Административен съд - Пазарджик
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 271/2016, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Т.М.А.,
О.М.А.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТХВЪЛЯ жалбата на Т.М.А. *** против действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ-215-01-148 от 09.03.2015г. на Началника на ДНСК ОТМЕНЯ по жалба на О.М.А. *** действия на органа по изпълнение, обективирани в Писмо с изх.№ ПЗ-215-01-148 от 09.03.2015г. на Началника на ДНСК. Решението е окончателно.
2 Административно дело No 851/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 484 на ОС-Септември, взето с Протокол №21 от заседание проведено на 25.10.2016г.. ОСЪЖДА Община Септември ДА ЗАПЛАТИ на на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 разноски по делото в размер на 1800 лева – адвокатски хонорар и депозит за вещи лица в размер на 953.00 лева Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.
3 Административно дело No 52/2017, I състав ДОПК СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО МЕСТНИ ПРИХОДИ В ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по декларация № 27-1/26.09.2016г. издаден от С.Г.на длъжност „главен експерт приходи „, звено „местни приходи“ към община Батак. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, гр.София, бул.“Цар Освободител“ № 15, представляван от ректора – проф.дфн Атанас Герджиков, деловодни разноски в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 104/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. ДИРЕКТОР НА В И К -БЕЛОВО ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Г.Г. старши репортер във вестник „Знаме“ , мълчалив отказ на Управителя на „В и К“ЕООД Белово по заявление за достъп до обществена информация на основание чл.40,ал.1 от ЗДОИ във вр. с чл.149,ал.2 от АПК ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Т.Г. направените по делото разноски в размер на 10 лв. ( десет лева). Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
5 Административно наказателно дело (К) No 114/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И.Д.А., с адрес: ***, относно тълкуване на влязло в сила Решение № 207 от 21.04.2017 г., постановено по КАНД № 114/2017 г., по описа на Административен съд – Пазарджик за наложеното наказание. Решението е окончателно.
6 Административно дело No 159/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.А.Ц. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.10.2017г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите ДА ЗАПЛАТИ на Н.А.Ц. с ЕГН ********** сумата от 1000 /хиляда хиляди/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 15.04.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди над сумата от 1000 лв. до пълния му размер. ОТХВЪРЛЯ иска срещу Регионална дирекция по горите – Пазарджик за периода 05.11.2014г. до /вкл./до 16.01.2015г., както и за претендирана лихва за периода от 05.11.2014г. до 15.04.2015г. като неоснователен. ОСЪЖДА РДГ Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на Н.А.Ц. с ЕГН ********** , 825лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
7 Административно дело No 228/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители З.А.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/629 от 10.03.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в частта по т. ІІ, с която е отказано финансиране по заявлението за подпомагане на З.А.П. с УРН 425187. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на З.А.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в общ размер на 30 300 /тридесет хиляди и триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
8 Административно дело No 288/2017, I състав КСО А.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-12/17.03.2017 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което са потвърдени разпореждане № 0-12-000-00-01082354/26.01.2017 г., разпореждане № 0-12-000-00-0108355/26.01.2017 г. и разпореждане № 0-12-000-00-01082359/26.01.2017 г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради придружаване и гледане на дете до 18 годишна възраст . Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 289/2017, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение изх. № 5/11.04.2016 г. на зам. кмета на Община Лесичово, за отсичане и изкореняване на дървета в земеделски земи в площи над един декар. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 311/2017, VI състав КСО Е.А.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.А.Р. против Решение № 1012-12-21#1/03.04.2017 г., издадено от директора на ТП на НОИ - гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-433/23.12.2016г. на ръководителя на пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА Е.А.Р. да заплати на ТП на НОИ - гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на сумата от 100(сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщението, че е изготвено.
11 Административно дело No 317/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ чл.12,т.11,чл.14,ал.8 и чл.24, ал.1,т.2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Септември приета с Решение № 459 от 26.09.2016г. година на Общински съвет – Септември. ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК, като в тридневен срок от разгласяването бъде уведомен Административен съд – Пазарджик.
12 Административно дело No 320/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АСЛАН 2012 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.10.2017г.
Отхвърля жалбата на „Аслан 2012“ЕООД с ЕИК 202706515 представлявано от Манол Манолов – управител против Заповед № 03-РД/3947 от 28.12.2015г. на изпълнителния директор на ДФЗ. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
13 Административно дело No 326/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Н.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на И. Н.Д. ***, понастоящем в Затвора Пазарджик, обезщетение в размер на 1 000/ хиляда/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 05.04.2016г. до 18.09.2017г., в едно със законната лихва считано от 04.05.2017г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Н.Д. ***, понастоящем в Затвора Пазарджик,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева, както и иска за лихва от 19.01.2016г. до 04.05.2017г.. ОТХВЪРЛЯ иска на от И.Н.Д. ***, понастоящем в Затвора Пазарджик,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 19.01.2016г. до 05.04.2016г.. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
14 Административно дело No 334/2017, III състав Закон за автомобилните превози ЛЕО ГАЗ 80 ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-436/27.03.2017 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка.. ОСЪЖДА Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на „Лео газ 80“ ЕООД, с ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета“ № 16 общ. Септември, обл. Пазарджик, представлявано от управителя В.Й.Б., направените по делото разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
15 Административно дело No 342/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.К.Х. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ЕКСПЕРТ АНГЕЛ ПЕТКОВ ПРИ РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Х. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против заповед № 34033-55/25.04.2017 г. на мл. експерт А.Л.П. на длъжност МРКП при РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
16 Административно дело No 344/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл. 25, ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 12, т. 19 и т. 39, т. 40 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
17 Административно дело No 350/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Е.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен исковата молба на П.Е.П. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София. ОСЪЖДА П.Е.П., ЕГН **********,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
18 Административно дело No 359/2017, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Т.,
Р.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отхвърля жалбата на С.Р.Т. и Р.Р.Т. против Писмо № 0505/27.03.2017 г. на кмета на община Сърница, съдържащо отказ за издаване на скици на ПИ 180 и ПИ 181, находящи се в мах. Крушата по плана на гр. Сърница, постановен по заявления вх. № 0635 от 16.03.2017 г. и вх. № 0636 от 16.03.2017 г., подадени от Р.Р.Т.. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
19 Административно дело No 376/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.10.2017г.
