Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2021г. до 31.7.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1068/2019, XIII състав Закон за опазване на околната среда СНЦ ЕКО СИНИТОВО,
СДРУЖЕНИЕ ЗА АГРАРНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ ГЕО,
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби на СНЦ „Еко Синитово“, представлявано от Й.С. К. – управител, Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО – представлявано от В. И. К. и „Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция“ представлявано от А.С.К. срещу Решение ПК-34-ПР/2019 г. на Директора на РИОСВ Пазарждик за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, с което е решено да не се извършва ОВОС на изменение и разширение на инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци в ПИ 062001, местност „Кичук чал“, землище с. Синитово, община Пазарджик с възложител „Солар Парк Тракия“ ООД. ОСЪЖДА СНЦ „Еко Синитово“, представлявано от Й.С. К. – управител да заплатина ответната страна Директора на РИОСВ Пазарждик направените по делото разноски в общ размер на 100.00 лева за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО – представлявано от В. И. К. да заплатина ответната страна Директора на РИОСВ Пазарждик направените по делото разноски в общ размер на 100.00 лева за юрисконсултско възнаграждение, ОСЪЖДА Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция“ представлявано от А.С.К. да заплати на ответната страна Директора на РИОСВ Пазарждик направените по делото разноски в общ размер на 100.00 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
2 Административно дело No 1409/2019, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Наредба за условията на водовземане на минерална вода от находище на минерална – изключителна държавна собственост – Варвара, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на Община Септември, приета с Решение № 1075 от 30.10.2018г. по Протокол № 56 на Общински съвет Септември, с изключение на § 4 от ПЗР от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември ОСЪЖДА Община Септември да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик срещу § 4 от ПЗР от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, приета с Решение № 1075 от 30.10.2018г. по Протокол № 56 на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1409 по описа на Административен съд Пазарджик за 2019 г., в частта му относно протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик срещу § 4 от ПЗР от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, приета с Решение № 1075 от 30.10.2018г. по Протокол № 56 на Общински съвет Септември. Решението в тази част има характер на определение и подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването на страните, с частна касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
3 Административно дело No 98/2020, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 2.7.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 484 от 11.06.2021г., постановено по адм. дело № 98 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като навсякъде в решението вместо „…публично държавно вземане в размер на 244468,00лв.….“, да се чете „…публично държавно вземане в размер на 24446,00лв.….“. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
4 Административно дело No 620/2020, II състав ДОПК ЕТ К.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.7.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319003866-091-001 от 04.02.2020г., издаден от Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 182 от 27.04.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която спрямо К.С.Б., регистриран като едноличен търговец с ферма „К.Б.“, ЕИК 112050948, с посочен адрес за кореспонденция гр. Сърница, ул. „Калафат“, № 13, за отчетен период м. септември 2018г., допълнително е начислен данък върху добавената стойност в размер на 1764,84лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 207,88лв. ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.С.Б., регистриран като едноличен търговец с ферма „К.Б.“, ЕИК 112050948, с посочен адрес за кореспонденция гр. Сърница, ул. „Калафат“, № 13, против Ревизионен акт № Р-16001319003866-091-001 от 04.02.2020г., издаден от Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 182 от 27.04.2020год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с който спрямо едноличния търговец за отчетни периоди от 01.11.2017г. до 31.05.2019г. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 2535,06лв. и са определени допълнителни задължения по ЗДДС в размер общо на 27740,39лв., като са начислени съответни лихви за просрочие в общ размер на 4230,19лв. ; за отчетен период 01.01.2018г. до 31.12.2018г. са определени допълнителни задължения за годишен авансов данък по ЗДДФЛ за едноличния търговец в размер на 29188,63лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 2270,41лв. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, София да заплати на К.С.Б., регистриран като едноличен търговец с фирма „К.Б.“, ЕИК 112050948, с посочен адрес за кореспонденция гр. Сърница, ул. „Калафат“, № 13, сумата от 82,40лв.(осемдесет и два лв. и четиридесет ст.), представляваща извършени разноски по производството. ОСЪЖДА К.С.Б., регистриран като едноличен търговец с фирма „К.Б.“, ЕИК 112050948, с посочен адрес за кореспонденция гр. Сърница, ул. „Калафат“, № 13, да заплати на Национална агенция за приходите, София сумата от 2508,74лв. (две хиляди петстотин и осем лева и седемдесет и четири ст.), представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита.. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
5 Административно дело No 622/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.У. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-202 от 10.04.2020 г., издадена от кмета на Община Брацигово, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: „Масивен навес”, изграждащ се в УПИ ХIХ-759, кв. 101 по РП на гр. Брацигово с идентификатор № 06207.502.1568 по КК на гр. Брацигово с административен адрес: гр. Брацигово, ул. „Божура Попова“ № 3, изпълнен в нарушение на чл.148, ал.1 и чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
6 Административно дело No 896/2020, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 18-6662-21.07.2020 г. на Началника на СГКК Пазарджик в частта, в която е одобрено изменение в КР на следните новообразувани ПИ, а именно: 1. поземлен имот с идентификатор 23234.2.70, площ: 2674 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗХ - ДГС "АЛАБАК" въз основа на документ: Няма документ за собственост; 2. поземлен имот с идентификатор 23234.14.210, площ: 580 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗХ - ДГС"АЛАБАК” въз основа на документ: Няма документ за собственост; 3. поземлен имот с идентификатор 66202.21.301, площ: 3748 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 4. поземлен имот с идентификатор 66202.21.302, площ: 1885 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 5. поземлен имот с идентификатор 66202.21.303, площ: 3757 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 6. поземлен имот с идентификатор 66202.21.357, площ: 32545 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 7. поземлен имот с идентификатор 66202.21.359, площ: 4883 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 8. поземлен имот с идентификатор 66202.21.361, площ: 585 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 9. поземлен имот с идентификатор 66202.21.363, площ: 2177 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 10. поземлен имот с идентификатор 66202.21.365, площ: 8 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 11. поземлен имот с идентификатор 66202.21.366, площ: 151 кв. м, начин на трайно ползване: За местен път, собственост на ДПФ-МЗХ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 12. поземлен имот с идентификатор 66202.21.367, площ: 569 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 13. поземлен имот с идентификатор 66202.21.369, площ: 544 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 14. поземлен имот с идентификатор 66202.21.370, площ: 1317 кв. м, начин на трайно ползване: За местен път, собственост на МЗГ-ДЛ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 15. поземлен имот с идентификатор 66202.21.371, площ: 294 кв. м, начин на трайно ползване: За местен път, собственост на ДПФ-МЗХ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 16. поземлен имот с идентификатор 66439.18.152, площ: 1913 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ ПАЗАРДЖИК въз основа на документ: Няма документ за собственост; 17. поземлен имот с идентификатор 66439.18.153, площ: 2808 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ ПАЗАРДЖИК въз основа на документ: Няма документ за собственост; 18. поземлен имот с идентификатор 66439.18.154, площ: 32270 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ ПАЗАРДЖИК въз основа на документ: Няма документ за собственост; 19. поземлен имот с идентификатор 66439.18.155, площ: 69 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 20. поземлен имот с идентификатор 66439.18.156, площ: 2714 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 21. поземлен имот с идентификатор 66439.18.172, площ: 1799 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост; 22. поземлен имот с идентификатор 66439.18.173, площ: 1277 кв. м, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ - НУГ въз основа на документ: Няма документ за собственост. ВРЪЩА преписката на Началник на СГКК Пазарджик за ново произнасяне по подаденото заявление на Община Септември в отменената част, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пазарджик да заплати на Община Септември, сумата в размер на 2 094,37 лв. (две хиляди деветдесет и четири лева и тридесет и седем стотинки), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
7 Административно дело No 943/2020, VII състав Закон за данък върху добавената стойност Е.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 28.7.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.С.К. ***, със съдебен адрес ***, Ревизионен акт № Р – 16001319007000-091-001/27.04.2020 г., потвърден с Решение № 325/14.07.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив в частта, в която са определени допълнителни задължения по чл. 17 от ЗДДФЛ, вноски за ДОО, вноски за ЗО и вноски за ДЗПО- УПФ за данъчен период 2016 г. и данъчен период 2018 г. и за сумата над 16 524,14 лв. общ размер на главница и сумата над 10 128, 74 лв. общ размер лихви. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата ? част. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите София да заплати на Е.С.К. с ЕГН ********** *** сторените по делото разноски в размер на 156,30 лв. (сто петдесет и шест лева и тридесет стотинки). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
8 Административно дело No 1090/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от К.Д.И. с ЕГН **********,***, искове в размер на 10 000 лв. за периода от 14.03.2018 г. до 27.06.2019 г., против ГД „Изпълнение на наказанията“ – София за твърдени нанесени неимуществени щети от бездействието на администрацията на Затвора Бобов дол, поради морално остаряла литература в библиотеката на затвора и отказ да му бъде доставена на лавка правна литература, заявена от него, както и отказ на затворническата администрация да му предостави Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.
