Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 83/2017, VI състав Закон за държавния служител Т.Д.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.8.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д. № 83/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик; ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим иска на Т.Д.К., ЕГН **********,***, за заплащане на обезщетение по чл. 121, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 104 ал. 1 от Закона за държавния служител за времето, през което жалбоподателката не е била на служба поради прекратяването на служебното правоотношение, ведно със законна лихва от датата на връчване на заповедта – 05.01.2017г. до момента на изплащане на същото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 83/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде на обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.9.2018г.
2 Административно дело No 745/2017, V състав КСО Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.8.2018г.
Отменя Решение № 1012-12-76 от 29.08.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик и потвърденото с него Разпореждане №ЕГН, **Р № 2140-12-214 от 09.06.2017 г. на ръководителя на пенсионото осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Г.Д.П., като изпраща преписката на ръководителя на пенсионото осигуряване, който следва да се произнесе при спазване на дадените срок и указания в мотивите на настоящото решение. Осъжда ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на Г.Д.П. разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
3 Административно дело No 933/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.Ш. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ Решение за налагане на финансова корекция № 13/112/07014/3/04/01 от 07.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ с спрямо Д.Д.Ш., ЕГН**********,***, е определена финансова корекция в размер на 48892,00лв., представляваща първо и второ плащане по сключен между страните Договор № 13/112/07014 от 26.10.2012 г., по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Д.Д.Ш., ЕГН**********,***, сумата от 1238,92лв. (хиляда двеста тридесет и осем лв. и деветдесет и две ст.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
4 Административно дело No 151/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.-А.Л. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 8.8.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 283/27.04.2018 г., постановено по адм. дело № 151/2018 г. на Административен съд – Пазарджик, като стр. 5, на ред 2 и ред 13 от диспозитива на решението, вместо „Анкона – А. Л.“ да се чете ЕТ „Анкона – А. Л.“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 174/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.С.,
П.Р.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.С. и П.Р.С.,***, подадена чрез адв. И.П., против Заповед № 138/19.01.2018 г. на кмета на община Пазарджик ОСЪЖДА А.Т.С. и П.Р.С.,***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.9.2018г.
6 Административно дело No 205/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.З.К.,
С.З.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.8.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 245 от 26.01.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Плътна ограда“, попадащ в УПИ V-775, квартал 45, по плана на с. Мало Конаре, с административен адрес с. Мало Конаре, ул. „Дванадесета“, № 30, извършен от Г.З.К. и Л.Д.К..*** да заплати на с Г.З.К., ЕГН ********** и С.З.К., ЕГН **********,***, сумата от 770,00лв.(седемстотин и седемдесет лв.), представляваща извършени от последните разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
7 Административно дело No 310/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.В.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 310з-36 от 08.03.2018г., на Началника на Районно управление Панагюрище към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на държавен служител Я. Василев Г., на длъжност младши полицейски инспектор „КОС“ към ПУ Панагюрище е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на Я.В.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лв.), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
В законна сила на 24.8.2018г.
8 Административно дело No 379/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Г.В. ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ МЛ. ИНСП. ПК ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 1.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.В. ***, подадена чрез адв. Р.К., против Заповед за задържане № 310зз-52 от 27.03.2018 г. на мл. инсп. ПК при РУ на МВР – Панагюрище И. К. И.. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
9 Административно дело No 390/2018, II състав Закон за управление на отпадъците ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Септември, ЕИК 000351825, ул. „Ал. Стамболийски, № 37А, представлявана от кмета Марин Василев Рачев, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №08 от 14.11.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, Пазарджик с който за Община Септември, като собственик на регионално депо за неопасни отпадъци в местността „Горни Башали“, землище гр. Ветрен, са установени задължения общо в размер на 186436,83лв., от които 165784,00лв. непреведени месечни отчисления по чл. 64, ЗУО за 2015г., 2016г. и за месец януари до м. март 2017г., включително и общ размер на дължимата лихва от 20652,83лв., изчислена към 31.07.2017г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
10 Административно дело No 404/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СТЕФАНОВ ГРУП-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДГС БЕЛОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.8.2018г.
ОТМЕНЯ определение на съда от 18.06.2018 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание като ЗАЛИЧАВА датата на насроченото съдебно заседание - 10.09.2018 г. от 10.00 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Стефанов груп – 2006“ ЕООД, ЕИК 201465634, със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община Белово, с. Сестримо, ул. „Тридесет и осма“ № 31, представлявано от Ц.И.С. против Заповед № РД-07-140/23.03.2018 г., издадена от Директора на ТП ДГС „Белово“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 404/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 414/2018, IV състав КСО С.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Б. ***, против Решение № 1012-12-26#1 от 03.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик.. ОСЪЖДА С.Д.Б. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
12 Административно дело No 434/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Ю.С., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Заповед № Л-1906/20.04.2018 г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Съгласно чл. 62, ал. 3, изречение последно от ЗИНЗС, решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 6.8.2018г.
