставя без уважението искането на МБАЛ„Хигия“АД, с ЕИК112052721 за присъждане на разноски в настоящото съдебно производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
675 Административно наказателно дело (К) No 349/2021, XII състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/05.02.2021 г. постановено по АНД № 1653/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Оставя без уважението искането на МБАЛ„Хигия“АД, с ЕИК112052721 за присъждане на разноски в настоящото съдебно производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
676 Административно наказателно дело (К) No 350/2021, XI състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260032/08.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1001/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-13-676-15 от 09.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, представлявано от д-р Ц. С. е наложена имуществена санкция в размер на 1250 лева, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), за нарушение на чл. 29, т. 1 от Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119/22.05.2006 г., във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗЗ. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Ц. С. С. да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
677 Административно наказателно дело (К) No 351/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55/12.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1644/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Ц. С. С. да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
678 Административно наказателно дело (К) No 352/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/12.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1646/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението е окончателно.
679 Административно дело No 353/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.К.Ч. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Ч. с ЕГН **********,*** Заповед за прилагане на ПАМ № 21-0367-000056 от 16.03.2021г. на Началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. Жалбата отговаря на изискванията на АПК. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2021г.
680 Административно дело No 354/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.К.Ч. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.К.Ч. *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-0367-000055/16.03.2021 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 11.6.2021г.
681 Административно дело No 355/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Г.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.П. *** - ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 355/ 2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС.
В законна сила на 7.5.2021г.
682 Административно наказателно дело (К) No 356/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.5.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ изцяло Решение № 53/12.02.2021 г. постановено по АНД № 1622/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-4/08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
683 Административно наказателно дело (К) No 357/2021, XII състав Други по ЗАНН СМ-ДИСИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/17.02.2021 г. , постановено по н.а.х.д. № 116/ 2021 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
684 Административно наказателно дело (К) No 358/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК А.Д.Н. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 59 от 15.02.2021 г., постановено по а.н.д № 1383 по описа за 2020 г., на Районен съд Пазарджик. Вместо него постановява : ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 3645170/01.05.2020г., издаден от Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик. Решението е окончателно.
685 Административно наказателно дело (К) No 359/2021, XI състав Други по ЗАНН ОКИ ТРАНС ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70/17.02.2021 г. по АНД 114/21 г. по описа на РС Пазарджик . Решението е окончателно.
686 Административно наказателно дело (К) No 360/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 260043 от 22.02.2021 г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 1152/2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
687 Административно дело No 361/2021, VII състав Закон за защита от дискриминация К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 361/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Повдига спор за подсъдност с Районен съд Пазарджик пред петчленен състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд. Изпраща делото на Върховен касационен съд на Република България за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
688 Административно дело No 362/2021, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 16.7.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.07.2021 г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания по административно дело № 362/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, подадена чрез адв. И.И.Я. – управител на АД „Я. , Ненчев, Гочев , Янкова „ с БУЛСТАТ 177467583 - против чл. 18 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община – Велинград, приета с Решение № 52/22.02.2018 г. на ОбС Велинград. ОСЪЖДА Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, подадена чрез адв. И.И.Я. – управител на АД „Я. , Ненчев, Гочев , Янкова „ с БУЛСТАТ 177467583 да заплати на Община – Велинград сторените по делото разноски в размер на 600,00 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 362/2021 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се обжалва с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
689 Административно дело No 363/2021, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.7.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община – Панагюрище, приета от Общински съвет Панагюрище с Решение № 165/02.12.2008 г. ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на Фондация „Върховенство на закона“ с ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, сторените по делото разноски в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл. 78, ал.3 от АПК.
690 Административно наказателно дело (К) No 364/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ Р.А.Г. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 21.4.2021г.
съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Р.А.Г. ***, против решение по АНД № 232/2020 г. по описа на РС Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 364/2021 г. по описа на АС Пазарджик, XI състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на касатора и ответника, а за ОП Пазарджик от днес пред ВАС.
