Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 383/2017, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.З.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. З. Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 383/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 240/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.12.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 1204/28.02.2018 г., подадена от Д.А.К. ***, подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик и в гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 240/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
3 Административно дело No 304/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2018г.
Отхвърля жалбата на УМБАЛ „Пълмед“ ООД против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 13-2902-206/01.02.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик, с която на жалбоподателя е наредено да възстанови неоснователно получена сума на обща стойност 9 634.00 лв. Осъжда УМБАЛ „Пълмед“ ООД да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 328/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.12.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на А.Г.К., ЕГН **********,*** сумата от 600,00лв.(шестстотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 2097 по описа на Пазарджишки районен съд за 2017 г., както и сумата от 400,00лв.(четиристотин лева) неимуществени вреди, изразяващи се причинен стрес, унижение и безпокойство, претърпени в периода от 03.07.2017г. до 07.03.2018г., като последица от отменено с влязло в сила на 07.03.2018г. Решение № 80 от 13.02.2018г., постановено по а.н.дело № 2097 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г., като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1006-002985 от 03.10.2017г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на въпросните парични суми, считано от 07.03.2018г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на А.Г.К., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да му заплати сумата от 8,00лв. имуществени вреди, представляващи разходи по снабдяване със заверено копие от съдебното решение по н.а.дело № 2097 по описа на Пазарджишки районен съд за 2017 г. ; както и сумата за разликата от 400,00лв. до 700,00лв. неимуществени вреди, изразяващи се причинен стрес, унижение и безпокойство, претърпени в периода от 14.06.2017г. и понастоящем, като последица от отменено с влязло в сила на 07.03.2018г. Решение № 80 от 13.02.2018г., постановено по а.н.дело № 2097 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г., като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1006-002985 от 03.10.2017г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на въпросните парични суми, считано от 07.03.2018г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на А.Г.К., ЕГН **********,*** сумата от 657,50лв. (шестстотин петдесет и седем лева и 50 ст.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
5 Административно дело No 357/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЦСМП ПАЗАРДЖИК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да заплати на Център за спешна медицинска помощ гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, БУЛСТАТ 822114434, сумата от 900 (деветстотин) лева, представляваща разноски по АНД № 1424/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик и КАНД № 915/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 13-000807/09.06.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 04.04.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да заплати на Център за спешна медицинска помощ гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, БУЛСТАТ 822114434, направените по настоящото дело разноски в размер на 425 (четиристотин двадесет и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
6 Административно дело No 362/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.С.Н. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.12.2018г.
Отменя Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 с изх. № 02-130-6500/1267 от 02.02.2018 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, в частта на писмото, с която на Н.С.Н. е отказано изплащане на субсидията по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци /СЗ/ в размер на 34 151.31 лв. и изпраща преписката на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, който следва да се произнесе при спазване на срока и задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. Осъжда Държавен фонд „Земеделие" да заплати на Н.С.Н. разноски по делото в размер на 78,33 лв. /седемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки/. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 389/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ММ ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.12.2018г.
Отхвърля жалбата на „Агро – ММ“ ООД против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 с изх. № 02-130-2600/1295 от 02.02.2018 г. на заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която на жалбоподателя е отказано плащане на заявени от него субсидии в общ размер на 9460,31 лв., от които: 5 575, 54 лв. по СЕПП; 1442,51 лв. по ЗДП; 76,67 лв. по мярка 13.2/НП2; 196,74 лв. по СПК и 2168, 85 лв. по схема специално плащане за памук. Осъжда „Агро – ММ“ ООД да заплати на Държавен фонд „Земеделие" 260 /двеста и шестдесет/ лева, представляващи разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 412/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.Р.,
Г.В.С.,
М.Г.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.12.2018г.
Отменя Заповед № 16/20.02.2018 г., издадена от кмета на община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XI- 37 и УПИ X- 38 в кв. 471 по плана на гр. Пазарджик, като с плана за регулация УПИ XI- 37 е преотреден за УПИ XI- 37 - за жил. строителство, а с плана за застрояване е предвидено ново стьпаловидно свързано застрояване с височини 10 м. и 12 м., при запазване на зона „Ц2“, съгласно ОУП и показатели - П заст. 70% , П озел. 30% и Кинт. 3, съгласно означенията и корекциите на приложения проект. Осъжда община Пазарджик да заплати на В.П.Р. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Осъжда община Пазарджик да заплати на Г.В.С. разноски по делото в размер на 760 лв./седемстотин и шестдесет лева/. Осъжда община Пазарджик да заплати на М.Г.Х. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 463/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Е.М.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-130-РД/141 от 28.11.2017г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, Пазарджик, с която е отказано да бъде финансирано заявление на Е.М.М. с УИН 13/06/3/0/03754 от 12.08.2016г., с УРН 420434. ВРЪЩА административната преписка на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, Пазарджик за произнасяне по Заявление на Е.М.М. с УИН 13/06/3/0/03754 от 12.08.2016г., с УРН 420434, при спазване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на Е.М.М., ЕГН : **********,***, сумата от 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
10 Административно дело No 474/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 210 АЛ.1 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С. Реджеп Ч. срещу Решение № 12 от 27.03.2018 г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Сърница, назначена със Заповед № 125/20.02.2018г. ОСЪЖДА С. Реджеп Ч. ***, сумата 100 /сто/ лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
11 Административно дело No 522/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 3.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.К. *** против Заповед № 45/25.04.2018 г. на Кмета на Община Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 522/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Прекратява делото
12 Административно дело No 525/2018, I състав Закон за биологичното разнообразие ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ватия Холдинг“АД с ЕИК 175080698 със седалище и адрес на управление гр.София, комплекс ЕСТЕ ул.“Самоков“ №28“И“, представлявано от Г.С. Изпълнителен директор против Заповед за налагане на превантивна принудителна административна мярка №РД-09-01/02.05.2018г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик спиране на депонирането на минни отпадъци извън концесионната площ на участък „Мали Кладни дял“ – част от концесия за находище „Стрелча-Мерата“ в землището на гр.Стрелча от титуляра на концесията „Ватия Холдинг“ АД до провеждане на процедура по чл.31 от ЗБР и приключването на тази процедура с окончателен, влязъл в законна сила административен акт, с който се съгласува / одобрява дейността по депониране на минни отпадъци извън концесионната площ ОСЪЖДА „Ватия Холдинг“АД с ЕИК 175080698 със седалище и адрес на управление гр.София, комплекс ЕСТЕ ул.“Самоков“ №28“И“, представлявано от Г.С. Изпълнителен директор да заплати в полза на Регионална инспекция по околната среда и водите - гр.Пазарджик сумата от 200/двеста/ лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт и 100 лева разноски за вещо лице. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.
