Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2021г. до 31.8.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 757/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 13.8.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 214 от 12.03.2021г., постановено по адм. дело № 757 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като навсякъде в решението вместо „…сумата от 1200,00лв.(хиляда и петстотин лева), представляващи обезщетение за неимуществени вреди.….“, да се чете „…сумата от 1200,00лв.(хиляда и двеста лева), представляващи обезщетение за неимуществени вреди.….“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
2 Административно дело No 1037/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители АХАТ АГРО-1 ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „АХАТ АГРО-1“ЕООД с ЕИК 203164058 със седалище и адрес на управление с.Боримечково,ул.“Пет“№2, обл.Пазарджик- чрез процесуален представител Ч.Ч. - ПАК против Уведомително писмо изх.№02-130-2600/240 от 02.06.2020 за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11“Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за кампания 2018 издадено от Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“в частта с която е отказано финансово подпомагане за следните парцели : 1 . Част от парцел 27406-639-14-1, в размер на 0.10ха 2. Част от парцел 27406-696-2-1,в размер на 0,07ха 3. Целият парцел 27406-712-1-1, в размер на 0,76ха 4. Част от парцел 27406-720-1-1, в размер на 0,30ха 5. Част от парцел 53103-1423-2-1, в размер на 0,05ха 6. Част от парцел 53103-205-4-2, в размер на 0,11ха 7. Част от парцел 57128-1379-1-1, в размер на 0,14ха 8. Част от парцел 57128-1437-1-1, в размер на 0,10 ха 9. Част от парцел 57128-367-1-1, в размер на 0,11ха 10. Част от парцел 57128-369-3-1, в размер на 0,12ха 11. Част от парцел 57128-557-1-1, в размер на 0,05ха 12. Част от парцел 57128-557-2-1, в размер на 0,07ха 13. Част от парцел 57128-673-1-1, в размер на 0,08ха 14. Част от парцел 63032-228-1-1, в размер на 0,49ха 15. Част от парцел 63032-332-1-1, в размер на 0,08ха 16. Част от парцел 63032-332-2-1, в размер на 0,62ха 17. Част от парцел 63032-430-4-2, в размер на 1,87ха 18. Част от парцел 63032-438-1-1, в размер на 0,09ха 19. Част от парцел 63032-453-2-1, в размер на 0,09ха 20. Част от парцел 63032-456-1-1, в размер на 0,13ха 21. Част от парцел 65468-627-1-1, в размер на 7,55ха 22. част от парцел 65468-657-3-1, в размер на 0,07ха 23. Част от парцел 78056-408-4-1, в размер на 0,27ха 24. част от парцел 78056-430-4-1, в размер на 0.19ха Обща площ: 13,51 ха. ИЗПРАЩА преписката на зам.ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
3 Административно дело No 1453/2020, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ГОЛДЪН ФОРИСТ ООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДГС СЕЛИЩЕ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 20.8.2021г.
ОТМЕНЯ свое протоколно определение от 18.05.2021 г. постановено по настоящото дело, с което съдът е отложил делото и го е насрочил за разглеждане за 14.09.2021 г. от 13,30 ч. , вместо което : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ГОЛДЪН ФОРИСТ „ООД ЕИК 112605136, със седалище и адрес на управление : гр. Сърница, ул. „Орлино „ № 7 чрез адв. Д.В. , със съдебен адрес *** против Заповед № 739/ 04.12.2020 г. , издадена от Директора на ДГС „Селище „ за определяне на купувач в електронен търг с наддаване за продажба на допита дървесина – поради нейното оттегляне. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1453 по описа на АС-Пазарджик за 2020 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 87/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 11.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от управителя д-р ж.ч., за възстановяване на срок за обжалване на Заповед № 13/РД-09-1081/30.11.2020г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
5 Административно дело No 110/2021, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 2.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.П.Т. ЕГН ********** с адрес: ***, чрез процесуален представител адв. С. от ПАК , със съдебен адрес *** , оф. 6 против Заповед № 2473/21.12.2020 г. на Кмета на община Пазарджик като неоснователна. ОСЪЖДА Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес: *** да заплати на Община Пазарджик сумата от 200,00 /двеста/ лв. Разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 158/2021, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Д.Г.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 10 000 лева за имуществени и неимуществени вреди – от които имуществени в размер на 1188лв. за период –месец октомври 2020г. – до 02.03.2021г. ОСЪЖДА Д.Г.А. с ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
