О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 731/7.6.2018г.

 

гр. Пазарджик,

               

Административен съд – Пазарджик – ХІ - състав, в закрито съдебно заседание на седми юни, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:

1. ВАСКО НАНЕВ

2. ХРИСТИНА ЮРУКОВА

 

 

при секретар

 

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по к.н.а.х. дело № 469 по описа на съда за 2018 г.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационната жалба на А.Т.Г. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Н.М. против решение № 120 от 02.03.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2222/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. С оспореното решение е потвърдено наказателно постановление № 04818 от 06.11.2017 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на касатора за нарушение на чл. 55, ал. 2 и на основание чл. 65, ал. 1 от ЗСБТ е наложена глоба в размер на 400 лева и на основание чл. 65, ал. 1 от ЗСБТ във връзка с чл. 57, ал. 2, вр. чл. 57, ал. 1, т. 2 и 3 е наложена глоба в размер на 400 лева.

След извършена служебна проверка за редовността на касационната жалба, съдът констатира, че същата е подадена след срока по чл. 211, ал. 1 от АПК. Съобщението за изготвеното решение на Районен съд гр. Пазарджик е редовно връчено на А.Т.Г. на 12.03.2018 г. Законоустановеният срок за обжалване започва да тече от деня следващ получаването му, а именно от 13.03.2018 г. и изтича на 26.03.2018 г. – присъствен ден. Касационната жалба е входирана в Районен съд гр. Пазарджик с вх. № 7301/04.04.2018 г., като същата е подадена на 03.04.2018 г. – видно от пощенското клеймо на приложения по делото пощенски плик, т.е подадена е след 14 - дневния законоустановен срок за обжалване.

Следва да се отбележи, че съдът е дал възможност на касатора в 7 /седем/ дневен срок да представи по делото писмени доказателства за обстоятелството дали жалбата е подадена в законоустановения срок. Съобщението за отстраняване на нередовността по жалбата е получено на 22.05.2018 г. от пълномощника му адв. М., като до момента на постановяване на настоящото определение доказателства не са представени.

Предвид на гореизложеното, касационният състав на съда, намира жалбата за недопустима като просрочена, като ще следва същата да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

По изложените съображения, Административен съд гр. Пазарджик – ХІ -  състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А.Т.Г. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Н.М. против решение № 120 от 02.03.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2222/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 469/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/п/

ЧЛЕНОВЕ :

1./п/


2./п/