Административен съд - Пазарджик
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.А.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.Ш. с ЕГН ********** *** чрез адв.Ц. против писмо с изх. № 94-00/9001 от 01.12.2016 г. на кмета на Община Велинград ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 1/17г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.
2 Административно дело No 268/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 22/04.04.2017г. на Главния архитект на Община Пазарджик, с която на основание чл. 99 от АПК е отменено Разрешение за строеж № 147/20.06.2016г., издадено в полза на Н.И.С., с предмет „Склад за керамични изделия“, находящ се в ПИ с идентификатор 55155.19.257, съставляващ УПИ Х-257, търговия и услуги, местност „Азмъка“, землището на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА главният архитект на Община Пазарджик да заплати от бюджета на община Пазарджик на Н.И.С., сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 333/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.С.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля жалбата на Б.С.Н. против Заповед № 152/11.04.2017 г. на кмета на община Велинград. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
4 Административно дело No 340/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.А.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.11.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000130/17.03.2017 г. на началник Група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която на С.А.Т. е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС за 11 месеца. Осъжда Група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик да заплати на С.А.Т. разноски по делото в размер на 160 (сто и шесдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
5 Административно дело No 341/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.В.Б. ИНСПЕКТОР ЦВЕТАН ТИХОМИРОВ ТОШЕВ - РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР 03, ОТДЕЛ 03 НА ДИРЕКЦИЯ ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ Н Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 7855зз-14/10.05.2017 г. на инспектор Ц. Т. Т.– разузнавач в сектор 03, отдел 03 на Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. ОСЪЖДА Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР да заплати на Б.В.Б. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
6 Административно дело No 348/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000069/14.04.2017 г. на началника на РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
7 Административно дело No 349/2017, VI състав Закон за движението по пътищата С.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000070/14.04.2017г. на началник РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище. ОСЪЖДА РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище да заплати на С.Д.П., сума в размер на 400лв. /четиристотин лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА РУП към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище да внесе по сметка на Административен съд Пазарджик, сума в размер на 20лв. /двадесет лева/, представляващи депозит за свидетел, които да бъдат изплатени на свидетеля И.К.И.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
8 Административно дело No 352/2017, III състав ДОПК СОМАТ АД РЕШАВАЩИЯ ОРГАН ПО ЧЛ.152, АЛ.2 ОТ ДОПК-ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА ДИРЕКЦИЯ "ОА" ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 2-91/19.01.2017 г., издаден от С.Г. на длъжност Звено „Местни приходи“, Главен експерт приходи в Община Батак, в частта му по отношение на определените задължения за такса битови отпадъци периода - 2014 г., 2015 г., и 2016 г. в размер на 8 309.63 лева. ОСЪЖДА Решаващият орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК – Е.В.М. на длъжност Директор на Дирекция „Обща администрация“ при Община Батак да заплати на „СОМАТ“ АД, ЕИК 831635144, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Самоковско шосе“ № 1, представлявано от В.И. направените по делото разноски в размер на 800 /осемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
9 Административно дело No 358/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.И.Т. КРАСИМИР РАЧЕВ - РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР 03 ОТДЕЛ 03 НА ДИРЕКЦИЯ ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ КЪМ МВР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 7855зз-13/10.05.2017 г. на Красимир Рачев, разузнавач в сектор 03, отдел 03, на Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
10 Административно дело No 360/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър СД"САТЕЛИТ-ПАНАГЮРИЩЕ-ВЕЛЕВ-КАЙМАКАНОВ-СЪДРУЖИЕ" НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение на комисия, назначена със заповед № РД-14-40/14.07.2011 г. на ИД на АГКК, обективирано в протокол от 27.07.2016 г. за отразяване на служебно изменение на КККР за ПИ с идентификатор 55302.121.61 в землището на гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба № 3. ИЗПРАЩА преписката на началника на Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография кадастър гр. Пазарджик да заплати на СД „Сателит-Панагюрище-В.-К.-Съдружие“, със седалище гр. Панагюрище и адрес на управление ул. „Орчо Войвода“ № 30, сумата от 650 (шестстотин и петдесет) лева, направени разноските по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
11 Административно дело No 369/2017, IV състав КСО Н.Т.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.Б. ***, подадена чрез адв. Л.Г., против Решение № 1054-12-6#1 от 28.04.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Т.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
12 Административно дело No 374/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.А.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Т.А.Т., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора-гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплати сума в размер на 15 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в Затвора в Пазарджик от 01.10.2016г. до 15.05.2017г., ведно със законната лихва от 11.10.2016г. до крайното изплащане. ОСЪЖДА Т.А.Т., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора-гр. Пазарджик да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
13 Административно дело No 406/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛТРЕЙД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.11.2017г.