691 Административно дело No 365/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.В.К. ДИРЕКТОР НА РЕГ.ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.К. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ №РД-14-1019/22.03.2021г. на Директора на РД“АА“София В ЧАСТТА с която е наложена ПАМ по чл. 106а, ал. 1, т. 1,б“а“ и ал. 2, т. 1 от Закона за автомобилните превози – временно спиране от движение, чрез сваляне и отнемане на предна регистрационна табела на „Рено Трафик“ с рег.№РА9142КМ от категория М1/8+1/, собственост на Г.В.К. – до отстраняване на нарушението, но за не повече от 12 месеца ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №РД-14-1019/22.03.2021г. на Директора на РД“АА“София. В ЧАСТТА С КОЯТО е постановено временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водача Г.К. № 281208406. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
692 Административно дело No 366/2021, III състав ДОПК А.Г.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. В. *** против мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП – Пловдив по жалба от 02.03.2021 г., подадена срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С 210013-022-0010461/16.02.2021 г. на Паула Дрянова, публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, по изпълнително дело № 200911459/2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 366/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА А.Г.К. с ЕГН ********** *** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
693 Административно дело No 368/2021, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ Т.М.-А. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 2.4.2021г.
ПРИСЪЕДИНЯВА Жалбата на Турал Мехмедов Метков, регистриран като едноличен търговец с фирма „Турал Метков - Автостил” ЕИК 112000831, със съдебен адрес гр. Велинград ул. „Патриарх Евтимий” №6А, срещу Заповед № 42 от 07.01.2021г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрен проект за подробен устройствен план — частично изменение на плана за регулация и застрояване по повод на която е образувано адм. дело № 368 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. към адм. дело № 107 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021год. за общо разглеждане и решаване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дела № 368 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, като на заинтересованите лица се връчат и преписи от жалбата.. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
694 Административно дело No 369/2021, VI състав Закон за закрила на детето Д.И.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2021г.
ОТМЕНЯ Задължително предписание № СГ/Д-РА/92-001/16.03.2021 г. на директор Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на Д.И.В., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 510/петстотин и десет/ лева разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.8.2021г.
695 Административно дело No 370/2021, XIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Й.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Й.Т. ***, в която се излагат твърдения за незаконно строителство на къща от негов съсед. Към жалбата са приложени писмо Изх. № ПЗ-3301-02-353/14.06.2017 г. на инж.Тодор Тодоров – ВРИД Директор на дирекция ОДК при ДНСК, писмо изх.№ Сп-13-00-115 от 12.03.2019 г. на инж.Р.Райчев – началник на РДНСК Пазарджик, скица от 06.02.1973 г., удостоверение за раждане на Х.Й.Т., писмо изх. №01-683/22.04.2019 г. на инж.Георги Даракчиев – Директор на дирекция „Оперативна дейност и контрол“ при ДНСК, писмо изх. № 2400-227-1/16.05.2019 г. на зам.кмет при Община Септември, писмо изх. № 9400-9-1/01.02.2021 г. на Областния управител на Област Пазарджик, удостоверение за признато право на строеж върху държавно място и право на собственост върху построените сгради и подобрения в местата бр.61/1957 г., писмо изх. №00-005/03.01.2017 г. на Димитър Димитров – ВРИД Директор Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ при ДНСК, писмо изх. №2400-12-1/10.02.2017 г. на кмета на Община Септември, писмо изх. № ПЗ-3301-02-979/24.06.2019 г. на арх. Петър Духлински – заместник началник на ДНСК, писмо изх. № ПЗ-3301-04-269/10.10.2019 г. на инж. Красимира Гюлева – главен директор на главна дирекция „Строителен контрол“ ДНСК. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 370/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 10.8.2021г.
696 Административно дело No 371/2021, XIII състав ДОПК Й.А.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.А.В. ***, чрез пълномощника му адв. М.А. против Решение №89/24.03.2021г. издадено от В.Н. – Директор на ТД на НАП –Пловдив, с което са потвърдени ПНОМ с изх. № С210013-023-0000587/26.02.2021 г. и ПНОМ изх. № С210013-023-0000588/26.02.2021 г, издадени от К.С. на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик. ОСЪЖДА Й.А.В. да заплати на ТД на НАП – Пловдив сума в размер на 100/сто/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.5.2021г.
697 Административно дело No 372/2021, VII състав Закон за закрила на детето Х.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 21.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ЗД/Д-РА-012/12.02.2021 г. на Директора на ДСП Пазарджик, с която е наредено временно настаняване на Д.З.П. с ЕГН ********** в ЦНСТД/БУ - Пазарджик, до навършване на пълнолетие или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на Х.Н.П. с ЕГН ********** *** сторените по делото разноски в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.5.2021г.