13 Административно дело No 538/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.М. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед от 02.05.2018г./ номера не се чете/ на ВПД Главен директор на ГД“Изпълнение на наказанията“ София, с която лишеният от свобода С.М. е преместен за изтърпяване на наказанието си от Затвора София в Затвора Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
14 Административно дело No 607/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.И.Н.,
Д.С.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-246 от 29.05.2018г. на Кмета на Община Брацигово, с която е наредено, да се освободи уличното пространство на улица с осеви точки 32 до 35, между квартали 10 и 15 по плана на с. Козарско, неправомерно заето от М.И.Н., собственик по нотариален акт № 12 от 06.02.2012 г. на УПИ І-196, от квартал 15 по плана на населеното место. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на М.И.Н. и Д.С.Н.,***, сумата от 925,15лв.(деветстотин двадесет и пет лева и петнадесет ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
15 Административно дело No 627/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на А.З.А., ЕГН ********** ***, с посочен съдебен адрес ***, офис № 2, адв. М.П., срещу Заповед № 1023 от 11.05.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 225а, ал. 1, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ е наредено наследниците на Заприн А. Христосков, да премахнат незаконен строеж : „Навес с площ от 18,0кв.м., попадащ в УПИ VІІ-76, квартал 4, по плана на с. Хаджиево, с административен адрес с. Хаджиево, ул. „Седемнадесета“, № 19. ОСЪЖДА А.З.А., ЕГН ********** ***, да заплати на Община Пазарджик сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща извършени от последната разноски по осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 628/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.З.А. ***, подадена против Заповед № 1025/11.05.2018 г. на кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА А.З.А. *** да заплати в полза на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
17 Административно дело No 643/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.А.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.12.2018г.
Отхвърля жалбата на Л.А.Д. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-21/01.06.2018 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която са отменени по жалба на К.Ю.М., подадена по административен ред, одобрените на 08.08.2017г. инвестиционни проекти и Разрешение за строеж № 49/08.08.2017 г., издадено от Главния архитект на Община Ракитово за строеж: „Пристройка за жилищни нужди” ЗП=31.95кв.м./РЗП=31.95кв.м., находящ се в УПИ IV-1422, кв.113 /ПИ 62004.6.580/ по плана на гр. Ракитово, общ. Ракитово, с административен адрес: гр. Ракитово, ул. „Васил Левски”, № 55, с възложител жалбоподателят. Осъжда Л.А.Д. да заплати на РДНСК ЮЦР разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/ . Осъжда Л.А.Д. да заплати на К.Ю.М. разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно наказателно дело (К) No 648/2018, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК   Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.12.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 820/21.11.2017г. издадено от Петър И. ***. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 820/21.11.2017г. издадено от Петър И. ***, с което на С.И.Т. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 50 лева, на основание чл. 28 от Наредбата обществения ред в Община Пазарджик, приета с Решение № 42/2015 г. на ОбС Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
19 Административно дело No 653/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.К.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 492 от 01.04.2018г. на Кмета на Община Септември с която е отменена Заповед № 22 от 27.07.2015г., на Кмета на Община Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на А.К.Л., ЕГН**********,***, сумата от 1210,00лв.(хиляда двеста и десет лева), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
20 Административно дело No 664/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.В. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.12.2018г.
Отхвърля жалбата на Д.Г.В. *** против Заповед № 1487/05.07.2018 г. на секретаря на община Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж: “Дървен навес” към жилище, разположено на първия етаж в пететажна жилищна сграда с идентификатор 55155.501.1258.1 по КККР на гр. Пазарджик, изпълнен от жалбоподателката в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1258, съставляващ УПИ IV-1258 в кв.265 по плана на гр.Пазарджик, с административен адрес: ул.“Ал. Батенберг“ № 69. Осъжда Д.Г.В. *** разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 669/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в община Стрелча, приета с Решение №1056/30.04.2015г. на Общински съвет Стрелча, взето с протокол №56, изменена и допълнена с Решение № 428/30.11.2017г. на ОС Стрелча, взето с Протокол № 33. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
22 Административно дело No 677/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев против Решение № 107/28.06.2018 г. на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура – Пазарджик да заплати в полза на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
23 Административно дело No 703/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Многопрофилна болница за активно лечение „Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, срещу Заповед за налагане на санкции № РД – 253С – 17 от 03.07.2018г., издадена от д-р Й.В.П., временно изпълняващ длъжността Управител на Националната здравно осигурителна каса, гр. София, с която на дружеството, за нарушения по чл. 288, т. 8 ; чл. 288, т.6, б.“а“ и б. „б“ ; чл. 291, т. 5 ; чл. 375, ал. 1, чл. 289, ал. 3, т. 13 от НРД за МД 2017г., на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г. са наложени осем санкции от по 200,00лв. и на основание чл. 405, ал. 3 от НРД за МД 2017г. са наложени пет санкции от по 200,00лв. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, да заплати на Национална здравноосигурителна каса сумата от 500,00лв. (петстотин лева), представляваща извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
24 Административно дело No 705/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Г. РУМЕН КОЖУХАРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за премахване на строеж № 1483/05.07.2018 г. на Р.К. – Секретар на Община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 1436/02.07.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
25 Административно дело No 707/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., за кампания 2015 г., с изх. № 02-130-6500/2765 от 10.07.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на А.И.И. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
26 Административно дело No 709/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.12.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на И.П.Б. ***, в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** СУМАТА от 200/двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – пренаселеност на килиите, в които е пребивавал ищеца, за периода от 07.08.2016г. до 31.03.2017г. и от 11.01.2018г. до 14.06.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 31.07.2018г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.П.Б. ***, в момента в Затвора Пазарджик с ЕГН ********** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 200 лв. до размер 50 000 лв., вкл. за периодите 07.08.2016г. до 31.03.2017г. и от 11.01.2018г. до 14.06.2018г., както и за периода от 17.01.2016г. до 31.07.2018г. като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
27 Административно дело No 710/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на И.П.Б., с ЕГН **********,***, в момента в Затвора Пазарджик, обезщетение в размер на 1000,00лв. (хиляда лева) за претърпени неимуществени вреди за периода от 15.04.2014г. до 19.06.2014г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 31.07.2018г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на И.П.Б., с ЕГН **********,***, в момента в Затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1000,00лв. до пълния заявен размер от 5000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 14.03.2014г. до 19.06.2014г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 31.07.2018г., до окончателното й изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
28 Административно дело No 734/2018, VI състав Закон за държавния служител К.С.Л. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.12.2018г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик да заплати на К.С.Л., с ЕГН **********, сумата от 2252,00 лева (две хиляди двеста петдесет и два лева), представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл, ведно със законната лихва върху тази сума в размер на 252, 72 лева, която лихва е от датата на признаване на уволнението за незаконосъобразно – 26.06.2017г. до датата на предявяване на иска - 03.08.2018г., ведно със законна лихва върху присъдената сума от датата на предявяване на иска 03.08.2018г. до датата на окончателното изплащане на паричното задължение. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик да заплати на К.С.Л., с ЕГН **********, разноски по съдебно производство в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
29 Административно дело No 740/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.А.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 21.12.2018г.
