П Р О Т О К О Л

 

22.05.2020                                                                      Град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК      VІІ състав

На двадесет и втори май                                            година 2020

В публично заседание в следния състав:

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

                                                           

Секретар: ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ЛЕСЕНСКИ

Административно дело номер 500 по описа за 2020 година.

 

На поименното повикване в 11:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: В.А.Ш. – редовно призован, не се явява. не се явява и упълномощеният му процесуален му представител адв. К., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИК: ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. БЕЛОВО – редовно призован, явява се председателят на комисията Ф.Ф..

По хода на делото:

Ф.Ф.: Считам че няма процесуална пречка, моля да дадете ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е по реда на чл. 459 и следващите от ИК, във връзка с чл. 42 и следващите от ЗМСМА.

Образувано е по жалба на В.А.Ш. против Решение № 182-МИ/06.03.2020 г. на Общинска избирателна комисия гр. Белово, с което  на основание чл. 42, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 41, ал. 3, от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на жалбоподателя, който преди това е обявен за избран за кмет на село Аканджиево, община Белово.

Ф.Ф.: Оспорвам жалбата. Поддържам подадения от мен отговор. Да се приемат материалите по преписката, вкл. и адм. д. № 133/2020 г. на Административен съд – Пазарджик.

По доказателствата, съдът счита, че следва да бъдат приети приложените такива към административната преписка, както и исканото за послужване адм. д. № 133/2020 г. на Административен съд – Пазарджик.

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА като доказателства по делото писмените такива, приложени към административната преписка и адм. д. № 133/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

Ф.Ф.: Няма да представям нови доказателства, съответно нямам доказателствени искания. Да се приключи делото.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Ф.Ф.: Уважаеми г-н Председател, аз продължавам да поддържам мнението, че подадената жалба е недопустима, тъй като атакуваното с нея решение на ОИК е прието от същата в изпълнение на съдебно решение по адм. д. № 133/2020 г. на Административен съд – Пазарджик. Съответно комисията не е извършила нищо друго, освен да изпълни едно свое задължение и приемането на това решение се явява просто една формалност, като комисията не е имала никакъв марж за вземане на различно решение от това, което е указано в съдебното решение по адм. д. № 133/2020 г. В случая поддържам мнението, че жалбата е недопустима именно, поради липсата на правен интерес от страна жалбоподателя, тъй като в настоящото съдебно производство същият е представил същите доказателства, от които се е ползвал в предишното съдебно производство и е изложил идентични с предходното дело аргументи, т.е. мотивите, за да обжалва решението, са идентични с тези, които той е изложил като защитна теза в предходното съдебно производство. От друга страна, жалбата се явява и неоснователна, тъй като в приложеното към настоящото адм. д. № 133/2020 г. са събрани и приети  множество доказателства, от които е видно, че жалбоподателят е допуснал нарушение на разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, на което основание се е наложило предсрочното прекратяване на неговите пълномощия. Аргументи съм изложил подробно в отговора, който е подаден по делото. В тази връзка, моля съдът да постанови решение, с което да отхвърли изцяло така подадената жалба против Решение № 182-МИ/06.03.2020 г. на ОИК Белово.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения 14-дневен срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:45 часа.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                                СЕКРЕТАР: