Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 451/2009, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.К.В.,
С.Д.В.,
А.Р.В.
КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на А.Р.В. ***, с която молителят иска на основание чл. 251 от ГПК да се направи тълкуване на решение № 448/09.10.2009 г., постановено от Административен съд Пазарджик по административно дело № 451/09 г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от връчването на страните.
2 Административно дело No 829/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПРАИДГРУП ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Праидгруп“ ЕООД с ЕИК 200501077 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Д.Г.Д. с ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 03-130-2600/3811 от 25.09.2015 г. на Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София, в частта, с която е наложена санкция и е отказано изплащане на субсидията по НР1 в размер на 13 438.66 лева, по СЕПП в размер на 38 838.01 лева. ОСЪЖДА „Праидгруп“ ЕООД с ЕИК 200501077 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Незабравка“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Д.Г.Д. да заплати на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.2.2019г.
3 Административно дело No 302/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК,
МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.3.2019г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 2000,00лв.(две хиляди лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, в резултат на противоправно бездействие на ответника да освидетелства по вид и степен на увреждане, дъщеря ? К.П.З. в периода 19.05.2014г. до 25.09.2015г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 19.01.2016г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 400,00л(четиристотин лв.), представляващи извършени от последната разноски по производството. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на „МБАЛ- Пазарджик“ АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“, №15, сумата от 700,00лв.(седемстотин лв.), представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
4 Административно дело No 601/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М.,
Д.Т.А.,
З.Ж.М.,
Г.В.М.,
М.Т.А.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2019г.
ДОПЪЛВА решение № 253/23.04.2018 година по адм.д. № 601/2017 година на Административен съд Пазарджик, като ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Т.А., ЕГН **********, чрез адв. Х.С., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-57/08.02.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР гр. Пловдив. Допълва решение № 253/23.04.2018 година по адм.д. № 601/2017 година на Административен съд Пазарджик в осъдителната част на диспозитива, като ОСЪЖДА М.Т.А., ЕГН **********, да заплати на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – ЮЦР солидарно с другите жалбоподатели(осъдени с диспозитива на решение № 253/23.04.2018 година по адм.д. № 601/2017 година на Административен съд Пазарджик) присъдените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването.
5 Административно дело No 104/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ОБЯВЯВА нищожността на оспорената Заповед № 03-160-РД/495 от 29.09.2012 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
6 Административно дело No 462/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.И.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на П.И.Г. с ЕГН ********** *** СУМАТА от 800 / осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, за периода от 01.05.2015г. до 06.07.2017г. и от 01.01.2018г . до 10.08.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 10.08.2018г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.И.Г. с ЕГН ********** *** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 800 лв. до размер 150 000 лв., вкл. за периодите от 09.08.2010г. до 01.05.2015г.и за периода от 06.07.2017г. до 01.01.2018г. като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
7 Административно дело No 471/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 210 АЛ.1 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С. Реджеп Ч. ***, срещу Решение № 13 от 27.03.2018 г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Сърница, назначена със Заповед № 126/20.02.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. Реджеп Ч. ***, срещу Уведомително писмо с изх. № 0852/19.04.2018 г. на кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 471/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. ОСЪЖДА С. Реджеп Ч. ***, сумата 100 (сто) лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, а в прекратителната му част – 7-дневен срок, пред Върховен административен съд на Република България
8 Административно дело No 503/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата от 300лв. (триста лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на незаконосъобразно бездействия на длъжностни лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Затвора гр. Пазарджик, изразяващи се в неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м, за периода от 125 дни, който е бил част от периода 03.10.2017г.-15.03.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума от 21.05.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над тази сума от 300 /триста/ лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. и за периода от 01.08.2017г. до 11.09.2017г. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.А.С., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за претърпени вреди за периода от 01.08.2017г. до 11.09.2017г. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
9 Административно дело No 521/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Заповед № 03-130-РД/143 от 28.11.2017 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано на М.Д.К. да бъде финансирано следното заявление за подпомагане: ИД № на проекта: 13/06/3/0/00451, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Изпраща административната преписка на директора на Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ за ново разглеждане и произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Осъжда Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на М.Д.К. разноски по делото в размер на 790 лв. /седемстотин и деветдесет лева/. Решението може да се обжалва чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 525/2018, I състав Закон за биологичното разнообразие ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение (второ) от 24.1.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 767/11.12.2018г., постановено по адм.д.№ 525/18г. по описа на Административен съд Пазарджик . В „шапката „ на Решението да се чете :“ в открито заседание на тринадесети ноември …“ и „.. административно дело № 525 по описа на съда за 18г.“ Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14 –дневен срок пред ВАС .
11 Административно дело No 552/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Д.М. ***, сумата от 200 (двеста) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен незаконосъобразен акт – Заповед за задържане с рег. № 242/26.05.2016 г. на младши инспектор в Сектор КП при РУ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.06.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 5000 (пет хиляди) лева като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик да заплати на К.Д.М. ***, сумата от 198 (сто деветдесет и осем) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
12 Административно дело No 560/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.1.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 710/12.09.2014 г. на Общински съвет Белово. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 727/17.10.2014 г. на Общински съвет Белово, с което е поправено Решение № 710/12.09.2014 г. на Общински съвет Белово. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 30.1.2019г.
13 Административно дело No 576/2018, I състав Закон за държавния служител И.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 742/28.05.2018 г. на изпълняващ длъжността Кмет на община Септември инж. Я.М., съгласно Заповед № 434/02.04.2018 г., с която е прекратено служебното правоотношение на И.С.Т., на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, поради "съкращаване на длъжността". ОСЪЖДА Кмета на Община Септември да заплати на И.С.Т., сторените по делото разноски в размер на 635.70 лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 586/2018, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Р.М.Е.,
С.М.Е.
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.М.Е., ЕГН ********** и С.М.Е., ЕГН ********** действия на административен орган началник на РО НСК към Регионална дирекция Национален строителен контрол ЮЦР по изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-267/09.10.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР по принудително премахване на строеж „жилищна сграда“, реализиране в ПИ № 257 и № 258, кв. 21 по плана на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, обективирани в писмо с изх. № ВГ-237-00-273/15.05.2018г. Осъжда РДНСК ЮЦР да заплати на Р.М.Е., ЕГН ********** и С.М.Е., ЕГН ********** разноски по производството в размер на 500 (петстотин)лева Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
15 Административно дело No 600/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.1.2019г.
ОТМЕНЯ постановеното в съдебно заседание от 04.12.2018 г. определение за даване ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.Б. ***, държавен служител на длъжност „разузнавач V степен“ в група 02 „Противодействие на криминална престъпност“ на Сектор „Криминална полиция“ при РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик против Заповед 312з-972/27.04.2018 г. на директора на ОДМВР Пазарджик, с която е разпоредено преназначаването на същия държавен служител на не по-висока длъжност по негово искане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 600/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
16 Административно дело No 615/2018, V състав КСО Р.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Решение № 1012-12-8#2/29.05.2018 г., издадено от директора на Териториално поделение на НОИ – Пазарджик, както и отменя потвърденото с него Разпореждане № 122-00-550-9 от 22.12.2017 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което разпореждане на Р.С.С. е разпоредено да възстанови добросъвестно полученото парично обезщетение за безработица за периода от 22.12.2016 г. до 30.06.2017 г. в размер на 8 286,96 лв. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на Р.С.С. разноски по делото в размер на 710 /седемстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.3.2019г.
17 Административно дело No 630/2018, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.А.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Д. ***, против Експертно решение на НЕЛК № 0628 от зас. 065/15.05.2018 г. на Специализиран състав по неврологични болести. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
18 Административно дело No 654/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.1.2019г.
Съдът счита, че няма процесуални пречки процесуалното искане на страната да бъде уважено, затова на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х. Кърпело, ЕГН **********,***, срещу Заповед № 162 от 21.12.2015г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на плана за регулация за УПИ VІ-867, от кв. 81 по плана на с. Паталеница, като се обособява нов УПИ ХІІІ-1032, търговия и услуги, за имот планоснимачен № 1032, участващ в УПИ VІ и се променят вътрешно регулационните му линии със съседните УПИ VІІ-870 и V-866 по имотни граници, поради неприложена дворищна регулация. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 654/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОСВОБОЖДАВА внесения депозит за извършване на съдебнотехническа експертиза в размер на 450 лева, които да се върнат на жалбоподателя. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от днес за присъстващите и от съобщаването на неприсъстващата страна.
В законна сила на 30.1.2019г.
19 Административно дело No 656/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Д.,
М.А.Д.,
Ф.А.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Д., М.А.Д., Ф.А.В., против Заповед № 940/26.06.2018г., издадена от кмета на община Велинград. ОСТАВЯ без разглеждане искането на М.А.Д., М.А.Д., Ф.А.В. за обявяване на нищожност на нотариален акт № А-46, том І, дело № 82/18.02.1988 от 18.02.1988г. и прекратява производството в тази част. ОСЪЖДА М.А.Д., М.А.Д., Ф.А. *** сумата от 200 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението, в частта, с която се отхвърля жалбата и се осъждат жалбоподателите за заплащане на разноски, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане искането на жалбоподателите за обявяване на нищожност и се прекратява делото, в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 681/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/2584/27.06.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, с която на Община Белово е отказано финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на Община Белово, направените по делото разноски в размер на 902 /деветстотин и два/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
21 Административно дело No 704/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., за кампания 2015 г., с изх. № 02-130-6500/2767 от 10.07.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на К.П.П., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
22 Административно дело No 706/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.Г. Заповед № 1484 от 05.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „външно стълбище с преддверие“, изпълнен от западната страна на съществуващата жилищна сграда в ПИ с идентификатор 55155.502.262, съставляващ УПИ ІV-9350, в кв. 220а по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Веслец“ № 6. ОСЪЖДА община Пазарджик да заплати на С.Д.Г., сумата от 260 (двеста и шестдесет) лева - направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
23 Административно дело No 718/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.2.2019г.
Отменя по жалба на С.И.М. ЧАСТТА на Заповед № 1530/16.07.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е определена С.И.М. за адресат на задълженията за премахване на съществуваща сграда, изпълнена в УПИ-ХVІ-71, кв. 9-10 по плана на с. Сарая, Община Пазарджик. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 735/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.О.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на К.О.П. ***, подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София със за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди по време на изтърпяване на наказание „ лишаване от свобода“. Връща исковата молба в останалата и част и прекратява производството по адм. дело № 735/2018 г. в тази му част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
25 Административно дело No 736/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 З.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на З.Н.К., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик, сумата в размер на 500 лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв.м. за периода 13.02.2018г. до 18.06.2018г. и за претърпени неимуществени вреди от причиненото неудобство на ищеца за липса на санитарен възел и течаща вода за периода му на престой при изтърпяване на дисциплинарни наказания в наказателна килия. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на З.Н.К., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик законна лихва върху присъдената сума, считано от 06.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на З.Н.К., ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода в Затвора гр. Пазарджик срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 500 (петстотин) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
26 Административно дело No 739/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.2.2019г.
Отхвърля жалбата на А.И.И., с ЕГН ********** против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2017 с изх.№ 01-6500/6187 от 09.07.2018г. издадено от Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, с което на жалбоподателя е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния му ангажимент по направление „Биологично растениевъдство”. Осъжда А.И.И. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 741/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.В. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.2.2019г.
Отхвърля жалбата на Х.С.В. против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за Развитие на селските райони 2007-2013 за кампания 2017 с изх. № 01-6500/6186/09.07.2018 г., издадено от заместник изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“. Осъжда Х.С.В. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 779/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.2.2019г.
на основание чл. 159, т. 4 от АПК Съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 779/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД гр. Панагюрище да заплати на РЗОК сумата от 100 (сто) лева съставляваща извършени разноски по производството по осъществена юрисконсултска защита. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването на неприсъстващите страни пред ВАС.
29 Административно дело No 782/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1495 от 11.07.2018 г. на Заместник кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж : „Едноетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ ІІ-968, кв. 149 по плана на гр. Пазарджик, изпълнен от В.Я..*** да заплати на В.Б.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 791/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОРЖ – 11 от 16.08.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на Началника на Затвора гр. Пазарджик, който следва да се произнесе съобразно дадените в мотивите на настоящето решение задължителни указания. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от назначения служебен защитник адв. П. *** за присъждане на разноски в полза на Националното бюро за правна помощ, с оглед на осъществената от него защита. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
31 Административно дело No 792/2018, I състав Закон за опазване на околната среда ДОЛЕНЕ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.2.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „Долене“ ООД и ПРЕКРАТЯВА административно дело № 792/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.3.2019г.
32 Административно наказателно дело (К) No 799/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Х.К.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №371 от 17.07.2018г., постановено по а.н.дело №775 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 311637-F341406 от 10.01.2018г. на Зам. директор на ТД на НАП Пловдив, с което на Х.К.Т., ЕГН ********** ***, за нарушение по чл.38, ал.1, т. 1, във връзка с чл.16, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството и на основание чл. 74, ал. 1, от Закона за счетоводството е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
33 Административно дело No 807/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ГАБЕР-ПЛОД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/2780 от 09.07.2018 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произнасяне по заявлението за подпомагане на „Габер Плод“ ЕООД. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция да заплати на „Габер плод“ ЕООД, ЕИК 112609985, със седалище гр. Септември, сумата от 1250 ( хиляда двеста и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
34 Административно дело No 808/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.В.К. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № № 699/22.11.2018 г., постановено по адм. дело № 808/2018 г. на Административен съд – Пазарджик, като стр. 3 на ред 8 от диспозитива на решението, вместо „Началник Сектор към ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик“ да се чете „Началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 810/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Т., с ЕГН **********, против Заповед № 1946/16.08.2018г. на кмета на община Пазарджик. Осъжда Т.Р.Т., с ЕГН ********** *** разноски по първоинстанционното производство в размер на 200 лева за юрисконсултско възнаграждение и 200 лева депозит за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
36 Административно дело No 812/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Й.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 263/20.08.2018 г. на Кмета на община Белово. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Г.Й.К. ***, сума в размер на 810 (осемстотин и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
37 Административно наказателно дело (К) No 822/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
КРОНОС ООД
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №317 от 20.06.2018г., постановено по а.н.дело №510 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
38 Административно дело No 838/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХЕБЪРТРАНСПОРТ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- София, представлявана от изпълнителния директор ДА ЗАПЛАТИ на „ХЕБЪРТРАНСПОРТ“АД с ЕИК 822149410 сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от имуществени вреди, в едно със законната лихва върху сумата от триста лева от датата на подаване на исковата молба 11.09.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- София, представлявана от изпълнителния директор ДА ЗАПЛАТИ на „ХЕБЪРТРАНСПОРТ“АД с ЕИК 822149410 сумата от 375 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.2.2019г.
39 Административно дело No 842/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.О.А. НАЧАЛНИК ГРУПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000242 от 18.08.2017 г. на Началник Група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА Началник Група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от съответния бюджет на М.О.А. ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.2.2019г.
40 Административно дело No 847/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Х.Г. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Отказа на Главния архитект на Община Батак, обективиран в писмо № 94-М-48 от 31.08.2018г., да издаде виза за проектиране на обект „Къща за гости“ в УПИ VІІ-12 „ИВЗ“, от кв. 4 по плана на курорт „Язовир Батак“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 02837.503.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на язовир Батак, зона „А“. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Батак, за произнасяне по Заявление вх. № 94-М-48 от 21.08.2018г., подадено М.Х.Г., ЕГН **********,***, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в четиринадесет дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на М.Х.Г., ЕГН **********,***, сумата от 813,90лв.(осемстотин и тринадесет лв. и деветдесет ст.) представляваща извършени от последната разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за вещо лице и един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
41 Административно наказателно дело (К) No 855/2018, X състав ЗАНН: НАП ЕТ А.-А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №136 от 20.07.2018г., постановено по а.н.дело №203 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 279658-F291145 от 31.07.2017г. Директора на Териториална Дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите Пловдив, с което на Едноличен търговец А.С.С. с фирма „АНСАР – Ангел Сариев“, ЕИК 830195699 за нарушение по чл.13, ал.2, от Наредба № 4 от 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, във връзка с чл. 3, ал. 5 от Валутния закон, на основание чл. 18, ал. 3, от Валутния закон е наложена имуществена санкция в размер на 2000,00лв.
42 Административно дело No 870/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Ю.Т.,
Н.Т.Ж.,
А.Т.Г.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.3.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1246/17.08.2018 г. на Главния архитект на Община Велинград, с която се оттегля и отменя разрешение за строеж на ограда № 175 от 06.08.2018 г. в имот УПИ ХI-3127 „За търговска дейност“ в кв. 134 по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА главният архитект на Община Велинград да заплати от бюджета на община Велинград на Н.Т.Ж. с ЕГН ********** *** и А.Т.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
43 Административно дело No 875/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА АД № 875 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА ОбС Велинград да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева представляващи такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ОбС от съобщаването му.
В законна сила на 26.2.2019г.
44 Административно дело No 885/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.Б., с ЕГН **********,***, сума в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000287/27.09.2017г. на началник на група в РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 27.09.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 1000 лева, тоест за сумата от 1000лв. до 5 000 лева искът се отхвърля като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр. Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.Б., с ЕГН **********,***, сумата от 160 (сто и шестдесет) лева разноски за адвокатско възнаграждение и 10 лева разноски за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
45 Административно дело No 888/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Щ.А.Д.,
Я.А.Д.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомление изх. № 24-19240/29.08.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография кадастър – Пазарджик, с което е отказано на жалбоподателите да се отстрани грешка в картата чрез заличаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.243.1.3. от КККР на гр. Пещера. ИЗПРАЩА преписката на началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на Я.А.Д.,***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, направени разноските по производството. ОСЪЖДА началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на Щ.А.Д.,***, сумата от 10 (десет) лева, направени разноските по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
46 Административно дело No 899/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Правилника за организацията и дейността на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА АД № 899 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА ОбС Велинград да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева представляващи такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ответната страна от получаване на съобщението.
В законна сила на 27.2.2019г.
47 Административно дело No 900/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ определението, постановено в открито съдебно заседание на 22.01.2019 г., с което е даден ход на устните състезания ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 900/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на началника на РДНСК, ЮЦР за поправка на очевидна фактическа грешка, след което същата да се върне за произнасяне по жалбата на Н.В.Т. срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-33/14.08.2018 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО
В законна сила на 22.2.2019г.
48 Административно дело No 903/2018, VI състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
Отменя по жалба на Й.И.Л. Заповед № 4407/20.08.2018 г. на Директор на Агенция “Митници“, с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“. Осъжда Агенция Митница да заплати на Й.И.Л. разноски по производството в размер на 810 лв. ( осемстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 904/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.1.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбата на чл. 16, в частта „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране…“ от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Стрелча, приета с Решение № 149/27.11.2008г. на Общински съвет – Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 904/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Стрелча да заплати от съответния бюджет на Община Стрелча в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 5.2.2019г.
50 Административно дело No 913/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.К.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.К. *** ,Разпореждане №4505-40-2305/12.09.2018г. на Директора на фонд "ГВРС" към НОИ. Връща делото на административния орган за произнасяне съгласно указанията на съда. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните и получаването на препис от съдебния акт.
51 Административно дело No 914/2018, I състав Кодекс на труда ИСАВ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Исав -1 „ЕООД гр.Пазарджик , със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Мильо Войвода“№15 , ЕИК 130094558 , дадени задължителни предписания от Д“Инспекция по труда“- Плевен № 174508/14.12.2017г. в частта : 1. Строителят "Исав-1" ЕООД гр. Пазарджик да извърши оценка на риска, съгласно изискването на чл. 15 ал. 1 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година 2. Строителят "Исав-1" ЕООД ,гр. Пазарджик ла проведе начален, инструктаж на работниците на подизпълнителя „Технсжом" ООД гр. Плевен, EVlK 114625568, които ще работят на обекта, съгласно изискването на чл. 12 ал. 1 ат Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.102/2009г. изм,) и. и чл 16 т. 1 буква „е" от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни м безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година 3. Строителят "Исав-1" ЕООД гр. Пазарджик да осигури комплексни ЗБУТ на работниците на подизпълнителя по Договор за възлагане на строителство № 20171120-01/20.11.2017 г. „Техноком" ООД гр. Плевен, ЕИК 114625568 на изпълнявания от него строеж, в съответствие с минималните изисквания на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп., съгласно изискването на чл. 16 т. 1 буква „б" от същата наредба. Срок:29.12.2017 година 4. Строителната площадка, намираща се на територията на действащо предприятие да се огради с временна плътна ограда, съгласно изискването на чл. 30 ал. 2 и т. 1.9 от Приложение 1 към чл. 2 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017година 5. Строителната площадка, намираща се на територията на действащо предприятие да се сигнализират със съответните знаци и табели, а при необходимост - и със светлинни сигнали, съгласно изискването на чл. 30 ал. 2 и т. 1.9 от Приложение 1 към чл. 2 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ 37/2004 г. изм. и доп.. Срок:29.12.2017 година Отхвърля жалбата в останалата и част като неоснователна . ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“-Плевен да заплати на ИСАВ-1“ЕООД с ЕИК 130094558, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Мильо Войвода“№15 представлявано от И.Х. сума в размер на 1925лв. разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
52 Административно дело No 929/2018, II състав Закон за държавния служител Й.И.Л. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 4357 от 26.07.2018г., на Директора на Агенция Митници с която, за извършено в периода 15.02.2018г. до 16.03.2018г., деяние – „не е изпълнил стриктно заповед на висшестоящ ръководител“, с което е извършил нарушение по чл. 24, ал. 1, от Закона за държавния служител, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, във връзка с чл. 28, ал. 1 от ЗДСл., чл. 19 и чл. 23 от Кодекса за поведение на митническият служител, във връзка с чл. 17, ал.5 от Закона за митниците, чл. 35, т. 18 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“, т. 5.2.2.5 и т. 5.2.2.6. от Правилника за вътрешния ред в Агенция Митници, т. V.20 и т. V.22 от длъжностната характеристика, връчена на 20.10.2017г., във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДСл., на основание чл. 90, ал.1, т. 2 от ЗДСл., като същото съставлява дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал.2, т. 1 и т. 5 от ЗДсЛ., на Й.И.Л., държавен служител на длъжност „митнически инспектор“ в Митница, Пловдив, Митническо бюро Пазарджик, с ранг ІV младши е наложено дисциплинарно наказание „порицание“. ОСЪЖДА Агенция Митници, да заплати на Й.И.Л., ЕГН **********,***, сумата от 810,00лв. (осемстотин и десет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
53 Административно дело No 940/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.С.,
И.Х.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Белово за извършване на административна услуга по искане с вх. № АО-2147/30.08.2018 г. и вх. № 476/30.08.2018 г. на С.А.С. с ЕГН ********** и И.Х.С. с ЕГН ********** ***. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Белово, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на С.А.С. с ЕГН ********** и И.Х.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 520 /петстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
54 Административно дело No 943/2018, VI състав КСО С.С.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.В., ЕГН **********, против Решение № 1012-12-107#1/03.09.2018г. на Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което са потвърдени Разпореждане № 121-00-4074-3 от 03.08.2018г. и Разпореждане № 121-00-4074-4 от 03.08.2018г. на ръководителя на осигуряване за безработица при ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА С.С.В., ЕГН ********** *** направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.3.2019г.
55 Частно административно дело No 949/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Разпореждане от 12.3.2019г.
Оставя без разглеждане искането, подадено на основание чл. 276 и следващите от ЗИНЗС на лишения от свобода И.П.Б., ответникът – началникът на Затвор – Пазарджик да го изведе извън затвора, където за негова сметка да му бъде поставена фотополимерна пломба. Прекратява адм. д. № 949/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Отхвърля акцесорното искане на лишения от свобода И.П.Б. и на процесуалния му представител адвокат В.С.С. да им бъдат присъдени разноските по делото. Разпореждането в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен състав на същия Административен съд – Пазарджик в 3-дневен срок от обявяването му. Разпореждането в частта му за разноските подлежи на допълване или изменение от настоящия съд по искане на страните, подадено в същия 3-дневен срок от обявяването му. Разпореждането да се съобщи на страните, като им се изпрати и препис от същото.
56 Административно дело No 956/2018, I състав Закон за движението по пътищата Б.К.Ч. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000311 от 18.08.2018 г. издадена от Началник РУП - Велинград при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС марка Ситроен Берлинго с рег. PB4181MT за срок от 11 месеца и са отнети са 2 бр. Рег. Табели с № PB4181MT както и СРМПС № 004873554 ОСЪЖДА РУ Велинград, към ОДМВР - ПАЗАРДЖИК да заплати на Б.К.Ч. ЕГН ********** с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2019г.
57 Административно дело No 960/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.М.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.М.,***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 960/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.1.2019г.
58 Административно дело No 971/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност П.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на П.П.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. Н., против Решение № 405/26.09.2018г. на директор на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки № С180013-022-0062129/30.08.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Пазарджик. ОСЪЖДА П.П.Ч., ЕГН ********** да заплати на Дирекция на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за осъществена юрисконсултска защита в размер на 500лв. (петстотин лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2019г.
59 Административно дело No 972/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация З.П.Т.,
В.А.И.,
СДРУЖЕНИЕ ЧОВЕКОЛЮБИЕ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Т., В.А.И., Сдружение „Човеколюбие“, подадена чрез адвокат Г. и Кръстева срещу Решение № 341/05.09.2018 г. на Комисията за защита от дискриминация. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
60 Административно дело No 973/2018, III състав Закон за данък върху добавената стойност СТЕФАНИ И ГАБИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001317008806-091-001/27.06.2018 г., в частта, потвърдена с Решение № 541/17.09.2018 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Стефани и Габи“ ЕООД, ЕИК 203817600, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Г. Найденов“ № 22, представлявано от П.К.Г., направените по делото разноски в размер на 1350 /хиляда триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
61 Административно дело No 979/2018, III състав КСО Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Г. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощник С.И.Г. против Решение № 1012-12-117/27.09.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ********** /01.07.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 9.3.2019г.
62 Административно дело No 980/2018, III състав ДОПК ЕТ О.-1.-С.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Орион – 10 – С. Костянова“, ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от С.С. Костянова против Решение № 307/30.07.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С 180013-023-0002550/12.07.2018 г., издадено от Е.В. – старши публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив ИРМ Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ „Орион – 10 – С. Костянова“, ЕИК 030100946, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24, представлявано от С.С. Костянова да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2019г.
63 Административно дело No 981/2018, III състав КСО Н.Г.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-110-1/18.09.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 6/ прот. № № 01253 от 06.07.2018 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ - гр. Пазарджик, за ново произнасяне по заявление с вх. № 2113-12-491/13.04.2018 г., подадено от Н. Георгиева К., при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пазарджик да заплати на Н.Г.К. с ЕГН ********** *** сумата от 590 /петстотин и деветдесет/ лева, съставляваща сторените от последната разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
В законна сила на 1.3.2019г.
64 Административно дело No 982/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2266/01.10.2018г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "масивен гараж със санитарен възел" с площ 42, 42 кв.м., находящ се в УПИ ХVI-290, в кв. 35, по плана на с. Ивайло, с административен адрес с. Ивайло, ул. „27-ма“ № 17, извършен от Н.Г. *** да заплати на Н.Г.В., сумата 860.00/осемстотин и шестдесет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба от страните в 14 - дневен срок от съобщаваното му пред Върховния административен съд на Република България.
65 Административно дело No 988/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИВ МАР ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 21.01.2019 г. за даване ход по същество на адм. дело № 988/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск „ИВ МАР“ ООД с ЕИК 112594978, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2, представлявано от М.И. - управител против Национална агенция по приходите, с искане ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за имуществени вреди в размер на 79 905.52 лева, ведно със законната лихва в размер на 1204,22 лева, считано от 09.05.2015 г., за причинени вреди във връзка с отменени постановления за възлагане на недвижими имоти на ТД на НАП Пловдив и отменени действия на публичния изпълнител по изп. дело № 6/2014 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 988/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА исковата молба на „ИВ МАР“ ООД с ЕИК 112594978, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2, представлявано от М.И. - управител против Национална агенция по приходите. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната – Национална агенция по приходите София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.3.2019г.
66 Административно дело No 993/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Т.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Т.М. *** против Заповед №627/20.09.2018 г. на кмета на община Батак ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 993/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
67 Административно наказателно дело (К) No 997/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане №1748/22.10.2018г., постановено по административно дело № 949/2018г. по описа на Административен съд - Пазарджик, V състав. ВРЪЩА делото на съдебния състав за продължаване на съдебното производство. Определението е окончателно.
68 Административно наказателно дело (К) No 998/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Т.Т.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, озаглавена възражение, от ст. комисар Веселин Коцев – Началник на Затвора гр. Пазарджик, против Разпореждане № 1737/2018 г., постановено по адм. д. № 79/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Втори състав. ПРЕКРАТЯВА производството по ч. адм. д. № 998/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред ВАС на Република България.
69 Административно дело No 1002/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик /Наредбата/, в частта й относно въведеното изискване за притежаване на разрешително по Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров направените по делото разноски в размер на 770 лева /седемстотин и седемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
В законна сила на 7.3.2019г.
70 Административно дело No 1008/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.П.П. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЛ. СПЕЦИАЛИСТ БМПО ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.П. с ЕГН ********** *** против принудителна административна мярка по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи, наложена на 25.10.2018 г. от Д.В.Г. на длъжност МС при БМ ПО към Община Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
71 Административно дело No 1012/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ф.В.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Ф.В.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Ф.В.М. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 20 000 /двадесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
72 Административно дело No 1014/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул.”Георги Раковски”№47 да заплати на "Винарска къща Виноградец” АД с ЕИК 112537678,представлявано от законен представител Г.М., обезщетение в размер на 100/сто/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по наказателно дело АНД 670/2018г на Районен съд - Пазарджик.. ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част / до пълния размер от 800 лв./ като неоснователен. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул.”Георги Раковски”№47 да заплати на "Винарска къща Виноградец” АД с ЕИК 112537678,представлявано от законен представител Г.М., сторените по делото разноски в размер на 100/сто/ лева за адвокатско възнаграждение и ДТ. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
73 Административно дело No 1019/2018, II състав Закон за движението по пътищата Г.С.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-0367-000236 от 24.06.2018г., издадена от Д.Б.Б., временно преназначен на длъжността Началник Районно управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Г.С.С.,*** е наложена принудителна мярка - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № 282299634. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.2.2019г.
74 Административно дело No 1021/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.К., против Заповед № 2402/16.10.2018г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "масивна сграда“, собственост на С.К., изпълнен в УПИ V-търговия и услуги, кв. 84а по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Любен Боянов“. ОСЪЖДА С.П.К.,*** сумата от 150 (сто и петдесет) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
75 Административно дело No 1023/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.А.К. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.К. *** относно писмо № 94 А-656-8/26.09.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1023/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2019г.
76 Административно наказателно дело (К) No 1024/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Д. ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 444/27.09.2018г. постановено по АНД №902/18г. по описа на РС Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-1006-001125 от 23.04.2018 г., издадено от Началник Група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР- Пазарджик, с което на Г.С.Д., за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, като законосъобразно. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1006-001125 от 23.04.2018 г., издадено от Началник Група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР- Пазарджик, с което на Г.С.Д., за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на основание чл. 223 от АПК. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните.
77 Административно наказателно дело (К) No 1029/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 99/08.10.2018 г., постановено по АНД № 183 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
78 Административно дело No 1041/2018, IV състав Закон за движението по пътищата О.М.И. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.М.И. ***, подадена чрез адв. Р.А., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000329/27.08.2018 г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
79 Административно дело No 1049/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Я.К. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Я.К. *** против решение на комисията по чл. 210 ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-15-119/01.03.2018 г. на кмета на Община Първомай, обективирано в протокол от 29.03.2018 г., в частта относно имот с идентификатор 045031 в земл. на с. Бяла река, общ. Първомай. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1049/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ЗАЛИЧАВА допуснатата по делото съдебнотехническа експертиза. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от днес за заинтересованата страна и в 7-дневен срок от съобщаването му за неявилите се страни.
80 Административно дело No 1053/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.С.Й. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "РАЗСЛЕДВАНЕ" ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ на държавен служител от Областта дирекция на МВР Пазарджик № 312з-2536 от 02.11.2018 г. на Началника на отдел “Разследване“ в ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на отдел “Разследване“ при ОДМВР гр.Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на Й.С.Й. с ЕГН ********** ***, сторените от него разноски по делото в размер на 410 / четиристотин и десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.3.2019г.
81 Административно дело No 1054/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ БУДИТЕЛИ-2004 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „Будители 2004“, ЕИК 112608495, Решение № 02-26000/6519/07.09.2018г. на изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“, с което му е определена финансова корекция в размер на 10 % от сумата на заявените за извършване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка в размер на 286 050, 37 лева без ДДС. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Народно читалище „Будители 2004“, ЕИК 112608495 разноски по делото в размер на 1388 лв. /хиляда триста осемдесет и осем лева/ за адвокатско възнаграждение и 343, 26 лв. (триста четиридесет и три лева и двадесет и шест стотинки) за държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
82 Административно дело No 1056/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на В.К.Д., ЕГН : **********,***, сумата от 300,00лв. (триста лв.) имуществени вреди, представляващи извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 160 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 16.10.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на В.К.Д., ЕГН : **********,*** сумата от 362,10лв. (триста шестдесет и два лева и десет ст.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
83 Административно дело No 1057/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.К.-В., подадена чрез адв. А.К., против здравно заключение на директора на РЗИ – Пазарджик, изх. № СП-ІІ-63/29.10.2018 г., с което не се съгласува ПУП за промяна на предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с изброени идентификатори в местността „Полетния чарк“ по КККР на гр. Батак с цел обособяване на ти броя УПИ за „Курортна дейност“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1057/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България, считано от датата на настоящото съдебно заседание.
84 Административно наказателно дело (К) No 1058/2018, XI състав Други по ЗАНН В.Н.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 152 от 15.10.2018 г., постановено по АНД № 2159/2017 г., по описа на Районен съд - гр. Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № НП 27-74 от 12.10.2017г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит", гр. София. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд – Пазарджик при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
85 Административно дело No 1060/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.М.И. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Л.М.И., ЕГН **********,***, обезщетение в размер на 26 (двадесет и шест) лева за наложена принудителна административна мярка чрез използване на техническо средство „скоба“ по отношение паркирано пътно превозно средство - от служител на звено "Самоохрана" при Община Пазарджик, която е извършена на 11.06.2018г. и е отменена с Решение № 555/10.10.2018г. по адм.д. № 597/2018г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законна лихва върху присъдената сума, считано от 15.11.2018г. до окончателното й изплащане ОТХВЪЛЯ иска на Л.М.И., ЕГН ********** ***, представлявана от кмета, за заплащане на законна лихва върху присъдената сума, от влизане в сила на решението, с което е отменена ПАМ(25.10.2018г.) до завеждане на исковата молба (15.11.2018г.) ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета, да заплати на Л.М.И., ЕГН **********,*** направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 22.2.2019г.
86 Административно дело No 1065/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.2.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София, община, Столична, бул.“Годе Делчев“ бл.102 ЕЛТРЕЙД, вх.Д-Е, район Триадица, представлявано от Николай Михайлов Проданов - управител против Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение №1076 на Общински съвет - гр. Септември, взето с Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. Прекратява административно дело № 1065 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
87 Административно дело No 1066/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в съдебно заседание на 16.01.2019 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, бул. „Гоце Делчев“, подадена против Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, приета с Решение № 1075 на Общински съвет – Септември, взето с Протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1066/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
88 Административно наказателно дело (К) No 1068/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.П. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 445 от 27.09.2018 г., постановено по АНД № 1183 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик, в обжалваната му част. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
89 Административно дело No 1069/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на А. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по нахд № 122/2018 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-0367-001403/22.11.2017 г. издадено от началник група в РУП Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 11.12.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Б.А.А. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 31.10.2018 г. до 10.12.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за имуществени вреди в размер на 200 лв. /триста лева/, причинени на А. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв. по нахд № 123/2018 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-0367-001399/22.11.2017 г. издадено от началник група в РУП Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Б.А.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 200 лв., считано от 11.12.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 200 лв. Отхвърля искът на Б.А.А. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 200 лв., за периода от 02.06.2018 г. до 10.12.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Б.А.А. разноски по делото в размер на 296.61 лв. /двеста деветдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
90 Административно дело No 1072/2018, I състав Закон за местните данъци и такси П.Г.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № АУ000115/16.01.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел "МДТ" при Община Пазарджик, в частта по т. 3 за данък превозно средство за лек автомобил марка "Ланчия капа" с рег. РА5292 ВВ , двигател без номер, шаси № ZLA83800002067601 и по т. 4 за данък превозно средство за лек автомобил марка "Мерцедес А 160" с рег. №РА8415 ВК , двигател № 16696030256458, шаси № WDB1680331J298992. ОСЪЖДА Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община гр. Пазарджик да заплати на П.Г.Г. с ЕГН ********** *** от бюджета на общината направените по делото разноски в размер на 350 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
91 Административно дело No 1075/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.2.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници – София да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, със седалище с. Виноградец и адрес на управление „Извън регулация“, ЕИК 112537678, представлявано от Гергана Георгиева Манджукова, сумата от 100 (сто) лева, представляващи разноски по АНД № 751/2018 г. на Районен съд – Пловдив, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 1117/2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размера на 2180 (две хиляди сто и осемдесет) лева, като неоснователен. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
92 Административно дело No 1076/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 30 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с Решение № 27 по Протокол №5 от 20.12.2011 г. на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
В законна сила на 14.3.2019г.
