Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 387/19.6.2018г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ІІІ – административен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми май, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

 

 

при секретар

Янка Вукева

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по адм. дело № 233 по описа на съда за 2018 г.

                                              

Производството е по реда на чл. 145 от АПК във връзка със Закона за семейни помощи за деца и е образувано по жалбата на Е.А.К. с ЕГН ********** *** против Заповед № ЗСПД/Д-РА-ПН/1319/02.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е неправилна и незаконосъобразна, постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон. Счита се, че административният орган е издал оспорената заповед при неизяснена фактическа обстановка, в нарушение на разпоредбата на чл. 35 от АПК. Моли се да бъде отменена оспорената заповед в частта, с която се отказва месечна помощ за децата С. И. В. и И. И. В..

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, се представлява от адв. К. ***, който по изложени съображения моли съда да уважи подадената жалба. Претендира направените по делото разноски съгласно списък на разноските.

Ответникът по оспорването – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, се представлява от юриск. Д., който по изложени съображения моли съда да остави без уважение жалбата и да постанови съдебен акт, с който да се потвърди обжалваната заповед. Претендира заплащането на юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, както и становищата на страните, намира от фактическа страна следното:

Предмет на оспорване е заповед № ЗСПД/Д-РА-ПН/1319/02.02.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, с която е изменена отпусната месечна помощ за три деца както следва: С. И. В. – 0,00 лв.; И. И. В. – 0,00 лв. и Й. И. М. – 40,00 лв. В мотивите на заповедта е посочено, че на основание чл. 6, ал. 1 от ППЗСПД помощта се прекратява поради промяна на условията, при които са отпуснати месечните семейни помощи – децата С. В. и И.В. не живеят при заявителя Е.К.. Заповедта е редовно съобщена на жалбоподателката срещу подпис на 09.02.2018 г., като в законоустановения 14-дневен срок същата е упражнила и правото си на жалба пред Административен съд Пазарджик.

Установи се по делото, че със Заповед № ЗСПД/Д-РА-ПН/1319/04.08.2017 г. е отпусната на Е.К. месечна помощ за три деца в общ размер на помощта 130 лв. Помощта е отпусната по заявление декларация, подадено от Е.К. на 31.07.2017 г., в което е посочила за деца, отглеждани в семейството С.В., И.В. и Й.М..

От представеното по делото заверено копие от решение от 14.07.2004г., постановено по гр. д. № 68/2004 г. по описа на РС Панагюрище се установява, че е прекратен бракът между Е.А. В. и И. И. В., като упражняването на родителските права върху малолетните деца - С.В. и И.В. са предоставени на Е.А. В. /К./. Решението е влязло в сила на 03.08.2004 г.

По делото е представено и Решение № 159/29.12.2017 г., постановено по гр. д. № 321 по описа за 2017 г. на РС Панагюрище, с което са възложени упражняването на родителските права по отглеждането и възпитанието на децата С. И. В. и И. И. В. на техния баща и законен представител И. И. В.. В решението е отбелязано, че е влязло в сила на 17.01.2018 г. Установи се обаче от удостоверение от 10.05.2018 г. /л. 50/, че по жалба срещу посоченото решение е образувано гр. д. № 126/2018 г. на Окръжен съд Пазарджик, по което е постановено Решение № 95/12.03.2018 г. и е в срок на обжалване.  

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок от лице, което има правен интерес от оспорването, и се явява допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 146 от АПК, съдът преценява законосъобразността на административния акт, като проверява дали е издаден от компетентен за това орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона. Извън правомощията на съда е да преценява целесъобразността на административния акт.

Обжалваната заповед  е издадена в предвидената от закона писмена форма и от компетентен за това административен орган, но при нарушение на материалния закон.

