Административен съд - Пазарджик
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 833/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНАРНА-СЛАВОВИЦА ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Винарна-Славовица“ ООД представлявано от управителя Иван К., чрез адв. К.С., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане ,в частта в която е отказано плащане по мярка СЕПП и НР-2 за кампания 2014 г. на Държавен фонд „Земеделие“, РА – София изх. № 02-150-2600/6/65 от 29.09.2015 г.. ОСЪЖДА Винарна-Славовица“ ООД да заплати на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ „136 съдебни разноски в размер на 600 лв. /шестстотин/. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 680/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.С.Й.,
П.С.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОБЯВЯВЯ за нищожна Заповед № 1137 от 12.08.2014г. на Кмета на община Велинград. ОСЪЖДА кмета на Община Велинград да заплати от бюджета на Общината на Ц.С.Й. и П.С.Й., направените от тях разноски по делото в общ размер на 540/ петстотин и четиридесет / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 834/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение (второ) от 12.7.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в 217/02.05.2017г., постановено по адм.д.№ 834/16 по описа на Административен съд Пазарджик . Диспозитива да се чете : „ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на В.К.М. *** с ЕГН **********, обезщетение в размер на 3000 (три хиляди ) лева за претърпени неимуществени вреди за периода 06.06.2013г. до 14.01.2017г., в едно със законната лихва считано от 01.11.2016г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.“
4 Административно дело No 864/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВЪЛЧАНОВА КЪЩА“ЕООД,ЕИК 200745925 със седалище и адрес на управление с.Фотиново, ул.“Първа“№30Б, представлявано от П.В. против Заповед № 635/31.08.2016г. на кмета на община Батак, ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 864/16г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Решението, с характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.
5 Административно дело No 933/2016, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-160-РД/684 от 23.11.2016 г. на директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив. ИЗПРАЩА преписката на директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
6 Административно дело No 951/2016, I състав ДОПК НА ДЪНОТО ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “На Дъното” ЕАД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Батак, Почивен дом яз. Батак, представлявано от Р.Г.Ф. против акт за установяване на задължения по декларация № 021-1/08.11.2016 г., изменен с решение № 30-1642-3от 24.11.2016 г. на началника на отдел „Местни приходи“ при Община гр. Пещера. ОСЪЖДА “На Дъното” ЕАД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Батак, Почивен дом яз. Батак, представлявано от Р.Г.Ф. да заплати на Община гр. Пещера направените по делото разноски в размер на 500/ петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
7 Административно дело No 1000/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 24.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.К.М., с адрес ***, иск против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 18 700 /осемнадесет хиляди и седемстотин/ лева за престоя му в Затвора в гр. Пазарджик за период 30.05.2013 до 30.12.2016г. и 10.03.2006г. до 20.10.2008 г., от условията в затвора, престой в карцера и медицинското обслужване в затвора и на законната лихва върху сумата, считано от 30.05.2013г. до крайното изплащане. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от К.К.М. иск срещу ГДИН-гр. София за претърпени неимуществени вреди от Писмо с рег. № 3648/15.04.2016г., подписано от гл.комисар М. Д., с което е отказан искан от К. ***.; от Уведомително писмо с рег. № 8570/07.09.2016г., издаден от Гл. Комисар Г. Г. от ГДИН-гр., с която е отказано да бъде приведен К.К. за ученик в СОУ „Д. Митов“ в Затвора гр. Ловеч; от Писмо с рег. № 8973/29.08.2015г. на главен директор на ГДИН, с което е отказано да бъде преведен ученик в СОУ „Д. Митов“ в Затвора гр. Ловеч, с който се иска да бъде осъдена ГДИН-гр. София да заплати обезщетение в общ размер на 9 000 лева, от които по 3 хиляди лева за причинени неимуществени вреди от всеки един от трите отказа да бъде преместен в затвора в гр. Ловеч и на законната лихва върху сумата, считано от 30.05.2013г. до крайното изплащане и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА К.К.М., с адрес *** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София, сумата от 200 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението, в частта, с която се отхвърля иска, и се осъжда ищеца за заплащане на разноски, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ. Решението, в частта, с която се оставя без разглеждане иска и се прекратява делото в тази му част, има характер на определение, и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
8 Административно дело No 72/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Б.С.Л. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.Л. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството подпомагане на животни по реда на Наредба № 3/17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, издадено от Държавен фонд „Земеделие“ с изх. № 02-130-6500/1197 от 12.08.2016 г. на заместник-изпълнителния директор на ДФЗ. ОСЪЖДА Б.С.Л. ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ направените по делото разноски в размер на 450 лева (четиристотин и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
9 Административно дело No 107/2017, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ВР.И.Д ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.7.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 309/16.01.2017г., прието с протокол № 21 на заседание на Общински съвет Ракитово, проведено на 16.01.2017г. ОСЪЖДА Общински съвет Ракитово да заплати на Областен управител на Пазарджишка област направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 112/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРОКОМЕРС КОЛЕВ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.7.2017г.
Отхвърля жалбата на „Агрокомерс Колев“ ЕООД, със седалище гр. Батак, с която се иска обявяване нищожността на Уведомително писмо № 1598 – 01-2600/9193 от 23.12.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с което се отказва изплащането на финансова помощ по заявка за окончателно плащане № 13/311/00896/3/01 от 13.10.2015 г., съдържаща претенция за изплащане на субсидия в размер на 262 728 лв., и се прекратява договора. Осъжда „Агрокомерс Колев“ ЕООД да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 330 лв. /триста и тридесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховния административен съд на Република България.
11 Административно дело No 144/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Г.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № № 02-130-6500/909 от 12.08.2016 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за предходната национална помощ и обвързано с производството на животни по реда на Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в частта му по Таблица 2, Колона „Прихваната сума“, с която е приспадната сума от изискуеми задължения по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ, в размер на 11 136,50 лева. ИЗПРАЩА преписката на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ за ново произнасяне в отменената част от уведомителното писмо със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, РА, да заплати от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ на И.Г.Д. ***, сумата от 110 (сто и десет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
12 Административно дело No 162/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.С.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0340-000031 от 11.02.2017 г. на началника на РУ Септември, по чл. 171, т. 2а от ЗДвП, по отношение на И.С.М. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 (една) година“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 178/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 94 от 08.02.2017 г. на кмета на Община Батак за премахване на незаконен строеж „Реализирана постройка“, намиращ се в гр. Батак с административен адрес: ул. „Антонивановци“ № 130, кв. 60 УПИ V-629 с идентификатор 02837.501.629 по КК на гр. Батак. ОСЪЖДА Кмета на Община Батак да заплати на А.Г.К. *** направените по делото разноски в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 195/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №131/23.02.2017г. на Кмета на Община Стрелча с която е отказано разрешаване изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/по Заявление на П.К..*** преписката по заявление на П.К. за ново произнасяне при съобразяване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стрелча да заплати на П.П.К. сумата в размер на 260 лв, представляваща направени съдебни разноски. РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му пред ВАС София .
15 Административно дело No 211/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 26.7.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.06.2017 г. за даване ход на устните състезания на адм. д. № 211/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ без разглеждане протест на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, против Решение № 36/23.02.2017 г. на ОбС – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 211/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
16 Административно дело No 221/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи К.И.Т. ИЛИАН ПЕТКОВ-ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.07.2017 г. за даване ход по същество на адм. дело № 221/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Т. с ЕГН № ********** ***, подадена чрез адв. К.-П. против фактическо задържане на лице на 14.03.2017 г., извършено от И.П. – полицейски орган при РУ Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 221/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА К.И.Т. с ЕГН № ********** *** да заплати на И.П. – полицейски орган при РУ Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 244/2017, I състав Закон за движението по пътищата С.С.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.С. *** с ЕГН ********** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000046 от 15.03.2017. на Началник РУП към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
18 Административно дело No 246/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министъра на правосъдието срещу Решение изх. № 17-103/08.03.2017 г. на началника на СГКК Пазарджик за отказ за изменение на КККР, състоящо се в нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 55302.501.2587.2. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 246/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, считан от датата на днешното съдебно заседание за жалбоподателя и от датата на получаване на съобщение за настоящото определение от ответника.
