Административен съд - Пазарджик
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 648/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Б. ***, против Заповед № 1389/18.07.2016 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 648/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на община Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград на В.Г.Б. ***, направените разноски по производството в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за жалбоподателя, а за ответника срокът следва да се брои от датата на получаване на съобщение за определението, пред Върховния административен съд на Република България.
2 Административно дело No 809/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.К.,
Г.А.К.
ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1 от Протокол от 07.04.2016г. на комисията по чл.210,ал.1 от ЗУТ на Община Брацигово в частта за определяне на обезщетение на право на прокарване и възникнал сервитут през имот №016031, представляващ пасище, мера в местността „Селчица“ в землището на с.Равногор, с площ на сервитута 0.496 дка. Решението не е окончателно и подлежи на оспорване в 14-дневен срок пред ВАС.
3 Административно дело No 89/2017, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.9.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Стефан Янев, подаден против Разрешение изх. № 004-ДФ-14/15.03.2016 г. на кмета на Община Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 89/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от уведомяването на страните.
4 Административно дело No 213/2017, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.С.Г.А.,
Е.С.П.,
В.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Г.-А., Е.С.П. и В.П.Г., подадена чрез адв. А.Р.А.,***, срещу Заповед № 552/06.03.2017 г. на кмета на община Пазарджик, за поправка на очевидна фактическа грешка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 213/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. В приложеното писмено становище от 01.09.2017 г. процесуалният представител на община Пазарджик е поискал присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 500 лева. Настоящият съдебен състав намира, че това искане е направено своевременно и е основателно, поради което ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА Г.С.Г.-А., Е.С.П. и В.П.Г.,***, с посочен съдебен адрес ***, да заплатят на Община Пазарджик юрисконсултско възнаграждение по настоящото производство в размер на 500 (петстотин) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за всички присъстващи страни и техните процесуални представители пред Върховния административен съд на Република България.
5 Административно дело No 262/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на В.Т.А., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплатят сума в размер на 35 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в ареста в Пазарджик от 30.12.2015г. до 25.11.2016г., ведно със законната лихва от 07.01.2016г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 262/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
6 Административно дело No 263/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на Д.Г.А., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София с иск да бъдат осъдени солидарно да му заплатят сума в размер на 35 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престоя в ареста в Пазарджик от 07.01.2016г. до 05.10.2016г., ведно със законната лихва от 07.01.2016г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 263/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
7 Административно дело No 318/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.П.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР МИТКО КАНДЬОВ ПРИ РУ МВР ГР.ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.9.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за задържане № 76/16.04.2017г. издадена от полицейски орган – мл.инспектор М.К. полицай при РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА мл.инспектор М.К. полицай при РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на РУВелинград при ОДМВР Пазарджик, на Г.П.К. с ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 10 лв.. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
8 Административно дело No 330/2017, III състав Закон за движението по пътищата Ф.Б.Б. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителна административни мерки № 17-0340-000101/04.04.2017г. на Началника на РУП Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на РУП Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Ф.Б.Б. с EГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
9 Административно дело No 386/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата /жалба/ на Г.Г.В. ***, с искане да бъде задължен кмета на Община Пазарджик да му връчи заповед № 2513/26.10.2016 г., ведно с приложената към нея служебна скица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 386/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 398/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.К.,
Н.Т.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед №568/21.04.2017г. на Кмета на община Септември. ОСЪЖДА И.С.К. с ЕГН ********** и Н.Т.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Септември съдебни разноски, съставляващи възнаграждение за адвокат, на стойност от 600 лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
11 Административно дело No 418/2017, I състав Закон за движението по пътищата И.В.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.9.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0340-000116/01.05.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември, КАТО определя срок на наложената санкция – 8 месеца, т.е налага на И.В.М. *** с ЕГН ********** санкция по чл.171,т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС „Фиат Дукато“ с ДК№5926ВА негова собственост - за срок от 8 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 440/2017, I състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Ч., с ЕГН **********, адрес: *** против мълчалив отказ на Общински съвет – Сърница за предоставяне на имоти по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 440/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 450/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община МАРИНА МК 2010 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Марина МК 2010“ ЕООД, ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление ***1, представлявано от управителя П.Р.Б. против Заповед № 683/12.05.2017 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 450/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Марина МК 2010“ ЕООД, ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление ***1, направените по делото разноски в размер на 1 030 (хиляда и тридесет) лв. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховния административен съд, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за административния орган – от получаване на съобщението за определението.
