Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2021г. до 30.6.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 620/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност КАШ ИНДУСТРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.6.2021г.
ОБЯВЯВА по жалба на „КАШ ИНДУСТРИЯ“ООД ЕИК 202079284, чрез управителите Д.Ш. и Н.Ш., със съдебен адрес *** – адв.Н.Б. НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт № Р-16001318004263-091-002/13.02.2019г. на ТД на НАП, Пловдив, издаден от И.К. на длъжност Началник на сектор възложил ревизията и В. КовА.а на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията потвърдени с Решение № 282/-7.05.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя в обжалваната част е отказан данъчен кредит в общ размер на 238 274.06лв., в едно с прилежащите лихви от 39 034.08 лв. ОСЪЖДА Дирекция Обжалване и данъчноосигурителна практика" – Пловдив, да заплати на „КАШ ИНДУСТРИЯ“ООД ЕИК 202079284, чрез управителите Д.Ш. и Н.Ш., направените по делото разноски в размер на 3 159 / три хиляди сто петдесет и девет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 760/2019, XIII състав Закон за данък върху добавената стойност ДЖИ ВИ ЕЛ 63 БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.6.2021г.
УВАЖАВА жалбата на „Джи Ви Ел 63 Билдинг“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-16001318005356-091-001/14.03.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 347/07.06.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите в частта по ЗКПО, като ОТМЕНЯ ревизионния акт в частта му, с която на жалбоподателя е допълнително е установен корпоративен данък за 2014 г. – 1 651,75 лв. и за 2016 г. – 539,65 лв. и е установен корпоративен данък за 2015 г. в размер на 7 271.75 лева и прилежащи лихви в общ размер на 2 947,33 лв., като отменя приетия за дължим корпоративен данък за 2015 година в размер на 2251.75 лева и дължима лихва в размер на 1444 лева. Осъжда Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на „Джи Ви Ел 63 Билдинг" ЕООД разноски по делото в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 1425/2019, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.6.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 253С – 179/25.11.2019 г. на Управителя на Националната здравноосигурителна каса гр. София, с която на „МБАЛ - Пазарджик“ АД, с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, представлявано от д-р К.М.Т. са наложени финансови неустойки както следва: 1. За ИЗ № 17938/1985 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 2. За ИЗ № 18967/2104 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г; 3. За ИЗ № 16089/1752 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 4. За ИЗ № 1124/137 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 5. За ИЗ № 18621/2069 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 6. За ИЗ № 18188/2028 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 7. За ИЗ № 17716/1955 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 8. За ИЗ № 15867/1755 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 9. За ИЗ № 18157/2012 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г.; 10. За ИЗ № 363/40 по КП № 20, финансова неустойка в размер на 300 лева, на основание чл. 400, ал. 3 от НРД за медицински дейности 2018 г. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса да заплати на „МБАЛ - Пазарджик“ АД, с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, представлявано от д-р К.М.Т., направените по делото разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
4 Административно дело No 98/2020, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/112/03614/01/04/01 от 13.06.2019г., издаден от Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ с който спрямо Г.П.Г., ЕГН **********,*** е отказано пълно изплащане на финансовата помощ в размер общо на 24446,00лв., представляваща, второ плащане по Договор № 13/112/03614 от 19.10.2009г. и прекратен договора, като е определено, подлежащо на възстановяване, публично държавно вземане в размер на 244468,00лв. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ за ново произнасяне по заявлението на Г.П.Г.. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, да заплати на Г.П.Г., ЕГН **********,***, сумата от 2670,00 лв. /две хиляди шестстотин и седемдесет лева/, представляваща заплатена държавна такса и възнаграждения за вещи лица и един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
5 Административно дело No 497/2020, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Н.А.,***, подадена против Заповед № Л-492/23.04.2020 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН **********,*** да заплати на Административен съд Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 507 (петстотин и седем) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 198, ал. 2, изр. второ от ЗИНЗС.
6 Административно дело No 819/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение (второ) от 22.6.2021г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 864/05.11.20 г. по адм. д.819/2020 г. по описа на АС Пазарджик, като в първото изречение от мотивите му, както и в диспозитива на решението, вместо 10 000 лв. да се чете 20 000 лв., както и след думата „фурна“ да се изпише „ведно със законната лихва, считано от 30.07.2020 г. до окончателното й изплащане“. Решението за поправка подлежи на обжалване пред тричленен състав на АС Пазарджик в 14 - дневен срок от получаване на съобщенията от страните. След влизане в сила на решението, делото да се изпрати на тричленен състав на АС Пазарджик, за произнасяне по жалбата против решение № 864/05.11.20 г. по адм. д.819/2020 г. по описа на АС Пазарджик, осми състав.