7 Административно дело No 252/2021, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, с молба съдът да се произнесе против мълчаливия отказ, действията и бездействията на Началника на Затвора-Пазарджик относно жалба с вх. № М-416/22.02.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 252/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 256/2021, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 30.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова претенция на К.Д.И., с посочен адрес Затвор Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 20000,00лева, представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди в периода от 01.06.2016г. до 27.062019г., произтичащи от държането му в продължителна изолация в Затвора Бобов дол, отказа на Началник Затвора Пазарджик да замени режима на изтърпяване на наказанието в по-лек, държането му в самостоятелна постоянно заключена килия, в резултат на което се влошило психическото му здраве. . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
9 Административно наказателно дело (К) No 259/2021, XII състав ЗАНН: ИААА Д.К.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260056 от 09.12.2020г. по АДН № 337/2020г. на Районен съд – Велинград, в частта, с която е потвърдено НП № 33-0000169/31.10.2019г. на началник на ООАА, за налагане на глоба в размер на 1500лева на основание чл. 93в, ал. 17, т. 1 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл. 36, пар. 1, т. i от Регламент/ЕС/№ 165/2014г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
10 Административно дело No 353/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.К.Ч. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Ч. с ЕГН **********,*** Заповед за прилагане на ПАМ № 21-0367-000056 от 16.03.2021г. на Началник РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик. Жалбата отговаря на изискванията на АПК. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2021г.
11 Административно дело No 409/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ООД ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 6.8.2021г.
ОТМЕНЯ датата на насроченото съдебно заседание на 09.09.2021 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВВС“ ООД, ЕИК 112637664 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ № 3, област Пазарджик, представлявано от управителя Вайдин Салиев Ахмедов, със съдебен адрес ***, офис 10 против Заповед № 84/26.03.2021 г. на Директора на ТП ДГС „Пещера“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 409/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 415/2021, I състав КСО А.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ СОФИЯ-ГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 3.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Г., ЕГН **********, чрез адв.А.Т. – САК против Решение №1040-21-216/23.02.2021г. на Директора на ТП на НОИ – София град. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.8.2021г.
13 Административно дело No 430/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 6.8.2021г.
ОТМЕНЯ датата на насроченото съдебно заседание на 09.09.2021 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВВС“ ООД, ЕИК 112637664 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ № 3, област Пазарджик, представлявано от управителя Вайдин Салиев Ахмедов, със съдебен адрес ***, офис 10 против Заповед № 85/26.03.2021 г. на Директора на ТП ДГС „Пещера“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 430/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2021г.
14 Административно дело No 432/2021, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „ВВС“ ООД, ЕИК 112637664, със седалище и адрес на управление, гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ №3, представлявано от управителя В.С.А., срещу Заповед № 87 от 26.03.2021г. на Директора на Териториално поделение – Държавно горско стопанство „Пещера“, гр. Пещера с която в процедура сложена в ход със Заповед 46 от 05.03.2021 г. на Директора на ТП ДГС „Пещера“ по открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС „Пещера” по реда на чл.12, ал. 1, т. 1; чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет на процедурата: сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект с №2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС”Пещера” е утвърден Протокол № 877 от 26.03.2021г. на работна комисия, назначена със Заповед № №71 от 23.03.2021год.на Директора на държавното горско стопанство ; За обект №2034 отдели 288в, с прогнозно количество дървесина 1295.00м? е обявен за изпълнител участник с вх. №08 от 22.03.2021г. „Амет-2010“ ЕООД, с ЕИК 201033628, със седалище и адрес на управление с. Нова махала, община Батак, ул. „Търговска № 51, вх. А, представлявано oт М.А.Т.с предложена цена в размер на 26000,00 лв.(двадесет и шест хиляди лева) без ДДС, при начална цена обявена за обекта 36052.49 лв.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 432 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването му на страните с частна касационна жалба пред Върховния административен съд.
