РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

             589 / 9.10.2019г.

 

 

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, Х състав в открито заседание на девети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРИАНА ШОТЕВА

ЧЛЕНОВЕ :            Г. ПЕТРОВ 

                                   Г. ВИДЕВ

при секретаря    АНТОАНЕТА МЕТАНОВА, като разгледа докладваното от съдия Г. ПЕТРОВ адм. дело № 1141 по описа на съда за 2019год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните :

 

1. Производството е по реда на чл. 58 от Изборния кодекс и чл. 98, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс(ИК).

 

2. Образувано е по жалба на Коалиция „БСП за България“, гр. София, ул. „Позитано“ № 20, представлявана от Л.Д.П., против Решение № 115 – МИ/НР от 30.09.2019г. по Протокол № 17-МИ от 30.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, относно назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Пазарджик в изборите за общински съветници в Община Пазарджик на 27.10.2019г.

Счита се, че оспореното решение на Общинската избирателна комисия е незаконосъобразно и неправилно, като постановено в нарушение на чл.92, ал. 6, изр. първо от ИК ; т. 16, изр. второ от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) и т. 6 от Раздел І от Методическите указания, приложение към въпросното решение на  ЦИК.

Твърди се, че в централно разположените в града секционни избирателни комисии, с обжалваното решение са назначени по двама членове на Коалиция „БСП за България“, а в секционните комисии, разположени в периферията на града „….с преобладаващо ромско население…“  са назначени по трима (а в две СИК по четирима) членове на коалицията, т.е. налице е неравномерно разпределение на членовете на СИК от квотата на Коалиция „БСП за България“.

Конкретно посочените СИК в състава на които са назначени по двама членове на коалицията жалбоподател са следните : 131900004; 131900008; 131900010; 131900012; 131900013; 131900015; 131900017; 131900022; 131900023; 131900035; 131900041; 131900044; 131900045; 131900048; 131900066; 131900067; 131900081; 131900168; 131900169; 131900170; 131900172; 131900173 и 131900175 ;

Съответно в СИК 131900027; 131900028; 131900036; 131900042; 131900043; 131900049; 131900052; 131900053; 131900054; 131900061; 131900074 ; 131900083; 131900084; 131900085 са назначени по трима членове от коалицията, а в СИК 131900191 и 131900201 по четирима.

Все в този контекст се сочи, че в СИК 131900004; 131900012; 131900013; 131900015; 131900017; 131900023; 131900035; 131900041; 131900044; 131900045 и 131900048 са назначени по четирима представители на ПП „ГЕРБ“.

Поддържа се, че при вземане на оспореното решение, ОИК Пазарджик е упражнила превратно правилата на оперативната самостоятелност, като не е посочила никакви съображения относно прието разпределение на членовете на СИК.

Иска се процесното решение на ОИК да бъде отменено, като делото се върне за ново произнасяне на общинската комисия.

 

3. Общинска избирателна комисия Пазарджик, чрез председателя Г.Д. е на становище, че жалбата е неоснователна. Поддържат се изцяло фактическите и правни съображения, изложени в оспореното решение на ОИК и в Решение № 1295-МИ от 04.10.2019г. на ЦИК.

Иска се жалбата да бъде отхвърлена.

 

4. Участвалия по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура Пазарджик е на становище, че жалбата е неоснователня

 

ІІ. За допустимостта :

 

5. Жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

 

 

ІІІ. За фактите :

 

6. Съобразно правилата, установени в Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (Приложение към Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на Централната избирателна комисия), по отношение на Коалиция „БСП за България“ са определени 232 членове на СИК и 151 ръководни членове на СИК в Община Пазарджик(л.307).

Съответно със Заповед № 1901 от 12.09.2019г. на Кмета на Община Пазарджик са насрочени консултации за назначаване съставите на СИК и ПСИК, като са поканени съответните партии и коалиции, включително и Коалиция „БСП за България“. Според приложения по делото Протокол от 19.09.2019г.(л.15), по време на въпросните консултации, не е постигнато съгласие за съставите на секционните комисии.

 

7. Независимо от това, партиите и коалициите, при условията на чл. 91, ал. 4, т. 1 от ИК са представили писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

В тази насока, според представеното от жалбоподателя предложение(л.15), освен за длъжностите „председател“ и „секретар“, в процесните СИК 131900004; 131900008; 131900010; 131900012; 131900013; 131900015; 131900017; 131900022; 131900023; 131900035; 131900041; 131900044; 131900045; 131900048; 131900066; 131900067; 131900081; 131900168; 131900169; 131900170; 131900172; 131900173 и 131900175  са предложени по двама членове.

С Писмо вх. № 28 от 24.09.2019г., Секретаря на Община Пазарджик е изпратил на ОИК Пазарджик протокола от проведените консултации и предложенията на политическите партии и коалиции за членове и ръководни членове на СИК.