93 Административно дело No 1080/2018, I състав Закон за социално подпомагане М.С.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на М.С.П., ЕГН ********** *** против Заповед № ЗСП/Д-РА/2587 от 30.10.2018 година на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Пазарджик, с която и е отказано отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 година, като неоснователна. ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН ********** *** да заплати на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 80.00 лв. . РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
94 Административно дело No 1081/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2019г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 07.02.2019г., 10,00 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В. Димитровa М., с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 18-0367-000401/06.09.2018г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1081/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 19.2.2019г.
95 Административно дело No 1082/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на В.И.Б., ЕГН : **********,*** сумата от 50,00лв.(петдесет лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 425 по описа на Велинградски районен съд за 2017 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 23.11.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на В.И.Б., ЕГН : **********,*** сумата от 310,00лв.(триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.3.2019г.
96 Административно дело No 1083/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Е.Н.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.2.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Е.Н.А. ***, против Заповед № 18-1006-000527 от 23.10.2018 г. на началника на Сектор ПП към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1083/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
97 Административно дело No 1084/2018, V състав ДОПК К.С.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Отхвърля жалбата на К.С.П. против Решение № 432/ 09.10.2018 г. на директора на ТД на НАП - Пловдив, с което са отхвърлени подадените по административен ред жалби на К.П. и са потвърдени като законосъобразни Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С180013-023-0003186/05.09.2010 г. и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С180013-023-0003334/20.09.2018 г., издадени от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Пазарджик Осъжда К.С.П. да заплати на Териториална дирекция на НАП - Пловдив разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
98 Административно наказателно дело (К) No 1087/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 105/16.10.2018 г., постановено по АНД № 32, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
99 Административно наказателно дело (К) No 1088/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 107/16.10.2018 г., постановено по АНД № 35, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
100 Административно наказателно дело (К) No 1089/2018, X състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №104 от 16.10.2018г., постановено по а.н.дело №34 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-315 от 16.01.2018г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция София, с което на Н.Й.З., ЕГН:********** ***, за нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 254 от Закона за обществените поръчки е наложено административно наказание глоба в размер на 3880,11лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
101 Административно наказателно дело (К) No 1090/2018, X състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №106 от 16.10.2018г., постановено по а.н.дело №33 по описа на Районен съд Пещера за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
102 Административно наказателно дело (К) No 1091/2018, X състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Отменя Решение № 103 от 16.10.2018 г., постановено по нахд № 38, по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 11-01-316/15.01.2018 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, на основание чл. 254 от същия закон на Н.Й.З. е наложена глоба в размер на 5 000 лева. Решението е окончателно.
103 Административно наказателно дело (К) No 1092/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 101/16.10.2018 г., постановено по АНД № 37, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
104 Административно наказателно дело (К) No 1093/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ Н.Й.З. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 102/16.10.2018г. по АДН № 36/2018г. на Районен съд – Пещера, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-323-2017/15.01.2018г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Н.Й.З., с ЕГН **********,***, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ за нарушение по чл. 94, ал. 3, т. 2, във вр. § 20 ПЗР от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 200.00 лева. като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-323-2017/15.01.2018г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Н.Й.З., с ЕГН **********,***, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ за нарушение по чл. 94, ал. 3, т. 2, във вр. § 20 ПЗР от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 200.00 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
105 Административно дело No 1095/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Решение № 154/26.10.2018г. на Общински съвет – гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1095/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, VІ състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 30.1.2019г.
106 Частно админист. наказателно дело (К) No 1096/2018, X състав Частни КАНД и КАД А.И.Н. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение/Разпореждане/2163/23.10.2018г. по описа на РС Пазарджик за прекратяване на производството по АНД № 1725/18г. по описа на РС Пазарджик и изпращане преписката на община Пазарджик за произнасяне относно обжалване на Фиш Серия А№ 0000014588/02.10.2018г.. Връща делото на същия състав РС Пазарджик, за произнасяне и в частта относно обжалване на ПАМ – преместване на ПАМ по чл.171,т.5,б.“г“ от ЗДвП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
107 Административно наказателно дело (К) No 1097/2018, X състав ЗАНН: НАП НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ ДЖИ ДИ АГРО ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №511 от 30.10.2018г., постановено по а.н.дело №1422 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
108 Административно наказателно дело (К) No 1098/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ АНГЕЛ 2015 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №436/21.09.2018 г. на РС- Пазарджик, постановено по АНД № 861/ 2018 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно.
109 Административно дело No 1099/2018, II състав Закон за държавния служител М.М.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.2.2019г.
ОСЪЖДА Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” N: 35, да заплати на М.М.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 3005,60лв.(три хиляди и пет лв. и шестдесет ст.), представляваща обезщетение, в размер на основното месечно възнаграждение, определено към момента на признаването на уволнението за незаконно, за времето през което не е заемал държавна служба, поради незаконно прекратеното служебно правоотношение, за периода 27.04.2016г. до 27.10.2016г., както и обезщетение за просрочие при изплащане на посочената парична сума, в размер на законната лихва, считано от 17.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” N: 35, да заплати на М.М.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 1160,00лв. (хиляда сто и шестдесет лв.) представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
110 Административно дело No 1099/2018, II състав Закон за държавния служител М.М.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 13.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 22 от 07.02.2019г., постановено по адм. дело № 1099 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в осъдителния диспозитив на същото вместо „…сумата от 3005,60лв.(три хиляди и пет лв. и шестдесет ст.) …“ да се чете „…сумата от 3406,60лв.(три хиляди четиристотин и шест лв. и шестдесет ст.)…“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. След влизане в сила, настоящото решение за поправка да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи. Препис от решението да се връчи на страните
111 Административно наказателно дело (К) No 1100/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ А.Л. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Отменя Решение № 156 от 23.10.2018 г., постановено по нахд № 232/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 168/19.04.2018 г. на началника на Митница – Пловдив, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 168/19.04.2018 г. на началника на Митница – Пловдив, с което на основание чл. 120, ал. 2 от ЗАДС на ЕТ „Атанас Латев“ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, на основание чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 120, ал. 2 от ЗАДС са отнети стоките предмет на нарушението в полза на държавата и на основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 120, ал. 2 от ЗАДС едноличният търговец е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец. Решението е окончателно.
112 Административно дело No 1101/2018, IV състав Закон за движението по пътищата И.С.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.Б. ***, подадена чрез адв. К.У., против Заповед за прилагане на принудителна мярка № 18-1006-000451 от 28.08.2018 г. на Началник Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 21.2.2019г.
113 Административно дело No 1102/2018, II състав Закон за движението по пътищата П.Г.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-1006-000397 от 26.07.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо П.Г.Д., ЕГН: **********,*** , на основание чл. 171, т.2, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, мотоциклет „ЯмахаR1“, с рег. № М1038Х за срок от шест месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
114 Административно дело No 1104/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Е.С.Й. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.С.Й., ЕГН **********, против Заповед № 18-1006-000585/21.11.2018г. на началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Пазарджик, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
115 Административно дело No 1105/2018, V състав КСО Й.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2019г.
Отменя Решение № 1012-12-134/07.11.2018 г., издадено от директора на Териториално поделение на НОИ Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 2140-12-336/27.08.2018 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Й.П.Д.. Изпраща делото като преписка на ръководителя по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пазарджик, който след влизане в сила на настоящото решение следва да се произнесе при спазване на срока и задължителните указания, дадени в мотивите на същото. Осъжда Териториално поделение на НОИ – Пазарджик да заплати на Й.П.Д. разноски по делото в размер на 640 лв. /шестотин и четиридесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
116 Административно наказателно дело (К) No 1106/2018, XI състав ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПАЗАРДЖИК КЪМ РДНСК-ЮЦР В.Н.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 439 от 25.09.2018 г., постановено по АНД № 958/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
117 Административно наказателно дело (К) No 1107/2018, XI състав ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПАЗАРДЖИК КЪМ РДНСК-ЮЦР В.Н.Б. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 438 от 25.09.2018 г., постановено по АНД № 957/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
118 Административно наказателно дело (К) No 1108/2018, XI състав Други по ЗАНН ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК АНДИ ДД ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 490/19.10.2018 г., постановено по АНД № 1241 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
119 Административно наказателно дело (К) No 1109/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Т. ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Оставя в сила Решение № 494 от 19.10.2018 г., постановено по нахд № 1002/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 18-1006-001356 от 15.05.2018 г., издадено от началник Група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия закон на П.И.Т. е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца и за нарушение на чл. 137е от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от същия закон му е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
120 Частно админист. наказателно дело (К) No 1110/2018, XI състав Частни КАНД и КАД ОБЩИНА БЕЛОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.2.2019г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в закрито заседание на 17.08.2018 г. по АНД № 1324/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
121 Административно наказателно дело (К) No 1111/2018, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК ДАНГИ 2011 ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514 от 31.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 804/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
122 Административно дело No 1112/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.И.Л. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя Заповед № 1818з-396/14.11.2018 г. на началника на РУП - Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с която на Д.И.Л. в качеството му на държавен служител – младши полицейски инспектор в група „ТП“ на сектор „ОП“ към Районно управление – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Осъжда РУП - Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Д.И.Л. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
123 Административно дело No 1114/2018, V състав Закон за социално подпомагане Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Н.Н. против Заповед № ЗСП/Д-РА-ПН/1201/22.10.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище. Прекратява административно дело № 1114 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката.
В законна сила на 15.2.2019г.
124 Административно дело No 1115/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Я.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Заповед № 03-130-РД/15 от 06.03.2018 г. на директора на Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“, с която на М.Я.Б. е отказано да бъде финансирано следното заявление за подпомагане: ИД № на проекта: 13/06/3/0/02819, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Изпраща административната преписка на директора на Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ за ново разглеждане и произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Осъжда Областна дирекция – Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на М.Я.Б. разноски по делото в размер на 510 лв.. Решението може да се обжалва чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
125 Административно дело No 1116/2018, VI състав ДОПК Х.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2019г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/121/06816/3/01/04/01, с изх. № 01-6500/1447 от 24.10.2018г., издаден от изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“, с който е определено задължение в размер на 95 838, 20 лева. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция да заплати на Х.М. разноски по делото в размер на 3405 ( три хиляди четиристотин и пет лева) лв. – адвокатски хонорар и 10 лева държавна такса. Отхвърля искането на Х.М. за присъждане на разноски за банкова такса, пощенски разход и пътни разходи за гориво. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
126 Административно дело No 1117/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.3.2019г.
Съдът счита, че няма процесуална пречка заявената воля от страната да бъде уважена, затова на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение „УНИ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 112520604, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, срещу Писмена покана № РД-25-ПП-128 от 15.11.2018 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1117 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
127 Административно наказателно дело (К) No 1119/2018, XI състав Други по ЗАНН СТАР АУТО 1 ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 509/26.10.2018 г., постановено по АНД № 918 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
128 Административно дело No 1122/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ф.Ф.Б. ***, подадена чрез Н.В.Б., в качеството й на негова майка и законен представител, против Заповед № 1680/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1122/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2432/2019
Определение № 4039 от 19.03.2019 г. на ВАС София, Второ отделение по адм. д. № 2432/2019 г. - ОТМЕНЯ определение № 97 от 23.01.2019г., постановено по адм. д. № 1122/2018г. по описа на Административен съд – гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия състав на АС - гр. Пазарджик за продължаване съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
129 Административно дело No 1125/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1683/13.11.2018 г. на Зам.-кмета на Община Септември, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 223, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж: "Второстепенна сграда - Склад" находящ се в УПИ IV – 179, кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Ф.Ф.Б. с ЕГН ********** ***, чрез неговата майка и законен представител - Н.В.Б., направените по делото разноски в размер на 1 010 /хиляда и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
130 Административно дело (К) No 1129/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА С.И.Б.М. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 666 от 03.10.2018 г. постановено по адм.д. № 583/2018г. на Районен съд Пещера в частта, с която е обявено за нищожно Решение № Р156-2 от 12.07.2017г. на Общинска служба по земеделие – Пещера и вместо него постановява ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Р156-2 от 12.07.2017г. на Общинска служба по земеделие – Пещера. Оставя в сила Решение № 666 от 03.10.2018 г. постановено по адм.д. № 583/2018г. на Районен съд Пещера, в останалата част, с която са дадени задължителни указания на Общинската служба по земеделие гр. Пещера и са възложени разноските по производството ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие“ – Пещера да заплати на С.И.Б. – М., с ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, съдебни разноски в касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
131 Административно дело No 1137/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Ф.Б. ***, подадена чрез Н.В.Б., в качеството й на негова майка и законен представител, против Заповед № 1685/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1137/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за евентуално прилагане по адм. д. № 1127/2018 г. на Административен съд – Пазарджик по преценка на съдията-докладчик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.1.2019г.
132 Административно наказателно дело (К) No 1138/2018, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Ж.С.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №511 от 30.10.2018г., постановено по а.н.дело №1422 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
133 Административно наказателно дело (К) No 1138/2018, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Ж.С.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 29.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 98 от 25.02.2019г., постановено по адм. дело № 1138 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в диспозитива на същото вместо „…ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 511 от 30.10.2018г., постановено по а.н.дело № 1422 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018г…..“ да се чете „…ОСТАВЯ В СИЛА Решение №488 от 18.10.2018г., постановено по а.н.дело №1216 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.…“ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Настоящото решение за поправка да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи. Препис от решението да се връчи на страните
134 Административно наказателно дело (К) No 1139/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 463/04.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2359/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
135 Административно наказателно дело (К) No 1141/2018, X състав ЗАНН: РИОСВ ВЕЛИНСОФТ ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.2.2019г.
Отменя Решение № 156 от 25.10.2018 г., постановено по нахд № 340/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 20/13.06.2018 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик. Връща делото за ново произнасяне от друг състав на Районен съд – Велинград при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
136 Административно наказателно дело (К) No 1143/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ТЕМПЛАР 7 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/03.10.2018г. по АНД № 325/2018г. по описа на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
137 Административно наказателно дело (К) No 1144/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Х.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/30.10.2018г. на РС- Велинград, постановено по АНД № 389/18 г. по описа на същия съд, в обжалваната част. Решението е окончателно.
138 Частно админист. наказателно дело (К) No 1145/2018, X състав Частни КАНД и КАД СЛЪНЦЕ 2002 ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2019г.
Оставя в сила Определение № 195 от 23.10.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 450, по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., с което е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
139 Административно дело No 1147/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.Г.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР АЛИ БУЛУТ ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Й.Г.Д., ЕГН **********, против Заповед за задържане на лице с рег. № 367зз-318 от 13.11.2018 година, издадена от А.С.Б. – инспектор при Районно управление - гр. Велинград. Решението може да бъде оспорено пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
140 Административно дело No 1149/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.Д.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 15.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Д.М. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000401/06.09.2018 г. на началника на РУП – Велинград при ОДМВР – Пазарджик и прекратява адм.д. № 1149 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 1081/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., с оглед евентуалното му послужване по същото.
В законна сила на 16.2.2019г.
141 Административно наказателно дело (К) No 1151/2018, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК З.Й.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 528/05.11.2018 г., постановено по АНД № 1534 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
142 Частно административно дело (К) No 1152/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.А.К. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2019г.
Отменя Определение № 2390 от 17.09.2018 г., постановено по гр.д. № 2923, по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което е прекратено производството по делото. Връща делото на същия състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на съдебното производство. Определението е окончателно.
143 Административно дело (К) No 1153/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Б.С.М.,
Е.Н.С.
Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 665/03.10.2018 г., постановено по гр. дело № 505/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пещера, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.М. с ЕГН **********, с адрес ***, и Е.Н.С. с ЕГН **********,***, против Решение № 53-ТС/15.03.2018 г. на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пещера, в частта, с която се отказва да се възстанови правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на имот „Овощна градина“ от 1.775 дка, Осма категория, находящ се в строителните граници на гр. Брацигово, местността „Маргита“. ОСЪЖДА Б.С.М. с ЕГН **********, с адрес ***, и Е.Н.С. с ЕГН **********,*** да заплатят на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пещера, направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно.
144 Административно дело No 1154/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.3.2019г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбата на чл. 28, ал. 1, в частта „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране“ от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1154/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
145 Административно наказателно дело (К) No 1155/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 507/26.10.2018г. постановено от Районен съд Пазарджик по АНД № 1581/18г., с което е потвърдено наказателно постановление № 18-0340-000979 от 20.06.2018г. на Началника на РУ на МВР Септември, с което на Г.К. е наложена глоба в размер на 200 лв. на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП във връзка с чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП и във връзка с чл.119 ал.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото на Районен съд-Пазарджик за ново разглеждане от друг състав съобразно дадените указания в настоящето решение. Решението не подлежи на обжалване.
146 Административно дело No 1156/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.2.2019г.
Оставя без разглеждане протеста на прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик против чл. 22, ал. 1 и ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговска дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на Община Батак, приета с Решение № 374/30.01.2014 г. на Общински съвет Батак, взето с Протокол № 27, изменена и допълнена с Решение № 696/18.09.2015 г. на Общински съвет Батак, взето с Протокол № 48 и прекратява административно дело № 1156 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2018 г. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2019г.
147 Административно наказателно дело (К) No 1158/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.С.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/19.11.2018г., постановено по АНД № 255/2018г. по описа на Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
148 Административно дело No 1159/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Т. и Р.Р.Т. против Заповед № 3-00264/05.12.2018 г. на кмета на община Сърница. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, от страните, участващи в административното производство.
149 Административно дело No 1160/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на „Винарска къща Виноградец“ АД, със седалище с. Виноградец, представлявано от Г. М., подадена чрез процесуалния представител адв. Г., против Агенция Митници гр. София, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 1620 (хиляда шестстотин и двадесет лева/. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.
150 Административно дело No 1161/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МАТРАЦИ СИМЕОНОВ ООД ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, против Решение по протокол от 27.11.2018г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 614/28.09.2018г. на кмета на община Пещера. ОСЪЖДА „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, да заплати на община Пещера, сумата 100 /сто/ лева разноски по делото – възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА „Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, да заплати на „Ингилиз Груп“ЕООД, с ЕИК 200907398, сумата 600 /шестстотин/ лева разноски по делото – възнаграждение за адвокатска защита. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
151 Административно наказателно дело (К) No 1162/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.П.Н. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Оставя в сила Решение № 506 от 26.10.2018 г., постановено по нахд № 999/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 18-1006-001233 от 28.03.2018 г., издадено от началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 139 ал. 5 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от същия закон, на Н.П.Н. е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
152 Административно наказателно дело (К) No 1164/2018, X състав ЗАНН: НАП Г.Н.Д. ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП,ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №533 от 07.11.2018г., постановено по а.н.дело №1436 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 346518-F371526 от 10.07.2018г. на Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на Г.Н.Д., в качеството му на ръководител на предприятието на „Джи Ди Агро“ ЕООД, ЕИК 204290528, гр. Пазарджик за нарушение по чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за счетоводството е наложена глоба в размер на 300,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
153 Административно дело No 1165/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ГРИЙН СИТИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агро Грийн Сити“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, подадена срещу Заповед № 03-РД/4331 от 22.11.2017 г. за спиране обработката на заявление за подпомагане с ИД № 13/04/1/0/02862 от 09.12.2016 г., потвърдена със Заповед № РД-20-420 от 16.11.2018 г., издадена от Министъра на земеделието, храните и горите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1165/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
154 Административно наказателно дело (К) No 1166/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 122/05.11.2018г. на Районен съд – гр.Пещера, постановено по АНД № 1841/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
155 Административно наказателно дело (К) No 1167/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Отменя Решение № 123 от 05.11.2018 г., постановено по нахд № 188/2018 г. по описа на Районен съд – Пещера, с което е потвърдено Наказателно постановление № 13-001143/29.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, като вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 13-001143/29.06.2018 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1 от КТ, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на „Батак Лес 2013“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
156 Административно дело No 1172/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М., обезщетение в размер на 100 /сто/ лева за претърпени имуществени вреди представляващи адвокатско възнаграждение изплатено по АНД 669/2018г. на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва до окончателното му изплащане считано от датата на подаване на исковата молба - 14.12.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М. против Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 за сумата над 100 /сто/ лева до претендирания размер от 800 /осемстотин/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. ”Георги Раковски” № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, представлявано от Г.Г.М., сторените по делото разноски в размер на 99 /деветдесет и девет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 16.3.2019г.
157 Административно наказателно дело (К) No 1173/2018, XI състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СД ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 510/29.10.2018 г., постановено по АНД № 1588, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
158 Административно наказателно дело (К) No 1174/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Г.Ч. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 549 от 16.11.2018 г., постановено по АНД № 853/2018 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
159 Административно наказателно дело (К) No 1175/2018, XI състав ЗАНН: НАП ДЖИ ДИ АГРО ЕООД,
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ
  Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 527/05.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1426/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
160 Административно дело No 1176/2018, II състав Закон за местните данъци и такси НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13-38-244 от 28.11.2018г. на М.П.М., на длъжност Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, с което е оставена БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като подадена извън рамките на установения за това процесуален срок, жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000217 от 03.02.2015г., издаден от Славка Налбантова, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик, съответно с който, за дружеството са определени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за календарните 2012г., 2013г. и 2014г. общо в размер на 6413,29лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 927,69лв. ВРЪЩА административната преписка на Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик за произнасяне по жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ000217 от 03.02.2015г., издаден от Славка Налбантова, на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.1.2019г.
161 Административно дело No 1177/2018, II състав Закон за местните данъци и такси НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13-38-243 от 28.11.2018г. на М.П.М., на длъжност Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, с което е оставена БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като подадена извън рамките на установения за това процесуален срок, жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001612 от 24.10.2016г., издаден от С.Н., на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик, съответно с който, за дружеството са определени задължения за данък върху превозните средства за календарните 2012г., 2013г., 2014г., както и данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за календарната 2015г. общо в размер на 33876,71лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в общ размер на 8994,68лв. ВРЪЩА административната преписка на Началник Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „ Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик за произнасяне по жалбата на дружеството, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ001612 от 24.10.2016г, издаден от С.Н., на длъжност старши инспектор в Сектор „Контрол“, към Отзел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.1.2019г.
162 Административно дело No 1178/2018, IV състав Закон за съдебната власт Г.Х.К. И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.К. – прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик, против Заповед ЛС № 469/07.12.2018 г. на и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1178/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
163 Административно наказателно дело (К) No 1180/2018, X състав ЗАНН: НАП ТСБ-95 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 517/31.10.2018г. на Районен съд – гр.Пазарджик, постановено по АНД № 1327/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
164 Административно наказателно дело (К) No 1181/2018, XI състав ЗАНН: МВР К.Н.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 539/09.11.2018 г., постановено по АНД № 1185, по описа за 2018 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
165 Административно наказателно дело (К) No 1182/2018, XI състав ЗАНН: Общини Т.Б.И. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 116 от 15.11.2018 г., постановено по НАХД № 253/2018 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
166 Административно дело No 1183/2018, III състав Закон за движението по пътищата И.Х.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000395/14.10.2018 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на И.Х.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.3.2019г.
167 Административно дело No 1184/2018, III състав Закон за движението по пътищата Б.Е.М. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Е.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000357/04.09.2018 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
168 Административно дело No 1185/2018, V състав Закон за държавния служител П.Д.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.3.2019г.
Отменя Заповед рег. № 312з-2799/28.11.2018 г. на директора на ОДМВР – Пазарджик, с която на П.Д.П. в качеството ? на държавен служител – „младши експерт /Човешки ресурси/“ в сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ при ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на П.Д.П. разноски по делото в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
169 Административно дело No 1186/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.И.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.3.2019г.
Отменя Заповед рег. № 312з-2709/20.11.2018 г. на директора на ОДМВР – Пазарджик, с която на И.И.Т. в качеството му на държавен служител – заместник директор на ОД на МВР – Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на И.И.Т. разноски по делото в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
170 Административно дело No 1187/2018, V състав Закон за опазване на околната среда ЕТ В.0.-В.К. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2019г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“ против Решение за прекратяване на административно производство № ПК-042-ОВОС/23.10.2018 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, с което е прекратено административното производство по процедурата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за “Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор „Хорището“ в ПИ с идентификатор 29522.501.96, по кадастралната карта на с. Жребичко, община Брацигово, с възложител ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на ЕТ “Вили 05 – Величка Крушарова“, директора на РИОСВ – Пазарджик, „Инфрастрой“ ЕООД и община Брацигово.
В законна сила на 1.3.2019г.
171 Административно дело No 1188/2018, I състав Закон за движението по пътищата К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000605 от 10.12.2018 г. издадена от Началник сектор Пътна полиция към ОДМВР - Пазарджик РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2019г.
172 Административно наказателно дело (К) No 1189/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.П. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178 от 14.11.2018г., постановено по а.н.дело №417 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
173 Административно наказателно дело (К) No 1190/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ Р.-Х.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.2.2019г.