Отменя разпоредбите на чл.19,ал.8 във вр. с глава ІV- административно наказателни разпоредби, чл.27,ал.2,т.6 и т.23 от раздел І- такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастър към тарифа по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 581/31.08.2010 г. на общински съвет Пещера Осъжда Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
20 Административно дело No 379/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна исковата молба на Д.Д.А. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за обезщетение за неимуществени вреди от условията в ареста в размер на 5000 лева, ведно със законовите лихви от 27.04.2015 г. до крайното изплащане, и 15 000 лева за вредите от условията в затвора, ведно със законовите лихви от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. ОСЪЖДА Д.Д.А., ЕГН **********,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
21 Административно дело No 381/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.В. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Д.В. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Ч. *** против Държавен фонд „Земеделие“– Разплащателна агенция гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, представлявана от изпълнителния директор – Ж.Ж., с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 45 581,32 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди /пропуснати ползи/, ведно със законната лихва върху тази сума от деня на подаване на исковата молба по окончателното изплащане на сумата, като лишен от възможността да получи финансово подпомагане за стопанската 2013 г. и ВРЪЩА същата на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 381/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Д.В. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие“– Разплащателна агенция гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, представлявана от изпълнителния директор – Ж.Ж. направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за ищеца и Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника.
22 Административно дело No 404/2017, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър Я.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 640 от 03.05.2017 г. на кмета на Община Велинград, с което е отказано издаване на комбинирана скица по обезсилените регулационни планове (план за улична регулация и съответно за дворищна регулация) от 1955 г. до 1957 г. на сграда, попадаща в имот пл. № 263 в кв. 55 и в имот пл. № 4826 по действащия план на гр. Велинград. ВРЪЩА преписката на кмета на Община Велинград за ново произнасяне по заявление с вх. № 94-00/2416 от 11.04.2017 г. на Я.Г.Н. *** съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение, в едномесечен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА кмета на Община Велинград да заплати на Я.Г.Н. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
23 Административно дело No 407/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Протокол № 6/16 и 17.11.2016 г. на комисията по чл. 73 от ЗИНЗС (отм.) с който му е отказано преместване в затворническо общежитие от по-лек тип. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 407/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за жалбоподателя, и в същия срок – от датата на получаване за неявилата се страна.
24 Административно дело No 411/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 25/18.04.2017г. на главния архитект на община Пазарджик На основание чл. 200, ал.2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария от страните, участващи в административното производство.
25 Административно дело No 425/2017, V състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000033/18.02.2017 г. на началник Група в РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с която на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА Група в РУП Панагюрище при ОДМВР Пазарджик да заплати на И.Д.В. разноски по делото в размер на 360 лева (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 426/2017, VI състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0310-000034/18.02.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Панагюрище. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на И.Д.В., сума в размер на 410лв. /четиристотин и десет лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
27 Административно наказателно дело (К) No 436/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.А.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 222 от 28.04.2017 г., постановено по НАХД № 258, по описа за 2017 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
28 Административно дело No 449/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Отменя чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 18в, ал. 1, чл. 47а, ал. 2, т. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брацигово, приета с Решение № 27/28.02.2008 г. на Общински съвет Брацигово и т. 4 от Тарифата по чл. 3, ал. 1 от същата наредба. Осъжда Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
29 Административно дело No 463/2017, III състав Закон за движението по пътищата А.Х.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-1006-000266 от 04.05.2017 г. на Началник група към ОД на МВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, за налагане на принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от осемнадесет месеца. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР – Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, да заплати на А.Х.И. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 110 /сто и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
30 Административно наказателно дело (К) No 465/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.И.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 237 от 11.05.2017 г., постановено по АНД № 36/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
31 Административно дело No 471/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 21, ал. 4; 22, 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 5 и ал. 2, т. 4; чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с решение № 233/28.01.2005 на Общински съвет Септември. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част, с която са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с решение № 233/28.01.2005 на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
32 Административно дело No 472/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПАНАГЮРСКИ МИНИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Отхвърля жалбата на „Панагюрски мини“ ЕАД в ликвидация против Решение за спиране на административното производство по реда на чл. 54 от АПК № ПК-016-ОВОС от 22.05.2017 г. на директора на РИОСВ Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 478/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управлението на общинските пътища в Община Брацигово, приета с Решение № 149/30.10.2008 г. на ОбС – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