14 Административно дело No 451/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Г.Ф. НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Г.Ф. с ЕГН ********** ***, действията на Началника на ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-92/23.03.2011 г., издадена от Началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж, обективирани във възлагателно писмо с изх. № ПЗ-1249-02-333 от 14.06.2017 г. на Началника на ДНСК гр. София. ОСЪЖДА Началника на ДНСК гр. София да заплати на Р.Г.Ф. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 10 лева /десет/. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
15 Административно наказателно дело (К) No 455/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.М.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40/26.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 259/2016 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
16 Административно наказателно дело (К) No 456/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” М.М.Е. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 86/12.05.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 155/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
17 Административно дело No 458/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 1.9.2017г.
Отменя определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 27.09.2017 г. от 13,45 часа. Оставя без разглеждане жалбата на Н.И.В. против изричен отказ на главния архитект на община Пазарджик от 13.06.2017 г. за издаване на виза за промяна предназначение на обект по искане вх. № 77/08.06.2017 г., подадено в община Пазарджик. Прекратява административно дело № 458, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Осъжда община Пазарджик да заплати на Н.И.В. разноски по делото в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7–дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 473/2017, III състав Закон за движението по пътищата Л.И.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-00057 от 26.05.2017 г. на Началник група към ОДМВР – Пазарджик, група КПДГПА-Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към ОДМВР – Пазарджик, група КПДГПА-Пазарджик да заплати на Л.И.Г., ЕГН **********, с адрес *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
19 Административно дело No 474/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 5 и чл. 20, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 474/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати от бюджета на Община Панагюрище на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски за обнародване в ДВ в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 20.9.2017г.
20 Административно дело No 477/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 8; чл. 18, ал. 8 в частта относно „документ за липса на финансови задължения към общината“; чл. 18, ал. 10 и чл. 28 от Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 477/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС. Съдът счита, че направеното искането за присъждане на 20 лв. разноски е направено своевременно и е основателно, с оглед на което ОПРЕДЕЛИ ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик 20 (двадесет) лв. разноски за публикуване в Държавен вестник. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
21 Административно наказателно дело (К) No 482/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 256/26.05.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 584/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
22 Административно дело No 492/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурора при Окръжна прокуратура – Пазарджик против оспорените текстове от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 492 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Предвид изхода на делото и оттеглянето на оспорените тестове, е основателно искането за присъждане на направените разноски на прокуратурата, с оглед на което СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Определението и за прекратяване на делото и за разноските ПОДЛЕЖИ на обжалване чрез настоящия съд до Върховния административен съд в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за Общинския съвет – от получаването на съобщението.
23 Административно дело No 500/2017, I състав Закон за движението по пътищата А.Х.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 1.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 500/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Материалите от делото да се приложат по адм.д.№ 463/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
24 Административно наказателно дело (К) No 506/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Г.Л. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 288 от 07.06.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 635/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
25 Административно дело No 510/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.М. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на В.М.М., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик със съдебен адрес:***, с която предявява иск, насочен срещу Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10000 лева до 01.06.2009г. , ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до крайното изплащане и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 510/2017 по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. ВРЪЩА исковата молба на В.М.М., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик със съдебен адрес:***, с която предявява иск срещу Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София да му заплатят сума в размер на 10 000 лева за претърпени неимуществени вреди от 01.06.2009г. до 21.07.2017г., ведно със законната лихва от 07.01.2016г. до крайното изплащане и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 510/2017 по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
26 Административно дело No 515/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик Живко Пенев, с който са оспорени разпоредбите на чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Ракитово, последно изменена с Решение № 416/26.05.2017 г. на Общински съвет Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 515/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
27 Административно дело No 537/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители К И Ш ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „К и Ш“ ЕООД, ЕИК 112614466, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 31, представлявано от управителя К.Д.Ш., чрез валидно упълномощен адвокат д-р Р.П., с адрес: ***, офис център 1, ет. 2, офис 11, с която се оспорва Решение № 36/3/3120303/3/01/04/01, с изх. № 01-2600/521 от 23.03.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 537/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, който за оспорващия тече от днешното съдебно заседание, а за ответника – от получаване на определението.
