Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 812/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Д.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-6500/6778 от 29.09.2015 г. на зам.-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, с което е отказано изплащане на средства за подпомагане, както следва: по СЕПП – 55 854,89 лв.; по СПП – 159,48 лв.; по НР1 – 24 579,91 лв. ИЗПРАЩА преписката на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ДФЗ – РА да заплати на Б.Д.Х.,*** сумата от 1010 лв., представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
2 Административно дело No 353/2016, IV състав Закон за държавния служител Ц.В.А.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 534/19.10.2016 г., постановено по адм. дело № 353/2016 г. на Административен съд – Пазарджик, като на ред 9 в мотивите на решението, вместо „353/2015 г.“, номерът на делото да се чете „353/2016 г.“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 211/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, против Решение № 36/23.02.2017 г. на ОбС – Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр. Пазарджик да заплати в полза на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
4 Административно дело No 214/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.К.К.,
Б.А.К.,
А.А.К.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.К., Б.А.К. и А.А.К., тримата с адрес ***, против Заповед № 18-1405/01.03.2017г. на началник на СГКК гр. Пазарджик. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
5 Административно дело No 264/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ф.Х.К. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Ф. Хорхе Ферари К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 800 (хиляда и осемстотин) лева, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик в периода от 08.01.2016 г. – до 31.10.2016 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 35 000 лв. над уважения размер 1 800 лв. иска, предявен от Ф. Хорхе Ферари К. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като периода, в който ищецът претендира, че е търпял вреди е от 08.01.2016 г. – до 31.10.2016 г., ведно със законната лихва от 08.01.2016 г., а претендираният размер на обезщетението е 35 000 лв., ведно със законната лихва от 08.01.2016 г. до крайното изплащане. Отхвърля предявения от Ф. Хорхе Ферари К. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” иск за обезщетение за имуществени вреди в размер на 114 лв. за закупени лекарства за лечението му от заболяването, което е придобил в ареста, ведно със законните лихви от 08.01.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Оставя без разглеждане иска, предявен срещу Министерството на правосъдието и прекратява делото в тази му част. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 660 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 329/2017, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 110/23.02.2017г. на изпълнителния директор на „Изпълнителна агенция по горите“ гр.София ,с която е наредено да се отпише от публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика А., както и е обявено за невалидно удостоверение №4432/30.09.2011г.. ОСЪЖДА ответника да заплати на жалбоподателя 610лв.разноски по делото. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок с касационна жалба пред ВАС чрез административен съд - Пазарджик.
7 Административно дело No 333/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.С.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2017г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 562/13.11.2017 г., постановено по адм.д. № 333, по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г., както следва: На стр. 1, ред 12 от решението – вместо Заповед № 152/11.04.2017 г. да се чете „Заповед № 521/11.04.2017 г.“ и На стр. 2, ред 30 от решението – вместо Заповед № 152/11.04.2017 г. да се чете „Заповед № 521/11.04.2017 г.“ Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
8 Административно дело No 394/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Осъжда Министерство на правосъдието да заплати на Д.П.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.06.2009 г. – 07.01.2016 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.П.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 01.01.2004 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Министерство на правосъдието да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 125 лв. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 125 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 414/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед №ДК-10-ЮЦР-23/07.04.2017г. , издадена от Началника на РДНСК-Южен централен район. ОСЪЖДА РДНСК – ЮЦР гр. Пловдив да заплати на „Булгармин инженеринг“АД сумата от 1050 лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
10 Административно дело No 417/2017, VI състав Закон за опазване на околната среда ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Хидроенерджи“ ООД, ЕИК ****, със седалище гр. Пазарджик, ****, представлявано от управителя на И.Ж. Т., против Решение № ПК-23-ОВОС/05.05.2016 г. на Директора на РИОСВ Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
11 Административно дело No 423/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Х.А.Х., ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказанието в Затвора гр. Ловеч, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати сума в размер на 500 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в Затвора гр. Пазарджик от 23.04.2016г. до 26.04.2016г., ведно със законната лихва от 23.04.2016г. до крайното изплащане. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 428/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ М.М.Л. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Отменя Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за кампания 2016 г., изх. № 01-6500/355 от 02.05.2017 г. на зам.- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на М.М.Л. разноски по делото в размер на 860 лв. /осемстотин и шестдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