Отменя определението, с което съдът е насрочил делото за разглеждане в открито заседание за 08.11.2017 г. от 14.30 ч. Оставя без разглеждане жалбата на „Елтрейд“ ООД против Заповед № 529/13.04.2017 г. на кмета на община Септември. Прекратява административно дело № 406, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 441/2017, VI състав Закон за движението по пътищата З.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000044/09.03.2017г. на началник група при ОДМВР-Пазарджик, Районно управление Велинград. ОСЪЖДА РУП – Велинград при ОД на МВР Пазарджик да заплати на З.Б.Б., с ЕГН **********, сумата в размер на 460лв. /четиристотин и шестдесет лева/, представляваща направени съдебни разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 445/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказ за издаване на документ – виза за строителство, обективиран в писмо с изх. № 94-В-28/06.06.2017г. на кмета на община Батак. ИЗПРАЩА административната преписка на Главния архитект на община Батак за произнасяне по Заявление № 94-В-28/29.05.2017г. и Заявление № 94-В-27/29.05.2017г. на В.С.Г., при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Батак, да заплати на В.С.Г. направените по делото разноски в размер на 760 (седемстотин и шестдесет) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
16 Административно дело No 452/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Г.Ф. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Ф. ***, подадена чрез пълномощника адв. Б.Б., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-92/23.03.2011 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР. ОСЪЖДА Р.Г.Ф. *** да заплати на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
17 Административно дело No 476/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.11.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.С.Д. против мълчалив отказ от 2007 година на кмета на община Стрелча за закупуване от жалбоподателя на общински имот УПИ VIII - 2490 в квартал 89 по плана град Стрелча по пазарни цени от 2007 г., както и против т. 3 от Решение № 526 от 31.07.2013 година на Общински съвет - Стрелча и прекратява адм.д. № 476, по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя П.С.Д.,*** и на Общински съвет Стрелча.
18 Административно дело No 488/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.З.Ш. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-11-ПЗ-3/09.06.2017г. на началника на РО“НСК“Пазарджик при РДНСК-ЮЦР с която е отменено разрешение за строеж №152/26.05.2017г. на „Гараж“ , строеж – пета категория, в урегулиран поземлен имот І-15, за търговия , монтаж и демонтаж на гуми за МПС, местност „Капаница“, землище нас.Мало Конаре, община Пазарджик, ПИ № 138015. ОСЪЖДА Началника на РО»НСК» при РДНСК ЮЦР ДА ЗАПЛАТИ на Г.З.Ш. ЕГН ********** разноски по делото в общ размер на 10 лева - държавна такса.
19 Административно наказателно дело (К) No 489/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ ЕЛИНОРД-МЕТАЛС ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 190 от 13.04.2017 г., постановено по нахд № 155/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е изменено наказателно постановление № 15/22.11.2016 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 от същия закон, на основание чл. 145, ал. 2 от същия закон на „Елинорд-Металс“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 30000 лева, която районният съд е намалил на 15 000 лв. Решението е окончателно.
20 Административно дело No 490/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРО ТРАНС - ЕМ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро Транс-ЕМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Седемнадесета“ № 3, представлявано от управителя Е. Н. Г., против Заповед № 1491/14.06.2017 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА „Агро Транс-ЕМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, ул. „Седемнадесета“ № 3, представлявано от управителя Е. Н. Г., да заплати в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
21 Административно дело No 513/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Х.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ,
Д.Г.Т.
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.Х.Г. ***, подадена чрез адв. Д., против Заповед № 1803/30.11.2016 г. на кмета на община Септември, с която е изменена Заповед № 1775/21.11.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 513/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на община Септември, да заплати от бюджета на Община Септември, на Х.Х.Г. ***, разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
22 Административно дело No 519/2017, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПМП-ГП МЕДИК-2000 ВЕЛИНГРАД ООД,
Д-Р ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АНТОНОВ
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АПМП-ГП Медик-2000 Велинград“ ООД с ЕИК 112506227, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. Съединение № 46, представлявано от д-р Х. А. М.против Заповед № 13/РД-09-981 от 21.09.2016 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, за налагане на санкция частично прекратяване на договора за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Г. В. А. с ЕГН ********** *** против Заповед № 13/РД-09-981 от 21.09.2016 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, за налагане на санкция частично прекратяване на договора за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. ОСЪЖДА „АПМП-ГП Медик-2000 Велинград“ ООД с ЕИК 112506227, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. Съединение № 46, представлявано от д-р Х. А. М.и д-р Г. В. А. с ЕГН ********** *** да заплатят солидарно в полза на РЗОК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
23 Административно дело No 526/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АЙ ИНВЕСТ ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.11.2017г.
ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ-НАП, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Дондуков“№52 да заплати на „АЙ ИНВЕСТ“ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Генерал Гурко“№10,вх.В, ет.5 ,представлявано от А.Б. , със съдебен адрес *** обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен акт – ревизионен акт № 21400120/18.02.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, отменен с Решение № 11305/28.10.2015 г., постановено по адм. дело № 2121/2015 г. по описа на ВАС, в размер на 2 928 000/ два милиона деветстотин двадесет и осем хиляди / лева, ведно с лихвата за забава за периода от 28.10.2015 г. до завеждане на иска на 11.07.2017 г. в размер на 506960.42/ петстотин и шест хиляди деветстотин и шестдесет лева и 42 ст./ лева, ведно със законната лихва върху сумата от 2 928 000 лева от предявяване на иска на 11.07.2017 г. до окончателното издължаване, като в останалата част до пълния размер на акцесорната претенция за обезщетение за забава от 377 625.82 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ-НАП, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Дондуков“№52 да заплати на „АЙ ИНВЕСТ“ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Генерал Гурко“№10,вх.В, ет.5 ,представлявано от А.Б. направените по делото разноски, съобразно уважената част на иска, в размер на 20 150 лева.
24 Административно дело No 530/2017, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Б.Б. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на П.Б.Б. с ЕГН ********** *** за защита срещу неоснователни бездействия на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
25 Административно дело No 541/2017, III състав Закон за движението по пътищата Н.Б.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ № 17-0367-000047 от 12.03.2017 г. на Началник група РУ Велинград към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
26 Административно дело No 546/2017, V състав КСО П.В.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.11.2017г.