15 Административно наказателно дело (К) No 449/2021, XII състав Други по ЗАНН ОКСИМ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114/12.03.2021г. по АДН № 1804/2020г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „Оксим“ООД, с ЕИК 110566994, представлявано от управител С.К.О., да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
16 Административно наказателно дело (К) No 452/2021, X състав Възобновяване на КАНД ЗАМ.РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК П.С.Х.,
СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.8.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по издаване на наказателно постановление №19-1006-004930/ 27.12.2019 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР - Пазарджик, вляло в законна сила на 21.01.2020г. ОТМЕНЯ НП №19-1006-004930/ 27.12.2019 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по което е издадено НП №19-1006-004930/ 27.12.2019 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 4.8.2021г.
17 Административно дело No 490/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.8.2021г.
ОТМЕНЯ датата на насроченото съдебно заседание на 07.09.2021 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВВС“ ООД, ЕИК 112637664 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ № 3, област Пазарджик, представлявано от управителя Вайдин Салиев Ахмедов, със съдебен адрес ***, офис 10 против Заповед № 77/25.03.2021 г. на Директора на ТП ДГС „Пещера“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 490/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от административния орган - нж. Костадин Асенов Гагов – Директор на ТП ДГС „Пещера“, за присъждане на направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно наказателно дело (К) No 503/2021, X състав ЗАНН: НАП НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ ЗЕЛЕНЧУКОВ РАЙ 2019 ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №192/01.04.2021г., постановено по АНД №58/2021г. по описа на Районен съд- Пазарджик. Решението е окончателно.
19 Административно дело No 511/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Г.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.Д. с ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на ПАМ № 21-0315-000094/09.04.2021г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик,РУ Пещера с която е наложена санкция по чл. 171, т.2,б“м“ от ЗДвП- временно спиране от движение на моторно превозно средство за срок от 3 месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР-Пазарджик да заплати на А.Г.Д. с ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2021г.
20 Административно дело No 530/2021, X състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.И.Ш. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 6.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.И.Ш. ***, подадена против Решение № 252/26.02.2021 г., взето с Протокол № 21 на Общински съвет Брацигово. ОСЪЖДА В.И.Ш. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Брацигово сторените по делото разноски в размер на 700 (седемстотин) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
21 Административно дело (К) No 542/2021, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Д.Р.А.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 814/19.10.2020 г., постановено по АД № 365/2020 г. на Административен съд Пазарджик, поправено с Решение за поправка № 306/14.04.2021г. по адм. д. № 365/2021г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
22 Административно наказателно дело (К) No 546/2021, X състав ЗАНН: НАП ЕТ Г.-Г.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 4.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180/29.03.2021 г., постановено по АНД № 137/2021 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ „Гепан – Г. П.“ с ЕИК 822090093, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „П. Ю. Тодоров“ № 4 да заплати на ТД на НАП Пловдив сумата в размер на 80 (осемдесет) лева разноски по делото пред касационната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
23 Административно наказателно дело (К) No 550/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.Т. РУ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 4.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/23.03.2021 г., постановено по АНД № 256/2021 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
24 Административно наказателно дело (К) No 556/2021, X състав ЗАНН: ДИТ МАЗО-66 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260026 от 09.03.2021г., постановено по н.а.дело № 460 по описа на Районен съд Велинград за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
25 Административно наказателно дело (К) No 558/2021, XII състав ЗАНН: ИААА М.М.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260037 от 25.03.2021 г., постановено по АНД № 55/2021 г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
26 Административно наказателно дело (К) No 559/2021, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЧЕПИНО АВТОТРАНСПОРТ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 4.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260036/25.03.2021 г., постановено по АНД № 469/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик да заплати на „Чепино автотранспорт“ ЕООД, ЕИК 822105702 сторените по делото разноски в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
27 Административно наказателно дело (К) No 561/2021, X състав Възобновяване на КАНД РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК М.Р.К.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК
Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.8.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по издаване на наказателно постановление №20-1006-003163/04.11.2020 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР - Пазарджик влязло в сила на 03.12.2020г. ОТМЕНЯ НП №20-1006-003163/04.11.2020 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по което е издадено №20-1006-003163/04.11.2020 г., на Началника на Сектор „ПП" при ОД на МВР - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 4.8.2021г.