13 Административно дело No 466/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Брацигово против Решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/3705 от 21.12.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Община Брацигово да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ направените по делото разноски в размер на 700 (седемстотин) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 477/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.К.Ч. ПЕТЪР КРЪСТЕВ БАРАБАРОВ МЛ. АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.К.Ч., ЕГН **********,*** с посочен съдебен адрес ***, срещу Заповед за задържане на лице № 133 от 23.03.2018г., издадена от Петър Кръстев Барабаров, на длъжност мл. автоконтрольор в Сектор „Пътна полиция“, при Областна дирекция на МВР, Пазарджик. ОСЪЖДА Б.К.Ч., ЕГН **********,***, да заплати на Областна Дирекция на МВР, Пазарджик, сумата от 400,00лв. /четиристотин лв./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.
15 Административно дело No 516/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.Т.Г., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 03-1690-РД/684 от 23.11.2016г., на Директора на Областна Дирекция Пловдив на Държавен Фонд „Земеделие“, с която е наредено да се преустанови плащането по Проект № 13/141/10939, одобрен със Заповед № 03-130-РД/53 от 23.04.2013г. на Директора на Областна Дирекция Пазарджик на ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА Б.Т.Г., ЕГН **********,***, да заплати на Държавен Фонд „Земеделие“, сумата от 500,00лв.(петстотин лв.), представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
16 Административно дело No 546/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 28.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Стефан Янев, подаден против чл. 7, ал. 1, т. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Стрелча, приет с Решение № 2/16.11.2015г. на Общински съвет – Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 546/2018 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, ХІ състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
В законна сила на 12.9.2018г.
17 Административно дело No 587/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.Б.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.8.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Б.А.,***, п.к. 1407, бул. „Черни връх“ № 113, срещу Решение № 199/31.05.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград, в частта му по т. 1 – разрешение за поставяне на монументално-декоративен елемент – паметна плоча на Атанас Семерджиев. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 587/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.8.2018г.
18 Административно дело No 611/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 13.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД с ЕИК 201327590 със седалище и адрес на управление гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, представлявано от Юрий Василевич Сидоров, подадена чрез адв. Д. - САК против чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик /Наредбата/, в частта й относно изискването за притежаване на съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда за извършване на дейностите по събиране на ИУМПС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 611/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.9.2018г.
19 Административно дело No 621/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Я.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.8.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на Я.Н.К., ЕГН **********, представляван от адвокат В.С., с която предявява иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение от 4 000 лева за неимуществени вреди, за престоя си в Затвора в Пазарджик, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 621/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 18.9.2018г.
20 Административно дело No 638/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САРИСА ЕТЕРИКА ООД НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.8.2018г.
ОТМЕНЯ Определение №903/20.07.2018 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Сариса етерика“ ООД, със седалище с. Паталеница, подадена чрез адв. П., против Заповед № ДК-11-ПЗ-4/11.06.2018 г. на началника на РОНСК гр. Пазарджик при РДНСК ЮЦР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 638/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2018г.
21 Административно дело No 662/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.Д.,
А.А.Д.,
З.А.К.,
Ц.И.Д.,
Е.М.Д.,
М.А.Д.,
Ф.А.В.,
М.А.Д.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 8.8.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.А.Д., А.А.Д., З.А.К., Ц.И.Д., Е.М.Д., М.А.Д., М.А.Д. и Ф.А.В. против Заповед № 796/08.06.2018 г. на главен архитект на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 662/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Изпраща делото на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване от страните и от началника на РДНСК ЮЦР, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните и на началника на РДНСК ЮЦР.
В законна сила на 25.8.2018г.
22 Административно дело No 738/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.И.И. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И. Найденов с ЕГН ********** *** против Заповед № З-1229/19.06.2018 г. на Главния директор на Главна дирекция „Охрана“ гр. София – Георги Жеков. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 738/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Материалите по адм. дело № 738/2018 г. следва да бъдат присъединени по адм. дело № 708/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес и на административния орган.
В законна сила на 11.9.2018г.
23 Административно дело No 751/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Г.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 31.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Исковата молба на А.Г.Я. ***, ЕГН**********,***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 10000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 05.05.2010г. до 23.12.2012г. неимуществени вреди, изразяващи се в обида, огорчение, чувство на малозначителност, битови неудобства, принуда да търпи неща противни на волята му, причинени от действията на администрацията на Затвора Пазарджик имащи за резултат поставянето на Я. в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 751 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
24 Административно дело No 752/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбата на чл. 8, ал. 4; чл. 19, ал. 2 ; чл. 19, ал. 3, т. 3 ; чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 6 и Приложение № 2,, в частта относно т.1 и т. 6 от Наредба за отглеждането на животни на територията на Община Брацигово, приета с Решение № 535 от 25.11.2010 г. на Общински съвет Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 752 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 8.9.2018г.