13 Административно дело No 430/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", гр.София да заплати на И.Г. *** с ЕГН ********** обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили за времето на престоя му в Затвора Пазарджик от 4.11.2015г. до 18.04.2017г., поради липса на минимална жилищна площ, в размер на 900 лв. ведно със законната лихва, считано от 12.06.2017 г. до окончателно изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 900 лв. до претендираните 10 000 лв., като неоснователен. Отхвърля иска като неоснователен за периода 17.09.2015г. – 30.10.2015г. ; за периода 30.10.2015г. - 4.11.2015г. и за периода 18.04.2017г.- до приключване на съдебното дирене – 07.11.2017г.. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 432/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в в Затвор гр. Пазарджик и в Арест гр. Пазарджик в следните периоди: 15.01.2013 г. – 22.02.2013 г., 22.02.2013 г. – 03.06.2014 г., 03.10.2014 г. – 02.12.2014 г., 02.12.2014 г. – 26.05.2015 г., 20.08.2015 г. – 09.10.2015 г., 09.10.2015 г. – 17.03.2016 г., 29.09.2016 г. – 07.10.2016 г. и от 05.05.2017 г. – 21.07.2017 г. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 7 800 лв. иска, предявен от Д.Г.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като периода, в който ищецът претендира, че е търпял вреди е от 15.01.2013 г. до момента на приключване на устните състезания, а претендираният размер на обезщетението е 30 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 15.01.2013 г. до момента, т.е. до момента на приключване на устните състезания. Оставя без разглеждане иска, предявен срещу Министерството на правосъдието и прекратява делото в тази му част. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Административен съд Пазарджик разноски по делото в размер на 1 100 лв. /хиляда и сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 484/2017, VI състав Закон за защита от дискриминация С.Д.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Д., ЕГН **********, чрез адвокат Б., срещу Решение № 159/12.05.2017 г. на Комисията за защита от дискриминация, постановено по препика № 16/2016г. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
16 Административно дело No 491/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Н.Я.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-523/15.06.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на Н.Я.С.,***, разноски по производството в размер на 1010 (хиляда и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
17 Административно дело No 493/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.В.,
А.Г.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.В. с ЕГН ********** и А.Г.В. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 2, адв. М. П. против Заповед №1492/14.06.2017г. на Кмета на община Пазарджик с която е забранено ползването и достъпа до ползващия се в нарушение на чл.178,ал.4 от ЗУТ : „Сервиз за ремонт на машини „Авена“, находящ се в партерен етаж на масивна четириетажна жилищна сграда, построена в УПИ ХІІ-286, в кв.481б по ПУП на гр.Пазарджик, с административен адрес : бул.“Княгиня Мария Луиза“№65 и е постановено преустановяване захранването на строежа с електроенергия и вода. ОСЪЖДА Н.И.В. с ЕГН ********** и А.Г.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Кмета на община Пазарджик сума в размер на 500 лв. възнаграждение на юрисконсулт. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, чрез изпращане на препис от същото на основание чл.138, ал.1 АПК.
18 Административно дело No 505/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р КАТЯ ГИНЕВА-АСМП-ИП ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № 13/РД-09-806 от 15.06.2017 г. на директора на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК гр. Пазарджик да заплати на „Д-р К. Г.-АСМП-ИП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 76, представлявано от д-р К. Г.-П. разноски по делото в размер на 420 (четиристотин и двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
19 Административно дело No 514/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Т.Х. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-2348/2 от 09.05.2017 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за преместване на жалбоподателя П.Т.Х. от Затвора гр. София в Затвора гр. Пазарджик. Съгласно чл. 62, ал. 3, изречение последно от ЗИНЗС, решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
20 Административно дело No 526/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АЙ ИНВЕСТ ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.12.2017г.
ДОПЪЛВА Решение № 575/21.11.2017г., постановено по адм.д.№526/17г. по описа на административен съд – Пазарджик : „Оспорването на датата на два документа по реда на чл.193 от ГПК – предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот от 10.06.2013г. сключен между „Ай инвест“ЕООД като продавач и „Кънтри ауто“ООД като купувач и Уведомление за прекратяване на договор от „Кънтри ауто“ООД за разваляне на сключен Предварителен договор поради неизпълнение на задължение от страна на „Ай инвест“ ЕООД, получен от представител на „Ай инвест“ЕООД на 14.12.2013г. НЕ Е ДОКАЗАНО.“ Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 544/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Г.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ КЪМ РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 340з-135/29.05.2017 г. на началник група „Криминална полиция“ в РУ-Септември към ОДМВР-Пазарджик, с която на В.Г.Д. е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА началник група „Криминална полиция“ в РУ-Септември към ОДМВР-Пазарджик да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на В.Г.Д., сторените от него разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 553/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.С.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на С.С.Б. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода в периода от 14.02.2012 г. – 04.07.2014 г. и в периода 27.04.2017 г. до 21.08.2017 г. и в Затвор Пловдив в периода 08.01.2016 г. – 27.04.2017 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 569/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Л.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Л.П. ***, против Заповед № РД-01-136/19.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщението.
