Р Е Ш Е Н И Е

 

  400/22.6.2018г.

 

гр. Пазарджик

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик, IV-ти състав, в открито съдебно заседание на двадесет и втори май, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ: ВАСКО НАНЕВ

 

при секретаря Димитрина Георгиева, като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 221, по описа на съда за 2018 г., намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 23 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата).

Делото е образувано по жалба на „Назар-2007“ ЕООД, подадена чрез пълномощника адв. Р.П. против Заповед № 132/23.02.2018 г. и Заповед № 133/23.02.2018 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград.

Със Заповед № 132 е определено класирането на кандидатите в открит конкурс за обект 18030, като е определено за класирано на първо място „Вел Лес“ ЕООД. Със Заповед № 133 за обект 18031 е класирано на първо място същото дружество. И по двете заповеди на второ място е класирано другото заинтересовано лице „Айредин 1970“ ЕООД.

Основно се твърди, че отстраняването от конкурса на дружеството жалбоподател е незаконно, тъй като същото е посочило своя Единен идентфикационен код в офертата и съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър, не следва да представя доказателства за вписаните обстоятелства по партидата на дружеството. Претендират се разноските по производството.

Ответникът по жалбата – директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград, редовно призован, не се явява и не изпраща представител, не заявява становище по жалбата.

Заинтересованите страни – „Вел Лес“ ЕООД и „Айредин 1970“ ЕООД – редовно призовани, не изпращат представител, не заявяват становище по жалбата.

Административен съд – Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Със Заповед № 79/31.01.2018 г. директорът на ТП ДГС „Алабак“ е наредил насрочването на открит конкурс по реда на раздел Втори от Наредбата, като е определил срок до 16:00 часа, на 20.02.2018 г. за подаване на оферти от кандидатите, които желаят да осъществяват услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обекти с №№ 18027, 18028, 18029, 18030, 18031 и 18032, с отдели, количество, дървесен вид и начална цена, посочени в заповедта. В определените със заповедта конкурсни условия е посочено, че за да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да депозират в деловодството на ТП ДГС „Алабак“ запечатан непрозрачен плик – оферта, в който задължително се съдържат документи, приложени към заявлението и изброени в определените условия, вкл. и ЕИК за лицата, регистрирани в Република България или данни за търговската регистрация, съгласно националното законодателство, в случай когато кандидат в процедурата е чуждестранно лице. Към заповедта са приложени и условия за провеждане на открит конкурс, като в раздел VІІ от условията – необходими документи за участие, отново е посочено, че към заявлението следва да се приложи ЕИК на кандидатите.

Със Заповед № 123/21.02.2018 г., в съответствие с изискването на чл. 21, ал. 1 от Наредбата, ответникът е наредил да бъде назначена комисия за провеждане на процедурата по конкурса на 21.02.2018 г., от 09:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС „Чепино“. Членовете на комисията са подписали декларации в съответствие с изискването на чл. 21, ал. 6 от Наредбата, като са заявили, че нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от кандидатите, подали документи за участие, не са свързани лица, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители или с членове на техните управителни или контролни органи, както и че ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. На 23.02.2018 г., на свое заседание, комисията е отворила офертите по реда на постъпването им. Оферти са били подадени за посочените обекти от „Айредин 1970“ ЕООД, „Кали-85“ ЕООД, дружеството жалбоподател „Назар-2007“ ЕООД, „ТИТ-Тетимов“ ЕООД, „Румекс“ ООД, ЕТ „Нонал-Л. Клинчев“, ЕТ „Еделвайс-Ав. Бельов“ и „Вел Лес“ ЕООД. При отварянето на офертите и описване на съдържанието на депозираните пликове и допускане на кандидатите до участие, комисията е констатирала, че „Назар 2007“ ЕООД е подало оферти за обекти 18030 и 18031, но дружеството не е представило всички изискуеми от възложителя документи, съгласно приложената справка към протокола – не е представен ЕИК за лицата, регистрирани в Република България. Комисията е взела единодушно решение, че на основание чл. 22, ал. 5, т. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредбата и във връзка с Раздел ХІІ, т. 3 от Утвърдените конкурсни  условия не допуска кандидата до по-нататъшно участие в конкурса за заявените обекти. С оспорената Заповед № 132/23.02.2018 г. ответникът е определил за изпълнител за обект 18030, класираният на първо място в проведения открит конкурс кандидат „Вел Лес“ ЕООД, с предложена цена в размер на 16 600 лева без ДДС, а със Заповед № 133/23.02.2018 г. е определил изпълнител на обект 18031 класираният на първо място в проведения открит конкурс кандидат „Вел Лес“ ЕООД.

