РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  ЗА ПОПРАВКА

 

 

         401 / 25.6.2018г.

 

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК,  ІІ състав в закрито заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и осемнадесетата година в състав:

 

СЪДИЯ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

като разгледа докладваното от съдията докладчик Петров КАНД №96 по описа на съда за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

1. Производството е по реда на чл. 175 от Административно процесуалния кодекс.

2. Образувано е по Молба на И.Д.С., ЕГН ********** ***, чрез процесуалния представител адв. С. за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 346 от 06.06.2018 г., постановено по адм. дело № 96 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г.

Поддържа се,  че в осъдителния диспозитив на решението, вместо Районно управление Септември, неправилно е посочено Районно управление  Велинград.

3. Съдът намери молбата за основателна по следните съображения :

Предмет на правния спор са били, валидността и законосъобразността на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0340-000004 от 07.01.2018г. издадена от Началник Районно управление Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик. Това е конкретно посочено  в обстоятелствената част на решението.

В осъдителния диспозитив на същото обаче, явно погрешно е вписано Районно управление  Велинград.

Тази грешка следва да бъде изправена

Ето защо, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 346 от 06.06.2018 г., постановено по адм. дело № 96 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в осъдителния диспозитив на същото вместо „…ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати …“ да се чете „…ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Септември да заплати …“

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният  административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

След влизане в сила, настоящото решение за поправка да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи.

 

Препис от решението да се връчи на страните

 

Административен съдия :/п/