Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 378/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.11.2018г.
Отменя Заповед № 15/09.05.2017 г., издадена от кмета на община Септември, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на улица с осови точки 19-38а, 39-38а-38-38б-38в. в кв. 9 по плана на Варварски минерални бани. Осъжда община Септември да заплати на А.К.Л. разноски по делото в размер на 2 047,40 лв. /две хиляди и четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
2 Административно дело No 893/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.11.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа на кмета на община Велинград да издаде заповед за допускане изменение на ПУП, по реда на чл. 135, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, обективиран в писмо изх. № 94-00/6944 от 02.11.2017 г. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Велинград за произнасяне по Заявление вх. № 94-00/6944 от 19.10.2018 г., със задължителни указания, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА кмета на община Велинград, да заплати от бюджета на Община Велинград, на П.В.Т. ***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
3 Административно дело No 95/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КАМЕЛИЯ-БАТАК ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Камелия – Батак“ЕООД с ЕИК 202374995 , със седалище и адрес на управление гр.Батак, к.к.“Цигов чарк“, ж.к.м. „Еньов камък“, хотел „Ла Каза“ представлявано от Любен П. – управител, чрез адвокатско дружество „В. *** против Решение за налагане на финансова корекция №13/312/02801/3/01/04/01 , с изх.№ 01-2600/2941 от 27.09.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“. ОСЪЖДА „Камелия – Батак“ЕООД с ЕИК 202374995 , със седалище и адрес на управление гр.Батак, к.к.“Цигов чарк“, ж.к.м. „Еньов камък“, хотел „Ла Каза“ представлявано от Любен П. – управител да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сумата от 600 лева, представляващи съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 134/2018, IV състав ДОПК ГЛОБУС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Глобус“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, против Акт за установяване на задължения № АУ 002463/17.10.2017 г., издаден от старши инспектор в Сектор „Контрол“ към Отдел МДТ при Община Пазарджик, потвърден с Решение № 13-38-128/09.01.2018 г. на началника на Отдел МДТ към Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик. ОСЪЖДА „Глобус“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София – 1510, ул. „Резбарска“ № 5, да заплати в полза на Община Пазарджик направените разноски по делото в размер на 3837 /три хиляди осемстотин тридесет и седем/ лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
5 Административно дело No 138/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13/РД-09-56 от 12.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик за наложените санкции на „МБАЛ Пазарджик“ АД по т. 7, т. 8 и т. 24. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Пазарджик“ АД, ЕИК ***1, представлявана от своя изпълнителен директор д-р В. В., против Заповед № 13/РД-09-56 от 12.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик, в частта й за наложените санкции по т. 1, 2, 3, 4, 5. ОСТАВЯ без уважението искането за разноски, направено от страна на „МБАЛ Пазарджик“ АД. ОСТАВЯ без уважение искането за разноски, направено от страна на Директора на РЗОК – Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 200/2018, I състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №17-0367-000362/17.12.2017г., издадена от Началник група при ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград за налагане на принудителна административна мярка на А.Б.Ш. с ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР – Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от бюджета на ОДМВР на А.Б.Ш. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 630 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
7 Административно дело No 300/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Г.В.,
С.Б.Б.,
И.С.П.,
Г.А.К.,
М.П.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15/19.02.2018г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване и РУП на УПИ III-597,512,598, за жилищно строителство и магазини, в кв. 184 по плана на гр. Пазарджик.; с която с плана за регулация за сметка на УПИ III-597,512,598 УПИ III-597,512,598 се обособяват нови УПИ - УПИ III-512, УПИ Х-1499, УПИ -ХI598; с която с плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване с височина до 6м., като се запазват показателите по действащия план – зона Ц, - П застр. 80%, П озел. 20% и Кинт. 3.; с която работния устройствен план конкретизира с точни мерки и коти бъдещото застрояване в план и във височина, съгласно означенията на проекта. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Г.В., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.Б.Б., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на М.П.И., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Г.А.К., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на И.С.П., ЕГН **********, сумата от 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. Оставя без уважение искането на М.З.П., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на М.И.М., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на А.Ц.Ч., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на И.А.К., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на Г.Д.А., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на В.В.Р., за заплащане на разноски по производството. Оставя без уважение искането на Л.П.П., ЕГН **********, за заплащане на разноски по производството. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 394/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Т.Т.К. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик на датата 17.02.2016 г. и в периода от 23.02.2018 г. до 31.05.2018 г. Отхвърля до размера на равностойността на 250 000 евро над уважения размер 300 лв., предявения от Т.Т.К. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 250 000 евро, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвор – Пазарджик, осъществени по отношение на Т.Т.К. на датата 17.02.2016 г. и в периода от 23.02.2018 г. до 31.05.2018 г. Оставя без разглеждане исковата молба на Т.Т.К. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на равностойността на 250 000 евро против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение - датата 16.02.2016 г. и периода от 18.02.2016 г. до 22.2.2018 г. и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 424/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Ц.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Ц. Г.“, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Никола Вапцаров“ № 7, против Решение на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ № 13/311/01247/3/01/04/1, с изх. № 01-6500/4674 от 19.02.2018 г. за налагане на финансова корекция на едноличния търговец жалбоподател. ОСЪЖДА ЕТ „Ц. Г.“, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Никола Вапцаров“ № 7, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция гр. София, направените по делото разноски в размер на 750 лева (седемстотин и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 461/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация И.Р.И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №169 от 23.04.2018г. на Комисията за защита от дискриминация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването.
