Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 702/2017, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Д.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомително писмо № 02-130-6500/4717 от 13.07.2017г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, постановено по Заявление за подпомагане УИН 13/270513/69899 за кампания 2013г., подадено от С.Д. В.,***. ИЗПРАЩА преписката на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, за произнасяне по Заявление за подпомагане УИН 13/270513/69899 за кампания 2013г., подадено от С.Д. В.,*** при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивната част на настоящето решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на С.Д. В., ЕГН ********** ***, сумата от 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страни за неговото изготвяне.
2 Административно дело No 891/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО ПАН ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕКО ПАН“ООД, ЕИК ***, със седалище адрес на управление: гр. Панагюрище,***, представлявано от управителя В. С. С., против Уведомително писмо с изх. № с изх.№ 01-2600/1721“, с което е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичният ангажимент по направление „Биологично растениевъдство“ по мярка 214 „Агроекологични плащания“ (АЕП) от Програмата за развитието на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за кампания 2016 г. ОСЪЖДА „ЕКО ПАН“ООД, ЕИК *** на ДФ „Земеделие” сумата от 100 лв. – юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
3 Административно дело No 895/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ГАЛАТИ-1 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Галати 1“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, община Батак, гр. Батак, п.к. 4600, КК Цигов чарк, жкм ***, „Къща за гости Колори“, представлявано от управителя М.С.В., чрез адвокатско дружество „В. и В.“, против Решение № 13/312/02834/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" гр.София с изх. № 01-2600/2940 от 27.09.2017г. ОСЪЖДА „Галати 1“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, община Батак, гр. Батак, п.к. 4600, КК Цигов чарк, жкм ***, представлявано от управителя М.С.В. да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сумата от 815 /осемстотин и петнадесет/ лева, представляващи съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 913/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Банка Пиреос България“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ***, бул. Цариградско шосе № 115Е, подадена чрез адв. С.Д. против Решение с изх. № 17-552/31.10.2017 г. на началника на СГКК Пазарджик. ОСЪЖДА „Банка Пиреос България“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ***, бул. Цариградско шосе № 115Е да заплати в полза на бюджета на Областна администрация Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
5 Административно дело No 987/2017, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ц.И.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение рег. № 14821 от 31.10.2017 г., на Началника на Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР Пазарджик, с което е постановено отнемане на Разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие обр. 3, № РА124536 и изземване на огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ – 75, кал. 9х19, с № D8610, един брой пълнител и 45 бр. боеприпаси. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, да заплати на Ц.И.Д., ЕГН: **********,***, сумата от 610,00лв. (шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
6 Административно дело No 74/2018, IV състав ДОПК ВИНАРСКА КЪЩА-ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Винарска къща – Виноградец“ АД със седалище и адрес на управление с. Виноградец, подадена против АУЗД по чл. 107, ал. 3 от ДОПК с № 239-2017-1/02.11.2017 г., издаден от Мая Чобалигова на длъжност „главен експерт“ в МПСК при Община Септември, в частта му, в която е установено задължение за такса битови отпадъци към 02.11.2017 г. на „Винарска къща – Виноградец“ АД. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Винарска къща – Виноградец“ АД в останалата й част. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 74/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
7 Административно дело No 77/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.Г.Г.,
Т.А.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на И.Г.Г., ЕГН ********** и Т.А.Х., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, срещу Писмо изх. № 44-Т-181 от 26.09.2017г., с което на основание раздел V, точка 5.1, б. „б“ от Договор за наем № 1330 от 16.10.2014г., Кмета на Община Пазарджик, уведомява Т.А.Х., че прекратява едностранно с тримесечно писмено предизвестие, наемното правоотношение, относно общински жилищен имот, представляващ масивна едноетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Й.Н.“, № 10, в поземлен имот и идентификатор 55155.504.290, съответно с идентификатор на сградата 55155.504.290.1, със застроена площ от 99м? и полезна жилищна площ от 76м?, състояща се от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, включително мазе под цялата сграда с площ от 69,00м?, актуван с Акт общинска собственост №3940 от 08.08.2014г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 77 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ОСЪЖДА И.Г.Г., ЕГН ********** и Т.А.Х., ЕГН **********,*** да заплатят на Община Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляващи извършени от последната разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 104/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.7.2018г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 26.06.2018 г. ОСТАВЯ без разглеждане „искова молба“ на А.С.С. ***, подадена срещу Държавен фонд „Земеделие“ с искане за извършване на второ плащане по Договор № 13/112/01266 от 15.05.2009 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в размер на 24 446 лв., както и за заплащане на обезщетение за забава в размер на 5 450,13 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 104/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
9 Административно дело No 129/2018, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.Н.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение на НЕЛК № 0002/03.01.2018 г., Специализиран състав на НЕЛК по психични болести, с което е отменено Експертно решение № 3955/31.10.2017 г. на Втори състав на ТЕЛК при „МБАЛ Пазарджик“ АД. ИЗПРАЩА преписката на НЕЛК София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА НЕЛК София да заплати на Н.Н.И., с ЕГН ********** *** разноски по производството в размер на 860 (осемстотин и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 136/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Т.Т.К., ЕГН **********, в момента в Затвора Пазарджик, с посочен съдебен адрес ***, адв. В.С. обезщетение в размер на 250,00лв. (двеста и петдесет лв.) за претърпени неимуществени вреди за периода от 04.12.2017г. до 08.12.2017г. включително, както и законовата лихва върху тази сума, считано от 01.02.2018г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Т.Т.К., ЕГН **********, в момента в Затвора Пазарджик, с посочен съдебен адрес *** Крум 1, адв. В.С. да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата – за разликата от 250,00лв. до пълния заявен размер от 16000,00лв., за претърпени неимуществени вреди за периода от 04.12.2017г. до 08.12.2017г., както и законовата лихва върху тази сума, считано от 01.02.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещо лице в размер на 300,00лв. /триста лв./ ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
11 Административно дело No 154/2018, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №18-578-19.01.2018г. на Началник СГКК-гр.Пазарджик , с която одобрено изменение в КК и КР на гр.Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, гр.Пазарджик, одобрена със Заповед №РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР и заличаване на обекти в КККР на основание чл.54,ал.4, във вр.с чл.51,ал.1,т.2 от ЗКИР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 166/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.В.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Уведомително писмо изх. № 02-130-6500/6950 от 15.10.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2014 година”. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне при спазване на дадените указания по прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ със седалище и адрес на управление – гр.София, ***да заплати на Р.В.П., деловодни разноски общо в размер на 910лв., от които 600,00лв. - адвокатско възнаграждение, 300 лв. – възнаграждение за вещо лице и 10 лв. – държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 172/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.А.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба подадена от Л.А.Д. ***, чрез адв.Т.З. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-02/05.01.2018г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок , чрез Административен съд Пазарджик.