Отменя Решение № 1012-12-54#1 от 20.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане № 2140-12-118/03.04.2017 г. на ръководителя по пенсионното осигуряване, с което на жалбоподателя е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по член 69 от КСО във връзка с § 50 от същия кодекс. Изпраща преписката на ръководителя по пенсионното осигуряване, което следва да се произнесе след влизане в сила на настоящото решение съобразно дадените в неговите мотиви задължителни указания. Осъжда ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на П.В.В. разноски по делото в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
27 Административно наказателно дело (К) No 561/2017, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Л.А.А. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 92 от 01.06.2017 г., постановено по нахд № 110, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 343/20.09.2016 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 12, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии на Л.А.А. е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
28 Административно дело No 570/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи С.М.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУП СЕПТЕМВРИ,
ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отделя от настоящото дело производството по предявения от С.М.Г. иск за неимуществени вреди против ОДМВР Пазарджик, в размер на 1000 лв., причинени му от твърдяното незаконосъобразно задържанe, постановено със Заповед за задържане на лице № 340зз-104/12.07.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември, като по същото да бъде образувано ново дело, което да бъде разпределено на същия съдия-докладчик. Отменя Заповед за задържане на лице № 340зз-104/12.07.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември. Решението в отменителната му част подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
29 Административно дело No 579/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Б.Б.,
В.Г.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля жалбата на Г.Б.Б. и В.Г.Б. против Заповед № 923/10.07.2017 г. на кмета на община Велинград. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
30 Административно дело No 581/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.11.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на С.Д.Ф. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 2346/2016 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 16-0340-000340/20.05.2016 г. на началника на РУ Септември, към ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.07.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик, да заплати на С.Д.Ф. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
31 Административно наказателно дело (К) No 589/2017, X състав ЗАНН: ИААА Н.Г.М. РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ГР.ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.11.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение№ 317/20.06.2017г.постановено по НАХД № 761/17г. в обжалваната част. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 33 – 0000052 от 24.04.2017г. на Началника на ОО „АА“ гр.Пазарджик, в частта, в която на Н.Г.М. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 2000 лв. на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.2 ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ,като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест
32 Административно наказателно дело (К) No 593/2017, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗАРЯ-2000 ЕАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 116/03.07.2017 г., постановено по НАХД № 178, по описа за 2017 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
33 Административно дело No 595/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.П.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №17-0310-000145, издадена от Началник РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, КАТО определя срок на наложената санкция – 8 месеца, т.е налага на И.П. Дюлгеров с ЕГН ********** *** санкция по чл.171,т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС „Ауди 80“ с ДК№РА2394ВН негова собственост - за срок от 8 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 599/2017, I състав Други дела по ЗОС и ЗДС Б.И.Е.,
Г.И.С.,
В.И.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.И.Е. с ЕГН ********** ***, Г.И.С. с ЕГН ********** *** и В.И.И. с ЕГН ********** *** против Заповед №РД 25-694 от 26.06.2017г. на Кмета на община Ракитово. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
35 Административно наказателно дело (К) No 610/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Х.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение№ 319/21.06.2017 г. постановено по НАХД № 568/17 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 16-1006-002141 от 03.10.2016г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик, в частта, в която на Т.Х.А. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП във връзка с чл.20 ал.1 от същия закон и глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.З от ЗДвП и на основание Наред¬ба № 1з - 2539 на МВР са отнети общо 12 точки като законосъобразно. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1006-002141 от 03.10.2016г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик, в частта, в която на Т.Х.А. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП във връзка с чл.20 ал.1 от същия закон и глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.З от ЗДвП и на основание Наред¬ба № 1з - 2539 на МВР са отнети общо 12 точки,като незаконосъобразно.
36 Административно дело No 618/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Л. ИВАН УЗУНОВ НА ДЛЪЖНОСТ МС ПРИ БМ ПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на принудителна административна мярка /репатриране на лек автомобил марка “Хюндай“ с рег. № РА 2272 КВ, собственост на В.С.Л. ***/ наложена на 07.08.2017 г. от И. Г. У.на длъжност младши специалист при Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик, по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи. ОСЪЖДА И. Г. У.на длъжност младши специалист в Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на В.С.Л. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
37 Административно дело No 620/2017, V състав Закон за семейни помощи за деца В.К.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.11.2017г.
Отменя отказ за изплащане на суми за минал период по чл. 8д от ЗСПД, обективиран в писмо изх. № 1303-94В-00-2929/16.06.2017 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик и Заповед № 1303-РД-01-0210/11.07.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик. Изпраща преписката по двата отменени акта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик за произнасяне съгласно мотивите на настоящето решение. Осъжда Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на В.К.С. разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
38 Административно наказателно дело (К) No 625/2017, X състав ЗАНН: ДИТ СТЕЛТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Отменя Решение № 326 от 28.06.2017 г., постановено по нахд № 788, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е изменено наказателно постановление № 13-000513/07.04.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. Отменя наказателно постановление№ 13-000513/07.04.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 128, т. 2 от КТ на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 1 от същия кодекс на „Стелт“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, която Районен съд Пазарджик е намалил на 1500 лв. Решението е окончателно.
39 Административно дело No 636/2017, III състав Закон за движението по пътищата СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ № 17-1006-000530/05.08.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
40 Административно наказателно дело (К) No 638/2017, X състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Т.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 118/04.07.2017г. постановено по анд № 259/17 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11001- 606 от 27.04.2017 година на Директора на АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ гр.СОФИЯ ,с което на К.Т.К., ЕГН **********, адрес: ***, пл. „Христо Ботев" № 6, с настояща месторабота Община Велинград на длъжност кмет, е наложена г л о б а в размер на 1000 / хиляда / лева, на основание чл. 32,ал.1,т.1 и чл. 35,ал.1 от Закон за държавната финансова инспекция ,за нарушение на разпоредбата на чл. 128 от Закон за публичните финанси във вр. с пар.1,т.22 от ДР на Закон за публичните финанси. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
41 Административно дело No 644/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д-Р ГАЛИНА ЯЧЕВА-ИППМП ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.11.2017г.