34 Административно дело No 483/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл. 8, ал. 1, т. 6-8, 10, чл. 44, ал. 1, т. 9 в частта относно „документ за липса на изискуеми задължения към общината“ и т. 12, чл. 48, Приложение № 4 към чл. 57, ал. 1 – Таблица за размера на глобите от Наредбата в частта относно „чл. 39, ал. 1 – 30 лева“ от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
35 Административно дело No 486/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 1, ал. 2; чл. 19, ал. 1; чл. 21, ал. 4; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1 и ал. 2; чл. 29, ал. 2; чл. 31; чл. 32; чл. 33; чл. 34; чл. 66; чл. 67 и чл. 68 от Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 156/30.03.2005 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 486/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
36 Административно дело No 487/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл.19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31 чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67, ал. 1 и ал. 2 и чл. 68 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Велинград. Отхвърля протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 1, ал. 2 и чл. 67, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 17 лв. /седемнадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
37 Административно дело No 494/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Т.Д. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Т.Д. против Решение изх. № РД-13-2053/15.06.2017 г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пазарджик, с което е оставено без движение заявлението на жалбоподателя вх. № РД-13-2053/03.05.2017 г., с което е поискана регистрация и издаване на скици за имот, находящ се извън регулацията на с. Ивайло, общ. Пазарджик. Прекратява административно дело № 494, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Пазарджик
38 Административно наказателно дело (К) No 497/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 15.05.2017 г., постановено по АНД № 11/2017 г., по описа на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
39 Административно дело No 498/2017, III състав Закон за движението по пътищата Н.А.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000349/01.06.2017 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на Н.А.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила на 20.10.2017г.
40 Административно дело No 501/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.10.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. издадено от „за“ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – Ат. Д. с изх. № 02-5100/26 от 21.08.2015 г. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на Фондация „Ракитово“ с ЕИК 112074842 – земеделски производител, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово 4640, ул. „Цепина“ № 6 А, представлявана от председател Александър Петров Допчев, направените по делото разноски в общ размер на 3 670 /три хиляди шестстотин и седемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
41 Административно наказателно дело (К) No 502/2017, XI състав Други по ЗАНН С.Т.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 52/15.06.2017 г., постановено по НАХД № 98/2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
42 Административно наказателно дело (К) No 503/2017, X състав Други по ЗАНН П.Ц.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Отменя Решение № 50 от 09.06.2017 г., постановено по нахд № 32, по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0310-000044/07.02.2017 г., издадено от началника на Районно управление на полицията Панагюрище. Отменя Наказателно постановление № 17-0310-000044/07.02.2017 г., издадено от началника на Районно управление на полицията Панагюрище, с което за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ на касатора на основание чл. 638, ал. 1, т. 2 от същия кодекс е наложена глоба в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
43 Административно наказателно дело (К) No 507/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Н.Н. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 225/03.05.2017 г., постановено по НАХД № 201 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик в обжалваната му част. Решението е окончателно.
44 Административно дело No 512/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 21, чл. 23, ал. 2, чл. 25, ал. 2, чл. 26, чл. 27, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 28, ал. 2 в частта „актуална състояние на съдебната регистрация“, чл. 30, чл. 31, чл. 32, чл. 33 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Сърница, приета с решение № 81/20.06.2016г. на Общински съвет Сърница. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
45 Административно наказателно дело (К) No 516/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 275/31.05.2017г., постановено по АНХД № 570/17 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
46 Административно наказателно дело (К) No 521/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 55 от 16.06.2017 г., постановено по АНД № 100/2017 г., по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
47 Административно наказателно дело (К) No 522/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 99 от 14.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 196/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
48 Административно наказателно дело (К) No 523/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 55/04.04.2017 г., постановено по НАХД № 86 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
49 Административно дело No 528/2017, VI състав Закон за движението по пътищата С.Д.Ч. НАЧАЛНИК НА ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-000063/16.06.2017 г. на началник Група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
50 Административно наказателно дело (К) No 529/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 279 от 02.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2707/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
51 Административно наказателно дело (К) No 531/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ АРЕНА - И.Т. ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 207 от 26.04.2017 г., постановено по АНД № 2455/2016 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
52 Административно дело No 535/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл. 8, ал. 1, предложение 11 от Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община Пещера, приета с решение № 584/05.08.1999 г. на Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет – Пещера да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените деловодни разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
53 Административно дело No 539/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Б.Л.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.Л.Б. с ЕГН ********** устен отказ на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по реда на чл.64 от ЗИНЗС с оглед подадена молба от 04.07.2017г.. ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на ЗИНЗС. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението на съда е окончателно.
