РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

          345/6.6.2018г.

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК,  II състав в открито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди и осемнадесетата година в състав:

 

СЪДИЯ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията докладчик Петров адм. дело  №249 по описа на съда за 2018год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

I. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Глава Десета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

2. Образувано е по Жалба на В.А.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***3, адв. К. У., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000287 от 27.09.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Б., на основание чл. 171, т.1 б. „б“ е наложена санкция – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето СУМПС № 232968910.

 3. Жалбоподателят, счита оспорения акт за постановен при допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

Възразява, че не е управлявал процесното моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

Иска се оспорената заповед да бъде изцяло отменена, като се присъдят сторените разноски по производството.

4. Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, в депозирано по делото писмено становище поддържа, че жалбата е неоснователна и необоснована.

Сочи се, че извършеното от Б. деяние е несъмнено констатирано, като е съставен редовен Акт за установяване на административно нарушение, връчен надлежно на неговия адресат.

Иска се оспорената заповед да бъде потвърдена.

 

ІІ. За допустимостта:

5. Според представените по делото Разписка за приета пратка от 02.02.2018г. и фискален бон от същата дата (л.39), жалбата е подадена в рамките на установения за това, преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес от оспорването, поради което се явява ДОПУСТИМА.

 

III. За фактите:

6. При извършена проверка на 27.09.2017 г., около 17:40часа, в гр. Ракитово, на ул. “Парка“, до № 1 е установено, че В.А.Б., управлява собствения си лек автомобил „Мерцедес 200 ЦЕ“, с рег. №РА0535ВК,  след употреба на упойващи вещества. Направена е качествена проба с техническо средство „Дрегер Друг чек 3000“, с фабричен №ARJL-0133, която в 18:40часа е отчела положително, наличие на  кокаин и амфетамини.

Б. е тестван за употреба на алкохол с „Алкотест Дрегер ARВА“, с фабричен номер 0096. Пробата е отчела концентрация от  0,00  промила алкохол в издишаният въздух.

Издаден е талон за медицинско изследване № 00397817.

Съставен е Акт за установяване на административно нарушение серия Д, № 263358 от 27.09.2017г., в който деянието е квалифицирано като нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. второ от ЗДвП.

7. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000287 от 27.09.2017г. на Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, е издадена въз основа на същите факти и обстоятелства посочени в АУАН, като те са дословно възпроизведени в обстоятелствената част на процесният административен акт.

Прието от административния орган е, че с това деяние, Б. е извършил нарушение изразяващо се в управляване на ППС след употреба на наркотични вещества или техни аналози, тоест нарушил е правилото на чл. 5, ал. 3, т. 1, предложение второ от ЗДвП.

8. В хода на съдебното производство се приобщиха материалите по Досъдебно производство № ЗМ 579/2017г. по описа на Районно управление Велинград към ОДМВР, Пазарджик и прокурорска преписка № 1717/2017г. на Районна прокуратура Велинград.

Според категоричното ( а не вероятностно) заключение по съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза изх. № И-2524 от 10.03.2018г., изготвена във Военномедицинска Академия, София, при изследване на кръвната проба дадена от Б. на 27.09.2017г. в 19:00часа, не е установено наличие на алкохол и наркотични/упойващи вещества.

При това положение, с Постановление от 26.04.2018г. на Районна прокуратура Велинград у прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 1717/2017г. по описа на РП Велинград и № ЗМ579/2017г. по описа на РУ Велинград към ОДМВР, Пазарджик

 

IV. За правото:

9. Според приложимата към момента на издаване на процесната заповед, редакция на чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП(ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г.), за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки: временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно

средство на водач,  който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества

или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи.

10. В случая каза се, при изследване на кръвната проба дадена от Б. на 27.09.2017г. в 19:00часа, не е установено наличие на алкохол и наркотични/упойващи вещества.

Това ще рече, че не е проявена нито една от хипотезите, възведени в прежде цитираната правна норма.

Постановената при това положение заповед за прилагане на принудителна административна мярка е фактически и правно необоснована.

Та ще следва да бъде отменена.

 

V. За разноските :

11. С оглед констатираната незаконосъобразност на административния акт, на жалбоподателя се дължат сторените разноски по производството, които съобразно представения списък се констатираха в размер на 510.00лв.

Ето защо, Съдът

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000287 от 27.09.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо В.А.Б., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.1 б. „б“ е наложена санкция – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето СУМПС № 232968910.

 

ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати на В.А.Б., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният  административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                       

 

Административен съдия :/п/