19 Административно дело No 256/2017, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Д.Д.,
Е.Я.Д.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ действия на началника на ДНСК гр. София, обективирани в писмо изх. № ПЗ-4437-01-110/23.03.2017 г., относно възлагането на принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-217/21.04.2011 г., издадена от началника на РДНСК, ЮЦР, за премахване на незаконен строеж: „вилна сграда“, находяща се в държавен горски фонд (ДГФ), отдел 289 „4“ по ЛУП на местност „Слънчева поляна“ (защитена местност), яз. Широка поляна, землище на гр. Батак, община Батак. ОСЪЖДА началника на ДНСК гр. София, да заплати от бюджета на ДНСК гр. София, на К.Д.Д. ***, разноски по производството в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. ОСЪЖДА началника на ДНСК София, да заплати от бюджета на ДНСК София, на Е.Я.Д. ***, разноски по производството в размер на 10 (десет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл. 298, ал. 4 от АПК.
20 Административно дело No 269/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 979/28.01.2015 г. на Общински съвет Септември, повторно прието с Решение № 1002/16.02.2015 г., с което ОбС Септември е дал съгласие за частична замяна на дълга на община Септември към кредитора „Пътстрой“ ООД, общо в размер на 3 290 535.46 лева, като за сумата от 500 000 лева да се замени собствеността върху общински имоти, подробно описани в списък, приложение № 1 към решението, представляващи общо 145 броя имоти с НТП ниви с обща площ 1 206.732 дка. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
21 Административно дело No 279/2017, IV състав Закон за движението по пътищата С.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000166 на Началник-група към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
22 Административно дело No 285/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация С.М.Г. КМЕТ НА С.ЗЛОКУЧЕНЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С. М. Г. *** против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация от страна на кмета на с.Злокучене, общ.Септември, във връзка с подадено Заявление за достъп до обществена информация от 28.02.2017г.. ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
23 Административно наказателно дело (К) No 286/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 16.03.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 20/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
24 Административно дело No 290/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 26.7.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на А.В.Г., ЕГН **********,***, сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по НАХД № 1142/2016 год. по описа на Районен съд – Пазарджик и по КАНХД № 627/2016 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.10.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик, да заплати на А.В.Г., ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
25 Административно дело No 293/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Ф.Б.Б. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.7.2017г.
Отменя Заповед за задържане на лице рег. № 340з-43/04.04.2017 г. на полицейски орган при РУП Септември, с която Ф.Б.Б. е задържан за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУП Септември. Осъжда РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик да заплати на Ф.Б.Б. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховния административен съд на Република България.
26 Административно дело No 296/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 7.7.2017г.
Отменя разпоредбите на чл.20,ал.3 в частта „не са основно жилище“, чл.53,ал.2,т.6, чл.63 – чл.65 и Приложение №10 към глава ІІІ т.28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лесичово Осъжда Общински съвет – Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
27 Административно дело No 297/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация К.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на Писмо с изх.№30-2064-243/28.03.2017г. на Зам.кмета на община Пещера , с което е отказан достъп до общствена информация по Заявление вх.№ 30-2064-2/10.03.2017г.. ИЗПРАЩА административната преписка на компетентния административен орган - Кмета на Община Пещера, за произнасяне по Заявление вх.№ 30-2064-2/10.03.2017г.,в срока по чл. 28, ал.1 от ЗДОИ, считано от влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Пещера да заплати на К.П.Д. с ЕГН ********** сумата от 460 лева (четиристотин и шестдесет лева), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл. 137 от АПК.
