Р е ш е н и е

 

№ 373 / 15.6.2018г.

 

гр. Пазарджик

 

в името на народа

 

Административен съд – Пазарджик, ІV-ти състав, в открито съдебно заседание на петнадесети май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСКО НАНЕВ

 

 

при секретаря Д. Г., като разгледа докладваното от съдия Нанев административно дело № 158, по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Делото е образувано по жалба на С.С.Й. ***, подадена чрез адв. З., против Заповед № 22/17.01.2018 г. на кмета на община Пещера.

С обжалваната заповед кметът на община Пещера е отказал  изработването на проект за изменение на плана за регулация, с което се затваря ул. „Симон Налбант“ между о.т. 283 – 284 и за имот с идентификатор 56277.501.379 по КККР на гр. Пещера се обособява УПИ VІ-379, кв. 33 по плана на гр. Пещера, за сметка на част от ул. „Симон Налбант“ между о. т. 283 – 284, като са изложени мотиви за това.

В жалбата се твърди, че издадената заповед за отказ противоречи на материалния закон, като са посечени текстовете за това. Развити са подробни съображения в тази насока. Твърди се също, че заповедта е издадена при нарушение на разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т.4 от АПК – не са изложени фактически и правни основания за издаване на акта. Иска се от съда да отмени заповедта за отказ.

В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от адв. З., която поддържа жалбата. Представя подробни писмени бележки. Претендира присъждане на сторените по делото разноски.

Ответникът по жалбата – кметът на община Пещера, заявява чрез процесуалните си представители в съдебно заседание и в писмени бележки становище за законосъобразност на оспорената заповед. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.  

Съдът, след като се запозна с жалбата, със становищата на страните, с преписката и обжалвания административен акт, намира следното:

На 18.12.2017 г. оспорващата С.С.Й. е подала чрез пълномощника си Д. С. Н. заявление до кмета на община Пещера, с което е поискано да бъде разрешено изработването на ПР за ПИ с идентификатор 56277.501.379. Жалбоподателката се е легитимирала като собственик на поземления имот с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 121, том ІІ, рег. № 2718, нот. д. № 815/2014 г. по описа на нотариус Г. В., с район на действие Районен съд – Пещера и с регистрационен номер по регистъра на Нотариалната камара № 545. Към заявлението е приложена скица-проект с исканото изменение и техническо задание, съгласно чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ.

Главният архитект на Община Пещера, съгласно разпоредбата на чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ и чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, е дал отрицателно становище по заявлението за изработване на проект за изменение на ПУП. В становището главният архитект е посочил, че с направеното предложение за изменение на плана за регулация, с който се затваря ул. „Симон Налбант“ между о.т. 283-284, като за имота на жалбоподателката се обособява нов УПИ VІ-379, в кв.- 33 по плана на гр. Пещера, за сметка на част от ул. „Симон Налбант“ между о.т. 283-284. В отрицателното си становище главният архитект е изложил мотиви, че посочената улица свързва в посока север-юг ул. „Хан Пресиян“ и ул. „Стефан Караджа“, като тя се явява събирателна за ул. „Д-р Петър Цикалов“, ул. „Симон Налбант“ и ул. „Янко Тодоров“. По този начин улицата обслужва част от територията на гр. Пещера и спомага за бързия, удобен и безпроблемен достъп до болницата на града. Улица „Симон Налбант“ е повдигната в генералния транспортно-комуникационен план на гр. Пещера в своята цялост, като част от първостепенната улична мрежа и е определена като улица ІV-ти клас с пътно платно минимум 7 метра и обща ширина (габарит) минимум 13 метра. Към настоящия момент по действащия ПУП този участък е с ширина около 15 метра. Главният архитект на общината е приел, че направеното предложение е в нарушение на разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, която изисква преди започване на процедура по промяна на ПУП, когато същата промяна изисква и промяна на общ устройствен план, първо следва да се допусне изменение на действащия общ устройствен план.

В съответствие с правомощията си по чл. 142а, ал. 2 и чл. 135, ал. 1 и ал. 2 и въз основа на становището на главния архитект, кметът на община Пещера е отказал да издаде разрешение за изработване на проект за ПУП, представен към заявлението на жалбоподателката.