54 Административно наказателно дело (К) No 540/2017, X състав ЗАНН: КЗП ДОРИТА 2010 ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЛ. ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 48/08.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 73/17 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
55 Административно наказателно дело (К) No 543/2017, XI състав Други по ЗАНН Р.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 53/15.06.2017 г., постановено по НАХД № 102 по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
56 Административно дело No 545/2017, III състав Закон за социално подпомагане А.А.Р. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Р. *** против отказ на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пазарджик да допусне възобновяване производството на Заповед № ЗСП/Д-РА-Д/279 от 27.04.2017 г. на ДСП Септември, обективиран в писмо № 13-94А-00-0737 от 07.07.2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно дело No 548/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.8, ал.1, т.11 от Наредбата за рекламната дейност в община Пазарджик, приета с Решение №104 от 12.12.1997 г. , изменена и допълнена с Решение № 25/24.02.2005г. на Общински съвет – Пазарджик. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 37, ал.1, т. 3 от Наредбата за рекламната дейност в община Пазарджик, приета с Решение №104 от 12.12.1997 г. , изменена и допълнена с Решение № 25/24.02.2005г. на Общински съвет – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените деловодни разноски в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
58 Административно наказателно дело (К) No 549/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Б. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 303/13.06.2017г., постановено по АНД № 2055/2016г., Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
59 Административно дело No 555/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С. *** с ЕГН ********** , чрез адв.В.С. срещу Заповед за задържане /без посочен номер/. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №555/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
60 Административно дело No 556/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ УНИМИЛК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.10.2017г.
Отменя финансова корекция наложена с покана за доброволно изпълнение изх. № 2600-11767/28.06.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Изпраща преписката на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Оставя без разглеждане жалбата на „Унимилк“ ООД против Решение № РД-254/26.06.2017 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и прекратява делото в тази му част. Осъжда Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на разноски по делото в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България.
61 Административно наказателно дело (К) No 557/2017, X състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА БЪЛГАРИЯ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение№ 91/30.05.2017г.постановено по НАХД № 190/17г .. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП-№ 38-137/19.12.2016г. на Председателя на Държавна Агенция „Национална Сигурност“,гр.София,с което на „Заложна Къща България“ ЕООД, ЕИК 202651976, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Черни Връх”, № 47,бизнес център „Витоша“,офис 19, представлявано от прокуриста Ахмед Мустафов Н. с ЕГН-********** , е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв./две хиляди/ на основание чл.23,ал.4 от ЗМИП за осъществено нарушение по чл.6,ал.1,т.2 във връзка с чл.4,ал.1 от ЗМИП,като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
62 Административно наказателно дело (К) No 558/2017, X състав ЗАНН: РДГ Л.А.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 93 от 02.06.2017 г., постановено по нахд № 136, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 390/18.10.2016 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 144, ал. 4, т. 1 от Закона за горите на Л.А.А. е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.
63 Административно наказателно дело (К) No 559/2017, XI състав Други по ЗАНН А.Ц.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 106/22.06.2017 г., постановено по НАХД № 226, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
64 Административно наказателно дело (К) No 560/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” А.М.З. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 114 от 28.06.2017 г., постановено по АНД № 243/2017 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
65 Административно дело (К) No 562/2017, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ К.Д.Ц. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 22.05.2017 г. по гр. дело № 1058/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
66 Административно дело No 563/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Т.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СОФИЯ,
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Т.Х., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, подадена срещу Заповед № 117/07.04.2017 г. на началника на Затвора гр. София и срещу Заповед № Л-2628/26.05.2017 г. на ГД на ГДИН. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 563/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 18.10.2017г.
67 Административно наказателно дело (К) No 567/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК САНАФРУТ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 293/09.06.2017 г., постановено по НАХД № 335, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000372 от 31.10.2016 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което на „Санафрут“ ООД, със седалище в гр. София, представлявано от управителя Роберто Мура, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ, във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ и за нарушение на чл. 128, т. 2 от същия кодекс, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева, Решението е окончателно.
68 Административно дело No 568/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.10.2017г.
Отменя чл. 7, т. 3, предл. 7-мо от Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Велинград, приета с Решение № 231/26.05.2016 г. на Общински съвет гр. Велинград. Осъжда Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
69 Административно дело No 580/2017, VI състав ДОПК В.А.Я. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МПСК ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.А.Я., с ЕГН **********, против мълчалив отказ на административен орган за произнасяне по жалба, подадена на 22.06.2017г., против т. 1 от АУЗД № 157-2017/17.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 580/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 3202/09.08.2017г. на В.А.Я.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
70 Административно дело No 582/2017, IV състав Кодекс на труда С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.М.Г. ***, против писмо изх. № 17224218/20.06.2017 г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 582/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
71 Административно дело No 588/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на К.В.Г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 8 000 (осем хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 29.11.2012 г. – 28.04.2016 г. (с изключение на периода 12.07.2013 г. - 09.12.2013 г.), ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лв. над уважения размер 8 000 лв. иска, предявен от К.В.Г. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като периода, в който ищецът претендира, че е търпял вреди е от 08.06.2012 г. до 13.03.2017 г., а претендираният размер на обезщетението е 10 000 лева, ведно със законната лихва от 08.06.2012 г. до крайното изплащане. Оставя без разглеждане иска, предявен срещу Министерството на правосъдието и прекратява делото в тази му част. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
72 Административно наказателно дело (К) No 590/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 22.06.2017 г., постановено по АНД № 238/2017 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
73 Административно наказателно дело (К) No 591/2017, XI състав ЗАНН: РИОСВ МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95 от 06.06.2016 г., постановено по а.н.х. дело № 151/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
74 Административно наказателно дело (К) No 594/2017, XI състав ЗАНН: КЗП ЖИ ВЕЛИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 105/22.06.2017 г., постановено по НАХД № 189, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
75 Административно наказателно дело (К) No 597/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 315 от 19.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 829/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
76 Административно дело No 598/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. НАЙКЕН ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ материализиран в писмо с изх. № 21-02-3(1) от 13.07.2017 г. на Зам. кмета на Община Панагюрище и ВРЪЩА преписката за ново произнасяне от компетентния орган – Главния архитект на Община Панагюрище, определен съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на „Найкен“ ЕООД, ЕИК ***, ***, представлявано от Н. Н. Н.направените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
77 Административно дело No 600/2017, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.Д.И. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВРП ПРИ ГД"ИН" - СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Д.И.,*** против заповед № 1-2213/28.04.2017г. на Началник на отдел СДВРП“, с която е отхвърлена молбата му да бъде преместен за доизтърпяване на наказанието от затвора в гр. Пазарджик в затвора в гр. Пловдив или в затвора в Стара Загора. Решението на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража е окончателно и не подлежи на оспорване.
78 Административно дело No 602/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.Д., с посочен адрес ***, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-34 от 02.06.2017 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. Определението, съгласно чл.216, ал.5, изр. последно от ЗУТ, НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
79 Административно наказателно дело (К) No 605/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ М.А.-С. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 322 от 23.06.2017 г., постановено по АНД № 316/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
80 Административно наказателно дело (К) No 606/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ц.Г.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Отменя Решение № 56/03.07.2017 г., постановено по нахд № 87/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, в частта му, с която частично е отменено наказателно постановление № 1216/16/2017 от 31.03.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив, а именно - в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 126, от Закона за акцизите и данъчните складове на Ц.Г.К. е наложена глоба в размер на 6723.64 лева. Връща делото на Районен съд Панагюрище за разглеждане от друг състав при спазване на дадените мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
81 Административно наказателно дело (К) No 611/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Н.Ш. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 346/05.07.2017г., постановено по АНД № 498/2017 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
82 Административно дело No 615/2017, V състав Закон за движението по пътищата К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000509/31.07.2017 г. на началник-група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР - Пазарджик да заплати на К.А.С. разноски по делото в размер на 410 лева ( четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
83 Административно дело No 619/2017, VI състав КСО Й.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез С.И.Г., ЕГН **********, пълномощник съгласно пълномощно с рег. № 2578/15.12.2011г., заверено от нотаруис Юлия Ваклинова, срещу мълчалив отказа на директора на Териториално поделение на национален осигурителен институт – Пазарджик, във връзка с жалба с х. № 1012-12-65#1 за обявяване за нищожни на Разпореждане № **********, № 61 от 16.03.2012г. и Разпореждане № **********,№ 25 от 04.07.2015г., изготвени от отдел „Пенсионно осигуряване“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 619 по описа за 2017 год. на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховен административен съд.
84 Административно дело No 621/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.А.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.А.Н., подадена против Заповед № Д-341/10.08.2017 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 621/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
85 Административно дело No 622/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Я.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Я.С.Д.,***, срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 622/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
86 Административно наказателно дело (К) No 624/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ СТЕЛТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 327 от 28.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 785/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
87 Административно наказателно дело (К) No 626/2017, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА ЕТ Т.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 358/06.07.2017 г., постановено по НАХД № 1033/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
88 Административно наказателно дело (К) No 627/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ПРОТРЕЙД-П ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ПАЗАРДЖИК
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 58/07.07.2017 г., постановено по нахд № 57/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, с което е потвърдено наказателно постановление № 1134-2016/06.02.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което на„Протрейд-П“ ЕООД за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове на основание чл. 120, ал. 2 от същия кодекс е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева и на основание чл. 124а, ал. 1 от кодекса е лишен от правото да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект - магазин за хранителни стоки, находящ се в село Бъта област Пазарджик. Решението е окончателно.
89 Административно наказателно дело (К) No 637/2017, XI състав ЗАНН: НАП АРТ-93 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 96 от 12.06.2017 г., постановено по НАХД № 203 / 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
90 Административно наказателно дело (К) No 639/2017, X състав ЗАНН: РДГ Ю.М.Ч. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 121 от 05.07.2017 г., постановено по а.н. дело №242 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 107 от 05.05.2017 г., на Директора на Регионална дирекция по горите, Пазарджик, съответно с което на Ч., за нарушение по чл. 270 от Закона за горите, във връзка с чл. 9а от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, на основание чл. 270 от Закона за горите е наложено административно наказание глоба в размер на 50,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
91 Административно наказателно дело (К) No 640/2017, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК М.Ф.У. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123 от 13.07.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 268/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
92 Административно дело No 642/2017, V състав Закон за движението по пътищата В.Н.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-5313-000068/20.07.2017 г. на Началник-сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която за нарушение на чл. 150а, алинея 1 от ЗДВП, на заинтересованата страна М.П.А. е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
93 Административно наказателно дело (К) No 646/2017, X състав ЗАНН: ИААА ВЕДЕК ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 355 от 06.07.2017 г., постановено по нахд № 757, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 33-000006/29.03.2017 г., Издадено от началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 6, ал. 7, т. 3, буква “б”, пр. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС на касатора на основание чл. 105, ал. 1 от Закона за автомобилните превози е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. Решението е окончателно.
94 Административно наказателно дело (К) No 648/2017, XI състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА БЪЛГАРИЯ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 347/05.07.2017 г., постановено по НАХД № 929, по описа за 2017 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
95 Административно дело No 658/2017, V състав Закон за движението по пътищата З.Т.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000355/05.06.2017 г. на Началник-група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, с която за нарушение на чл. 150а, алинея 1 от ЗДВП, на жалбоподателя е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
96 Административно дело No 659/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Б.Б. с ЕГН ********** ***, Заповед за прилагане на ПАМ № 17-5313-000059/04.06.2017г. издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, група КПДГПА Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
97 Административно дело No 660/2017, II състав Закон за движението по пътищата Б.Д.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000414 от 29.06.2017 г., издадена от Цонка Ганчева Проданова, на длъжност Началник група, Сектор „Пътна полиция“, Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик, с която спрямо Б.Д.Х., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като са иззети два броя регистрационни табели РА0756ВВ и Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 003404876. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР, гр. Пазарджик да заплати на Б.Д.Х., ЕГН **********,*** сумата от 510,00лв./петстотин и десет лв./, представляваща, извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
98 Административно дело No 663/2017, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ действията на Началника на Дирекция за национален строителен контрол, София, обективирани във възлагателно Писмо изх. № ПЗ-4437-03-193 от 09.08.2017 г. на Началник ДНСК, София за изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217 от 21.04.2011 г. на Началника на РДНСК „ЮЦР“, Пловдив за премахване на незаконен строеж : „Влина сграда“, намиращ се в Държавен горски фонд, отдел 289 „4“ по лесоустройствения план на местнвостта „Слънчева поляна“, яз. „Широка поляна“, землище гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, собственост на К. и Е. Д., по силата на покупко – продажба по Договор от 04.10.1983г., изпълнен от неизвестен извършител. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол, София, бул. „Христо Ботев“ № 47 да заплати на К.Д.Д., ЕГН : ********** и Е.Я.Д., ЕГН :********** двамата от гр. Пазарджик, ул. ***, сумата от 20,00/двадесет лв./, представляващи извършени от последите разноски по делото. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол, София, бул. „Христо Ботев“ № 47, да заплати на адв. М.З.М., ЕГН **********,***, пълномощник на К.Д.Д. и Е.Я.Д.,***, по дело № 663 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г., сумата от 1200,00лв. /хиляда и двеста лв./, представляващи възнаграждение за осъществена адвокатска защита. Решението е окончателно.
99 Административно дело No 665/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.10.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 665/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик сумата от 20 лева, представляващи сторени разноски по производството. Определението е обжалваемо в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пазарджик и от съобщаването за Общински съвет – Панагюрище.
100 Административно наказателно дело (К) No 667/2017, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ, ИРМ-ПАЗАРДЖИК Т.Д.П. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 362 от 10.07.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 833/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
101 Административно дело No 669/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.Ю. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.10.2017г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Ю. против писмо изх. № 94-004747/02.08.2017 г. и жалбата на А.А.Ю. против писмо изх. № 94-004747/14.08.2007 г. и двете писма издадени от кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА настоящето административно дело № 669 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, т.к. страните присъстват в днешното съдебно заседание.
102 Административно дело No 677/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.10.2017г.
Отменя чл. 38, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество на община Сърница. Осъжда Общински съвет Сърницада заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
103 Административно дело No 678/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против чл. 7, ал. 1, т. 11 от Наредба за рекламната дейност на Община Стрелча, приета с Решение № 168/01.06.2005 г. на Общински съвет Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 678/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет Стрелча да заплати от бюджета на Община Стрелча на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от съобщаването му за ответника.
104 Административно дело No 679/2017, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Е.М.Й. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.М.Й., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Пазарджик, подадена чрез валидно упълномощен адвокат Г., против мълчалив отказ на началника на Затвора Пазарджик по молба от 18.07.2017г. за промяна на режима на изтърпяване на наложеното с присъда наказание от „строг“ на „общ“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 679/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес, тъй като страните присъстват в днешното съдебно заседание.
105 Административно наказателно дело (К) No 684/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 113 от 27.06.2017 г., постановено по а.н. дело №182 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на районния съд, при съобразяване на указанията дадени в настоящото решение. Решението е окончателно.
106 Административно наказателно дело (К) No 693/2017, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ, ИРМ-ПАЗАРДЖИК Т.Д.П. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №369 от 13.07.2017 г. на Пазарджишки районен съд, постановено по адм. нак. дело №834 по описа на същия съд за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
107 Административно дело No 696/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3 да заплати на М.А.М., ЕГН: **********,***, с посочен адрес за кореспонденция гр. Велинград, ул. Винчо Горанов, № 32, адв. Р.А., както следва : сумата от 400,00лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело №155 по описа на Велинградски районен съд за 2015 г. ; обезщетение за забавено плащане на сумата от 400,00лв. за периода от 07.08.2015г. до 29.08.2017г. в размер на 83,84лв., както и обезщетение за забавено плащане на сумата от 400,00лв., в размер на законната лихва, считано от 29.08.2017г. до окончателното й изплащане ; сумата от 100,00лв., обезщетение за претърпени имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 110 по описа на Велинградски районен съд за 2015 г., обезщетение за забавено плащане на сумата от 100,00лв., за периода от 30.06.2015г. до 29.08.2017г. в размер на 22,02лв. ; обезщетение за забавено плащане на сумата от 100,00лв, в размер на законната лихва, считано от 29.08.2017г. до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на М.А.М., ЕГН: **********,***, с посочен адрес за кореспонденция гр. Велинград, ул. Винчо Горанов, № 32, адв. Р.А., сумата от 410,00лв., представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
108 Административно дело No 697/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от С.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез валидно упълномощен адвокат И.И.,*** против мълчалив отказ на кмета на община Панагюрище да се произнесе по Заявление с вх. № 94-00-8909 от 17.07.2017г. и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по Административно дело № 697/2017г по описа на Административен съд - Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ искането на С.И.А. за присъждане на съдебни разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ВАС на РБ.
109 Административно дело No 698/2017, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на В.С.С., ЕГН: **********,***, срещу Заповед № 2106 от 28.08.2017 г. на Заместник кмета на Община Пазарджик, за изземване на помещение, частна общинска собственост – стая №2, с площ от 20.00кв.м., находяща се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.501.669.1,, с предназначение административна, делова сграда, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. Хан Крум, №1, по отношения на която е съставен Акт за частна общинска собственост № 3258 от 07.11.2013 г.. Решението е обжалваемо с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
110 Административно дело No 705/2017, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АКВАРЕКС ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Акварекс“ ООД, ЕИК 112040740, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Горски пътник“, № 56, с посочен адрес за призоваване, гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров“, № 87, заявена от К.Б.Т. като представител на дружеството, срещу действията на Регионална здравна инспекция Пазарджик, с които е ограничен достъпа до наетите от „Акварекс“ ООД от наемодателя „Акварел-МГ“ ЕООД помещения в сграда, намираща се в гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров“, № 87 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 705 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
В законна сила на 26.10.2017г.
111 Административно наказателно дело (К) No 709/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Н.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52 от 28.07.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 88/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
112 Административно наказателно дело (К) No 712/2017, X състав ЗАНН: БАБХ СЛАВИСТА ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50 от 26.07.2017 г., постановено по а.н.дело №59 по описа на Районен съд Пещера за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
113 Административно наказателно дело (К) No 713/2017, X състав ЗАНН: НАП ДЖОЙС 2007 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126 от 19.07.2017 г., постановено по а.н.дело №294 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
114 Административно наказателно дело (К) No 715/2017, XI състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.А.П. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 125 от 18.07.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 257/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
115 Административно дело No 717/2017, III състав Закон за движението по пътищата Б.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-1006-000570 от 15.08.2017 г. на началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Б.К.Б. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
116 Административно дело No 722/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК И.Б.М. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Б.М. с ЕГН ********** *** против постановление и действия на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-402/19.11.2012 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Пристройка и надстройка на съществуваща вила с пл. № 208 А“, находящ се в УПИ І – вилно застрояване, кв. 12, летовище „Св. Константин“, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Самоковите“ № 10, обективирано в писмо на началника на ДНСК с изх. № ПЗ-3203-03-594 от 01.09.2017 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл. 298 ал. 4 от АПК.
В законна сила на 17.10.2017г.
117 Административно дело No 723/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Т.В. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.В. *** против отказ с рег. № 31000/6423 от 03.08.2017 г. на началника на РУ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 723/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
118 Административно наказателно дело (К) No 727/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.С.Б. против Решение № 371 от 14.07.2017 г., постановено по нахд № 440, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Прекратява касационно административно наказателно дело № 727, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, чрез настоящия съд, в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
119 Административно дело No 733/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.С.С. против Заповед № 460/26.07.2017 г. на кмета на община – Панагюрище. Прекратява административно дело № 733, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния Административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
120 Административно дело No 736/2017, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.М.Г. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.М.Г., ЕГН **********,***, срещу бездействие на държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик по Молба, вх. № 4420 от 06.07.2017 г. за принудително изпълнение на Заповед № ЗС/Д-РА-С/217 от 09.02.2017 г. на Директора на ДСП, Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 736 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
121 Административно дело No 737/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.М.Г. *** срещу бездействие на кмета на Община Септември като изпълнителен и административнонаказаващ орган. Прекратява административно дело № 737 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на Община Септември.
122 Административно дело No 738/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.М.Г. *** срещу бездействие на кмета на Община Септември като изпълнителен и административнонаказаващ орган. Прекратява административно дело № 738 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на Община Септември.
123 Административно дело No 739/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.М.Г. *** срещу бездействие на кмета на Община Септември като изпълнителен и административнонаказаващ орган. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 739/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
124 Административно дело No 740/2017, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Г. *** срещу бездействие на Кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 740/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
125 Административно дело No 741/2017, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.М.Г., ЕГН **********,***, срещу бездействие на Кмета на Община Септември да наложи предвидено в закона дисциплинарно наказание на служител на Община Септември ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 741 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
126 Административно дело No 746/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2017г.
ИЗПРАЩА делото на смесения състав на ВКС и ВАС за определяне на подсъдността. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 746/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
127 Административно дело No 757/2017, III състав Закон за акцизите и данъчните складове ЕТ А.5.-Ш.К. НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Алми 55- Ш.К.“ с ЕИК 201880840, със седалище и адрес на управление с. Ивайло, ул. „Петдесета“ № 22, представляван от Ш.Я.К. против Заповед № РД 15-737/05.09.2017 г. на Началника на Митници Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 757/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.10.2017г.
