Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 352/8.6.2018г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик, ХІ състав, в открито съдебно заседание на девети май, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Десислава Кривиралчева

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  1. Васко Нанев

                                                                             2. Христина Юрукова

При секретаря Янка Вукева и с участието на прокурора Паун Савов разгледа докладваното от съдия Юрукова касационно административнонаказателно дело № 244, по описа на съда за 2018 г. За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с глава ХII от АПК.

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, вр. чл.63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, против Решение № 6/18.01.2018г. на Районен съд – Пещера, постановено по НАХД № 240/2017г. по описа на същия съд, с което е отменено НП № 13-000777/15.06.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което на „Бокстер“ ЕООД, с ЕИК ***, за нарушение на чл.16 и чл. 189 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/99), във връзка с чл. 167 от Правилник по безопасност на труда в обувната, кожаро-кожухарската и кожено-галантерийната промишленост, на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв.

Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно, поради неправилно тълкуване на приложимия закон. Изразява се общо несъгласие с изводите на районния съд.  Иска се отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът – „Бокстер“ЕООД представя писмен отговор на касационната жалба, като изцяло я оспорва, счита решението на първоинстанционния съд за правилно, законосъобразно и с точно посочени основания.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Сочи, че липсата на пълно и точно описание на фактите от състава на нарушението, както и нарушените нормативни актове, съставлява съществено процесуално нарушение, което е основание за отмяна на наказателното постановление.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата, направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт. Срочността на жалбата е подкрепена с приобщеното по делото доказателство – Писмо с рег. № 398/06.03.2018г. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, като съображенията са следните:

От фактическа страна пред Районен съд Пещера е установено, че на 03.05.2017г., около 16.00ч. в Завод за обувки в гр. П., ул. „*****“ № 1 е извършена проверка, при която длъжностни лица от Дирекция „Инспекция по труда“ са установили извършено нарушение, за което са съставили АУАН. „Бокстер“ЕООД е обвинен, че в качеството си на работодател по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, е допуснал поставяне на кроячни ножове на пода на цех „Кроячно“, с което създава риск за злополука. Въз основа на АУАН е съставено НП № 13-000777/15.06.2017г., с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер а 2000лв.

За да отмени наказателното постановление, Районен съд Пещера е приел, че при съставяне на НП са допуснати нарушения на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, доколкото е налице неясно и непълно описание на нарушението и на обстоятелствата, при които същото е прието за осъществено. От съдържанието на АУАН и НП не става ясно какво точно действие/бездействие е нарушението, с оглед на общите и бланкетни норми, които са посочени за неизпълнение на задълженията. Обосновава се в оспореното решението несъставомерността на посоченото за нарушение на чл. 167 от Правилник по безопасност на труда в обувната, кожаро-кожухарската и кожено-галантерийната промишленост, както и извършване на деянието, обявено за нарушение под формата на допустителство, за което чл. 10 от ЗАНН сочи, че се наказва само в предвидените случаи. Констатираните пороци на наказателното постановление са приети от районния съд за съществени, доколкото нарушителят е затруднен да реализира правото си на защита, както и неяснотата в АУАН и НП водят до невъзможност АНО да удостовери, че е налице нарушение, извършено от санкционираното дружество.

Така постановеното решение е правилно.

В рамките на проверката, която касационната инстанция дължи на основание чл. 218, ал. 2 от АПК, настоящият касационен състав приема следното:

Районен съд Пещера е установил вярно фактическата обстановка по случая, обсъдил е доказателствата по делото и е стигнал до обоснован извод за незаконосъобразност на наказателното постановление.

Административен съд Пазарджик споделя извода на въззивния съд, че в АУАН и НП описанието на нарушението не отговаря на императивните изисквания на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Описанието на изпълнителното деяние бланкетно маркира нарушението. Описанието е бланкетно, посочените за нарушени разпоредби от Наредба № 7 също са бланкетни. Като такива следва да бъде изпълнена в НП с конкретно съдържание – посочване на законоустановено изискване и специалния текст, който го въвежда. Посочените за нарушение законови текстове следва да са задължителни и да са нормативен акт с оглед изискването на чл. 83 от ЗАНН.

Констатираните от районен съд пороци на наказателното постановление се споделят от настоящата съдебна инстанция, тъй като безспорно рефлектират върху правото на защита на санкционираното лице, а това при всички случаи е основание за отмяна на НП като незаконосъобразно.

По изложените съображения и с оглед извършената служебна проверка по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 218, ал. 2 от АПК, съдът не констатира други пороци на обжалваното решение, отнасящи се до неговата валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, поради което намира, че същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, Административен съд – Пазарджик, ХІ състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6/18.01.2018 г., постановено по НАХД № 240, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                  2./п/