24 Административно дело No 585/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ хода по същество. ОТМЕНЯ определението с което е даден ход на съдебното дирене. ВРЪЩА исковата молба на В.П.Б.,***,, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, чрез валидно упълномощен адвокат – В.С., със съдебен адрес:***, с която предявява иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 27.11.2012г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 585/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
25 Административно наказателно дело (К) No 612/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ ФЛОРА Н ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 301/13.06.2017 г., постановено по НАХД № 654 по описа за 2017 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
26 Административно дело No 613/2017, IV състав КСО С.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й.Б. ***, против Решение № 1012-12-62#2/18.07.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА С.Й.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
27 Административно дело No 623/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба подадена от Н.Г.В. с ЕГН ********** против отказ с изх.№174/20.07.2017г.на гл.архитект на община Пазарджик да издаде Удостоверение за търпимост на строеж „Масивен гараж“ и „навес-барбекю“ находящи се в УПИ ХVІ-290 в кв.35 по плана на с.Ивайло, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок , чрез Административен съд Пазарджик.
28 Административно дело No 649/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.Г.Т. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-201/25.07.2017г. на началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Б.Г.Т., сторените от него разноски в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 650/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.Б. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-196/24.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на А.С. ***, сторените от него разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 651/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Д.К. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-200/25.07.2017г. на началник на РУ – Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА началник на РУП – Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Г.Д.К. ***, сторените от него разноски в размер на 625 /шестстотин двадесет и пет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 652/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Ц.Т. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-199 от 25.07.2017 г. на Началник Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на младши експерт С.Ц.Т., на длъжност младши полицейски инспектор „Териториална полиция“ в Участък Ракитово, към Районно управление Велинград на ОД на МВР, Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на С.Ц.Т., ЕГН **********, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 650,00лв./шестстотин и петдесет и десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
32 Административно дело No 653/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи П.Й.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.12.2017г.
Отменя Заповед № 367з-198/25.07.2017 г. на началника на РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с която на П.Й.К. в качеството му на държавен служител в Районно управление Велинград при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение за срок от три месеца“. Осъжда РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик да заплати на П.Й.К. разноски по делото в размер на 635 (шестотин и тридесет и пет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
33 Административно дело No 654/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.А.К. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367з-193/24.07.2017г. на началника на РУ-Велинград при ОДМВР - Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „ПИСМЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ за срок от ТРИ месеца на Р.К..*** да заплати от съответния бюджет на органите на МВР в полза на Р.А.К. ***, сторените от него разноски по делото в размер на 610 / шестстотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 671/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Р.Я. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ПИ В ГРУПА ТП01 ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.12.2017г.
Отменя Заповед за задържане на лице № 323/03.08.2017 г. на полицейски инспектор в Група “ТП 01” при РУП Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик. Осъжда РУП Пазарджик към ОД на МВР Пазарджик да заплати на Д.Р.Я. разноски по делото в размер на 410 лв. Решението в отменителната му част подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
35 Административно дело No 685/2017, IV състав КСО П.Т.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.С. ***, против Решение № 1054-12-18#1/26.07.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА П.Т.С. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
36 Административно дело No 691/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.38,ал.9 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление с общинско имущество на община Велинград, приета с Решение №189/24.04.2008г. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
37 Административно дело No 700/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.К.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.Ф. ***, подадена против Заповед № 503/17.08.2017 г. на кмета на община Панагюрище. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му
38 Административно дело No 706/2017, I състав Закон за движението по пътищата В.Й.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0315-000079/19.05.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
39 Административно дело No 707/2017, I състав Закон за движението по пътищата Н.И.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.О. *** Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1006-000904/14.09.2016 г., издадена от началник сектор към ОДМВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
40 Административно дело No 725/2017, II състав Закон за движението по пътищата З.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.12.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000297 от 07.09.2016 г. на Началник Група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо З.Б.Б., ЕГН : **********,*** е наложена марка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на З.Б.Б., ЕГН : **********,***, сумата от 600,00лв./шестстотин лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 725 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г., в частта му по искането на З.Б.Б., ЕГН : **********,***, да бъде отменена като незаконосъобразна Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000297 от 07.09.2016 г. на Началник Група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Б. е наложена марка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. В тази част, настоящото решение има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 734/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.12.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на С.Й.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева, причинени му от служителите на Затвор гр. Пазарджик и в резултат на условията, при които е бил поставен по време на престоя си там в следните периоди: от 05.05.2015 г. до 01.03.2017 г. и от 07.06.2017 г. до 29.09.2017 г.. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 735/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия А.Д.Г. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Г. *** с ЕГН ********** против Отказ за издаване на разрешение за дейности с АБВВПИ рег.№ 18183-79/25.05.2017г. на Началника на РУ Пазарджик. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 755/2017, VI състав Закон за движението по пътищата П.Н.А. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 17-0340-000258/20.08.2017г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Септември, с която на основание чл.22 ЗАНН, е наложена санкция на основание чл.171, т.2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС ДКН РВ1796РА за срок от 1 година, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
44 Административно дело No 758/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МЕРИ-КОСТАДИН ДЖАРОВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 576/29.08.2017 г. на кмета на община Пещера, с която е наредено да бъде премахната монтирана дървена конструкция на открита тераса на източната фасада на апартамент, находящ се в имот с идентификатор 56277.502.862, УПИ V-1703, кв. 108 по плана на гр. Пещера. ОСЪЖДА кметът на община Пещера да заплати от бюджета на община Пещера на „Мери-Костадин Джаров“ЕООД, ЕИК ***, сумата от 900 (деветстотин) лева - направени разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на кмета на община Пещера за заплащане на разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
45 Административно дело No 760/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Д.П.Н. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0310-000103/29.05.2017г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище, с която на Д.П.Н. е наложена санкция по чл. 171, т.1б.б от ЗДвП- временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца и е отнето СУМПС № 282397196. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 761/2017, IV състав Закон за движението по пътищата К.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ИЗМЕНЯ ПО жалба на К.И. *** Заповед № 17-0310-000211/19.08.2017 г., издадена от началник група към ОДМВР-Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на К.И.Д. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати на К.И. ***, разноски по производството в размер на 205 (двеста и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
47 Административно дело No 762/2017, V състав Закон за автомобилните превози Р.А.К. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-1726 от 18.09.2017 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на Р.А.К. разноски по делото в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
48 Административно дело No 767/2017, I състав Закон за движението по пътищата Д.Х.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000416/01.07.2017 г., издадена от началник сектор към ОДМВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик, КАТО определя срок на наложената санкция – 9 месеца, т.е налага на Д.Х.Д. с ЕГН ********** *** санкция по чл.171,т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС „Фолксваген голф“ с ДК№ СВ8956ВВ – лична собственост - за срок от 9 месеца.