28 Административно дело No 547/2017, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация К.Н.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.Т., с адрес: ***, в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Септември, срещу Решение № 762/28.06.2017г. на Общински съвет - Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 547/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
29 Административно дело No 551/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.9.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2939/20.07.2017 г., подадена от К.А.С.,***, подадена чрез адв. В.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя му в Затвора в гр. Пазарджик от 19.11.2012 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 551/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
30 Административно дело No 552/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на Г.М.Б., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, представляван от адвокат С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София с иск да бъдат осъдена да му заплати „солидарно“ сума в размер на 10 000 лева за претърпени неимуществени вреди за престой в два затвора от 23.12.2016г. до „момента“, ведно със законната лихва от 23.12.2016г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 552/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
31 Административно дело No 554/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.9.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2942/20.07.2017 г., подадена от С.С.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, със съдебен адресат – адвокат С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София, с искане да бъде осъдена да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в затвора в гр. Пазарджик от 24.05.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 554/2017 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
32 Административно дело No 566/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 566/2017 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 566/2017 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 564/2017 г. на Административен съд Пазарджик, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
33 Административно дело No 575/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СМОЛЯН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.9.2017г.
С оглед на това съдът счита, че действително е некомпетентен, а компетентен е административният съд по седалището на жалбоподателя, което е в гр. София. С оглед на горното, съдът ОПРЕДЕЛИ ИЗПРАЩА АД № 575 по описа на АС Пазарджик за 2017 г. по подсъдност на компетентния АС София-град. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
34 Административно дело No 576/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.9.2017г.
НЕ ДАВА ХОД ДЕЛОТО ИЗПРАЩА административно дело № 576/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик по компетентност на Административен съд София – град. Съдебното определение не подлежи на обжалване.
35 Административно дело No 577/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 8, ал. 2, т. 8 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Ракитово, приета с Решение № 91/02.06.2004 г. на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 577/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в Държавен вестник, в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
36 Административно дело (К) No 583/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 209/15.03.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.9.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 214, ал. 1 от АПК, КАХД № 583/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни, а за неявилите се – в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
37 Административно дело No 584/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Р.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 29.9.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 3062/27.07.2017 г., подадена от А.Р.П., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, подадена чрез адв. В.С., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София и Министерство на правосъдието на Република България, с искане да бъдат осъдени ответниците да му заплатят солидарно сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик, считано от 01.01.1999 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 584/2017 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
38 Административно дело No 586/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на В.П.Б.,***,, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, чрез валидно упълномощен адвокат – В.С., със съдебен адрес:***, с която предявява иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 08.07.2012г. до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 586/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
39 Административно дело No 587/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.В.Г. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанието“ гр. София и Министерство на правосъдието гр. София, с искане да бъдат осъдени солидарно ответниците да заплатят сумата от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законовите лихви от 08.06.2012 г. до окончателното изплащане на сумата и ВРЪЩА същата на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 587/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 608/2017, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС Л.С.П. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. МАЛО КОНАРЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.П.,***., против Писмо с № 514/20.07.2017г. на кмета на с. Мало Конаре. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 608/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
41 Административно дело No 616/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Д.М.М.,
Н.Х.М.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000511/31.07.2017г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на Д.М.М. и Н.Х.М., сума в размер на 620лв. /шестстотин и двадесет лева/, представляващи платено адвокатско възнаграждение и държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
42 Административно дело No 635/2017, I състав чл. 304 АПК М.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 25.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане /жалба/ с вх. № 3264/14.08.2017 г., подадено от М.Д.Н. срещу ТП на НОИ Пазарджик, представлявано от директора – Елка Гълъбова с правно основание чл. 304 от АПК. ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА НА ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК. На основание чл.306, ал.5 разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
43 Частно административно дело (К) No 641/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ А.С.С. ОБЩИНА СЪРНИЦА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.9.2017г.
