РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№598/11.10.2019г.            

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, Х състав, в открито заседание на единадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИАНА ШОТЕВА

ЧЛЕНОВЕ:            ГЕОРГИ ПЕТРОВ 

                               ГЕОРГИ ВИДЕВ

 

при секретаря  Димитрина Георгиева и с участието на прокурор Стоян Пешев, като разгледа докладваното от съдия МАРИАНА ШОТЕВА адм. дело № 1147 по описа на съда за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 88, ал. 1, вр. чл. 58 от Изборния кодекс (ИК), вр. чл. 98, ал. 2 от АПК.

Образувано е по жалба на Б.В.Д. с ЕГН **********, против Решение № 120 – МИ/03.10.2019г. по Протокол № 19-МИ от 03.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, относно заличаване регистрацията на Б.В.Д., който е регистриран под № 1 в кандидатската листа за общински съветници предложена от Българско национално обединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.Със същото решение е анулирано издаденото на кандидата удостоверение от ОИК – Пазарджик.

Жалбоподателят оспорва решението като твърди, че то е незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и при нарушение на административнопроизводствените правила; иска се отмяна на решението и връщане на преписката на административния орган с даване на задължителни указания по прилагането на закона.

Ответникът, Общинска избирателна комисия Пазарджик, представлявана от председателя адв. Добрев, изразява становище за основателност на жалбата и моли решението да бъде отменено.

Заинтересованата страна „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ изразява становище за основателност на жалбата.

Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, конституирана като участник в процеса на основанието по чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК и представлявана от прокурора Пешев изразява становище за основателност на жалбата.

Съдът като взе предвид събраните по делото писмени доказателства във връзка с твърденията на страните, приема следното:

Оспореното решение № 120 – МИ/03.10.2019г. по Протокол № 19-МИ от 03.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик е обжалвано от настоящия жалбоподател пред ЦИК. С Решение № 1317-МИ/07.10.2019г. ЦИК е приела жалбата за основателна, но с оглед не постигане на необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове и на основание чл.57, ал.1, т.26а във вр. с чл.88, ал.1 от ИК е постановено решение за отхвърляне по смисъла на чл.53, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс и е върната административната преписка на ОИК-Пазарджик.

С обжалваното решение е заличен кандидат регистриран с Решение № 102-МИ/24.09.2019г. на ОИК-Пазарджик за общински съветник в кандидатската листа на партия „Българско национално обединение“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.Жалбоподателят е регистриран под №1 в кандидатската листа за общински съветници предложена от „Българско национално обединение“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

С писмо с вх.№ 46/01.10.2019г. ЦИК – София уведомява ОИК-Пазарджик, че с писмо вх.№ МИ-04-03-85 от 30.09.2019г. от ГД“ГРАО“в МРРБ е получен списък с резултата от извършена проверка в изпълнение на Решение № 966-ми от 05.09.2019г. на ЦИК, изменено с Решение №1099-МИ от 13.09.2019г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2013г.Било установено, че определени кандидати, в това число и жалбоподателя не отговаряли на условията по т.1 от Решение №966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК. С горното писмо е указано на ОИК – Пазарджик в срок на по-късно от 18.00часа на 01.10.2019г. да вземе решение по чл.87,ал.1,т.1 ИК за заличаване на регистрацията на кандидатите, посочени в приложения към писмото списък.

ОИК – Пазарджик е постановила решение №116-МИ / 01.10.2019г. във връзка със заличаване на регистрация на кандидата за общински съветник Б.Д., под № 1 в кандидатската листа, предложена от „Българско национално обединение“ за изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27.10.2019г. Решението е издадено след извършена допълнителна проверка в “ГРАО“ Пазарджик където се установило, че кандидата има постоянен адрес ***.2000година, включен е в избирателните списъци с място за гласуване – избирателна секция 23, гр. Пазарджик, СУ „Д-р Петър Берон“ на улица „Н. Бозвили“ №27. Съобразявайки това обстоятелство ОИК-Пазарджик взели решение , че не са налице условия за заличаване регистрацията на кандидата за общински съветник Б.Д. под №1 в кандидатска листа, предложена от Българско национално обединение за изборите за общински съветници.

С писмо вх.№ 56/03.10.2019г. ЦИК-София, предупреждават ОИК-Пазарджик, че следва да се приемат решения за заличаване на кандидати, които не отговарят на условията на чл.397,ал.1 ИК и т.1 от Решение № 966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК , както и да отмени невлезли в сила решения, с които е направен отказ да се заличат съответните кандидати.

С оглед писмо вх.№ 56/03.10.2019г. ЦИК-София, ОИК-Пазарджик взела и процесното решение - Решение № 120 – МИ/03.10.2019г. по Протокол № 19-МИ от 03.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик.

Недоволен от така постановеното решение на ОИК, жалбоподателя Д. в срок го обжалва пред ЦИК, която се произнася с Решение № 1317-МИ/07.10.2019г., с което постановява решение за отхвърляне на жалбата.

В срок Б.Д. обжалва потвърденото Решение на ОИК- Пазарджик пред административен съд Пазарджик.

При проверка на валидността на оспореното решение съдът намира, че то е произнесено от компетентен орган. Общинската избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе съгласно чл. 87, ал. 1, т. 5 ИК. Решението е взето с необходимото мнозинство с поименно гласуване и кворум съгласно чл. 85, ал. 4 ИК. За решението е съставен протокол, който е подписан от председател и секретар съгласно чл. 85, ал. 6 ИК. Решението съдържа правни основания за издаването си.

При издаване на решението не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Предвид изложеното съдът намира, че решението е издадено от компетентен орган, при спазване на предвидената в ИК процедура, но при нарушение на материалния закон.

След анализ на доказателствата приети по делото настоящият съдебен състав приема, че жалбоподателят Б.В.Д. отговаря на изискванията на чл.397,ал.1 във вр. с параграф 1,т.5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019г. от ЦИК.

Съгласно разпоредбата на чл.397, ал.1 във вр. с  параграф 1,т.5 от ДР на ИК „ да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава кандидатът за общински съветник да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населеното място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на провеждане на изборите – 26 април 2019г. От приетото удостоверение с изх.№ И-5010_002 от 04.10.2019г. издадено от община Пазарджик, относно извършени промени за настоящ адрес на жалбоподателя, по несъмнен начин се установява, че същият има настоящ адрес към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 27.10.2019г.. Датата на заличаване на настоящ адрес на жалбоподателя  е 17.05.2019г., а като дата на дерегистрация от единствен адрес е посочена дата 24.07.2019г. , следователно и двете дати са след 26.04.2019г..

С оглед на изложеното жалбата е основателна, а оспореното с нея решение е материално незаконосъобразно. То следва да бъде отменено, а делото върнато като преписка на ОИК – Пазарджик за постановяване незабавно на ново решение със същия предмет, като Б.В.Д. бъде регистриран като кандидат под № 1 в кандидатската листа за общински съветници, предложена от „Българско национално обединение“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Предвид изложеното и на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на Б.В.Д. с ЕГН **********, Решение № 120 – МИ/03.10.2019г. по Протокол № 19-МИ от 03.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик.

ВРЪЩА делото като преписка на ОИК – Пазарджик  за незабавно произнасяне с решение, като Б.В.Д. бъде регистриран като кандидат под № 1 в кандидатската листа за общински съветници, предложена от „Българско национално обединение“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по прилагане на закона.

Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ЧЛЕНОВЕ:

                   1./п/

 

                   2./п/