Отхвърля жалбата на И.А.И. против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания” („АЕП”) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г. за кампания 2017 с изх. № 01-6500/6188 от 09.07.2018 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което на жалбоподателката е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния ? ангажимент по направление „Биологично растениевъдство”. Осъжда И.А.И. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 742/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Г.К. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Г"КП" ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ - РАЙКО БРАТКОВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане рег. № 310зз-115/09.07.2018 г. на Р. Н. Б. – мл. експ. Група КП при РУ – Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Г.Г.К. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
31 Административно дело No 750/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.12.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.11.2018 г. за даване ход по същество на адм. дело № 750/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Г., старши репортер във вестник „Знаме“, с адрес гр. Пазарджик, бул. „България“ № 22, ет. 4, ап. 8 против решение № 1-3019/06.07.2018г. на ВПД Главен директор на ГДИН гр. София, за отказ за предоставяне на обществена информация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 750/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА Т.Г.Г., старши репортер във вестник „Знаме“, с адрес гр. Пазарджик, бул. „България“ № 22, ет. 4, ап. 8 да заплати на ГДИН гр. София направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 755/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на В.Г.Д.,***, подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
33 Административно дело No 780/2018, II състав КСО В.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Т.Г., ЕГН ********** ***, срещу Решение № 1012-12-91#1 от 09.08.2018г. на Миглена Христова Кемерова, изпълняващ длъжността Директор на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане №2140-12-275 от 05.07.2018г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което отказано да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст на В.Т.Г.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
34 Административно дело No 786/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Е.-И.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Ейвис – Иван Георгиев“ с ЕИК 822062966, УРН 183720 със седалище и адрес на управление с. Варвара, ул. „Двадесет и трета“ № 32, обл. Пазарджик, представляван от И.С.Г. с ЕГН ********** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2012 г., с изх. № 01-6500/5738/ от 02.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция гр. София, в частта, с която е отказано финансово подпомагане. ОСЪЖДА ЕТ „Ейвис – Иван Георгиев“ с ЕИК 822062966, УРН 183720 със седалище и адрес на управление с. Варвара, ул. „Двадесет и трета“ № 32, обл. Пазарджик, представляван от И.С.Г. с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд “Земеделие” гр. София, направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
35 Административно наказателно дело (К) No 796/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 06.07.2018г., постановено по а.н.дело №648 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
36 Административно дело No 802/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2018г.
37 Административно дело No 803/2018, VI състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) М.В.А. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ГРН ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.В.А. *** против мълчалив отказ на директор на дирекция „Гражданска регистрация на населението“ – длъжностно лице по гражданско състояние при община Пазарджик, по подадена от нея молба с вх. № 04-М-1/01.08.2018г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
38 Административно дело No 806/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на лишения от свобода Н.Н.А. обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 200 лв. /двеста лева/, претърпени от него в периода от 12.05.2017 г. до 27.08.2018 г. и причинени му от администрацията на Затвор – Пазарджик, която не е положила предвидената в закона дължима грижа, за да достави жалбата на А. до Европейския съд по правата на човека. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на лишения от свобода Н.Н.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от 12.05.2017 г. до окончателното изплащане на главницата от 200 лв., представляваща присъдена сума за обезщетение за причинени неимуществени вреди, претърпени от него в периода от 12.05.2017 г. до 27.08.2018 г. и причинени му от администрацията на Затвор – Пазарджик, която не е положила предвидената в закона дължима грижа, за да достави жалбата на А. до Европейския съд по правата на човека. Отхвърля до размера 10 000 лв. над присъдения размер 200 лв. исковете на лишения от свобода Н.Н.А., предявени против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за неимуществени вреди в размер на 10 000 лв., претърпени от него в периода от 12.05.2017 г. до 27.08.2018 г., ведно със законната лихва, считано от 12.05.2017 г., като твърденията са, че вредите са му причинени от служители на Затвор – Пазарджик, които не са доставили и са унищожили негово писмо, подадено на 09.05.2016 г. и адресирано до ЕСПЧ, съдържащо жалба, в резултат на което е пропуснал 6-месечния срок за обжалване пред ЕСПЧ. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно наказателно дело (К) No 814/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.А.И. ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ в сила решение от 23.07.2018 г., постановено по АНД № 1010 по описа за 2018 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
40 Административно дело No 820/2018, VI състав Закон за движението по пътищата П.С.П. НАЧАЛНИК НА РУП ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-0310-000180/16.06.2018 г. на началник РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на П.С.П., сума в размер на 800 (осемстотин) лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 821/2018, I състав Закон за защита от дискриминация Ш.П.И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на Ш.П.И. ЕГН ********** *** срещу Решение №325 / 10.08.2018г. по преписка №204/2016г. на Втори заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация с което е установено, че ответната страна Окръжен съд Пазарджик не е осъществило дискриминация по смисъла на ЗЗДискр. спрямо жалбоподателката Ш.И. на основата на признак "пол". Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 827/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация С.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОБАВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 15 от 22.08.2018г. на Секретаря на Община Панагюрище по Заявление на С.В.Д., ЕГН **********, с посочен съдебен адрес *** за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-11 от 01.08.2018г., адресирано до Кмета на Община Панагюрище. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Панагюрище за произнасяне по Заявление на С.В.Д., ЕГН **********, с посочен съдебен адрес *** за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-11 от 01.08.2018г. при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне
43 Административно дело No 834/2018, III състав Закон за движението по пътищата С.И.Д. ВПН НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-0367-000275/27.07.2018 г. на ВПН Началник РУП Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА ВПН Началник РУП Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на С.И.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