7 Административно дело No 858/2020, VI състав Закон за данък върху добавената стойност АСАТ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Асат Груп“ЕООД, с ЕИК 200639441, Ревизионен акт № 16001318000420-091-001/13.04.2020г., потвърден с Решение № 319/06.07.2020г. на Директора на ТД на НАП Пловдив в частта, с която са определени допълнителни задължения по ЗДДС общо в размер на 5934 лв. и лихви 1434,09 лв., и не е признат данъчен кредит общо в размер на 965176,48 за м. 12.2017г.. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Асат Груп“ЕООД, с ЕИК 200639441, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Георги Герасимов № 11, ет. 1, представлявано от управителя А.ка Х.а, направените по делото разноски в размер на 6150 /шест хиляди сто и петдесет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
8 Административно дело No 892/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Д.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на К.Д.И., намиращ се в Затвора гр.Пазарджик, за обезпечаване и съхраняване на записи от видео-охранителни камери в Затвора гр. Пазарджик от 24.07.2020г. до 05.08.2020г. с твърдение, че ще се ползва като доказателство по бъдещ иск по чл. 284, ал. 1 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 892 по описа за 2020 г. на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
9 Административно дело No 923/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.И.Г.,
Н.А.Г.,
И.Г.А.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Г. с ЕГН **********, Н.А.А. – Г. с ЕГН ********** *** и И.Г.А. с ЕГН ********** *** против Писмо рег. № РЗД-06-08-449#11 от 27.07.2020 г. на Главния секретар на Агенцията по заетостта – Ангел Ангелов. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 923/2020г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 959/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕЛТРЕЙД ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.6.2021г.
ОТМЕНЯ Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода Варвара, безвъзмездно предоставено от Държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 1076 на Общински съвет – Септември, взето по Протокол № 12 на редовно заседание, проведено на 30.07.2020 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Септември да заплати на "Елтрейд" ООД, ЕИК 832076302, със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, Индустриална зона "Микроелектроника", представлявано от управителя Н.П., направените по делото разноски в размер на 1120 (хиляда сто и двадесет) лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
11 Административно дело No 979/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.П.,
Л.Н.М.,
С.Н.М.,
П.И.М.,
К.И.П.,
П.Н.М.,
Е.Н.П.,
С.З.Н.,
Н.З.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.6.2021г.
ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима подадената жалба от М.Н.П., Л.Н.М., С.Н.М., П.И.М., К.И.П., П.Н.М., Е.Н.П., С.З.Н. и Н.З.Н., чрез адв. С., против Заповед № 455/12.08.2020 г. на кмета на община Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 979/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд за присъстващите страни и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за другите неприсъстващи днес страни. ....... ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА жалбоподателите М.Н.П., Л.Н.М., С.Н.М., П.И.М., К.И.П., П.Н.М., Е.Н.П., С.З.Н. и Н.З.Н. солидарно да заплатят на К.Д.Д. сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА жалбоподателите М.Н.П., Л.Н.М., С.Н.М., П.И.М., К.И.П., П.Н.М., Е.Н.П., С.З.Н. и Н.З.Н. *** разноски в размер на 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Определението, с което се присъждат разноски, не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите страните, а за другите страни в 7-дневен срок от съобщаването на същото.
12 Административно дело No 1146/2020, I състав КСО С.А.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 14.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ така подадената жалба на С.А.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв. И. П., против Решение № Ц1012-12-115?1/16.09.2020 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1146/2020 г., по описа на Административен съд Пазарджик. Определението в тази част не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на С.А.М. с ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 160 (сто и шестдесет) лева, от които 10 лв. държавна такса и 150 лв. адвокатско възнаграждение съгласно договор за правна защита и съдействие с № 003907 от 11.01.2021 г. Определението не окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.
