о п р е д е л е н и е

 

№ 1345/1.10.2019г.

гр. Пазарджик

 

Административен съд – Пазарджик, ХІ-ти състав, в закрито заседание на първи октомври, две хиляди и деветнадесета година, в състав

                                     

Председател: Десислава Кривиралчева

Членове:     1. Васко Нанев

2. Христина Юрукова

 

като разгледа докладваното от съдията Васко Нанев административно дело № 1113, по описа на съда за 2019 г., намери за установено следното:

         Делото е образувано по жалба на „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, със седалище гр. С., представлявано от Б. В. С. и К. Н. И., подадена против Решение по т. 1 от дневния ред на проведена на 18.09.2019 год. редовна сесия на Общински съвет – Пазарджик. Решението се обжалва в частта по т. 1 за одобряване на предложение за произвеждане на местен референдум в кметство Синитово, община Пазарджик в частта му

„1. 1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „изграждане на площадка за третиране на неопасни отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“

„1.2. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изменение и разширение на инвестиционното предложение – Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци да бъде реализиран в землището на с. Синитово?“   

Иска се от съда да обяви нищожността на оспореното решение в частта му по т. 1. 1 и т. 1. 2. И ако не намери основание за това – да го отмени като незаконосъобразно.

С допълнение към първоначалната жалба е поискано да се спре изпълнението на Решение № 138/18.09.2019 год., взето от Общински съвет – Пазарджик. С допълнителната жалба е представено копие от Решение № 138/18.09.2019 год., взето по протокол № 9. С обжалваното решение Общинският съвет е одобрил предложението за произвеждане на местен референдум в кметство Синитово, община Пазарджик с въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, както следва:

1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?

2. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изменение и разширение на инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?

3. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на кариера за добив на мрамори“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?

Със същото решение Общинският съвет е определил дата на произвеждане на референдума – 27.10.2019 год. (неделя). Утвърдил е образците от книжата за провеждане на местния референдум съгласно Приложения № 1 – 4, неразделна част от становището и решението. С решението са одобрени разходите за организирането и финансирането на местния референдум, които да се осигурят от общинския бюджет, съгласно план – сметка – Приложение № 5 и Общинският съвет е възложил на кмета на общината и общинската администрация да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум. Решението е взето с 39 гласа „за“ и един – „въздържал се“ от общо 40 гласували общински съветници.

Жалбоподателят обосновава правния си интерес с обстоятелството, че търговското дружество притежава поземлен имот – ПИ № 062001, м. „Кичук Чал“ в землището на с. Синитово. Дружеството възнамерява да изгради в този имот площадка за третиране на неопасни отпадъци и за изменение и разширение на инвестиционно предложение площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци, поради което жалбоподателят счита, че осъществяването на неговите права и интереси е непосредствено засегнато и застрашено от взетото решение. Към жалбата са приложени: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 193, т. III, рег. № 4826, НД № 505/2011 на В. Г. – нотариус с район на действие Районен съд Пазарджик, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 071; Копия от решения ПК – 01 – ПР/2019 г. и ПК – 34 – ПР 2019 г. на РИОСВ – Пазарджик и скица на недвижим имот.

Съдът, след като се запозна с жалбата и с приложените към нея доказателства и представеното оспорено решение, намира, че същата се явява недопустима поради следните съображения:

Обжалва се решение, с което е одобрено предложение за произвеждане на местен референдум. Видно от разпоредбата на чл. 32 от ЗПУГДВМС на обжалване подлежи отказът за произвеждане на местен референдум. Въпреки че в разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от същия закон е посочено, че решението на общинския съвет, с което се произнася по искането за произвеждането на местен референдум може да се обжалва, видно от разпоредбата на чл. 32, ал. 2 на обжалване подлежи само отказът на общинския съвет за произвеждане на местен референдум. Посочената разпоредба гласи, в случай че Административният съд постанови решение, с което отменя отказа за произвеждане на референдум, Общинският съвет е длъжен да насрочи референдума в предвидените в чл. 30, ал. 4 срокове, които текат от обявяване на решението на съда. Специалният закон е посочил изрично, че на обжалване подлежи само отказът за произвеждане на местен референдум от страна на Общинския съвет. Съдът намира, че посочената разпоредба не противоречи на нормата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, тъй като специалният закон е посочил изрично, че на обжалване подлежи отказът на Общинския съвет. От изложеното следва, че положителните решения не подлежат на обжалване.

В чл. 32, ал. 2 от ЗПУГДВМС е посочено, че решението на Общинския съвет, с което се произнася за искането за произвеждане на местен референдум може да се обжалва от лицата по чл. 27, ал. 1, 2 и 3 или от Областния управител пред съответния административен съд. В чл. 27, ал. 1, 2 и 3 са изброени лицата, които могат да внесат предложение за провеждане на местен референдум – 1/5 от общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници; кметът на общината, кметът на кметството или района; инициативен комитет с определен брой подписи. В случая законодателят изрично е регламентирал кои лица имат право да оспорят решението на общинския съвет по искане за провеждане на местен референдум  и не е спорно, че жалбоподателят не е сред тях. Действително според нормата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република  България, гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон, но в конкретния случай именно специалният закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление ограничава кръга на лицата, които имат право да обжалват решението на общинския съвет, с което се произнася по искането за произвеждането на местен референдум до лицата по чл. 27, ал. 1, 2 и 3 от същия закон или от съответния Областен управител.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото – прекратено.

По направеното в жалбата искане за спиране на оспореното решение съдът намира следното:

Доколкото това искане е акцесорно и е свързано с правото на жалба, с което както се прие по-горе, жалбоподателят не разполага, тъй като няма правен интерес от оспорването и актът не подлежи на оспорване, то не може надлежно да поиска и неговото спиране, поради което искането следва да бъде оставено без разглеждане.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че в специалния закон не съществува разпоредба, която да допуска предварително изпълнение на решението на Общинския съвет за произвеждането на местен референдум. Съгласно параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС за всички неуредени в закона въпроси относно произвеждането на национален и местен референдум се прилагат съответните разпоредби на изборния кодекс. Съгласно чл. 459, ал. 4 от ИК жалбата не спира изпълнението на решението само при обжалване на резултатите от изборите. При всички други подготвителни актове за произвеждане на изборите жалбата спира изпълнението на решението. За суспензивния ефект на жалбата по смисъла на чл. 166, ал. 1 от АПК сочи в допълнение към жалбата си и самият жалбоподател.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 1 и 4 от АПК Административен съд – Пазарджик, XI състав

 

О п р е д е л и:

 

              Оставя без разглеждане жалбата на „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, със седалище гр. София, представлявано от Б. В. С. и К. Н. И., подадена против Решение 138/18.09.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето по протокол № 9,

 в частта му по т. 1 за одобряване на предложение за произвеждане на местен референдум в кметство Синитово, община Пазарджик с въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, както следва:

1. 1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?

1.2. Съгласни ли сте инвестиционният проект: „Изменение и разширение на инвестиционното предложение – Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализиран в землището на с. Синитово?  

ОСТАВя без разглеждане искането на „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, със седалище гр. София, представлявано от Б. В. С. и К. Н. И. за спиране на изпълнението на Решение № 138/18. 09. 2019 год. на Общински съвет – Пазарджик, взето по протокол № 9.

Прекратява производството по Административно дело № 1113/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.

 

                                               Председател:/П/

 

                                                        Членове:

                                                                           1. /П/

                                                                          

                                                                           2./П/