Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 606/14.10.2019г..

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик, ХІ състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети октомври, две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Десислава Кривиралчева

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  1. Васко Нанев

                                                                             2. Христина Юрукова

при секретаря Тодорка Стойнова, разгледа докладваното от съдия Юрукова административно дело № 1153, по описа на съда за 2019 г. За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 58, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Образувано е по жалбата на И.И.Д., ЕГН **********, с посочен адрес ***, срещу Решение № 119-МИ/03.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, потвърдено с Решение № 1316-МИ/07.10.2019г. на Централната избирателна комисия. С оспореното решение на ОИК-Пазарджик е отменено Решение № 117-МИ/01.10.2019г. на ОИК Пазарджик и е заличена регистрация на И.И.Д. като кандидат за  кмет на с. Паталеница, община Пазарджик, предложен от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като необосновано, неправилно, немотивирано и в противоречие с разпоредбата на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс. Представят се аргументи в тази насока. Счита се, че представените данни от Главна дирекция ГРАО не отразяват актуалното състояние. Твърди се, че към датата на регистрация и извършване на проверка настоящият адрес съвпада с постоянния. Посочва се, че през 2009г. е бил регистриран на територията на Великобритания, където е пребивавал. Като писмени доказателства са представени подписите на жители на село Паталеница, че той е живял и пребивавал в селото от април 2018година, както и бележка от стоматолог, че през май 2018г. е посещавал кабинета му, за който в удостоверението има данни от печата на АППДМ-МП, че е гр. Пазарджик. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и се представлява от адвокат Колчев, който поддържа жалбата и искането за отмяна на административния акт.

Ответникът - Общинска избирателна комисия /ОИК/- Пазарджик, представят административната преписка, не ангажира становище по жалбата.

Заинтересованата страна ПП ГЕРБ, чрез пълномощник Н. Т. Ш. – областен координатор на ПП ГЕРБ в област Пазарджик, в отговор с вх. № 5826/14.10.2019г. изразява писмено становището си за основателност на жалбата и неправилност, немотивираност, необоснованост и незаконосъобразност на оспореното решение.

Въз основа на събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка:

До Общинска избирателна комисия Пазарджик е постъпило предложение от политическа партия ГЕРБ за регистрация на кандидатите за кмет, сред които в точка 11 е посочен И.И.Д., с ЕГН ********** – кандидат за кмет на кметство Паталеница. И.Д. е попълнил Заявление-декларация(приложение65-МИ), с което заявява, че е съгласен да бъде регистриран като  кандидат за кмет на кметство Паталеница, община Пазарджик, от името на ПП ГЕРБ. Декларирано е от него, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния  кодекс.

С Решение № 85-МИ/23.09.2019г. на ОИК Пазарджик е регистрирана кандидатската  листа на кандидати в изборите за кметове на кметства в Община Пазарджик. За кметство Паталеница е регистриран И.И.Д..

С писмо с вх. № 46/01.10.2019г. на ЦИК до ОИК Пазарджик са изпратени резултата от извършената проверка от служители при Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при МРРБ. С приложение извлечение към писмото, относно установеното от проверката по отношение кандидатските листи в избирателен район Пазарджик(справка, изготвена от Антоанета Генова, гл. експерт в дирекция ГРН, от 23.09.2019г.), по отношение на И.И.Д., се установява, че същият е с постоянен адрес *** от 08.09.2000г. и настоящ адрес Великобритания от 07.06.2006г.

В ОИК Пазарджик е представено Удостоверение за настоящ адрес с изх. № 00019/01.10.2019г. от длъжностно лице на с. Паталеница, община Пазарджик, област Пазарджик, в което се удостоверява, че И.И.Д., с ЕГН ********** има заявен последен настоящ адрес *** от дата 01.10.2019г.

В Решение № 117-МИ/01.10.2019г. ОИК Пазарджик, като е съобразила дадените указания на  ЦИК и представеното удостоверение изх. № 00019/01.10.2019г. от длъжностно лице на с. Паталеница, община Пазарджик, е счела, че не са налице условията за заличаване регистрацията на кандидата за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик И.И.Д..