49 Административно наказателно дело (К) No 769/2017, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОШ СА ЛИМИТИД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 19.07.2017г., постановено по АНД № 822/17г., по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 255949-F291438/16.03.2017г. на началник сектор „Оперативна дейност“ – Пловдив при ЦУ на НАП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
50 Административно дело No 782/2017, IV състав Закон за движението по пътищата В.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ИЗМЕНЯ ПО жалба на В.С.Г. *** Заповед № 17-1006-000632/04.09.2017 г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на В.С.Г. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик да заплати на В.С.Г. *** разноски по производството в размер на 105 (сто и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
51 Административно дело No 787/2017, IV състав Закон за движението по пътищата В.С.Т. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.С.Т. ***, Заповед № 17-0310-000196/22.07.2017 г., издадена от началник РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на В.С.Т. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище да заплати на В.С.Т., с постоянен адрес *** 11 разноски по производството в размер на 155 (сто петдесет и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Съдия:
52 Административно дело No 788/2017, I състав Закон за автомобилните превози Д.Н.Н. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-1782/26.09.2017г. издадена от Началник на областен отдел „автомобилна администрация“-Пазарджик, към ИА“АА“-София. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
53 Административно дело No 789/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 44, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
54 Административно дело No 791/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 33, т. 2, т. 3, т. 4 , т. 5 и т. 6 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
55 Административно дело No 792/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Пазарджик, Разпоредбите на чл.32,т.2,т.3,т.4,т.5 и т.6 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница, приета с решение №11 от 27.04.2015г. на общински съвет гр.Сърница, потвърдено с Решение № 19/28.05.2015г. . ОСЪЖДА Общински съвет - Сърница да изплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, направените от нея разноски във връзка с разглеждането на делото пред настоящата съдебна инстанция в размер на 20.00 /двадесет/ лв. такса за обнародване на съобщение за образуване и насрочване на настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана наредбата, в която се съдържа процесните отменени нейни текстове и в 14- дневен срок в Административен съд Пазарджик да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет Сърница Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
56 Административно дело No 794/2017, I състав Закон за автомобилните превози И.А.Б. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-1881/04.10.2017г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
57 Административно дело No 796/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски по НАХД № 476/2016 г. и НАХД № 513/2016 г. на Районен съд Велинград, във връзка с обжалване на Наказателни постановления № 311/21.09.2016 г. и № 399/26.10.2016 г. на директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на К.Н.Т. *** против Регионална дирекция по горите Пазарджик за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменени Наказателни постановления № 311/21.09.2016 г. и № 399/26.10.2016 г. на директора на РДГ Пазарджик, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик да заплати на К.Н.Т. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 175 (сто седемдесет и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
58 Административно дело No 797/2017, VI състав Закон за движението по пътищата МОНИКА КОМЕРС-2 ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000574/17.08.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на „Моника Комерс 2“ЕООД, ЕИК ***, сума в размер на 50 /петдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
59 Административно наказателно дело (К) No 798/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.Р.А.,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
  Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.12.2017г.
Оставя в сила Решение № 67/12.09.2017 г., постановено по нахд № 140/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление № 363/26.05.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив в частта на същото, с която за нарушение на чл. 126 от ЗАДС на И.Р.А. е наложена глоба в размер на 1038,16 лева. Отменя Решение № 67/12.09.2017 г., постановено по нахд № 140/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище в частта му, с която е отменено наказателно постановление № 363/26.05.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив в частта на същото, с която за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС на основание чл. 120, ал. 2 от същия закон на И.Р.А. е наложена глоба в размер на 100 лева, вместо което постановява: Потвърждава наказателно постановление № 363/26.05.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив в частта на същото, с която за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС на основание чл. 120, ал. 2 от същия закон на И.Р.А. е наложена глоба в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
60 Административно наказателно дело (К) No 802/2017, X състав ЗАНН: КЗП ДОРИТА 2010 ООД РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП ГР. ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 69 от 14.09.2017 г., постановено по а.н.дело №74 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г. ВРЪЩА делото за разглеждане от нов състав на Панагюрския районен съд, при съблюдаване на указанията дадени в настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
61 Административно дело No 807/2017, I състав Закон за движението по пътищата В.С.С.,
Й.В.С.
НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.С.С. и Й.В.С. , Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000699/30.09.2017г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик на в.С.С. сума в размер на 500 лв., представляваща възнаграждение за адвокат. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
62 Административно дело No 811/2017, IV състав Закон за закрила на детето И.С.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.12.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.С.Д. *** против Заповед №ЗД/Д-РА-ПЩ-103/02.10.2017 г. на Директора на ДСП Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 811/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
63 Административно дело No 812/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация А.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 812/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Относно направените искания за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя и от страна на ответната страна съдът счита, че и двете искания са неоснователни. Видно е, че в действителност жалбоподателят е получил поисканата информация, но с оглед друго направено искане, отново пред община Сърница. Делото не е разглеждано в съдебно заседание, с оглед на което съдът счита, че не са налице основания и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за ответната страна. С оглед изложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от жалбоподателя А.С.М. да му бъдат присъдени сторените по делото разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от страна на кмета на община Сърница да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на страните.
64 Административно дело No 814/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.12.2017г.
ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – ст.комисар Йордан Рогачев, да заплати на А.И.П. с ЕГН ********** *** , сумата от 300/триста/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 2495/16 год. по описа на Районен съд - Пазараджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представлявано от Директора – ст.комисар Йордан Рогачев, да заплати на А.И.П. с ЕГН ********** *** , направените по настоящото дело разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
65 Административно дело (К) No 815/2017, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.Р.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Председател и докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 149, постановено на 28.06.2017 г. по гр. дело № 1181, по описа за 2016 год. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
66 Административно наказателно дело (К) No 816/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ Б.-И.А. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.12.2017г.