 

8. В тази хронология, Общинска избирателна комисия Пазарджик е приела процесното Решение № 115 – МИ/НР от 30.09.2019г. по Протокол № 17-МИ от 30.09.2019г. с което са назначени Секционни избирателни комисии на територията на Община Пазарджик в изборите за общински съветници в Община Пазарджик на 27.10.2019г.

От същото е видно, че във всички СИК на територията на Община Пазарджик, като членове и ръководни членове са назначени по двама или трима представители на Коалиция „БСП за България“, като единствено в СИК 131900191 и 131900201 са назначени по четирима членове.

Решение № 115 – МИ/НР от 30.09.2019г. на ОИК, Пазарджик е обжалвано в срок по предвидения за това процесуален ред, като с Решение № 1295-МИ от 04.10.2019г., ЦИК е отхвърлила жалбата с която е сезирана.

 

ІV. За правото :

 

9. Според чл. 91, ал. 12 от ИК, в случаите, когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 9, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите.

Съответно, според чл. 92, ал. 6 от ИК, при назначаването на членовете и на ръководството на комисията се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. При определяне на ръководствата на секционните избирателни комисии за цялата страна се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

 

10. Описаните данни в предходния раздел на настоящото решение, не дават основание да се приеме, че коя да е от цитираните разпоредби на кодекса е нарушена. 

Няма съмнение и спор, че при назначаването на членовете и на ръководството на секционните избирателни комисии е спазено съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като е използван методът на най-големия остатък. Това е видно при съответно направените пресмятания, онагледени в таблица(л.307), приложена към Решение № 115 – МИ/НР от 30.09.2019г. на ОИК, Пазарджик.

Решението на общинската избирателна комисия е във възможната степен, съответно на предложенията направени от партиите и коалициите, включително и на предложението представено от Коалиция „БСП за България“.

Действително, в 23 от посочените в жалбата СИК, от страна на коалицията е поискано назначаването на трима члена, а с решението на ОИК са назначени по двама членове и ръководни членове на комисиите. Видно е обаче, че в непосредствено съседните СИК 131900005; 131900007; 131900009; 131900014; 131900018; 131900021; 131900036; 131900046; 131900047; 131900065; 131900068; 131900081; 131900168; 131900169; 131900174; 131900176 са назначени по трима членове и ръководни членове на СИК, представители на Коалиция „БСП за България“.   

Съответно в СИК 131900010; 131900044; 131900067 от страна коалицията са поискани и съответно назначени двама представители, като членове и ръководни членове.

Тези констатации, съотнесени към общо 151 СИК на територията на Община Пазарджик, изключват възможността, да се направи обоснован извод, че при приемане на процесното решение, ОИК Пазарджик се е отклонила в такава степен от предложението за състав на СИК, направено от Коалиция „БСП за България“, че е допуснала особено съществено нарушение на правилото възведено в чл. 91, ал. 12 от ИК, налагащо цялостна отмяна на постановения от нея акт.

 

11. На следващо място, според т. 16 изр. второ от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК(публикувано на същата дата), при назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на общината. Съответно, според т. 6 от Раздел І на Методическите указания, към казаното решение на ЦИК, разпределението на местата в СИК е пропорционално според големината на парламентарните групи, но не по-малко от един член от състава на СИК за всяка парламентарно представена партия или коалиция. Поради това в 5-членните СИК всяка парламентарно представена партия и коалиция получава по едно място.

 

12. Както се посочи в предходното изложение, не е налице фактическо основание да се счита, че ОИК Пазарджик е нарушила съществено, правилата дадени в решението и методическите указания на ЦИК.

Членовете и ръководните членове на СИК в Община Пазарджик, представители на Коалиция „БСП за България“ са разпределени равномерно като брой и по териториален принцип в съответните СИК. Броят на членовете на СИК, представители на коалицията е двама или трима, приблизително в рамките на заявеното в предложението. Съответно, двама или трима са представителите на коалицията в съседни СИК, като явно по този начин е спазен във възможната пълнота и принципа за териториално разпределение на представителите на жалбоподателя в рамките на Община Пазарджик.

В случая за пълнота на изложението следва да се добави, че нито Изборният кодекс, нито пък решението и методиката на ЦИК, въвеждат квалификации или критерии като СИК в град ;голям град или село, респективно СИК по етнически принцип.

Крайният извод при това положение е, че оспореното решение на ОИК Пазарджик е валидно и допустимо, като при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закони, налагащи неговата отмяна.

 

Ето защо, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Коалиция „БСП за България“, гр. София, ул. „Позитано“ № 20, представлявана от Л.Д.П., против Решение № 115 – МИ/НР от 30.09.2019г. по Протокол № 17-МИ от 30.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик, относно назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Пазарджик в изборите за общински съветници в Община Пазарджик на 27.10.2019г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :               /п/                    

 

 

ЧЛЕНОВЕ :              1./п/

 

                                      

                                     2. /п/