ОТМЕНЯ Определение № 487 от 06.07.2017 г., постановено по гр. дело №179 по описа на Велинградски районен съд за 2017 г., с което жалбата на А.С.С. срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сърница по Искане с вх. № 950 от 28.12.2016г. до Кмета на Община Сърница с основание чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, е оставена без разглеждане, като недопустима, съответно производството по делото е прекратено, а в полза на Община Сърница са присъдени деловодни разноски. ВРЪЩА делото на Велинградския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
44 Административно дело No 680/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Н.С.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.В., ЕГН **********, с адрес: ***, представляван от адвокат В.Л., с адрес ***, ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000151/25.03.2017г., издадена от началник група сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 680/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
45 Административно дело No 688/2017, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Р.Б.   Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на К.Р.Б.,***, с която иска да му бъде заменен режимът на изтърпяване на наказанието в по-лек. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 688/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 689/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.9.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Д.Т. против Заповед № Л-3891/3/16.08.2017 г. на главния директор на ГД“ИН“. Прекратява административно дело № 689 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на главния директор на ГД“ИН“.
47 Административно дело No 690/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.С.К.   Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба / тъжба/ подадена от А.С.К. *** с искане да бъде осъден да му заплати обезщетение за периода непосочен в исковата молба, с оглед претърпените неимуществени вреди от престоя в „Наказателна килия в Затвора Пазарджик в размер на 50 000 лв.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 690/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на А.С.К. . Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
48 Административно дело No 694/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.Ю. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.9.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 694/2017 г. към адм. дело № 669/2016 г. на Административен съд Пазарджик за съвместно разглеждане в общо производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 694/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
49 Административно дело No 695/2017, III състав Закон за семейни помощи за деца В.К.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.9.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 695/2017 г. към адм. дело № 620/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 695/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
50 Административно дело No 703/2017, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Й.В.С. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Й.В.С., с посочен адрес,*** срещу Заповед № 2106 от 28.08.2017 г. на Заместник кмета на Община Пазарджик, с която е разпоредено от Валери Стоянов Стоянов да се изземе помещение, частна общинска собственост – стая №2, с площ от 20.00кв.м., находяща се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.501.669.1, със застроена площ от 116,00м?, на два етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.669, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, с предназначение административна, делова сграда, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. Хан Крум, №1. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 703 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
51 Административно дело No 711/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.9.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С170013-023-0001718/09.05.2017 г. от старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Биотренд Експорт“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, ет. 3, представлявано от Трендафил Ангелов Христосков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка, ***, вложени в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени на доверително управление, находящи се в Райфайзенбанк, Обединена българска банка, ТБ Алиац банк България АД и Уникредит Булбанк АД за сумата от 432 263.14 лв., за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317002572-020-001/25.04.2017 г,. издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
52 Административно дело No 720/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Д.,
С.А.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Д. и С.А.Д. ***, подадена чрез адв. К. *** против заповед № 537 от 11.08.2017 г. на Кмета на Община Пещера. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането, съдържащо се в жалбата на Д.Д.Д. и С.А.Д. ***, подадена чрез адв. К. *** за спиране изпълнението на заповед № 537 от 11.08.2017 г. на Кмета на Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 720/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно дело No 721/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Н.Т.,
В.К.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.Н.Т. и В.К.Т.,*** срещу отказ на Зам. Кмета на Община Пазарджик, обективиран в писмо №44-В-301 от 17.08.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 721 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
54 Административно наказателно дело (К) No 752/2017, X състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Н.Г.В. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Главен инспектор Годжевъргов, на длъжност Началник на Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, против Решение № 349 от 05.07.2017 г., постановено по а.н.х.дело №614 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е отменено Наказателно постановление № 000153 от 16.02.2017 г. на Началник Районно управление Пазарджик към РД на МВР, Пазарджик с което на Н.Г.В. ***, за нарушение по чл. 99, ал. 1 и на основание чл. 116, ал.2 от ЗГР е наложена глоба в размер на 50.00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н. дело № 752 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017год. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
55 Административно дело No 759/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Балканремонт Инженеринг“ООД с ЕИК 130298137 срещу отказ за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на строително разрешение с изх.№9700-89/18.08.2017г. на гл.архитект на община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 759/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА жалбата на „Балканремонт Инженеринг“ООД с ЕИК 130298137 срещу отказ за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на строително разрешение с изх.№9700-89/18.08.2017г. на гл.архитект на община Батак, заедно с приложените към нея доказателства по компетентност на началника на РДНСК - ЮЦР за произнасяне по реда на чл. 216, ал.1 от ЗУТ. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.