13 Административно дело No 1173/2020, I състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Г.-А.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 491/06.10.2020 г. на Директор на Дирекция “ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-31-64/17.08.2020 г. и допълнение към жалба с вх.№ 20-31-64#1/03.09.2020 г., подадена от А.Г., срещу ревизионен акт № Р-16001318002369-091-001/04.03.2020 г., издаден от ТД на НАП Пловдив, като недопустими и е прекратено производството. ОСЪЖДА Директора на Дирекция “ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП София да заплати от бюджета на НАП – София на ЕТ „Гери-Атанас Петров“, ЕИК 130149296, представлявано от А.Г., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева представляваща съдебно-деловодни разноски. ВРЪЩА административната преписка на Директор на Дирекция "ОДОП" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, за продължаване на административнопроизводствените действия във връзка ЖАЛБА вх. № 20-31-64/17.08.2020 г. и допълнение към жалба с вх. № 20-31-64#1/03.09.2020 г., подадена от А.Г., срещу Ревизионен акт № Р-16001318002369-091-001/04.03.2020 г., издаден от ТД на НАП Пловдив Решението с характер на определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или на протест.
В законна сила на 8.6.2021г.
14 Административно дело No 1204/2020, I състав Закон за управление на отпадъците ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пазарджик, ЕИК 000351736, гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, представлявана от кмета Тодор Попов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 02/14.08.2020 г., издаден от директора на РИОСВ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1204/2020 г., по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.6.2021г.
15 Административно дело No 1293/2020, VI състав ДОПК А.Х.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Х.В. Решение № 345/26.10.2020 г. на директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив и наложените с Постановление изх. № С200013-022-0065602/25.09.2020 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП – Пловдив, Офис – Пазарджик обезпечителни мерки. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал. 4 от ДОПК.
16 Административно дело No 1299/2020, IX състав Закон за подпомагане на земеделските производители БЛАТНИЦА СУИТ ХАУС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 30.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на жалба на „Блатница Суит Хаус“ ЕООД , ЕИК 20180176, със седалище и адрес на управление : гр.Велинград, обл. Пазарджик, ж.к. Чепино , ул. „Легоринец“ № 4 представлявано от Бойко Райбаджийски подадена чрез адв. Т. М., САК , със съдебен адрес *** Миладинови , № 16, ет.3, ап.5 , Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №13/311/000689/3/01/04/01 изх. №01-2600/6428/21.09.2020 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София /ДФЗ/, с който на „Блатница Суит Хаус“ ЕООД , е определено, като подлежащо на възстановяване, публично държавно вземане в размер от 250 296, 96 лв., представляващо подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ от изплатената субсидия за финансово подпомагане по сключен договор №13/311/00689/19.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности „ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. /ПРСР/, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските район /ЕЗФРСР/. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на „Блатница Суит Хаус“ ЕООД , ЕИК 20180176, със седалище и адрес на управление : гр.Велинград, обл. Пазарджик, ж.к. Чепино , ул. Легоринец № 4 представлявано от Бойко Райбаджийски направените по делото разноски в общ размер от 6270,00 лева. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
17 Административно дело No 1340/2020, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност А.И.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 17.6.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319008047-092-001/17.08.2020 г. на органи по приходите при ТД на НАП Пловдив, в частта, в която е потвърден с Решение № 525/27.10.2020 г. на Директора на дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на А.И.А., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 5710 (пет хиляди седемстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
18 Административно наказателно дело (К) No 1430/2020, X състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.И.С. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение Решение № 64/23.11.2020 г. постановено по АНД № 20205240200155/2020 г. по описа на Районен съд Пещера Решението е окончателно.
19 Административно дело No 1435/2020, XIII състав Закон за акцизите и данъчните складове ТСТ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 4.6.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по АД № 1435/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1435/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
20 Административно дело No 1445/2020, II състав ДОПК МЪРФИ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 389 от 04.12.2020 г. на Директора на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите с което е оставена без уважение жалба вх. №70-00-11716 от 20.11.2020г. по регистъра на ТД на НАП Пловдив, регистрирана в ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик под №13/РД- 16-244 от 20.11.2020г., подадена от „Мърфи ойл“ ЕООД и потвърдените с него Разпореждане за отказ за спиране на принудително изпълнение изх. № С200013-026-0054982 от 19.11.2020г. издадено от Петко Тодовичин на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик и мълчалив отказ за отмяна на наложената по изпълнително дело №13110000487/2011г. по описа на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, офис Пазарджик, възбрана на недвижим имот, находящ се в гр. Пазарджик, ул. “Златица“ местност „Атичар“, с идентификатор 55155.12.114 по схема №5871 от 17.11.2009г., издадена от служба геодезия, картография и кадастър гр. Пазарджик, с трайно предназначение на територията - земеделска земя и начин на трайно ползване - за автогараж, с площ 4218кв.м., в едно с построената в него сграда с идентификатор 55155.12.114.1 , застроена площ от 432 кв.м. ВРЪЩА преписката на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция, офис Пазарджик за произнасяне по Заявление вх. № 13/Рд-16-241, подадено от 18.11.2020 г. от „Мърфи – Ойл“ ЕООД, при съблюдаване на указанията дадени в настоящото решение ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София, да заплати на Мърфи – Ойл“ ЕООД, ЕИК 112586390, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княгиня Мария Луиза“, № 137, ет. 5, ап. 7, сумата от 1450,00лв.(хиляда четиристотин и петдесет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2021г.