14 Административно дело No 207/2018, V състав Закон за културното наследство В.Е.Ж. АРХ. СЛАВИ СЛАВОВ РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОР В ГД "ИОКН"-ПАЗАРДЖИК,
АРХ. РУМЕН СТЕФАНОВ-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "АПИ" В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Обявява нищожността на Указания от 02.10.2017г. за аварийно-временно укрепване, съставени на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, от арх. С.С. – рег. инспектор в ГД „ИОКН“ и арх. Р.С. – началник отдел „АПИ“ в община Пазарджик, с които указания е наредено на собствениците на сградата на бившата Популярна банка в УПИ I-502, кв. 360 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Шипка“ № 1 да предприемат действия за ограничаване на достъпа до и около НКЦ по подходящ и категоричен начин, на първо място, като в срок от 30 дни от получаване на указанията да обезопасят района около сградата с предпазна ограда и предупредителни надписи и на второ място - в срок до 45 дни от получаване на указанията да поставят предпазна мрежа по северната фасада /по ул. „Генерал Гурко“/ в зоната на обрушените места. Оставя без разглеждане жалбата на В.Е.Ж., с която тя претендира отмяната, като незаконосъобрани на Указания от 02.10.2017г. за аварийно-временно укрепване, съставени на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, от арх. С.С. – рег. инспектор в ГД „ИОКН“ и арх. Р.С. – началник отдел „АПИ“ в община Пазарджик, с които указания е наредено на собствениците на сградата на бившата Популярна банка в УПИ I-502, кв. 360 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Шипка“ № 1 да предприемат действия за ограничаване на достъпа до и около НКЦ по подходящ и категоричен начин, на първо място, като в срок от 30 дни от получаване на указанията да обезопасят района около сградата с предпазна ограда и предупредителни надписи и на второ място - в срок до 45 дни от получаване на указанията да поставят предпазна мрежа по северната фасада /по ул. „Генерал Гурко“/ в зоната на обрушените места и прекратява делото в тази му част. Осъжда В.Е.Ж. да заплати на Б.З.Б. и И.А.Б. разноски по делото в размер на 70 лв. /седемдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 208/2018, V състав Закон за културното наследство В.Е.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя т. 1 от разпоредителната част на Заповед № 2721/06.11.2017 г. на кмета на община Пазарджик, с която точка е наредено на собствениците на недвижимата културна ценност (Сградата на бившата Популярна банка, намираща се на ул. „Шипка“ № 1, в УПИ I – 502, кв. 36 по плана на гр. Пазарджик, притежаваща статут на единична архитектурно-строителна ценност с категория „местно значение“) да предприемат действия по изготвяне, съгласуване и одобряване на проекта по чл. 84 от ЗКН. Обявява нищожността на т. 2 от разпоредителната част на Заповед № 2721/06.11.2017 г. на кмета на община Пазарджик, с която точка е наредено през този период да бъдат извършени незабавни мерки по ограничаване достъпа до националната културна ценност с категория „местно значение“ Осъжда община Пазарджик да заплати на В.Е.Ж. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 232/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РАНГЕЛОВА И ПАРТНЬОРИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Р.а и партньори“ЕООД с ЕИК *** против мълчалив отказ на кмета на Община Велинград. Осъжда „Р.а и партньори“ЕООД с ЕИК *** да заплати на „Марина МК 2010"ЕООД, сторените по делото разноски в размер на 960.00лв. – заплатен адвокатски хонорар. Осъжда „Р.а и партньори“ЕООД с ЕИК *** да заплати на „Община Велинград, сторените по делото разноски в размер на 600.00лв. – заплатен адвокатски хонорар. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 232/18г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.
