Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 76/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОТМЕНЯ по отношение на Т.А.Х., ЕГН **********,***, Заповед № 02 от 02.01.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОбС е наредено от Т.А.Х., ЕГН ********** да се изземе, държаният без правно основание, имот – частна общинска собственост, състоящ се от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, вкопано мазе под цялата сграда с площ от 69,00м?, находящ се на адрес : гр. Пазарджик, ул. „Йордан Ненов“, № 10, актуван с Акт общинска собственост №3940 от 08.08.2014г. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Т.А.Х., ЕГН **********,***, сумата от 910,97лв.(деветстотин и десет лв. и деветдесет и седем ст.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 79/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 19.10.2018г.
НАРЕЖДА на Началника на Затвора Пазарджик, да бъдат прекратени, безусловно действията по преустановяване на трудовата дейност и преместването на лишеният от свобода Т.Т.К. от ІХ отделение в VІІ отделение на затвора. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Препис от разпореждането да се връчи незабавно на Началник Затвора Пазарджик и на жалбоподателя. Разпореждането подлежи на обжалване от Началник затвора Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му.
3 Административно дело No 175/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.Г.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.Г.М. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София с правно основание чл.284 ЗИНЗС и цена на иска 10 000 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
4 Административно дело No 246/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ",
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Отхвърля жалбата на Община Лесичово, с която се иска обявяване нищожността на Уведомително писмо № ПК 7/3526,3533 с изх. № 02-0800/265 от 05.11.2015 г. на ДФЗ – РА, Централно управление, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Оставя без разглеждане жалбата на Община Лесичово, с която се иска отмяната като незаконосъобразно на Уведомително писмо № ПК 7/3526,3533 с изх. № 02-0800/265 от 05.11.2015 г. на ДФЗ – РА, Централно управление, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и прекратява делото в тази му част. Оставя без разглеждане жалбата на Община Лесичово против Уведомително писмо за одобрение № 1230/321 с изх. № 01-0800/1124 от 03.02.2016 г., издадено от заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като се прави искане за прогласяване на акта за нищожен или алтернативно – за отмяната му, като незаконосъобразен и прекратява делото в тази му част. Осъжда Община Лесичово да заплати на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. Осъжда Община Лесичово да заплати на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 263/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Б.Б.Х. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение на НЕЛК № 0050/05.02.2018 г. на НЕЛК, Специализиран състав по очни болести, с което е отменено Експертно решение № 4234/20.11.2017 г. на Втори състав на ТЕЛК при „МБАЛ Пазарджик“ АД. ИЗПРАЩА преписката на Национална експертна лекарска комисия София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия София да заплати на Б.Б.Х., ЕГН **********, разноски по производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 290/2018, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 5 от 06.01.2004г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрено „….Попълване на кадастъра с верните имотни граници на поземлен имот с пл. № 417, квартал 35, като от него и от имот пл. № 312 образуват нов имот пл. № 1022-общински в кв.35 по кадастралния план на с. Сърница…“ ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на Ахмет С.М., ЕГН **********,***, сумата от 910,00лв.(деветстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 293/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.10.2018г.
Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Министерство на правосъдието за периода 24.06.2006 г. – 01.06.2009 г. в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 24.06.2006 г. до окончателното погасяване на задължението, като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково и Затвор Стара Загора, които не са му осигурили ежедневна физическа или спортна активност. Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за периода 01.06.2009 г. – до 16.03.2018 г. (датата на завеждането на исковата молба в съда) в размер на 40 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 01.06.2009 г. до окончателното погасяване на задължението, като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му осигурили ежедневна физическа или спортна активност. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Министерство на правосъдието разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 297/2018, II състав КСО И.А.Ю. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.А.Ю., ЕГН **********,***, срещу Решение №1012-12-16#1 от 23.02.2018 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ, Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №2140-12-432 от 31.10.2017г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване в Териториално поделение на НОИ Пазарджик, съответно с което на И.А.Ю. е отказано да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
9 Административно дело No 303/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 4.10.2018г.
Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Министерство на правосъдието за периода 24.06.2006 г. – 01.06.2009 г. в размер на 10 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 24.06.2006 г., като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково, Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му е осигурили никакви културни и информационни мероприятия. Отхвърля иска за неимуществени вреди на лишения от свобода Н.Н. Азис против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за периода 01.06.2009 г. – до 20.03.2018 г. (датата на завеждането на исковата молба в съда) в размер на 40 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 01.06.2009 г., като твърденията са, че вредите представляват нечовешко и унизително отношение към него и са му причинени от администрациите на Арест Хасково, Затвор Стара Загора, Затвор Пловдив и Затвор Пазарджик, които не са му е осигурили никакви културни и информационни мероприятия. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Министерство на правосъдието разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Осъжда лишения от свобода Н.Н. Азис да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 331/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.Д.И., лишен от свобода и изтърпяващ наказанието си първоначално в ОЗ- Пазарджик , а по настоящем в ОЗ – Стара Загора, чрез адв.В.С., против Министерство на правосъдието за периода 01.01.1997г. до 01.06.2009г. за сума в размер на 10 000лв. и срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София и МП за периода 01.06.2009г. до 01.01.2019 г.с правно основание чл.284 ЗИНЗС и цена на иска 10 000 лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
11 Административно дело No 343/2018, III състав КСО Г.Т.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1019-12-165#1/12.02.2018 на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ЕГН № 2140-12-2 от 03.01.2018 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Г.Т.З. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 610 (шестстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
12 Административно дело No 361/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.10.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания № 02-130-6500/1421 от 02.02.2018г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в частта с която спрямо К.П.П., ЕГН ********** ***, по Заявление за подпомагане от 15.06.2015г. за кампания 2015г. с УИН 13/130715/83835 и УРН 588063, по Схема за обвързано подпомагане за плодове е отказано изпащане на субсидия и са наложени санкции за бъдещ период в размер на 1937,96лв. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на К.П.П., ЕГН ********** ***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
13 Административно дело No 409/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.Д.Т. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 40 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 436/2018, I състав Закон за движението по пътищата С.Д.П. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на на С.Д.П. с ЕГН ********** *** чрез адв.В. САК против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000126/08.04.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.10.2018г.
15 Административно дело No 440/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.П. *** против Заповед № 255/13.04.2018 г. на кмета на Община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 440/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна.
В законна сила на 12.10.2018г.
