Р Е Ш Е Н И Е

 

№410/27.6.2018г.

 

гр.Пазарджик

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, в публично заседание на шести юни, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ШОТЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

                                                   ГЕОРГИ ПЕТРОВ

 

 

При участието на прокурора Паун Савов и на секретаря Антоанета Метанова, като разгледа докладваното от председателя КАНД № 113 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл. 208 и сл. от АПК и е образувано по повод жалба от К.Н.А.,  в качеството и на управляващ и представляващ „Доктор Пейчинови”ООДс ЕИК 201172866 срещу Решение №190/16.11.2017г. , постановено по АНХД № 451/17г. по описа на РС Велинград.Със същото Районният съд е потвърдил  НП №-РД-И-036/21.07.2017г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, с което на „Доктор Пейчинови"ООД ЕИК 201172866, седалище и адрес на управление гр.Ракитово, ул."Малина Тодорова" № 5, представлявано от К.Н.А., е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 5 000 лева на осн. чл.288, ал.1 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина за нарушение на чл.220, ал.1, вр. с чл.219 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина,    като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Твърди се, че Решението на съда е незаконосъобразно , неправилно , постановено при нарушение на материалния закон и се моли административният съд да посатнови друго решение с което да се изцяло процесното НП.Твърди се, че първоинстанционният съд не е взел  предвид факта, че лицето издало наказателното постановление  не е компетентно да го издаде, тъй като не е изрично упълномощено от Министъра на здравеопазването. Твърди се, че в наказателното постановление не е описано с кое точно действие или бездействие, управителя на дружеството е нарушил разпоредбата на чл.220,ал.1 във вр. С чл.219 от ЗПЛХМ. Моли се алтернативно да се приложи разпоредбата на чл.28 ЗАНН.

 

В съдебно заседание за касаторът се представлява от адв.Б., който подържа жалбата, излага подробни съображения в подкрепа на твърденията, както и доразвива същите в писмено становище.

В съдебно заседание ответната по касационната жалба страна –Изпълнителна агенция по лекарство към Министерство на здравеопазването, редовно призована,не изпраща представител.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик излага становище за неоснователност на жалбата и намира, че са налице условия да бъде оставено в сила атакуваното решението на РС Велинград.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 18.01.2017г. в аптека”Доктор Пейчинови „ООД в гр. Ракитово, ул."Малина Тодорова", на основание заповед на изпълнителния директор на ИАЛ, е извършена контролна покупка от страна на член на комисията – св.Цетанова, с цел установяване на лицето, което работи и как се отпускат лекарствените продукти, при която е закупен лекарствен продукт без лекарско предписание. След закупуването му цялата комисия се събира, легитимира се пред лицето и продължава с проверката. Установено е, че лицето, извършило продажбата на продукта - г-жа Допчева, е без фармацевтично образование, което е удостоверено лично от нея при проверката, че е назначена по трудов договор на длъжност „Оператор въвеждане на данни", т.е. тя не е нито фармацефт, нито помощник фармацефт. В момента на проверката е нямало други в аптеката- нито магистър, нито ръководител. След обаждане по телефон на място е дошъл и ръководителя на аптеката, отсъстваща поради необходимост от лекарски преглед, и проверката е продължила и в нейно присъствие. Установени са налични дипломи на част от персонала на аптеката, но не и на г-жа Допчева, която е извършила констатираното при проверката отпускане на лекарствен продукт. В последствие е установено, че тя има диплом за фелдшер и няма фармацевтично образование.

С оглед констатираното нарушение – допускането в аптеката да извършва продажба лице което няма нужното образование – «оператор въвеждане на данни», на дружеството бил съставен АУАН. Актът е връчен на упълномощено от дружеството лице- Георги Пукнев, като в графата за възражения, същият не е отразил такива. В писмени възражения по акта жалбоподателят е изложил доводи, с които не е оспорил фактическите констатации по акта, като е изложил съображения за приложение на чл.28 от ЗАНН- Катеринка Допчева в нарушение разписаните й правила е продала лекарствен продукт на проверяващите, продажбата е провокирана от проверяващите, нарушението е формално и е констатирано за първи път.