ОСЪЖДА Национална здравно осигурителна каса, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кричим“, № 1, да заплати на „Д-р Галина Янчева-ИППМП“ЕООД, ЕИК 202388977, със седалище и адрес на управление с. Црънча, обл. Пазарджик сумата от 180,00лв./сто и осемдесет лева/, представляваща имуществени вреди от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 1257 по описа на Пазарджишки районен съд за 2014 г., както и обезщетение за забавено плащане на сумата от 180,00лв./сто и осемдесет лева/, считано от 18.02.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национална здравно осигурителна каса, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кричим“, № 1, да заплати на „Д-р Галина Янчева-ИППМП“ЕООД, ЕИК 202388977, със седалище и адрес на управление с. Црънча, обл. Пазарджик, сумата от 350,00лв./триста и петдесет лв./, представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
42 Административно наказателно дело (К) No 645/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 335/03.07.2017г., постановено по АНД № 604/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
43 Административно наказателно дело (К) No 647/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ ХРИС ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 333 от 30.06.2017 г., постановено по АНД № 842/2017 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
44 Административно дело No 655/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.М.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.11.2017г.
Отменя Заповед № 367з-194/24.07.2017 г. на началника на РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с която на А.М.Б. в качеството му на държавен служител в Районно управление Велинград при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“. Осъжда РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.М.Б. разноски по делото в размер на 610 (шестотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
45 Административно дело No 662/2017, VI състав КСО П.К.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на П.К.Ц., ЕГН **********,***, против Решение № 1020-12-61-1/17.07.2017г. на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 32/23.05.2017г. на длъжностното лице по осигуряването, с което злополуката, станала с П.К.Ц., не се приема за трудова. ОТХВЪРЛЯ искането на оспорващия за присъждане на разноски по делото. ОСЪЖДА П.К.Ц., ЕГН **********,***, да заплати на ТП на НОИ Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
46 Административно дело No 664/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев, прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, с който е оспорена разпоредбата на чл. 54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 664 по описа за 2017 година на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок, който за протестиращата страна тече от днешното съдебно заседание, а за ответника– от получаване на съобщението за определението.
47 Административно дело No 668/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, приета с решение № 188/30.10.2008 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с Протокол № 18. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
48 Административно дело (К) No 670/2017, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Н.Т.М. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 28/21.03.2017 г., постановено по гр. д. № 538 по описа за 2015 г. на Районен съд Панагюрище. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Панагюрище, при спазване на указанията по тълкуването прилагането но закона, дадени в мотивите на решението. Решението е окончателно.
49 Административно дело No 673/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 44, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
50 Административно дело No 674/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стрелча, приета с решение № 149/27.11.2008 г. от Общински съвет Стрелча, изменена с решение № 186/22.05.2012 г., взето с протокол № 14 от Общински съвет Стрелча. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
51 Административно дело No 676/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.11.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на К.С.П. с постоянно пребиваване: гр. Пловдив, ж. к. Марица Гардънс 3, ет. 1, ап. 1, ЛНЧ **********, сумата от 1000 (хиляда) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по НАХД № 396/2012 г. и НАХД № 455/2012 г. по описа на Районен съд Велинград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.12.2012 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик, да заплати на К.С.П. с постоянно пребиваване: гр. Пловдив, ж. к. Марица Гардънс 3, ет. 1, ап. 1, ЛНЧ **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
52 Административно дело No 681/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 13, ал. 6, т. 2, чл. 34, чл. 35 от Наредба за собствеността, управлението, ползването, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Пещера, приета с решение № 264/30.01.2009 г. на Общински съвет Пещера. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част, с която са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2 и чл. 9, ал. 7 от Наредба за собствеността, управлението, ползването, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Пещера, приета с решение № 264/30.01.2009 г. на Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
53 Административно дело No 682/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ нормата на т.11 от Раздел Шести на Тарифата по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пещера, установяваща заплащане на такса в размер на 2% върху стойността на сделката при извършване на продажба, замяна или учредяване на вещни права, върху общински имот. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
54 Административно наказателно дело (К) No 683/2017, XI състав ЗАНН: Здравна инспекция ВКТВ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 от 04.07.2017 г. по НАХД № 249/2017 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено НП № 00038/изх. № 14 от 02.05.2017 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пазарджик, с което на „ВКТВ“ЕООД, с ЕИК 822106663, със седалище гр. Велинград, ул. „Акад. Иван Павлов“№ 1, представлявано от управителя Г. М., на основание чл.200, ал. 1, т. 34 от Закона за водите е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лева и на основание чл. 200, ал. 1, т. 36 от Закона за водите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10000 лева. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № 00038/изх. № 14 от 02.05.2017 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пазарджик, с което на „ВКТВ“ЕООД, с ЕИК 822106663, със седалище гр. Велинград, ул. „Акад. Иван Павлов“№ 1, представлявано от управителя Г. М., на основание чл.200, ал.1, т. 34 от Закона за водите е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лева и на основание чл. 200, ал. 1, т. 36 от Закона за водите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10000 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
55 Административно наказателно дело (К) No 686/2017, X състав ЗАНН: ДАМТН ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 359 от 07.07.2017 г., постановено по нахд № 540/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № КГ-2010/10.03.2017 г., издадено от заместник-председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което за нарушение на чл. 8, ал. 2 от ЗЧАВ във връзка с чл. 6, т. 1, Приложение № 1 НИКТГУРНТК на основание чл. 34, ал. 2, от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. Решението е окончателно.