Оставя в сила Решение № 181 от 15.11.2018 г., постановено по нахд № 421/2018 г. по описа на Районен съд Велинград в обжалваната му част, с която частично е отменено наказателно постановление № 470/10.08.2018 г. на началника на Митница – Пловдив, а именно в частите на постановлението, с които на основание чл. 126, т. 2 от ЗАДС на ЕТ „Рики – Христо Банков“ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, както и на основание чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 126, т. 2 от ЗАДС едноличният търговец е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец. Решението е окончателно.
174 Административно дело No 1191/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.М.,
Ф.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на И. С.М. и Ф.И.М. против Разрешение за строеж № 52/.08.09.2017 г., издадено от главния архитект на община Сърница. Прекратява административно дело № 1191, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2018 г. Изпраща жалбата, ведно с цялата преписка по прекратеното административно дело по подведомственост на началника на РДНСК Южен централен район. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му от жалбоподателите, главния архитект на община Сърница, С.С.К., Ш.Р.К., Ф.С.О. и началника на РДНСК Южен централен район.
В законна сила на 26.2.2019г.
175 Административно дело No 1192/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.В.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на В. Василиев Й., ЕГН **********, с посочен адрес *** адв. П. срещу Мълчалив отказ на Общински съвет Сърница да разреши изработване на проект за подробен устройствен план по Заявление на В. Василиев Й. вх. № ТСУ от 30.10.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1192 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 26.1.2019г.
176 Административно наказателно дело (К) No 1193/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТСБ-95 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 545/13.11.2018 г., постановено по АНД № 1326 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
177 Административно наказателно дело (К) No 1194/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 512 от 30.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1125/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
178 Административно дело No 1195/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на В.Н.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на В.Н.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.3.2019г.
179 Административно дело No 1199/2018, II състав Закон за движението по пътищата В.Д.К. ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Д.К., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 18-0367-000240 от 02.07.2018г., издадена от И.Г.К.на длъжност Началник Група в Районно управление Велинград при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К., за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна мярка -прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца на МПС лек автомобил „Фолксваген Поло“, с рег. № РА4673КА, като са отнети СРМПС № 00755303 и два броя регистрационни табели № РА4673КА. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.3.2019г.
180 Административно дело No 1200/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.Ц.Я. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.РАЗУЗНАВАЧ КРАСИМИР УГЛЕШОВ УЧАСТЪК "ИЗТОК" ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Й.Ц.Я., ЕГН **********, против Заповед № 504/11.12.2018г. на мл. р-ч К.У.при РУ-Пазарджик. Решението може да бъде оспорено пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
181 Административно дело No 1201/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Д.Г.Л. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Г.Л. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0340-000288817.11.2018г. на началник на РУП Септември към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1201 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 22.2.2019г.
182 Административно дело No 1202/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Д.Г.Л. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Г.Л. ***, подадена чрез адв. С.А.С., против ЗППАМ № 18-0340-000287/17.11.2018 г. на началника на РУП към ОД на МВР – Пазарджик, РУ Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1202/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
183 Административно дело No 1205/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИРТАС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1205/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Панагюрище. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
184 Административно наказателно дело (К) No 1206/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ К.В.Д. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 117/16.11.2018 г., постановено по АНД № 193 по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
185 Административно дело No 1207/2018, III състав Закон за държавния служител Й.Г.М. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 340з – 358 от 10.12.2018 г. на Началник РУ – Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на Й.Г.М. – старши полицай в Участък Белово при РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА Началник РУ – Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати, от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на Й.Г.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 18.3.2019г.
186 Административно дело No 1210/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П. Мулешкова - Сиди, ЕГН : **********, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 100,00лв.(сто лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 271 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от 27.12.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П. Мулешкова - Сиди, ЕГН : **********, с посочен съдебен адрес *** сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
187 Административно наказателно дело (К) No 1211/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.А.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125 от 13.11.2018 г., постановено по НАХД № 235/2018 г., по описа на Районен съд - гр. Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
188 Административно дело No 1215/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.Х. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1215 от 2018 година, по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
189 Административно наказателно дело (К) No 1216/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ИВТЕКС-08 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №541 от 09.11.2018г., постановено по а.н.дело №1293 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
190 Административно дело No 1217/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕКО ТИТАН ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Еко – титан“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. „Яворов“ № 1, ет. 2, подадена чрез адв. Б., против Решение № 1/16.01.2017 г. на Общински съвет – Велинград, взето по Протокол № 1/16.01.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1217/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2775/2019
Определение № 4042 от 19.03.2019 г. на ВАС София, Второ отд. по адм. д. № 2775/2019 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 99 от 23.01.2019 г. по адм. дело № 1217/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.3.2019г.
191 Административно наказателно дело (К) No 1219/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Х.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.3.2019г.
ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО: ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КАНД № 1219 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. Същото да се докладва на председателя за изпращане във ВАС за определяне на друг съд за разглеждане на настоящето производство.
192 Административно наказателно дело (К) No 1220/2018, X състав ЗАНН: НАП ДИРЕКЦИЯ "ОБСЛУЖВАНЕ" ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Ж.С.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.3.2019г.
Оставя в сила Решение № 562 от 23.11.2018 г., постановено по нахд № 1215/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 346144-F382428/09.07.2018 г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, на основание чл. 180, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същия закон на Ж.С.Д. е наложена глоба в размер на 2 808 лева. Решението е окончателно.
193 Административно наказателно дело (К) No 1221/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 589 от 30.11.2018 г. на Районен съд – Пазарджик, постановено по НАХД № 1517 по описа на съда за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
194 Административно наказателно дело (К) No 1222/2018, XI състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 542/12.11.2018 г. на РС- Пазарджик, постановено по АНД № 1520/ 2018 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно.
195 Административно наказателно дело (К) No 1223/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.Л. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 548 от 16.11.2018 г., постановено по АНД № 705 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
196 Административно дело No 1224/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси РЕАЛ-24 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Реал – 24“ ЕООД, ЕИК 115528920, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Йордан Гавазов“ № 48, ет. 1, чрез управителя Я.М.К. срещу Заповед № 743 от 12.12.2018г. на Кмета на Община Панагюрище за определяне спечелил участник в търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.501.3122 с площ от 369м?, заедно с полуразрушена сграда с площ от 66,00м?, намиращи се в гр. Панагюрище, ул. „П. Манчев“, № 18. ОСВОБОЖДАВА внесената от „Реал – 24“ ЕООД държавна такса в размер на 50,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1224 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.
В законна сила на 2.3.2019г.
197 Административно дело No 1225/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.К.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2019г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 6951/31.12.2018 г., подадена от А.С.К.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1225/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 20.3.2019г.
198 Административно дело No 1/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя чл. 49, т. 36 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 28/21.02.2003 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2. Осъжда Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
199 Административно дело No 2/2019, V състав ДОПК ЛЕМ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Лем комерс“ ЕООД с. Главиница обл. Пазарджишка против Решение 503/27.11.2018 г. на директора на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 2/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Лем комерс“ ЕООД, с ЕИК 112120058, с адрес с. Главиница, обл. Пазарджишка, ул. „Двадесет и втора“ № 1, чрез управителя Л.Г. ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НАП Пловдив разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Настоящото определение в частта му за прекратяването ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок за всяка от страните, който срок тече от днес. В частта, с която се присъждат разноски, определението МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА в същия срок, като всяка от двете страни може да поиска съдът да допълни или да измени определението в частта му за разноските.
200 Административно наказателно дело (К) No 6/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 544/13.11.2018 г. по АНД № 1458/2018 г. на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
201 Административно наказателно дело (К) No 8/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Р.К. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 566/26.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1523/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
202 Административно наказателно дело (К) No 9/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Б.П. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 564/26.11.2018 г., постановено по НАХД № 1469/2018 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
203 Административно наказателно дело (К) No 10/2019, X състав ЗАНН: КЗП РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП ГР. ПЛОВДИВ УЧЕБНО-ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ГЕОРГИ С. АВРАМОВ" ПОДЕЛЕНИЕ КЪМ ЛТУ С.ЮНДОЛА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя Решение № 179 от 15.11.2018 г., постановено по нахд № 435/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е отменено наказателно постановление № К-039124 от 23.07.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, като вместо това постановява: Потвърждава Наказателно постановление № К-039124 от 23.07.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 154, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 152, ал. 1 от Закона за туризма, на основание чл. 222 от същия закон на „Учебно-опитно горско стопанство „Георги Аврамов“ поделение към Лесотехнически университет е наложена имуществена санкция в размер на 1 600 лева. Решението е окончателно.
204 Административно наказателно дело (К) No 11/2019, XI състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ УЧЕБНО-ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ГЕОРГИ С. АВРАМОВ" ПОДЕЛЕНИЕ КЪМ ЛТУ С.ЮНДОЛА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 180/14.11.2018 г., постановено по АНД № 434 по описа за 2018 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
205 Административно дело No 14/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.Р.,
И.П.Р.,
С.Д.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 1.3.2019г.
ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 14/2019 г. по описа на АС Пазарджик. ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на съда за присъединяване и общо разглеждане и разрешаване на спора по АД № 12 по описа на съда за 2019 г.
206 Административно дело No 16/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Р.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 16/2019 г. и ИЗПРАЩА цялото дело за присъединяване по административно дело 15/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед обстоятелството, че административно дело № 15/2019 г. е образувано първо, каквито са и правилата във връзка с присъединяване на делата. Настоящото определение да се докладва НЕЗАБАВНО на съдията докладчик по административно дело № 15/2019 г., тъй като същото е насрочено за 28.02.2019 г. със страни: С. Р.Т. ***.
207 Административно дело No 19/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.С.В., в качеството му на пълномощник на В.С.В., с посочен адрес ***, против мълчалив отказ на главния архитект на община Пазарджик да издаде разрешение за строеж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 19/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
208 Административно дело No 22/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САЙЛЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 22/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение за жалбоподателя „Сайлест“ ЕООД.
В законна сила на 26.3.2019г.
209 Административно дело No 23/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси РЕАЛ-24 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.1.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 23/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
210 Частно административно дело No 24/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК   НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.1.2019г.
СПИРА предварителното изпълнение на № 18-1006-000589 от 28.11.2018г. на началник Сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик . Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 23.1.2019г.
211 Административно дело No 27/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово, в частта й относно въведеното изискване /ограничение/ за притежаване на съответно разрешително по чл. 47 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС на територията на общината. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати от бюджета на Община Ракитово на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Ю. В. С. направените по делото разноски в размер на 670 лева /шестстотин и седемдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
212 Административно дело No 28/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕООД СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ПЕТРИЧ-КЛОН ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Специализирана болница за рехабилитация – Петрич“ ЕООД – клон, ЕИК 2025160740012, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Николай Хрелков“ № 30, представлявано от д-р Таня Борисова Беличенова – управител против отказ за разкриване и регистрация на Клон – Велинград на СБР-Петрич ЕООД гр. Петрич по заявление пред РЗИ Пазарджик с вх. № МД 527/19.12.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 28/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2019г.
213 Административно дело No 30/2019, III състав Закон за движението по пътищата Н.Л.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л.В. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис № 5 против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-1006-000537/30.10.2018 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
214 Административно дело No 31/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители БИОГРИЙН ПЕЩЕРА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Биогрийн Пещера“ЕООД, ЕИК 204175472, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Цар Борис“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя Петя Димитрова Миразчиева, против Заповед № 03-РД/4332 от 22.11.2017г., издадена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, потвърдена със Заповед № РД-20-412/13.11.2018г. на министъра на земеделието, храните и горите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 31/2019г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
215 Административно дело No 33/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Г.Т., с ЕГН ********** сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 1559/2018 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1818-000439/24.08.2018 г. на началник сектор към РУ Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.01.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор да заплати на А.Г.Т., с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
216 Административно наказателно дело (К) No 34/2019, X състав ЗАНН: ДИТ МУУД КОНСТРЪКШЪН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120/05.11.2018г. на Районен съд – гр. Пещера, постановено по АНД № 210/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
217 Административно наказателно дело (К) No 35/2019, XI състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК НИТИ-2017 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 128/19.11.2018 г., постановено по АНД № 214, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
218 Административно наказателно дело (К) No 36/2019, X състав ЗАНН: ДИТ МУУД КОНСТРЪКШЪН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121/05.11.2018г. на Районен съд – гр. Пещера, постановено по АНД № 209/2018г. по описа на съда. Решението е окончателно.
219 Административно дело No 37/2019, II състав Закон за движението по пътищата М.В.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.В.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***3, адв. У., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1006-000572 от 19.11.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Б., на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.3.2019г.