44 Административно дело No 853/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Р.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 06.11.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба вх. № 4798/13.09.2018 г., подадена от С.Р.Ч.,***, против Областна дирекция “Земеделие“ гр. Пазарджик, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 816 (осемстотин и шестнадесет) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 853/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
45 Административно дело No 863/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.Г. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 3.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Т.Г.,***, против Заповед №ДК-19-Пз-4 от 04.09.2018 год. на началника на РО НСК - Пазарджик при РДНСК - ЮЦР ОСЪЖДА Г.Т.Г.,*** да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ при РДНСК - ЮЦР, сумата 100 /сто/ лева – възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
46 Административно наказателно дело (К) No 866/2018, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА Т.А.К.,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.12.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 1399/2017г. от 02.05.2018г. на Началник Митница Пловдив, с което на Т.А.К., ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** за нарушение по чл. 99, ал. 2, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 120, ал.2, от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание глоба в размер на 400,00лв. ; на основание чл. 126, ал.1, от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00лв. и на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове е постановено, отнемане на стоките предмет на нарушенията. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1399/2017г. от 02.05.2018г. на Началник Митница Пловдив, с което на Т.А.К., ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** за нарушение по чл. 99, ал. 2, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 120, ал.2, от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание глоба в размер на 400,00лв. ; на основание чл. 126, ал.1, от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00лв. и на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове е постановено, отнемане на стоките предмет на нарушенията. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение, № 889 от 12.12.2017г., съставен от Димка Методиева Илинова, на длъжност митнически инспектор в ТМУ Пловдив, Агенция „Митници“. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.12.2018г.
47 Административно наказателно дело (К) No 868/2018, X състав ЗАНН: НАП ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕВРОКОМЕРС-1 ЕАД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
  Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 364 от 13.07.2018 г. на Пазарджишки районен съд, постановено по АНД № 654/18 г. по описа на същия съд . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
48 Административно дело No 871/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ К И Ш ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.12.2018г.
Отменя Решение № 36/3/31200303/01/04/02, изх. № 01-2600/6624 от 03.09.2018 г. за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което на „Киш“ ООД е определена финансова корекция в размер на 52 618.83 лв. от предоставената финансова помощ, представляваща корекция в размер до 100 %, т.е. още 80,17 % към 19,83 % от вече наложената финансова санкция с предишно влязло в сила решение за финансова корекция. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на „Киш“ ООД 1626,19 лв. /хиляда шестотин двадесет и шест лева и деветнадесет стотинки, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.138 АПК.
49 Административно дело No 879/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Г.В. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.12.2018г.
Отхвърля жалбата на С.Г.В. против Заповед № 1006з-359/03.08.2018 г. на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с която в качеството му на държавен служител – младши автоконтрольор в група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, му е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 880/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Д.И. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.12.2018г.
Отхвърля жалбата на И.Д.И. против Заповед № 1006з-360/03.08.2018 г. на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, с която в качеството му на държавен служител – младши автоконтрольор в група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик му е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от пет месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 881/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.Х.Х. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-361 от 03.08.2018г. на началника на сектор „ПП“ при ОДМВР - Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „ПИСМЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ за срок от ТРИ месеца на Я.Х.Х. с ЕГН **********. ОСЪЖДА Началника на сектор „ПП“ при ОДМВР - Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на Я.Х.Х. с ЕГН **********, сторените от него разноски по делото в размер на 710 / седемстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 884/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 21, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
53 Административно наказателно дело (К) No 892/2018, X състав ЗАНН: НАП ЕТ А.-М.-Р.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139/24.08.2018 г. постановено по а.н.д. № 182/18г. по описа на Районен съд – Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
54 Административно дело No 895/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Георгиев Янев, подаден против чл. 16, ал. 1, в частта относно „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране“ от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на територията на община Сърница, приета с Решение № 24/30.06.2015 г. на Общински съвет – Сърница. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
55 Административно наказателно дело (К) No 896/2018, X състав ЗАНН: НАП АНГЕЛ 2015 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №382 от 20.07.2018г., постановено по а.н.дело №862 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
56 Административно дело No 908/2018, III състав ДОПК ЕТ А.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Астра – Н.Д.“ с ЕИК 112110320, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Крайречна“ № 18, представляван от Н.И.Д. против Решение № 387/12.09.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ „Астра – Н.Д.“ с ЕИК 112110320, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Крайречна“ № 18, представляван от Н.И.Д. да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
57 Административно дело No 909/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Я.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.12.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Я.Н.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 900 лв. /деветстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик през периода на престоя му в затвора – 28.08.2017 г. до 23.05.2018 г., ведно със законната лихва, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящето решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 4 000 лв. над уважения размер 900 лв., предявения от Я.Н.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 4 000 лв., причинени му в периода от 28.08.2017 г. до 23.05.2018 г. от нечовешките условия, при които е пребивавал в Затвор – Пазарджик, ведно със законната лихва от 28.09.2018 г. (датата на завеждане на исковата молба в съда) до крайното изплащане. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно дело No 910/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.М.С. ДИРЕКТОР НА СУ"НЕШО БОНЧЕВ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.12.2018г.