56 Административно наказателно дело (К) No 687/2017, X състав ЗАНН: ДАМТН ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 325/26.06.2017г., постановено по АНД № 548/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
57 Административно дело No 692/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.С.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000547 от 27.07.2017 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция. ОСЪЖДА Сектор Пътна полиция към ОДМВР Пазарджик, да заплати на И.С.К. ***, сумата от 1010 (хиляда и десет) лева, представляващи разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
58 Административно дело No 699/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лесичово. ОСЪЖДА Общински съвет – Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
59 Административно наказателно дело (К) No 704/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ С.А.А. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 343 от 04.07.2017 година по н.а.х.д. № 355/17 година на Районен съд – Пазарджик с което е потвърдено НП №27 от 10.01.2017 г. на Директора на РИОСВ гр.Пазарджик, с което на С.А.А., ЕГН **********, съд.адрес *** - адв.Д.З.за нарушение на чл.166, т. от ЗООС и на основание чл.166, т.З във връзка с чл.165 от ЗООС е наложена ГЛОБА в размер на 2 000 лева. Вместо него постановява ОТМЕНЯ НП №27 от 10.01.2017 г. на Директора на РИОСВ гр.Пазарджик, с което на С.А.А., ЕГН **********, съд.адрес *** - адв.Д.З.за нарушение на чл.166, т. от ЗООС и на основание чл.166, т.З във връзка с чл.165 от ЗООС е наложена ГЛОБА в размер на 2 000 лева.
60 Административно дело No 708/2017, II състав КСО А.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-75 от 18.08.2017 г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт и потвърдените с него Разпореждане № О-12-000-00-00909475 от 12.03.2016г. ; Разпореждане № О-12-000-00-00909483 от 12.03.2016г. и Разпореждане № О-12-000-00-00927570 от 14.04.2016г., трите на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с които на А.А.П., ЕГН **********,*** е отказано опускане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност, поради общо заболяване по болнични листи №Е20154143184 от 06.01.2016 г. ; №Е20154062389 от 20.01.2016 г. и №Е20164762492 от 19.02.2016 г. ВРЪЩА преписката на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт за постановяване на законосъобразни административни актове, при спазване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
61 Административно наказателно дело (К) No 710/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК БИОЕН-2015 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 40/23. 06.2017 г., постановено по нахд № 21, по описа на Районен съд Пещера за 2017 г., с което е отменено наказателно постановление № 23/08.12.2016 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 8, ал. 2 от ЗЧАВ във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, б.“б“ от Закона за водите на основание чл. 200, ал. 1, т. 2, от същия закон на „Биоен - 2015“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева. Решението е окончателно.
62 Административно наказателно дело (К) No 714/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Г. ГРУПА КЪМ РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 131 от 01.08.2017 г., постановено по нахд № 328, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0367-001426/12.10.2016 г., издадено от началник група в РУП Велинград при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП на основание чл. 174, ал. 1 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 от същия закон му е наложена глоба в размер на 10 лева и за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от същия закон му е наложена глоба в размер на 10 лева. Решението е окончателно.
63 Административно дело No 719/2017, V състав ДОПК Х.В.А. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.11.2017г.
Отменя Акт за установяване на задължения № АУ001794/14.07.2017 г. в частта, касаеща задължения за данък върху МПС за 2015 г. в размер на 215,93 лева, от които 181,50 лева главница и 34,43 лева лихва и за 2016 г. в размер на 197,50 лева от които 181,50 лева главница и 16,00 лева лихва. Остава без разглеждане жалбата на Х.В.А. против Решение № 13-Х-7 от 17.08.2017 г. на началник отдел МДТ при община Пазарджик и прекратява делото в тази му част. Осъжда отдел МДТ при община Пазарджик да заплати на Х.В.А. разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
64 Административно дело No 724/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Х.К. СТАРШИ ИНСПЕКТОР МАТЕЙ ДОЙЧИНОВ ТОДОРЕЕВ-НАЧАЛНИК УЧАСТЪК СТРЕЛЧА КЪМ РУ ПАНАГЮРИЩЕ НА ОДМВР ПАЗ-К Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски орган № 310000-6817 от 17.08.2017 г. на старши инспектор Матей Дойчинов Т., на длъжност Началник участък Стрелча, към Районно управление Панагюрище на Областна дирекция на МВР, Пазарджик с което е наредено на Д.Х.К., в качеството й на главен юрисконсулт на „Булгармин инженеринг“ АД и „Вития Холдинг“ АД, да не възпрепятства действията на Иван Л. Колев, на длъжност синдик на „Булгар Минерали – Стрелча“ АД /в несъстоятелност/, ЕИК 200117532, по отношение на дейностите свързани с оценка от страна на Юлий Велев Кайряков, определен за оценител, съобразно протокол от 16.05.2017 г. от събрание на кредиторите на „Булгар Минерали – Стрелча“ АД /в несъстоятелност/, потвърден с Определение № 464 от 14.07.2017 г., постановено по търговско дело № 94 по описа на Пазарджишки окръжен съд за 2017г., по отношение на следните машини: магнитен сепаратор, валцова мелница, вибросито, сушилен барабан и челюстна трошачка, газова горелка, намиращи се в гр. Стрелча, ул. „Рудник Фелдшпати“, № 1, поземлен имот № 000680 по картата на възстановената собственост, местност „Радин дол“. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Д.Х.К., ЕГН: **********, с посочен съдебен адрес *** 1113, комплекс ЕСТЕ, ул. „Самоков“, № 28И „Ватия холдинг“ АД, сумата от 490,00лв./четиристотин и деветдесет лв./, представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Административно наказателно дело (К) No 726/2017, XI състав Други по ЗАНН С.А.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 380/20.07.2017 г., постановено по НАХД № 2640 по описа за 2016 г.. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
66 Административно наказателно дело (К) No 728/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.И.Р. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 393, постановено на 28.07.2017 г. по НАХД № 775, по описа за 2017 год. на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 729/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОДЕЛЕНИЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 344 от 04.07.2017 г., постановено по АНД № 484/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
68 Административно дело No 730/2017, III състав Закон за социално подпомагане А.А.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Р. с ЕГН ********** *** против Заповед № ЗСП/Д-РА-С/279-А/03.07.2017 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Септември, с която й е прекратена месечната помощ по чл. 9 от ППЗСП за периода от 01.06.2017 г. до 31.05.2019 г. ОСЪЖДА А.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Септември направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
69 Административно дело No 731/2017, III състав Закон за държавния служител А.Г.А. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПБЗН" ГР. ПАЗАРДЖИК КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПБЗН" НА МВР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.11.2017г.