220 Административно дело No 41/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.В.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 30.1.2019г.
Заличава насроченото за 20.02.2019 г. от 9,30 ч. открито съдебно заседание по делото. Оставя без разглеждане жалбата на В.В.Й. против Решение № 136 от 29.11.2018 г., взето с Протокол № 16 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Сърница и прекратява адм.д. № 41 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.3.2019г.
221 Административно дело No 46/2019, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи И.В.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.А. *** против Заповед рег. № З-2593 от 27.09.2011г. на Директора на ОДМВР гр.Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
222 Административно дело No 49/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.Г.Л. СТЕФАН ПЕТРОВ УРИЛОВ-МЛ. ИНСПЕКТОР-СТ. ПОЛИЦАЙ В ГРУПА ООР КЪМ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.3.2019г.
ОТМЕНЯ определението за насрочване на делото в открито съдебно заседание за 16.04.2019 г., от 10 часа и 30 минути. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Л. ***, против Заповед за задържане на лице № 1818зз-520/22.12.2018 г., издадена от мл. инспектор – старши полицай в група ООР към РУ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 49/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
223 Административно наказателно дело (К) No 51/2019, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ГЕПАНСТРОЙ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 558/22.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 925/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
224 Административно наказателно дело (К) No 52/2019, X състав ЗАНН: РДГ СТИЛ 79 ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Оставя в сила Решение № 531/06.11.2018 г., постановено по нахд № 951/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 114/16.05.2018 г. на директора на РДГ – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, на основание чл. 266, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същия закон на „Стил - 79“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева, за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от ЗГ, също на основание чл. 266, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същия закон му е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева., като на същия е определено и да заплати паричната равностойност на липсващите вещи, предмет на нарушението, 4.093 куб.м. обли иглолистни греди от черен бор от средна категория III клас, в размер на 230 лв. Решението е окончателно.
225 Административно наказателно дело (К) No 54/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Касационната жалба на В.С.П., ЕГН:********** ***, срещу Решение №134 от 18.12.2018г., постановено по а.н.дело №273 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г., с което е потвърден Електронен фиш серия К, № 1980339 от 12.03.2018г. на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик с който на В.С.П., на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, за нарушение по чл. 21,ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н. дело № 54 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
226 Административно наказателно дело (К) No 55/2019, X състав ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП ГР. ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.3.2019г.
Отменя Решение № 190 от 30.11.2018 г., постановено по нахд № 432/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № К-038987 от 06.06.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № К-038987 от 06.06.2018 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 113, ал. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 222а от същия закон на „Теленор България“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Решението е окончателно.
227 Административно наказателно дело (К) No 56/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 199/12.12.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 375/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
228 Административно наказателно дело (К) No 57/2019, XI състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/27.11.2018 г. по НАХД № 406/2018 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
229 Административно наказателно дело (К) No 58/2019, X състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя Решение № 188/29.11.2018 г. на Велинградски районен съд по НАХД № 00405/2018 г. е потвърдено Наказателно постановление № 38-97/01.08.218 г., издадено от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" , с което на “ЗАЛОЖНА КЪЩЯ ДОВЕРИЕ” ЕООД, ЕИК 200678191, със седалище и адрес на управление в гр. Велинград, ул. “Христо Ботев” № 2, представлявано от управителя И.Г.К.е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 116, ал.1, т. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН, и за извършено нарушение на чл. 6, ал.1, т.2 вр. чл. 4, ал.1 ЗМИП/отм./ и чл. 2, ал.1 и ал.3, т. 3 от ППЗМИП/отм./, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 38-97/01.08.218 г., издадено от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" , с което на “ЗАЛОЖНА КЪЩЯ ДОВЕРИЕ” ЕООД, ЕИК 200678191, със седалище и адрес на управление в гр. Велинград, ул. “Христо Ботев” № 2, представлявано от управителя И.Г.К.е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 116, ал.1, т. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН, и за извършено нарушение на чл. 6, ал.1, т.2 вр. чл. 4, ал.1 ЗМИП/отм./ и чл. 2, ал.1 и ал.3, т. 3 от ППЗМИП/отм./. Решението е окончателно.
230 Административно дело No 61/2019, VI състав ДОПК К.А.К. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на К.А. К.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 61/2019 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано по реда на чл. 151, ал. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 230 от АПК с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 19.2.2019г.
231 Частно административно дело No 65/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВЕРИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.1.2019г.
Отхвърля жалбата на „Верик“ ЕООД, ЕИК 205376994, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” № 132, представлявано от управителя Иван Николов Радичев против Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия), обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-18-0340465 от 14.01.2019 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Осъжда „Верик“ ЕООД, ЕИК 205376994, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” № 132, представлявано от управителя Иван Николов Радичев, да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производството в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 26.2.2019г.
232 Частно административно дело No 66/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВЕРИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-17-0223517 от 14.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.
233 Административно наказателно дело (К) No 67/2019, X състав ЗАНН: ДАМТН ПФБ-ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 571/27.11.2018 г. на РС- Пазарджик, постановено по АНД № 1182/ 2018 г. по описа на същия съд.
234 Административно дело No 68/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Е.М.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.2.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.М.П. против Решение № 13/06/1/0/02651/2/01/04/01 от 27.08.2018 г. на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив. Прекратява административно дело № 68 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив.
В законна сила на 13.3.2019г.
235 Административно дело No 69/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АНГЕЛ ЧОПЕВ 59 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.1.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 69/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд – София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
236 Частно административно дело No 70/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БГ ИНВЕСТ АНГЕЛОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия), обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-10-0340463 от 10.01.2019 г., издадена от Ж.М., на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2667/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение №77/18.01.2019 г. на Административен съд гр.Пазарджик, постановено по адм. дело №70/2019 г. по описа на същия съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2019г.
237 Частно административно дело No 71/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.-6.-Г.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на ЕТ“МЕГГ-61-Гергана Пешева“, с ЕИК 822139722, представлявано от Гергана Ячева Пешева, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Антон Попов“ № 4 срещу Разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдържащо се в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-23-0379215/15.01.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“- Пловдив в ЦУ на НАП, с която е разпоредено запечатване на търговски. ОСЪЖДА ЕТ“МЕГГ-61-Гергана Пешева“, с ЕИК 822139722, представлявано от Гергана Ячева Пешева, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Антон Попов“ № 4 да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по съдебното производство в размер на 100(сто) лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2019г.
238 Административно дело No 72/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АННА КРИВУЛЕВА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.К.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, подадена чрез управителя А.Л.К., против ЗППАМ № ФК-21-0223518/14.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 72/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.2.2019г.
239 Частно административно дело No 73/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Т.-Т.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Тити – Татяна Пенева“ с ЕИК 112117653 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, представлявано от Татяна Василева Пенева - Кошеджийска против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-28-0223519/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ „Тити – Татяна Пенева“ с ЕИК 112117653 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Георги Кирков“ № 46, представлявано от Татяна Василева Пенева - Кошеджийска, да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производство в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2019г.
240 Административно наказателно дело (К) No 74/2019, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Г.Р.В. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130 от 11.12.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 276 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
241 Административно наказателно дело (К) No 76/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.Н.Д. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.3.2019г.
Оставя в сила Решение № 643 от 20.12.2018г., постановено по а.н.дело №1433 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
242 Административно наказателно дело (К) No 77/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Г.Н.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2019г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 346598 – F371497 от 10.07.2018г. издадено от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в Централно управление на Националната агенция за приходите, съответно с което на Г.Н.Д., ЕГН : **********,***, за нарушение по чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за счетоводството е наложено административно наказание глоба от 300,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
243 Административно наказателно дело (К) No 78/2019, X състав ЗАНН: НАП ДЖИ ДИ АГРО ЕООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.3.2019г.
Отменя Решение № 611 от 12.12.2018 г., постановено по нахд № 1425/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е изменено наказателно постановление № 346591-F371457 от 10.07.2018 г. на началник на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централно управление на НАП, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 346591-F371457 от 10.07.2018 г. на началник на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централно управление на НАП, с което за нарушение на чл. 3, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за счетоводството, на основание чл. 77, ал. 1 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
244 Административно дело No 80/2019, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.К.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.К.Б. ***, подадена чрез адв. Д. САК против Заповед № ОЗО-1/09.01.2019 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която е отказано преместване на лишения от свобода в ЗО и да се замени режима на лишения от свобода в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 80/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.2.2019г.
245 Административно наказателно дело (К) No 81/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИ ДИ АГРО ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 592/04.12.2018 г., постановено по АНД № 1423/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
246 Административно наказателно дело (К) No 82/2019, XI състав ЗАНН: НАП НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ДЖИ ДИ АГРО ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 642/20.12.2018 г., постановено по АНД № 1424/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
247 Частно админист. наказателно дело (К) No 83/2019, XI състав Частни КАНД и КАД ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 27.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила Разпореждане № 2476/27.11.2018 г., постановено по АНД № 1976/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
248 Административно наказателно дело (К) No 84/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 555/19.11.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1610/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
249 Административно дело No 85/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.П.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Д.П.П., ЕГН **********,*** срещу отказ на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието по искането на П. за преместване от затвора Пазарджик в затвора Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 85 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 2.3.2019г.
250 Частно административно дело No 86/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АЙ ЕМ ДЖЕЙ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ай Ем Джей“ ЕООД с ЕИК 204638148 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Първи май“ № 17, представлявано от И.Й.М. против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-24-0224561/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Ай Ем Джей“ ЕООД с ЕИК 204638148 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Първи май“ № 17, представлявано от И.Й.М., да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по производство в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2019г.
251 Административно наказателно дело (К) No 87/2019, XI състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 580/29.11.2018 г., постановено по АНД № 1501/2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
252 Административно наказателно дело (К) No 88/2019, X състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.3.2019г.
Отменя Решение № 581/29.11.2018 г., постановено по нахд № 1519/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 38-95/01.08.2018 г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 38-95/01.08.2018 г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, с което за нарушение на чл. 6, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (отм.) и чл. 2, ал. 1 и ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари на „Заложна къща – Доверие“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
253 Административно наказателно дело (К) No 89/2019, XI състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115 от 14.11.2018 г., постановено по АНД № 244/ 2018 г. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
254 Административно дело No 90/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ И.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.3.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 90/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.3.2019г.
255 Административно наказателно дело (К) No 91/2019, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Ц.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №567 от 27.11.2018г., постановено по а.н.дело №1377 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
256 Административно дело No 93/2019, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Постановление от 16.11.2018 г. на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Пазарджик, постановено по изпълнително дело № 1183/2010 г. , с която е наложена глоба на председателя на Общински съвет Пазарджик в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.3.2019г.
257 Административно дело No 95/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Г.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.3.2019г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 19-1006-000017/10.01.2019 г. на началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик, с която на Е.Г.Ч. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 6 месеца на собственото ? МПС – л.а. „Фолксваген Голф“ с рег. № РА3810КК. Осъжда Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Е.Г.Ч. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.3.2019г.
258 Административно дело No 98/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДЕЛЕКТРА-ХИДРО АД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 1.3.2019г.
ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО Всички постъпили молби и отговори по молбите да се приложат към делото. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд, по отношение на компетентния съд по искови претенции, заявени от „Делектра – Хидро“ АД, ЕИК 112601586, със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община Лесичово, с. Лесичово 4463, МВЕЦ Лесичово, представлявано от изпълнителния директор Г.И.Д., да бъде осъдена Комисия за енергийно и водно регулиране, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“, № 8-10, да заплати на ищеца: сумата от 1652486,20 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди претърпени, като последица от отменен с влязло в сила Решение №16953 от 17.12.2013г., постановено по адм. дело № 7175 по описа на Върховния административен съд за 2013г., административен акт по т.7 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, изразяващи се в пропуснати от дружеството ползи, формирани като произведение на произведеното и продадено от ищеца количество електрическа енергия по разликата между ценовото равнище на продажбите при преференциална цена от 112,48 лв./МВтч., без ДДС и преференциална цена при продажба на електрическа енергия в размер на 178,68/МВтч., без ДДС в периода от 01.04.2011г. до 17.12.2013г. ; сумата от 838028,55лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на прежде посочената парична сума за периода от 17.12.2013г. до 14.12.2018г. ; сумата от 2837946,34лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди претърпени, като последица от отменен с влязло в сила Решение №13785 от 12.11.2018г., постановено по адм. дело № 12851 по описа на Върховния административен съд за 2017г., административен акт - Решение № Ц-5 от 20.02.2015г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, изразяващи се в пропуснати от дружеството ползи, формирани като произведение на произведеното и продадено от ищеца количество електрическа енергия по разликата между ценовото равнище на продажбите при преференциална цена от 112,48лв./МВтч., без ДДС и преференциална цена при продажба на електрическа енергия в размер на 178,68/МВтч., без ДДС в периода от 18.12.2013г. до 30.11.2018г. ; сумата от 821485,90лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди претърпени, като последица от отменен с влязло в сила Решение №13785 от 12.11.2018г., постановено по адм. дело № 12851 по описа на Върховния административен съд за 2017 г., административен акт - Решение № Ц-5 от 20.02.2015 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, изразяващи се в пропуснати от дружеството ползи, формирани като разликата при ценово равнище на продажбите (свободен пазар по свободно договорени цени или по цени за излишък на балансиращ пазар), реализирани от ищеца за количества над 2500 работни часа и преференциална цена при продажба на електрическа енергия в размер на 178,68/МВтч., без ДДС до пълното нетно специфично количество – 3724kWh електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена по т. 3 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011г. на Комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 20.02.2015г. до 30.11.2018г. ; сумата от 33544,805 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане общо на прежде посочените две парична сума за периода от 12.11.2018 г. до 14.12.2018 г. ; както и обезщетение за забавено плащане на трите главници от 14.12.2018 г. до окончателното им изплащане. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд по компетентност. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 98 по описа на АС Пазарджик за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
259 Административно наказателно дело (К) No 106/2019, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Й.А.Р. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 616 от 13.12.2018 г., постановено по АНД № 1367/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
260 Административно дело No 107/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА С.ВЕТРЕН ДОЛ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 6.3.2019г.
Отхвърля молбата на „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД, подадена на хартиен носител с вх. № 1233/20.02.2019 г. и преди това – по електронната поща с вх. № 932/07.02.2019 г., в която се твърди и се иска от съда да приеме, че жалбоподател е именно това дружество, а не – „Б. и партньори“ ЕООД, тъй като е допусната техническа неточност в подадената жалба. Оставя без разглеждане жалбата на „Б. и партньори“ ЕООД против мълчалив отказ на кмета на с. Ветрен дол да се произнесе по заявление с вх. № 9/08.01.2019 г. за издаване на удостоверение за административен адрес на имот и прекратява адм.д. № 107 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Отхвърля искането на жалбоподателя „Б. и партньори“ ЕООД за присъждане на разноски по делото. Определението, в частта му за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на делото подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – жалбоподателя „Б. и партньори“ ЕООД и ответника – кметът на с. Ветрен дол. Определението, в частта му, с която се отхвърля искането за присъждане на разноски подлежи на преценка от настоящия съд за наличие на основания за допълване или изменение в случай, че в същия 7-дневен срок бъде подадено искане за това от страните по делото. Определението, в частта му за отхвърляне на молбата на „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД, в която се твърди и се иска от съда да приеме, че жалбоподател е именно това дружество подлежи на обжалване от „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на „Би пи ел глобал инвестмънт груп“ ЕООД, на жалбоподателя „Б. и партньори“ ЕООД и на ответника – кметът на с. Ветрен дол.
261 Административно дело No 111/2019, VI състав ДОПК РСД-65 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „РСД-65“ЕООД, с ЕИК 202864561, Решение № 7/03.01.2019г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което се оставя без разглеждане жалбата на дружеството срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180013-022-0083614/08.11.2018г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА делото като преписка на директора на ТД на НАП – Пловдив за произнасяне по подадената жалба по реда и в сроковете по чл. 197 от ДОПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
262 Административно дело No 116/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.В.П. *** против заповед № 155/14.12.2018 г. на кмета на Община Пазарджик, за одобряване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 55155.25.4, местност „Мараша“ в землището на гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №116/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.3.2019г.
263 Административно дело No 119/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 26.3.2019г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Б.Н.Д. против Заповед № 01-163-6500/140#1 от 03.02.2015 г., издадена от директора на Областна дирекция – Пловдив на ДФ „Земеделие“, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 119/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Н.Д. с ЕГН ********** да заплати сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение на директора на ОД на ДФЗ Пловдив в размер на 100 лв. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на жалбоподателя и в 7-дневен срок от днес за ответника.
264 Административно дело No 134/2019, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.В.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на А.В.Н., ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик срещу изричен отказ на Началника на затвора Пазарджик да бъдат уважени исканията на Н. за замяна режима на изтърпяване на наказанието в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда, както и да бъде преместен за доизтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 134 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 13.3.2019г.
265 Частно административно дело No 152/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕЛИСТЕЛ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛИСТЕЛ“ООД, ЕИК 201606362 с адрес за кореспонденция гр.Велинград, ул.„Банска“№26 чрез Гидимаркова, в качеството на представляващ против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-49-0379186/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
266 Частно административно дело No 161/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.-8.-М.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Мария-87-Мария Костенец“ с ЕИК 202393950 с адрес за кореспонденция гр.Велинград , бул.“Съединение“№83 , обл.Пазарджик, представлявано от М.К.против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ - гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 20.3.2019
Административно дело № 2332/2019
ОТМЕНЯ Определение №203/08.02.2019 г. по адм.д. №161/2019 г. на Административен съд Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разпореждане за допуснато предварително изпълнение, съдържащо се в Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-48-0224567/22.01.2019 г. на началник отдел "Оперативни дейности" -Пловдив в главна дирекция „Фискален контрол" при ЦУ на НАП - запечатване на търговски обект - магазин за дрехи, находящ се в гр.Велинград, стопанисван от ЕТ"Мария-87-Мария Костенец" и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.3.2019г.
267 Административно дело No 162/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 6.3.2019г.
ОТМЕНЯ обективираният в Писмо изх. № 94Г-487-3-1 от 13.04.2018г., изричен отказ на Кмета на Община Брацигово да разгледа по същество Молба вх. № 94Г-487-3 от 23.03.2018 год. заявена от Г.Д.К., за издаване на удостоверение и скица по чл.13,ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за поземлен имот, съставляващ имот нива с площ от 1.500 дка., осма категория, находящ се в землището на гр. Брацигово в местността „Маргита“, находящ се в границите на урбанизираната територии . ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Брацигово, който следва да разгледа по същество Молба вх. № 94Г-487-3 от 23.03.2018 год. заявена от Г.Д.К., за издаване на удостоверение и скица по чл.13,ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за поземлен имот, съставляващ имот нива с площ от 1.500 дка., осма категория, находящ се в землището на гр. Брацигово в местността „Маргита“, находящ се в границите на урбанизираната територии . УКАЗВА на Кмета на Община Брацигово, че срока за произнасяне от страна на административния орган по искането на К., започва да тече от момента на връчване на настоящото определение. Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.3.2019г.
268 Административно дело No 167/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.А.Г. против Заповед № 52/05.02.2019г. на началника на Затвора – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167 по описа за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
269 Частно административно дело No 168/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Б.Б.-КОМЕРС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К. Б. Б. – Комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 71, представлявано от управителя Катерина Борисова Бацанова, чрез пълномощник Благой Иванов Бацанов, против Разпореждане по чл. 60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на ЗППАМ № ФК-26-0224562/15.01.2019 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
270 Административно дело No 174/2019, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.Я.Н. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.Я.Н., с ЕГН **********, чрез адвокат М., против Мълчалив отказ по Заявление с вх. № 31000-5161/06.07.2018г. по описа на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по Административно дело № 174/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на И.Я.Н. за присъждане на съдебни разноски по делото. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ВАС на РБ.
271 Административно дело No 178/2019, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Е.М.Л. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР В УЧАСТЪК ИЗТОК ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК СПАС КАЛИНОВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 178 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
272 Административно дело No 185/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.Х.В. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.2.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 185/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
273 Административно дело No 191/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.3.2019г.
Отменя чл. 9, ал. 2 в частта му „… за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5% от стойността на имота. Средствата се внасят във фонд „Жилищно строителство“ на общините. Условията и редът за набиране и разходване на средствата във фонд „Жилищно строителство“ се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.“ от Наредба за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 233/30.03.2005 г. на Общински съвет – Пещера, взето с Протокол № 19, изменена и допълнена с Решение № 466/28.01.2010 г. на Общински съвет – Пещера, взето с Протокол № 41 и с Решение № 735/30.06.2011 г., взето с Протокол № 69. Осъжда Община Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00 лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
274 Частно административно дело No 198/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М И М -12016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.2.2019г.
Прекратява производството по адм. дело № 198/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд – София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните - за сведение.
275 Административно дело No 199/2019, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Ц.Х.П.,
В.Б.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 199 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пещера. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
276 Административно дело No 201/2019, II състав ДОПК А.К.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ А.К.А. ЕГН:**********,*** срещу Решение № 16 от 10.01.2019г. на Директора на ТД на НАП, Пловдив с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С180013-022-0095173 от 26.11.2018г., издадено от К.С., на длъжност старши публичен изпълнител при Териториална Дирекция на НАП, Пловдив, офис Пазарджик, съответно с което са наложени запори върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, с титуляр А. Кемал А., намиращи се в „Обединена българска банка“ АД BIC *** „Интернешънъл Асет Банк“ АД BIC ***, за сумата от 3665,88лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 201 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 9.3.2019г.
277 Частно админист. наказателно дело (К) No 224/2019, X състав Частни КАНД и КАД А.Д.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.3.2019г.
ОТМЕНЯ Определение № 34 от 22.01.2018г., постановено по а.н.дело №2124 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което жалбата на С. срещу Наказателно постановление № 18-0340-001716 от 18.10.2018г. на Началник Районно управление Септември при Областна Дирекция на МВР, Пазарджик е оставена без разглеждане, производството по делото е прекратено, а наказателното постановление е обявено за влезнало в сила. ВРЪЩА делото на Районен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
278 Административно дело No 233/2019, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д80/20.02.2019 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на жалбоподателя П.Д.Т. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
279 Частно админист. наказателно дело (К) No 234/2019, X състав Частни КАНД и КАД Н.Л.В. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Определение №42 от 23.01.2019г., постановено по а.н.дело №136 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., с което жалбата на В. срещу Наказателно постановление № 18-1006-004204 от 27.12.2018г., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна Дирекция на МВР Пазарджик е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на Районен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване и протест.
280 Административно дело No 242/2019, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.3.2019г.
ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд на Република България за определяне на подсъдността. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 242//2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
281 Административно дело No 245/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МБАЛ ПРОФЕСОР ДИМИТЪР РАНЕВ ООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕНА КАСА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 245 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, по отношение на компетентния съд по искова молба, предявена от МБАЛ„Проф. Димитър Ранев“ ООД, ЕИК 112519153, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Петър Цикалов“, №42, представлявано от управителя д-р Стоил Апостолов, да бъде осъдена Национална здравноосигурителна каса, ЕИК 121858220, гр. София, ул. „Кричим“, №1, представлявана от Директора на Районна здравноосигурителна каса, Пазарджик, ЕИК 1218582201549, гр. Пазарджик, ул. 11-ти август“, № 2, да заплати на дружеството сумата от 149362,00лв., дължими по Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 13/РД-29-410 от 25.02.2015г. за извършена и незаплатена медицинска дейност за периода 01.03.2015г. до 31.11.2015г., като иска е заявен частично в размер на 30000,00лв., съответно да бъде осъдена касата да заплати на ищеца сумата от 6000,00лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на прежде посочената парична сума в размер на установената в закона лихва, за периода от 01.05.2015г. до завеждане на исковата молба, както обезщетение за забавено плащане на същата сума в размер на установената в закона лихва, за периода от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. Делото да се изпрати на Председателя на Върховния административен съд по компетентност.
282 Административно дело No 265/2019, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГРЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „ Уни Хоспитал“, ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“, № 100, представлявано от д-р К.С.Ч., срещу Заповед № 13/РД-09-147 от 18.12.2019г. и № 13/РД-09-148 от 18.02.2019г., без да е посочен техният издател ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 265 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
283 Административно дело No 271/2019, VI състав Закон за защита от дискриминация Б.В.Л. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Б.Л.,*** срещу Решение № 93/12.02.2019 г. по преписка № 540/2018 г. на Комисията за защита от дискриминация, с което на основание чл. 52, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗДискр е прекратено образуваното производство по преписката. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.
284 Административно дело No 293/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сали Вайдин Ахмедов, в качеството му на управител на „ВВС Лес“ ЕООД, с. Козарско, общ. Брацигово, против Заповед № 89/28.02.2019 г. на директора на ТП на ДГС Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 293/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
285 Административно дело No 302/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Л.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.3.2019г.
Изпраща административно дело № 302 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. по подсъдност на Административен съд – Смолян. Прекратява адм.д. № 302 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2019 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.