17 Административно дело No 234/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ по отношение на И.Г.Г., ЕГН ********** ***, Заповед № 02 от 02.01.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОбС е наредено от Т.А.Х., ЕГН ********** да се изземе, държаният без правно основание, имот – частна общинска собственост, състоящ се от три стаи, кухня, антре, перално помещение и баня с тоалетна, вкопано мазе под цялата сграда с площ от 69,00м?, находящ се на адрес : гр. Пазарджик, ул. „Йордан Ненов“, № 10, актуван с Акт общинска собственост №3940 от 08.08.2014г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 255/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.П.,
Я.Я.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 291/31.01.2018г. на кмета на община гр. Пазарджик. ОСЪЖДА кмета на Община Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Д.Г.П. и Я.Я.П.,*** сумата в размер на 920 (деветстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
19 Административно дело No 256/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.П.,
Я.Я.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на Д.Г.П., ЕГН ********** и Я.Я.П., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, офис № 2, адв. Е. П., срещу Заповед № 307 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Двуетажна жилищна сграда“, намираща в УПИ ІХ-62, квартал 6, по плана на с. Хаджиево, извършен от Д.Г.П. и Я.Я.П.. ОСЪЖДА Д.Г.П., ЕГН ********** и Я.Я.П., ЕГН **********,***, да заплатят на Община Пазарджик сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща извършени от последната разноски по осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 257/2018, IV състав Закон за закрила на детето А.Ф.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ф.Ш. ***, подадена чрез адв. И.М., против Заповед № ЗД/Д-РА-024/02.03.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. ОСЪЖДА А.Ф.Ш. с настоящ адрес *** да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
21 Административно дело No 268/2018, VI състав Закон за защита от дискриминация А.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като недоказана и неоснователна исковата молба и допълнение на искова молба на А.Г.Г., с адрес *** срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, с която на основание чл. 71, ал. 1 от ЗЗДискр, се иска да бъде установено нарушение на чл. 6 от ЗЗДискр. от полицейски служители при РУП Пазарджик за период 13.00 ч. - 13.45 ч. на 17.12.2017г., от което са причинени болки, страдания и срам, неприятни чувства и емоции, и се иска осъждане на ОДМВР Пазарджик да преустанови нарушението и да бъде осъдена да заплати 1600 лева обезщетение за неимуществените вреди, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения. ОСЪЖДА А.Г.Г. да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик разноски по първоинстанционното производство в размер на 200 лева за юрисконсулство възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
22 Административно дело No 277/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх.№ 02-130-2600/375 от 02.02.2018г. на Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие „. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „БУЛГАРЦВЕТ-ВЕЛИНГРАД“ЕООД с ЕИК ***, с адрес на управление гр.Велинград, Инд.зона , представлявано от Н.Л. – управител сумата от 500 лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.
23 Административно дело No 278/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 13.7.2018г.
Отхвърля исковата молба на лишения от свобода С.Й.Г., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, причинени му в Затвор – Пазарджик на датата 11.03.2018 г., в размер на 135 000 лв., като твърденията са, че вредите са му причинени от упражнено физическо и психическо насилие, извършено по отношение на него от служители на администрацията на Затвор Пазарджик. Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода С.Й.Г., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди, причинени му в Затвор – Пазарджик в периодите от 19.02.2018 г. до 10.03.2018 г. и от 12.03.2018 г. до 18.04.2018 г., в размер на 135 000 лв., като твърденията са, че вредите са му причинени от упражнено физическо и психическо насилие, извършено по отношение на него от служители на администрацията на Затвор Пазарджик и прекратява делото в тази му част. Осъжда С.Й.Г. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
24 Административно дело No 292/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Н.С.,
К.П.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ отказ на Главния архитект на Община Батак, обективиран в писмо рег. № 94-П-11 от 07.03.2018 г., за издаване на виза за проектиране за УПИ XLIV-1939 „Търговия и услуги“, в кв. 15 на курорт „Язовир Батак“. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Батак, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на П.Н.С. с ЕГН ********** *** и К.П.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
25 Административно дело No 295/2018, IV състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б.Ш. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000361/17.12.2017 г. на Началник група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
26 Административно дело No 299/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на И.В.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди във връзка с отменени ЗППАМ № 17-0340-000055/25.02.2017 г. и ЗППАМ № 17-0340-000056/25.02.2017 г. и двете на Началника на РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, отменени с влезли в сила Решение № 294/05.06.2017 г., постановено по адм. д. № 185/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик и Решение № 324/16.06.2017 г., постановено по адм. д. № 191/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.В.П. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 за сумата над 500 /петстотин/ лева до претендирания размер от 10 000 /десет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на И.В.П. с ЕГН ********** *** мораторна лихва в размер на 35.50 лева /тридесет и пет лева и петдесет стотинки/, за периода 07.07.2017 г. до 19.03.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.В.П. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 сумата над 35.50 лева /тридесет и пет лева и петдесет стотинки/ до претендирания й размер от 712.53 лева /седемстотин и дванадесет лева и петдесет и три стотинки/. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Й.Р., с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на И.В.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
27 Административно дело No 324/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.7.2018г.
