Административен съд - Пазарджик
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 147/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.З.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.З.К., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, предявен на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА Н.З.К., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА Н.З.К., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Административен съд – Пазарджик сума в размер на 150 (сто и петдесет) лева, представляваща предварително платено от бюджета на Административен съд – Пазарджик възнаграждение за вещо лице. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
2 Административно дело No 243/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.С.Г. НАЧАЛНИК РУП ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 9.8.2017г.
Отхвърля жалбата на С.С.Г. против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000045/15.03.2017 г., издадена от началника на Районно управление „Полиция” Панагюрище, с която е наредено отнемането на свидетелството за управление на МПС на Г. до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от осемнадесет месеца. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
3 Административно дело No 272/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Л.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на А.Л.К. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Министерство на правосъдието на Република България и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. ОСЪЖДА А.Л.К. ***, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
4 Административно дело No 306/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БРОКС 98 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.8.2017г.
Отменя мълчалив отказ на кмета на община Септември по искане вх. № 26 00-328/07.03.2017 г. на „Брокс-98“ ООД за издаване на скица и удостоверение с описание на УПИ ІV-Административна сграда, складова база, КПП и бензиностанция в кв. 72 по плана на гр. Септември. Изпраща делото като преписка на кмета на община Септември за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 313/2017, V състав Закон за движението по пътищата Н.А.К. НАЧАЛНИКА НА РУП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.8.2017г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0340-000102/04.04.2017 г., издадена от началника на Районно управление „Полиция” Септември, с която е наредено временното спиране от движение на МПС за срок до един месец, а именно за 30 дни. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
6 Административно дело No 356/2017, V състав Закон за достъп до обществена информация ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПК ЕКОГЛАСНОСТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.8.2017г.
Отменя Писмо рег. № 0402/05.05.2017 г. на заместник кмета на община Септември, съдържащо отказ за достъп до обществена информация. Изпраща делото като преписка на заместник кмета на община Септември за ново произнасяне при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на това решение. Осъжда община Септември да заплати на политическа партия „ПК Екогласност“ разноски по делото в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
7 Административно дело No 400/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОР НА ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.8.2017г.
ОТМЕНЯ определение на съда № 670 от 07.07.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание като ЗАЛИЧАВА датата на насроченото съдебно заседание - 11.09.2017 г. от 11.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Югозападно държавно предприятие“ ДП гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, представлявано от инж. Дамян Дамянов – директор против заповед № ДК-10-ЮЦР-26 от 20.04.2017 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 400/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 402/2017, I състав ДОПК Г.А.И. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на Г.А.И. с ЕГН ********** *** против писмо изх.№13-Г-14/17.05.2017г. на началник отдел МДТ при община Пазарджик за оставяне без разглеждане на жалба против АУЗД № АУ 000879/12.05.2015г.издаден от старши инспектор в сектор контрол към отдел 4МДТ“ при община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 402/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
9 Административно дело No 429/2017, IV състав ДОПК ГЛОБУС ЕООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 1.8.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Глобус“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София – 1510, ул. „Резбарска“ № 5, подадена чрез управителя Р.А. против мълчалив отказ на орган по приходите и на началника на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Пазарджик за възстановяване на надвнесена такса битови отпадъци /ТБО/ за 2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 429/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
10 Административно дело No 434/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.П., с адрес *** против Заповед № 359 от 26.05.2017 г. на кмета на община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 434 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България .