11 Административно дело No 533/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.Й.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Р.Й.К. 7-ми отряд, 701 килия 01 –ва група Затвора Пазарджик против ГД“Изпълнение на наказанията „- София с правно основание чл.284 ЗИНЗС и цена на иска 150 000 лева, за период 23.02.2000г. до 14.09.2018г.. Тъй като искът за лихва върху сумата от 150 000 лв. е акцесорен иск , той също ще следва да се отхвърли като неоснователен. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
12 Административно дело No 549/2018, III състав Закон за движението по пътищата Е.Г.К.П. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ- МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ "ЗВЕНО САМООХРАНА"-СИНЯ ЗОНА ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.К. – П. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, офис център 1, ет. 2, офис № 11 против принудителна административна мярка „Принудително преместване на МПС – лек автомобил „Тойота – Ярис“ с рег. № РА 5566 ВТ на 30.05.2018 г.“ наредено от Д.Г. – младши специалист „Звено самоохрана“ – Синя зона при Община Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
13 Административно дело No 553/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи А.А.Й. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСП. "ПК" ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ ЙОВКО КРЪСТЕВ ЙОВКОВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.А.Й., ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице с рег. № 310зз-45 от 18.03.2018 година, издадена от й Й. – младши инспектор при Районно управление - гр. Панагюрище. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 580/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Т.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на С.Т.С., ЕГН **********,*** против Заповед № Л-2135 от 10.05.2018 г. на Главния Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН), с която на основание чл. 13, ал. 2, т. 9 и чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 194, ал. 2, т. 4, чл. 197, ал. 1, т. 6 и чл. 203, ал. 1, т. 13 от ЗМВР, на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл. 226, ал. 1, т. 8 от ЗМВР, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 4 от ЗИНЗС е прекратено служебното му правоотношение. ОСЪЖДА С.Т.С., ЕГН **********,*** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по първоинстанционното производство в размер на 100 лева за юрисконсулство възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 582/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) М.А.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОЗО-8 от 01.06.2018 г. на Началника на Затвора Пазарджик с която е отказано на лишеният от свобода М.А.Х. да бъде преместен в Затворническо общежитие от открит тип към Затвора Пазарджик. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по искането на М.А.Х., при съблюдаване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване и протест.
16 Административно дело No 583/2018, I състав Закон за движението по пътищата А.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.И. *** против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1006-000240/30.04.2018г.издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор ПП Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
17 Административно дело No 609/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против чл. 7, ал. 1, т. 9 и чл. 12, ал. 5 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Стрелча /мандат 2015 – 2019г., приет с Решение № 2 от 16.11.2015 г. по Протокол № 2 от 16.11.2015г. от заседание на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 609 по описа за 2018 г. на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Община Стрелча да заплати на ОП Пазарджик сумата 20 /двадесет/ лева представляваща извършени разноски по производството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, от днес за присъстващата страна и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 23.11.2018г.
18 Административно дело No 629/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.З.А., с адрес: ***, против Заповед № 1024/11.05.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "постройка към съществуваща сграда“, попадащ УПИ VII-76, кв. 4 по плана на с. Хаджиево, община Пазарджик. ОСЪЖДА А.З.А., с адрес: ***, да заплати на община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
19 Административно дело No 666/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.И.С.,
Л.С.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-245/29.05.2018 г. на Кмета на Община Брацигово, с която е наредено да бъде освободено улично пространство на улица с о.т. 35-36 между квартали 9 и 14 по плана на с. Козарско, неправомерно заето от Л.С. – Видолова, собственик на УПИ ІІ – 261 в кв. 14 по плана на селото с нот. акт. № 39/08.03.1988 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № РД-245 от 29.05.2018 г. на Кмета на Община Брацигово, като ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
20 Административно дело No 671/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ГРУПОВА ПРАКТИКА Д-Р ХАРИЗАНОВИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.11.2018г.
Отхвърля жалбата на „Амбулатория за първична дентална помощ – групова практика – д-р Х.“ ООД против Заповед № 1512/13.07.2018 г. на кмета на община Пазарджик, издадена по заместване от заместник-кмета на общината. Осъжда „Амбулатория за първична дентална помощ – групова практика – д-р Х.“ ООД да заплати на община Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението е окончателно.
21 Административно дело No 680/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград, приета с Решение № 165 по Протокол № 5 от 31.05.2008 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 680 по описа за 2018 г. на АС Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на ОП Пазарджик сумата 20 /двадесет/ лева, представляваща извършени разноски по производството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, от днес за присъстващата страна и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 17.11.2018г.
22 Административно наказателно дело (К) No 689/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.М.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 277 от 31.05.2018 година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 334 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
23 Административно дело No 690/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0367-000265 от 15.07.2018г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.К., граждани на република Италия, продължително пребиваващ в Република България, Удостоверение № 75 на МВнР, с валидност от 06.07.2017г. до 03.06.2019г. е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № Y 1797372-М-Испания ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на Д.К., граждани на република Италия, продължително пребиваващ в Република България, Удостоверение № 75 на МВнР, с валидност от 06.07.2017г. до 03.06.2019г., сумата от 810,00лв. (осемстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството.
В законна сила на 24.11.2018г.
24 Административно дело No 692/2018, VI състав Закон за движението по пътищата А.Г.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.11.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на А.Г.Д. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0340-000154 от 14.07.2018 г. на началника на РУП Септември към ОДМВР – Пазарджик, с която е приложена ПАМ на А.Г.Д. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС с ДКН № РПА5348КА за срок от една година, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от една година на шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.Г.Д. сума в размер на 10 /десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
25 Административно наказателно дело (К) No 699/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Л. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Отменя Решение № 58 от 21.06.2018 г., постановено по нахд № 97/2018 г. по описа на Районен съд Панагюрище, като вместо това постановява: Отменя наказателно постановление № 18-0310-000190 от 14.03.2018 г., издадено от началника на РУП Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 3, предл. 1 от същия закон на И.М.Л. е наложена глоба в размер на 2 000 (две хиляди) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Решението е окончателно.
26 Административно наказателно дело (К) No 714/2018, XI състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН П.В.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288/08.06.2018г. по НАХД № 421/2018г. на Районен съд Пазарджик. Оставя без уважение искането на П.В.П. за присъждане на разноски по производството. Решението е окончателно.
27 Административно дело No 723/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.11.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********,*** сумата от 400,00лв.(четиристотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 337 по описа на Пещерският районен съд за 2017 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 21.03.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********,*** сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.11.2018г.
28 Административно дело No 724/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.11.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********,*** сумата от 400,00лв.(четиристотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 337 по описа на Пещерският районен съд за 2017 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 21.03.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски №50 да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********,*** сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 20.11.2018г.
29 Административно дело No 745/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на И.А.Ш., ЕГН : **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 2266 по описа на Пазарджишкия районен съд за 2017 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 21.07.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на И.А.Ш., ЕГН : **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 21.11.2018г.
30 Административно наказателно дело (К) No 749/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 326 от 29.06.2018г., постановено по а.н.дело №197 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. ВРЪЩА делото на същият съд, за ново разглеждане от друг съдебен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
31 Административно дело No 756/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Я. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. В.С. *** против Заповед за премахване на строеж № 1509/13.07.2018 г. на П.П. – Зам.-кмет на Община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 1439/02.07.2018 г. ОСЪЖДА В.Б.Я. с ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Пазарджик направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
32 Административно дело No 761/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Т.Д.С. ***, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 652/2018 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1818-000046/06.03.2018 г., издадено от началник сектор на РУ Пазарджик, при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.08.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Т.Д.С. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
33 Административно дело No 762/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Й.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на В.Й.Г. ***, сумата от 800 (осемстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 225/2018 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 1434/13 от 29.07.2013 г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.08.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на В.Й.Г. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
34 Административно дело No 763/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Й.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на В.Й.Г., ЕГН **********,*** сумата от 400,00лв. (четиристотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 226 по описа на Пазарджишки районен съд за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 06.06.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на В.Й.Г., ЕГН **********,*** сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
35 Административно наказателно дело (К) No 764/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.М.В. ГРУПА "КПДГПА" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Оставя в сила частта от Решение № 356 от 12.07.2018 г., постановено по нахд № 142/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с която е потвърдено наказателно постановление № 17-1006-002975 от 27.09.2017 г., издадено от началник Група КПДГПА Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 3, пр. 1 от същия закон, на Х.М.В. е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Решението е окончателно.
36 Административно дело No 765/2018, V състав Закон за движението по пътищата Л.Л.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Обявява нищожността на Заповед за прилагане на ПАМ № 17-5313-000122/26.12.2017 г. на полицейски инспектор в Група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик, с която на Л.Л.Д. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. Осъжда Група КПДГПА Пазарджик към ОДМВР Пазарджик да заплати на Л.Л.Д. разноски по делото в размер на 10 лв. представляващи платена държавна такса за образуване на делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
37 Административно дело No 766/2018, VI състав КСО И.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.П., ЕГН **********,***, срещу Решение №1012-12-83#1/26.07.2018г. на Директора на ТП на НОИ-Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №121-00-1878-1/22.06.2018г. на Ръководител на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Пазарджик, с което на г-жа И.Д.П. е отказано опускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54ж, ал. 1 и във връзка с чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
38 Административно дело No 768/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи В.П.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л3255 от 25.07.2018г., на старши комисар Васил Миладинов, временно преназначен на длъжността Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието, гр. София с която на държавен служител, старши комисар В.П.К., на длъжност Началник затвор ІІ категория гр. Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
39 Административно наказателно дело (К) No 771/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК И.Ц.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 345 от 10.07.2018 г., постановено по нахд № 833/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 18-0340-000448 от 05.04.2018 г., издадено от началника на РУП Септември към ОДМВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП на И.Ц.А., на основание чл. 180, ал. 2, т. 1, предложение 2 от същия закон е наложена глоба в размер на 100 лв. Решението е окончателно.
40 Административно дело No 775/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Н.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на П.Н.Х. обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по АНД № 701/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, при отмяната като незаконосъобразно на НП № 17-1006-005484 от 15.12.2017 г. издадено от началник Сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на П.Н.Х. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 11.09.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля иска на П.Н.Х. против Областна дирекция на МВР - София за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 07.08.2018 г. до 10.09.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на П.Н.Х. разноски по делото в размер на 307,08 лв. /триста и седем лева и осем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно наказателно дело (К) No 778/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Отменя частта от Решение № 66 от 24.07.2018 г., постановено по нахд № 108/2018 г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е потвърдено наказателно постановление № 18-0310-000259 от 27.03.2018 г., издадено от началника на РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП на М.С.П., на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от същия закон е наложена глоба в размер на 3000 лв. Решението е окончателно.