Осъжда Министерство на правосъдието на Република България да заплати на Н.Н.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. (осемстотин лева), причинени му в резултат на лишаването му от безплатно облекло и обувки в Затвор гр. Стара Загора в периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата, на която изтичат три месеца от датата, на която настоящето решение стане окончателно. Отхвърля до размера 30 000 лв., над уважения размер 800 лв., искът за неимуществени вреди, предявен от Н.Н.А. против Министерство на правосъдието за периода 03.01.2007 г. – 01.06.2009 г. в размер на 30 000 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 03.01.2007 г. до окончателното погасяване на задължението като твърденията са, че вредите са резултат от бездействието на администрацията на Затвор Стара Загора, която не му е осигурила полагащите му се безвъзмездно обувки, дрехи и други вещи и дори не е направила предложение за осигуряването на такива. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 335/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.Б.Г. НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя Заповед № 18-1309/13.02.2018 г. на началника на СГКК Пазарджик, с която е одобрено изменение в кадастрална карта и кадастрални регисти на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ 55302, общ. Панагюрище, одобрена със заповед № РД-18-39 / 17.07.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, представляващо „Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда в КККР“. Изпраща делото, като преписка на началника на СГКК Пазарджик, за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение срок и задължителни указания. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 348/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 5, ал. 2, т. 5 и чл. 24, т. 2 от Наредба за рекламната дейност в Община Лесичово, приета с Решение № 123 по Протокол №15 от 26.09.2008 г. на Общински съвет Лесичово. ОСЪЖДА Община Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
30 Административно дело No 351/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Писмо с изх. № 94-В-8/19.03.2018г. на кмета на община Батак и връща преписката на органа, образувана по заявление с № 94-В-8/12.03.2018 г. на В.С.Г. за постановяване на акт по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, при съобразяване с мотивите, изложени в настоящото решение. ОСЪЖДА община Батак да заплати на В.С.Г. сумата от 860/осемстотин и шестдесет/ лева разноски по производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
31 Административно дело No 358/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЦСМП ПАЗАРДЖИК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.7.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - гр. София да заплати на „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик сумата от 900 (деветстотин) лева, представляваща разноски за осъществена адвокатска защита по АНД № 1425/2017г. на Районен съд Велинград и КАНД № 1032/2017г. на Административен съд Пазарджик, по отмяна на НП № 13-000549/09.06.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, ведно със законна лихва, считано от 07.06.2018г. - датата на подаването на исковата молба до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - гр. София да заплати на „Център за спешна медицинска помощ“ гр. Пазарджик сумата от 425 (четиристотин двадесет и пет) лева съдебно-деловодни разноски за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
32 Административно дело No 359/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ - 34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Велинград да се произнесе по искане с вх. № 26-00/481 от 15.03.2018 г. за изменение на ПУП. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Велинград, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Прима Колор“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ***, представлявано от управителя Ц. К. направените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „Стиф – 34“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Т. направените по делото разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
33 Административно дело No 360/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
НАВИГАТОР 5 ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 69/25.03.2016г. на Общински съвет Белово, с което е потвърдено решение №56/26.02.2016г. на Общински съвет Белово. ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати на кмета на община Белово 860 (осемстотин и шестдесет)лева, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба.
34 Административно дело No 363/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба/искова молба на С.Н. ***, с която се описват факти, отношения между роднини и сделки и действия на администрацията. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 363 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
35 Административно дело No 367/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛИ МЕДИКУС ЕООД УПРАВИТЕЛЯ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.7.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Весел Албенов Хърльов от гр. Велинград, в качеството му на управител на Медицински център „Вели Медикус“ ЕООД с ЕИК 201748568 против Заповед № 35/05.04.2018 г. на управителя на МБАЛ - Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 367/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
36 Административно дело No 378/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.И.О. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЛ. СПЕЦИАЛИСТ БМПО ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на принудителна административна мярка /репатриране на лек автомобил марка „Нисан“ рег. № РВ0047МТ, паркиран в гр. Пазарджик, ул. „Р.Даскалов“, собственост на А.И.О. ***/ наложена на 23.03.2018 г. от Д.Г. на длъжност младши специалист при Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик, по реда на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощените от тях водачи. ОСЪЖДА Димитър Василев Георгиев на длъжност младши специалист в Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към Община Пазарджик да заплати от бюджета на Община Пазарджик на А.И.О. *** направените по делото разноски в размер на 510 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
37 Административно дело No 380/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.П.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 24.7.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000084/06.03.2018 г. на началника на РУП Панагюрище, с която на жалбоподателя, в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 2а, б. б) – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 384/2018, II състав КСО И.П.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1054-12-15#1 от 14.03.2018г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане №12/прот №N01488 от 15.12.2017г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, в частта му с която на основание чл. 69в, ал. 3 от КСО е отпусната към пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от КСО, добавка от Учителски пенсионен фонд за 7 месеца осигурителен стаж. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт, за ново произнасяне по Заявление вх. № 2113-12-1530 от 30.08.2017г., подадено от И.П.Т., при съблюдаване на дадените с настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 386/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ-34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 3.7.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Прима колор“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 2 и „Стиф-34“ ЕООД, със седалище гр. Ракитово, ул. „Райна Княгиня“ № 19, против Заповед № 313/14.03.2018 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 386/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание пред Върховния административен съд на Република България.
40 Административно дело No 392/2018, III състав Закон за движението по пътищата П.Л.К. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Л.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. К. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № РД-14-619/27.02.2018 г. издадена от Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА П.Л.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 100 /сто/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
41 Административно дело No 397/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.7.2018г.
ОБЯВЯВА по жалба на Община Лесичово, представлявана от кмета Серьожа Даскалов, чрез адв.К. от ПАК нищожност на Решение за налагане на финансови корекции с изх.№ 01-0800/3737 от 06.02.2018г. на „За изпълнителен директор“ – М. ,с което са наложени финансови корекции на Община Лесичово в размер на 7620.00 лв. по ЗУСЕСИФ ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на Община лесичово разноски по делото в размер на 726.00 лева. ИЗПРАЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" за ново произнасяне. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 138 АПК.
42 Административно дело No 399/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЯНЯ Заповед № ДС-96/23.03.2018г. на областния управител на област Пазарджик, с която е отменен Акт за публична общинска собственост № 824/21.06.2017г. ОСЪЖДА Областен управител на област Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Областна администрация Пазарджик, на община Стрелча разноски по първоинстанционното производство в размер на 200 лева за юрисконсулство възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 410/2018, IV състав Закон за движението по пътищата А.П.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000200/20.04.2018 г. по чл. 171, т. 2а,, б. „а“ от ЗДвП, издадена от Началник Сектор към ОД на МВР, Сектор Пътна полиция Пазарджик, по отношение на А.П.К. ***, представляваща ПАМ по чл. 171, т. 2а,, б. „а“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на лек автомобил Мерцедес С 350, с рег. № СВ6371МК за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 10 месеца, като НАМАЛЯВА срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОСЪЖДА Началник Сектор към ОД на МВР, Сектор Пътна полиция Пазарджик да заплати от съответния бюджет на А.П.К. ***, разноски по производството в размер на 10 (десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
44 Административно дело No 415/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 581 от 31.08.2010 г. на Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик, сумата от 20,00лв./двадесет лв./, представляваща заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се обнародва в срока и по реда на чл. 194 от АПК, след влизането му в сила.
45 Административно наказателно дело (К) No 416/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РАФ 12 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 107/27.02.2018 г., постановено по НАХД № 2092 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
46 Административно наказателно дело (К) No 418/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Л.С.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 21/21.03.2018 г., постановено по НАХД № 259, по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0310-000981 от 24.11.2017 г. на Началника на РУ на МВР Панагюрище, с което на Л.С.П. ***, е наложена глоба в размер на 3000 лева, на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, във връзка с чл. 139, ал. 5 от същия закон. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
47 Административно дело No 419/2018, V състав Закон за движението по пътищата ЕР ТРАНС 1 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР В РУП ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.7.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1818-000011/15.03.2018 г. на началник Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик. Осъжда Сектор в РУП Пазарджик към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на „ЕР ТРАНС 1“ ЕООД, с ЕИК 201472326 разноски по делото в размер на 50 лв. /петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
48 Административно дело No 421/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за управлението на общинските пътища в община Брацигово, приета с Решение № 149/30.10.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване– в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България и.
49 Административно наказателно дело (К) No 428/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Т.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 54/10.04.2018 г., постановено по НАХД № 283 по описа за 2017 г. не Районен съд – Пещера. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
50 Административно наказателно дело (К) No 430/2018, X състав ЗАНН: КЗП ВИП 2005 ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЛ. ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 36 от 16.03.2018 г., постановено по нахд № 39/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № К -040422/08.12.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма, на основание чл. 206, ал. 1 от същия закон на „ВИП 2005“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Решението е окончателно.
51 Административно наказателно дело (К) No 431/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 38/20.03.2018 г., постановено по НАХД № 584 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
52 Административно дело (К) No 432/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪРНИЦА С.Р.Ч. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 62/28.02.2018 г., постановено по гр. дело № 16/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград, в частта му, с която е отменен отказ за издаване на решение по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността в реални граници на и издаване на скици за следните имоти – имот пл. № 000591 в местн. „Лочките“; имот пл. № 000509 в местн. „Джелджилери“; имот пл. № 000615 в местн. „Кутлата“; имот пл. № 000704 в местн. „Кутлата“ в земл. на с. Сърница, обективиран в писмо изх. № РД 13869/07.10.2016 г. на началника на Общинска служба по земеделие Сърница, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОБЯВЯВА за нищожен отказа за издаване на решение по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността в реални граници на и издаване на скици за следните имоти – имот пл. № 000591 в местн. „Лочките“; имот пл. № 000509 в местн. „Джелджилери“; имот пл. № 000615 в местн. „Кутлата“; имот пл. № 000704 в местн. „Кутлата“ в земл. на с. Сърница, обективиран в писмо изх. № РД 13869/07.10.2016 г. на началника на Общинска служба по земеделие Сърница. ОТМЕНЯ решение № 62/28.02.2018 г., постановено по гр. дело № 16/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велинград, в частта му, с която е оставено без уважение и искането на С.Р.Ч. с ЕГН ********** ***, да бъде задължена Общинска служба земеделие гр. Сърница да издаде исканите документи решение по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ и скици за процесните имоти, респективно и да бъде задължен да нанесе промени в КВС. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление № РД-13-234/25.02.2016 г. от С.Р.Ч., при спазването на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в мотивите на настоящото решение, едномесечен срок от получаване на административната преписка. ОСТАВЯ В СИЛА решението в частта му за разноските. Решението е окончателно.
53 Административно наказателно дело (К) No 435/2018, X състав ЗАНН: КЗП ВИП 2005 ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ОБЛ. ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 35 от 15.03.2018 г., постановено по нахд № 38/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № К-0045281/08.12.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма, на основание чл. 206, ал. 1 от същия закон на „ВИП 2005“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Решението е окончателно.
54 Административно наказателно дело (К) No 438/2018, XI състав ЗАНН: ИААА Д.Г.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 146/21.03.2018 г., постановено по НАХД № 147 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
55 Административно дело No 441/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.Х. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ,
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.7.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2560/03.05.2018 г., подадена от Х.А.Х., понастоящем в Затвора гр. Ловеч против Европейския съюз, Република България, Министерство на правосъдието и ГД „Изпълнение на наказанието“, с която се претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 4 000 000 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 441/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
56 Административно дело No 442/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Г.С.Д. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.С.Д., ЕГН **********, против Заповед № 10-1006-000187/01.04.2018г. на началник група сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" от ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно дело No 448/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Отменя Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Септември, приета с Решение № 375/23.04.2013 г. на Общински съвет Септември, взето с Протокол № 24. Осъжда Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
58 Административно дело No 450/2018, I състав Закон за социално подпомагане А.А.Р. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 3.7.2018г.
Отменя по жалба на А.А.Р. с ЕГН ********** *** писмо с изх. № 13-94А-00-0490/26.04.2018 г. на директора на РДСП Пазарджик като незаконосъобразно. Връща администиративната преписка на директора на РДСП Пазарджик за произнасяне. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
59 Административно дело No 453/2018, IV състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 24.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000223/23.04.2018 г. по чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата на Началник сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
60 Административно наказателно дело (К) No 456/2018, X състав ЗАНН: НАП ЕКОВИТА ООД ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ-ПАЗАРДЖИК В ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 170 от 29.03.2018 г., постановено по нахд № 278/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 292935-F337099/17.10.2017 г., издадено от директора на Офис /дирекция/ за обслужване – Пазарджик в ТД на НАП Пловдив, с което за нарушение на чл. 201, ал. 1, във връзка с чл. 195, ал. 1 от ЗКПО, на основание чл. 261, ал. 1 от същия закон на „Ековита“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
61 Административно наказателно дело (К) No 457/2018, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК АР ЕС ЕЙ - ТРАНСПОРТ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 158 от 27.03.2018 г., постановено по нахд № 1621/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 33-0000103/26.07.2017 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 10, § 5, б. „а“, ii), предл. 2 от Регламент № 561/2006 г. на „Ар Ес Ей Транспорт“ ЕООД на основание чл. 104, ал. 7, предл. последно от Закона за автомобилните превози е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева. Решението е окончателно.
62 Административно наказателно дело (К) No 458/2018, X състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Р.Д.Ч. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43/04.04.2018 г. постановено по н.а.х. дело № 103/18 г. по описа на Районен съд гр. Велинград . Решението е окончателно.
63 Административно наказателно дело (К) No 459/2018, XI състав Други по ЗАНН М.К. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/29.04.2018г., постановено по АНД 636/2017г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
64 Административно наказателно дело (К) No 467/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ Т.-В.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 166 от 28.03.2018 г., постановено по нахд № 2260/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 287904-F294949/14.09.2017 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Пловдив, с което за нарушение на чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС на ЕТ „Тимагро-Васил Марин“ на основание чл. 180в, ал. 1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Решението е окончателно.
65 Административно наказателно дело (К) No 470/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” ДИРЕКЦИЯ МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ В ЦМУ НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТРАКИЙСКА ЛОЗА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 20.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 128 от 09.03.2018 г., постановено по нахд № 1178/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 125/25.04.2017 г., издадено от директора на дирекция “Митническо разузнаване и разследване” в Централното митническо управление на Агенция “Митници”, с което за нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове, на „Тракийска лоза“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, във връзка с чл. 126 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – 6 900 литра червено вино и 9 413 литра розе. Решението е окончателно.
66 Административно наказателно дело (К) No 475/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 47/28.03.2018 г., постановено по НАХД № 416 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
67 Административно дело No 478/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.С.Я. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000356 от 16.12.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д.С.Я., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на моторно превозно средство за срок от дванадесет месеца, като е отнето Свидетелство за регистрация на МПС № 008499193 и два броя регистрационни табели с № РА0068КВ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на Д.С.Я., ЕГН **********,***, сумата от 460,00лв. (четиристотин и шестдесет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото
68 Административно дело No 481/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.7.2018г.
Отменя Заповед № 1006з-196/20.04.2018 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с която на Д.Н.К. в качеството му на държавен служител – „младши автроконтрольор“ в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. Осъжда сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик да заплати на Д.Н.К. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
69 Административно дело No 485/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 4.7.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик подадена против разпоредбите на чл. 6, ал. 4 и чл. 33, ал. 7, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 16/17.12.2015г. на Общински съвет – Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 485/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на държавна такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок от датата на съобщаването на настоящото определение, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 17.7.2018г.
70 Административно наказателно дело (К) No 487/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 167/28.03.2018 г., постановено по НАХД № 1793 по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
71 Административно наказателно дело (К) No 488/2018, X състав Други по ЗАНН М.Г.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 000655 от 04.04.2017г. на Началника на Районно управление Пазарджик при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което на М.Г.Ц., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. чл. 28, ал.1 от ЗНССПЕЕН112, и на основание чл. 37 от ЗНССПЕЕН112, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
72 Административно дело No 489/2018, III състав КСО Й.К.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 1012-12-131#1 от 25.10.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ЕГН, Р-2140-12-314/10.09.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на Й.К.Р. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на общо 1610 /хиляда шестстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
73 Административно дело No 491/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.7.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбите на чл. 6, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 491/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева за обнародване в Държавен вестник. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от съобщаването му на неприсъстващите страни, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
74 Административно наказателно дело (К) No 498/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Д.Ю.С. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 920/15.05.2018 г., постановено по адм. дело № 320/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, вместо което постановява: ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 276 и следващите от ЗИНЗС от лишения от свобода Д.Ю.С., ЕГН**********,***, а именно: да бъде задължен органът по изпълнение на наказанието да прекрати бездействието си, представляващо нарушение на забраната по чл. 3 от ЗИНЗС, за осигуряване на медицинско обслужване. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2018г.
75 Административно наказателно дело (К) No 507/2018, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ С.А.-7. ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 156/26.03.2018 г., постановено по НАХД № 279 по описа за 2018 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
76 Административно дело No 510/2018, V състав Закон за движението по пътищата С.Н.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.7.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000157/07.05.2018 г. на началника на РУП Панагюрище, с която на жалбоподателя, в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 2а, б. б) – Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 11 месеца. Осъжда РУП Панагюрище към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.Н.М. разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
77 Административно дело No 512/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ СТ. КОМИСАР ЙОРДАН РОГАЧЕВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на В.М.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и законна лихва за забава в размер на 5.60 лева /пет лева и шестдесет стотинки/, считано от деня на влизане в сила на съдебното решение – 13.04.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба – 22.05.2018г. ОТХВЪРЛЯ иска на В.М.Н. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размера над 500 лева /петстотин/ до размера от 2500 лева /две хиляди и петстотин/, както и лихвата за забава в размера над 5.60 лева /пет лева и шестдесет стотинки/ до сумата в размер на 29.17 лева /двадесет и девет лева и седемнадесет стотинки/. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на В.М.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на В.М.Н. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик за заплащане на законна лихва за забава върху обезщетението за имуществени вреди за сумата от 11.67 лева /единадесет лева и шестдесет и седем стотинки/ за периода от деня на влизане в сила на съдебното решение – 13.04.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба – 22.05.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на В.М.Н. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
78 Административно наказателно дело (К) No 514/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 05.04.2018г., постановено по а.н.дело №77 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
79 Административно наказателно дело (К) No 520/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН АЛПИ-2010 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение 206/19.04.2018. , постановено по АНХД № 1528/17г. по описа на РС Пазарджик, като вместо това П О С Т А Н О В Я В А : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КГ-2041 от 20.07.2017 г., издадено от Валтер Тихомиров Василев в качеството му на заместник-председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на основание чл.34 ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух на „АЛПИ- 2010" ООД е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лева за извършено нарушение на чл.8 ал.2 от ЗЧАВ във вр. с чл.6 т.1, Приложение № 1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
80 Административно дело No 523/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.С.В. против Заповед № 576/04.05.2018 г. на кмета на община Велинград. Прекратява административно дело № 523 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на община Велинград.
81 Административно дело No 524/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Ч.С.Ч.,
Б.А.П.,
Е.Н.Я.,
Р.С.С.,
А.И.К.,
А.Г.Ш.,
М.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ч.С.Ч., Б.А.П., Е.Н.Я., Р.С.С., М.Г.К., А.И.К. и А.Г.Ш., в качеството им на общински съветници при ОС Пазарджик Заповед №1037/15.05.2018г. издадена от Кмета на община Пазарджик на основание чл.44,ал.1,т.1 и т.4 във вр. с ал.2 ЗМСМА и Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ , а именно „ Ползвателите на служебен пропуск „общински съветник“ да ползват преференция за паркиране в участък „Синя зона“ на бул.“Княгиня Мария Луиза“ и междублоковото пространство на ул.“Найчо Цанов“№4“. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
82 Административно дело No 526/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.А.Я. КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 2596 ОТ 24.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на П.А.Я. ЕГН : ********** ***, срещу Решение от 25.04.2018г., по Протокол № 5 на Комисията назначена със Заповед № 2596 от 24.10.2017г. на Кмета на Община Пазарджик, постановено по подадено от него Заявление вх. № 44-П-101 от 21.03.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 526 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.7.2018г.
83 Административно наказателно дело (К) No 527/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН АЛПИ-2010 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184/12.04.2018г. по АНД № 1527/2017г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
84 Административно наказателно дело (К) No 528/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН АЛПИ-2010 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 143 от 20.03.2018г., постановено по а.н.дело №1526 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., като вместо това П О С Т А Н О В Я В А : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КГ - 2040 от 20.07.2017г. на Заместник Председателя на Държавна агенция метрологичен и технически надзор, съответно с което на „Алпи – 2010“, ООД, ЕИК 201232990, със седалище и адрес на управление, гр. Стамболийски, ул. „Тракия“, № 18, за нарушение по чл.8, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 6, т. 2, Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, на основание чл. 34, ал. 2, от Закона за чистотата на атмосферния въздух е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10000,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
85 Административно дело No 534/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от Директора – д-р П. М., да заплати на С.Д.Г. с ЕГН **********, сумата от 600/ шестстотин /лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД 1810/17 по описа на РС Пазарджик за 2017г., и по КАНД № 336/18г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е потвърдено решението на РС Пазарджик. ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от Директора – д-р П. М., да заплати на С.Д.Г. с ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
86 Административно наказателно дело (К) No 537/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение №189/13.04.2018г., постановено по АНД № 41 по описа за 2018 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
87 Административно наказателно дело (К) No 540/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИКОМА ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191 от 13.04.2018 г., постановено по НАХД № 2239/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 28257-F295860/14.09.2017 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на НАП Пловдив, с което за нарушение на § 4 от ПР към ЗД на ЗДДС, във връзка с чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, на основание чл. 180в, ал. 1 от същия закон на „Дикома“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Решението е окончателно.
88 Административно наказателно дело (К) No 542/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила решение №58/17.04.2018 г., постановено по НАХД № 409, по описа за 2017 год., Районен съд Пещера. Решението е окончателно.
89 Административно наказателно дело (К) No 543/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ИЗОЛА БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2018г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 62/17.04.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 413/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при спазване на дадените по-горе указания. Решението е окончателно.
90 Административно наказателно дело (К) No 545/2018, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Х.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.С., подадена чрез адв. В.С., против Разпореждане № 1022/31.05.2018 г. по адм. д. № 496/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
91 Административно наказателно дело (К) No 550/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 210/24.04.2018 г., постановено по НАХД № 96 по описа за 2018 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
92 Административно наказателно дело (К) No 551/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ И.Г.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 230/21.12.2017 г., постановено по НАХД № 260, по описа за 2017 г., Районен съд – Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-613/27.04.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-613/27.04.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на И.Г.Л. ***, е наложена глоба в размер на 1000 лева, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл. 35 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) за нарушение на разпоредбата на чл. 128 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с § 1, т. 22 от ДР на ЗПФ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
93 Административно наказателно дело (К) No 554/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ш.О.Б. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 208/20.04.2018 г. по АНД № 205/2018 г. на Районен съд-Пазарджик, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 1153/28.11.2018 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с която е наложена глоба на Ш.О.Б.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
94 Административно наказателно дело (К) No 556/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.И. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 56/16.04.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 23/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
95 Административно дело No 557/2018, IV състав Закон за чужденците в РБ Д.А.М. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.М., роден на *** г., от Ирак, принудително настанен в СДВНЧ „Бусманци“, с посочен съдебен адрес ***, офис 226, подадена чрез адв. Д.Г. против Заповед № 312з – 722/01.04.2018 г. на началника на Група „Миграция“ при ОД на МВР – Пазарджик за налагане на принудителна административна мярка „Принудително настаняване на чужденец в специален дом за временно настаняване на чужденци“. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
96 Административно дело No 561/2018, V състав КСО С.А.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.А.К. против Решение № 1012-12-43#1/26.04.2018 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик. Прекратява административно дело № 561 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на директора на ТП на НОИ Пазарджик.
