РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

          376/15.6.2018г.

 

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК,  II състав в открито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди и осемнадесетата година в състав:

 

СЪДИЯ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря АНТОАНЕТА МЕТАНОВА, като разгледа докладваното от съдията докладчик Петров адм. дело  №873 по описа на съда за 2017год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

I. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Глава Десета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 42, ал. 1, предложение последно от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.(Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г., в сила от 24.03.2015 г.).

2. Образувано е по Жалба на Щ.Г.Т., ЕГН **********,*** срещу Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София.

3. Жалбоподателят, счита оспорения акт за фактически и правно необоснован, тоест постановен в нарушения на материалния.

Възразява се също така, че в случая липсва ясно и конкретно изразено волеизявление от страна на административния орган, сиреч заповедта е постановена в нарушение на процедурните правила относно формата в която трябва да е обективирано волеизявлението.

В този контекст се поддържа, че липсват каквито и да е мотиви от които да е възможно да се разберат причините, поради които Директора на фонда е отказал заявеното от жалбоподателя искане.

Иска се оспорената заповед да бъде отменена изцяло, като се присъдят сторените разноски по производството.

4. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, чрез процесуалния си представител юрк. М. е на становище, че жалбата е неоснователна. Поддържа се, че в случая точно са приложени правилата установени в Наредба № 9 от 21.03.2015 г. във връзка с чл. 48, § 2, б. „д“ от  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие. Сочи се също така, че в случая са приложени референтните цени, определените със Заповед №03-РД от 26.09.2016г. на Изпълнителния директор на фонда.

Иска се жалбата да бъде отхвърлена, като се присъдят сторените разноски по производството, включително съответно юрисконсултско възнаграждение.

Възразява се, че заявеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение е прекомерно.

 

ІІ. За допустимостта:

5. Според чл. 42, ал. 1 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г., изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомагане. Заповедта за частично одобрение (в частта на отхвърлените за финансиране разходи) и заповедта за отказ от финансиране на заявлението за подпомагане подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Така установеното процесуално правило е ясно, конкретно и еднозначно. Независимо, че постановения с процесната заповед краен резултат като цяло е различен от този който е искал жалбоподателя, на обжалване по съдебен ред подлежи единствено частта от административния акт, с която се отказва финансиране по заявлението за подпомагане.

Казано с други думи, жалбата с която е сезиран съда, в частта ѝ с която се оспорва позитивното волеизявление на административния орган с което се одобрява финансиране на заявеното от Т. искане за подпомагане е недопустима. В тази част, тя ще следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще следва да бъде прекратено.

6. Според представеното Известие за доставяне № 9006162931 (л. 740, по дело № 921/2017г.), процесната заповед е връчена на нейния адресат на 24.10.2017г. Жалбата срещу ѝ, е подадена до Административен съд Пазарджик с писмо, носещо датно пощенско клеймо от 06.11.2017г.(л.15, адм. дело № 873/2017), което ще рече, че оспорването е предприето в рамките на установения за това преклузивен, процесуален срок и при наличието на правен интерес.

 

III. За фактите:

7. Жалбоподателя Т. е подал Заявление за подпомагане от 11.11.2016г., УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103 за  безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проекта за който е искано подпомагане е „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция /яйца/. Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност“.

Обекта е разположен в УПИ I, кв. 28, УПИ VIII, кв. 28 и УПИ ХVIII, кв. 28 по устройствения план на гл. Пещера.

Заявеният общ размер на разходите за проекта е 494049,25лв.

8. С обжалваната заповед са одобрени за финансиране, разходи по проектното предложение както следва :

-  за доставка и монтаж на оборудване за охлаждане за хладилна камера – за оборудване на стойност 8791,83лв.;

- за обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – сграда за нуждите на стопанството битова част, на стойност 36716,63лв. ;

- за обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – производствено помещение за отглеждане на птици, на стойност 50740,47лв.;

- за преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция(яйца). Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната му ефективност в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – склад за яйца, на стойност 193691,70лв.;

- за обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност. Промяна по време на строителството на сграда в груб строеж за промишлено производство на птици в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – промишлено помещение за подрастващи птици, на стойност 20906,80лв.;

- за Бизнес план, на стойност 15542,37лв.;

- за технически проект и количествено стойностни сметки за „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция(яйца) в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера“, на стойност 9000,00лв.;

- за технически проект и количествено стойностни сметки за „Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера, на стойност 1950,00лв.;

- за оценка на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция(яйца) в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера“, в размер 5800,00лв.;

- за доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийното обследване на промишлена система за обект „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция(яйца). Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната му ефективност в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера“, на стойност 1800,00лв.

9. Съответно, с оспорената в настоящото производство част от Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г., Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София е отказал финансиране на заявлението за подпомагане, в частта му надвишаваща прежде посочените разходи, както следва :

- разходи за обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – сграда за нуждите на стопанството битова част на обща стойност по проекта в размер на 44226,06лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 7509,43лв.