42 Административно наказателно дело (К) No 781/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Р.А.Х. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 336/06.07.2018 г., постановено по АНД № 761 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик в обжалваната му част. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
43 Административно наказателно дело (К) No 785/2018, X състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК АНИКС 17 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №408 от 26.07.2018г., постановено по а.н.дело №671 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Георги Видев Считам, че мнозинството неправилно прие, че е допуснато нарушение в административнонаказателното производство, изразяващо се в невръчване на препис от акта на нарушителя. Съответно, доколкото според мен липсва такова нарушение следваше касационния съд да отмени първоинстанционното решение и да върне делото на районния съд за ново разглеждане по същество на законосъобразността на наказателното постановление. Правната уредба в глава трета, раздел II на ЗАНН безспорно навежда на посочения извод: Чл. 40, ал. 1 поставя изискването за съставяне на акта в присъствието на нарушителя. Чл. 43, ал. 1 посочва основното и нормално развитие на административнонаказателното производство, а именно изброява лицата, които следва да подпишат акта, като това са актосъставителя, поне един от свидетелите и нарушителя (присъстващ на съставянето), на който акта се предявява освен за поставяне на подпис, също и за запознаване със съдържанието и поемане на задължение за уведомяване при промяна на адреса. Чл. 43, ал. 2 изчерпателно и императивно урежда процедурата при отказ на нарушителя да подпише акта, т.е. в случая извън нормалното развитие на административнонаказателното производство, уредено в ал. 1. Съгласно тази разпоредба в този случай задължението на актосъставителя се изразява единствено в това да удостовери отказа чрез подписа на един свидетел, на който се отбелязва името и точния адрес. Разпоредбата изобщо не предвижда извършване на други действия от страна на актосъставителя и вменяването на задължение на същия да връчва препис от акта на нарушителя представлява незаконосъобразно допълване на закона във вреда на органите на административнонаказателното производство и съответно в полза на нарушителя. Тези изводи в пълна степен се потвърждават и от някои от следващите алинеи на чл. 43, както следва: Чл. 43. (4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава - на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване. Актът се предявява и подписва не по-късно от седем дни от получаването и се връща незабавно. (5) При подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване. Случаите на алинея 4 също са отклонение от основното развитие на процедурата, уредено в ал. 1. Това отклонение – изключение се отнася до случаите, при които актът е съставен в отсъствие на нарушителя. До такова изключение може да се стигне когато законът изрично допуска съставяне на АУАН в отсъствие на нарушителя или когато същият въпреки че е надлежно поканен не се яви за предявяване и подписване на акта и съответното поемане на задължение за уведомяване при промяна на адреса. Очевидно в този случай отново е възможен отказ на нарушителя да подпише акта, да се запознае със съдържанието и да поеме немаловажното задължение за уведомяване при промяна на адреса. От своя страна ал. 5 на чл. 43 е единствената разпоредба, въвеждаща задължение на актосъставителя за връчване на препис от акта. Безспорно и ясно разпоредбата свързва връчването на препис от акта на нарушителя (съответно удостоверявано с подписване на разписка) с подписването на акта от същия. Считам че е незаконосъобразно тази разпоредба да се тълкува в смисъл на създаваща общо задължение за връчване на акта, включително в случаите на отказ на нарушителя да подпише акта, да се запознае със съдържанието му и да уведоми наказващия орган при промяна на адреса. Граматическото, систематическото и логическото тълкуване на горепосочените разпоредби води до несъмнения извод, че законът не създава задължение на наказващия орган, нито съответстващото му право на нарушителя да се получава препис от акта в случай на отказ на последния да го подпише. Следователно в настоящия случай актосъставителят не само не е допуснал съществено нарушение в административнонаказателното производство. Напротив, той не е допуснал никакво нарушение, а точно е изпълнил предписанието на съответните норми на ЗАНН. Затова решението на съда, с което той е отменил наказателното постановление на това основание е незаконосъобразно и следваше да бъде отменено.
44 Административно наказателно дело (К) No 787/2018, X състав ЗАНН: НАП И.Н.Б. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №321 от 27.06.2018г., постановено по а.н.дело №872 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
45 Административно наказателно дело (К) No 789/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение №72/27.07.2018г., постановено по АНД № 103 по описа за 2018 год., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
46 Административно наказателно дело (К) No 795/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕВРОКОМЕРС-1 ЕАД
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 327 от 02.07.2018 г., постановено по нахд № 653/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е изменено наказателно постановление № 324051-F364772 от 08.03.2018 г., издадено от директора на Териториална дирекция на НАП Пловдив. Решението е окончателно.
47 Административно наказателно дело (К) No 800/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК В.И.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 53 от 19.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 80/2018 г. по описа на Районен съд - Панагюрище, с което е отменено наказателно постановление № 18-0310-000064/31.01.2018 г. на началник на Районно управление Панагюрище при ОД МВР - Пазарджик, с което на В.И.Д. за нарушение на чл. 150а, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр.1 от с.з., е наложено наказание "глоба" в размер на 100.00 /сто/ лева, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0310-000064/31.01.2018 г. на началник на Районно управление Панагюрище при ОД МВР - Пазарджик, с което на В.И.Д. за нарушение на чл.150а, ал.1 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от с.з., е наложено наказание "глоба" в размер на 100.00 /сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
48 Административно наказателно дело (К) No 804/2018, X състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ДЕМАР-2012 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №369 от 17.07.2018г., постановено по а.н.дело №671 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Георги Видев Считам, че мнозинството неправилно прие, че е допуснато нарушение в административнонаказателното производство, изразяващо се в невръчване на препис от акта на нарушителя. Съответно, доколкото според мен липсва такова нарушение следваше касационния съд да отмени първоинстанционното решение и да върне делото на районния съд за ново разглеждане по същество на законосъобразността на наказателното постановление. Правната уредба в глава трета, раздел II на ЗАНН безспорно навежда на посочения извод: Чл. 40, ал. 1 поставя изискването за съставяне на акта в присъствието на нарушителя. Чл. 43, ал. 1 посочва основното и нормално развитие на административнонаказателното производство, а именно изброява лицата, които следва да подпишат акта, като това са актосъставителя, поне един от свидетелите и нарушителя (присъстващ на съставянето), на който акта се предявява освен за поставяне на подпис, също и за запознаване със съдържанието и поемане на задължение за уведомяване при промяна на адреса. Чл. 43, ал. 2 изчерпателно и императивно урежда процедурата при отказ на нарушителя да подпише акта, т.е. в случая извън нормалното развитие на административнонаказателното производство, уредено в ал. 1. Съгласно тази разпоредба в този случай задължението на актосъставителя се изразява единствено в това да удостовери отказа чрез подписа на един свидетел, на който се отбелязва името и точния адрес. Разпоредбата изобщо не предвижда извършване на други действия от страна на актосъставителя и вменяването на задължение на същия да връчва препис от акта на нарушителя представлява незаконосъобразно допълване на закона във вреда на органите на административнонаказателното производство и съответно в полза на нарушителя. Тези изводи в пълна степен се потвърждават и от някои от следващите алинеи на чл. 43, както следва: Чл. 43. (4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава - на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване. Актът се предявява и подписва не по-късно от седем дни от получаването и се връща незабавно. (5) При подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване. Случаите на алинея 4 също са отклонение от основното развитие на процедурата, уредено в ал. 1. Това отклонение – изключение се отнася до случаите, при които актът е съставен в отсъствие на нарушителя. До такова изключение може да се стигне когато законът изрично допуска съставяне на АУАН в отсъствие на нарушителя или когато същият въпреки че е надлежно поканен не се яви за предявяване и подписване на акта и съответното поемане на задължение за уведомяване при промяна на адреса. Очевидно в този случай отново е възможен отказ на нарушителя да подпише акта, да се запознае със съдържанието и да поеме немаловажното задължение за уведомяване при промяна на адреса. От своя страна ал. 5 на чл. 43 е единствената разпоредба, въвеждаща задължение на актосъставителя за връчване на препис от акта. Безспорно и ясно разпоредбата свързва връчването на препис от акта на нарушителя (съответно удостоверявано с подписване на разписка) с подписването на акта от същия. Считам че е незаконосъобразно тази разпоредба да се тълкува в смисъл на създаваща общо задължение за връчване на акта, включително в случаите на отказ на нарушителя да подпише акта, да се запознае със съдържанието му и да уведоми наказващия орган при промяна на адреса. Граматическото, систематическото и логическото тълкуване на горепосочените разпоредби води до несъмнения извод, че законът не създава задължение на наказващия орган, нито съответстващото му право на нарушителя да се получава препис от акта в случай на отказ на последния да го подпише. Следователно в настоящия случай актосъставителят не само не е допуснал съществено нарушение в административнонаказателното производство. Напротив, той не е допуснал никакво нарушение, а точно е изпълнил предписанието на съответните норми на ЗАНН. Затова решението на съда, с което той е отменил наказателното постановление на това основание е незаконосъобразно и следваше да бъде отменено. Съдия:.................. /Георги Видев/
49 Административно дело No 808/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.В.К. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.11.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000151/19.05.2018 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, по отношение на М.В.К. ***, представляваща ПАМ по чл. 171, т. 2а, б. „б“ – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОСЪЖДА Началник Сектор към ОД на МВР, Сектор Пътна полиция Пазарджик да заплати от съответния бюджет на М.В.К. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 809/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Р.Т. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.11.2018г.
Отменя Заповед № 1945 от 16.08.2018 г. на заместник кмета на община Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж: " постройка-кухня", изпълнен в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 по КККР на град Пазарджик участващ в УПИ IV- жилищно строителство и магазини квартал 301 по плана на град Пазарджик, с административен адрес: улица "Места" № 24, собственост на община Пазарджик - частна общинска собственост и наследници на Радко Ризов Т..*** да заплати на Т.Р.Т. разноски по делото в размер на 310 лв./триста и десет лева /. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно наказателно дело (К) No 811/2018, X състав Други по ЗАНН И.В.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 83 от 15.08.2018 г., постановено по нахд № 174/2018 г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е потвърдено наказателно постановление № 3 от 19.01.2018 г., издадено от началника на РУП Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 3, б. „е“ от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, на основание чл. 184, ал. 1 от същия закон на И.В.С. е наложена глоба в размер на 500 лв. и отнемане на разрешителното за срок от 6 месеца. Решението е окончателно.
52 Административно дело No 813/2018, IV състав Закон за движението по пътищата И.Г.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.11.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000285 от 29.05.2018 г. на началник на група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик, по отношение на И.Г.Б. ***, представляваща ПАМ по чл. 171, т. 2а, б. „б“ – прекратяване на регистрацията на ППС лек автомобил „Опел Астра Стейшън вагон“ с рег. № РА6045КК, за срок от 10 (десет) месеца, като НАМАЛЯВА срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно наказателно дело (К) No 816/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДАНИКО ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 350 от 11.07.2018 г. постановено по н.а.х. дело № 798/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
54 Административно наказателно дело (К) No 817/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 414/27.07.2018 г., постановено по АНД № 438 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик в обжалваната му част. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
55 Административно наказателно дело (К) No 818/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ МУСКАТ ТП ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 403/25.07.2018 г., постановено по АНД № 384, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
56 Административно дело No 819/2018, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.Я.Н. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ Отказ рег. № 310000-5932/07.08.2018 г. на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик. ИЗПРАЩА делото като преписка на Началника на РУ - Панагюрище за ново произнасяне по заявлението на И.Я.Н. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик да заплати на И.Я.Н. сума в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно дело No 823/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Н.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.К., ЕГН ********** с адрес: ***, против Заповед № 18-1818-000031/08.08.2018 г. на началник сектор РУ Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно дело No 824/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ-34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1253 от 20.08.2018 г. на Кмета на Община Велинград, с която е отказано да се одобри изработването на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за УПИ VІІ, ХVІ и ХVІІІ, от квартал 107 по плана на гр. Велинград, по т. 1 от искането на „Прима Колор“ ЕООД, ЕИК 112618703, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“, № 2 и „Стиф-34“ ЕООД, ЕИК 201699950, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“, № 19, като : регулационната линия между имот 7393-общ и имоти 8135, 3800 и 3798 да мине по имотните граници, като новата линия на отредените УПИ VІІ-7393-общ. и УПИ ХVІ-3798, 3799, 3800, 3801 е показана в скицата проект. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по искането на „Прима Колор“ ЕООД, ЕИК 112618703, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“, № 2 и „Стиф-34“ ЕООД, ЕИК 201699950, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“, № 19, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Прима Колор“ ЕООД, ЕИК 112618703, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“, № 2, сумата от 650,00лв.(шестстотин и петдесет лв.) представляваща извършени от последното разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Стиф-34“ ЕООД, ЕИК 201699950, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“, № 19, сумата от 650,00лв.(шестстотин и петдесет лв.) представляваща извършени от последното разноски по производството - заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат.
