Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 407/2018, II състав Закон за движението по пътищата МАГИ СК ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1006-000927 от 27. 12.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо С.С.К., ЕГН **********,*** е наложена принудителна мярка – временно спиране от движение на товарен автомобил, влекач модел и марка „ВОЛВО ФХ4Х2Т“ с рег. № А3390КК, собственост на „Маги СК“ ЕООД, ЕИК 204057926, за срок от 3 месеца, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 008479639. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
2 Административно дело No 445/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 445 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна и 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на ОП Пазарджик направените разноски по делото в размер на 20 лева.
3 Административно дело No 446/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 446 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна и 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на ОП Пазарджик направените разноски по делото в размер на 20 лева.
4 Административно дело No 447/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.9.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредба за обществения ред в община Лесичово, приета с Решение № 226/29.06.2012 г. на Общински съвет – Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 447/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Лесичово да заплати от съответния бюджет на Община Лесичово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщение за настоящото определение.
5 Административно дело No 479/2018, III състав Закон за движението по пътищата Н.Х.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Ч. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0315-000023/15.03.2018 г. на Началник РУП Пещера към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
6 Административно дело No 529/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 529 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна и 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС. ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на ОП Пазарджик направените разноски по делото в размер на 20 лева.
7 Административно дело No 530/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Антикорупционен фонд“ против мълчалив отказ на кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 530 по описа на Административен съд Пазарджик 2018 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, който тече от днес, тъй като представители и на двете страни присъстват в днешното заседание.
8 Административно дело No 535/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.В. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на С.Т.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.04.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на С.Т.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Т.В. с ЕГН ********** ***, предявен против Южноцентрално държавно предприятие Смолян, представлявано от инж. Б.А. за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.04.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА С.Т.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Южноцентрално държавно предприятие Смолян, представлявано от инж. Б.А., направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
9 Административно дело No 584/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.9.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова против Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лесичово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3/17.11.2011 г. на Общински съвет – Лесичово, взето по Протокол № 3. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 584/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Лесичово да заплати от съответния бюджет на Община Лесичово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
10 Административно дело No 594/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.Г.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 18-1006-000229 от 24.04.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.Г.С., ЕГН **********,*** е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, лек автомобил „Мерцедес Е 220“ с рег. № РА5789ВТ за срок от осем месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007025055 и два броя табели РА 57893ВТ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР да заплати на Д.Г.С., ЕГН **********,***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
11 Административно дело No 599/2018, III състав Закон за движението по пътищата С.О.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0367-000116 от 04.05.2017 г. на Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на С.О.В. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
12 Административно наказателно дело (К) No 608/2018, X състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ВИКТУС БГ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №216 от 26.04.2018г., постановено по а.н.дело №191 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
13 Административно наказателно дело (К) No 613/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ С.А.-7. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260 от 23.05.2018г., постановено по а.н.дело №280 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
14 Административно дело No 633/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите-Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на В.А.К., ЕГН**********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 213/2017 г. на Районен съд Пещера, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 310/19.07.2017 г. на директора на Регионална дирекция по горите Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.05.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите - Пазарджик да заплати на В.А.К., ЕГН**********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
15 Административно дело No 637/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Й.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.9.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Пазарджик, да заплати на К.Й.Б., ЕГН ********** ***, сумата от 600 /шестстотин/лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 37/2018 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 06.07.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Пазарджик, да заплати на К.Й.Б., ЕГН ********** ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
16 Административно наказателно дело (К) No 641/2018, X състав Други по ЗАНН И.Б.Х. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.9.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 60 от 14.05.2018г., постановено по а.н.дело №134 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Наказателно постановление №4607 от 30.06.2017г. издадено от А.Г.М., на длъжност главен инспектор „Мониторинг“ в Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, с което на И.Б.Х., ЕГН ********** за нарушение по чл.26 ал.2 т.1, б.“а“ от Закона за пътищата, във връзка с чл.37 ал.1 т.1 от Наредба № 11/2001г. за движение на тежки и/или извънгабаритни ППС на МРРБ, на основание чл.53 ал.1 от Закона за пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
17 Административно дело No 652/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Р.В.,
М.К.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Р.В. с ЕГН ********** *** и М.К.В. с ЕГН ********** *** против отказ Община Велинград, представлявана от кмета на общината Костадин Коев, за премахване на незаконен строеж, находящ се в УПИ ХVIІ – 6654 в кв. 86 по кадастралния план на гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 652/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.9.2018г.
18 Административно дело No 657/2018, II състав Други дела по ЗОС и ЗДС Л.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1347 от 20.06.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е постановено да се отчужди част от поземлен имот с планоснимачен № 1529, попадаща в улица с осеви точки 91 – 92, между квартал 162 и 162А по плана на село Мало Конаре, с площ на отчуждаваната част 575,00м?, съгласно подробен устройствен план, собственост на Л.С.П. и И.С.П., като е определено парично обезщетение в размер на 6038,00лв. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Л.С.П., ЕГН **********,***, сумата от 10.00лв.(десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството.