16 Административно дело No 451/2018, IV състав Закон за движението по пътищата К.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18-0367-000032/07.02.2018 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, по отношение на К.Г.К. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 (единадесет) месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Осъжда началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград да заплати от съответния бюджет на К.Г.К. ***, разноски по производството в размер на 305 (триста и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 452/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1006-000224 от 23.04.2018г., издадена от Асен Сашев Гешев, на длъжност Началник Сектор „Пътна полиция“ в Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.К.К., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на пътно превозно средство мотопед „Джилера-Рънър 50“, с рег. № РА0239Р за срок от десет месеца, като са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007562134 и един брой регистрационна табела на мотопед РА0239Р, съобразно допуснатата конкретизация на жалбата в съдебно заседание на 01.06.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на Д.К.К., ЕГН **********,***, сумата от 490,00лв. (четиристотин и деветдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
18 Административно дело No 480/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Н.Х.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Н.Х. К., с адрес: ***, чрез валидно упълномощен адвокат Ж.Ч., против Заповед № 18-0315-000022/15.03.2018 г. на началник РУП Пещера към ОДМВР Пазарджик, с която е наложена ПАМ по чл. 171, т. 1 буква „б“ от ЗДвП - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
19 Административно дело No 482/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи К.В.Р. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з – 195 от 19.04.2018 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик, на К.В.Р. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
20 Административно дело No 483/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.М. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Агенция Митници, представлявана от своя директор, да заплати на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434, обезщетение в размер на 800 (осемстотин) лева, представляващи разноски по АНД № 175/2017 г. на Районен съд Велинград и КАНД № 870/2017 година на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 233/27.03.2017 г. на началник на Митница Пловдив, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.05.2018 г./датата на завеждане на исковата молба/до окончателното й изплащане. ОТХВЪЛЯ иска на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434 срещу Агенция Митници, представлявана от своя директор, за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 194,28 лв., представляващо лихвата, за периода от датата на превеждане на сумата от 2000 лева депозит, съответстваща на наложената имуществена санкция на търговеца, на 06.04.2017г., до датата на връщане на същата на 20.03.2018г. ОТХВЪЛЯ иска на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434 срещу Агенция Митници, представлявана от своя директор, за заплащане на законна лихва върху присъдената сума, от влизане в сила на решението, с което е отменено наказателното постановление /09.11.2017г./ до завеждане на исковата молба /16.05.2018г./ . ОСЪЖДА Агенция Митници, представлявана от своя директор, да заплати на ЕТ „И.М.“, ЕИК 825129434, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
21 Административно дело No 495/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.10.2018г.
На основание чл. 159, т. 3 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадения протест от ОП Пазарджик, против чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата за собственост на Община Пазарджик на търговските дружества приети с Решение № 4 от 07.02.2008 г. на ОбС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА АД № 495/2018 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда не е окончателно, то подлежи на протест и на жалба в 7-дневен срок пред ВАС. Съдът счита, че своевременно е направено искането за присъждане на разноски в размер на 20 лева, направени от страна на ОП Пазарджик за обнародване на съобщение в ДВ, с оглед на което ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА ОбС Пазарджик да заплати на ОП Пазарджик сума в размер на 20 лева, представляваща разноски по настоящето производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
22 Административно дело No 501/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на С.И.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 14.05.2014 г. до 18.06.2014 г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която настоящето решение стане окончателно. Отхвърля до размера 5 000 лв. над уважения размер 300 лв., предявените от С.И.Д. искове против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 21.01.2018 г. (датата на завеждане на исковата молба) до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Арест – Пазарджик, осъществени по отношение на С.И.Д. в периода от 14.05.2014 г. до 18.06.2014 г. Оставя без разглеждане исковата молба на С.И.Д. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение от 19.06.2014 г. до 05.06.2018 г., ведно със законната лихва от 21.01.2018 г. (датата на завеждане на исковата молба) до окончателното изплащане на сумата и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 505/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.И.В. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 50 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
24 Административно дело No 511/2018, II състав Закон за движението по пътищата Л.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-1006-000201 от 10.04.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Л.С.К., ЕГН ********** *** е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на МПС, лек автомобил „Пежо 206 1.1 И“ с рег. № РА 4873КК за срок от шест месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 008980824 и два броя табели РА4873КК Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
25 Административно дело No 513/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.И.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Ж.И.Ц., сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1991/2012 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.05.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.И.Ц. срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск за присъждане на мораторна лихва от 22.05.2015 г. до 22.05.2018 г. върху обезщетението за имуществени вреди. ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.И.Ц. срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик иск за присъждане на обезщетение в размер на 3500 лева за неимуществени вреди, претърпени от незаконосъобразното наказателното постановление, ведно със законната лихва от 22.05.2015г. до 22.05.2018г. в размер на 1067,17 лева и законната лихва от датата на завеждане на делото до крайното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, да заплати на Борис Николаев Златков от гр. Пазарджик сумата от 27 (двадесет и седем) лева за направените по настоящото дело съдебно-деловодни разноски, от които 17 лева за адвокатско възнаграждение и 10 дела за държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
26 Административно наказателно дело (К) No 518/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Д. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/16.02.2018г., постановено по АНХД № 1702/17 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
27 Административно дело No 532/2018, I състав Закон за държавния служител С.К.Д. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Агенция по безопастност на храните София да заплати на С.К.Д. с ЕГН ********** сума в размер на 5 562 / пет хиляди петстотин шестдесет и два/ лева , представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл за период от шест месеца - от 03.08.2015 г. до 03.02.2016 г., заедно със законна лихва за забава, считано от датата на предявяване на иска – 29.05.2018 г. до окончателното изплащане на обезщетението, както и сума в размер на 460 лева, представляваща съдебни разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните и получаването на препис от съдебния акт.
28 Административно дело No 536/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.В. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН,
РДГ ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, да заплати на С.Т.В. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 14/2018 г. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 380/29.11.2017 г., издадено от директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.05.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска срещу Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик в частта му за заплащане на мораторна лихва за времето от 09.05.2018 г. до 30.05.2018 г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, да заплати на С.Т.В. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Т.В. *** против Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.05.2018 г. – датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконното наказателно постановление, до окончателното изплащане на сумата. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
29 Административно наказателно дело (К) No 541/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 60/17.04.2018 г., постановено по нахд № 411, по описа за 2017 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
30 Административно наказателно дело (К) No 544/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 61/17.04.2018 г., постановено по нахд № 412, по описа за 2017 год. на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
31 Административно наказателно дело (К) No 555/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 67/23.04.2018 г., постановено по нахд № 24/2018 г. по описа на Районен съд Пещера, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0315-000810 от 03.01.2018 г., издадено от началника на РУП Пещера към ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 174, ал. 3, предложение 1 от Закона за движението по пътищата на касатора е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, както и за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от същия закон му е наложена глоба в размер на 10 лева. Решението е окончателно.