28 Административно наказателно дело (К) No 304/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ЕЛТО-ПЕРЛА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 14.02.2017 г., постановено по АНД № 333/2016 г. по описа на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
29 Административно дело No 312/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. О.З.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед №293/19.04.2017г.издадена от Кмета на Община Пещера, на основание чл.225а, ал.1 и 2 от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. ОСЪЖДА О.З.К. *** да заплати съдебни разноски, съставляващи юрисконсултско възнаграждение, на стойност от 100/сто/ лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
30 Административно дело No 324/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Л.И. ДИРЕКТОРА НА ГДИН - СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Д.Л.И. ***, против Мълчалив отказ по смисъл на чл. 57, ал. 1 от АПК на директора на ГД „ИН“ да издаде заповед на основание чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС за преместване на съпруга й Митко Сашев Костадинов от Затвора гр. Пазарджик в Затвора гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 324/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
31 Административно наказателно дело (К) No 328/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ С.Р.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 152/17.03.2017 г., постановено по НАХД № 2396 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
32 Административно дело No 332/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Д.А.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 17-0310-000068/12.04.2017 г., с която е приложена на жалбоподателя санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца, по отношение на Д.А.К. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 (единадесет) месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.К. ***, против Заповед № 17-0310-000067/12.04.2017 г., с която е приложена ПАМ – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността на жалбоподателя, но не повече от 18 месеца Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 336/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 6.7.2017г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото, постановено в съдебно заседание, проведено на 28.06.2017 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Стефан Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, Раздел V, чл. 24, чл. 25, чл. 26, чл. 27 и чл. 28, чл. 35, т. 10, чл. 41а, ал. 4, т. 6 и чл. 50 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово, приета с Решение № 321/11.03.2003 г. на Общински съвет гр. Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 336/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
34 Административно дело No 337/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 6.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Пазарджик, с който са оспорени разпоредби чл. 1, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 6, чл. 14, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 18, чл. 19, чл. 42, чл. 43 и чл. 44 от Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Ракитово (в редакцията им преди приемане на Решение № 416 от 26.05.2017 г. на Общински съвет Ракитово). ДОКЛАДВА протеста на Живко Пенев - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Пазарджик ведно с негово становище с вх. № 2294/13.06.2017г., имащо характер на нов протест, против изменените текстове на чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Ракитово ( в редакцията им след приемане на Решение № 416 от 26.05.2017 г. на Общински съвет Ракитово) на Председателя на Административен съд – гр. Пазарджик за образуване на ново производство. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 337 по описа за 2017 година на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
35 Административно дело No 345/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на протеста на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, против разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, Раздел V, чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29, чл. 30, Раздел VІІІ, ал. 2, предл. шесто, чл. 54, допълнение ал. 1 и ал. 2, т. 27.1 от Списък с видовете услуги и цени за тях в частта „депозит“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 660/26.02.2003 г. на Общински съвет – Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 345/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Панагюрище да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за оспорващата страна и от получаване на препис от определението за ответника.
36 Административно наказателно дело (К) No 351/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.К.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.7.2017г.
Отменя Решение от 07.04.2017 г., постановено по нахд № 52, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0340-000660/18.10.2016 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, в обжалваните му части, вместо което постановява: Отменя наказателно постановление № 16-0340-000660/18.10.2016 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, в следните му части, потвърдени от Районен съд Пазарджик, а именно: по т. 2, с която за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр. 1 на Г.К.Р. е наложена глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и по т. 3, с която за нарушение на чл. 140, ал. 1 на основание чл. 174, ал. 1 на Г.К.Р. е наложено лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Отменя наказателно постановление № 16-0340-000660/18.10.2016 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, в следната му част, изменена от Районен съд Пазарджик, а именно: по т. 3, с която за нарушение на чл. 140, ал. 1 на основание чл. 174, ал. 1 на Г.К.Р. е наложена глоба в размер на 800 лева, която Районен съд Пазарджик е намалил на 500 лева. Решението е окончателно.
37 Административно дело No 353/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.Я.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.7.2017г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ по чл. 171, т. 2а от ЗДвП, № 17-1006-000175, издадена на 02.04.2017 г. от началник-сектор Пътна полиция, към ОД на МВР гр. Пазарджик, по отношение на И.Я.М. ***, представляваща „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 (единадесет) месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно наказателно дело (К) No 354/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 38 от 21.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 24/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
39 Административно наказателно дело (К) No 355/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37 от 21.04.2017 г., постановено по АНД № 27/2017 г., по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
40 Административно наказателно дело (К) No 357/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 169 от 29.03.2017 г., постановено по нахд № 60, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0340-000669/15.11.2016 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, с което да нарушение на чл. 103 от Закона за движение по пътищата на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия закон на А.И.Р. е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Решението е окончателно.
41 Административно наказателно дело (К) No 363/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67 от 21.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 99/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
42 Административно наказателно дело (К) No 364/2017, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.Б.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 63/13.04.2017 г., постановено по НАХД № 52, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
43 Административно наказателно дело (К) No 365/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ ИНТЕР-Д ООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Отменя Решение № 25 от 12.04.2017 г., постановено по нахд № 10, по описа на Районен съд Пещера за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 19/07.12.2016 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пещера при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
44 Административно наказателно дело (К) No 366/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 72 от 25.04.2017 г., постановено по нахд № 60, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0367-001418/12.10.2016 г., издадено от началника на РУП – Велинград при ОД на МВР – Пазарджик. Решението е окончателно.
45 Административно дело No 367/2017, VI състав Закон за движението по пътищата К.А.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-00028 от 21.03.2017 г. на началника група в сектор “Пътна полиция“ към ОДМВР – Пазарджик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
46 Административно дело No 372/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 10 и ал. 11, чл. 38, т. 26 и т. 26а, чл. 45, ал. 2, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с решение на Общински съвет Септември. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на цялата Раздел VІ – „Административнонаказателни разпоредби“ – чл. 54, 57, 58, 58а, 59, 60 и 61 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с решение на Общински съвет Септември. ОСЪЖДА Общински съвет Септември да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
47 Административно дело No 384/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Б.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 6.7.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на К.Б.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 01.02.2017 г. - датата на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на К.Б.Б. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
48 Административно дело No 385/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.7.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Живко Пенев – Прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31-34, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управлението на общинските пътища в Община Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 385/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Батак да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по съдебното производство в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България, считано от датата на днешното съдебно заседание за протестиращата страна, а за ответника – от датата на получаване на препис от настоящото определение.
49 Административно наказателно дело (К) No 387/2017, XI състав Други по ЗАНН В.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 76 от 27.04.2017 г., постановено по НАХД № 92, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
50 Административно наказателно дело (К) No 388/2017, XI състав Други по ЗАНН МЕТАЛИКА-2000 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 62/13.04.2017 г., постановено по НАХД № 537 по описа за 2016 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
51 Административно дело No 389/2017, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.Б.В.   Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.Б.В. *** срещу неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 389/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
52 Административно дело No 390/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.7.2017г.
Отменя чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 1 и ал. 2 и чл. 68 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Пазарджик. Отхвърля протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 1, ал. 2, чл.19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31- 34 и чл. 67, ал. 3 от Наредба за управлението на общинските пътища в община Пазарджик. Осъжда Окръжна прокуратура Пазарджик да заплати на Общински съвет Пазарджик разноски по делото в размер на 283,40 лв. /двеста осемдесет и три лева и четиридесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
53 Административно наказателно дело (К) No 391/2017, X състав ЗАНН: ИААА МЕТАЛИКА ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208 от 26.04.2017 г., постановено по АНД № 215/2017 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
54 Административно наказателно дело (К) No 395/2017, X състав ЗАНН: ДИТ С.А.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 197 от 20.04.2017 г., постановено по НАХД № 2638/2016 г., Пазарджишкият районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
55 Административно наказателно дело (К) No 396/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ АВТОТРАНС - 1 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 41 от 26.04.2017 г., постановено по АНД № 282/2016 г., по описа на Районен съд - Панагюрище, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 978/2016г. от 18.11.2016г. на началник на Митница Пловдив, с което на „Автотранс-1“ООД, ЕИК *** за нарушение по чл. 99, ал. 1, т. 3 от ЗАДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция”, в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
56 Административно наказателно дело (К) No 397/2017, X състав ЗАНН: МВР К.Г.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение 39/21.04.2017 г., постановено по АНД №29/17, по описа на Районен съд Панагюрище, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВАВА ОТМЕНЯ НП № 12 от 06.10.2016 г. на Началника на РУ-Панагюрище с което на основание чл. 264, ал.1 от ЗМВР му е наложена глоба на К.Г.Т. *** с ЕГН: ********** в размер на 500,00 (петстотин) лв.
57 Административно дело No 403/2017, VI състав Закон за движението по пътищата П.Г.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0367-000138/16.05.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
58 Административно дело No 408/2017, V състав КСО А.А.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.П., против решения на директора на ТП на НОИ Пазарджик с които е потвърден отказ за изплащане лично обезщетение на жалбоподателката по представени от нея болнични листове, отнасящи се до периода 04.01.2016 г. - 18.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА АД № 408/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който тече за ответника от днес, а по отношение на жалбоподателката от връчване на съобщението с постановеното определение.
59 Административно наказателно дело (К) No 410/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Х.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.7.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 75 от 27.04.2017 г., постановено по АНД № 46/2017 г., по описа на Районен съд - Велинград в частта, с която е потвърдено НП № 16-0367-001677/21.10.2016г., издадено от началник на група в РУ Велинград в частта, с която на Н.Х.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ЗДвП за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
60 Административно наказателно дело (К) No 412/2017, XI състав ЗАНН: РДГ Б.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27 от 18.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 29/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
61 Административно дело No 413/2017, III състав Закон за държавния служител Н.С.К.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.К. – Ф. с ЕГН ********** *** против заповед –ЧР № 8 от 23.05.2017 г. на кмета на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Н.С.К. – Ф. с ЕГН ********** *** да заплати на кмета на Община Панагюрище направените по делото разноски в размер на 600 лева /шестстотин/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
62 Административно дело No 416/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.Н.К. ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 19.7.2017г.
Оставя без разглеждане исковата молба (наречена тъжба) на Цветелин Н.К. ***. Прекратява административно дело № 416 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на ищеца и на началника на Затвора Пазарджик.
63 Административно дело No 417/2017, VI състав Закон за опазване на околната среда ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хидроенерджи“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ****, представлявано от управителя И.Ж. Т., против Решение № ПК-23-ОВОС/05.05.2016 г. на директора на РИОСВ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 417/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, VІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Министъра на околната среда и водите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
64 Административно наказателно дело (К) No 419/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК И.Х.Ц. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 218/28.04.2017г. постановено по анд № 2712/16 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1006-000172 от 16.02.2016 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР Пазарджик, с което на И.Х.Ц., ЕГН **********, съд.адрес: ***- адв.Г.К. за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП на основание чл.179, ал.2 във връзка с ал.1, т.5 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 100 лева.
65 Административно наказателно дело (К) No 420/2017, X състав Други по ЗАНН Н.Т.Т. ГРУПА В РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Отменя Решение № 66 от 21.04.2017 г., постановено по нахд № 88, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. Отменя наказателно постановление № 16-0367-002106/05.01.2017 г., издадено от началник Група в РУП Велинград към ОДМВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ) на Н.Т.Т. е наложена глоба в размер на 400 лева. Решението е окончателно.
66 Административно дело No 431/2017, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Б.А.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.А.Г. *** против решение № 125/25.05.2017 г. на Общински съвет Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 431/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
67 Административно дело No 435/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРО ТРАНС - ЕМ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2293/13.06.2017г. по описа на Административен съд – Пазарджик от „Агро Транс - ЕМ“, ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, община Пазарджик, ул. „17-та“ № 3, представлявано от управителя Е.Н.Г., ЕГН ********** против Заповед № 724/30.03.2017г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 435/2017г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба чрез Административен съд - Пазарджик до Върховен административен съд на Република България. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на административния орган.
68 Административно наказателно дело (К) No 437/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 240 от 12.05.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 279/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
69 Административно наказателно дело (К) No 438/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229 от 09.05.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 280/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
70 Административно наказателно дело (К) No 439/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Р.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 81/04.05.2017 г., постановено по НАХД № 124 по описа за 2017 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
71 Административно дело No 442/2017, IV състав Закон за движението по пътищата З.Б.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.Б.Б. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000045, издадена на 09.03.2017 г. от началник-група към ОД на МВР гр. Пазарджик, РУ Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
72 Административно дело No 446/2017, III състав Закон за управление на отпадъците ТЛВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТЛВ“ ЕООД с ЕИК 202394898 гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 28, представлявано от управителя Т.Л.В. против решение № 07-ДО-305-01 от 15.05.2017 г. за отнемане на решение № 07-ДО-305-01 от 27.05.2013 г. на директора на РИОСВ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 446/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Министъра на Околната среда и водите гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.7.2017г.
73 Административно наказателно дело (К) No 447/2017, X състав ЗАНН: ДИТ САНАФРУТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 209 от 27.04.2017 г., постановено по нахд № 336, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е изменено наказателно постановление № 13-000571/09.11.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 415, ал. 1 от КТ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лева, намалена от районния съд на 1500 лева. Решението е окончателно.
74 Административно наказателно дело (К) No 448/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 206 от 25.04.2017 г., постановено по НАХД № 340, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
75 Административно наказателно дело (К) No 453/2017, X състав ЗАНН: НАП СЕКТОР ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП МИГ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 85 от 11.05.2017 г., постановено по нахд № 123, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е изменено наказателно постановление № 247881-F291664/22.02.2017 г., издадено от началника на Сектор „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП, с което за нарушение на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 1 от същия закон на „Миг“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, която е намалена от районния съд на 500 лева. Решението е окончателно.
76 Административно наказателно дело (К) No 454/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Х.А.П. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 84/11.05.2017 г., постановено по НАХД № 162 по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
77 Административно наказателно дело (К) No 459/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 246 от 19.05.2017 г., постановено по нахд № 278, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000454/24.11.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда на касатора е наложена имуществена санкция в размер 1500 лева. Решението е окончателно.
78 Административно наказателно дело (К) No 460/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Г.Н.Н. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.7.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 460 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
79 Административно наказателно дело (К) No 461/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.П.Ч. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 233/10.05.2017 г., постановено по НАХД № 494 по описа за 2017 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
80 Административно наказателно дело (К) No 464/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Оставя в сила Решение № 234 от 10.05.2017 г., постановено по нахд № 585, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0340-000060/17.03.2017 г., издадено от началника на РУП – Септември при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 150 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
81 Административно дело No 466/2017, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.К.К.П.,
Р.З.К.
НАЧАЛНИК НА ДНСК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОТМЕНЯ постановеното в съдебно заседание от 11.07.2017 г. определение за насрочване на делото в открито съдебно заседание за 19.09.2017г., от 10,30 часа. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.К.К.- П. и Р.З.К. ***, подадена против действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-110/26.04.2012 г. на началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда“, находяща се в УПИ ХХХ-5263, в кв.427 по плана на гр. Велинград, с извършител М.К.К. – П., същата е посочена в мотивите на заповедта и като собственик на строежа, обективирани във възлагателно писмо изх. № Пз-4654-02-337/ 14.06.2017 г. на началника на ДНСК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 466/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
82 Административно наказателно дело (К) No 468/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК СВИКОМ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.7.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 468 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 468/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
83 Административно наказателно дело (К) No 469/2017, XI състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК БИОЕН-2015 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 28/18.04.2017 г., постановено по НАХД № 20, по описа за 2017 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
84 Административно наказателно дело (К) No 475/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Л.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 11.7.2017г.
Отменя Решение № 46 от 26.05.2017 г., постановено по нахд № 16, по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г., вместо което постановява: Изменя наказателно постановление № 16-0310-000693/21.12.2016 г., издадено от началника на РУП – Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата на основание чл. 174, ал. 1 от същия закон на Б.Л.К. е наложена глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, като намалява глобата на 500 лева, а лишаването от право да управлява МПС - на 6 месеца. Решението е окончателно.
85 Административно дело No 479/2017, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Ч., с ЕГН **********, адрес: *** против мълчалив отказ на Общински съвет – Сърница за предоставяне на имоти по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ по подадено негово Заявление с рег. № 236/08.12.2016 г. до Общински съвет Сърница за предоставяне на имот. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 479/2017 год. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
86 Административно дело No 499/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Г.Б.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Б.Б. ***, подадена чрез адв. П., против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000352 от 04.06.2017 г. на началник сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 499/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
87 Административно наказателно дело (К) No 508/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Л.Н. РУП СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 10.7.2017г.
Оставя без разглеждане касационна жалба на И.Л.Н. против Решение № 181/12.04.2017 г., постановено по нахд № 134, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Прекратява административно дело № 508, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно наказателно дело (К) No 509/2017, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Г.Б.Ч. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.7.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 509 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 509/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
89 Административно дело No 533/2017, IV състав Закон за движението по пътищата И.Д.В. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 24.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.В. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0310-000033/18.02.2017 г. на началник група към ОД МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 533/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 425 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.