21 Административно дело No 1454/2020, VIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ "ВИВА" ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на МЦДП "ВИВА" ЕООД, гр. Пазарджик Заповед за налагане на санкции № 13-РД-09-1111/18.12.2020 г., издадена от директора на РЗОК Пазарджик, в частта относно частично прекратяване на договор 13/РД-29-392/19.02.2018 г. по отношение на лекаря д-р Н.С. и частично прекратяване на договор № 13/РД-29-392/19.02.2018 по отношение на д-р Т.Н.- Л.. ОСЪЖДА РЗОК Пазарджик, да заплати на МЦДП "ВИВА" ЕООД, гр. Пазарджик сума в размер на 650 (шестотин и петдесет ) лева, разноски. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
22 Административно наказателно дело (К) No 14/2021, X състав ЗАНН: ИААА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ В.М.Ц. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 260128/16.11.2020 г. постановено по н.а.х. дело № 802/20 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик . Решението е окончателно.
23 Административно дело No 28/2021, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Г.Б.Н. НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42650 Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Б.Н. Заповед № ЛС-28/07.12.2020г. на началник на военно формирование 42650 за налагане на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение". ОСЪЖДА Военно формирование 42650 да заплати на Г.Б.Н. *** разноски по делото в размер на 710(седемстотин и десет) лв. Решението е окончателно на основание чл. 251 от ЗОВСРБ и не подлежи на обжалване.
24 Административно дело No 44/2021, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.А.А., ЕГН:**********,***, срещу Заповед № 2416 от 10.12.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, с която на основание чл. 225, ал. 1, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията е разпоредено, да се премахне незаконен строеж „Жилищна сграда“, собственост Н.А.А.,*** по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик и частично попадаща в улица с о.т. 20 – о.т. 21. ОСЪЖДА Н.А.А., ЕГН:**********,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 100,00 лв. /сто лева/, представляваща юрисконсулско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
25 Административно дело No 56/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.А.Г. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.Г. Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-187/14.01.2021 г. на началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“-Пазарджик, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ Пловдив към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на Л.А.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 510(петстотин и десет) лева разноски пред първа инстанция. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
26 Административно дело No 68/2021, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ФЕРМА ОВИС ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ферма Овис" ООД, с ЕИК 201796144 срещу Акт № 01-163-2600/1 от 04.01.2021 г. за установяване на публично държавно вземане, издаден от директор ОД ДФЗ Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА "Ферма Овис" ООД, ЕИК 201796144, със седалище и адрес на управление с. Дюлево, общ. Стрелча, област Пазарджик, представлявано от управител Д. Ф. да заплати на Държавен фонд "Земеделие", гр. Пловдив разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 78/2021, VI състав КСО Н.З.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1040-02-172/21.12.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № О-02-000-00-01427060 на ръководител по изплащането на обезщетения и помощите, с което на основание чл. 40, ал.3 от КСО и чл. 47 ал.1 от НПОПДОО е отказано отпускането на парично обезщетение по болничен лист № Е20201807932 за временна неработоспособност за периода от 28.07.2020 г. до 21.08.2020 г. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона , дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр.София да заплати на Н.З.П.,*** съдебно-деловодни разноски в размер на 510лв. /петстотин и десет лв./ Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване - чл.119 от КСО във вр. с чл.117, ал.1, т.2, б. "е" от КСО.
В законна сила на 14.6.2021г.