32 Административно дело No 562/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.Д. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик в периода от 22.07.2017 г. до 05.09.2018 г., ведно със законната лихва от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която настоящето решение стане окончателно. Отхвърля до размера 30 000 лв. над уважения размер 1 000 лв., предявените от Д.Г.Д. искове против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик в периода от 22.07.2017 г. до 01.05.2021 г., ведно със законната лихва от 01.05.2016 г. до крайното изплащане. Оставя без разглеждане исковата молба на Д.Г.Д. в частта ?, с която е предявен иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 30 000 лв. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Затвор – Пазарджик, по отношение на претендирания период, подлежащ на обезщетение от 06.09.2018 г. до 01.05.2021 г., ведно със законната лихва от 01.05.2016 г. до крайното изплащане и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 567/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 2/10.11.2015 г. на Общински съвет Сърница. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбата на чл. 16, ал. 4, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 2/10.11.2015 г. на Общински съвет Сърница. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
34 Административно дело No 571/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.В.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ГЕОРГИ АТАНАСОВ БУРДИН ПРИ РУП ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.10.2018г.
Отхвърля жалбата на М.В.К. против Заповед за задържане на лице № 150/ЕКЗ от19.05.2018 г., издадена от старши полицай при РУП Велинград, с която е наредено задържането на жалбоподателя за срок от 24 часа в помещението за временно задържане на РУП Велинград. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно наказателно дело (К) No 574/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52/04.05.2018 г., постановено по НАХД № 96/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
36 Административно наказателно дело (К) No 577/2018, XI състав Възобновяване на КАНД РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК,
С.А.Я.
Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 08.06.2018 г. Наказателно постановление № 18-0315-000201/05.04.2018 г. на началника на РУ на МВР Пещера, с което, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и за нарушение по чл. 150 от същия закон, С.А.Я. е наказан с глоба в размер на 100 (сто) лева. ОТМЕНЯ 18-0315-000201/05.04.2018 г. на началника на РУ на МВР Пещера, с което на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и за нарушение по чл. 150 от същия закон, С.А.Я. е наказан с глоба в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
37 Административно дело No 578/2018, IV състав Закон за движението по пътищата А.М.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000237/27.04.2018 г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
38 Административно наказателно дело (К) No 585/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Й.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250/18.05.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 228/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
39 Административно дело No 589/2018, V състав Закон за движението по пътищата М.И.В. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.10.2018г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000069/28.02.2018 г., издадена от началника на РУП Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, буква «а» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, като намалява срокът на наложената мярка от 11 месеца на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
40 Административно наказателно дело (К) No 591/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.И.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 220 от 04.05.2018 г., постановено по нахд № 229/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1006-001444 от 28.06.2016 г., издадено от началника на Сектор «Пътна Полиция» към ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца. Решението е окончателно.
41 Административно наказателно дело (К) No 592/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Р.Д.Ч. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 14.05.2018 г., постановено по АНД № 102/2018 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
42 Административно наказателно дело (К) No 595/2018, X състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Г.Т.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 38 от 04.05.2018 г., постановено по нахд № 13/2018 г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е отменено наказателно постановление № 71 от 12.12.2017 г., издадено от директора на Регионална здравна инспекция – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето на основание чл. 218, ал. 1 от същия закон на Г.Т.М. е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Георги Видев Считам, че мнозинството неправилно прие, че е допуснато нарушение в административнонаказателното производство, изразяващо се в невръчване на препис от акта на нарушителя. Съответно, доколкото според мен липсва такова нарушение следваше касационния съд да отмени първоинстанционното решение и да върне делото на районния съд за ново разглеждане по същество на законосъобразността на наказателното постановление. Правната уредба в глава трета, раздел II на ЗАНН безспорно навежда на посочения извод: Чл. 40, ал. 1 поставя изискването за съставяне на акта в присъствието на нарушителя. Чл. 43, ал. 1 посочва основното и нормално развитие на административнонаказателното производство, а именно изброява лицата, които следва да подпишат акта, като това са актосъставителя, поне един от свидетелите и нарушителя (присъстващ на съставянето), на който акта се предявява освен за поставяне на подпис, също и за запознаване със съдържанието и поемане на задължение за уведомяване при промяна на адреса. Чл. 43, ал. 2 изчерпателно и императивно урежда процедурата при отказ на нарушителя да подпише акта, т.е. в случая извън нормалното развитие на административнонаказателното производство, уредено в ал. 1. Съгласно тази разпоредба в този случай задължението на актосъставителя се изразява единствено в това да удостовери отказа чрез подписа на един свидетел, на който се отбелязва името и точния адрес. Разпоредбата изобщо не предвижда извършване на други действия от страна на актосъставителя и вменяването на задължение на същия да връчва препис от акта на нарушителя представлява незаконосъобразно допълване на закона във вреда на органите на административнонаказателното производство и съответно в полза на нарушителя. Тези изводи в пълна степен се потвърждават и от някои от следващите алинеи на чл. 43, както следва: Чл. 43. (4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава - на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване. Актът се предявява и подписва не по-късно от седем дни от получаването и се връща незабавно. (5) При подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване. Случаите на алинея 4 също са отклонение от основното развитие на процедурата, уредено в ал. 1. Това отклонение – изключение се отнася до случаите, при които актът е съставен в отсъствие на нарушителя. До такова изключение може да се стигне когато законът изрично допуска съставяне на АУАН в отсъствие на нарушителя или когато същият въпреки че е надлежно поканен не се яви за предявяване и подписване на акта и съответното поемане на задължение за уведомяване при промяна на адреса. Очевидно в този случай отново е възможен отказ на нарушителя да подпише акта, да се запознае със съдържанието и да поеме немаловажното задължение за уведомяване при промяна на адреса. От своя страна ал. 5 на чл. 43 е единствената разпоредба, въвеждаща задължение на актосъставителя за връчване на препис от акта. Безспорно и ясно разпоредбата свързва връчването на препис от акта на нарушителя (съответно удостоверявано с подписване на разписка) с подписването на акта от същия. Считам че е незаконосъобразно тази разпоредба да се тълкува в смисъл на създаваща общо задължение за връчване на акта, включително в случаите на отказ на нарушителя да подпише акта, да се запознае със съдържанието му и да уведоми наказващия орган при промяна на адреса. Граматическото, систематическото и логическото тълкуване на горепосочените разпоредби води до несъмнения извод, че законът не създава задължение на наказващия орган, нито съответстващото му право на нарушителя да се получава препис от акта в случай на отказ на последния да го подпише. Следователно в настоящия случай актосъставителят не само не е допуснал съществено нарушение в административнонаказателното производство. Напротив, той не е допуснал никакво нарушение, а точно е изпълнил предписанието на съответните норми на ЗАНН. Затова решението на съда, с което той е отменил наказателното постановление на това основание е незаконосъобразно и следваше да бъде отменено.