9 Административно дело No 1110/2020, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.Д.И., намиращ се в Затвор-Пазарджик,/понастоящем в Затвора Бобов дол/ срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск в размер на 10 000 лв. за периода от 27.06.2019г. до 23.09.2020г.претърпени неимуществени щети. ОСЪЖДА К.Д.И. да заплати на ГД“Изпълнение на наказанията“ сума в размер на 100лв. – възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА К.Д.И. да заплати на Административен съд Пазарджик сума в размер на 350 лв. – възнаграждение за вещо лице. Решението може да се обжалва пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. Решението да се съобщи на страните и на Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик чрез изпращане на преписи.
10 Административно дело No 1184/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА П.Т.П., против отказ на главен архитект на община Велинград за издаване на удостоверение за търпимост на сграда по параграф 16, ал.1 от ПЗР на ЗУТ /параграф 127 от ПЗР на ЗУТ /, обективиран в обследване за търпимост на строеж издадено от главен архитект на община Велинград , озаглавен Отказ за издаване на Удостоверение за търпимост на строеж от гл.архитект на община Велинград № 94-00/9592 от 06.10.2020г. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
11 Административно дело No 1207/2020, II състав Закон за водите СТОБОГ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.7.2021г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на „Стобог“ООД, ЕИК 130171976 , със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. Лиляна Димитрова № 3, ап. 35, срещу Решение № РР-3877 от 13.07.2020г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив с което е отказано продължаване срока на действие на Разрешително № 31140029 от 16.03.2009г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив, за водовземане от повърхностен воден обект - р. Чепинска, с разрешена цел „Производство на електроенергия чрез руслова МВЕЦ „Долене 1” с мощност до 950кВт“, в землището на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик, с титуляр “Стобог” ООД, ЕИК 130171976, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул.”Лиляна Димитрова” № 3, ап. 35. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1207 по описа на Административен съд Пловдив за 2020 г. ОСЪЖДА „Стобог“ООД, ЕИК 130171976 , със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. Лиляна Димитрова № 3, ап. 35 да заплати Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив ул. „Янко Сакъзов“ 35, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита. Определението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
12 Административно дело No 1227/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 23.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-244 от 12.10.2010 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Пловдив, с която е разпоредено спиране, считано от датата на връчване на заповедта, на дейността на „Централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл с електрическа мощност 1487 kWh, топлинна мощност 900 kWh", собственост на „Билд Инвест Сит“ ООД, находяща се в местност „Тънкия път“ в поземлен имот с идентификатор 73242.172.115 по кадастралната карта на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Пловдив да заплати на „Билд Инвест Сит“ ООД с ЕИК 201233027, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 23, сумата от 1590,00 (хиляда петстотин и деветдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
13 Административно дело No 1333/2020, IX състав Закон за закрила на детето Ж.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.К.П. ЕГН ********** *** от ПАК, със съдебен адрес *** против Заповед № ЗД/Д-РА-097/09.11.2020 г., издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“ гр.Пазарджик – като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.К.П. ЕГН ********** *** от ПАК, със съдебен адрес *** да заплати по сметка на АС – Пазарджик, сумата в размер на 300,00 лв. за възнаграждение на назначения от съда особен представител. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 137 АПК.
14 Административно дело No 1358/2020, I състав Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси Ж.И.Ч. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 21.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна подадената жалба от Ж.И.Ч. против Решение № РС -278-20-107/28.10.2020 г. на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в частта с която е установен конфликт на интереси по отношение на Ж.И.Ч.,*** ЕООД, и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ, за това, че е подписал договор от 01.04.2019г. с „Медицински център Велинград 2017" ЕООД в свой частен интерес, в нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. второ, предл. първо от ЗПКОНПИ.Наложена е глоба в размер на 5000 (пет хиляди) лв. на Ж.И.Ч.,*** ЕООД, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. второ, предл. първо от ЗПКОНПИ, в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ.Отнето е в полза на Община Велинград от Ж.И.Ч., сума в размер на 164,52 лева. (сто шестдесет и четири лева и петдесет и две стотинки), представляваща дневно възнаграждение за 01.04.2019г., получено от деянието, породило конфликт на интереси, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Отнето е в полза на държавата от Ж.И.Ч., сума в размер на 21668,59 лева (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и петдесет и девет стотинки), представляваща материална облага, реализирана от Ж.Ч.. Оставя без разглеждане като недопустима жалбата в останалата част. ОСЪЖДА Ж.И.Ч. *** да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, сумата от 100 (сто) лева, юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 1395/2020, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МАТРАЦИ СИМЕОНОВ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 823/30.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на Матраци Симеонов“ООД, с ЕИК 202410384, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 144, представлявано от управител Георги Димитров Симеонов, сумата от 1570 /хиляда петстотин и седемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
16 Административно дело No 1449/2020, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.Н.Н.,
П.Д.Н.,
Д.Н.Н.
ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на С.Н.Н. с ЕГН ********** *** и Н.С.Н. с ЕГН **********, с наследници П.Д.Н. с ЕГН ********** и Д.Н.Н. с ЕГН ********** и двамата от гр. Панагюрище, ул. „Дрича“ № 15, подадена чрез адв. К. *** против Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3, с искане ответникът да бъде осъден да им заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 6 000 (шест хиляди) лева на първия ищец, ведно със мораторна лихва върху претендираното обезщетение в размер на 728.33 лева за периода 09.10.2019 г. – 18.12.2020 г., както и 4 000 (четири хиляди) лева на втория ищец, ведно със мораторна лихва върху претендираното обезщетение в размер на 485.56 лева за периода 09.10.2019 г. – 18.12.2020 г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на извършване на нарушението на закона от страна на служителите на РПУ- Панагюрище – 09.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА С.Н.Н. с ЕГН **********, П.Д.Н. с ЕГН ********** и Д.Н.Н. с ЕГН ********** и тримата от гр. Панагюрище, ул. „Дрича“ № 15 да заплатят на Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
17 Административно дело No 13/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Т.Ф. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.7.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.Ф. ***,чрез адв. П.И., със съдебен адрес ***,офис 14 Разрешение за строеж №59/14.12.2020г. издадено от главен архитект на община Пещера за обект : „Ветеринарно-медицинска амбулатория“ – преустройство на съществуващ самостоятелен обект с идентификатор 56277.502.1005.3 по КККР на гр.Пещера. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на жалбоподателя Н.Т.Ф. *** сторените по делото разноски в размер на 1160лв. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
18 Административно дело No 29/2021, XIII състав КСО В.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 21.7.2021г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Решение № Ц-2153-15-252 от 02.12.2020 г. на директора на ТП на НОИ Пловдив, с което е оставена без уважение жалба на В.Д. спрямо Разпореждане №**********/ №2/ прот. №N01359/10.09.2020 г. на ръководител „ПО“ на ТП на НОИ Пловдив в частта му, с която се потвърждава разпореждането относно отмяната на Разпореждане № **********/прот. № N01065/20.07.2005 г. на В.М.Д., считано от 18.02.2005, с което на лицето е отпусната пенсия по параграф 4 ал.1 от ПЗР на КСО при условията на втора категория труд и всички последващи разпореждания за изменение и осъвременяване на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл.99, ал.1, б. „г“ от КСО и ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Ц-2153-15-252 от 02.12.2020 г. на директора на ТП на НОИ Пловдив, с което е оставена без уважение жалба на В.Д. спрямо Разпореждане №**********/ №2/ прот. №N01359/10.09.2020 г. на ръководител „ПО“ на ТП на НОИ Пловдив в частта му, с която се потвърждава разпореждането по отношение на отпусната лична пенсия при условията на чл. 68 ал.3 от КСО, считано от 24.12.2016 г. на В.М.Д. и връща в тази част преписката за ново произнасяне с указание да се предостави възможност на лицето да посочи най-благоприятен 3 годишен период според него. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
19 Административно дело No 115/2021, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Б.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.Б.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, сумата в размер на 2000 (две хиляди) лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ за период в Затвора гр. Пловдив и Затвора гр. Пазарджик през времето от 01.05.2017г.-20.07.2018г. и от 06.11.2019г. до 16.11.2020г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на А.Б.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, законна лихва върху присъдената сума, считано от 14.09.2020г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Б.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 2000 (две хиляди) лева до предявения с иска размер от 10 000 лв., и за обезщетение за престоя в Затвора гр. Пловдив и Затвора гр. Пазарджик от 20.07.2018г.-30.07.2018г. и 01.05.2019г. до 19.07.2019г., с оглед липсата на данни да е бил в Затвора гр. Пловдив или Затвора гр. Пазаржик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ да заплати на А.Б.Т., ЕГН ********** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ , София да заплати на адвокат Г.М. сумата в размер на 120 (сто и двадесет) лева, представляваща адвокатско възнаграждение за защита и съдействие по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата, съразмерно с уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
20 Административно дело No 117/2021, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.М.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на М.М.Т.,***,чрез адв.В.С. против ГД“Изпълнение на наказанията „- София, относно твърдяни нанесени неимуществени щети от бездействието на администрацията на Затвора Пловдив и Пазарджик,както и от пребиваването му в ареста в гр.Пловдив за периода 01.12.2018г. до 03.02.2021г поради пренаселени килии, наличие на мръсни килии, дървеници, хлебарки и гризачи в тях,липса на санитарен възел и течаща топла и студена вода, липса на светлина и чист въздух.липса на полагане на грижи за неговото здравословно състояние, и недопускане до работа , за сумата от 50 000 лв. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.
21 Административно дело No 160/2021, XIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадена жалба от Р.Р.Т., ЕГН ********** ***, с която се иска да се отмени мълчалив отказ на кмета на Община Сърница за извършване на административна услуга. ОСЪЖДА Р.Р.Т., ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Сърница сума в размер на 100 /сто/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от получаване на преписа.
22 Административно дело No 166/2021, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД,
ЕЛТРЕЙД ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК 822088224 гр. София и „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302, гр. Ботевград против Заповед № 108/01.02.2021г. издадена от Иванка Вощанска- за кмета на община Септември. ОСЪЖДА „Варварски минерални бани“ ЕООД, ЕИК 822088224 гр. София и „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302, гр. Ботевград общо да заплатят на Община Септември сумата от 1400/ хиляда и четиристотин/ лева разноски по делото. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
23 Административно дело No 174/2021, XIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 13.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №84 от 29.01.2021 г. на кмета на Община Панагюрище за премахване на незаконен строеж „навес“, извършен от А.Г.Д., находящ се в УПИ III-1390, кв.52 по плана на гр.Панагюрище, обл.Пазарджик, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ вр.чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на А.Г.Д., ЕГН ********** с адрес *** направените по делото разноски в общ размер на 860.00 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
24 Административно дело No 184/2021, IX състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица М.М.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.7.2021г.
на основание чл. 160, ал. 1, пр. трето от ДОПК, Административен съд Пазарджик : Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ по жалба на М.М.Ч. ЕГН ********** *** против Ревизионен акт № Р-16001319005996-091-001/16.11.2020 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив потвърден с Решение № 101/05.02.2021 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика ” – Пловдив при ЦУ на НАП, като неоснователно. ОСЪЖДА М.М.Ч. ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите 200.00 /двеста лева/ разноски по настоящото дело, съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Препис от решението да се връчи на страните ведно със съобщенията за изготвянето му. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, чрез Административен съд Пазарджик до Върховен административен съд.
25 Административно дело No 185/2021, I състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Ф.М.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319005978-091-001/16.11.2020 г. издаден от Началник на сектор В.П.А. и П. И. А. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив относно определените в тежест на Ф.М.Ч. допълнителни задължения за ДДФЛ за 2014г. за сумата над 5 321.05 лв. (над 3403.89 лв. главница и над 1917.16 лв. лихва) и за сума в размер на 714.78 лв. задължение по ЗДДФЛ за 2017г. (главница 567.90 лв. и лихва 146.88 лв.). ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Ф.М.Ч. с ЕГН ********** сумата от 100.15 лв., представляваща разноски за настоящето производство. ОСЪЖДА Ф.М.Ч. с ЕГН ********** да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 653.00 лв., представляваща разноски за настоящето производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/
26 Административно дело No 212/2021, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, срещу Решение № 9 по Протокол № 1 от 27.01.2021 г. на Общински съвет Пазарджик, с което извършена промяна на характера на собствеността, от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на поземлен имот с идентификатор 65468.103.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сбор, местност „Капанищата“, с площ 118 492,00м?, трайно предназначение на територията „земеделска“, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, номер по предходен план: 103012, категория на земята VІІІ, като е упълномощен Кмета на община Пазарджик да извърши всички действия по актуването на имота с акт за частна общинска собственост. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 212 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Препис от определението да се връчи на страните. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните.
27 Административно дело No 213/2021, XII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ ТАКА ПОДАДЕНИЯ ПРОТЕСТ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим с оглед оттегляне на обжалвания административен акт и на основание чл. 159, т. 3 и т. 4 от АПК ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 213/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. ОСЪЖДА ОбС Пазарджик да заплати на ОП Пазарджик сума в размер на 20 лева за направените разноски за обнародване в ДВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
28 Административно дело No 214/2021, X състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 7.7.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, подаден против Решение № 11/27.01.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 1, с искане за прогласяване на същото за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 214/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез Административен съд – Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.
29 Административно дело No 234/2021, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-25-107 от 12.02.2021 г., издадена от кмета на Община Ракитово, с която е наредено да се премахне незаконен строеж - Дървен навес над открита съществуваща тераса, находящ се в имот с идентификатор 62004.6.301 по КК на гр. Ракитово. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Д.Б.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 710 (седемстотин и десет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
30 Административно дело No 249/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик, срещу Резолюция на Началник Затвора Пазарджик, по повод жалба вх. № Ж-17 от 25.02.2021г. на И., адресирана до Началник Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 249 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в седем дневен срок от съобщаването.
31 Административно дело No 257/2021, I състав чл. 304 АПК Е.К.З. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 16.7.2021г.
НАЛАГА на Кмета на община Белово за неизпълнение на Решение №569/19г. постановено по адм.д. № 384/19г. по описа на АС Пазарджик , глоба в размер на 200 /двеста/ лева. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на наказаното лице пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
32 Административно дело No 284/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СДВРП КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО уведомително писмо с рег. № 2417/09.03.2021 г. на Началник отдел СДВРП Ю. Ш., с което е оставена без разглеждане молбата на И. за преместване в друг затвор. РЕШЕНИЕТО е окончателно, съгласно разпоредбата на чл. 62 ал.3 от ЗИНЗС.
В законна сила на 8.7.2021г.
33 Административно дело No 287/2021, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХРИС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 21.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/121/06654/3/01/04/02, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на „Хрис“ ООД, с ЕИК: 112644662, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Соколов“ № 25, вх.Г, ет.2 сумата в размер на 3 650 (три хиляди шестстотин и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
34 Административно дело No 288/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Н.А. срещу незаконосъобразен отказ/бездействие на началника на Затвора гр. Пазарджик, да изпрати негово писмо от 05.03.2021г., адресирано до Върховен административен съд, за сметка на Затвора гр. Пазарджик съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража. Решението може да се оспорва с касационна жалба, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
35 Административно дело No 309/2021, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.З.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.7.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на М.З.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица при Арест в гр. Кърджали за периода от 17.09.2020 г. до 08.11.2020 г., неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 22.03.2021 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на М.З.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част, а именно: 1. За периода 26.06.2019 г. до 26.04.2020 г. за условията в Затвора гр. Пазарджик, за сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ лева; 2. За периода от 15.06.2020 г. до 16.09.2020 г. за условията в ареста в гр. Кърджали, за сумата над 1000 /хиляда/ лева до предявения размер от 10 000 /десет хиляди/ лева; 3. За периода от 09.11.2020 г. до 15.04.2021 г. за условията в Затвора гр. Пазарджик, за сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
36 Административно дело No 325/2021, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БАТАК РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС - МОСВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.7.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Батак, представлявана от кмета П.П., Решение от 10.03.2021г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма“Околна реда 2014-2020г.“/ РУО на ОПОС/, във връзка с изпълнение на проект № BG16М1ОЗ002-2.010-0054-С01“Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността „Ралева къша“ в землището на гр.Батак ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройството - гр.София – 1202, ул.Св.Св.Кирил и Методий № 17-19, да заплати на Община Батак, представлявана от кмета П.П. направените по делото разноски в размер на 2 133.00лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл. 137 от АПК.
37 Административно дело No 327/2021, III състав КСО Н.Н.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.7.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц 1054-12-31#7/08.03.2021 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № Ц 2113-12-309#1/18.09.2020 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ - Пазарджик да заплати на Н.Н.С. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 610 (шестстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
38 Административно наказателно дело (К) No 358/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК А.Д.Н. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 59 от 15.02.2021 г., постановено по а.н.д № 1383 по описа за 2020 г., на Районен съд Пазарджик. Вместо него постановява : ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 3645170/01.05.2020г., издаден от Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик. Решението е окончателно.
39 Административно дело No 362/2021, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 16.7.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.07.2021 г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания по административно дело № 362/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, подадена чрез адв. И.И.Я. – управител на АД „Я. , Ненчев, Гочев , Янкова „ с БУЛСТАТ 177467583 - против чл. 18 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община – Велинград, приета с Решение № 52/22.02.2018 г. на ОбС Велинград. ОСЪЖДА Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, подадена чрез адв. И.И.Я. – управител на АД „Я. , Ненчев, Гочев , Янкова „ с БУЛСТАТ 177467583 да заплати на Община – Велинград сторените по делото разноски в размер на 600,00 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 362/2021 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да се обжалва с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
40 Административно дело No 363/2021, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.7.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община – Панагюрище, приета от Общински съвет Панагюрище с Решение № 165/02.12.2008 г. ОСЪЖДА Общински съвет Панагюрище да заплати на Фондация „Върховенство на закона“ с ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, сторените по делото разноски в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл. 78, ал.3 от АПК.
41 Административно дело No 369/2021, VI състав Закон за закрила на детето Д.И.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2021г.
ОТМЕНЯ Задължително предписание № СГ/Д-РА/92-001/16.03.2021 г. на директор Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на Д.И.В., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 510/петстотин и десет/ лева разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 378/2021, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 16.06.2021 г., с което е даден ход по съществото на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, представлявана от Ю.П.Н., подадена чрез адв. И.Я. – управител против чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Брацигово, приета с Решение № 436/23.02.2018 г. с Протокол № 29 на Общински съвет – Брацигово, изменена с Решение № 461/27.04.2018 г., Протокол № 31 на Общински съвет – Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 378/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, представлявана от Ю.П.Н., да заплати на Община Брацигово сумата от 120 (сто и двадесет) лева направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от връчването му.
43 Административно дело No 383/2021, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.7.2021г.
ОСЪЖДА Национална Агенция за приходите София с ЕИК 131063188, с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52 да заплати на В.Т.П. с ЕГН: ********** *** обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 2969,83 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки) за периода от 24.03.2020 г. до 05.04.2021 г. във връзка с бездействие от страна на НАП по връщане на недължимо събрана сума по принудителен ред, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 2969,83 лв., считано от 24.03.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Национална Агенция за приходите София с ЕИК 131063188, с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52 да заплати на В.Т.П. с ЕГН: ********** *** сумата в размер на 410 (четиристотин и десет) лв., представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
44 Административно дело No 385/2021, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.7.2021г.
ОТМЕНЯ Писмена покана с изх. № РД25-14305/24.02.2021 г. на Директора на РЗОК – Бургас, с която е постановено възстановяване на сума от 1200 (хиляда и двеста) лева, получена неоснователно от „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, представлявано от С. Г. А.. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Бургас да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, представлявано от С. Г. А., разноски по делото в размер на 50 (петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
45 Административно наказателно дело (К) No 388/2021, XII състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК А.Б.В.,
СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.7.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязлото в сила на 28.01.2020 г. наказателно постановление № 19-1006-003930/22.10.2019 г. на Началник група към ОДМВР – Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“,. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-1006-003930/22.10.2019 г. на Началник група към ОДМВР – Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“, с което на А.Б.В. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200,00/двеста/ лева, на основание чл.179, ал.2 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП за нарушение по чл. 50 ал.1 ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство образувано с АУАН № 153135/16.09.2019 година, съставен от инспектор при ОДМВР гр.Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“. Решението е окончателно.
46 Административно дело No 391/2021, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 16.06.2021 г., с което е даден ход по съществото на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 29, ет. 2, представлявана от Ю.П.Н., подадена чрез адв. И.Я. – управител против чл. 4, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община – Пещера, приета с Решение № 673/28.02.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 393/28.12.2017 г. на Общински съвет Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 391 по описа за 2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920 да заплати на Община Пещера сумата от 500/петстотин/ лева разноски. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от връчването му.
47 Административно дело No 397/2021, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Д.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Г.,*** срещу отказ рег. № 367р-4608/10.03.2021г. на Началника на РУ – Велинград за придобиване на късо огнестрелно оръжие. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщението от страните.
48 Административно наказателно дело (К) No 399/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 87 от04.03.2021г., постановено по а.н.дело №134 по описа на Районен съд Пазарджик за 2021г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К, № 3027915 от 12.08.2019г., издаден от Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно с който на И.К.В., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 50,00лв. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, пл. „Съединение“ №3, заплати на И.К.В., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв. (триста лв.), представляващи извършени разноски по производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
49 Административно дело No 404/2021, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.К.К.,
Д.Й.Н.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.7.2021г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, ПАЗАРДЖИШКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД : Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Й.К.К. ЕГН ********** *** и Д.Й.Н. ЕГН ********** с адрес *** подадена чрез адв. Г.С. – Ц. от ПАК със съдебен адрес ***, кантора № 1Б - Виза за проектиране , издадена на 18.07.2020 г. от Главния архитект на Община Пазарджик върху скица № 258 / 22.06.2020 г. за постройка на допълващото застрояване в ПИ 55155.501.725 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пазарджик, в полза на собствениците на имота Д. Панов К. ЕГН ********* и съпругата му С.С.К. ЕГН ********* *** , като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Й.К.К. ЕГН ********** *** и Д.Й.Н. ЕГН ********** с адрес *** сумата от 914,07 лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно наказателно дело (К) No 418/2021, X състав Касационни по чл. 72, ал. 4 ЗМВР М.П.Ф. РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260012/15.02.2021 г., постановено по АНД № 251/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
51 Административно наказателно дело (К) No 424/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Ю.М.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 2.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/09.03.2021 г. постановено по АНД № 230/2021 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Ю.М.Т. с ЕГН **********, адрес: ***, сторените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
52 Административно дело No 431/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „ВВС“ ООД с ЕИК: 112637664 против Заповед № 86/26.03.2021 г., издадена от Директор на ТП ДГС „Пещера“ за утвърждаване на протокол № 877/26.03.2021 г. от заседание на комисия, определена със заповед № 71/23.03.2021 г. на директора на ТП ДГС „Пещера“ за обект № 2033, отдели 279е, 287е, 288ж, и определяне на изпълнител „Билялов Лес“ ЕООД. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Директора на ТП ДГС „Пещера“ за присъждането на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
53 Административно дело No 434/2021, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АЛГАЕ ФАРМ АД ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПМДР 2014-2020 Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение за налагане на финансова корекция № МДР-ПП-09-53 от 23.03.2021 г. на заместник - министър на земеделието, храните и горите и ръководител на ОУ на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. ОСЪЖДА Министерството на земеделието, храните и горите да заплати на „Алгае Фарм“АД, с ЕИК 202201274, със седалище и адрес на управление с. Свобода, пк 4532, ул. „Пета“№36, сума в размер на 2700 (две хиляди и седемстотин) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно наказателно дело (К) No 437/2021, X състав ЗАНН: МОСВ ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260046/24.02.2021 г. постановено по АНД № 1128/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
55 Административно наказателно дело (К) No 440/2021, XII състав Касационни по чл. 72, ал. 4 ЗМВР А.З.А. ПАВЕЛ СТОЯНОВ ЦАЦОВ-ИНСПЕКТОР "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ" ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260020/11.03.2021 г., постановено по АД № 277/2020 г. на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
56 Административно наказателно дело (К) No 444/2021, XI състав ЗАНН: ИААА В.К.К. РД "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГРАД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/18.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 20205220201714 по описа за 2020 на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
57 Административно наказателно дело (К) No 446/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 2.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125/15.03.2021 г. постановено по АНД № 1527/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Е.Д.Д. с ЕГН **********, адрес: ***, да заплати на ОД на МВР Пазарджик, сумата от 80 (осемдесет) лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
58 Административно наказателно дело (К) No 453/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.И.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91/08.03.2021г. по АДН № 1446/2020г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА И.И.Ш. *** да заплати в полза на ОДМВР-Пазарджик сумата от 80(осемдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