59 Административно наказателно дело (К) No 825/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Л.В.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 385 от 20.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 803/2018 г. по описа на Районен съд - Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 15-1006-001623/18.06.2015 г. на началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Пазарджик, с което на Л.В.Д. за нарушение на чл. 139, ал. 5 от Закона за движението по пътищата и на основание чл.179, ал. 3, т.4 от с.з., е наложено наказание "глоба" в размер на 300.00 /триста/ лева, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от с.з., е наложено наказание "глоба" в размер на 10.00 /десет/ лева, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-1006-001623/18.06.2015 г. на началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Пазарджик, с което на Л.В.Д. за нарушение на чл. 139, ал. 5 от Закона за движението по пътищата и на основание чл.179, ал. 3, т.4 от с.з., е наложено наказание "глоба" в размер на 300.00 /триста/ лева, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от с.з., е наложено наказание "глоба" в размер на 10.00 /десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
60 Административно наказателно дело (К) No 826/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Е.Г.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 341 от 09.07.2018 г., постановено по нахд № 834/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 288930-F310010 от 26.09.2017 г., издадено от директора на офис Пазарджик към ТД на НАП Пловдив, с което за нарушение на чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО на Е.Г.Т., на основание чл. 264, ал. 1 от ЗКПО е наложена глоба в размер на 250 лв. Решението е окончателно.
61 Административно наказателно дело (К) No 828/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН ПЕТРОКОМ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 370/17.07.2018г. по АНД № 726/2018г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
62 Административно дело No 831/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.П.П. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.П. ***, Заповед № Л-3505/4 от 08.08.2018 год. на главния директор на ГДИН, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
63 Административно дело No 836/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.11.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - София да заплати на А.Г.Ш. обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по НАХД № 336/2017 на РС - Ихтиман, с влязлото в сила решение, по което е отменено НП № 16-1204-001818 от 31.08.2016 г. на началник Сектор «ПП» при ОД на МВР София. Осъжда Областна дирекция на МВР - София да заплати на А.Г.Ш. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 02.10.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля иска на А.Г.Ш. против Областна дирекция на МВР - София за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 11.09.2018 г. до 02.10.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на А.Г.Ш. разноски по делото в размер на 298,25 лв. /двеста деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
64 Административно наказателно дело (К) No 837/2018, X състав ЗАНН: НАП М И М -1 2016 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила решение №386/20.07.2018г., постановено по АНД № 517, по описа за 2018 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
65 Административно дело No 843/2018, III състав Закон за движението по пътищата Р.А.К. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.К. с ЕГН ********** *** против Заповед за налагане на ПАМ № 18-0367-000033 от 07.02.2018 г. на Началник група РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
66 Административно наказателно дело (К) No 845/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 377 от 18.07.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 641/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 846/2018, X състав ЗАНН: ДНСК РДНСК-ЮЦР ПЛОВДИВ П.В.П. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение №325/29.06.2018г., постановено по АНД № 422 по описа за 2018 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
68 Административно наказателно дело (К) No 850/2018, XI състав ЗАНН: НАП ЦЕЛЕВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 378/19.07.2018 г., постановено по АНД № 614, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
69 Административно наказателно дело (К) No 851/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 395 от 24.07.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 649/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
70 Административно наказателно дело (К) No 852/2018, X състав ЗАНН: НАП ЙОР ДАНИЕЛ-2002 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 419 от 14.08.2018 г., постановено по нахд № 815/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 322451-F330465 от 01.03.2018 г., издадено от заместник-директора на ТД на НАП Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ на „Йор Даниел-2003“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
71 Административно наказателно дело (К) No 854/2018, XI състав ЗАНН: КЗП ЛЕКОВИТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129/17.07.2018г. по НАХД № 40/2018г. Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
72 Административно наказателно дело (К) No 856/2018, XI състав Други по ЗАНН И.Н.Д. ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 133 от 19.07.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 208/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
73 Административно наказателно дело (К) No 857/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК ЕТ К.Б. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 131 от 17.07.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 177/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград, като вместо това постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 125 от 23.03.2018 г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, с което на ЕТ „Кемал Бозов“, ЕИК 112050948, със седалище и адрес на управление с. Лозево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 1, представлявано от Кемал Салихов Бозев за нарушение на чл. 148, ал. 12 от Закона за горите, на основание чл. 270, ал. 1 и чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
74 Административно наказателно дело (К) No 860/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 87/25.07.2018г., постановено по АНД № 130/2018г. по описа на Районен съд Пещера, с което е изменено Наказателно постановление № 13-000890/14.11.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Изола Билдинг“ ЕООД, с ЕИК 202918906, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Сава Муткуров“ № 49, представлявано от управителя Георги Петров Димов, срещу Наказателно постановление № 13-000890/14.11.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на „Изола Билдинг“ ЕООД, с ЕИК 202918906, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Сава Муткуров“ № 49, представлявано от управителя Георги Петров Димов срещу Наказателно постановление № 13-000890/14.11.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. Решението е окончателно.
75 Административно наказателно дело (К) No 861/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” М.Г.Т. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 82/20.07.2018 г., постановено по нахд № 119 по описа на Районен съд Пещера за 2018, с което е потвърдено наказателно постановление № 1351 от 20.04.2018 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 60, ал. 2 от ЗАДС на основание чл.109, ал. 1 от същия закон на М.Г.Т. е наложена глоба в размер на 1000 лева, а за нарушение на чл. 126, т. 1 от ЗАДС ? е наложена глоба в размер на 5934,70 лева. Решението е окончателно.
76 Административно наказателно дело (К) No 862/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 86/25.07.2018 г., постановено по нахд № 128, по описа за 2018 год., с което Районен съд Пещера е изменил Наказателно постановление НП №13-000889 от 14.11.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което на „Изола билдинг" ЕООД, ЕИК 202918906, на основание чл.414 ал. 3 от КТ и за нарушение на чл.61, ал. 1 във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ на дружеството, в качеството на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. /две хиляди/ лева, като съдът е намалил наложената санкция на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението е окончателно.
77 Административно наказателно дело (К) No 865/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ИРУНЯ ТРАНС ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Отменя Решение № 65/24.07.2018 г., постановено по нахд № 78 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г., с което е отменено наказателно постановление № 13-000550 от 16.06.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, вместо което постановява: Изменя наказателно постановление № 13-000550 от 16.06.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 51 и 52 от ЗЗБУТ, чл. 2, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, както и на основание т. 9 от Приложението към Заповед № РД-01-681 на МТСП на „Ируня транс“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, като намалява размера на имуществената санкция от 2000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението е окончателно.
78 Административно наказателно дело (К) No 867/2018, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
Т.А.К.
Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.11.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло сила Наказателно постановление № 420/2018 г. от 17.08.2018 г. на началника на Митница Пловдив, с което на Т.А.К., на основание чл. 28, б. „а“ от ЗАНН не е наложено административно наказание „глоба“, като същата е предупредена, че при повторно нарушение на забраната на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС, ще й бъде наложено съответното административно наказание. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 420/2018 г. от 17.08.2018 г. на началника на Митница Пловдив, с което на Т.А.К., на основание чл. 28, б. „а“ от ЗАНН не е наложено административно наказание „глоба“, като същата е предупредена, че при повторно нарушение на забраната на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС, ще й бъде наложено съответното административно наказание. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
79 Административно наказателно дело (К) No 869/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.И.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 84/16.08.2018г. по АНД № 120/2018г. по описа на Районен съд - Панагюрище, с което е отменено НП № 11-01-552 от 30.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр.София, с което на Н.И.Б. за нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС - ДВ бр. 43 от 07.06.2016г.) му е наложено административно наказание, "глоба" в размер на 200 лева на основание чл. 32,ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 11-01-552 от 30.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр.София, с което на Н.И.Б. за нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС - ДВ бр. 43 от 07.06.2016г.) му е наложено административно наказание, "глоба" в размер на 200 лева на основание чл. 32, ал.1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
80 Административно дело No 872/2018, III състав ДОПК Г.И.Л. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.11.2018г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № АУ002681/16.11.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, в частта му по отношение на определените задължения за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2015 г. в размер на 115.37 лева /сто и петнадесет лева и тридесет и седем стотинки/ - ДНИ и лихви за забава – 62,96 лева /шестдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки/, както и в размер на 331,01 лева /триста тридесет и един лева и една стотинка/ - ТБО и лихви за забава в размер на 185.42 лева /сто и осемдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки/. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Л. с ЕГН ********** *** против акт за установяване на задължение по декларация № АУ002681/16.11.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, в останалата му част. ОСЪЖДА Решаващият орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик да заплати на Г.И.Л. с ЕГН ********** *** по компенсация направените по делото разноски в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
81 Административно наказателно дело (К) No 873/2018, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Т.Г.М. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 400/25.07.2018 г., постановено по АНД № 1031, по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО
82 Административно наказателно дело (К) No 874/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Л.Д. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 354 от 11.07.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 854/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
83 Административно дело No 882/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.С.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСП.РУСИ ТЕМЕЛКОВ РАЗУЗНАВАЧ СЕКТОР КП ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.И. ***3, със съдебен адрес ***, к. 5 против заповед за задържане на лице с рег. № 367/04.09.2018 г. издадена от инспектор – Р.Т., на длъжност разузнавач в сектор КП при РУ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
84 Административно дело No 883/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.Н.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.11.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 4948/20.09.2018 г., подадена от Р.Н.М.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 883/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
85 Административно дело No 886/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.11.2018г.
ОТМЕНЯ отказа на Главния архитект на община - Пазарджик да издаде Удостоверение за търпимост на строеж :“Пристройка към жилищна сграда-лятна кухня“ находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.465, съставляващ УПИ ХIV-8670 в кв.44по плана на гр.Пазарджик. ВРЪЩА делото като преписка на Главния архитект за ново произнасяне по искането, при съобразяване с мотивите на настоящето решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.С. с ЕГН ********** ***, против изричен отказ на гл.архитект на община Пазарджик от 30.08.2018г. за издаване на удостоверение за търпимост на строеж : „Навес-барбекю“ находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.465, съставляващ УПИ ХIV-8670 в кв.44по плана на гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
86 Административно дело No 887/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.А.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 431 от 17.08.2018 г. на Началника на Затвора гр. София, с която на лишения от свобода С.А.М., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик на основание чл. 122, ал. 2 от ЗИНЗС са отнети в полза на Фонд „Затворно дело“ 530 броя кутии цигари „Карелия 100“. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
87 Административно дело No 891/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 29.11.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Г.Г.К. обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 500 лв. /петстотин лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по по нахд № 249/2017 по описа на РС - Панагюрище и по канхд № 275/18 по описа на Адм. съд - Пазарджик, при отмяната като незаконосъобразно на НП № 17-0310-000934 от 10.11.2017 г. издадено от началника на РУП – Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Г.Г.К. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 500 лв., считано от 24.10.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 500 лв. Отхвърля иска на Г.Г.К. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 500 лв., за периода от 24.04.2018 г. до 23.10.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Г.Г.К. разноски по делото в размер на 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно дело No 893/2018, IV състав ДОПК Т.Д.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.11.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Д.В. *** против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 893/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
89 Административно наказателно дело (К) No 905/2018, XI състав ЗАНН: МВР К.Х.Ж. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 90/31.08.2018 г., постановено по АНД № 102, по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
90 Административно наказателно дело (К) No 906/2018, XI състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 82/15.08.2018 г., постановено по АНД № 173, по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
91 Административно наказателно дело (К) No 907/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.11.2018г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 87 от 17.08.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 85/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
92 Административно дело No 912/2018, III състав Закон за движението по пътищата Й.Г.Б. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г.Б. с ЕГН ********** ***, подадена чрез пълномощника адв. А. *** против Заповед за налагане на ПАМ № 18-0310-000172 от 09.06.2018 г. на Началник РУ Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г.Б. с ЕГН ********** ***, подадена чрез пълномощника адв. А. *** против Разпореждане за допускане на предварителното изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 18-0310-000172 от 09.06.2018 г. на Началник РУ Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 912/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУ Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на Й.Г.Б. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 320 лева /триста и двадесет/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
93 Административно дело No 917/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.И.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на И.И.М.,***, с посочен съдебен адрес ***, срещу Заповед № СЦР-1 от 13.09.2018 г. на и.д. Началник на затвора Пазарджик с която е продължено изтърпяването на наказанието, наложено му по ч.н.дело № 1878 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г., при условията на „специален режим“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 917 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
94 Административно дело No 918/2018, I състав ДОПК А.И.Я. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 20.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 918/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, като оставя без разглеждане подадената жалба като недопустима. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването за жалбоподателя и в 7-дневен срок за ответника от днес.
95 Частно админист. наказателно дело (К) No 924/2018, XI състав Частни КАНД и КАД ЛОДИС ИНВЕСТ ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ определение, постановено на 17.08.2018 г., по АНД № 1237 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик.. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
96 Административно дело No 926/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К. с ЕГН ********** против отказ на Началника на Затвора Пазарджик да премести лишен от свобода Лалов в друга килия. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 926/18г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.
В законна сила на 28.11.2018г.
97 Административно дело No 927/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Р.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ Исковите претенции, заявени от С.Р.Ч. ***, да бъде осъдена Областна Дирекция „Земеделие, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 3, ет.4, да заплати на ищеца обезщетение за претърпени имуществени вреди, представляващи сумите от 16,00лв., заплатена държавна такса и 600,00лв., заплатено адвокатско възнаграждение в производството по гр. дело № 28 по описа на Велинградски районен съд за 2016 г., като и обезщетение за забавено плащане на същите парични суми съразмерно на законната лихва за периода от влизане в сила на отменителното съдебно решение до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА С.Р.Ч. *** да заплати на Областна Дирекция „Земеделие, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 3, ет.4 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи извършени разноски по осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
98 Административно дело No 945/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 21.11.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 20 и т. 21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от Община Батак, приета с Решение № 207/22.02.2017 г. на Общински съвет –Батак, взето с Протокол № 16. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 945/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Батак да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, и 7-дневен срок от съобщаването му на неприсъстващите, с частна жалба пред Върховен административен съд.
99 Административно дело No 946/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.11.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредба за определянето и администрирането на местите такси и цени на услуги на територията на община Пещера, приета с Решение № 581/31.08.2010 г. на Общински съвет – Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 946/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура – Пазарджик да заплати на Общински съвет – Пещера направените разноски в съдебното производство за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес, с оглед присъствието на двете страни в производството, пред Върховния административен съд на Република България.
100 Частно админист. наказателно дело (К) No 953/2018, X състав Частни КАНД и КАД Е.МИРОЛИО ЕОД СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане №1726 от 30. 08.2018год. постановено по а.н.дело №1409 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. с което производството по делото е прекратено. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
101 Частно админист. наказателно дело (К) No 954/2018, X състав Частни КАНД и КАД С.Г.К. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.11.2018г.
Оставя в сила Определение № 424 от 07.09.2018 г., постановено по нахд № 1450, по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на С.Г.К. против Наказателно постановление № 18-0340-001027 от 29.06.2018 г., издадено от началника РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик и е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
102 Административно дело No 961/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.А.К.,
Е.Е.К.
НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПАЗАРДЖИК КЪМ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 1.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.К. и Е.Е.К. срещу Заповед № ДК-19-Пз-5 от 04.10.2018 г. на началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДВСК, ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 961/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за неявилите се страни пред ВАС.
В законна сила на 16.11.2018г.
103 Административно дело No 976/2018, I състав Закон за движението по пътищата М.Я.М. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Я.М. с ЕГН ********** *** чрез пълномощник адв.П.М. *** против ЗПАПАМ № 18-0310-000268/21.0-9.2018г. , издадена от Началник на РУ-Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 976 / 18г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.
104 Административно дело No 977/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.К.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.К. *** против Заповед №2265/01.10.2018г. издадена от Кмета на община Пазарджик . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 977/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 24.11.2018г.
105 Административно дело No 978/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.П.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА подадена от Д.П.П., ЕГН ********** исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 978/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
106 Административно дело No 1030/2018, V състав Закон за движението по пътищата Н.Ф.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СДВР, ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.11.2018г.
Повдига спор за подсъдност по административно дело № 1030/2018 г. между Административен съд – Пазарджик и Административен съд София-град. Изпраща делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Прекратява делото, като производство висящо пред Административен съд – Пазарджик. Препис от определението да се изпрати на страните.
107 Административно дело No 1042/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.11.2018г.
ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А.,*** да бъде задължен да прекрати действията си с които не допуска А. да се среща със защитника си в стаята предназначена за това, а го принуждава да се среща със същия в залата за свиждания, където има между лишения от свобода и защитника му преградно стъкло и разговорите се провеждат през слушалка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1042 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
108 Административно дело No 1043/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 416/06.11.2018 г. за налагане на дисциплинарно наказание, издадена от гл. инсп. Д. Д., действащ като началник на затвора, съгласно Заповед № 144/22.10.2018 г., с която на Д.Г.А. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия“ за срок от 14 денонощия. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС, решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
В законна сила на 21.11.2018г.
109 Административно дело No 1044/2018, IV състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София с правно основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1044/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пазарджик. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
110 Административно дело No 1061/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Т.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1061 от 2018 година, по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Варна. Определението не подлежи на обжалване.