С писмо вх. № 1364/07.03.2018 г. административният орган е изпратил по делото преписката по издаване на оспорените заповеди, вкл. заверено копие от офертите на „Вел Лес“ ЕООД, „Айредин – 1970“ ЕООД и „Назар 2007“ ЕООД. Видно от челната страница на плика, „Назар 2007“ ЕООД е подало оферта за обекти 18030 и 18031 в отдели 58а и 58б, попадащи в териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“. След като се е обозначило като участник с фирма, седалище, адрес на управление, законен представител, дружеството жалбоподател е посочило, че има БУЛСТАТ 202547995. В декларацията за съгласие с условията на проекто-договора (л. 146) изрично е посочено, че управителят на дружеството декларира от името на търговско дружество с ЕИК 202547995. Същият БУЛСТАТ е посочен и в Справка на налични животни в ОЕЗ към 01.01.2016 г. (л. 148), в удостоверение за декларирани данни на НАП (л. 150), в Справка на актуално състояние на всички действащи трудови договори (л. 151), Удостоверение на Изпълнителна агенция по горите (л. 166), Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника (л. 167 – л. 170).

Въз основа на тази фактическа обстановка от правна страна съдът прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок и от лице, имащо правен интерес от обжалването. Заповедите са издадени на 23.02.2018 г., а жалбата е постъпила в Административен съд – Пазарджик на 26.02.2018 г.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съгласно цитираната Наредба, възложители за горските територии – държавна собственост могат да бъдат държавните предприятия, териториалните поделения на държавните предприятия, учебно-опитните горски стопанства, министерства и ведомства за предоставените им за управление горски територии, от което следва, че заповедта е издадена от компетентен орган – директора на ТП ДГС „Алабак“. В конкурсните условия е възпроизведено изискването на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредбата, а именно че всяка оферта задължително следва да съдържа ЕИК за лицата, регистрирани в Република България. Съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), Агенцията по вписванията определя ЕИК, задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, ЮЛНЦ и техните клонове. Чл. 23, ал. 6 гласи „ако е посочен идентификационния код, съдът, държавните органи, органите на местно самоуправление и местната администрация, и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, вкл. банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелствата, вписани в Търговския регистър и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в ТР“. Видно от цитираните и приложени към офертата документи, дружеството жалбоподател многократно е посочило своя ЕИК. Идентификационният код на търговците по ал. 1, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона, се определя при първоначалното вписване в регистъра и остава непроменен до заличаването. Дружеството не е задължено, с оглед изложеното, да представя какъвто и да е друг допълнителен документ, на който да е изписан неговият ЕИК, след като в придружаващите документи и върху челната част на плика на офертата същият е посочен, поради забраната на чл. 23, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ. С посочването на ЕИК, дружеството е изпълнило условието на чл. 18, ал. 1 от Наредбата, както и същото изискване, описано в конкурсните условия.

От изложеното следва, че обжалваните заповеди са издадени в противоречие с материалноправни норми и следва да бъдат отменени, а преписката – върната на административния орган за определяне на изпълнител, при задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

С оглед изхода на делото и своевременно направеното искане от процесуалния представител на дружеството жалбоподател за присъждане на съдебно-деловодни разноски, ще следва да бъде осъден ответникът да му заплати направените по делото разноски, поради което и ще следва да се осъди ответната страна да заплати на дружеството жалбоподател сума в размер на 750 лева, от които 50 лева – държавна такса и 700 лева за адвокатско възнаграждение.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 2 от АПК, Административен съд – Пазарджик,  

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № 132/23.02.2018 г. и Заповед № 133/23.02.2018 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград.

ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград, бул. „С.“ № .., да заплати от съответния бюджет в полза на „Назар-2007“ ЕООД, ЕИК 202547995, със седалище гр. В., ул. „Б. П.“ № .., представлявано от управителя Н. Л. Г.,  направените по делото разноски в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

                                                                  

                                                       

 

                                                             СЪДИЯ:/П/