Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 372/14.6.2018г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ІІІ – административен състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети май, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

 

 

 

при секретар

Янка Вукева

и с участието

на прокурора

Стоян Пешев

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

по адм. дело № 628 по описа на съда за 2017 г.

                                                  

Производството е по реда на чл. 203 от АПК, във връзка с чл. 1 от ЗОДОВ и е образувано по искова молба на В.С.Л. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Д. ***, представлявана от кмета на общината Тодор Попов, с искане ответникът да му заплати сума в размер на 50 лева, представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно наложената ПАМ, ведно със законната лихва за забава считано от датата на увреждането – 07.08.2017 г. до окончателното изплащане на сумата.

Ищецът твърди, че вследствие на отменен като незаконосъобразен по надлежния ред, административен акт – ПАМ (репатриране на лек автомобил марка „****“ рег. № ****** наложена на 07.08.2017 г. от И. Г. У.на длъжност младши специалист при БМ „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик, е претърпял имуществени вреди в размер на 50 лв., представляващи глоба в размер на 20 лева и такса за репатриране в размер на 30 лева. Посочено е, че тази сума представляваща имуществена вреда, не би била заплатена, ако не е било издаден отмененият административен акт, поради което счита, че е налице пряка и непосредствена причинно-следствена връзка между отменения акт и претърпените имуществени вреди. Моли да бъде осъден ответникът да заплати сумата от 50 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 07.08.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Представя писмени доказателства. Претендира направените по делото разноски.

В съдебно заседание, ищецът редовно призован, се представлява от адв. Д., която поддържа предявения иск и моли същият да бъде уважен изцяло по основание и размер. Претендира направените по делото разноски.   

Ответникът – Община Пазарджик, представлявана от кмета Тодор Попов, редовно призован, не се представлява по делото и не взема становище по иска.    

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик изразява становище, че предявеният иск е доказан по основание и по размер, поради което моли да бъде уважен.  

Административен съд – Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Административният акт, в резултат на който се твърди, че са настъпили неимуществени вреди за ищеца е ПАМ (репатриране на лек автомобил марка „****“ рег. № ****** наложена на 07.08.2017 г. от И. Г. У.на длъжност младши специалист при БМ „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик, която е обявена за нищожна с Решение № 518/02.11.2017 г., постановено по адм. д. № 618/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, влязло в сила на 28.03.2018 г.

Установи се по делото, че в резултат на наложената ПАМ ищецът е заплатил глоба с фиш в размер на 20 лв., както и такса репатриране в размер на 30 лв., за което на л. 9 от делото са представени писмени доказателства.

Въз основа на тези факти, съдът счита предявения иск за допустим.

Искът е с правно основание чл. 203 и сл. от АПК, във връзка с чл. 1 от ЗОДОВ, предвид изложените фактически обстоятелства в исковата молба, че ищецът е неблагоприятно засегнат и е претърпял имуществени вреди, пряка и непосредствена последица от отменен по съдебен ред като незаконосъобразен административен акт. Искът за обезщетение е предявен срещу надлежен ответник – юридическото лице, в чиято структура е органът, издал незаконосъобразния административен акт и е допустим за разглеждане в производството пред Административен съд- Пазарджик по реда на глава ХІ от АПК, като предявен пред съда по седалището на ответника.

Разгледан по същество искът е основателен.

Съгласно разпоредбата на чл. 203 АПК гражданите и юридическите лица могат да предявят искове за обезщетение за вреди, причинени им от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Основателността на иск с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ и чл. 203 от АПК, предполага установяването на кумулативното наличие на следните предпоставки: незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, при или по повод изпълнение на административна дейност, отменени по съответния ред; вреда от такъв административен акт; причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. При липса на някой от елементите на посочения фактически състав не може да се реализира отговорността на държавата по посочения ред. Доказателствената тежест за установяване наличието на всичките предпоставки се носи от ищеца, търсещ присъждане на обезщетение за претърпени вреди.

В конкретния случай от събраните по делото доказателства се доказа наличието на всички предвидени в закона материални предпоставки.  Налице е издаден незаконосъобразен административен акт, който е оспорен и отменен от съда, с влязло в сила решение. Безспорно по делото се доказа, че именно в резултат на този административен акт, ищецът е претърпял имуществени вреди, представляващи заплатени от него глоба и такса репатриране в размер на 50 лв.

По силата на чл. 4 от ЗОДОВ държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждащото действие. Настоящият състав приема, че ищецът в настоящото производство, не би заплатил посочените глоба и такса, и респективно това не би представлявало вреда, ако не бе издаден нищожният административен акт.

В случая заплатените суми от ищеца са пряка и непосредствена последица от издадения нищожен административен акт, поради което съдът намира предявеният иск за имуществени веди за основателен и доказан, както по основание, така и по размер поради което ще следва да бъде уважен изцяло.

С оглед изхода на делото ответникът ще следва да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 360 лева, от които 350 лева за адвокатски хонорар и 10 лева държавна такса.

Воден от горното, Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета на общината Тодор Попов да заплати на В.С.Л. с ЕГН ********** ***,  сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета на общината Тодор Попов да заплати на В.С.Л. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

                                                              

                                                                      

                                                         СЪДИЯ:/П/