Р Е Ш Е Н И Е

384 / 18.6.2018г.

гр. Пазарджик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд, гр. Пазарджик, V състав, в открито заседание на шетнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

                    Председател: Георги Видев

 

при секретаря А. М., като разгледа докладваното от съдия Георги Видев административно дело № 241, по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Делото е образувано по жалба на В.А.И. против Заповед № 332/02.02.2018 г., издадена от кмета на община Пазарджик, с която, въз основа на резултатите от публичния търг с явно наддаване, е обявен Б.Г.А. за купувач на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 4943/07.112017 г., а именно: ПИ с идентификатор 55155.502.1057 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.

 С жалбата се иска да да се постанови решение, с което да бъде отмененa обжалваната заповед. Съображенията от жалбата се подържат и от процесуалния представител на жалбоподателите в проведеното съдебно заседание, както и в представена писмена защита. Жалбоподателят не претендира присъждане на разноски, но възразява за прекомерност на претенцията на ответника

Ответникът – кмета на община Пазарджик – чрез процесуалния си представител в откритото съдебно заседание и в представена писмена защита оспорва жалбата, като счита оспорената заповед за правилна и законосъобразна. Ответникът претендира присъждане на разноски.

Заинтересованата страна Б.Г.А. също оспорва жалбата и моли същата да бъде отвърлена. Счита, че проведеният търг е законосъобразен.

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от лице – участник в проведен търг, засегнато от разпореденото с обжалваната заповед, с която друг участник е определен за спечелил търга и купувач на имота. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Видно от събраните по делото доказателства е следното:

Публичният търг за продажба на процесния общински имот е обявен въз основа на Решение № 191/30.11.2017 г. на Общински съвет Пазарджик. Утвърдени са тръжни условия от кмета на общината. Публикувано е обявление за търга в един местен ежедневник. Назначена е комисия за провеждане на търга. На обявената дата 26.01.2018 г. комисията е провела търга и е изготвила надлежен протокол. В търга за процесния поземлен имот са участвали жалбоподателят и заинтересованата страна. Комисията е допуснала до класиране и двамата участници, като е приела, че документите им са редовни. На първо място е класирана заинтересованата страна, тъй като е предложила по-висока цена – 22 000 лв. без ДДС, а на второ – жалбоподателят с цена – 20 000 лв. без ДДС. В резултат на тази предхождаща процедура ответникът е издал обжалваната заповед.

Не са налице нарушения в производството по издаване на обжалвания административен акт. Имотът е общински и по надлежния ред е взето решение за продажбата му посредством търг. Спазени са всички изисквания по закона и общинската наредба във връзка с провеждане на търга. Това се установява, както от приобщените по делото писмени доказателства, така и от разпита на допуснатите свидетели. Тъй като заинтересованата страна е предложила най-висока цена, то законосъобразно тя е класирана на първо място и с обжалваната заповед е обявена за купувач на имота.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя:

Несъстоятелни са доводите за наличие на условия за преференциална продажба. Имотът безспорно е общински, тъй като е налице АЧОС и е отразен като такъв в кадастралната карта и регистри. Наличието на незаконопостроена сграда в обекта не променя неговия статут.

Ирелевантни са и възраженията за липса на оценка на имота от лицензиран оценител и за неактуалност на тази оценка. Преди всичко началната тръжна цена на имота и оценката, въз основа на която е определена цената са определени в решението на общинския съвет, което е влязло в сила. На второ място оценката и тръжната цена се определят от общинския съвет, като управляващ общинската собственост, представляват негова отговорност и не се отразяват на законността на търга. Единственото условие за неговата законност е предложената най-висока цена.

Недоказани са твърденията на жалбоподателя, че офертата му била е отваряна предварително и е видяно ценовото му предложение.  Напротив, от разпита на свидетелите – служители на община Пазарджик, чиито показания са логични и непротиворечиви, безпорно се установява, че офертите на всички участници в търга са приемани и надлежно съхранявани в общината до самия ден и час на търга. По време на търга, комисията стриктно е изпълнила предвидената процедура, като всички нейни участници са се уверили, че пликовете са с ненарушена цялост. В тази връзка са ирелевантни твърденията за прозрачност на кутията, за липса на запечатване на процепа на същата и т.н.

Следователно обжалваната заповед е издадена при спазване на относимите материалноправни разпоредби и на административнопроизводствените правила. Издадена е от компетентния кмет на община Пазарджик във формата на мотивирана писмена заповед със законосъобразната цел да бъде обявен за купувач участникът, предложил най-висока цена.

Затова, като неоснователна жалбата следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на делото е частично основателно искането на ответника за присъждане на разноски. Делото не е с материален интерес, тъй като същността на обжалваната заповед е определяне на купувача, а не на цената на имота, която следва от самото ценово предложение. Затова на ответника следва бъдат присъдени 100 лева, колкото е минималното възнаграждение за осъщественото процесуално представителство от юрисконсулт съобразно Наредбата за заплащане на правната помощ.

С оглед на гореизложеното Административен съд, гр. Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля жалбата на В.А.И. против Заповед № 332/02.02.2018 г., издадена от кмета на община Пазарджик, с която, въз основа на резултатите от публичния търг с явно наддаване, е обявен Б.Г.А. за купувач на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 4943/07.112017 г., а именно: ПИ с идентификатор 55155.502.1057 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.

Осъжда В.А.И. *** разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/.

Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/П/