28 Административно дело No 107/2021, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ТИТ ТРЕЙД ООД,
ЕТ Т.М.-А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „ТиТ Трейд” ООД, с ЕИК 202756799 седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 6, представлявано от управителя Турал Мехмедов Метков и ЕТ „Турал Метков-Автостил“ с ЕИК 112000831 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6а. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 107 по описа на АС Пазарджик за 2021 г. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на „ТиТ Трейд” ООД, с ЕИК 202756799 седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий” № 6, представлявано от управителя Турал Мехмедов Метков, 650 /шестстотин и петдесет/ лева разноски. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на ЕТ „Турал Метков-Автостил“ с ЕИК 112000831 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6а, 650 /шестстотин и петдесет/ лева, извършени разноски по производството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.
29 Административно наказателно дело (К) No 116/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Е.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СМОЛЯН Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 467 от 06.12.2020г., постановено по н.а.дело № 422 по описа на Районен съд Смолян за 2020г. ОСЪЖДА А.Е.М., ЕГН : **********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР, Смолян, сумата от 80,00лв.(осемдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
30 Административно дело No 127/2021, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.П.Ч. с ЕГН ********** *** против Заповед № 45/11.01.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Надстройка на кота + 9.25 м на Многофункционална сграда“, изпълнен върху плоския покрив на кота + 9.25 м, над самостоятелно обособен обект за жилище на третия етаж на „Многофункционална сграда“ с идентификатор 55155.504.104.6 в ПИ, с идентификатор 55155.504.104 по КККР, съставляващ УПИ ІІІ-104, кв. 348 по плана на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Константин Величков“ № 31, гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Ц.П.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
31 Административно дело No 144/2021, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър ДП НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 25.6.2021г.
Съдът счита, че настоящото производство следва да бъде прекратено, тъй като по делото, на основание чл. 155, ал. 1 от АПК, е постъпила молба за оттегляне на жалбата от страна на процесуалния представител на жалбоподателя. По делото липсва искане за присъждане на разноски от страна на ответника или заинтересованата страна. Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ДП „Научно-производствен център“ с ЕИК 205407678, против Заповед № 18-579/15.01.2021 г. на Началника на СГКК Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 144/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез Административен съд – Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 165/2021, XIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 4.6.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №108 от 18.01.2021 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е наредено премахване на незаконен строеж „навес с барбекю“, собственост на Д.И.И., находящ се в УПИ ХVII-284, кв.24 по плана на с.Мокрище, общ.Пазарджик, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ вр. чл.225, ал.2, т.2 и вр.чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Д.И.И., ЕГН ********** с адрес *** направените по делото разноски в общ размер на 980.00 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
33 Административно дело No 172/2021, IX състав Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Б. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.В.Б. ЕГН ********* с адрес *** подадена чрез адв. В.П. от ПАК със съдебен адрес *** Заповед № 8121К-1925/08.02.2021 г. на Министъра на вътрешните работи , в частта по т. 2, с която на основание чл. 214, ал. 1, т. 1 от ЗМВР А.В.Б. е временно отстранен от длъжност, като на основание чл. 215, ал. 1 от ЗМВР е разпоредено да му бъдат иззети служебната карта, личен знак и оръжие. ОСЪЖДА Министър на МВР да заплати от съответния бюджет в полза на А.В.Б. ЕГН ********* с адрес *** сумата от 630,00 лв. /шестотин и тридесет лева/, представляваща сторени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
34 Административно дело No 195/2021, VII състав Закон за опазване на околната среда БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД Г.Х.Н.,
Д.Н.А.
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 25.6.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 195/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София-град. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
35 Административно дело No 211/2021, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.6.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 420/12.08.2020 г. на Кмета на Община – Брацигово, за изменение на ПЗ и РУП за част от кв. 19, УПИ I-126, IV-125-ТУ и V-125 –ТУ по РП на с. Исперихово, общ. Брацигово, с които се ситуира свързано застрояване с височина до 4.5 м, Пзастр.?60%, Позел.?40%, Кинт?1.2 по означенията и корекциите върху приложената скица-проект. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
36 Административно дело No 239/2021, VII състав ДОПК А.Г.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Г.К. против Решение № 19/29.01.2021 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му с вх. № 94-00-410/19.01.2021 г. по описа на ТД на НАП Пловдив, срещу разпореждане с изх. № С200013-105-0421751/16.12.2020 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив по изп. дело № 200911459/2020 г. ОСЪЖДА А.Г.К. с ЕГН **********, адрес: *** да заплати на ТД на НАП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 268, ал. 2 ДОПК.
В законна сила на 11.6.2021г.
37 Административно дело No 241/2021, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.Ю. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.И.Ю. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати за периода от 01.08.2016 г. до 04.03.2021 г., сумата от 50 000 лева обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
38 Административно дело No 254/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на И.А.К.,*** чрез адв. В.С. *** сумата от 500/петстотин/ лева обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 17.01.2020-16.03.2021 г. от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.А.К. против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 500 /петстотин / лева до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
39 Административно дело No 255/2021, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.6.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 255/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Враца. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
40 Административно наказателно дело (К) No 258/2021, XII състав ЗАНН: НАП ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260061 от 30.12.2020 г., постановено по АНД № 366/2020 на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА „Екс леге 2003“ЕООД, с ЕИК131036718, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Бяло море“№ 9, представлявано от Л.В.-Б.да заплати на Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
41 Административно дело (К) No 266/2021, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Л.Г.М. Председател:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 7.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260319 от 23.12.2020 г., постановено по гр. д. № 4919/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
42 Административно дело No 270/2021, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТАНДЕМ-СН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.6.2021г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд Пловдив. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
43 Административно дело No 280/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №280/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
44 Административно дело No 286/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ З.6.З.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Зюлфие 63 - Зюлфие Трампова“, ЕИК 202180086, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „М. Крушата“ № 4, представляван от Зюлфие Рамизова Трампова, подадена чрез адв. М. *** против Писмо с изх. № 03-ХУ-06-02-505#41 от 19.02.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция по заетостта – Драгомир Николов. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2021г.
45 Административно дело No 293/2021, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕЛИСТЕЛ ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014-2020 - ГЛ. ДИРЕКТОР НА ГД ЕВРОПЕЙСКИ Ф Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 16.6.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен списък на отхвърлено проектно предложение от 02.03.2021 г. на Ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ в частта за проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-20428 по процедура № BG16RFOP002-2/073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ в частта за проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-20428 по процедура № BG16RFOP002-2/073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, подадено от „Елистел“ ООД с ЕИК: 201606362 за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерството на икономиката София да заплати на „Елистел“ ООД с ЕИК: 201606362, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Банска“ № 26, сторените по делото разноски в размер на 880 (осемстотин и осемдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 296/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Г.Д. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Разпореждане от 9.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Д.Г.Д., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора град Пазарджик, срещу началника на затвора гр. Пазарджик срещу изземване на вещи по опис № А00218/11.03.2021г., за които твърди, че са незаконосъобразни действия, нарушаващи правата му при изтърпяване на наказанието, като е лишен от възможността да ползва телевизия, поради изземането на кабел от 4 м. и разклонители, ползване на тример и часовник будилник, и искането му да бъде разпоредено връщането им. Разпореждането може да бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
47 Административно дело No 300/2021, III състав ДОПК Б.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 18.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Н.Д., ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. А. САК, със съдебен адрес ***, офис 1 против Решение № 55/26.02.2021 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено разпореждане за присъединяване с изх. № С210013-105-0024090/01.02.2021 г. по изп. дело № 200816438/2020 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Н.Д., ЕГН ********** *** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
48 Административно дело No 304/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.Г.,*** чрез адв. В.С. *** сумата от 1350 /хиляда триста и петдесест / лева обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 31.10.2019- 14.04.2020 г. от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.Г. против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част за сумата над 1350 /хиляда триста и петдесет / лева, както и за периода 15.04.2020- 22.03.2021 г. до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
49 Административно наказателно дело (К) No 311/2021, X състав ЗАНН: НАП ЕКС ЛЕГЕ 2003 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260003 от 01.02.2021 г., постановено по АНД № 367/20 г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
50 Административно наказателно дело (К) No 313/2021, XII състав Други по ЗАНН Й.А.Б. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260012/10.02.2021 г. на Районен съд Велинград, постановено по АНД № 426/2020 г., вместо което ПОСТАНОВИ : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2020-367-02-529/10.06.2020 г. на Началник на Районно управление Велинград към ОД на МВР - Пазарджик, с което на Й.А.Б., с ЕГН **********,*** за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД на основание чл. 80, т. 5 от Закона за българските лични документи е наложена глоба в размер на 200 лева, като намалява размера на административното наказание - глоба от 200 лева на 50 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
51 Административно дело (К) No 324/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.6.2021г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.дело № 324 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ВРЪЩА делото на първата съдебна инстанция за предприемане на необходимите съдопроизводствени действия. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
52 Административно дело No 332/2021, I състав ДОПК КОСМОСТАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КОСМОСТАР“ЕООД, ЕИК 201931594, чрез управителя П.П., чрез адв.Б. *** против Решение № П-3/26.02.2021г. издадено от директора на ТД на НАП София, с което е оставена без уважение жалба против Акт за прихващане или възстановяване по чл.92,ал.11 от ЗДДС № Р-22220620007843-171-002/05.02.2021г с който на дружеството на основание чл. 92, ал. 11 от ЗДДС не е възстановен декларирания по СД по ЗДДС с вх. № 22061460997/12.12.2020г. данък за възстановяване за данъчен период месец ноември 2020 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.6.2021г.