ОТМЕНЯ Отказ №1076/13.09.2018г. издаден от Директора на СУ“Нешо Бончев“ гр.Панагюрище / обективиран в писмо/. ОСЪЖДА СУ“Нешо Бончев“Панагюрище да заплати на М.М.С. , със съгласието на М.С. – баща направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
59 Административно дело No 915/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Х.Г.П. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18-0340-000158 от 19.07.2018 г. по чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП, издадена от началника на РУП Септември. ОСЪЖДА началника на РУП при ОД на МВР Пазарджик, РУ Септември да заплати от съответния бюджет на Х.Г.П. ***, разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
60 Административно дело No 921/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1935 ГР.СЕПТЕМВРИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение за съгласуване на обществена поръчка и налагане на финансова корекция № 02-2600/2430#4 от 21.08.2018г. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта с което спрямо читалището е определена финансова корекция в размер на 5% от сумата на заявените за плащане разходи по договор за възлагане на обществена поръчка със стойност на договора за възлагане на обществена поръчка в размер на 212118,59лв., без ДДС. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, София да заплати на Народно читалище „Пробуда – 1935“, гр. Септември, бул. „Княз Борис І“, № 73, сумата от 850,00лв.(осемстотин и петдесет лева), представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
61 Административно наказателно дело (К) No 923/2018, XI състав Други по ЗАНН З.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 388 от 23.07.2018 г. по АНД № 758/2018 г. на Районен съд - Пазарджик, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0340-001237 от 21.09.2017 г. на началника РУП на ОДМВР - Пазарджик, РУ Септември, с което на Заприн Н.П. за извършено нарушение по чл. 483, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 800 лева на основание чл. 638, ал. 2, пр. 1, във връзка с чл. 638, ал. 1, т. 1, вр с чл. 461, т. 1 от КЗ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
62 Административно дело No 925/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.12.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К., подадена чрез адв. В.С., против Заповед № ОЗО-15/21.09.2018 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 925/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
63 Административно дело No 932/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО- ЧЕПИНО" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 3.12.2018г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 06.12.2018г., 11,15 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, подадена чрез управител А.П.Г., против Заповед № РД 05-458/02.10.2018г., издадена от Директор на „Държавно ловно стопанство-Чепино“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 932/2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 19.12.2018г.
64 Административно дело No 933/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.А.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.12.2018г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000250/14.07.2018 г. на началник „Група“ в РУП-Велинград при ОД на МВР – Пазарджик, с която на В.А.Т. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, като намалява срока на наложената мярка от 11 месеца на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
65 Административно дело No 935/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.12.2018г.
Отменя чл. 32, т. 21, 22 и 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград, приета с Решение № 165/31.05.2018 г. на Общински съвет Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
66 Административно наказателно дело (К) No 941/2018, X състав ЗАНН: МВР Д.П.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 447 от 28.09.2018 г. на Пазарджишки районен съд, постановено по АНД № 1108/18 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
67 Административно дело No 944/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.12.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 31, т. 22 и т.23 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница, приета с Решение № 19 по Протокол № 5 от 28.05.2015г. на Общински съвет Сърница. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
68 Административно дело No 950/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Решение № 1033/31.08.2018 г. на ОбС Септември, взето по Протокол № 54/31.08.2018 г. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати от съответния бюджет в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
69 Административно дело No 951/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Решение № 1034/31.08.2018 г. на ОбС Септември, взето по Протокол № 54/31.08.2018 г. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати от съответния бюджет в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
70 Административно дело No 952/2018, IV състав КСО Л.М.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л. Матева И. ***, против Решение № 1012-12-116#1/27.11.2018 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
71 Административно наказателно дело (К) No 955/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК В.Г.В. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95 от 12.09.2018г., постановено по а.н.дело №100 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
72 Административно наказателно дело (К) No 957/2018, XI състав Възобновяване на КАНД РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК,
А.И.Д.
Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с издаване на Наказателно постановление № 18-0315-000195/10.04.2018 г. от началника на РУ МВР – Пещера, с което, на основание чл. 183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП, А.И.Д. ***, е наказан с глоба в размер на 20 (двадесет) лева за извършено нарушение на чл.40, ал. 2 от ЗДвП. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0315-000195/10.04.2018 г. от началника на РУ МВР – Пещера, с което, на основание чл. 183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП, А.И.Д. ***, е наказан с глоба в размер на 20 (двадесет) лева за извършено нарушение на чл.40, ал. 2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
73 Административно дело No 970/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Р.А. МЛ. ИНСПЕКТОР ООР ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Р.А. ***, подадена чрез адв. М., против Заповед за задържане на лице № 310з-146/25.09.2018 г. по описа на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, издадена от мл. инсп. И. С. Ш.. ОСЪЖДА И.Р.А. ***, да заплати в полза на ОД на МВР гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
74 Административно наказателно дело (К) No 974/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК К.А.Б. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 7.12.2018г.
Отменя Решение от 11.09.2018 г., постановено по нахд № 2229/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик в частта му, с която е отменена първата част на Наказателно постановление № 17-1006-000972/15.05.2017 г., издадено от началник група КПДГПА Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик, с която част за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от същия закон на К.А.Б. е наложена глоба в размер на 300 лева, като вместо това постановява: Потвърждава Наказателно постановление № 17-1006-000972/15.05.2017 г., издадено от началник група КПДГПА Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от същия закон на К.А.Б. е наложена глоба в размер на 300 лева Оставя в сила Решение от 11.09.2018 г., постановено по нахд № 2229/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик в останалата му част, а именно в частта, с която е отменена втората част на Наказателно постановление № 17-1006-000972/15.05.2017 г., издадено от началник група КПДГПА Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик, с която част за нарушение на чл. 157, ал. 8 от ЗДвП, на основание чл. 185 от същия закон на К.А.Б. е наложена глоба в размер на 20 лева. Решението е окончателно.
75 Административно наказателно дело (К) No 975/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Т.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 88 от 17.09.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 156/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пещера, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0315-000264/21.05.2018 г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера, с което на Д.Т.Ш., ЕГН **********,***, е наложена имуществена санкция в размер на 250 лева, на основание чл. 638, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането. Решението е окончателно.
76 Административно наказателно дело (К) No 985/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 22.06.2018г., постановено по а.н.д. № 1707/2017г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
77 Административно наказателно дело (К) No 986/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2018г.