28 Административно наказателно дело (К) No 583/2021, X състав ЗАНН: ДИТ МОЗАЙКИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260007 от 02.04.2021г., постановено по н.а.дело № 224 по описа на Районен съд Пещера за 2020г. ОСЪЖДА „Мозайки“ ООД, ЕИК 112601216, със седалище и адрес на управление гр.Белово, ул.“Васил Левски“ №7, представлявано от управителя С.Г.С. да заплати юрисконсултско възнаграждение в полза на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" гр. София в размер на 80лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
29 Административно наказателно дело (К) No 597/2021, X състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 4.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168/25.03.2021 г., постановено по АНД № 1620/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
30 Административно наказателно дело (К) No 601/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ММ МЕХАНИКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 216 от 12.04.2021 г., постановено по АНД № 1677/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА „ММ Механикс“ООД, ЕИК 112521880, представлявано от управител А.П.Ч., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“Пазарджик сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
31 Административно наказателно дело (К) No 603/2021, XII състав Други по ЗАНН Б.А.Я. РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2021г.
Отменя Решение № 260060 от 12.04.2021г., постановено по АНД № 273/2020г. по описа на Районен съд Пазарджик и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при спазване на дадените по-горе указания. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
32 Административно дело (К) No 608/2021, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Н.Д.С.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.8.2021г.
ОТМЕНЯ определението си от 07.07.2021г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 608/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик II-ри състав за преценка налице ли е очевидна фактическа грешка относно сумата на присъденото обезщетение. След постановяване на решението и изтичане на срока за обжалването му, делото да се изпрати на Административен съд Пазарджик - касационен състав за произнасяне. Определението не подлежи на обжалване.
33 Административно дело (К) No 609/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Ф.Х.К.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185 от 05.03.2021 г. по адм. д. 762/2020 г. описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
34 Административно дело No 610/2021, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПМДР 2014-2020 Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 2.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК“ ООД, представлявано от управителя С.И. против Решение № МРД- СД-01-02-28/05.05.21 г. на Заместник- министър на земеделието и горите и ръководител на УО на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., с което на бенефициента „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК“ ООД е наложена финансова корекция в размер на 10% върху допустимите разходи по Договор от 26.10.2017 с изпълнител „ТЕХНО- КОНСУЛТ 2000“ ЕООД на стойност 1 388 525,29 лв. без ДДС, от които 664 374,64 лв. верифицирана и изплатена безвъзмездна финансова помощ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България. СЪДИЯ: /П/
35 Частно административно дело (К) No 611/2021, XI състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.8.2021г.
ОСВОБОЖДАВА К.Д.И. от заплащане на държавна такса за образуване на ч.к.а.х. дело № 611/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 694/21.04.2021 г., постановено по адм. дело № 1351/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
36 Административно наказателно дело (К) No 626/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.П.Г. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 201/05.04.2021 г., постановено по АНД № 403/2021 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
37 Административно наказателно дело (К) No 627/2021, X състав Други по ЗАНН КРЕАТИВ БЕТОН ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 231/14.04.2021 г., постановено по АНД № 110/2021 г., по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „КРЕАТИВ БЕТОН“ ЕООД, ЕИК №203602640 да заплати на ОДМВР Пазарджик сторените по делото разноски за представителство от юрисконсулт в размер на 80 (осемдесет) лв. Решението не подлежи на обжалване и протест.
38 Административно наказателно дело (К) No 631/2021, X състав Други по ЗАНН КИСС ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 4.8.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 228/14.04.2021 г., постановено по АНД № 1803/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Електронен фиш Серия Г № 0021847, издаден от ОД на МВР Пазарджик, с който на „Кисс“ ЕООД, ЕИК: 112657695, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 9, ет.1, ап.1 за нарушение на чл. 483, ал.1, т.1, във вр. с чл. 638, ал.4 вр. ал.1, т.2, вр. чл.461, т.1 от КЗ е наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на „Кисс“ ЕООД, ЕИК: 112657695, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 9, ет.1, ап.1, сторените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
39 Административно наказателно дело (К) No 632/2021, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕВРО-ЛЕС КОНСУЛТ ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 242/22.04.2021 г., постановено по АНД № 155/2021 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
40 Административно дело No 634/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Б.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 9.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Б.Д. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-1006-000180/29.03.2021 г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор ПП. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 9.8.2021г.