43 Административно дело No 597/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.М.И. ЛЮБОМИР ЯНКОВ ЯНКОВ-МЛ.СПЕЦИАЛИСТ В ЗВЕНО"САМООХРАНА" НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Принудителна административна мярка – принудително задържане на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с рег. № РА3862КА, собственост на Л.М.И., ЕГН**********,*** чрез използване на техническо средство „скоба“, наложена на 11.06.2018г. от Любомир Янков Янков, на длъжност младши специалист в звено „Самоохрана“ на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик, да заплати на Л.М.И., ЕГН**********,***, сумата от 310,00лв. (триста и десет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 25.10.2018г.
44 Административно наказателно дело (К) No 601/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.А.Х. РУП СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 176 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 187/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0340-001641 от 29.12.2017 г., издадено от началника на РУП Септември към ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 178 ал. 1, т. 7 от Закона за движението по пътищата на касатора е наложена глоба в размер на 2000 лева. Решението е окончателно
45 Административно дело No 602/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на П.Д.К., ЕГН********** ***, в момента в Затвора Пазарджик обезщетение в размер на 1250,00лв. (хиляда двеста и петдесет лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 05.12.2016г. до 25.06.2018г. включително, както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на П.Д.К., ЕГН********** ***, в момента в Затвора Пазарджик да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 1250,00лв. до пълния заявен размер от 10000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 05.12.2016г. до 25.06.2018г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законно установената лихва върху тази сума, считано от 25.06.2018г., до окончателното й изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
46 Административно наказателно дело (К) No 603/2018, XI състав Други по ЗАНН ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК АВТОТРАНС - 1 ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 40/07.06.2018 г., постановено по НАХД № 23/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
47 Административно дело No 604/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация Д.Г.М. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.М. ***, против Решение № 398/01.06.2018 г.на секретаря на община Стрелча. ОСЪЖДА Д.Г.М. ***, да заплати в полза на Община Стрелча сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
48 Административно дело No 605/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на инж.П.Т. в качеството му на Директор на ТП ДГС „Панагюрище“ против Разрешение за преминаване с товарни и пътни превозни средства № 1265/03.12.2015г. издадено от Кмета на Община Стрелча, с която се иска обявяването му за нищожно. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.
49 Административно дело No 606/2018, V състав Закон за движението по пътищата С.И.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2018г.
Отхвърля жалбата на С.И.С. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0340-000058/08.03.2018 г., издадена от началника на РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик, с която на С.И.С. е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, буква «б» от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
50 Административно дело No 610/2018, I състав КСО Ц.Б.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ц.Б.Ц. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Б., Решение №1012-12-67-2 от 08.06.2018г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик , с което са потвърдени Разпореждане №121-00-4034-5/13.04.2018г. и Разпореждане №121-00-4034-6/16.04.2018г.. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Пазарджик да заплати на Ц.Б.Ц. с ЕГН **********., сумата 410 лв - представляваща разноски по делото . Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните .
51 Административно наказателно дело (К) No 612/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Л. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 253/21.05.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 247/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
52 Административно наказателно дело (К) No 617/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.И. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 278/31.05.2018г., постановено по АНД № 2282/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
53 Административно наказателно дело (К) No 618/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА СТРЕЛЧА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35/20.04.2018г., постановено по АНД №272/17г. по описа на Районен съд - Панагюрище. Решението не подлежи на обжалване.
54 Административно дело (К) No 619/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СТРЕЛЧА С.Г.Ц. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 33/05.04.2018 г., постановено по гр. дело № 1249/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от Община Стрелча против определение от 06.03.2018 г., постановено в открито съдебно заседание по гр. дело № 1249/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е оставено без уважение искането за прекратяване на производството по делото. ОСЪЖДА Община Стрелча да заплати на С.Г.Ц. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението в частта, с което се оставя в сила решение № 33/05.04.2018 г., постановено по гр. дело № 1249/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище е окончателно. Решението в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата против определение от 06.03.2018 г. подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 622/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Б.Т. МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Б.Т. с ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице № 161 от 02.06.2018 г. на младши инспектор – В.О.С. при РУ Велинград при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Б.Т. с ЕГН ********** *** да заплати по сметката на Административен съд Пазарджик сумата от 10 /десет/ лева, направени по делото разноски за призоваване на свидетел. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
56 Административно наказателно дело (К) No 624/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ИВЕНД ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 70 от 25.05.2018 г., постановено по нахд № 65/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 1340/2017 от 31.01.2018 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове на „Ивенд“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, на основание чл. 124а, ал. 1 от същия закон, дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е отнета стоката, предмет на нарушението в полза на държавата. Решението е окончателно.
57 Административно наказателно дело (К) No 625/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 274/30.05.2018 г., постановено по НАХД № 298 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
58 Административно дело No 626/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.З.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1022/11.05.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж “Навес с площ 28.20 кв.м.“, попадащ в УПИ VІІ-76, кв. 4 по плана на с. Хаджиево, Община Пазарджик, с административен адрес с. Хаджиево, ул. „17 – та“ № 19. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на А.З.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
59 Административно дело No 632/2018, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13/РД – 09 – 673 от 29.05.2018 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, в частта с която на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. е наложена санкция „Финансова неустойка“, както следва: - по т. 1.1 – 200 лв. на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г.; - по т. 2.1 – 200 лв. на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г.; - по т. 4.1 – 200 лв. на основание чл. 403, ал. 3 от НРД за МД 2017г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. против Заповед № 13/РД – 09 – 673 от 29.05.2018 г. на Директора на РЗОК Пазарджик, в частта, с която е наложена санкция „Финансова неустойка“ по т. 6.1. в размер на 200 лева, на основание чл. 405, ал. 3 от НРД 2017 г., като ПРЕКРАТЯВА делото в тази му част. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ***, представлявано от М.П.Х. направените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
60 Административно наказателно дело (К) No 635/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Х.К.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Отменя Решение № 276 от 31.05.2018 г., постановено по нахд № 779/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 311630-F339972 от 10.01.2018 г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Потвърждава Наказателно постановление № 311630-F339972 от 10.01.2018 г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив, с което за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството на Х.К.Т. на основание чл. 74, ал. 1 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лева. Решението е окончателно.
61 Административно наказателно дело (К) No 636/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 186/12.04.2018 г., постановено по НАХД № 369, по описа за 2018 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО
62 Административно наказателно дело (К) No 639/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.М. ОД НА МВР СЕКТОР ПП ГРАД ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 262/25.05.2018 г., постановено по НАХД № 328 по описа за 2018 г. на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно.
63 Административно наказателно дело (К) No 640/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Й.В.Я. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 257/22.05.2018 г., постановено по АНД № 640/18 г. по описа на РС Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване.
64 Административно наказателно дело (К) No 642/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ Ф.-А.А. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/29.05.2018 г., постановено по АНД № 86/2018 г. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
65 Административно дело No 645/2018, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД КЛОН МС ЗДРАВЕ ГР.ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Ц.П.Л., в качеството й на управител на УМБАЛ „Пълмед“ ООД – клон Медицинска структура „Здраве“, подадена чрез адв. М., против Заповед за мотивиран отказ № 13/РД-09-674/29.05.2018 г., издадена от Директора на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА УМБАЛ „Пълмед“ ООД – клон Медицинска структура „Здраве“, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 50, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
66 Административно дело No 646/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Я.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.Я.К. ***, сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляващи разноски по НАХД № 521/2017 г. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 14-0367-001867/02.10.2014 г., издадено от началника на РУП Велинград към ОД на МВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 11.07.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.Я.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
67 Административно дело No 647/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Р.Ц.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ц.П. с ЕГН ********** *** против Решение № 92/28.05.2015 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 7/28.05.2015 г. ОСЪЖДА Р.Ц.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
68 Административно наказателно дело (К) No 649/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 209 от 24.04.2018 г., постановено по нахд № 86/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 1132 от 29.11.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което постановление за нарушение на чл. 66, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 126а, ал. 1 от същия закон на „Винарска къща Виноградец“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
69 Административно наказателно дело (К) No 650/2018, XI състав ЗАНН: БАБХ И.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 от 13.06.2018 г., постановено по АНД № 237/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
70 Административно дело No 651/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Н.Л.Р.,
ЧЗЗ МЕДИКА- АИПСМПАГ ЕООД
НАЧАЛНИКА НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.10.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.Р. *** и ЧЗЗ „Медика – АИПСМПАГ“ ЕООД, с посочен адрес гр. Перник, ул. „Стара Загора“ № 13, против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000025/21.01.2018 г. на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 651/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Н.Л.Р. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева, от които 600 (шестстотин) лева изцяло изплатен адвокатски хонорар и заплатена държавна в размер на 10 (десет) лева. ОСЪЖДА началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет на ЧЗЗ „Медика – АИПСМПАГ“ ЕООД, със седалище гр. Перник, ул. „Стара Загора“ № 13, разноски по производството в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева, от които 600 (шестстотин) лева изцяло заплатен адвокатски хонорар и държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за явилите се страни, а за ответника – в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщение за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
71 Административно дело No 655/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.Л.И. НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Л.И., ЕГН **********, чрез валидно упълномощен адвокат И.Ц., против Мълчалив отказ по заявление за издаване на скица с вх. № 94-00/4392 от 21.06.2018г., входирано в община Велинград. Оставя без уважение искането на Д.Л.И. за присъждане на сторените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.138 АПК.
72 Административно наказателно дело (К) No 660/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила решение от 29.05.2018 г., постановено по НАХД № 264 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
73 Административно наказателно дело (К) No 661/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 44/08.06.2018 г., постановено по НАХД № 30 по описа за 2018 г., Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно.
74 Административно дело No 663/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.З.К.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, да заплати на Р.З.К. ***, сумата от 500 (петстотин) лева, представляващи разноски по НАХД № 148/2014 г. на Районен съд – Велинград, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 000010/10.02.2014 г., издадено от главен секретар на ИААА, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.07.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, да заплати на Р.З.К. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
75 Административно наказателно дело (К) No 667/2018, XI състав ЗАНН: НАП М И М -1 2016 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 266/28.05.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 319/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
76 Административно наказателно дело (К) No 668/2018, XI състав ЗАНН: НАП М И М -1 2016 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 235/14.05.2018 г., постановено по НАХД № 318 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
77 Административно дело No 670/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 5 и ал. 2, т. 4; чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67, ал. 3 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Пазарджик, приета с Решение № 188/27.10.2005 на Общински съвет – Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част, с която са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Пазарджик, приета с Решение № 188/27.10.2005 на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
78 Административно наказателно дело (К) No 673/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 90/08.06.2018 г. постановено по анд № 172/18 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 131 от 23.03.2018г. на Директора на Регионална дирекция по горите, Пазарджик , с което на „ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ“, ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление №13, ул. „Калафат“, гр. Сърница, обл. Пазарджик, за нарушение по чл. 148, ал.12 от Закона за горите, и на основание чл. 270, от Закона за горите, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 100,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
79 Административно наказателно дело (К) No 675/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Отменя Решение № 84 от 08.06.2018г., постановено по а.н.х.дело № 163 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., с което е отменено Наказателно постановление № 128 от 23.03.2018г. на Директора на Регионална дирекция по горите, Пазарджик. Потвърждава Наказателно постановление № 128 от 23.03.2018г. на Директора на Регионална дирекция по горите, Пазарджик, с което за нарушение на чл. 148, ал.12 от Закона за горите, на основание чл. 270 от Закона за горите, на „ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ“, ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление №13, ул. „Калафат“, гр. Сърница, обл. Пазарджик, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 100,00лв. Решението е окончателно.
80 Административно наказателно дело (К) No 676/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение №105/29.06.2018г., постановено по АНД № 132/18 г., по описа на Районен съд –Велинград и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
81 Административно дело No 682/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Л.Т.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.10.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Т.Ч., подадена чрез адв. С.А., против Заповед № ОЗО-14/16.06.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 682/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
82 Административно наказателно дело (К) No 683/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 305 от 19.06.2018 г., постановено по НАХД № 503/2018 г., по описа на Районен съд - гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
83 Административно наказателно дело (К) No 684/2018, XI състав ЗАНН: РИОСВ ХРИС ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 299/13.06.2018 г., постановено по н.а.х. дело№ 696/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
84 Административно дело No 686/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.Р. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.10.2018г.
Обявява нищожността на Отказ за издаване на виза за проектиране на автомивка, направен от главния архитект на община Панагюрище, изразяващ се в едностранно заличаване на думата „автомивка“ в издадената първоначално на 21.05.2018 г. скица-виза с № 146 от 09.05.2018 г. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
85 Административно наказателно дело (К) No 688/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.Г. ГРУПА "КПДГПА" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 314 от 22.06.2018 г., постановено по нахд № 673/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-1006-005256 от 24.01.2018 г., издадено от началник Група КПДГПА към ОД на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 139 ал. 5 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от същия закон, на касатора е наложена глоба в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
86 Административно дело No 691/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Д.С.С. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.С., против Решение № 315з-96/03.07.2018 г. на началника на РУ на МВР гр. Пещера. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
87 Административно дело No 695/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Н.З.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1348/20.06.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Н.З.П. с ЕГН ********** *** против направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на вещото лице Л.Г.М. сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за изготвената и приета по делото съдебно-техническа експертиза. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.10.2018г.
88 Административно дело No 696/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Н.З.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1349/20.06.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Н.З.П., с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
89 Административно наказателно дело (К) No 698/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение 59/21.06.2018 г., постановено по НАХД № 98 по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
90 Административно наказателно дело (К) No 700/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение 56/20.06.2018 г., постановено по НАХД № 96 по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
91 Административно наказателно дело (К) No 701/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Л. РУ "ПОЛИЦИЯ" ГР. ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57/20.06.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 99/2018 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
92 Административно дело No 708/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.И.И. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2018г.
Изменя Заповед № З-1229 от 19.06.2018 г. на главния директор на Главна дирекция „Охрана“, с която на Н.И.И., в качеството му на младши експерт – младши инструктор по охраната в Областно звено „Охрана – Пазарджик“, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 1 година, като намалява срока на дисциплинарното наказание „порицание“ от 1 година на 10 месеца /десет месеца/. Осъжда Главна дирекция „Охрана“ да заплати на Н.И.И. разноски по делото в размер на 101,67 лв./сто и един лева и шестдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
93 Административно наказателно дело (К) No 712/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 62/27.06.2018 г., постановено по НАХД № 84 по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
94 Административно наказателно дело (К) No 713/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.Б. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 22.06.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 141/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
95 Административно наказателно дело (К) No 715/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЛАГУНА ТРАВЕЛ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №99 от 19.06.2018г., постановено по а.н.дело №74 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
96 Административно наказателно дело (К) No 716/2018, X състав ЗАНН: БАБХ М.В.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 116 от 10.07.2018г., постановено по а.н.дело №255 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., като вместо това П О С Т А Н О В Я В А : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 66 от 10.04.2018г., издадено от д-р П.М.М., на длъжност Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните, гр. Пазарджик, съответно с което на М.В.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл.23, ал.1 от Закона за храните, на основание чл. 45, предл. първо, от Закона за храните е наложено административно наказание глоба в размер на 500,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
97 Административно наказателно дело (К) No 717/2018, X състав ЗАНН: БАБХ И.Й.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 115 от 10.07.2018г., постановено по а.н.дело №256 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., като вместо това П О С Т А Н О В Я В А : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 67 от 10.04.2018г., издадено от д-р П.М.М., на длъжност Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните, гр. Пазарджик, съответно с което на И.Й.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл.23, ал.1 от Закона за храните, на основание чл. 45, предл. първо, от Закона за храните е наложено административно наказание глоба в размер на 500,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
98 Административно дело No 719/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Е.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.10.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Е.Е.Г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 500 лв. /петстотин лева/, причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв. по анхд № 99/2018 на РС-Пазарджик, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 17-1006-004028/23.11.2017 г. издадено от началник «Група» в сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на Е.Е.Г. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 500 лв., считано от 15.08.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 500 лв. Отхвърля искът на Е.Е.Г. против Областна дирекция на МВР - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 500 лв., за периода от 03.05.2018 г. до 14.08.2018 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Е.Е.Г. разноски по делото в размер на 281,67 лв. /двеста осемдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
99 Административно дело No 720/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К.да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 03.08.2018г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. Оставя без уважение направеното искане за присъждане на законна лихва върху сумата от 400 лв. за периода от 21.03.2018г. до 03.08.2018г. като неоснователно. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К.да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2018г.
100 Административно дело No 721/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 339/2017 г. на Районен съд – Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 391/10.10.2017 г., издадено от директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2018 г. до окончателното й изплащане. Отхвърля иска в останалата му част. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
101 Административно дело No 726/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 334/2017 г. на Районен съд – Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 390/10.10.2017 г., издадено от директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХРЪЛЯ иска в останалата част. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
102 Административно дело No 728/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К.да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 03.08.2018г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. Оставя без уважение направеното искане за присъждане на законна лихва върху сумата от 400 лв. за периода от 22.03.2018г. до 03.08.2018г. като неоснователно. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К.да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2018г.
103 Административно дело No 729/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2018г.
Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по анхд № 331/2017 на РС-Пещера, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 396/10.10.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Отхвърля искът на Г.Т.Г. против Регионална дирекция по горите - Пазарджик за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за разликата до 400 лв. над присъдения размер от 300 лв., причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по анхд № 331/2017 на РС-Пещера, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 396/10.10.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 15.08.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Г.Т.Г. против Регионална дирекция по горите - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 22.03.2018 г. до 14.08.2018 г. Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. разноски по делото в размер на 227,33 лв. /двеста двадесет и седем лева и тридесет и три стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
104 Административно дело No 730/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2018г.
Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. /триста лева/, причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по анхд № 330/2017 на РС-Пещера, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 392/10.10.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Отхвърля искът на Г.Т.Г. против Регионална дирекция по горите - Пазарджик за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за разликата до 400 лв. над присъдения размер от 300 лв., причинени на Г. от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по анхд № 330/2017 на РС-Пещера, по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 392/10.10.2017 г. издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., считано от 15.08.2018 г. до окончателното изплащане на главницата от 300 лв. Отхвърля искът на Г.Т.Г. против Регионална дирекция по горите - Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 300 лв., за периода от 22.03.2018 г. до 14.08.2018 г. Осъжда Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. разноски по делото в размер на 227,33 лв. /двеста двадесет и седем лева и тридесет и три стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
105 Административно дело No 731/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 329/2017 г. на Районен съд – Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 394/10.10.2017 г., издадено от директора на РДГ Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да заплати на Г.Т.Г. ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
106 Административно дело No 732/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите-Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 328/2017 г. на Районен съд Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 398/10.10.2017 г. на директора на Регионална дирекция по горите Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2018 г./датата на завеждане на исковата молба/до окончателното й изплащане. ОТХВЪЛЯ иска на Г.Т.Г., ЕГН ********** срещу Регионална дирекция по горите-Пазарджик за заплащане на законна лихва върху присъдената сума, от влизане в сила на решението, с което е отменено наказателното постановление /22.03.2018г./ до завеждане на исковата молба /03.08.2018г./ . ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
107 Административно наказателно дело (К) No 733/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Й.В. РУ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202/18.04.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 417/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
108 Административно дело No 737/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.П.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на П.П.А., ЕГН **********,***, чрез упълномощен адвокат – В.С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София за заплащане на неимуществени вреди в размер на 50000 лева, ведно със законните лихви от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 737/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 17.10.2018г.