По делото е допуснато изслушването на съдебнотехническа експертиза. Вещото лице е дало заключение, че имотът, предмет на отказа, е попълнен в кадастралната основа на действащия план на гр. Пещера, одобрен 1985 г. Обособява се нов пл. № 3463 в кв. 33, с площ от 504 кв. м., от които 196 кв. м. попадат в кв. 33, а площ в размер на 308 кв. м. попадат в улица с о.т. 283-284. До настоящия момент няма одобрени ПУП-ПР и ПЗ за процесния имот. Направено е предложение за изменение на плана за регулация, който е предмет на обжалвания акт, с което се предлага да се обособи нов УПИ, като се предвижда затваряне на ул. „Симон Налбант“ между посочените о. точки. Частта от улицата отпада и става част от новия УПИ VІ-379, в кв. 33. При обособяването на УПИ VІ-379, в кв. 33 и отпадането на част от улица, достъпът до улицата на съседните имоти, както и на процесния имот, няма да бъде затворен, тъй като ще бъдат обслужвани от ул. „Д-р Петър Цикалов“ от север и ул. „Симон Налбант“ от запад и изток. В съдебно заседание вещото лице е посочило, че улицата е от ІV-ти клас и по принцип е главна улица, съгласно схемата.  

При така установената фактическа обстановка настоящият съдебен състав намира от правна страна следното:

Жалбата се явява неоснователна.

На първо място, съдът намира, че административното производство е проведено при липса на съществени нарушения на процесуалните правила. Съгласно чл. 124а от ЗУТ, разрешения за изработване на проект за ПУП на част от урбанизирана територия в обхват до един квартал, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект. В преписката по издаване на оспорения акт е представено становище на главния архитект на общината, въз основа на който е издаден оспорваният отказ. Разрешението може да се даде след като е поискано от собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон или други лица, определени в закон. Видно от представените по делото доказателства, жалбоподателката е собственик на ПИ, предмет на исканото изменение. Представено е и задание по смисъла на чл. 125 от ЗУТ. Решенията и заповедите по чл. 124 и чл. 124а не подлежат на оспорване, но съгласно разпоредбата на чл. 124б, ал. 5, отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането. Отказите се съобщават по реда на АПК и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215 от ЗУТ.

От изложеното следва, че жалбата е допустима, а оспореният отказ е издаден от компетентен орган.

Заповедта е издадена в съответствие с материалноправните разпоредби. Съгласно разпоредбата на чл. 77 от ЗУТ, уличната мрежа в населените места и селищните образувания, съобразно функционалното им значение, се разделя на първостепенна улична мрежа и второстепенна улична мрежа, като първостепенната улица мрежа бива Първи клас – скоростни градски магистрали, Втори клас – градски магистрали, Трети клас – районни артерии и Четвърти клас – главна улица. В мотивите на заповедта, а и видно от заключението на вещото лице, ул. „Симон Налбант“ е част от първостепенната улична мрежа, Четвърти клас – главна улица. Алинея 2 разпорежда, че първостепенната улична мрежа се определя с Общ устройствен план (ОУП), а при липса на такъв – с Подробен устройствен план (ПУП). Класът на първостепенната и второстепенната улична мрежа се определя с ПУП.

По делото не са представени доказателства, от които да е видно, че исканото изменение на ПУП се предхожда от изменение на ОУП. Член 134, ал. 3 от ЗУТ гласи, че когато изменението на ПУП налага и изменение на действащ ОУП, първо се изменя ОУП. Органът по чл. 124, който разрешава изработването на проекта за изменение на ОУП, може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на ПУП се одобрява след одобряване изменението на ОУП.

След като законът определя, че първостепенната улична мрежа се определя с ОУП, то правилно се е мотивирал в заповедта си кметът на община Пещера, че е нарушена разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от ЗУТ при подаване на заявлението, тъй като не е налице предприето или искано изменение на действащия ОУП. Кметът се е мотивирал и с това, че ако се разреши изработването на проект за изменение, то ще се затрудни обслужването на значителна част от територията на гр. Пещера.

Предвид изложеното съдът намира жалбата за неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена, а заповедта на кмета на Община Пещера, като правилна и законосъобразна – потвърдена.

Предвид изхода на делото, настоящият съдебен състав намира, че претенцията на процесуалния представител на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е основателно и такова следва да се определи в размер на 100 лв. съобразно чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ и конкретно осъщественото процесуално представителство.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, Административен съд – Пазарджик, IV-ти състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Отхвърля жалбата на С.С.Й. ***, подадена чрез адв. З., против Заповед № 22/17.01.2018 г. на кмета на община Пещера.

ОСЪЖДА С.С.Й. ***, да заплати на Община Пещера юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

                                                       

 

                                                                                        Съдия: /П/