О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 1351/2.10.2019г.

 

гр. Пазарджик, 02.10.2019 г.

               

Административен съд – Пазарджик – ХІ – административен състав, в закрито съдебно заседание на втори октомври, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ВАСКО НАНЕВ

2. ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

при секретар

 

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по адм. дело № 1121 по описа на съда за 2019 г.

 

Производството е по реда на чл. 32, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ и е образувано по жалбата на Областен управител на област Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ул. „**“ № ** против Решение № 138, прието на заседание на Общински съвет Пазарджик, проведено на 18.09.2019 г., протокол № 9.

В жалбата се твърди, че приетото решение е незаконосъобразно поради липса на компетентност, противоречие с материалноправните разпоредби, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, неспазване на установената форма и несъответствие с целта на закона – основания за оспорване посочени в чл. 146, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от АПК. Счита, че пороците, от които страда оспореното решение са многобройни и съществени и водят до неговата незаконосъобразност до степен на нищожност. Моли  съда да постанови решение, с което да отмени изцяло издадения административен акт като незаконосъобразен или да прогласи неговата нищожност.

Административен съд Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

С обжалваното решение е одобрено предложението за провеждане на местен референдум в кметство Синитово, общ. Пазарджик по следните въпроси:

 „1.1. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“

„1.2. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изменение и разширение на инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“  

„1.3. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изграждане на кариера за добив на мрамори“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“.

Със същото решение Общинският съвет е определил дата на произвеждане на референдума – 27.10.2019 год. (неделя). Утвърдил е образците от книжата за провеждане на местния референдум съгласно Приложения № 1 – 4, неразделна част от становището и решението. С решението са одобрени разходите за организирането и финансирането на местния референдум, които да се осигурят от общинския бюджет, съгласно план – сметка – Приложение № 5 и Общинският съвет е възложил на кмета на общината и общинската администрация да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум. Решението е взето с 39 гласа „за“ и един – „въздържал се“ от общо 40 гласували общински съветници.

Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът намира подадената жалба за недопустима, по следните правни съображения:

Предмет на обжалване е решение на общински съвет, с което е одобрено предложение за произвеждане на местен референдум. Видно от разпоредбата на чл. 32 от ЗПУГДВМС на обжалване подлежи отказът за произвеждане на местен референдум. Въпреки че в разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от същия закон е посочено, че решението на общинския съвет, с което се произнася по искането за произвеждането на местен референдум може да се обжалва, то видно от разпоредбата на чл. 32, ал. 2 на обжалване подлежи само отказът на общинския съвет за произвеждане на местен референдум. Посочената разпоредба гласи: „В случай че Административният съд постанови решение, с което отменя отказа за произвеждане на референдум, общинският съвет е длъжен да насрочи референдума в предвидените в чл. 30, ал. 4 срокове, които текат от обявяване на решението на съда“. Специалният закон е посочил изрично, че на обжалване подлежи само отказът за произвеждане на местен референдум от страна на общинския съвет, поради което е регламентирал в ал. 2 на чл. 30 от ЗПУГДВМС правомощията на административния съд само и единствено по отношение на постановения отказ. В текста от закона не е предвидено как следва да се произнесе съдът в случаите на оспорване на решение за провеждане на референдум, тъй като волята на законодателя е била единствено на обжалване да подлежи отказът за провеждането му. Разпоредбите на ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на чл. 32 от ЗПУГДВМС както и заглавието на текста „Обжалване на отказа за провеждане на местен референдум“ следва да се разглеждат и тълкуват съвкупно, а не изолирано една от друга, съответно да се търси волята на законодателя.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че правилата за обжалване на отказите за произвеждане на референдум не могат да бъдат приложени по отношение на положителните решения на общинските съвети, тъй като такава възможност не е предвидена от закона.

Предвид на гореизложеното, съдът намира жалбата за недопустима, поради което ще следва да се остави без разглеждане, а образуваното производство да се прекрати.

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ул. „***“ № * против Решение № 138, прието на заседание на Общински съвет Пазарджик, проведено на 18.09.2019 г., протокол № 9.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1121/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.                        

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :/П/        

                                                                               ЧЛЕНОВЕ :    1./П/

                    2./П/