109 Административно дело No 753/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ШИПКА"-ГР.ПЕЩЕРА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение на собствениците „Шипка-гр.Пещера, ул. „Шипка“ № 6, с адрес гр. Пещера, ул. „Шипка“ № 6, подадена чрез управител Ц.Т.Б., против отказ на кмета на община Пещера с изх. № 94-00-7/23.07.2018г., с което подаденото заявление от сдружението за интерес и финансова помощ не е одобрено по Програма „Енергийна ефективност – 2“ по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 753/2018г по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
110 Административно дело No 760/2018, VI състав Закон за опазване на земеделските земи ГЛОБАЛ РЕНТ ТРЕЙД СЕРВИС ЕООД КОМИСИЯТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-10-6/19.07.2018г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик, с което на основание чл. 41а от ППЗОЗЗ се спира процедурата за промяна предназначението на 7002 кв.м. земеделска земя, девета категория, неполивна, собственост на „Глобал Рент Трейд Сервис“ЕООД за изграждане на обект „Индивидуално вилно застрояване“ в землището на с. Баня, имот 015203, местност „Ненова могила и др.“, община Панагюрище, област Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик да заплати на „Глобал Рент Трейд Сервис“ЕООД съдебно-деловодни разноски по производството в размер на 1250(хиляда двеста и петдесет) лева. На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство.
111 Административно дело No 767/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА ОДМВР – Пазарджик, представляван от Директора – ст.комисар Р. да заплати на М.А.Д. с ЕГН **********,***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.08.2018г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. Оставя без уважение направеното искане за присъждане на законна лихва върху сумата от 400 лв. за периода от 26.07.2018г. до 15.08.2018г. като неоснователно. ОСЪЖДА Пазарджик, представляван от Директора – ст.комисар Р. да заплати на М.А.Д. с ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева.
112 Административно наказателно дело (К) No 772/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.И.П. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 127 от 16.07.2018 г., постановено по АНД № 148/2018 г., по описа на Районен съд - гр. Велинград, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП – 17-0367-001820/20.12.2017 г., издадено от началник Група към ОДМВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
113 Административно дело No 773/2018, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) В.А.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.К.,***, 7 отряд, 706 ст., 8 гр.. Исковата молба е насочена срещу Началника на Затвора Пазарджик и Администрацията на Затвора Пазарджик.Не е посочен период, не е посочена сума на обезщетението. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 773 / 18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 12.10.2018г.
114 Административно дело No 774/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.10.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода И.П.Б., с която той прави искане да бъде отменено нареждането от 07.08.2018 година, с което той е спрян да изпълнява предишните си трудови функции, свързани с проверка на качеството на почистването на пластмасови контоктори и са му възложени нови функции, изразяващи се в почистване на контокторите, като искането му е съдът да разпореди да му бъде възложено да изпълнява предишните си функции, свързани с проверка на качеството на почистването. Прекратява адм. д. № 774/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия състав на Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му страните. Определението да се съобщи на страните, като им се изпрати и препис от същото.
115 Административно дело No 776/2018, VI състав Закон за движението по пътищата П.П.Х. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.Х., ЕГН **********, против Заповед № 17-0310-000356/20.12.2017 г., на началник РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 776 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 19.10.2018г.
116 Административно наказателно дело (К) No 777/2018, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Б.В.Л. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 63/09.07.2018 г., постановено по НАХД № 94 по описа за 2018 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО
117 Административно наказателно дело (К) No 788/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 73/27.07.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 104/2018 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
118 Административно наказателно дело (К) No 790/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.Г. РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 78 от 06.08.2018 г., постановено по АНД № 101/2018 г., по описа на Районен съд - Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
119 Административно дело No 793/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.П.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, представлявана от своя изпълнителен директор, да заплати на К.П.К., с ЕГН **********, от с. Мирянци, обезщетение в размер на сумата от 400 (четиристотин) лева, представляващи разноски по АНД № 2067/2017г.; АНД № 2070/2017г.; АНД № 2072/2017г.; АДН № 2074/2017г., АНД № 2073/2017г. по описа на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателни постановления № ДАИ-0000141/18.10.2017г., № ДАИ-0000142/18.10.2017г., № ДАИ-0000143/18.10.2017г., № ДАИ-0000144/18.10.2017г., № ДАИ-0000145/18.10.2017г. на главен директор на ГД „Автомобилна инспекция“.. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, представлявана от своя изпълнителен директор, да заплати на К.П.К., с ЕГН **********, от с. Мирянци, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
120 Административно наказателно дело (К) No 794/2018, XI състав ЗАНН: НАП Н.Г.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 360/13.07.2018 г., постановено по НАХД № 863 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
121 Административно дело No 798/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на К.С.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди. ОТХВЪРЛЯ иска на К.С.С. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 506 /петстотин и шест/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на К.С.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 306 /триста и шест/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
122 Административно дело No 801/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД, ЕИК 112520604, с адрес гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявана от управителя д-р Михаил Христов, против Заповед № 13/РД-09-1071/02.08.2018г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, в частта й по точка 2.1 и 4.1. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 801 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 12.10.2018г.
123 Административно дело No 805/2018, III състав Закон за движението по пътищата ДЕМАР-2012 ЕООД НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Демар – 2012“ ЕООД, ЕИК 202227917, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 141, ет. 1, ап. 13, представлявано от управителя Н.Л.Т., подадена чрез адв. В. АК гр. Пазарджик против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000233/03.08.2018 г. на Началник РУП – Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
124 Административно дело No 815/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.К.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на В.К.А., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за изплащане на 50 000 евро. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 815/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 17.10.2018г.
125 Административно дело No 829/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Разпореждане от 3.10.2018г.
ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ БЕЗУСЛОВНО ДЕЙСТВИЯТА, извършвани от началника на Затвора гр. Пазарджик и изразяващи се в задържане на два броя блузи с къс ръкав, черни на цвят с надписи и дрехите да бъдат предадени на Д.А.. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Определението подлежи на обжалване в тридневен срок от издаването му от органа или длъжностното лице, които са извършили действията пред Върховен административен съд.