Оставя в сила Решение № 59 от 18.09.2017 г., постановено по нахд № 170/2017 г. по описа на Районен съд Пещера, с което е отменено наказателно постановление № 13-000717/15.05.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. Решението е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 817/2017, XI състав ЗАНН: НАП ИВЕНД ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 133/26.09.2017 г., постановено по НАХД № 322, по описа за 2017 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
68 Административно наказателно дело (К) No 821/2017, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК И.Н.М. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68 от 14.09.2017 г., постановено по а.н. дело №155 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
69 Административно наказателно дело (К) No 822/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.12.2017г.
Оставя в сила Решение № 72 от 18.09.2017 г., постановено по нахд № 131, по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0310-000186/05.04.2017 г., издадено от началника на РУП Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 179, ал. 2, пр. 1 от същия закон на А.С.С. е наложена глоба в размер на 200 лева. Решението е окончателно.
70 Административно наказателно дело (К) No 823/2017, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК И.Н.М. Председател и докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.12.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 74/25.09.2017 г., постановено по НАХД № 160 по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
71 Административно дело No 829/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.12.2017г.
Осъжда Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на П.К.П. сума в размер на 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 467/2017 г., по което е постановено влязло в сила Решение № 379/20.07.2017 г., постановно по нахд № 467/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено издаденото срещу П. Наказателно постановление № ЗМВР-37, издадено на 09.05.2016 г. от началника на РУП Септември, ведно със законната лихва върху тази сума от 23.10.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля предявения иск от П.К.П. против Областна дирекция на МВР Пазарджик, за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 500 лв. в периода 06.07.2016 г. – до датата на подаване на исковата молба – 23.10.2017 г., причинени му в резултат на отрицателните емоции, стрес и безпокойство, предизвикани от Наказателно постановление № ЗМВР-37, издадено на 09.05.2016 г. на началника на РУП Септември, което е отменено с влязло в сила Решение № 379/20.07.2017 г., постановно по нахд № 467/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума от 23.10.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на П.К.П. разноски по делото в размер на 255 (двеста петдесет и пет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
72 Административно наказателно дело (К) No 834/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” П.И.У. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.12.2017г.
Оставя в сила Решение № 382 от 21.07.2017 г., постановено по нахд № 678/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 123/12.04.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което за нарушение на чл. 126 от ЗАДС на П.И.У. е наложена глоба в размер на 1000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението – акцизни стоки – етилов алкохол – 107.19 литра. Решението е окончателно.
73 Административно дело (К) No 835/2017, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.Г.Ц. ОБЩИНА СТРЕЛЧА Председател и докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 74, постановено на 21.07.2017 г., по гр. дело № 453, по описа за 2016 год. на Районен съд – Панагюрище. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
74 Административно дело No 837/2017, II състав Закон за движението по пътищата К.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0315-000156 от 02.07.2017г. на Началник Районно управление Пещера към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К.Г.К.,ЕГН: **********,*** е наложена санкция – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца, като са иззети два броя табели № РА5980АТ и Свидетелство за регистрация на МПС 008504838. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на К.Г.К.,ЕГН: **********,***, сумата от 310,00лв./триста и десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
75 Административно дело No 840/2017, V състав Закон за държавния служител В.В.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.12.2017г.