128 Административно дело No 768/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Й.А.А., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против неозначен административен акт, като в жалбата е посочено, че следва да се образува дело за имуществени, неимуществени вреди и за психически тормоз от страна на ръководството на затвора, без да е посочено от какво произтичат същите, както и срещу кой ответник се предявява искът. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 768/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
129 Административно дело No 772/2017, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър К.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.А.В. против отказ за отстраняване на непълнота и грешка в кадастралния план на с. Попинци с изх. № 94-00-9024(4)/05.09.2017 г. на кмета на община Панагюрище. Прекратява административно дело № 772 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на община Панагюрище.
130 Административно дело No 773/2017, II състав Изборен кодекс Г.Д.П.,
В.И.Г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Г.Д.П. и В.И.Г.,***, с посочен съдебен адрес ***-3, адв. Н.Б., срещу Решение № 214 от 24.09.2017г. на Общинска избирателна комисия Септември, да не се предприема процедура по чл. 42, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал.1, т. 10 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на правомощията на избран кмет на Кметство Семчиново и изпращане на уведомление до Пламен В. Темелков в тази връзка, тъй като считано към 24.09.2017г. не са налице законовите предпоставки за това. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 773 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
131 Административно дело No 775/2017, I състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Р.Д.П.,
Г.Д.П.,
Е.К.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 20.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 775 по описа на съда за 2017 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по реда на чл. 138, ал. 1 от АПК.
132 Частно административно дело No 784/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „С. транспорт“ ЕООД с ЕИК 201826440 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4006, район Източен, бул. Цариградско шосе“ № 51, представлявано от управителя С.Г.С., за спиране на допуснатото от закона предварителното изпълнение на заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000530/05.08.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
133 Частно административно дело No 785/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.Й.С. СТАРШИ ИНСПЕКТОР СИМЕОН СЪЛОВСКИ - СЛУЖИТЕЛ В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Разпореждане от 4.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.Й.С., ЕГН ********** за преустановяване на действия на длъжностно лице - ст. инспектор Симеон Чавдаров Съловски – служител в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, по задържане на Свидетелство за управление на моторно превозно средство на Д.Й.С.. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република Б в 3-дневен срок от издаването му. Препис от разпореждането да се изпрати на страните.
134 Административно дело (К) No 795/2017, XI състав Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК М.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.Д.Н.,***, против Разпореждане № 2086 от 25.09.2017 г., по адм. дело № 635/2017 г. на Административен съд – Пазарджик, І състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 795/2017 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
135 Административно дело No 803/2017, III състав Закон за движението по пътищата Я.А.В. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.А.В. с ЕГН ********** *** против Заповед № 17-0340-000284/12.09.2017 г. на началника на РУП Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, за прилагане на принудителна административна мярка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 803/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Директора на ОД на МВР гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
136 Административно дело No 808/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕВАСТРОЙ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 30.10.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 170013-023-0002287/19.06.2017 г. на старши публичен изпълнител Стоилка Минчева при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Ева Строй“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: с. Гелеменово, ул. „Пета“ № 20, представлявано от Георги Георгиев Иванов, предварителни обезпечителни мерки, а именно наложен запор върху следните МПС: товарен автомобил „Мерцедес“, модел 411 ЦДИ, рег. № РА 0467 КВ и товарен автомобил „Мерцедес“, модел 416 ЦДИ, рег. № РА 8578 КА, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317003190-020-001/26.05.2017 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
137 Административно дело No 809/2017, III състав Закон за движението по пътищата Й.В.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 17.10.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 809/2017 г. към адм. дело № 807/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 809/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
138 Административно дело No 824/2017, II състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ГЕО ГАЗ 80 ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.10.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление изх. № С 170013-023-0002453 от 30.06.2017 год., издадено от Красимира Сербезова, на длъжност публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, офис Пазарджик, предварителни обезпечителни мерки, с изключение на наложения запор върху лек автомобил марка Mercedes, модел С 320 CDI, с рег. № РА4444АН, до приключване на възложеното със Заповед № Р-16001317003858-039-001 от 20.06.2017 год., на Началник Сектор в ТД на НАП, ревизионното производство, по отношение на „ЛЕО ГАЗ 80“ ООД, ЕИК 202348908, с адрес за кореспонденция с. Карабунар, обл. Пазарджик, ул. Двадесет и пета, № 16, представлявано от Управителя Владимира Йорданова Бояджийска. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на публичен изпълнител при ТД на НАП, Пловдив.
В законна сила на 25.10.2017г.
139 Административно дело No 825/2017, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Г.Б.Б. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.10.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-0002548/07.07.2017 г., Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-0003479/02.10.2017 г., Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-0003480/02.10.2017 г. за сумата от 149 911.00 лева на ЕТ “Електро-А & Г-Г.Б.“, ЕИК 112009200, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градинарска“ № 17, ет. 5, представлявано от Г.Б.Б. с ЕГН **********, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
140 Административно дело No 826/2017, VI състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК СТРОЙСНАБ 2003 ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.10.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 121, ал. 1 от ДОПК № С170013-023-002580/11.07.2017г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик, на „Стройснаб 2003“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес гр. Велинград, ул. „Бялата скала“№ 7, представлявано от Д. Г. С., обезпечителни мерки, а именно: запор върху специализирана машина марка ***, модел ***, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, година на производство 1997г, мощност 280 kw, с балансова стойност 0,00лв., посочен в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317001312713-020-001/02.05.2017г., изменена със Заповед за изменение на Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317001312713-020-002/11.08.2017г. и Заповед Р-16001317001312713-020-003/11.09.2017г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.