11 Административно дело No 462/2017, I състав Закон за движението по пътищата Д.З.Д. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.Д. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0240-000153 от 05.06.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 462/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
12 Административно дело No 467/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.8.2017г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на А.Г.Я. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 7000 (седем хиляди) лева, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвора гр. Пазарджик в периода 05.05.2010 г. – 21.12.2012 г., заедно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 10 000 лева над уважения размер 7000 лева, предявения от А.Г.Я. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, ведно със законната лихва за забава, считано от 23.12.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, причинени му от незаконосъобразните бездействия и действия на служителите на Затвор гр. Пазарджик, осъществени по отношение на А.Г.Я. в периода от 05.05.2010 г. до 23.12.2012 г. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 470/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Х.-И.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ“Хелиос – Иван Радев“с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***срещу Уведомително писмо за отхвърляне на плащания изх.№01-65600/1539от 16.03.2017г. на Изпълнителния Директор на ДФ“Земеделие“ ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 470 по описа на Административен съд-Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
14 Административно дело No 485/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.Н.Г. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛОЗЕН Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Н.Г., ЕГН **********, с адрес: *** против мълчалив отказ на кмета на кметство с. Лозен за издаване на скица и удостоверение за описание на имот по молба за издаване от 03.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 485/2017 год. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на село Лозен, община Септември да заплати на Б.Н.Г. 160 /сто и шестдесет лева/ лв. разноски по делото, от които 10 лева за държавна такса по делото и 150 лева адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба.
15 Административно дело No 495/2017, VI състав Кодекс на труда БИОВЕТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Биовет“АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ***, представлявано от А. Ж. И., против точки 1, 2, 3 4, 5, 11, 12 и 13 от принудителната административна мярка, дадена с Протокол № ПР1711096/31.03.2017г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 495/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
16 Административно дело No 496/2017, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 31.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 110/14.02.2017г. на кмета на община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 496/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 511/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Т.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.8.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Т.Х. против Заповед № Л-2628/26.05.2017 г. (с неправилно посочен от жалбоподателя № 1-2628/26.05.2017 г.) на ГД“ИН“. Прекратява административно дело № 511 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване, чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на гл.директор на ГД“ИН“.
18 Административно дело No 517/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Ч. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.Ч. ***, подадена чрез адв. З. *** против Заповед № 38 от 16.06.2017 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 517/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 520/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 20, предл. 5 и 6 и чл. 38 от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Белово, приета с Решение № 173/21.09.2016 г. на Общински съвет Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 520/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред ВАС на Република България.
20 Административно дело No 525/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Р.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба/ наречена тъжба/ подадена от А.Р.П. ***, против ГД“ИН“-София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за периода непосоченв исковата молба, с оглед претърпените неимуществени вреди от престоя в „Наказателна килия в Затвора Пазарджик в размер на 50 000 лв.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 525/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на А.Р.П.. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
21 Административно дело No 527/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ЗООТ "СРЕДНА ГОРА" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.8.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, именувана първоначално искова молба, на К.А.С. с вх. № 2815/11.07.2017 г. ПРЕКРАТЯВА адм. д № 527/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, от днес и за двете страни, доколкото те присъстват в днешното съдебно заседание пред Върховния административен съд на Република България. Копие от жалбата, именувана искова молба, да се приложи по адм. д. № 407/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.
22 Административно дело No 532/2017, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАЛКИРИЯ СКР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Валкирия СКР“ ЕООД с ЕИК ***, ***, представлявано от управителя К. К. С., подадена чред адв. П. *** против заповед № 809/14.06.2017 г. на кмета на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 532/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 536/2017, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.8.2017г.
Изпраща АД № 536/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик по подсъдност на Окръжен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на началника на Затвора Пазарджик.
24 Административно дело No 565/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕКО ХИДРО 90 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 565/2017 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 565/2017 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 564/2017 г. на Административен съд Пазарджик, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
25 Административно дело No 571/2017, I състав чл. 304 АПК С.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№3033/25.07.2017г. на С.М.Г. *** , за налагане на наказние по чл.304 от АПК на Директора на Дирекция „социално подпомагане“Септември. ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА НА Директора на Дирекция „социално подпомагане“Септември. На основание чл.306 ал.5 разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик.
26 Административно дело No 572/2017, I състав чл. 304 АПК И.А.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.8.2017г.
НАЛАГА на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември за неизпълнение на Решение № 5491/10.05.2016 г., постановено по адм. дело 9165/2015 г. по описа на ВАС, с което е оставено в сила Решение № 418/06.07.2015 г., постановено по адм. дело № 265/2015 г. по описа на Административен съд Пазарджик глоба в размер на 200 /двеста/ лева. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
27 Административно дело No 573/2017, I състав чл. 304 АПК А.А.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 30.8.2017г.
НАЛАГА на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Септември за неизпълнение на Решение № 4935/26.04.2016 г., постановено по адм. дело № 9134/2015 г. по описа на ВАС глоба в размер на 200 /двеста/ лева. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
28 Административно дело No 574/2017, V състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК БУЛФАРМА ООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 4.8.2017г.
Продължава срока на наложената на “Булфарма” ООД предварителна обезпечителна мярка, наложена с Постановление изх. № С170013-023-0001274/05.04.2017 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, а именно: запор върху следното МПС – л.а. марка RENAULT, модел ТАЛИСМАН, рег.№ РА 1001 КА, рама № VF1RFD00X55504061, двигател № R9МЕ409С012924, година на производство 2017 г., мощност 96 kw, с балансова стойност 0,00 лева за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със ЗВР № Р-16001317001081-020-001/24.02.2017 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 4.8.2017г.
29 Административно дело No 578/2017, III състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК СЕВЪН ТАКСИ ЕООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.8.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-0001207/31.03.2017 г., с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в Райфайзенбанк BIC ***.00 лева на „Севън Такси“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. И. П.. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.8.2017г.
30 Административно дело No 592/2017, I състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕНЕРДЖИ ВЕЛИНГРАД ООД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.8.2017г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № № С170013-023-00001578/26.04.2017год. , с което е наложена обезпечителната мярка - запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, по вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ „СИБАНК" АД, като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионния акт. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на главен- публичен изпълнител – Я. П.. ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
В законна сила на 4.8.2017г.
31 Административно дело No 596/2017, VI състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК Р.А.А. Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.8.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С170013-023-00001421/13.04.2017 г., издадено от публичен изпълнител при НАП, на Р.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, предварителни обезпечителни мерки, а именно запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в търговските банки, посочени в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001317000165-020-001/11.01.2017 г., която е изменена със Заповед за изменение и възлагане на ревизия № Р-16001317000165-020-002/13.04.2017 г. и със Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317000165-020-003/18.05.2017 г., издадени от орган по приходите при Национална агенция за приходите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 7.8.2017г.
32 Административно дело No 603/2017, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК К.С.И. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.8.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № С170013-023-0001400/12.04.2017 г. и Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № С170013-023-0001438/13.04.2017 г. за сумата от 15 526.00 лева на ЕТ “К.И. 70“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, ***, представлявано от К.С.И. с ЕГН **********, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2017г.
33 Административно дело No 614/2017, III състав ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК МЕБЕЛНА КЪЩА ЯВОР ЕООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.8.2017г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК изх. № С170013-023-0001390/11.04.2017 г. за сумата от 96 812.58 лева на “Мебелна къща Явор“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ***, представлявано от Благо Атанасов Солов, като ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2017г.
34 Административно дело No 617/2017, I състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ЕТ А.К.-А. Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 29.8.2017г.
ДОПУСКА продължаване на срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121, ал.1 от ДОПК № С170013-023-0001593/26.04.2017г като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на старши публичен изпълнител – К. Т. ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик.
35 Частно административно дело No 661/2017, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.Д., ЕГН : ********** и Е.Я.Д.,***, с посочен съдебен адрес ***, адв. М.М., срещу фактическите действия за възлагане на принудително изпълнение по премахването на незаконен строеж в периода 15.08.2017 г. до 22.08.2017г. по възлагателно Писмо изх. ПЗ-4437-03-193 от 09.08.2017 г. на Началник ДНСК, ЮЦР, Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 661 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд Административен съдия :
36 Частно административно дело No 666/2017, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.8.2017г.
Оставя без разглеждане искането на К.Д.Д., ЕГН : ********** и Е.Я.Д.,***, с посочен съдебен адрес ***, адв. М.М., против фактическите действия, подробно описани и възложени за изпълнение по принудителен ред в Писмо изх. ПЗ-4437-03-193 от 09.08.2017 г. на Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „вилна сграда“, находяща се в държавен горски фонд, отдел 284“9“ по ЛУП, местност „Слънчева поляна“ /Защитена местност/, яз. „Широка поляна“, землище гр. Батак, община Батак и прекратява административно дело № 666 по описа на Административен Съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на молителите и на Началника на ДНСК.