126 Административно дело No 832/2018, IV състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.П.Ш. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 832/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
127 Административно дело No 838/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХЕБЪРТРАНСПОРТ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на „ХЕБЪРТРАНСПОРТ“АД с ЕИК 822149410 , чрез адв.Ж.К., против ИА“Автомобилна администрация“гр.София, представлявано от Изпълнителен директор – Красимир Сребров, с цена на иска от 300 лв..Връща исковата молба на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 838/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав.
128 Административно дело No 839/2018, II състав Закон за движението по пътищата Г.П.Ш. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ Протоколно Определение 12.10.2018г. с което настоящото дело е насрочено за разглеждане в открито заседание на 29.11.2018г. от 14:00часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Г.П.Ш., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 18-0367-000281 от 07.08.2018г. на Даниел Благоев Бараков, временно преназначен на длъжността Началник Районно управление Пазарджик при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Ш. е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на МПС, лек автомобил „Пежо 607 С“ с рег. № РА 2820 ВХ за срок от шест месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007306413 и два броя табели РА2820 ВХ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 839 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
129 Административно дело No 840/2018, V състав Закон за движението по пътищата М.В.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2018г.
Отхвърля жалбата на М.В.К. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0367-000150/19.05.2018 г. на началника на РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
130 Административно дело No 841/2018, II състав Закон за движението по пътищата М.В.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.10.2018г.
При това положение и на основание чл. 126, ал.1 от ГПК, вр с чл. 144 от АПК, Съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 841 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС от днес за жалбоподателя, а за ответника от получаване на съобщението.
В законна сила на 25.10.2018г.
131 Административно дело No 844/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Г.П.Ш. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.П.Ш. ***, подадена чрез адв. А., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0367-000280/07.08.2018 г. на ВПД Началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. ОТМЕНЯ определението, постановено в съдебно заседание на 23.10.2018 г., с което делото е насрочено за 13.11.2018 г. от 10:00 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 844/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните
132 Административно дело No 849/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.10.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Антикорупционен фонд“ против Писмо изх. № ЗДОИ-10/16.08.2018 г. на кмета на община Пазарджик. Прекратява административно дело № 849 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на община Пазарджик.
133 Административно дело No 859/2018, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Г.Ф. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Ф. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Б.Б. САК против действия на орган по изпълнението за принудително премахване на строежи, обективирано в писмо с № ПЗ-1249-03-730 от 30.08.2018 г. на Началника на ДНСК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 859/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
134 Административно дело No 876/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.М.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, в която се съдържат общи оплаквания за влошено здравословно състояние, за което не е предоставено лечение, както и оплаквания, че не е разгледана подадена от него молба за работа. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 876/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
135 Административно дело No 877/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.М.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.10.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Д.М.Б., в която се твърди, че началникът и други служители на Затвор Пазарджик не обръщат внимание и се подиграват на заболяванията му: язва, херния, температура, както и една година го държат без лекарства. Прекратява административно дело № 877 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на Затвор Пазарджик.
136 Административно дело No 878/2018, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 3.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 878/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Велинград. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
137 Административно дело (К) No 889/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СТРЕЛЧА,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г.Л.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно адм.дело № 889 по описа за 2018 г. на Административен съд-Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят за сведения на страните по делото.
138 Административно дело No 911/2018, VI състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) М.В.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ГРН ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 911/2018 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 911/2018 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 803/2018 г. на Административен съд Пазарджик, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
139 Административно дело No 919/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.А.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.К.-***, подадена чрез адв. А.К., против Мълчалив отказ на директора на РЗИ Пазарджик по заявление вх. № 03-645/20.08.2018 г. за издаване на здравно заключение за съгласуване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот в землището на гр. Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 919/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
140 Административно дело No 928/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Й.Л. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 8.10.2018г.
Повдига спор за подсъдност по настоящото административно дело № 928 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. с Административен съд – София град. Делото да се изпрати на ВАС за определяне на подсъдността. Прекратява делото, като производство висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
141 Административно дело No 931/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ А.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.Д. в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ „Астра-Н.Д.“, против Решение № 387/12.09.2018 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 931/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 908 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик, след влизане на определението в сила. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
142 Административно дело No 934/2018, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.В.Р. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.Р. ***, против Решение № 1Л008/02.03.2010 г. на Общинска служба по земеделие гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 934/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Пазарджик по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
143 Административно дело No 936/2018, IV състав Кодекс на труда А.К.А. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.К.А. ***, против Протокол № ПР1831233/03.10.2018 г. на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 936/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
144 Частно административно дело No 938/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане, като недопустимо, искане вх. № 5261/08.10.2018 г. на Т.Х.А. ***, подадено чрез адвокат П., да бъдат отменени и прекратени неправомерните действия на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, изразяващи се в отказ да приеме заявление и документи по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6 и 7 от Наредба № I-157 от 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 938/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните.
145 Административно дело No 949/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.П.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Разпореждане от 22.10.2018г.
Оставя без разглеждане искането, подадено на основание чл. 276 и следващите от ЗИНЗС на лишения от свобода И.П.Б., ответникът – началникът на Затвор Пазарджик да го изведе извън затвора, където за негова сметка да му бъде поставена полимерна пломба. Прекратява адм. д. № 949/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Отхвърля акцесорното искане на лишения от свобода И.П.Б. да му бъдат присъдени разноските по делото. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия състав на Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на същия Административен съд Пазарджик в 3-дневен срок от обявяването му. Разпореждането да се съобщи на страните, като им се изпрати и препис от същото.
146 Частно административно дело No 962/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.10.2018г.
ОТМЕНЯ точка 3 от Решение № 272 по Протокол № 8, т. 5 от заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 27.09.2018г., с което е допуснато неговото предварително изпълнение. СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Решение № 272 по Протокол № 8, т. 5 от заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 27.09.2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 26.10.2018г.
147 Административно дело No 983/2018, I състав Закон за митниците ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 25.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба „ТОЙТА ТИКСИМ“ЕООД с ЕИК 112048000, представлявано от Бирсен Билянова, чрез адв.М.А. ,САК, със съдебен адрес *** срещу Решение №32-259256/07.09.2018г. на Началника на Митница Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 983/18г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Директора на Агенция „Митници- София. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Директора на Агенция Митници - София.
148 Частно административно дело No 987/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 24.10.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане, като недопустимо, искане вх. № 5588/23.10.2018 г. на Т.Х.А. ***, подадено чрез адвокат П., да бъдат отменени и прекратени неправомерните действия на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, изразяващи се в отказ да приеме заявление и документи по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6 и 7 от Наредба № I-157 от 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 987/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните.