Р Е Ш Е Н И Е

№ 399 / 22.6.2018г.

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пазарджик, V състав, в открито заседание на тридесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                        

      Председател: Георги Видев

 

при секретаря Я. В., като разгледа докладваното от съдия Георги Видев административно дело № 417, по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Делото е образувано по искова молба на Н.К.Т., с която е предявен против Регионална здравна инспекция - Пазарджик иск за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 257 лева, като твърдението е, че вредите са й причинени от заплащането на разноски за преписи и възнаграждение на адвокат, който я е представлявал по анд № 121/2018 г. на Пазарджишкия районен съд, с което е отменено наказателното постановление № 76 изх. № 42 от 11.01.2018 г. на директора на РЗИ Пазарджик.

Исковата молба се поддържа от процесуалния представител на ищцата в проведеното съдебно заседание.  Същият претендира присъждане на разноски.

Ответникът по оспорването – Регионална здравна инспекция - Пазарджик – в писмен отговор и в съдебно заседание чрез процесуалния си представител частично признава иска до претендирания размер 257 лева. Признава и искането на ищцата за присъждане на разноски.

Прокурорът представя заключение за основателност на предявения иск. Моли същият да бъде уважен.

Съдът намира, че доколкото е налице признание на иска в претендирания размер 257  лв., същият е основателен и тази сума следва да бъде присъдена като обезщетение на жалбодателя. Независимо от признанието, видно е, че действително Наказателното постановление № 76 изх. № 42 от 11.01.2018 г. на директора на РЗИ Пазарджик е отменено с влязлото в сила решение по нахд № 121/2018 г. на Пазарджишкия районен съд. Видно от това дело е, че настоящата ищца действително е била представлявана от процесуален представител, като му е заплатила адвокатско възнаграждение в размер на 250 лв. Налице са и доказателства за направени преписи на документи на стойност 7 лв. С оглед на всичко това предявеният иск е основателен.

С оглед изхода на делото е основателна и претенцията за разноски на ищцата. По отношение на разноските също е налице признание на иска. Следва да ѝ бъдат присъдени 10 лв., платена държавна такса и 300 лв., платено адвокатско възнаграждение.

Предвид гореизложеното съдът

 

Р Е Ш И:

 

Осъжда Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Н.К.Т. сума в размер на 257 лв. /двеста петдесет и седем лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени ѝ от заплащането на разноски за преписи и на възнаграждение на адвокат, който я е представлявал по нахд № 121/2018 г. по описа на Районен съд - Пазарджик, по което е постановено влязло в сила решение, с което е отменено издаденото срещу Т. Наказателното постановление № 76 изх. № 42 от 11.01.2018 г. на директора на РЗИ Пазарджик.

Осъжда Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Н.К.Т. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България. 

 

 

                                                                                                  Съдия: /П/