ИЗПРАЩА АД 731/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на друг административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 731/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
70 Административно наказателно дело (К) No 732/2017, XI състав ЗАНН: РДГ Г.С.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 370 от 13.07.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 590/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
71 Административно наказателно дело (К) No 742/2017, X състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ В.С.М. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение№ 41/29.06.2017 г. постановено по НАХД № 79/17 г.,на РС Пещера, с което е отменено Наказателно постановление №080/10.10.2016 година издадено от Началник отдел "Рибарство и контрол" Южна България към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на В.С.М. с ЕГН-********** от с. Дрънча, Пазарджишка област, ул."Четиридесет и пета" № 6 е наложено административно наказание с "глоба" в размер на 400 лева за нарушение на чл. 66, ал. 3, вр. чл. 24, ал. 5 от ЗРА. Вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №080/10.10.2016 година издадено от Началник отдел "Рибарство и контрол" Южна България към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на В.С.М. с ЕГН-********** от с. Дрънча, Пазарджишка област, ул."Четиридесет и пета" № 6 е наложено административно наказание с "глоба" в размер на 400 лева за нарушение на чл. 66, ал. 3, вр. чл. 24, ал. 5 от ЗРА.
72 Административно наказателно дело (К) No 743/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ А.-1.-П.Е. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55 от 23.08.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 146/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
73 Административно наказателно дело (К) No 744/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪЛЯ искането на касатора, направено от процесуалния му представител - адвокат Б., за спиране на съдебното производство. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 174 от 06.04.2017 г., постановено по АНД № 2291/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
74 Административно дело No 747/2017, XI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ И.А.П. Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1869 от 30.08.2017 г., постановено от председателя на Административен съд Пазарджик по административно дело № 572 по описа на съда за 2017 г., с което съдът е наложил на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември глоба в размер на 200 лв. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
75 Административно дело No 748/2017, X състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ А.А.Р. Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Отменя Разпореждане № 1868 от 30.08.2017 г., постановено от председателя на Административен съд Пазарджик по административно дело № 573 по описа на съда за 2017 г., с което съдът е наложил на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември глоба в размер на 200 лв. Решението е окончателно.
76 Административно дело No 749/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КАБАКЧИЕВ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.11.2017г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - София, да заплати на „К.“ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя В. Г. К., с адрес: с. Говедаре, община Пазарджик, ул. „Двадесет и седма“ № 36, сумата от 600 /шестстотин/лева. представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 810/2014 год. по описа на Районен съд - Свиленград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.12.2014 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - София, да заплати на „К.“ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя В. Г. К., с адрес: с. Говедаре, община Пазарджик, ул. „Двадесет и седма“ № 36, направените по настоящото дело разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
77 Административно дело No 750/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕЛИНОРД-МЕТАЛС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.11.2017г.
Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Елинорд – Металс“ ЕООД обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 440 лв., за вредите причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 811/2014 г. по описа на РС - Свиленград, по което е постановено влязло в сила Решение № 156/28.10.2014 г., с което е отменено издаденото срещу „Елинорд – Металс“ ЕООД Наказателно постановление № 33-0000422, издадено на 12.09.2014 г. от директора на РД „Автомобилна администрация“ Пазарджик. Отхвърля предявения иск от „Елинорд – Металс“ ЕООД против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер над 440 лв. до претендирания размер 600 лв., за вредите причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 811/2014 г. по описа на РС - Свиленград, по което е постановено влязло в сила Решение № 156/28.10.2014 г., с което е отменено издаденото срещу „Елинорд – Металс“ ЕООД Наказателно постановление № 33-0000422, издадено на 12.09.2014 г. от директора на РД „Автомобилна администрация“ Пазарджик. Отхвърля предявения иск от „Елинорд – Металс“ ЕООД против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, за присъждане на лихва върху претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди в размер 600 лв., за вредите причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 811/2014 г. по описа на РС - Свиленград, по което е постановено влязло в сила Решение № 156/28.10.2014 г., с което е отменено издаденото срещу „Елинорд – Металс“ ЕООД Наказателно постановление № 33-0000422, издадено на 12.09.2014 г. от директора на РД „Автомобилна администрация“ Пазарджик. Осъжда РД „Автомобилна администрация“ Пазарджик да заплати на „Елинорд – Металс“ ЕООД разноски по делото в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
78 Административно наказателно дело (К) No 751/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.И.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 385/25.07.2017 г., постановено по НАХД № 1001 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
79 Административно наказателно дело (К) No 753/2017, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТАЙС-Р ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 401/03.08.2017г., постановено по НАХД № 1067/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик, в частта, с която са отменени Наказателни постановления № № 268131-F285941, 268132-F285938, 268187-F285904,268127-F285908, 268136-F285934, 268134-F285931, 268140-F285918,268137-F285917, 268099-F285501,268133-F285939, 268190-F285905, 268102-F285494, 268111-F285496, 268143-F285490, 268214-F285493,168177-F285911 и 268178-F285913, всички от дата 16.05.2017г., издадени от Директор Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив. Като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателни постановления № № 268131-F285941, 268132-F285938, 268187-F285904,268127-F285908, 268136-F285934, 268134-F285931, 268140-F285918,268137-F285917, 268099-F285501,268133-F285939, 268190-F285905, 268102-F285494, 268111-F285496, 268143-F285490, 268214-F285493,168177-F285911 и 268178-F285913, всички от дата 16.05.2017г., издадени от Директор Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
80 Административно дело No 754/2017, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Т.Т. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Т.Т. с ЕГН ********** *** против отказ за издаване на разрешения за дейности с ОБВВПИ с рег. № 315з-120/12.09.2017 г. на Началник РУ Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
81 Административно наказателно дело (К) No 764/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.В.З. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 397/02.08.2017 г., постановено по нахд № 641/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-5313-000827/20.01.2017 г., издадено от началник Сектор „Пътна полиция“ – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 179, ал. 2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева и за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 1 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от същия закон му е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
82 Административно наказателно дело (К) No 765/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.К.З. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.11.2017г.
Отменя решение № 54 от 23.08.2017 г., постановено по НАХД № 140/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. вместо него ПОСТАНОВЯВА: Отменя Наказателно постановление № 481/23.05.2017 г., издадено от Началник Митница гр. Пловдив, с което на С.К.З., ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 1000 лева, за това, че на 02.02.2017г. държи тютюневи изделия без български акцизен бандерол както следва : цигари марка „ROMAN“ 80мм, 12 бр. кутии по 20 къса, общо 240 бр. къса цигари, в нарушение на разпоредбата на чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАДС и са отнети стоките, предмет на нарушението, в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
83 Административно наказателно дело (К) No 766/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Р.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК-РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 07.07.2017 г., постановено по а.н.дело №97 по описа на Районен съд Пещера за 2017 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0315-000178 от 30.03.2017 г. на Началника на Районно управление Пещера към Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно с което на Д.Р.П.,***, за нарушение по чл. 150 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 177, ал. 1, т.2, предложение първо от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
84 Административно дело (К) No 771/2017, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ФЕРМА ОВИС ООД ОБЩИНА СТРЕЛЧА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 84 от 28.07.2017 г. по гр. дело № 210/2016 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище в частта с която е осъдено „Ферма Овис“ ООД с ЕИК 201796144, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Иван Симеонов“ № 2, представлявано от Д.Г.Ф. *** 80 (осемдесет) лева транспортни разходи. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84 от 28.07.2017 г. по гр. дело № 210/2016 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище в останалата му част. ОСЪЖДА „Ферма Овис“ ООД с ЕИК 201796144, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Иван Симеонов“ № 2, представлявано от Д.Г.Ф. *** направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно.
85 Административно наказателно дело (К) No 776/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” А.П.В. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 394 от 31.07.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 256/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
86 Административно наказателно дело (К) No 777/2017, XI състав Други по ЗАНН Н.К.Л. КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 381 от 20.07.2017 г., постановено по НАХД № 897, по описа за 2017 год. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
87 Административно дело No 781/2017, VI състав Закон за движението по пътищата В.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на В.С.Г., ЕГН **********, с адрес ***, подадена чрез адвокат С.Ч., с адрес ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000631 от 04.09.2017 г. на началника група в сектор“Пътна полиция“ към ОДМВР – Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т. 1 буква „б“ от ЗДвП- временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОТХВЪРЛЯ искането на оспорващия за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
88 Административно дело No 783/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 44г от Наредбата за определянето, администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище и т. 28 в частта „депозит“ от списъка с видовете услуги и цени за тях към нея, приета с Решение № 660/26.02.2003 г. на ОбС Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 783/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОбС Панагюрище ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ответника – от уведомяването му.
89 Административно дело No 786/2017, II състав Закон за движението по пътищата В.С.Т. НАЧАЛНИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0310-000195 от 22.07.2017г. на Началник Районно управление Панагюрище към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на основание чл. 171, т.1, б.“б“, спрямо В.С.Т., ЕГН ********** *** е наложена санкция – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от осемнадесет месеца и е иззето Свидетелство за управление на моторно превозно средство № 283207684. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на В.С.Т., ЕГН ********** *** сумата от 310,00лв./триста и десет лв./, представляваща, извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
90 Частно админист. наказателно дело (К) No 790/2017, X състав Частни КАНД и КАД М.Ц.У. ГРУПА В РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ определение №135/29.08.2017г. постановено по НАХД № 434/17г. по описа на РС Велинград , с което съдът е оставил жалбата на У. без разглеждане като недопустима, поради просрочие и е прекратил АНД № 434/17г. по описа на РС Велинград ВРЪЩА делото на същия състав на Велинградския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
91 Административно дело No 800/2017, I състав чл. 304 АПК С.М.Г. КМЕТ НА С.ЗЛОКУЧЕНЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 27.11.2017г.