Отменя Решение № 390 от 24.07.2018 г., постановено по нахд № 2358 по описа на Районен съд – Пазарджик за 2018 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 131302460/07.05.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. Връща делото на друг състав на Районен съд – Пазарджик за продължаване на съдопроизводството при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
78 Административно наказателно дело (К) No 989/2018, XI състав ЗАНН: НАП СТРОМОН ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 25.09.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 138/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
79 Административно дело No 990/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.12.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Д.С.Я. обезщетение за имуществени вреди в размер на 800 лв. /осемстотин лева/, причинени на същата от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 1000 лв. по нахд № 236/2018 на РС-Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразното НП № 18-0367-000720/09.05.2018 г. издадено от началника на РУП Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Д.С.Я. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 16.11.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 800 лв. Отхвърля иска на Д.С.Я. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер 20 лв. върху сумата от 1000 лв., за периода от 14.08.2018 г. до 24.10.2018 г. Отхвърля иска на Д.С.Я. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 1000 лв., за периода от 25.10.2018 г. до 15.11.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Д.С.Я. разноски по делото в размер на 290,67 лв. /двеста и деветдесет лева и шестдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
80 Административно дело No 991/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Е.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.12.2018г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на И.Е.Д. с ЕГН **********,*** сумата от 100/сто/ лв. обезщетение за претърпени от него имуществени вреди, сумата от 700 / седемстотин/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху двете суми, считано от 24.10.2018г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди над сумата от 700лв. до пълния му размер от 2500лв., както и за заплащане на лихва върху двата иска за периода от 19.10.2015г. до 19.10.2018г.. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на И.Е.Д. с ЕГН **********,*** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
81 Административно дело No 995/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.12.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.И.К. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 88/2018 г. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-0310-000177/14.03.2018 г., издадено от началника на РУ Панагюрище. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.И.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
82 Административно дело No 1000/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2018г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик сумата от 370,00лв.(триста и седемдесет лева) имуществени вреди, представляваща извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 86 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., както сумата от 700,00лв., представляваща извършени разноски за адвокатско възнаграждение по к.н.а.дело № 649 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА Агенция Митници, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 47 да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик сумата от 450,00лв.(четиристотин и петдесет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото
83 Административно дело No 1001/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.12.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на А.Г.А. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на А. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 848/2018 на РС-Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразното НП № 17-1006-004885/07.12.2017 г. издадено от началника на група в Сектор «Пътна полиция» Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на А.Г.А. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 20.11.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля иска на А.Г.А. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 30.10.2018 г. до 19.11.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на А.Г.А. разноски по делото в размер на 308,91 лв. /триста и осем лева и деветдесет и една стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 1003/2018, V състав Закон за движението по пътищата ГОЛДИЗ 15 ЕООД НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.12.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000335/05.08.2018 г. на началник РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на „Голдиз 15“ ЕООД е наложена мярката прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца на собственото му МПС – л.а. „Кия Соренто“ с рег. № РА0705КК. Осъжда РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на „Голдиз 15“ ЕООД разноски по делото в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
85 Административно дело No 1006/2018, VI състав Кодекс на труда ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Електроразпределение Юг“, ЕАД, с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, чрез юрисконсулт Пенка Конакчиева, против принудителните административни мерки, дадени с Протокол № ПР1819945/20.08.2018г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1006/2018г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
86 Административно дело No 1007/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Е.И.З. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.12.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Е.И.З. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0340-000266/20.10.2018г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик РУ-Септември, с която е приложена ПАМ на Е.И.З. по чл. 171, т. 2а, б.б от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с ДКН № РА6897КА за срок от една година, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от една година на шест месеца. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Е.И.З. сума в размер на 10 /десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
87 Административно дело No 1009/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 6.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Д.Н.Н., ЕГН **********,***, срещу Решение от 01.10.2018г. на Директора на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Панагюрище, към Агенция по заетостта при Министерски съвет, с което регистрацията на Д.Н. под рег. № 10014541 от 25.09.2018г. до 29.09.2018г. е прекратена. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1009 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
88 Административно дело No 1010/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ю.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против мълчалив отказ на Главния директор на ГДИН да се произнесе по негова молба с рег. № М-1094/14.08.2018г. за преместване от затвора гр. Пазарджик в Затвора гр. Стара Загора. Прекратява производството по адм. д. № 1010/2018г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.
89 Административно дело (К) No 1011/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО Г.Д.К. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.12.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 571 от 23.07.2018г., постановено по гр. дело №606 по описа на Районен съд Пещера за 2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.дело № 1011 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА к.а.дело № 1011 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. и Жалбата на Г.Д.К.,***, срещу изричен отказ на Кмета на Община Брацигово, обективиран в Писмо № 94Г-487-3-1 от 13.04.2018г., да разгледа по същество отправената до него Молба вх. № 94Г-487-3 от 23.03.2018 год. за издаване на индивидуален административен акт на Административен съд Пазарджик по компетентност.
90 Административно дело No 1013/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ФИЛИП МИХОВ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.12.2018г.
Осъжда Комисията за защита на потребителите да заплати на „Филип Михов“ ЕООД обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на дружеството от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 944/2018 на РС-Пазарджик, с решението, по което дело е отменено като незаконосъобразното НП № К-039677/03.01.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите. Осъжда Комисията за защита на потребителите да заплати на „Филип Михов“ ЕООД обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 19.11.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Осъжда Комисията за защита на потребителите да заплати на „Филип Михов“ ЕООД разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
91 Административно дело No 1015/2018, II състав Закон за движението по пътищата Т.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.12.2018г.
Съдът счита, че няма пречка така заявената воля от страната да бъде уважена, поради което на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Х.А., ЕГН: ********** ***, с посочен адрес за призоваване гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“, № 3, ет. 3, офис 22, адв. П. П., срещу отказ на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик да приеме заявление по чл. 13, ал. 1, т. 1, т.3, т.4, т. 6 и т. 7 от Наредба № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 97 от 15.10.2002 г.) ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 1015 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
92 Административно наказателно дело (К) No 1016/2018, X състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК С.Р.Т. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.12.2018г.