Отменя Заповед № 903/16.10.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която жалбоподателят в качеството му на държавен служител на длъжност началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, ранг I м, е наказан с дисциплинарно наказание „понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца“. Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на В.В.Д. разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 841/2017, III състав Закон за семейни помощи за деца Л.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-РА/8596/30.08.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик, в обжалваната част – относно определената начална дата, от която е отпусната месечната помощ за отглеждане на детето й Л.И.П.. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението-декларация № ЗСПД/Д-РА/8596 от 26.08.2016 г. на К.П.П., подадено до директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик относно началната дата на отпускане на месечната семейна помощ, като се вземат предвид дадените в мотивите на настоящия съдебен акт указания по прилагане на материалния закон. ОСЪЖДА Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик, да заплати на К.П.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
77 Административно дело No 843/2017, II състав Закон за движението по пътищата Е.Г.Д. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000301 от 20.09.2017 г., издадена от Стефан Г. Божилов, на длъжност Началник Районно управление Септември към Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо Е.Г.Д., ЕГН **********,***, е наложена „санкция“ по чл. 171, т. 2а - „Прекратяване на регистрацията на ППС с ДКН РА5871КА, за срок от 6 месеца”, като са иззети два броя регистрационни табели РА5871КА и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 007560978. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на Е.Г.Д., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв./петстотин и десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
78 Административно дело No 849/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Л.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.12.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 849/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик към производството по адм. дело № 846/2017 г. по описа на същия съд за издаване на общо решение по тях. Производството по двете жалби следва да продължи под номера на по-рано образуваното дело, а именно № 846/2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 849/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
79 Административно дело No 851/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.12.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на А.Н.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 150 /сто и петдесет/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 201/2017 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.11.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на А.Н.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 310 (триста и десет) лева за направените по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
80 Административно дело No 853/2017, IV състав Закон за движението по пътищата А.Ф.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ, РУ РАКОВСКИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ф.Д. ***, подадена против ЗППАМ № 17-0329-000191/09.10.2017 г., издадена от началника на РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Раковски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 853/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Пловдив по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
81 Административно дело No 854/2017, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.В.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ Изричен отказ на Директора на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, обективиран в писмо рег. № 312000-13309 от 10.10.2017 г., на основание чл. 233, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на Л.В.Х., ЕГН **********,***, да бъде издадена „.... съответна карта на бивш служител на МВР...“. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, като задължава същият да се произнесе по т. 3 от Покана за доброволно изпълнение на задължения от 04.09.2017 г., заявена от Л.В.Х., при съблюдаване на указанията дадени в мотивната част на настоящото решение. Определя четиринадесет дневен срок за произнасяне по искането. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на Л.В.Х., ЕГН **********,***, сумата от 410,00лв./четиристотин и десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
82 Административно дело No 856/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Н.П.М. НАЧАЛНИКА НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.П.М. ***, подадена чрез адв. К. Заповед № 17-0310-000254/14.09.2017 г., издадена от началник РУП към ОД МВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на Н.П.М. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. ОСЪЖДА РУП при ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище да заплати на Н.П.М. ***, разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
83 Административно дело No 857/2017, VI състав ДОПК ФЕШЪН ПАК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Фешън Пак“ ЕООД, с БУЛСТАТ 112669587, с адрес: гр. София, ЖК Люлин, бл. 229, вх. В, ет. 5, ап. 94 против Решение № 13-38-97/06.10.2017г. на началник отдел МДТ при Община Пазарджик и Акт за установяване на задължения по декларация АУ 002265/30.09.2013г., издаден от Татяна Темнилова - старши инспектор към отдел МДТ при Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 857/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
84 Административно дело No 866/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Г.З.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.З.Ш. ***, Заповед № 17-1006-000754/19.10.2017 г., издадена от началник група към ОД МВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“, с която е приложена ПАМ на Г.З.Ш. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Г.З.Ш. *** разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
85 Административно наказателно дело (К) No 870/2017, X състав Други по ЗАНН МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ И.М. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №136 от 28.09.2017г., постановено по а.н.дело №175 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. в частта с която е отменено Наказателно постановление № 233 от 27.03.2017 г. на Началника на Митница Пловдив, съответно в частта с която на Илия Георгиев Мирчев от с. Дорково, общ. Ракитово, ул. „Деспот Слав“, № 60, в качеството му на едноличен търговец с фирма „ Илия Мирчев“, ЕИК 825129434, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“, № 61, на основание чл. 123, ал.2 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000,00лв. и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗДАС е наложено административно наказание „лишаване от право да извършва търговска дейност“ за срок от един месец в търговски обект – магазин, намиращ се в с. Дорково, общ. Ракитово, ул. „Цепина“, № 46 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
86 Административно наказателно дело (К) No 871/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ю.Л.У. ГРУПА КЪМ РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.12.2017г.
Оставя в сила Решение № 149 от 10.10.2017 г., постановено по нахд № 198/2017 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0367-002227/16.01.2017 г., издадено от началник Група в РУП Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 150 от ЗДвП на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от същия закон на Ю.Л.У. е наложена глоба в размер на 300 лева и за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 179, ал. 2 от същия закон му е наложена глоба в размер на 200 лева. Решението е окончателно.