Единственото посочено основание за постановяване на този резултат е „.... на основание чл. 33, т.15 от Наредба № 9/21.03.2015г., във връзка с чл. 48, параграф 2, д) от Регламент (ЕС) № 809/2014, поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи за строително-монтажни дейности...“ ;

- разходи за обект „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция(яйца). Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната му ефективност в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – Склад за яйца“, на обща стойност по проекта в размер на 328334,09лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 134642,39лв.

Посоченото основание е идентично с прежде посоченото такова;

- разходи за Бизнес план на обща стойност по проекта в размер на 22500,00лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 6957,63лв.

Съображението на административния орган тук е „....на основание чл. 32, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9/21.03.2015г., а именно допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта и разходите за правни услуги, като част от разходите по ал. 1 не могат да превишават пет на сто от допустимите разходи по ал.1, т. 1 – 13 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини, но не повече от левовата равностойност на 35000евро...“, т.е. цитиран е единствено текста от наредбата.

10. В хода на настоящото съдебно производство от страна на ответника се представи Заповед № 03-РД/2735 от 26.09.2016г., с която на основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, във връзка с чл. 48, § 2, б. „д“ от  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, с която Изпълнителния директор на фонда е определил референтни цени в лева, без ДДС, като пределни при извършване на строително монтажни разходи ; разходи за закупуване на пчеларско оборудване-кошери ; разходи за създаване на трайни насаждения и при закупуване на самоходна земеделска техника.

Едва в третото по ред заседание (на 20.04.2018г.) след приемане на въпросната заповед, процесуалния представител на ответника, направи уточнението, че в нея е допусната техническа грешка, като в колонки 6,7,8, и 9, вместо буквата „В“ трябва да се чете „Д“ или да се разбира израза, като процент от колона „Д“.

11. В съдебно заседание на 20.04.2018г. е прието заключение по назначената съдебно техническа експертиза.

Според вещото лице, размера на допустимите разходи (във вариант ново строителство по Заповед № 03-РД/2735 от 26.09.2016г.)  относно сградата в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера, възлизат на 66757,70лв., а относно сградата в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера на 339810,00лв.

Посочено в заключението е още, че осъществяването на проекта за сградата в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера, изисква 20,75% ново строителство, а осъществяването на проекта за сградата в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера, изисква 40,80% ново строителство.

В третата част от заключението, относно механизма за определяне на допустимите за финансиране разходи, вещото лице е посочило, че за сградата в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера, сумата е 36716,36лв., равнозначна на 116,10м² х 316,лв. за квадратен метър. Съответно за сградата в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера, сумата е 193691,70лв., равнозначна на 723,00 м² х 269,90лв. за квадратен метър.

 

IV. За правото:

12. С оглед поддържаните от жалбоподателя възражения, следва да се констатира че процесната Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София не съдържа каквито и да изложени съображения относно фактите, които административния орган е счел за установени по преписката, какво е прието относно характеристиката на  всяко една от сградите и естеството на строително монтажните работи по отношение на които се иска финансово подпомагане, какви са критериите, съобразно които са определени съответните разходи, които не са приети за финансиране.

13. Според разпоредбата на чл. 59, ал.2 от АПК, когато административният акт се издава в писмена форма, той безусловно трябва да съдържа фактическите и правни основания за неговото постановяване.

Тези фактически и правни основания са мотивите, които основават разпоредения от съответния орган резултат.

Неспазването на така установените нормативни изисквания, има за последица постановен в съществено нарушение на закона акт. Искането за обосноваване е една от гаранциите за законосъобразност на властническото волеизявление, които законът е установил за защитата на правата и правно защитените интереси на гражданите и организациите - страни в административното производство.  Тази гаранция се проявява в две насоки.  С излагането на мотивите се довеждат до знанието на страните съображенията, по които административният орган е издал или е отказал да издаде искания административен акт. Това подпомага страните в избора на защитните средства и въобще при изграждането на защитата им срещу такива актове.  От друга страна пък, наличието на мотиви улеснява и прави възможен контрола върху законосъобразността и правилността на акта, упражняван при обжалването му пред по-горния административен орган и пред съда, допринася за разкриване на евентуално допуснатите закононарушения, разкрива и възможности за контрол над случаите, в които въпросът е решен по целесъобразност, но са надхвърлени рамките на предоставената на административния орган оперативна самостоятелност.

Значението на изискването за мотиви според  АПК е такова, че тяхното не излагане към административния акт или към резолюцията за отказ, съставлява съществено нарушение на закона и основание за отмяна на акта. В този смисъл и Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. на ВАС по д. № ТР-4/2002 г., ОС на съдиите.

14. Съобразно Тълкувателно решение № 16 от 31.03. 1975 година на ОСГК на ВС, мотивите към административния акт могат да бъдат изложени и отделно от самия акт - в съпътстващата документация по неговото издаване или най-късно до изпращането на жалбата срещу акта, в съпроводителното писмо или в друг документ към изпратената преписка, но не могат да се излагат едва в съдебното заседание по оспорване на акта.