Оставя в сила Решение № 431 от 18.09.2018 г., постановено по нахд № 802 по описа на Районен съд – Пазарджик за 2018 г., с което е отменено наказателно постановление № 85/24.04.2018 г., издадено от директора на Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Г. Петров, относно искането на ответника по касация за присъждане на разноски : Несъмнено е, че задължението за заплащане на разноски извършени в хода на конкретно съдебно, исково или административно производство, представлява по правната си същност елемент от съдържанието на облигационно отношение между страните в процеса, по силата на което едната от тях, чиято поддържана в процеса позиция е била призната от съда за основателна, има правото да иска от противната страна да й заплати направените разноски. Правоотношението съдържа всички белези на облигационното отношение, доколкото се регулира посредством метода на равнопоставеност, има имуществен характер, в съдържанието му влизат право да се иска от насрещната страна определено поведение - заплащането на разноските и корелативното на това право, задължение на противната страна да плати тези разноски. Тези права и задължения са релативни. Правоотношението има едностранен характер. Негов обект е парична сума, която включва само направените по делото разноски – държавните такси, разноските по производството(възнаграждение за вещо лице, разноски по призоваване на свидетели и пр.) и възнаграждението за един адвокат, ако страната е имала такъв или юрисконсултско възнаграждение, ако такова е осъществено. Правоотношението възниква, като последица от влязлото в сила съдебно решение, в което съдът е присъдил в полза на съответната страна, сторените от нея разноски. В част от доктрината и съдебната практика се счита, че тази материалноправна отговорност е деликтна по естеството си, безвиновна е, но не обхваща всички вреди, а само разноските за производството, направени от насрещната страна по делото. Това становище не може да бъде споделено. Упражняването на право на иск, респективно на правото на жалба срещу административен акт и съответно, осъществяването на право на участие и защита в процеса на ответната по иска или по жалбата страна, явно не могат да бъдат квалифицирани като противоправно поведение, включително когато се окаже че иска, жалбата или пък респективно, осъществената процесуална защита срещу тях са неоснователни. Използваната в доктрината квалификацията „неоснователно предизвикан правен спор“, като описание на елемент от фактическия състав с проявлението на който се свързва пораждането на задължението за заплащане на разноски, не превръща воденето на съдебен процес или защита на ответника в съдебния процес в противоправна дейност, нито пък облигаторното задължение за поемане на разноските по съдебното уреждане на спорния между правните субекти въпрос в осъществяване на юридическа отговорност за извършен деликт в резултат на който за една от страните са причинени подлежащи на обезщетяване вреди. В този смисъл, би могло да се каже, че разноските по разрешаването на спорен между правните субекти въпрос са подобни на разноските по сключването или изпълнението на договор (примерно по чл. 186 от ЗЗД), разноските по сключване на извънсъдебна или съдебна спогодба (чл. 78, ал. 9 от ГПК, чл. 20 и чл. 178 от АПК). Поради тази причина, не е възможно да се приеме, че възлагането от съда на задължение за заплащане на разноски съставлява осъществяване на деликтна отговорност. Все в тази насока, трябва да се съобрази, правилото на чл. 3, изр. първо от ГПК, според което участващите в съдебните производства лица и техните представители под страх от отговорност за вреди са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно и съобразно добрите нрави, както и правилото на чл. 91, изр. първо, предл. първо от ГПК, според което страна, която неоснователно причини отлагане на делото, понася независимо от изхода му разноските за новото заседание. Това именно са случаите в които осъждането за заплащане на разноски съставлява осъществяване на деликтна отговорност за виновно(вкл. при условията на небрежност във втората хипотеза) предприето поведение от страната в съдебния процес. В контекста на изложеното до тук, трябва да се посочи, че искането за присъждане на разноски в съдебния процес и искането за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди имат различно основание. Това ще рече, че искането за присъждане на разноски, извършени в съдебно производство по обжалване на наказателно постановление, не могат да се търсят под формата на претърпени вреди в друго, отделно исково производство по реда на ЗОДОВ. Такъв иск, би следвало да се определи като недоказан, защото макар и фактически извършени от лицето и довели до намаляване на неговата имуществена сфера, тези разноски не са вреди от осъществено противоправно поведение на другото лице от което се искат и присъждането им не може да бъде форма на осъществяване на неговата юридическа, гражданска отговорност. Поради тази причина, разноските следва да бъдат присъдени именно в съдебното производство в хода на което те са извършени. Пречки това да бъде сторено не се откриват, нито в ЗАНН, нито пък НПК. Действително в ЗАНН, липсват нарочни правила относно присъждането на разноски, но това разбира се в никакъв случай не трябва да бъде разбирано като забрана това да бъде сторено. При положение, че законодателя е считал, че такава рестриктивна мярка трябва да бъде приложена, тоест разноски в производството по чл. 63 от ЗАНН да не бъдат присъждани, разбира се той несъмнено би възвел в правна норма това разрешение, което в твърде съществена степен засяга правата и защитимите интереси на страната, чиято позиция в процеса е призната за основателна от съда с постановения от него краен съдебен акт. Такава забрана обаче няма установена, нито в ЗАНН, нито пък НПК, към който препраща чл. 84 от ЗАНН. Според чл. 190, ал. 1 от НПК, когато подсъдимият бъде признат за невинен или наказателното производство бъде прекратено, разноските по дела от общ характер остават за сметка на държавата, а разноските по дела, образувани по тъжба на пострадалия до съда, се възлагат на частния тъжител. Цитираният текст, повече от очевидно не съдържа каквото и да е ограничение или забрана, на признатият за невинен да не бъдат присъдени разноските, които той заплатил в хода на съдебното производство (а не държавата, т.е. съда или прокуратурата са извършили). Достатъчно в тази насока е да се съобрази, нормата на чл. 190, ал. 2 от НПК според която, за присъдените разноски се издава изпълнителен лист от първоинстанционния съд. Очевидно е че законодателят е уредил възможността за присъждане на разноски в хода на наказателното съдебно производство и не я е ограничил единствено до разноските които се възлагат в тяжест на частният тъжител. Както се посочи, обратното разрешение е твърде рестриктивно и в съществена степен засяга правата на страните в съдебния процес, поради което без съмнение би било изрично установено в процесуалния закон. Впрочем, разбирането, че не е допустимо прилагане по аналогия на правилата установени в чл. 143 от АПК и разноски не може да бъдат присъждани в съдебното производство по обжалване на наказателно постановление, има за последица пораждането на необходимостта от водене на ново исково производство по реда на ЗОДОВ, което след отмяната на наказателното постановление е с отнапред известен резултат, но в хода на което отново се извършват деловодни разноски и те отново се възлагат в тяжест на административно наказващият орган.
93 Административно дело No 1017/2018, V състав ДОПК Г.И.Я. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.12.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.И.Я. против АУЗД № АУ000552/12.06.2018 г. на старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при община Пазарджик. Прекратява административно дело № 1017 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при община Пазарджик.
94 Административно дело No 1025/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 6.12.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на адв.В.С. , в качеството му на пълномощник на Д.Ю.С. от гр.Кърджали с ЕГН **********,***, против устен отказ на началника на Затвора Пазарджик да го назначи на работа във връзка с подадена от него молба с Вх.№ ЗМ-1634/22.10.2018г.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1025 по описа за 2018 г. на Административен съд-Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
95 Административно дело No 1026/2018, V състав Закон за движението по пътищата АЛАДИН ФУУДС ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.12.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000510/10.10.2018 г. на началник Група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с която на „Аладин фуудс“ ООД е наложена мярката „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца, по отношение на следното МПС – товарен автомобил „Пежо Боксер“ с рег. № СВ 0839 КМ. Осъжда началник Група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, да заплати на „Аладин фуудс“ ООД разноски по делото в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. Административен съдия:
96 Административно наказателно дело (К) No 1027/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2018г.
Оставя в сила Решение № 98 от 08.10.2018 г., постановено по нахд № 185 по описа на Районен съд – Пещера за 2018 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-001152 от 29.06.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от КТ, на основание чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на касатора „Батак Лес 2013“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
97 Административно наказателно дело (К) No 1028/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТАК ЛЕС 2013 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №97/08.10.2018г. постановено по АНД № 187/18г. по описа на Районен съд Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
98 Административно наказателно дело (К) No 1031/2018, X състав ЗАНН: РИОСВ ФЮЧЪР ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2020 ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 425 от 12.09.2018г., постановено по а.н.дело №695 по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
99 Административно наказателно дело (К) No 1032/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ С.К.А. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 443 от 26.09.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1154/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 04961 от 21.06.2018 г. на Председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища гр. София, в частта, с което на С.К.А. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 400 лева на основание чл. 65, ал. 1 от ЗСБТ във връзка с чл. 57, ал. 2 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 2 и 3 от същия закон. Решението е окончателно.
100 Административно дело No 1035/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Й.Л. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.12.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.Й.Л., с която той прави искане да му се изплати неплатено от „Хенди“ ООД трудово възнаграждение, както и да му се изплатят 14 дни неизплатен отпуск. Прекратява административно дело № 1035 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
101 Административно наказателно дело (К) No 1036/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2018г.
Оставя в сила Решение № 97 от 14.09.2018 г., постановено по нахд № 86 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2018 г., с което е потвърдено наказателно постановление № НЯСС-51 от 05.02.2018 г., издадено от заместник-председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което постановление за нарушение на чл. 141, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 174, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и контрол на техническото им състояние, на основание чл. 200, ал. 1, т. 38 от същия закон на община Панагюрище е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Решението е окончателно.
102 Административно наказателно дело (К) No 1037/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 98 от 14.09.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 87/2018 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
103 Административно наказателно дело (К) No 1038/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Н.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106/10.10.2018г. постановено по АНД № 182/18г. по описа на РС Панагюрище.
104 Административно дело No 1046/2018, V състав Закон за движението по пътищата Й.Г.Б. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.12.2018г.
Оставя без разглеждане искането на Й.Г.Б. за защита от неоснователни действия на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, изразяващи се в неоснователно задържане от началника на регистрационните табели на собствения на молителя товарен автомобил – Фолксваген Транспортер – СТ 1281 ВН и фактически отказ да ги върне. Прекратява адм. д. № 1046/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обявяването му. Определението да се съобщи на страните, като им се изпрати и препис от същото.
105 Административно наказателно дело (К) No 1047/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 152 от 15.10.2018 година, постановено по АНД № 181 по описа за 2018 година на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
106 Административно наказателно дело (К) No 1048/2018, X състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНСОФТ ЕООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 от 12.10.2018г., постановено по а.н.дело №341 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Особено мнение на съдия Г. Петров, относно искането на ответника по касация за присъждане на разноски :
107 Административно дело No 1055/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.Д. ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.12.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.И.Д., съдържаща искане да бъде задължена община Белово да извърши искана и платена от нея услуга. Прекратява административно дело № 1055 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката.
108 Административно наказателно дело (К) No 1062/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК И.Ц.А. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 15.10.2018г., постановено по а.н.дело №199 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.Особено мнение на съдия Г. Петров, относно искането на ответника по касация за присъждане на разноски :
109 Административно наказателно дело (К) No 1063/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.Н.Д. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.12.2018г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 478 от 16.10.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 1431/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
110 Частно админист. наказателно дело (К) No 1067/2018, XI състав Частни КАНД и КАД К.Р.Г. СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение, постановено в закрито съдебно заседание на 12.09.2018 г. по НАХД № 1518/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
111 Административно дело No 1073/2018, III състав Закон за движението по пътищата Л.С.И. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.И. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-1006-000461/04.09.2018 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1073/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
112 Административно дело No 1120/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1120/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
113 Административно дело No 1121/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Г.А., ЕГН **********,***, срещу бездействие на началника на затвора гр. Пазарджик, изразяващо се в това, че на 22.11.2018г. не му е допуснат един брой радиоприемник. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страната.
114 Административно дело No 1132/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.12.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Ф.Ф.Б. *** против Заповед № 1680/13.11.2018 г. на Кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1132/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 1122, по описа за 2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
115 Административно дело No 1133/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 6.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Ф.Ф.Б.,***, чрез Н.В.Б., като негово законен представител /майка/ с посочен съдебен адрес ***, кантора №5, срещу Заповед № 1681 от 13.11.2018 г. на Кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1133 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
116 Административно дело No 1134/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.12.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Ф.Ф.Б. *** против Заповед № 1682/13.11.2018 г. на Кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1134/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 1124, по описа за 2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
117 Административно дело No 1135/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.12.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 1135/2018 г. към адм. дело № 1125/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1135/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2018г.
118 Административно дело No 1136/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 18.12.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Ф.Ф.Б. против Заповед № 1684/13.11.2018 г. на заместник-кмета на община Септември и прекратява адм.д. № 1136 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 1126/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., с оглед евентуалното му послужване по същото.
119 Частно административно дело No 1170/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МАТРАЦИ СИМЕОНОВ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 18.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от „Матраци Симеонов“ ООД, ЕИК 202410384 със седалище и адрес на управление гр. Пещера ул. „Михаил Такев“ № 144, представлявано от Георги Димитров Симеонов, подадена чрез адв. Ч. *** против Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 832/30.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.