С обжалваното НП, АНО е наложил на Доктор Пейчинови" ООД административно наказание имуществена санкция от 5 000 лева на основание чл. 288, ал.1 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина за извършено нарушение на чл.220, ал.1 вр. с чл.219 от него.

За да постанови обжалваното решение, Районен съд - Велинград е счел, че не са допуснати съществени процесуални нарушения по образуването и приключването на административнонаказателната процедура, които да водят до нарушаване на правото на защита на дружеството – жалбоподател и да са основания за незаконосъобразност и отмяна на НП. Съдът е приел за установено извършването на описаните в АУАН и НП административни нарушения, като подробно е мотивирал съображенията си. Наложената имуществена санкция бил правилно определена – в минимален размер.

Настоящата инстанция приема проверяваното решение за валиден и допустим съдебен акт, постановен в съответствие с материалния закон.

Административният съд споделя възприетата от районния съд фактическа обстановка, както и изградените правни изводи. Установената по делото фактическа обстановка съдът е приел за доказана въз основа на приетите писмени доказателства по делото и показанията на разпитаните по делото свидетели.Фактическата обстановка не се спори и от касатора. Наведените в касационната жалба възражения са били изтъквани и пред районния съд, който е обсъдил същите и е приел, че са неоснователни, като изводите му са обосновани и изцяло се споделят от настоящия състав.

Правилно районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити. В случая АУАН и НП отговарят на изискванията към формата и съдържанието им, въведени с чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Както в АУАН, така и в НП е направено достатъчно подробно и ясно описание на нарушението и фактическите обстоятелства, при които е извършено, поради което не се е стигнало до неразбиране от страна на лицето за какво го санкционират, съответно не е нарушено по никакъв начин правото на лицето да организира и осъществи защитата си в пълен обем. Налице е и пълно съответствие между описанието на нарушенията от фактическа страна и законовите разпоредби, които са били нарушени, а приложената от административно- наказващия орган санкционна норма съответстват на установеното нарушение.

Настоящата инстанция споделя изводите на районния съд, че санкционираното дружество е извършило описаното в НП административно нарушение. Правилно съдът е приел, че в случая лицето Допчева е на трудов договор на длъжност „оператор въвеждане на данни” в „Докор Пейчинови”ООД.Правилно въззивният съд е приел, че Допчева няма право да извършва каквито и да са продажби – без значение дали са с лекарско предписание или не. След като това обстоятелство е безспорно и категорично установено, правилно съдът е приел, че посоченото лице е било неправоспособно /лице без фармацевтично образование/ към датата на извършване на описаното в НП нарушение. При положение , че на магистър-фармацевта се е наложило да отсъства, то през този период от време е следвало аптеката да не извършва продажби на клиенти. В тази връзка, както е посочил и районният съд, АНО правилно е ангажирал административно наказателната отговорност на дружеството – жалбоподател за извършено нарушение по чл. 220, ал.1, във връзка с чл. 219 от ЗЛПХМ.

Настоящият съдебен състав, счита че не е необходимо изрично упълномощаване на Изпълнителния директор на изпълнителна агенция по  лекарствата, тъй като неговото правомощие произтича от разпоредбата на закона.

В случая, наложената имуществени санкция е правилно определена в минимален размер.Настоящият съдебен състав , счита че не може да бъде приложена разпоредбата на чл.28 от ЗАНН – става въпрос за дейност, от която зависи живота и здравето на човек.

Предвид изложеното, касационните оплаквания не намират опора в доказателствата по делото и са неоснователни. Постановеното решение на районния съд е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон, при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, поради което следва да се остави в сила.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, във вр. с чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №190/16.11.2017г. , постановено по АНХД № 451/17г. по описа на РС Велинград.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

        ЧЛЕНОВЕ:

           1./п/

 

        2./п/