698 Административно наказателно дело (К) No 373/2021, XII състав Други по ЗАНН РАДОСТ ФЕИЗОВА ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/16.02.2021 г. , постановено по н.а.х.д. № 1494/ 2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
699 Административно дело No 374/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) М.А.Б. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 1.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 374/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА на Началника на Затвора Пазарджик жалба от М.А.Б.,*** срещу Заповед № Л-418 от 26.03.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик за изпълнение на процедурата по чл.111, ал.2 ЗИНЗС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на М.А.Б..
В законна сила на 15.4.2021г.
700 Административно наказателно дело (К) No 375/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК С.С.Г. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 71/17.02.2021 г., постановено по НАХД № 20205220201675/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
701 Административно наказателно дело (К) No 376/2021, XI състав ЗАНН: ИААА ДУКАС ТРАНС ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №67 от 17.02.2021г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 1664/2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
702 Административно дело No 377/2021, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 31.5.2021г.
ОБЯВЯВА по жалба на Фондация „Върховенство на закона“ с ЕИК 205988920, против чл.4, ал.1-3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Батак на Общински съвет Батак, приета с Решение №404 от 07.08.2018 г., взето с протокол № 34 на Общински съвет Батак, изменен с Решение №439 от 25.10.2018 г., взето с протокол № 36, нищожността на оспорените разпоредби. ОСЪЖДА Общински съвет - Батак да заплати в полза на Фондация „Върховенство на закона“ с ЕИК 205988920 сумата от 530, 00 /петстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по делото за адвокатски хонорар и обнародване в Държавен вестник, както и за образуване на делото. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
703 Административно дело No 378/2021, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 16.06.2021 г., с което е даден ход по съществото на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, представлявана от Ю.П.Н., подадена чрез адв. И.Я. – управител против чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Брацигово, приета с Решение № 436/23.02.2018 г. с Протокол № 29 на Общински съвет – Брацигово, изменена с Решение № 461/27.04.2018 г., Протокол № 31 на Общински съвет – Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 378/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, представлявана от Ю.П.Н., да заплати на Община Брацигово сумата от 120 (сто и двадесет) лева направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от връчването му.
В законна сила на 4.8.2021г.
704 Административно дело No 382/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Г.И.Т.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „иск“ заявен от Г.И.Т.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 382 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 18.5.2021г.
705 Административно дело No 383/2021, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.7.2021г.
ОСЪЖДА Национална Агенция за приходите София с ЕИК 131063188, с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52 да заплати на В.Т.П. с ЕГН: ********** *** обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 2969,83 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки) за периода от 24.03.2020 г. до 05.04.2021 г. във връзка с бездействие от страна на НАП по връщане на недължимо събрана сума по принудителен ред, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 2969,83 лв., считано от 24.03.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Национална Агенция за приходите София с ЕИК 131063188, с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52 да заплати на В.Т.П. с ЕГН: ********** *** сумата в размер на 410 (четиристотин и десет) лв., представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
706 Административно наказателно дело (К) No 384/2021, XII състав Други по ЗАНН Г.А.Ш. РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Г.А.Ш., чрез адвокат Б.З., срещу Решение № 260019/05.03.2021г., постановено по АНД № 240/2020 г. по описа на Районен съд – Панагюрище относно мотивите и основанията, с които е отменено обжалваното наказателно постановление. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.
707 Административно дело No 385/2021, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.7.2021г.
ОТМЕНЯ Писмена покана с изх. № РД25-14305/24.02.2021 г. на Директора на РЗОК – Бургас, с която е постановено възстановяване на сума от 1200 (хиляда и двеста) лева, получена неоснователно от „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, представлявано от С. Г. А.. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Бургас да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, представлявано от С. Г. А., разноски по делото в размер на 50 (петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
708 Административно дело (К) No 387/2021, X състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Д.Г.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 89/11.02.2021 г., постановено по АД № 83/2021 по описа за 2021 г., на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
709 Административно наказателно дело (К) No 388/2021, XII състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК А.Б.В.,
СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.7.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязлото в сила на 28.01.2020 г. наказателно постановление № 19-1006-003930/22.10.2019 г. на Началник група към ОДМВР – Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“,. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-1006-003930/22.10.2019 г. на Началник група към ОДМВР – Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“, с което на А.Б.В. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200,00/двеста/ лева, на основание чл.179, ал.2 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП за нарушение по чл. 50 ал.1 ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство образувано с АУАН № 153135/16.09.2019 година, съставен от инспектор при ОДМВР гр.Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“. Решението е окончателно.