НАЛАГА на Кмета на кметство с.Злокучене – Асен Методиев Беков глоба в размер на 1000лв.за неизпълнение на съдебно решение №340/04.07.2017г. постановено по адм.д.№285/17г. по описа на Административен съд Пазарджик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
92 Административно дело No 805/2017, II състав Закон за движението по пътищата В.Г.В. ЦОНКА ПРОДАНОВА НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000719 от 08.10.2017 г., издадена от Цонка Ганчева Проданова, на длъжност Началник група, Сектор „Пътна полиция“, Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо В.Г.В., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като са иззети два броя регистрационни табели РА2530ВР и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 00576153. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на В.Г.В., ЕГН **********,*** сумата от 610,00лв./шестстотин и десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
93 Административно дело No 819/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.11.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Г.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, подадена против Заповед № 444/20.10.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 819/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
94 Административно дело No 820/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Й.А.А., изтърпяващ, наказание в Затвора в гр. Пазарджик, жалба/исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 820/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
95 Административно дело (К) No 828/2017, XI състав Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.М.Г. ***, против Разпореждане № 1874 от 30.08.2017 г., по адм. дело № 571/2017 г. на Административен съд – Пазарджик, І състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 828/2017 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
96 Административно дело No 830/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.П. с ЕГН ********** *** против Заповед № 1006з-13 от 16.10.2017 г. на началник група „КПДГПА“ в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 830/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
97 Административно дело No 831/2017, VI състав Закон за интеграция на хората с увреждания З.Л.П. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на З.Л.П., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 831/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
98 Административно дело No 832/2017, III състав Изборен кодекс П.В.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.В.Т., ЕГН ********** *** против Решение № 215 от 13.10.2017 г. на Общинска избирателна комисия Септември, с което са прекратени предсрочно пълномощията му на кмет на Кметство Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.
99 Административно дело No 833/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.В. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Исковете, заявени от С.Д.В.,***, да бъде осъден Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, София, да му заплати на основание чл. 203 от АПК, общо сумата от 45581лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, като лишен от възможността да получи финансово подпомагане, от които по схемата за единно плащане, сума в размер на 32868,62лв., по плащанията на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони, сума в размер на 12 712,17лв., както и законната лихва върху сумата от 45 581,32лв., от деня на подаване на исковата молба, до пълното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 833 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд.
100 Административно дело No 847/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК 175203478, със седалище и адрес на управление гр. София 1336, Столична община, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, представлявано от Георги Кирилов Гегов против Заповед № ДК-10-ЮЦР-46/09.08.2017 г. на началника на РДНСК ЮЦР гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 847/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Материалите по адм. дело № 847/2017 г. следва да бъдат присъединени по адм. дело № 806/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес и на административния орган.
101 Административно дело No 858/2017, V състав Закон за движението по пътищата В.Й.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.11.2017г.
Отменя насроченото открито съдебно заседание за 06.12.2017 г. Оставя без разглеждане жалбата на В.Й.Д. против Заповед № 1006з-11/09.10.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик и прекратява адм.д. № 858 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
102 Административно дело No 864/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Ю.С.С.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.С.С.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 864/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
103 Административно наказателно дело (К) No 869/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Б.Б. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ определение № 1150/13.11.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.12.2017 г. от 11.00 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Б.Б. ***, подадена чрез адв. Г. *** против решение № 463 от 09.10.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1255/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 869/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
104 Административно дело No 874/2017, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 874 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд. След влизане в сила на определението, делото да се докладва по дело № 768/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик, ІV състав, за произнасяне от съдията докладчик.
105 Административно дело No 875/2017, V състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.11.2017г.
Повдига спор за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Районен съд Пазарджик и изпраща административно дело № 875 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. на смесен състав от представители на ВКС и ВАС за решаване на спора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
106 Административно дело No 894/2017, III състав Закон за опазване на околната среда ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 24.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Септември против Разрешително № 31610104/19.09.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 894/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес и на административния орган.
107 Административно дело No 910/2017, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Б.Б. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на П.Б.Б. с ЕГН ********** *** ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 910/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
108 Административно дело No 911/2017, V състав ДОПК Г.Л.А.,
Л.И.В.,
Н.И.Х.,
Х.И.Х.
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.11.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на Г.Л.А., Л.И.В., Н.И.Х. и Х.И.Х. с искане за прекратяване на изпълнително дело № 20178880400536 по описа на ЧСИ Георги Захариев с район на действие – ОС Пазарджик и прекратява адм.д. № 911 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Изпраща делото като преписка по подведомственост на ЧСИ Георги Захариев с район на действие – ОС Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите Г.Л.А., Л.И.В., Н.И.Х., Х.И.Х. и на ЧСИ Георги Захариев с район на действие – ОС Пазарджик.
109 Административно дело No 912/2017, II състав ДОПК Р.И.К. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.К., ЕГН **********,*** срещу Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 1867-2017-1 от 28.08.2017г., издаден от Милена Иванова Лулина, на длъжност старши инспектор в отдел „Местни приходи“ към Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 912 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017г. ИЗПРАЩА преписката на Началник Отдел „Местни приходи“ при Община Велинград за произнасяне по Жалба № 94-00-/6613 от 04.10.2017 г., заявена от Р.И.К.. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
110 Административно дело No 921/2017, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Щ.Г.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 24.11.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на Щ.Г.Т. против Заповед № 03-РД/3553 от 27.09.2017 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и прекратява адм.д. № 921 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 873/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г., с оглед евентуалното му послужване по същото.