59 Административно наказателно дело (К) No 460/2021, XII състав ЗАНН: ДНСК ДНСК СОФИЯ ЕЛТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260039/10.02.2021г. по АДН № 1129/2020г. на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол, София да заплати на Елтрейд“ООД, с ЕИК 832076302, със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, ЖК „Индустриална зона“ сумата от 1716(хиляда седемстотин и шестнадесет) лева, представляваща адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
60 Административно дело No 462/2021, XIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКО-ХИДРО-90 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГР.БУРГАС Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 12.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № РД-105/31.03.2021 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Бургас да заплати на „Еко-Хидро-90“ ООД с ЕИК: 112580619, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. „Асен Златаров“ № 12 сумата в размер на 150,00 лева (сто и петдесет лева), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
61 Административно наказателно дело (К) No 467/2021, X състав Други по ЗАНН С.Г.П. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 104 от. 11.03.2021г., постановено по АНД №1863 по описа за 2020 г. на Районен съд - Пазарджик, КАТО вместо същото ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП №20-1006-001721 , издадено от ОД на МВР - Пазарджик, с който за нарушение по чл.638, ал 3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 / четиристотин / лева на на С.Г.П., ЕГН **********, с адрес *** ОСЪЖДА от ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.Г.П., ЕГН **********, с адрес *** ,разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
62 Административно наказателно дело (К) No 468/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/18.03.2021г., постановено по АНД № 1881/2020 г. по описа на РС - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
63 Частно административно дело (К) No 472/2021, XII състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА № Определение № 378/25.02.2021г., постановено по адм. д № 261/2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
64 Административно дело No 477/2021, VII състав КСО МАУНТИН МИЛК ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Маунтин милк“ ЕООД с ЕИК: 204721811, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, ПК 4633, ул. „Чепино“ № 10 против Решение № 1012-12-53#1/02.04.2021 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-12-00886902 от 01.03.2021 г. на главен инспектор по осигуряването. ОСЪЖДА „Маунтин милк“ ЕООД с ЕИК: 204721811, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, ПК 4633, ул. „Чепино“ № 10 да заплати на ТП на НОИ Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
65 Административно наказателно дело (К) No 478/2021, X състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ АС-ТАБАК ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 2.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129/17.03.2021 г. постановено по АНД № 1794/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
66 Административно наказателно дело (К) No 481/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ТСТ ТРАНС ОЙЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 02.04.2021 г., постановено по АНД № 393/2021 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Оставя без уважение искането на Дирекция „Инспекция по труда“Пазарджик за присъждане на разноски в касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
67 Административно наказателно дело (К) No 483/2021, X състав Други по ЗАНН ПРИМЕКС-АВГ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 2.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/16.02.2021 г. постановено по АНД № 1733/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Примекс – АВГ“ ООД с ЕИК 040517411, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 23, да заплати на ОД на МВР Пазарджик, сумата от 80 (осемдесет) лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
68 Частно административно дело (К) No 486/2021, XII състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 247/08.02.2021 г. по адм. дело № 1451/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
69 Административно дело No 489/2021, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.7.2021г.
Така мотивиран, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Пазарджик, Първи състав, на основание чл. 172-173 от АПК Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Акта на Ръководителя на Програмния оператор на ФМ на ЕИП 2014 -2021 г., програма "Възобновяема енергия,енергийна ефективност, енергийна сигурност", с който е одобрен Оценителния доклад за техническа и финансова оценка на проектните предложения в процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.001 "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", в частта, в която проектното предложение №BGENERGY-2.001 -0020 "Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на територията на Община Септември „ е класирано на осмо място в списъка с резервни проекти предложения като незаконосъобразен, относно извършена оценка по критерии : критерий т. 1 "Съответствие с целите на ФМ на ЕИП 014-20201 г.”; критерий т. 2 "Хоризонтални принципи ФМ на ЕИП 014-20201 г.”; критерий т. 3 "Постигане на целта на процедурата”; критерий т. 4 "Съдържание на проектното предложение” критерий т. 13 "Анализ на риска „ ВРЪЩА на ръководителя на Ръководителя на Програмния оператор на ФМ на ЕИП 2014 -2021 г., програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", преписката, за действия по оценка и класиране на проектно предложение №BGENERGY-2.001 -0020 "Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на територията на Община Септември „ при спазване на задължителните указания по прилагането и тълкуването на закона, дадени в настоящото решение. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд на Република България, с касационна жалба в 14 дневен срок от получаване на съобщението до страните за неговото постановяване. Препис от съдебния акт да се връчи на страните в процеса на основание чл. 138 АПК.
70 Административно наказателно дело (К) No 492/2021, X състав Други по ЗАНН ЕВРОИНВЕСТ ИМОТИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 2.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152/19.03.2021 г. постановено по АНД № 1796/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Евроинвест имоти“ ЕООД с ЕИК 115874540, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Сливница“ № 6А, ет.6, офис 12, да заплати на ОД на МВР Пазарджик, сумата от 80 (осемдесет) лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
71 Административно наказателно дело (К) No 493/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ТСТ ТРАНС ОЙЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197/02.04.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 399/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „ТСТ Транс Ойл“ ЕООД, ЕИК 203650635, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, местност „Чукур Савак“, комплекс „ТСТ ОЙЛ“, представлявано от А.С., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
72 Административно наказателно дело (К) No 494/2021, XI състав Други по ЗАНН С И Т-2007 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 175/29.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 337/2021 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „СИТ-2007“ ЕООД, ЕИК 101781325, да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
73 Административно наказателно дело (К) No 502/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.П.Л. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 18.03.2021 г., постановено по а.н. дело № 1387 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА Л.П.Л. с ЕГН **********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР, гр. Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
74 Административно дело No 504/2021, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АРТ ДИЗАЙН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.7.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/311/00793/3/01/04/02, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на „Арт Дизайн“ ЕООД, с ЕИК: 112600922, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 48, вх.А, ет.4, ап.10 сумата в размер на 2 350 (две хиляди триста и петдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
75 Административно наказателно дело (К) No 509/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВИРАЖ В ЕООД ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 97 от 09.03.2021 г., постановено по а.н. дело № 1694 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Г. Петров : Както се посочи в предходния раздел на настоящото решение, в представения по делото Протокол за използване на автоматизирано техническо средство/система „Twin* CAM“ с номер SD2D0027, са посочени следните данни : дата на използване – 02.10.2019г.; място за контрол - „АМ Тракия към ОДМВР Пазарджик“; режим на измерване – „в движение“, начало на участъка - „Сектор ПП“ ; край на участъка „Сектор ПП“ ; време на работа от 07:00 ч. до 19:00 ч.; номер на служебния автомобил СВ1624КК. В случая не се твърди и не са представени данни, на 02.10.2019г., за времето от 07:00 ч. до 19:00 ч., АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027, която е монтирана на патрулен автомобил рег. № СВ1624КК, да е била използвана на място, както неясно защо приема районния съд. Както се посочи, съобразно чл. 10, ал. 2, предл. първо от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, а според чл. 10, ал. 3 от Наредбата, при работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда. Такива протоколи нито се твърди, нито се установява да са съставяни. Всички тези данни, налагат несъмнения и еднозначен извод, че процесното нарушение е установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, по време на движение, както на заснетия автомобил „Пежо Партнер“ с рег. №РВ5073СМ, така и на дежурния автомобил рег. № СВ1624КК в който е била монтирана АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027. Казано с други думи, несъмнено е, че в случая е осъществена хипотезата на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., като нарушението е установено и заснето при осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение на контролния орган и на нарушителя. В тази хипотеза, правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. е ясно, конкретно и небудещо съмнение относно неговото приложение - нарушителя се спира на място и се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като електронни фишове не се издават, сиреч съставя се акт за установяване на административно нарушение. Това в случая не е сторено, а е издаден електронен фиш. Ето защо, следва да се приеме, че в случая административно наказателната отговорност на дружеството не е осъществена по предвидения за това процесуален ред. Разпоредбите на чл. 638, ал. 1 и чл. 638, ал. 4 от КЗ, не променят в никаква степен възприетия вече извод. Както се посочи, разпоредбата на чл. 638, ал. 4 от КЗ гласи, че когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глобата или имуществената санкция по ал. 1. Действително, хипотезата на правната норма обема във фактическия състав, установяване на управление на МПС без договор за задължителна застраховка, именно посредством автоматизирано техническо средство или система, но не съдържа каквото и да е указание, по какъв ред и с какъв акт следва да бъдат налагани предвидените наказания глоба или имуществена санкция, дали с електронен фиш или пък с наказателно постановление. В този смисъл следва да се разбира и правилото на чл. 647, ал. 3, изр. първо от КЗ, според която, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Изричното препращане към условията и реда предвидени Закона за движението по пътищата означава, че съобразно правилото на чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, което предвижда условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение да се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, приложими в случая са именно условията и редът установени с Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Каза се, в чл. 11, ал. 2 от тази наредба пък е предвидено, в случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите да се спират на място и да се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като ясно и точно е указано, че за нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават. Разбирането, че правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., следва да бъде тълкувано във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредбата, и с оглед на факта, че Кодекса за застраховането или в частност чл. 647, ал. 3 от КЗ, е приет след влизане в сила на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., като по този начин се формира извода, че чл. 11, ал. 2 от Наредбата е относим, само и единствено при измерване на скоростта на движещо се пътно превозно средство, не може да бъде споделено. В тази насока преди всичко следва да се съобрази, че осъществяването на административно наказателна отговорност по отношение на конкретен правен субект, засяга в твърде съществена степен неговата правна сфера. Това изключва възможността, нормите свързани с прилагането на тази юридическа отговорност да бъдат тълкувани разширително. Според чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове, когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България. В чл. 46, ал. 3 от ЗНА обаче, изрично е предвидено, че наказателна, административна или дисциплинарна отговорност не може да се обосновава съобразно предходната алинея, тоест съобразно чл. 46, ал. 2 от ЗНА. В случая няма никаква причина или основание, ясното и конкретно правило на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., да бъде тълкувано contra legem, тоест противно на изискването на чл. 46, ал. 3 от ЗНА. При положение, че законодателя или нормотвореца е считал, че от приложното поле на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., трябва да бъдат изключени хипотезите на установяване на нарушения на КЗ, посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, разбира се, той несъмнено би възвел в правна норма това разрешение. В тази насока, отново трябва да се констатира, че нито в чл. 647, ал. 3 от КЗ, нито пък в останалите текстове от кодекса, нито в ЗДвП има указание, че административно наказателната отговорност може да бъде осъществена посредством издаването на електронен фиш, при установяването на нарушения на КЗ, установявано посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, в отклонение от правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Не може да бъде споделено виждането, че разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., следва да бъде тълкувана в контекста на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., което ще рече, че тя е относима само при осъществяване на контрол върху скоростта посредством АТСС, но не и при осъществяване на контрол относно изпълнение на задължението за сключване на задължителна застраховка „Гражданска о
76 Административно дело No 510/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.К.Д. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.7.2021г.
ИЗМЕНЯ по жалба на К.К.Д.,***, Заповед за прилагане на ПАМ № 21-0340-000063/21.04.2021 г. на началник РУ Септември при ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на К.К.Д. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на МПС с ДКН С7914МС за срок от десет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от десет на шест месеца. На основание чл. 172, ал. 5, изр. 2 от ЗДвП настоящото решение не подлежи на обжалване.
77 Административно дело No 514/2021, VIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.А.П.-А.-И. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 26.7.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № 13-РД-09-290/29.03.2021 г., издадена от директора на РЗОК Пазарджик, с която на ЕТ „Д-р „А.П.- АППДМ- ИП“ е наложена санкция прекратяване на договор № 13/РД-29-1555/19.06.2020 г. частично по отношение на д-р А.П.. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик да заплати на ЕТ „Д-р „А.П.- АППДМ- ИП“ сумата от 450/четиристотин и петдесет лева/ разноски. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
78 Административно дело No 515/2021, VIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 26.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ЕООД гр. Пещера подадена против Заповед за налагане на санкции № РД-25-560/13.04.2021 г., издадена от директора на РЗОК Бургас. ОСЪЖДА МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ЕООД гр. Пещера да заплати на РЗОК Бургас сумата от 100 /сто лева/ разноски. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
79 Административно дело No 518/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 РАДКА МИНОВА ИВАНОВА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ Р.М.И. „ЕООД ЕИК 201895949, чрез управителя Р.М.И. ЕГН ********** със съдебен адрес:***, чрез адв. Н. Б. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-82-0082008/09.03.2021 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ гр.Пловдив, Главна дирекция „ Фискален контрол “ в ЦУ на НАП, с която е приложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „запечатване на търговски обект“ – аптека МИНА , находящ се в гр.Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски „ № 63 стопанисван от дружеството, и е забранен достъпа до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. ОСЪЖДА „ Р.М.И. „ЕООД ЕИК 201895949, представлявана от управителя Р.М.И. ЕГН ********** със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул.“Ал. Стамболийски „ № 63 да заплати на ТД на НАП Пловдив направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.
80 Административно наказателно дело (К) No 520/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ТСТ ТРАНС ОЙЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 199/02.04.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 391/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „ТСТ Транс Ойл“ ЕООД, ЕИК 203650635, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, местност „Чукур Савак“, комплекс „ТСТ ОЙЛ“, представлявано от А.С., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
81 Административно наказателно дело (К) No 522/2021, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Е.А.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 2.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260051/05.03.2021 г. постановено по АНД № 838/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „А. Стамболийски“ № 50 да заплати на Е.А.Б. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 400 (четиристотин) лева, представляваща сторените разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
82 Административно наказателно дело (К) No 523/2021, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Е.А.Б. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260052/05.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 839/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, да заплати на Е.А.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 400 (четиристотин) лева направени по делото разноски. Решението е окончателно.
83 Административно наказателно дело (К) No 524/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ММ МЕХАНИКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89/05.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1680/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „ММ Механикс“ ООД, ЕИК 112521880, със седалище и адрес на управление с. Драгор, общ. Пазарджик, представлявано от А. П. Ч., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
84 Административно наказателно дело (К) No 525/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.П. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193 от 01.04.2021 г., постановено по а.н. дело № 1865 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
85 Административно наказателно дело (К) No 527/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ММ МЕХАНИКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 05.03.2021 г., постановено по а.н. дело № 20205220201679 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА „ММ Механикс” ООД, ЕИК 112521880, със седалище и адрес на управление, село Драгор, Община Пазарджик, да заплати на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Дирекция „Инспекция на труда”, Пазарджик, сумата от 100,00(сто) лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
86 Административно наказателно дело (К) No 528/2021, XII състав ЗАНН: ДАМТН ПЕТРОКОМ ООД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ МН "ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ" КЪМ ДА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 157 от 22.03.2021 г., постановено по АНД № 1858/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС – Пазарджик с указание за продължаване на съдопроизводствените действия. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
87 Административно наказателно дело (К) No 529/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 191 от 01.04.2021 г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 179/2021 г. ОСЪЖДА В.П.К. *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
88 Административно дело No 531/2021, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) И.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.С.Ш., ЕГН **********,***Х.П.Т.” № 17, с посочен съдебен адрес ***, адв. И.Ц., против Заповед № 392 от 04.03.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е заличена регистрацията на жалбоподателя по постоянен и настоящ адрес ***Х.П.Т.” №17. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 20.7.2021г.
89 Административно наказателно дело (К) No 534/2021, XI състав Други по ЗАНН А Г КАРС ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА срещу Решение № 174 от 29.03.2021 г., постановено по а.н. дело № 20205220201195 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА „А Г КАРС“ ЕООД, ЕИК: 131267721, със седалище и адрес на управление гр. София, Район Възраждане, ул. „Шар планина“, № 75, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
90 Административно дело (К) No 539/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) К.В.Г.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/05.03.2021 г., постановено по адм. дело № 1233/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
91 Административно наказателно дело (К) No 545/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК А.А.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 190/ 01.04.2021 г. по НАХД № 1474/2020 г. на Пазарджишки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
92 Административно наказателно дело (К) No 547/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178 от 29.03.2021 г., постановено по а.н. дело № 316 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
93 Административно наказателно дело (К) No 548/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167/25.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1639/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Я.В.В. с ЕГН ********** ***, да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
94 Административно наказателно дело (К) No 549/2021, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Ц.П.Ч. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 189 от 31.03.2021 г. на ПАЗАРДЖИШКИ РАЙОНЕН СЪД, НК, по нах.дело № 328/2021 г. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 1/28.01.2021 г. на Заместник-кмета на Община Пазарджик, с което на Ц.П.Ч. *** на основание чл. 232 от ЗУТ е наложена глоба в размер на 1000 лв. ОСЪЖДА Ц.П.Ч. *** да заплати на Община Пазарджик сумата от 80 /осемдесет лева/ разноски за участие по делото пред касационната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
95 Административно наказателно дело (К) No 553/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ МОЗАЙКИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260006 от 02.04.2021 г., постановено по АНД № 222/2021 г. по описа на Районен съд – Пещера. Оставя без уважение искането на Дирекция „Инспекция по труда“Пазарджик за присъждане на разноски в касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
96 Административно наказателно дело (К) No 555/2021, XII състав Други по ЗАНН РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Т.С.Л. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260029/13.04.2021 г. на Районен съд–Панагюрище , постановено по АНД № 26/2021 по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
97 Административно дело No 563/2021, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АЛГАЕ ФАРМ АД ЗАМ.МИНИСТЪР НА ЗХГ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРОГМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2021г.
ИЗМЕНЯ Решение за налагане на финансова корекция № МДР-СД-01-27 от 21.04.2021 г. на Заместник министъра на земеделието, храните и горите и Ръководител на управителния орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., с което е определена финансова корекция на бенефициента „Алгае фарм“ АД, ЕИК 202201274, със седалище и адрес на управление, с. Свобода, ул. „Пета“, № 36, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, в размер на 25%, като намалява размера на финансовата корекция на 10% от допустимия разход по договор № BG14MFOP001-5.004-0022-C02-S1 от 09.10.2018 г. с изпълнител „ТЕХНОДЖИ“ ЕООД на стойност 769 580,01 лв. без ДДС, с предмет на договора „Доставка на технологично оборудване на обект: Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл, Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода“. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, да заплати на „Алгае фарм“ АД, ЕИК 202201274, със седалище и адрес на управление, с. Свобода, ул. „Пета“, № 36, общ. Стрелча, сумата от 1523,50лв.(хиляда петстотин двадесет и три лв. и петдесет ст.), представляваща съответната част от извършените разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
98 Административно дело No 574/2021, IX състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя д-р С.Г.А. срещу Заповед за налагане на санкции № РД-25-583/19.04.2021 г. на Директора на РЗОК-Бургас, с която на дружеството за нарушения по чл. 55, ал.2, т.2 и т.3 и чл. 280 и чл. 292 от НРД за МД за 2020-2022 г. е наложена санкция – финансова неустойка в размер на по 200,00 лева. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя д-р С.Г.А. да заплати на НЗОК разноски по делото в размер на 100,00 лв. /сто лева/, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
99 Административно дело No 579/2021, I състав чл. 304 АПК К.Д.Ц. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 16.7.2021г.
НЕ НАЛАГА ГЛОБА на Началника на СГКК-Пазарджик за неизпълнение на съдебно Решение №31/18.02.2016г. постановено по гр.д. № 780/15г. по описа на РС Велинград. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
100 Административно дело No 580/2021, IX състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Н.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.7.2021г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Е.Н.Ч. ЕГН ********** *** чрез адв. Т.Т. ***, със съдебен адрес ***, оф.11 на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ искове срещу Областна дирекция на МВР – Пазарджик , за присъждане на обезщетение в размер на 3000,00 лв. за претърпени неимуществени вреди изразяващи се в неправомерно лишаване от право да управлява МПС за периода 15.06.2020 г. до 14.05.2021 г. и за присъждане на обезщетение в размер на 3000,00 лв. за претърпени неимуществени вреди изразяващи се в неправомерна дерегистрация на МПС от 15.06.2020 г. до 14.05.2021 г. въз основа на НП и ЗППАМ, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумите – като неоснователни. ОСЪЖДА Е.Н.Ч. ЕГН ********** *** чрез адв. Т.Т. ***, със съдебен адрес ***, оф.11 на основание чл.10, ал.4 от ЗОДОВ, да заплати на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, сумата от 100,00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
101 Административно дело No 582/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.М.К. ЗАМ. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.7.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.К. ЕГН **********, против Заповед № Л-1314/14.04.2021 г. на Зам. Главния директор на Главна дирекция «Изпълнение на наказанията», гр. София, с която е разпоредено превеждането на жалбоподателя от Затвора – Пловдив в Затвора – гр. Пазарджик. Решението, съгласно чл. 62 ал.3 от ЗИНЗС е окончателно.
В законна сила на 8.7.2021г.
102 Административно наказателно дело (К) No 589/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Ж.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58/15.02.2021 г. на Районен съд – град Пазарджик, постановено по АНД № 1626/2020 г. по описа на Районен съд – град Пазарджик. Решението е окончателно.
103 Административно наказателно дело (К) No 596/2021, XI състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 169/25.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1652/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-13-676-10 от 08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, представлявано от д-р Цветелина Спиридонова. е наложена имуществена санкция в размер на 1250 лева, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), за нарушение на чл. 29, т. 1 от Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119/22.05.2006 г., във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗЗ. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
104 Административно наказателно дело (К) No 598/2021, XI състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 173/25.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1641/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-13-676-24 от 13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, представлявано от д-р Ц. С. е наложена имуществена санкция в размер на 1250 лева, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), за нарушение на чл. 29, т. 1 от Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119/22.05.2006 г., във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗЗ ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Ц. С. С. да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
105 Административно наказателно дело (К) No 599/2021, XI състав ЗАНН: ИААА Г.П.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 236/19.04.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1407/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик в частта, в която е потвърдено НП № 36-0000487 от 13.08.2020 г. на Директора на РД „АА“ гр. Пловдив. Решението е окончателно.
106 Административно наказателно дело (К) No 602/2021, XI състав Други по ЗАНН Н.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229 от 14.04.2021 г., постановено по а.н. дело № 1790 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Г. Петров : Както се посочи в предходния раздел на настоящото решение, в представения по делото Протокол за използване на автоматизирано техническо средство/система „Twin* CAM“ с номер SD2D0027, са посочени следните данни : дата на използване – 01.11.2019г.; място за контрол - „АМ Тракия път ІІ - 37“; режим на измерване – „в движение“, начало на участъка - „Сектор ПП Пазарджик“ ; край на участъка „Сектор ПП Пазарджик“ ; време на работа от 07:30 ч. до 19:00 ч.; номер на служебния автомобил СВ1624КК. В случая не се твърди и не са представени данни, на 01.11.2019г., за времето от 07:30 ч. до 19:00 ч., АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027, която е монтирана на патрулен автомобил рег. № СВ1624КК. Както се посочи, съобразно чл. 10, ал. 2, предл. първо от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, а според чл. 10, ал. 3 от Наредбата, при работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда. Такива протоколи нито се твърди, нито се установява да са съставяни. Всички тези данни, налагат несъмнения и еднозначен извод, че процесното нарушение е установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, по време на движение, както на заснетия автомобил „СЕАТ ТОЛЕДО“ с рег. № Х8249КМ, така и на дежурния автомобил рег. № СВ1624КК в който е била монтирана АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027. Казано с други думи, несъмнено е, че в случая е осъществена хипотезата на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., като нарушението е установено и заснето при осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение на контролния орган и на нарушителя. В тази хипотеза, правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. е ясно, конкретно и небудещо съмнение относно неговото приложение - нарушителя се спира на място и се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като електронни фишове не се издават, сиреч съставя се акт за установяване на административно нарушение. Това в случая не е сторено, а е издаден електронен фиш. Ето защо, следва да се приеме, че в случая административно наказателната отговорност на дружеството не е осъществена по предвидения за това процесуален ред. Разпоредбите на чл. 638, ал. 1 и чл. 638, ал. 4 от КЗ, не променят в никаква степен възприетия вече извод. Както се посочи, разпоредбата на чл. 638, ал. 4 от КЗ гласи, че когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глобата или имуществената санкция по ал. 1. Действително, хипотезата на правната норма обема във фактическия състав, установяване на управление на МПС без договор за задължителна застраховка, именно посредством автоматизирано техническо средство или система, но не съдържа каквото и да е указание, по какъв ред и с какъв акт следва да бъдат налагани предвидените наказания глоба или имуществена санкция, дали с електронен фиш или пък с наказателно постановление. В този смисъл следва да се разбира и правилото на чл. 647, ал. 3, изр. първо от КЗ, според която, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Изричното препращане към условията и реда предвидени Закона за движението по пътищата означава, че съобразно правилото на чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, което предвижда условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение да се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, приложими в случая са именно условията и редът установени с Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Каза се, в чл. 11, ал. 2 от тази наредба пък е предвидено, в случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите да се спират на място и да се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като ясно и точно е указано, че за нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават. Разбирането, че правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., следва да бъде тълкувано във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредбата, и с оглед на факта, че Кодекса за застраховането или в частност чл. 647, ал. 3 от КЗ, е приет след влизане в сила на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., като по този начин се формира извода, че чл. 11, ал. 2 от Наредбата е относим, само и единствено при измерване на скоростта на движещо се пътно превозно средство, не може да бъде споделено. В тази насока преди всичко следва да се съобрази, че осъществяването на административно наказателна отговорност по отношение на конкретен правен субект, засяга в твърде съществена степен неговата правна сфера. Това изключва възможността, нормите свързани с прилагането на тази юридическа отговорност да бъдат тълкувани разширително. Това изключва възможността, нормите свързани с прилагането на тази юридическа отговорност да бъдат тълкувани разширително. Според чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове, когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България. В чл. 46, ал. 3 от ЗНА обаче, изрично е предвидено, че наказателна, административна или дисциплинарна отговорност не може да се обосновава съобразно предходната алинея, тоест съобразно чл. 46, ал. 2 от ЗНА. В случая няма никаква причина или основание, ясното и конкретно правило на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., да бъде тълкувано contra legem, тоест противно на изискването на чл. 46, ал. 3 от ЗНА. При положение, че законодателя или нормотвореца е считал, че от приложното поле на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., трябва да бъдат изключени хипотезите на установяване на нарушения на КЗ, посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, разбира се, той несъмнено би възвел в правна норма това разрешение. В тази насока, отново трябва да се констатира, че нито в чл. 647, ал. 3 от КЗ, нито пък в останалите текстове от кодекса, нито в ЗДвП има указание, че административно наказателната отговорност може да бъде осъществена посредством издаването на електронен фиш, при установяването на нарушения на КЗ, установявано посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, в отклонение от правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Не може да бъде споделено виждането, че разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., следва да бъде тълкувана в контекста на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., което ще рече, че тя е относима само при осъществяване на контрол върху скоростта посредством АТСС, но не и при осъществяване на контрол относно изпълнение на задъл
107 Административно дело (К) No 604/2021, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Й.А.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292/ 08.04.2021 г. , постановено по адм. дело № 390/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик . ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати на Й.А.А. – в момента изтърпяващ наказание „лишаване от свобода „ в Затвора гр. Пазарджик сторените по делото разноски за възнаграждение на адвокат в размер на 200,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
108 Административно наказателно дело (К) No 606/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 253/26.04.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 527/2021 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА М.С.К. с ЕГН ********** ***, офис 107, да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
109 Административно наказателно дело (К) No 607/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260036/28.04.2021 г., постановено по НАХД № 25 по описа на Районен съд - Панагюрище за 2021 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
110 Административно наказателно дело (К) No 628/2021, X състав ЗАНН: ДИТ КОЛОВАГ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 244/22.04.2021 г., постановено по НАХД № 20215220200285/2021 по описа за 2021 г., на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „КОЛОВАГ“ АД да заплати на ответната страна Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик направените разноски по делото в размер на 80 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
111 Административно дело No 652/2021, XIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 23.7.2021г.
ОТМЕНЯ определението, с което е дадено начало на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на МБАЛ „Хигия“ АД, представлявано от д-р Цветелина Спиридонова – изпълнителен директор, подадена чрез адвокат Е.К., против Заповед № 13/РД-09-416/10.05.2021 г. на директор РЗОК Пазарджик. Прекратява производството по адм. дело № 652/2021 г. на Административен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, представлявано от д-р Цветелина Спиридонова – изпълнителен директор да заплати в полза на РЗОК – Пазарджик сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
112 Частно административно дело (К) No 654/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 447 от 11.03.2021 г., постановено по адм. дело № 252 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик, III състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
113 Частно административно дело (К) No 655/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 613 от 05.04.2021 г., постановено по адм. дело № 256 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик, II състав за продължаване на съдопроизводствените действия. ОСЪЖДА К.Д.И., в момента в Затвора Пазарджик да заплати по сметка на Административен съд Пазарджик сумата в размер на 5 (пет) лева държавна такса за настоящото производство. Определението не подлежи на обжалване.
114 Административно наказателно дело (К) No 659/2021, X състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК В.Г.Ж. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 21.7.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 260009/26.04.2021 г. постановено по АНД № 28/2021 г. по описа на Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
115 Административно наказателно дело (К) No 683/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК АГРОФАРМ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 20.7.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 683/21г.по описа на АС Пазарджик и връща същото за надлежно администриране на подадената касационна жалба. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
116 Административно наказателно дело (К) No 687/2021, X състав ЗАНН: ДИТ ПРОМ АГРО ТРЕЙД 68 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение Решение № 260034/27.04.2021 г. постановено по АНД № 72/2021 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ОСЪЖДА „Пром Агро Трейд 68“ ЕООД, представлявано от управителя Д.Т. да заплати на ответната страна Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик направените разноски по делото в размер на 80 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
117 Административно дело No 689/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Г.И.Т.   Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „иск“ заявен от Г.И.Т.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 689 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
118 Административно дело No 694/2021, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 30.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба (именувана „Заявление“) с вх. № 5757/21.06.2021 г. на З.И.Г. *** против Заповед № 1064/01.06.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 694/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
119 Административно дело No 699/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Ю.Х.М.   Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 30.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на Ю.Х.М. с вх. № 5779/21.06.2021 г., понастоящем в Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 699/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
120 Административно наказателно дело (К) No 707/2021, X състав ЗАНН: ИААА А.С.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 7.7.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 707/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик и връща материалите на Районен съд Пазарджик за произнасяне по молбата на А.С.С. за допълване на Решение № 312/20.05.2021 г. по АНД № 54/2021 г. на Районен съд Пазарджик в частта за разноските. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
121 Частно админист. наказателно дело (К) No 731/2021, XI състав Частни КАНД и КАД А.А.А. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 1.7.2021г.
ПотвърждаваОСТАВЯ В СИЛА Определение № 260096 от 15.04.2021 г. на Велинградския районен съд, постановено по нахд № 127 /2021 г. с което е прекратено производството по нахд № 127/2021 г. по описа на Велинградския районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
122 Административно наказателно дело (К) No 739/2021, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ФИЛИПОПОЛИС-РК ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 2.7.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 739/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба на Районен съд гр.Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
123 Административно дело No 746/2021, VI състав Закон за защита от дискриминация Д.И.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 14.7.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 746/2021 по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
124 Административно дело No 748/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Б.С. ***, чрез адв. Л.К. против Писмо рег. № 100600-19679/27.11.20 г. на Началника на сектор „ПП“ при ОДМВР Пазарджик за връщане на СУМПС ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 748/21г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
125 Административно дело No 749/2021, IX състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Г.Т.,
Д.Г.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 7.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Т. ЕГН ********** *** и Д.Г.Т. ЕГН ********** *** подадена против Кмета на Община – Брацигово с идентификатор 06207.502.402 по КККР гр. Брацигово, чрез Заповед № РД 401/09.06.2021 г. от кв. 26 по ПУП – ПРЗ за гр. Брацигово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 749 по описа за 2021 г. на Административен съд – гр.Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 749/2021 г. към адм. дело № 719/ 2021 г., двете по описа на Административен съд – гр.Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
126 Административно дело No 756/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.В.Д. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 15.7.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-905/29.06.2021 г. на началника на Затвора Пазарджик, с която на Т.В.Д. е наложено наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 10 денонощия“. ОСЪЖДА Началника на Затвора Пазарджик да заплати от бюджета на Затвора Пазарджик сумата от 10 (десет) лв. държавна такса, в полза на бюджета на Административен съд Пазарджик. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС решението на административния съд ПОДЛЕЖИ на касационно оспорване по реда на глава Дванадесета от АПК пред тричленен състав на същия съд, в 7-дневен срок, считано от днес.
127 Административно дело No 760/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.В.Б.   Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.7.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.Б.,***, с искане да му бъдат вдигнати наложените запори върху получаваните средства от родителите му по личната партида. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 760/21 г. по описа на Административен съд Пазарджик . Връща жалбата на Д.В.Б. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаване му на страните и административния орган на когото е изпратена преписката.
128 Административно наказателно дело (К) No 785/2021, XI състав ЗАНН: НАП О.Т.Д. ТД НАП ПЛОВДИВ, ИРМ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 20.7.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 785/21г.по описа на АС Пазарджик и връща същото за надлежно администриране на подадената касационна жалба. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.