РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

             360 / 11.6.2018г.

 

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИКХ състав в открито заседание на шестнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ :           ГЕОРГИ ВИДЕВ  

                                  ХРИСТИНА ЮРУКОВА

при секретаря ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА и участието на прокурора СТАНКА ДИМИТРОВА, като разгледа докладваното от съдия ГЕОРГИ ПЕТРОВ к.н.а. дело № 403 по описа на съда за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН.

2. Образувано е по касационна жалба на Цонка Проданова, на длъжност Началник група в сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР Пазарджик против  Решение №125 от 08.03.2018г., постановено по АНД № 2265 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г., с което е отменено Наказателно постановление № 17-1006-003795 от 03.11.2017г. на Началник група Сектор „ПП“ при ОДМВР Пазарджик, съответно с което на Н.И.Т., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 179, ал. 2, предл. Първо от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. и за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 500,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

Поддържаните касационни основания се субсумират в извода, че атакуваният съдебен акт е необоснован и незаконосъобразен, т.е. касационно основание по чл. 348, ал. 1, т.1  от НПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Възразява се, че съставителя на акта за установяване на административно нарушение Тисовски, при изготвяне на документа, саморъчно е изписал имената ; длъжността и поделението в което служи. Сочи се и наличието на докладна записка с която уведомява административно наказващия орган, че е пропуснал да подпише констативния акт.

В този контекст се счита, че неподписването на акта за установяване на административно нарушение не е съществено процесуално нарушение, включително и поради обстоятелството, че допускането му не е имало за последица нарушаване на правото на защита на наказаното лице.

Иска се отмяна на обжалваното съдебно решение, като съответно се потвърди процесното наказателно постановление..

3. Ответника по касационната жалба Н.И.Т. ЕГН **********,*** е на становище, че атакуваното решение на районния съд е правилно и законосъобразно.

Поддържа се, че неподписването на констативния акт съставлява съществено нарушение на процесуалните правила.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура Пазарджик дава заключение, че в случая е налице допуснато от контролния орган съществено нарушение на административно производствените правила. При това положение се сочи, че обжалвания съдебен акт е постановен в съответствие със закона.

 

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите :

6. Пазарджишкия районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от Н.Т. срещу НП 17-1006-003795 от 03.11.2017г., на Началник група Сектор „ПП“ при ОДМВР Пазарджик.

Същото е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение серия Д №323045 от 05.10.2017г., съставен от Емил Велинов Тисовски, на длъжност мл. автоконтрольор при ОДМВР, Пазарджик.

Обективираните в акта констатации се свеждат до следното:

На 05.10.2017г., около 11:00 часа, в Община Пазарджик на път Втори клас № 37, Т. управлява лек автомобил „Рено Меган Сценик“, с рег. № РА3868ВН, като :

- при км 108+450 при избиране на скоростта на движение не се е съобразил с релефа на местността, в следствие на което на лява хоризонтална крива губи контрол над управляваното МПС, отклонява се в ляво, преминава през лентата за насрещно движение, излиза извън пътното платно и се спира в крайпътна нива.

Деянието е квалифицирано като нарушение по 20, ал. 2 от ЗДвП;

- Управлява МПС под въздействието на алкохол. След извършена проба с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 ARDM-0196 в 11,21 ч. е отчетена концентрация на алкохол в издишания въздух 0,85 промила. Пробата е била показана на водача. Издаден е талон за медицинско изследване №0032737, който водачът е подписал и получил.

Деянието е квалифицирано като нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1  от ЗДвП.

Акта е съставен чрез саморъчно изписване, но не е подписан от посочения за съставител Тисовски. Това обстоятелство не е спорно в процеса.

В хода на първоинстанционното производство, действително е приобщена Докладна записка от 02.11.2017г. в която Тисовски, уведомява Началник Сектор „Пътна полиция“, че е пропуснал да подпише процесния акт.

7. Описаните факти и обстоятелствата при които са проявени са възприети изцяло от административно наказващия орган.

Въз основа на тях и на основание чл. 179, ал. 2, пр. първо и чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП са наложени процесните наказания.

Административно наказващият орган, не е обсъдил по никакъв начин, очевидно съобщеното му вече обстоятелство, че акта за установяване на административно нарушение въз основа на който издава наказателното постановление не е подписан от посоченото за съставител лице.

8. За да постанови обжалвания резултат, районния съд е приел, че описания АУАН се явява нередовен, съставен в нарушение на императивната разпоредба на чл.43, ал.1 от ЗАНН, поради което не може да се ползва с доказателствена сила, презюмирана от нормата на чл.189, ал.2 от ЗДП. При това положение е счетено, че е налице проект за издаване на акт за установяване на административно нарушение, поради което и на основание чл.52, ал.2 от ЗАНН, административно наказващият орган е следвало да го върне веднага на актосъставителя, което той не е сторил, а пристъпил към издаване на наказателното постановление.  Посочено е още, че актът за установяване на административно нарушение освен, че служи като предпоставка за издаване на наказателно постановление, слага началото на административно наказателното производство, съобразно чл.36, ал.1 от ЗАНН.

 

 

V. За правото :

9. По отношение на възраженията, възведени в обстоятелствената част на касационната жалба, районният съд е изложил конкретни и точни мотиви. Фактите по делото са обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност. Съобразени са в пълнота представените по делото писмени доказателства.

Въз основа на приетите за установени факти и обстоятелствата при които са проявени, са направени обосновани изводи относно приложението както на материалния, така и на процесуалния закон.

Както фактическите констатации, така правните изводи, формирани от първостепенния съд, се споделят напълно от настоящата инстанция.

Това прави излишно тяхното повтаряне.

10. По отношение на поддържаните касационни доводи, трябва да се отбележи следното :

В действащото право, относно понятието подпис е налице една-единствена дефиниция, съдържаща се в §1, т.82 от ДР на НАРЕДБА № 69 от 16.05.2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г.), според която – “Подписан (подпис) е писменото удостоверяване на лицето, което е извършило определено действие или преглед. Това удостоверяване може да бъде под формата на инициали, пълно ръкописно изписан подпис, персонален печат или автентичен и обезопасен електронен подпис.

Съответно, според дефиницията, възведена в чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис – „Електронен подпис“ е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.“.

Тези два текста са достатъчни, за да се направи извод /който е несъмнено споделян в юридическата практика/, че функцията на подписа е да удостовери авторството на волеизявлението на конкретно физическо лице, съдържащо се в един документ, независимо дали той е частен или официален.

На следващо място, с оглед цитираните два нормативни текста и съобразно трайно сложилата се практика, подписът представлява саморъчно, стилизирано изписване на името на лицето или на съответна част от него, така че да е възможно неговото индивидуализиране. При това само положение, подписът може да осъществи своята функция, а именно да удостовери, че съответното волеизявление обективирано в един документ е именно на лицето, което го е подписало.

11. В този контекст, както е посочил и районния съд, трябва да се съобрази правилото на чл. 36, ал. 1 от ЗАНН, според което административно наказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение.

Ясно е че неподписания акт, не е годно основание за слагане в ход на съответно административно наказателно производство.

12. Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил един правилен и законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Ето защо, Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №125 от 08.03.2018г., постановено по АНД № 2265 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :       /п/                               

 

 

ЧЛЕНОВЕ :              1./п/

 

                                   

                                     2. /п/