С писмо с вх. № 56/03.10.2019г. Централната избирателна комисия повторно указва на ОИК Пазарджик, че следва да предприеме действия за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК.

С оглед на посочените по горе писмени доказателства, съставляващи административната преписка, Общинската избирателна комисия Пазарджик издава процесното Решение № 119-МИ/03.10.2019г., с което  отменя свое предходно решение № 117/01.10.2019г. и заличава регистрацията на И.И.Д., като кандидат за  кмет на с. Паталеница, община Пазарджик, предложен от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Решението е оспорено пред Централната избирателна  комисия от кандидата И.И.Д. с жалба с вх. № от 04.10.2019г. Жалбата, ведно с административната преписка е изпратена от ОИК Пазарджик на ЦИК. ЦИК е разгледала жабата и е счела същата за неоснователна, тъй като И.И.Д. не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, поради което е със свое Решение № 1316-МИ/07.10.2019г. е отхвърлила жалбата на И.Д. срещу решение№ 119-МИ/03.10.2019г. на ОИК Пазарджик.

Срещу Решение № 119-МИ/03.10.2019г. на ОИК Пазарджик е депозирана в срок пред Административен съд Пазарджик жалба с вх. № 5774/10.10.2019г. от И.И.Д.. Жалбата е подадена и чрез ОИК Пазарджик, също на 10.10.2019г.

С жалбата са представени декларация от зъболекар д-р Стойчев, за посещение през месец май 2018г. на И.Д., както и подписка, съдържаща подписите на 78 жители, че И.Д. живее в селото от април 2018г.

Служебно съдът е направил справка в НБД „Население“ за И.И.Д., от която се установява, че той е с постоянен адрес ***, секция 181, ул. „Тридесет и трета“№ 4 от 08.09.2000г. и настоящ адрес ***, секция 181, ул. „Тридесет и трета“ № 4 от 01.10.2019г.

По делото безспорно е установено, а и не се спори между страните, че постоянният адрес на И.И.Д. ***.

В проведеното съдебно заседание съдът е дал нарочни указания на основание чл. 171, ал. 4 от АПК към жалбоподателя, че следва да установи регистрацията си за настоящ адрес преди 01.10.2019г., за последните 6 месеца – от 26.04.2019г. От страна на жалбоподателя не бяха представени доказателства и не се направиха доказателствени искания. Заяви се, че не разполагат с такива. Посочи се, че е И.Д. е регистриран и във Великобритания.

От страна на И.И.Д. се направи изявление, че е разбрал за регистрация на настоящия адрес в Англия преди 20 дни. Заявява, че не е знаел за задължението си за регистрация на настоящия си адрес при завръщането си от чужбина миналата година.

С оглед на изявленията съдът с протоколно определение е отделил за неспорно обстоятелството, че преди 01.10.2019 г. И.Д. не е подал заявление за регистрация по настоящ адрес ***.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните,  прави следните изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл. 88, ал.1 от ИК, от адресата на административния акт, поради което е налице правен интерес от оспорване и жалбата е допустима. Спазен е редът за оспорване на решението за заличаване на регистрация пред Централната избирателна комисия, която е разгледала и отхвърлила жалбата със Решение № 1316-МИ/07.10.2019г.

Обжалваният акт е издаден от компетентен орган, с оглед правомощията по чл. 87, ал. 1, т. 15 от ИК, съгласно който Общинската избирателна комисия заличава регистрацията на кандидата, когато установи, че същият не отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК. Оспореното решение на ОИК Пазарджик е постановено от орган с необходимата материална и териториална компетентност, в изискуемата форма.  

Решението съдържа в необходимата пълнота фактическите и правни основания.

Следва да бъде преценено дали оспореното решение е издадено в съответствие с материалния закон и неговата цел.

Според чл. 397, ал. 1 от ИК право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Тоест едно от законовите изисквания за упражняване на пасивно избирателно право е кандидатът за кмет на кметство да е живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Съгласно легалното определение в §1, т.5 от ДР на ИК "живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 397 за български гражданин е такъв, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство (б.”а”) или който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България („б”).

В изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 и т .2, във вр. с чл. 396 и чл. 397 от Изборния кодекс, ЦИК е постановила решение № 627-МИ/19.08.19г., в което в раздел І, т.1.а. е приела, че "живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място на територията на съответната община - за българските граждани – да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настояща адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към датата шест месеца преди датата на провеждане на изборите – 26 април 2019г.

С друго свое решение № 966-МИ/05.10.2019г. ЦИК на основание чл. 57, ал. 1, т. 36чл. 397 и чл. 413 ИК, с раздел І, т.1 от него е възложила на Главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да извърши проверка на регистрираните кандидати, като установи за всеки кандидат български гражданин дали отговаря на посочени условия, сред които и дали има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне един от тях е на територията на съответния изборен район – община или кметство, към 26.04.2019г.

В случая се установява, че при възложената по реда на чл. 57, ал.1, т. 36 от ИК проверка на И.И.Д. ***, той няма настоящ адрес на територията на Република България. Законовото изискване по чл. 397, ал.1 от ИК, във вр. с §1, т.5 от ДР на ИК е кандидатът за кмет да има към 26.04.19г. постоянен и настоящ адрес на територията на Република България. В случая за кандидата на ПП ГЕРБ за кмет на с. Паталеница, община Пазарджик, законовото изискване не е било налице, тъй като от извършената проверка и направените справки в базата данни се установява, че И.Д. е с настоящ адрес във Великобритания от 07.06.2006г., тоест не е имал такъв в България към 26.04.2019г, а такъв е регистриран от 01.10.2019г. в с. Паталеница, община Пазарджик.

При липса на посоченото условие на чл. 397, ал. 1 от ИК, ОИК Пазарджик правилно, в изпълнение на правомощието си по чл. 87, ал. 1, т. 15 от ИК, е заличила регистрацията на кандидата за кмет на кметство с. Паталеница, община Пазарджик – И.И.Д.. Съгласно цитираната разпоредба Общинската избирателна комисия заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 от ИК.

Представените от жалбоподателя доказателства – подписка и удостоверение за посещение при зъболекар, не могат да оборят материалната доказателствена сила на представените справки от ГД ГРАО и регистрите на населението (официалните документи се ползват с материална доказателствена сила). Проверката от ГД „ГРАО“ е законово регламентирания ред за проверка на кандидат за кмет от ЦИК според чл. 57, ал. 1, т. 36 от ИК 

Представените от жалбоподателя доказателства не установяват наличието на регистриран настоящ адрес в Република България, каквото е условието по §1, т.5 от ДР на ИК, във връзка с законовото изискване на чл. 397, ал.1 от ИК. Установяването на обстоятелството за наличие на настоящ адрес от кандидата не може да се установи посредством ангажираните от доказателства.

Уредбата на понятието "Адресна регистрация" се съдържа в Глава Четвърта на Закона за гражданската регистрация, а съгласно чл. 91 от ЗГР адресната регистрация е отразяване на постоянния и настоящ адрес на всяко лице в регистъра на населението. Съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗГР(в относимата редакция) "Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес". Доказателствата, ангажирани в хода на производството, не съдържат данни, че настоящият адрес на жалбоподателя към дата 26 април 2019г. е в с. Паталеница, община Пазарджик, поради което той не отговаря на нормативните изисквания на Изборния кодекс за уседналост.

Предвид изложените съображения Административен съд Пазарджик счита, че  Решението на ОИК е законосъобразно, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена.

На основание чл. 88, ал. 2, във вр. чл. 58 от ИК, Административен съд Пазарджик, ХІ състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.Д., ЕГН **********, с посочен адрес ***, срещу Решение № 119-МИ/03.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, потвърдено с Решение № 1316-МИ/07.10.2019г. на Централната избирателна комисия.

На основание чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс решението не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                           

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  1./п/

 

                                                                                       2./п/