41 Административно наказателно дело (К) No 641/2021, X състав ЗАНН: РИОСВ АР ЕС ЕЙ - ТРАНСПОРТ ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 4.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219/12.04.2021 г., постановено по АНД № 349/2021 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
42 Административно наказателно дело (К) No 647/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Р.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 4.8.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260048/20.04.2021 г., постановено по АНД № 97/2021 г. по описа на Районен съд Велинград, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Електронен фиш серия К, № 3987205, издаден от ОД на МВР Пазарджик, с който на И.Р.Д. *** на основание чл.189, ал.4 от ЗДвП, във вр. с чл.182 ал.1, т.3 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
43 Частно административно дело (К) No 653/2021, XI състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 752/28.04.2021 г., постановено по адм. дело № 479/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
44 Административно наказателно дело (К) No 658/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК А.И.Р. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 6.8.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 262/07.05.2021 по нахд 1718/20 г. по описа на РС Пазарджик, ВРЪЩА делото на Пазарджишкия районен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав. Решението е окончателно.
45 Административно дело No 736/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 3.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата от П.Д.Т., в момента изтърпяващ наказание в Затвор Пазарджик срещу Заповед № Л-877 от 22.06.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик с която е отказано Т. да бъде преместен в Затворническо общежитие от открит тип към Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №736 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. . Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.
46 Административно дело No 755/2021, VIII състав ДОПК К.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 9.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.М. с постоянен адрес ***, чрез процесуалния си представител адв. Н.Р. *** срещу Решение № 322/14.06.2020 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив при ЦУ на НАП, с което e отхвърлено искането му за спиране изпълнението на ревизионен акт № Р-16001320001175-091-001/28.10.2020г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 9.8.2021г.
47 Частно административно дело No 769/2021, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.И.Ш. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Ш. ***, подадена против предварителното изпълнение на Решение № 312/25.06.2021 г. на Общински съвет Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 769 по описа за 2021 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
48 Административно дело No 770/2021, XIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.И.Ш. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 6.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Ш. ***, против Решение №313, взето на заседание на Общински съвет Брацигово, проведено на 25.06.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 770/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба п
49 Административно дело No 803/2021, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) М.Г.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 12.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М.Г.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, с която иска да му бъде сменен режимът от „строг“ на „общ“, тъй като е излежал повече от две трети от присъдата си. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 803/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Началника на Затвора – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 7 - дневен срок от съобщаването му.
50 Административно дело No 822/2021, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.8.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по делото. ПРИЛАГА адм. дело № 876 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция на С.Г.Д., ЕГН **********,***, да бъдат осъдени при условията на солидарна отговорност Министерството на здравеопазването, гр. София и Регионална здравна инспекция Пазарджик, да и заплатят обезщетение за неимуществени вреди на обща стойност от 1252, 80 лева, представляваща 24 месечните вноски от сумата 52,20 лева, съгласно ЗХУ, за период от 20.10.2016г. до 30.09.2018г., заедно със законната лихва за периода от 4,4% от 20.10.201бг. до окончателното приключване на делото, а имено 300, 97 лв. до момента. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 822 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба, пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Частно админист. наказателно дело (К) No 823/2021, X състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 4.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 346/22.02.2021 г. по адм. дело № 123/2021 г. на Административен съд Пазарджик, I състав, с което е оставена без разглеждане жалба на Н.А. против Заповед №138/13.01.2021 г. на Директора на ГДИН гр.София, с която е оставена без разглеждане жалба вх. №Ж-14/08.01.2021 г. на Н. Азис срещу Заповед № Л-1727/18.12.2020 г. на Началника на Затвора гр.Пазарджик и е прекратено производството по адм. дело № 123/2021 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
52 Частно админист. наказателно дело (К) No 826/2021, XI състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1762/20.11.2020 г., постановено по адм. дело № 1158/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
53 Частно админист. наказателно дело (К) No 827/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 2.8.2021г.