Преди издаване на заповедта административният орган следва да изясни фактите и обстоятелствата от значение за случая - както е регламентирано в чл. 35 от АПК и както изискват принципът за законност - чл. 4, ал. 2 от АПК и принципът за служебното начало в административния процес - чл. 9, ал. 2 от АПК. В конкретния казус в оспорената заповед е посочено, че месечната помощ за дете се прекратява на основание чл. 6, ал. 1 от ППЗСПД, поради промяна на условията, при които са отпуснати месечните семейни помощи – детето не живее при заявителя. Съгласно посочената разпоредба в случаите по чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца или в резултат на служебна проверка за установяване на промяна на условията, при които са отпуснати месечните семейни помощи, директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за спиране, възобновяване, изменение или прекратяване на отпуснатите помощи по чл. 7, 8 и 8д от Закона за семейни помощи за деца. По делото обаче не са представени писмени доказателства /въпреки указанията на съда относно доказателствената тежест/, от които да се установи промяна в условията, при които са отпуснати месечните семейни помощи, както се твърди в оспорената заповед, нито е извършена служебна проверка за установяване промяна на условията. Според пълномощника на административния орган, заповедта е издадена въз основа на представено по административната преписка Решение № 159/29.12.2017 г., постановено по гр. д. № 321 по описа за 2017 г. на РС Панагюрище, с което са възложени упражняването на родителските права по отглеждането и възпитанието на децата С. И. В. и И. И. В. на техния баща и законен представител И. И. В.. Решението обаче както бе установено в настоящото съдебно производство не е влязло в законна сила. Видно е от съдебно удостоверение от 10.05.2018 г. /л. 50/, че по жалба срещу посоченото решение е образувано гр. д. № 126/2018 г. на Окръжен съд Пазарджик, по което е постановено Решение № 95/12.03.2018 г. и е в срок на обжалване. 

С оглед на това съдът намира, че към датата на постановяване на оспорената заповед единственото влязло в сила съдебно решение, което удостоверява упражняването на родителските права върху децата е решение от 14.07.2004г., постановено по гр. д. № 68/2004 г. по описа на РС Панагюрище, с което е прекратен бракът между Е.А. В. и И. И. В. и упражняването на родителските права е предоставено на майката.

Съдът намира за неоснователно направеното от ответната страна възражение, че след като не е влязло в сила решението, с което се предоставят упражняването на родителските права на бащата, то приложима е разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от ППЗСПД, според която при развод или раздяла на родителите помощите по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се предоставят на родителя, при когото живеят децата. На първо място следва да се отбележи, че не сме изправени пред хипотеза на „развод или раздяла“, при които помощите се получават от родителя, който полага грижи за децата към момента на развода или раздялата. Въпросът за развода на родителите на децата е разрешен още през 2004 г., което решение както казахме е влязло в сила още на 03.08.2004 г. На следващо място посочената разпоредба не е приложима и поради това, че административният орган не е изследвал въпроса „при кой от родителите живеят децата“. Въпреки указанията на съда относно доказателствената тежест, по делото не е представен социален доклад или друг документ, от който да може да се установи, че социалните работници са извършили проверка за местоживеенето на децата и условията, при които те се отглеждат.

Ето защо съдът намира, че административният орган е издал оспорената заповед в нарушение на чл. 35 и чл. 36 от АПК, според които е длъжен да изясни фактите и обстоятелствата от значение за случая и да обсъди обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, съответно да събере служебно доказателства, които да провери и прецени. В случая, административният орган не е събрал доказателства, от които би могло да се направи обоснования извод, че е налице промяна на условията, при които са отпуснати месечните семейни помощи, а именно на кого е предоставено упражняването на родителските права върху децата, както и кой е родителят, при когото живеят децата.

С оглед на това, жалбата ще следва да бъде уважена, заповедта в оспорената й част ще следва да бъде отменена, а преписката върната на административния орган за ново произнасяне съгласно мотивите по тълкуването и прилагането на закона в настоящото решение.

С оглед изхода на делото и направеното своевременно искане от пълномощника на жалбоподателя ще следва административният орган да бъде осъден да й заплати, направените по делото разноски съгласно списък на разноските в размер на 310 лева, от които 10 лева за държавна такса и 300 лева адвокатско възнаграждение.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-РА-ПН/1319/02.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, в оспорената й част.

ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съгласно дадените в мотивите на настоящия съдебен акт указания по тълкуването и прилагането на закона.

ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, да заплати на Е.А.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

                                                               СЪДИЯ:/П/