В случая, като такъв съпътстващ акт, в който се съдържат критериите, въз основа на които е постановен оспорения в настоящото производство резултат е заявена Заповед № 03-РД/2735 от 26.09.2016г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Тази заповед обаче, не е посочена изрично нито в обстоятелствената или диспозитивната част на процесния акт, нито пък в някакъв друг акт ; становище или в съпроводителното Писмо вх. № 4958 от 23.11.2017г., с което жалбата и преписката са изпратени от административния орган в съда.  

Каза се, Заповед № 03-РД/2735 от 26.09.2016г. бе представена от процесуалния представител на ответника в съдебно заседание на 22.04.2018г., като не се заявиха каквито и да е съображения, какви са конкретно приетите за установени от администрацията факти и данни по заявлението на Т. ; по какъв точно начин и въз основа на кои точно от всички определени в Заповед № 03-РД/2735 от 26.09.2016г. референтни цени са определени конкретните размери на всеки един от разходите за които е отказано финансиране.

Следва също така да се съобрази и обстоятелството, че в заглавната част на колони Е, Ж, З, И на Заповед № 03-РД/2735 от 26.09.2016г. е отбелязано, че съответно посоченото процентно съотношение, следва да е относимо към колона „В“. Това очевидно не е възможно и съответно не е вярно. В съдебно заседание, от страна на ответника се заяви, че става реч за техническа грешка и че процентното съотношение посочено в казаните четири колони, следва да се съотнася към стойността посочена в колона Д.

Действително, възможно е да се предположи, че това е наистина така, но същото така мислима би била и възможността, стойностите в колона Ж, да се съотнасят със стойността по колона Е, или пък в колона З с тези в колона Ж и пр. Разбира се, ясно и конкретно приложение на правилата за определяне на референтни цени по реда на Заповед № 03-РД/2735 от 26.09.2016г., би било възможно след постановяване на последващ акт с който всички допуснати в нея грешки бъдат поправени. В случая, не се твърди и не се установява, такава последваща заповед за поправка на допуснатите грешки за е била издавана след 26.09.2016г.

15. Липсата на съображения в указаната посока, е непреодолима пречка за съда да извърши надлежен съдебен контрол върху постановения от административния орган изричен отказ.

Действително, в случая би могло да се предположи, че определяйки размерите на разходите за които е отказано финансиране, административния орган е ползвал параметрите по т.1, колона Е във връзка с колона Д и по т. 4, колона Е, във връзка с колона Д от Заповед № 03-РД/2735 от 26.09.2016г. (третият тип  -  разходи за бизнес план, по отношение на които е отказано финансиране е в пряка релация с останалите два типа разходи за които също е отказано финансиране).

Това предположение обаче, не е достатъчно за да се приеме, че оспорения административен акт е фактически и правно обоснован и не дава отговор на въпроса, въз основа на какви приети за установени данни, решаващия орган е определил вида и естеството на строително монтажните работи за които Т. е искал финансово подпомагане.

16. В контекста на всички изложени до тук съображения, трябва да припомни, че мотивите на административния акт не могат да бъдат заместени с тълкувания, предположения или други съждения от страна на съда, или на страните в процеса.

Недопустимо е съдът едва в хода на съдебното производство да формира предположения какви са били действителните съображения на административния орган за издаване на обжалвания акт и въз основа на какви конкретни факти те са основани.

Липсата на точно и ясно посочени фактически основания и съответните тям изводи, нарушава правото на защита на засегнатото от издадения акт лице и поставя същото в невъзможност да формира конкретните си възражения срещу неблагоприятния за него краен резултат, съответно изключва възможността за осъществяването на реален съдебен контрол и проверка относно фактическите и правни основания за постановяване на оспорения акт.

Това налага, оспорения отказ да бъде отменен, като преписката бъде върната на Изпълнителния директор на фонда, за издаване на законосъобразен административен акт, при съобразяване на указанията дадени в настоящото решение.

 

V. За разноските :

17. С оглед констатираната незаконосъобразност на административния акт в процесната негова част, на жалбоподателя се дължат сторените разноски по производството, които се констатираха в размер на 150,00лв., представляващи половината от заплатените държавна такса и депозит за вещо лице.

 

 

Ето защо, Съдът

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Щ.Г.Т., ЕГН **********,*** в частта ѝ срещу Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, съответно в частта ѝ  с която е одобрено финансиране по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 873 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в частта му по жалбата на Щ.Г.Т., ЕГН **********,*** в частта ѝ срещу Заповед ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, съответно в частта ѝ  с която е одобрено финансиране по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103.

 

РЕШЕНИЕТО в тази част има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ОТМЕНЯ Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г., Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София в частта ѝ с която  по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103 е отказано финансиране за следните разходи по проектното предложение :

- разходи за обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – сграда за нуждите на стопанството битова част на обща стойност по проекта в размер на 44226,06лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 7509,43лв.;

- разходи за обект „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция(яйца). Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната му ефективност в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – Склад за яйца“, на обща стойност по проекта в размер на 328334,09лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 134642,39лв.

- разходи за Бизнес план на обща стойност по проекта в размер на 22500,00лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 6957,63лв.

 

ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Щ.Г.Т., ЕГН **********,***, сумата от 150,00лв. (сто и петдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният  административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                       

 

Административен съдия :/П/