ПРЕКРАТЯВА ЧКАД № 827 /2021г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик, II състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
54 Административно дело No 829/2021, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители НОВА СТАЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И КОМАСАЦИЯ КЪМ МЗХГ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 16.8.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 829 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА административно дело № 829 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик по подсъдност на РС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
55 Административно дело No 830/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.С.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 27.8.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 830 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА административно дело № 830 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик по подсъдност на АССГ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
56 Административно дело No 847/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 6.8.2021г.
ОСОВОБОЖДАВА Н.Н.А. ***/ от заплащането на държавна такса по адм. д. 847/21 г. по описа на Адм. съд Пазарджик ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕВАНЕ на веществени доказателства- записи от охранителни камери на 22.07.21 г. от коридора пред помещението на Началника на Затвора- т.нар. „разпределение на л.св.“ от 09.30 часа до 10.00 ч., записите от охранителните камери в първо отделение на Затвора Пазарджик от 09.40 ч. до 14.00 ч., както и записите , както и записите от охранителните камери в първо отделение от 19.00 до 20.00 ч., съгласно моливната част на настоящото определение. ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО следва да си извърши НЕЗАБАВНО, за което следва да бъде уведомен съдът. Препис от молбата за обезпечаване на доказателства и от настоящото определение да се изпрати на другата страна незабавно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
57 Частно административно дело (К) No 859/2021, XI състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 10.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 515/24.03.21 по адм. дело № 281/21 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
58 Частно административно дело (К) No 860/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 926/28.05.2021 г. по адм. дело № 237/21 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
59 Административно дело No 873/2021, XI състав Изборен кодекс В.Г.П. ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.8.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.П. ***, с посочен електронен адрес: [email protected], срещу Решение № 485-НС от 29.06.2021 г. на Централната избирателна комисия, с което жалбата на П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на Района избирателна комисия 13- Пазарджик е оставена без разглеждане, като недопустима. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
60 Административно дело No 876/2021, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 4.8.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 876/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 876/2021 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 822/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
61 Административно дело No 913/2021, XIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 6.8.2021г.
ОСОВОБОЖДАВА Н.Н.А. ***/ от заплащането на държавна такса по адм. д. 913/21 г. по описа на Адм. съд Пазарджик ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ на веществени доказателства- записи от охранителни камери на 26.07.21 г. от коридора пред помещението на Началника на Затвора- т.нар. „разпределение на л.св.“ от 07.00 часа до 08.00 ч., съгласно моливната част на настоящото определение. ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО следва да си извърши НЕЗАБАВНО, за което следва да бъде уведомен съдът. Препис от молбата за обезпечаване на доказателства и от настоящото определение да се изпрати на другата страна незабавно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
62 Административно дело No 920/2021, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.8.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 920 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
63 Административно дело (К) No 922/2021, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ,
Н.Т.М.
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 17.8.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 922/2021 г. no описа на АС Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба. След администриране делото следва да се върне на АС Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
64 Частно административно дело No 936/2021, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.В.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.8.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Б. с ЕГН ********** ***, подадена срещу разпореждане за допускане на предварителното изпълнение на Решение № 312, взето на заседание на Общински съвет гр. Брацигово, проведено на 25.06.20212 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 936/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА П.В.Б. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Административен съд гр. Пазарджик дължимата държавна такса в размер на 10 (десет) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Частно административно дело No 937/2021, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.В.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 12.8.2021г.
ОТСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Б., ЕГН **********,***, срещу Разпореждане за допускане на предварителното изпълнение на Решение № 313 по Протокол № 26 от 25.06.2021 г. на Общински съвет гр. Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 937 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ОСЪЖДА П.В.Б., ЕГН **********,***, да заплати на Административен съд Пазарджик, сумата от 10,00лв.( десет лв.), представляваща дължимата държавна такса за образуване на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
66 Частно административно дело (К) No 955/2021, XI състав Частни КАНД и КАД ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ И.Т.Т. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 17.8.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1037 от 11.06.2021 г. на Административен съд Пазарджик, първи състав, постановено по адм.д № 642/2020 г. с което е отхвърлено искането за възстановяване на срока за обжалване на Решение № 923/12.11. 2020 постановено по адм.д № 642 /2020 г. по описа на АС Пазарджик