97 Административно дело No 565/2018, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Б.Д. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.7.2018г.
Оставя без разглеждане исковата молба на В.Б.Д. (наречена „молба“) с вх. № 2883/18.05.2018 г. Прекратява административно дело № 565 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищцата, на РЗИ Пазарджик и на МБАЛ Пазарджик.
98 Административно наказателно дело (К) No 566/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Х.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение №211/24.04.2018г., постановено по АНД № 94 по описа за 2018 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
99 Административно дело No 569/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3, да заплати на А.П.А., ЕГН:**********,***, сумата от 500,00лв.(петстотин лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 120 по описа на Велинградски районен съд за 2018 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода 31.05.2018г. до 11.06.2018г. на стойност 1,67лв.(един лв. и 67 ст.) и обезщетение за забавено плащане на паричната сума от 500,00лв., съразмерно на законната лихва за периода от 12.06.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на А.П.А., ЕГН:**********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
100 Административно наказателно дело (К) No 570/2018, X състав ЗАНН: БАБХ МИТЬОВА КЪЩА ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 18.04.2018г., постановено по а.н.дело №7 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
101 Административно наказателно дело (К) No 573/2018, X състав ЗАНН: БАБХ НОВО ЕГЕ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №201 от 17.04.2018г., постановено по а.н.дело №360 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., като вместо това П О С Т А Н О В Я В А : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35 от 19.02.2018г., издадено от д-р Петко Митков Митев, на длъжност Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните, гр. Пазарджик, съответно с което на „Ново Еге“ ООД, ЕИК 200914791, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „ Райко Даскалов“, № 53, ет. 2, офис 22, за нарушение по чл. 107, т. 2 от Закона за защита на растенията, на основание чл. 165, ал. 2 във връзка с ал. 1, от Закона за защита на растенията е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 600,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
102 Административно наказателно дело (К) No 575/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №57 от 11.05.2018г., постановено по а.н.дело №133 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
103 Административно дело No 579/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.Г.Г. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ СПЕЦИАЛИСТ МС ПРИ БМПО КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.7.2018г.
Отхвърля жалбата на П.Г.Г. против Принудителна административна мярка – принудително преместване на автомобил Тойота „Ярис“ с рег. № РА5790КА, наложена на 31.05.2018 г. от Д. В. Г., младши специалист „Звено за самоохрана“ – Синя зона в БМ „Паркинги и охрана“ при община Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
104 Административно дело No 590/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.О.П. ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.7.2018г.
Оставя без разглеждане исковата молба на лишения от свобода К.О.П., с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и против Затвор Пазарджик иск за неимуществени вреди в размер на 25 000 лв., като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която от една страна го поставила в изключително критични битови условия, а от друга страна – многократно му е налагано наказанието „изолиране в наказателна килия“, с което е подложен на психически и физически тормоз. Прекратява административно дело № 590 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на Затвор Пазарджик.
105 Административно дело No 593/2018, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ К.Н.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 593 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
106 Административно дело No 620/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова претенция, заявена от Р.К.Б., управител на „ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 112660442, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Калафат“, №13, да му се присъди обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по адм. дело № 165 по описа за 2018г. на Районен съд Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 620 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд.
107 Административно дело No 623/2018, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК ДИМА -П-69 ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 17.7.2018г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С180013-023-0000935/16.03.2018 г. на публичен изпълнител Иван Трендафилов при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Дима-П-69“ ЕООД, с ЕИК 201033197, с адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пазарджик, ул.“Болнична №14, ет.3, предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, вкл. и съдържание на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в търговските банки, посочени в постановлението, за срок – не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001318000803-020-001/12.02.2018 г.е, издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
108 Административно дело No 631/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 20.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Maрио В.Т. против Заповед № ДК -10-ЮЦР-12/02.04.2018 г. на началника на РДНСК-ЮЦР. Прекратява административно дело № 631 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
109 Административно дело No 634/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АГРО-ИНВЕСТ 999 ЕООД ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.7.2018г.
Изпраща административно дело № 634 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. по подсъдност на Окръжен съд Пазарджик. Прекратява адм.д. № 634 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
110 Административно дело No 658/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Н.В.Т., ЕГН **********,***, чрез процесуалният представител адв. Ц.П., с посочен адрес ***, срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-12 от 02.04.2018г. на Началника на РДНСК Южен централен район, Пловдив с която е отхвърлена жалбата на Марио Викторов Т. и е оставено в сила Становище – отказ за узаконяване с изх. № 24-00/34 от 23.02.2018г., издадено от Главния архитект на Община Велинград, на основание §16 от ПР на ЗУТ, § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, за строеж „Паянтова жилищна сграда – еднофамилна с площ 80м?“ с идентификатор 10450.502.5031.2, изпълнена в УПИ ХVІІІ-5031, от кв. 53 по плана на гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 658 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ИЗПРАЩА на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район, Пловдив, жалбата на Н.В.Т., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-12 от 02.04.2018г. на Началника на РДНСК ЮЦР, Пловдив с оглед евентуалното ? разглеждане, като жалба по административен ред срещу Становище – отказ за узаконяване с изх. № 24-00/34 от 23.02.2018г., издадено от Главния архитект на Община Велинград, на основание §16 от ПР на ЗУТ, § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, за строеж „Паянтова жилищна сграда – еднофамилна с площ 80м?“ с идентификатор 10450.502.5031.2, изпълнена в УПИ ХVІІІ-5031, от кв. 53 по плана на гр. Велинград. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.