87 Административно наказателно дело (К) No 872/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Р.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/04.10.2017г., постановено по АНД № 368/2017 г., по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
88 Административно наказателно дело (К) No 877/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Н.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 448 от 03.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 638/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, в обжалваната му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
89 Административно наказателно дело (К) No 878/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ Д.-5.-С.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 457 от 06.10.2017 г., постановено по АНД № 1107/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
90 Административно наказателно дело (К) No 887/2017, XI състав Други по ЗАНН Т.П.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.12.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 470/11.10.2017 г., постановено по НАХД № 1197, по описа за 2017 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
91 Административно дело No 889/2017, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ М.Ц.У.,
О.М.И.
ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ ГР. РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ц.У. и О.М.И.,***, против Решение № 6430/18.07.1993 г. на Поземлена комисия гр. Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 889/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Велинград по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
92 Административно дело No 897/2017, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.З.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.12.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 897 /2017 г. към адм. дело № № 383/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване.
93 Частно админист. наказателно дело (К) No 898/2017, X състав Частни КАНД и КАД С.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 10.10.2017год. постановено по а.н.дело №1810 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. с което производството по делото е пракратено. ВРЪЩА делото на Пазарджишки районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на указанията дадени в настоящото определение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
94 Административно наказателно дело (К) No 901/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 30.10.2017 г., постановено по а.н.дело №159 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
95 Частно админист. наказателно дело (К) No 902/2017, XI състав Частни КАНД и КАД А.Я.К. РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.12.2017г.
Отменя и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Определение № 156/26.10.2017 г., постановено по НАХД № 521 по описа за 2017 г. на Районен съд Велинград. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
96 Административно наказателно дело (К) No 906/2017, X състав ЗАНН: НАП ИВЕНД ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 151 от 12.10.2017 г., постановено по а.н.дело №295 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
97 Административно дело No 930/2017, I състав КСО Р.И.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.Ц. , с ЕГН ********** *** против Разпореждане №122-00-415-5 от 6.10.2017г. и разпореждане № 122-00-415-8/20.10.2017г. издадени от Ръководител на осигуряването за безработица – Яна Данаилова. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 930/17г. по описа на Административен съд Пазарджик . ИЗПРАЩА жалбата на Р.И.Ц. , с ЕГН ********** *** против Разпореждане №122-00-415-5 от 6.10.2017г. и разпореждане № 122-00-415-8/20.10.2017г. издадени от Ръководител на осигуряването за безработица – Яна Данаилова, ведно с административната преписка по издаването на оспорения административен акт и всички приложения към нея, по подведомственост на Директора на ТП на НОИ МПазарджик за произнасяне по реда на чл. 117 от КСО. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаване му на страните и административния орган на когото е изпратена преписката.
98 Частно административно дело No 960/2017, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.В.Р. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР АСЕН САШОВ ГЕШЕВ НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Разпореждане от 6.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.В.Р., ЕГН **********,***, подадена чрез адвокат У.,***3, против незаконосъобразни действия на длъжностно лице, а именно незаконно задържане на СУМПС от главен инспектор Асен Сашов Гешев, началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. Разпореждането ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл. 254 от АПК, в 3-дневен срок, считано от съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
99 Административно дело No 964/2017, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К.,*** срещу налагане на дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 964 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г. ИЗПРАЩА жалбата на Т.Т.К.,*** срещу налагане на дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия на Началник Затвора Пазарджик за осъществяване на процедурата по чл. 111, ал. 2 от ЗИНЗС. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
100 Административно дело No 970/2017, VI състав Закон за движението по пътищата М.И.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 970 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 година. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
101 Административно дело No 986/2017, V състав Изборен кодекс Л.Н.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 216 от 23.11.2017 г. на Общинска избирателна комисия гр. Септември, с което на Л.Н.В. са прекратени предсрочно правомощията като общински съветник в община Септември, обезсилено е издаденото му удостоверение, че е избран за такъв и е обявен за избран за общински съветник в община Септември следващият в листата на ПП ГЕРБ Й.А.К.. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия гр. Септември да заплати на Л.Н.В. разноски по делото в размер на 700 /седемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България в в 7-дневен срок от обявяването му.
102 Административно дело No 991/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.Б.Г. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Б.Г. ***, с посочен съдебен адрес ***, адв. В.С.С., против Заповед № Л-5145/21.11.2017 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 991/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 944 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.