19 Административно дело No 665/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.9.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово, приета с Решение № 607/23.10.2009г. на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 665/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати от съответния бюджет на Община Ракитово в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
20 Административно наказателно дело (К) No 672/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 88 от 08.06.2018г., постановено по а.н.дело №170 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 134 от 23.03.2018г. на Директора на Регионална дирекция по горите, Пазарджик съответно с което на „ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ“, ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление №13, ул. „Калафат“, гр. Сърница, обл. Пазарджик, за нарушение по чл. 148, ал.12 от Закона за горите, и на основание чл. 270, от Закона за горите, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 100,00лв.
21 Административно наказателно дело (К) No 674/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 89 от 08.06.2018г., постановено по а.н.дело №174по описа на Районен съд Велинград за 2018 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 126 от 23.03.2018г. на Директора на Регионална дирекция по горите, Пазарджик съответно с което на „ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ“, ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление №13, ул. „Калафат“, гр. Сърница, обл. Пазарджик, за нарушение по чл. 148, ал.12 от Закона за горите, и на основание чл. 270, от Закона за горите, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 100,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
22 Административно дело No 678/2018, III състав Закон за движението по пътищата АГНА ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агна“ ЕООД с ЕИК 203034223, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Тодор Тупанов“ № 31, представлявано от Андрей Николов Поюков против Заповед за налагане на ПАМ № 18-1818-000023/11.06.2018 г. на началник сектор РУ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 678/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.9.2018г.
23 Административно дело No 679/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Батак, приета с Решение № 196/27.11.2008 г. на Общински съвет Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 679 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОСЪЖДА Общински съвет Батак да заплати на ОП Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок за прокурора от днес, а за общинския съвет от получаване на съобщението.
24 Административно дело No 685/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.9.2018г.
ОТМЕНЯ Определение № 940 от 06.08.2018г. с което настоящото дело е насрочено за разглеждане в открито заседание на 05.10.2018г. от 10:00часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Община Белово, ЕИК 000351558, със седалище и адрес на управление гр. Белово, ул. „Орфей“, № 4а, представлявана от Кмета инж. Костадин Варев, срещу Заповед № 03-РД/2584 от 27.06.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на Община Белово, ИД номер на проекта 13/07/2/0/00051 на стойност 5 861 000,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 685 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните. След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело 681 по описа на съда за 2018г. с оглед преценка от съдията докладчик по същото за евентуалното му прилагане в това производство.
25 Административно наказателно дело (К) No 697/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ П.С. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48 от 12.06.2018г., постановено по а.н.дело №217 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
26 Административно дело No 722/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 21.03.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
27 Административно дело No 725/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 21.03.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
28 Административно дело No 727/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 22.03.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, представлявана от директора А.К. да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
29 Административно дело No 747/2018, IV състав ДОПК Н.А.Я.Б.ПРОПЕРТИС ЕООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Н.А.Я.Б. Пропертис“ ЕООД, ЕИК 175450391, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Цар Симеон“ № 37, подадена чрез адв. Г.М.Д., против Решение № 13-38-132/04.07.2018 г. на началника на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОСЪЖДА „Н.А.Я.Б. Пропертис“ ЕООД, ЕИК 175450391, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Цар Симеон“ № 37, да заплати на Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно §2 от ДОПК, във вр. с чл.88, ал.3 от АПК.
30 Административно дело No 748/2018, IV състав ДОПК Н.А.Я.Б.ПРОПЕРТИС ЕООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 21.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Н.А.Я.Б. Пропертис“ ЕООД, ЕИК 175450391, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Цар Симеон“ № 37, подадена чрез адв. Г.М.Д., против Решение № 13-38-131/04.07.2018 г. на началника на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик. ОСЪЖДА „Н.А.Я.Б. Пропертис“ ЕООД, ЕИК 175450391, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Цар Симеон“ № 37, да заплати на Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция „Бюджет и общинска собственост“ при Община Пазарджик, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно §2 от ДОПК, във вр. с чл.88, ал.3 от АПК.
31 Административно дело No 769/2018, I състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.А.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.А.С. ***, чрез адв.С.В. против отказ на ОСЗГ гр.Пещера да приключи процедура по възстановяване на собственост по реда на чл.14,ал.3 от АПК. . ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 769/2018г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото за разглеждане по подсъдност на Районен съд Пещера. Определението не подлежи на обжалване.
32 Административно дело No 770/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ СТ. КОМИСАР ЙОРДАН РОГАЧЕВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.9.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 10.08.2018 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Т.Д.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
33 Административно дело No 797/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.К.Б.-И. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на д-р К.Г.Б., регистриран като едноличен търговец с фирма „Доктор К.Б. – Индивидуална практика за първична медицинска помощ“, ЕИК 130141260, с посочен адрес гр. Ракитово, ул. „Слави Йовчев“, № 13, срещу Писмена покана № 13/29-05-795 от 20.07.2018г. от д-р Йорданка Величкова Пенкова, на длъжност Директор на Районна здравно осигурителна каса, гр. Пазарджик, с която на д-р Б. е поканен да заплати доброволно, неправомерно получена от касата за четвърто тримесечие на 2017г., сума в размер на 840,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 797 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
34 Административно дело No 830/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. К.Г. Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 830 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.