710 Административно дело No 389/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Р.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.Р.О. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 21-1006-000074/08.02.2021 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 30.6.2021г.
711 Административно дело No 390/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-440/30.03.2021 г. на началника на Затвора Пазарджик, поправена със Заповед № Л-516/07.04.2021 г., с която на Й.А.А. е наложено наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия“. ОСЪЖДА Началника на Затвора Пазарджик да заплати от бюджета на Затвора Пазарджик сумата от 10 (десет) лв. държавна такса, в полза на бюджета на Административен съд Пазарджик. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС решението на административния съд ПОДЛЕЖИ на касационно оспорване по реда на глава Дванадесета от АПК пред тричленен състав на същия съд, в 7-дневен срок, считано от днес.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.7.2021
Административно дело № 604/2021
Решение № 605 от 16.07.2021 г. на Адм. съд Паз-к , дванадесети с-в, по адм. д. № 604/2021 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292/ 08.04.2021 г. , постановено по адм. дело № 390/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик . ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати на Й.А.А. – в момента изтърпяващ наказание „лишаване от свобода „ в Затвора гр. Пазарджик сторените по делото разноски за възнаграждение на адвокат в размер на 200,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 16.7.2021г.
712 Административно дело No 391/2021, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 16.06.2021 г., с което е даден ход по съществото на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, представлявана от Ю.П.Н., подадена чрез адв. И.Я. – управител против чл. 4, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община – Пещера, приета с Решение № 673/28.02.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 393/28.12.2017 г. на Общински съвет Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 391 по описа за 2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920 да заплати на Община Пещера сумата от 500/петстотин/ лева разноски. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от връчването му.
713 Административно дело No 393/2021, VII състав Закон за опазване на околната среда БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Б. и партньори“ ЕООД против дадено предписание в констативен протокол № 13-17 от 04.08.2020 г., издаден от гл. експерти при РИОСВ Пазарджик в частта по дадено предписание: „Да се предостави информация или документи за лицата, извършили почистването на ЛПС и приели утайките за транспортиране и последващо третиране“, с искане за прогласяване на същото за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 393/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 12.5.2021г.
714 Административно дело No 394/2021, VIII състав Закон за опазване на околната среда БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 28.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Б. и партньори“ ЕООД против дадено предписание в констативен протокол № № 17-26 от 14.12.2020 г., издаден от гл. експерти при РИОСВ Пазарджик в частта по дадено предписание: „Да се предостави информация или документи за лицата, извършили почистването на ЛПС и приели утайките за транспортиране и последващо третиране“, с искане за прогласяване на същото за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 394/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 2.6.2021г.
715 Административно дело No 395/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.А.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 13.4.2021г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-418 / 26.03.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик , с която на основание чл. 101, т. 7, във вр. с чл. 102, ал. 2 от ЗИНЗС във връзка с чл. 105 ал.1 ЗИНЗС на л.св. М.А.Б. *** е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 /четиринадесет/ денонощия“. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС, решението подлежи на касационно обжалване пред тричленен състав на ПзАС в 14- дневен срок считано от днес.
В законна сила на 29.4.2021г.
716 Административно дело No 396/2021, XIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.А.Т. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.А.Т. ***, чрез адв.Е.П. против Заповед за прилагане на ПАМ №21-0340-000054/12.03.2021 г.издадена от Началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.172, ал.5, изр.2 от ЗДвП.
В законна сила на 9.6.2021г.
717 Административно дело No 397/2021, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Д.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Г.,*** срещу отказ рег. № 367р-4608/10.03.2021г. на Началника на РУ – Велинград за придобиване на късо огнестрелно оръжие. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщението от страните.
718 Административно наказателно дело (К) No 398/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.П.П. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60/ 16.02.2021 г., постановено по а.н.д. № 18822020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
719 Административно наказателно дело (К) No 399/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 87 от04.03.2021г., постановено по а.н.дело №134 по описа на Районен съд Пазарджик за 2021г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К, № 3027915 от 12.08.2019г., издаден от Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно с който на И.К.В., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 50,00лв. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, пл. „Съединение“ №3, заплати на И.К.В., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв. (триста лв.), представляващи извършени разноски по производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
720 Административно наказателно дело (К) No 400/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 11.03.2021 година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 20205220201791 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА Н.С. ***, да заплати на ОДМВР Пазарджик сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
721 Административно дело (К) No 401/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Н.Н.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/22.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1052/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Началника на Затвор гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
722 Административно дело No 402/2021, I състав КСО Г.Т.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.Й. против Решение №9001-40-189#3/26.03.2021г. на Директора на ТП на НОИ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 402/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 9.7.2021г.
723 Административно дело No 404/2021, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.К.К.,
Д.Й.Н.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.7.2021г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, ПАЗАРДЖИШКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД : Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Й.К.К. ЕГН ********** *** и Д.Й.Н. ЕГН ********** с адрес *** подадена чрез адв. Г.С. – Ц. от ПАК със съдебен адрес ***, кантора № 1Б - Виза за проектиране , издадена на 18.07.2020 г. от Главния архитект на Община Пазарджик върху скица № 258 / 22.06.2020 г. за постройка на допълващото застрояване в ПИ 55155.501.725 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пазарджик, в полза на собствениците на имота Д. Панов К. ЕГН ********* и съпругата му С.С.К. ЕГН ********* *** , като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Й.К.К. ЕГН ********** *** и Д.Й.Н. ЕГН ********** с адрес *** сумата от 914,07 лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
724 Административно дело No 407/2021, VIII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Н.А., да бъде осъден Началника на Затвора Пазарджик да преустанови бездействието си, произтичащо от нормативен акт- чл. 90 ал.4 от ЗИНЗС и да изпрати за сметка на Затвора негово писмо от 30.12.2020 г. до СГС. Решението може да се оспорва с касационна жалба, пред троен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните
725 Административно дело No 408/2021, XIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БАНЕНКИН 78- АППДМ-ИП ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Б., в качеството му на представляващ „Б. 78-Амбулатория за първична помощ и дентална медицина – индивидуална практика“ ЕООД с адрес гр.Пазарджик, ул.“Проф.Иван Батаклиев“№4, вх.Б, ет.6,ап.40 чрез против Заповед за прилагане на ПАМ № ФК-119-0082023 от 23.03.2021 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 408/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 9.6.2021г.
726 Административно дело No 409/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ООД ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 6.8.2021г.
ОТМЕНЯ датата на насроченото съдебно заседание на 09.09.2021 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВВС“ ООД, ЕИК 112637664 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ № 3, област Пазарджик, представлявано от управителя Вайдин Салиев Ахмедов, със съдебен адрес ***, офис 10 против Заповед № 84/26.03.2021 г. на Директора на ТП ДГС „Пещера“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 409/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
727 Административно дело No 411/2021, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 14.4.2021г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 411/2021 г. към адм. дело № 405/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 411/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
728 Административно дело No 413/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Х.Т. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.5.2021г.
Прекратява производството по адм. дело №413 по описа за 2021 г. на Административен съд-Пазарджик. Изпраща по подсъдност на Административен съд Пловдив жалба на В.Х.Т. с ЕГН **********,***. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по делото.
729 Административно дело No 415/2021, I състав КСО А.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ СОФИЯ-ГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Г., ЕГН **********, чрез адв.А.Т. – САК против Решение №1040-21-216/23.02.2021г. на Директора на ТП на НОИ – София град. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.8.2021г.
730 Административно наказателно дело (К) No 418/2021, X състав Касационни по чл. 72, ал. 4 ЗМВР М.П.Ф. РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260012/15.02.2021 г., постановено по АНД № 251/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
731 Административно дело No 421/2021, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Б.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 18.6.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Л.Б.И. ***, сумата от 350 (триста и петдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 18-1006-004563 от 13.03.2019 г., издадено от Началник група към Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик по АНД № 1634/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата от 350 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 13.04.2021 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Л.Б.И. ***, сторените по делото разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.7.2021г.
732 Административно наказателно дело (К) No 422/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260020 от 23.02.2021 г., постановено по а.н.дело № 445 по описа на Районен съд Велинград за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
733 Административно наказателно дело (К) No 423/2021, XI състав ЗАНН: МВР ДАЛЕКС ГРУП ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/09.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 222/2021 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪДЖА „Далекс груп“ ООД, ЕИК 201007544, със седалище и адрес на управление с. Желязно, ул. „Георги Иванов“ № 26, общ. Марица, обл. Пловдив, представлявано от В.Д.Х., да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. Особено мнение на съдия Г. Петров : В представения по делото Протокол за използване на автоматизирано техническо средство/система „Twin* CAM“ с номер SD2D0027, изрично е посочен режим на измерване – „в движение“, начало на участъка - „Сектор ПП“ ; край на участъка „Сектор ПП“. В тази хипотеза, правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. е ясно, конкретно и небудещо съмнение относно неговото приложение - нарушителя се спира на място и се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като електронни фишове не се издават, сиреч съставя се акт за установяване на административно нарушение. Това в случая не е сторено, а е издаден електронен фиш. Ето защо, следва да се приеме, че административно наказателната отговорност на жалбоподателя не е осъществена по предвидения за това процесуален ред. Разпоредбите на чл. 638, ал. 1 и чл. 638, ал. 4 от КЗ, не променят в никаква степен възприетия вече извод. Както се посочи, разпоредбата на чл. 638, ал. 4 от КЗ гласи, че когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глобата или имуществената санкция по ал. 1. Действително, хипотезата на правната норма обема във фактическия състав, установяване на управление на МПС без договор за задължителна застраховка, именно посредством автоматизирано техническо средство или система, но не съдържа каквото и да е указание, по какъв ред и с какъв акт следва да бъдат налагани предвидените наказания глоба или имуществена санкция, дали с електронен фиш или пък с наказателно постановление. В този смисъл следва да се разбира и правилото на чл. 647, ал. 3, изр. първо от КЗ, според която, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Изричното препращане към условията и реда предвидени Закона за движението по пътищата означава, че съобразно правилото на чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, което предвижда условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение да се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, приложими в случая са именно условията и редът установени с Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Каза се, в чл. 11, ал. 2 от тази наредба пък е предвидено, в случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите да се спират на място и да се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като ясно и точно е указано, че за нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават. Разбирането, че правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., следва да бъде тълкувано във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредбата, и с оглед на факта, че Кодекса за застраховането или в частност чл. 647, ал. 3 от КЗ, е приет след влизане в сила на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г.. като по този начин се формира извода, че чл. 11, ал. 2 от Наредбата е относим, само и единствено при измерване на скоростта на движещо се пътно превозно средство, не може да бъде споделено. В тази насока преди всичко следва да се съобрази, че осъществяването на административно наказателна отговорност по отношение на конкретен правен субект, засяга в твърде съществена степен неговата правна сфера. Това изключва възможността, нормите свързани с прилагането на тази юридическа отговорност да бъдат тълкувани разширително. При положение, че законодателя или нормотвореца е считал, че от приложното поле на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., трябва да бъдат изключени хипотезите на установяване на нарушения на КЗ, посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, разбира се, той несъмнено би възвел в правна норма това разрешение. В тази насока, отново трябва да се констатира, че нито в чл. 647, ал. 3 от КЗ, нито пък в останалите текстове от кодекса, нито в ЗДвП има указание, че административно наказателната отговорност може да бъде осъществена посредством издаването на електронен фиш, при установяването на нарушения на КЗ, установявано посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, в отклонение от правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Все в тази насока, трябва да се съобрази правилото на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., съобразно което протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък. Изискването, протоколът по чл. 10, ал. 1 от Наредбата да се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол с АТСС, явно е с оглед специфичния характер на електронния фиш, като акт с който едновременно се констатира нарушението и се налага съответното административно наказание. Обемайки в себе си белезите на акт за установяване на административно нарушение, който обаче не е скрепен с удостоверителното волеизявление на конкретен контролен орган и на свидетел, относно мястото и начина на неговото