53 Административно наказателно дело (К) No 335/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СОЛДТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/16.02.2021 г. по н.а.х.д. № 1734/20 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
54 Административно наказателно дело (К) No 337/2021, XI състав ЗАНН: РИОСВ ЕКОИНВЕСТ ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №16 от 18.01.2021г., постановено по а.н.дело № 1459 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
55 Административно наказателно дело (К) No 338/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК В.Й.Г. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260041/17.02.2021 г., постановено по АНД № 836/20 г. по описа на РС Пазарджик. Осъжда ОДМВР-Пазарджик, РУ-Септември да заплати на В.Й.Г. с ЕГН **********, сторените по делото разноски в размер на 500лв. – заплатен адвокатски хонорар. Решението не подлежи на обжалване.
56 Административно наказателно дело (К) No 339/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.6.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 54/12.02.2021 г. постановено по АНД № 1645/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-23/13.04.2020 г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор", с което на МБАЛ „Хигия" АД - Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски" № 3, представлявана от Изпълнителния директор д-р Ц.С.С., е наложена имуществена санкция в размер на 1250 лева на основание чл. 229, ал. 3 от ЗЗ за извършено нарушение на чл. 29, т 4 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
57 Административно дело No 342/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛЕДЪР ТРЕНД ЕООД ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на на „Ледър Тренд“ ЕООД, ЕИК 204265140 Заповед № Д-01- от 02.03.2021г за налагане на принудителна административна мярка издадена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-София, с която на основание чл. 160, във връзка с чл. 14 ал.4 и 158, т. 4 от ЗООС е постановено спиране на производствената дейност на жалбоподателя за първична обработка на сурови кожи осъществявана в производствен цех в Етрополе, чрез пломбиране на описаните в заповедта производствени барабани. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно наказателно дело (К) No 347/2021, X състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260031/08.02.201 г. по АНХД № 1161/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
59 Административно наказателно дело (К) No 348/2021, XII състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260034/08.02.2021 г. постановено по АНД № 997/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Оставя без уважението искането на МБАЛ„Хигия“АД, с ЕИК112052721 за присъждане на разноски в настоящото съдебно производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
60 Административно наказателно дело (К) No 349/2021, XII състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/05.02.2021 г. постановено по АНД № 1653/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Оставя без уважението искането на МБАЛ„Хигия“АД, с ЕИК112052721 за присъждане на разноски в настоящото съдебно производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
61 Административно дело No 354/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.К.Ч. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.К.Ч. *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-0367-000055/16.03.2021 г. на Началник РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 11.6.2021г.
62 Административно дело No 365/2021, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.В.К. ДИРЕКТОР НА РЕГ.ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.К. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ №РД-14-1019/22.03.2021г. на Директора на РД“АА“София В ЧАСТТА с която е наложена ПАМ по чл. 106а, ал. 1, т. 1,б“а“ и ал. 2, т. 1 от Закона за автомобилните превози – временно спиране от движение, чрез сваляне и отнемане на предна регистрационна табела на „Рено Трафик“ с рег.№РА9142КМ от категория М1/8+1/, собственост на Г.В.К. – до отстраняване на нарушението, но за не повече от 12 месеца ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №РД-14-1019/22.03.2021г. на Директора на РД“АА“София. В ЧАСТТА С КОЯТО е постановено временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водача Г.К. № 281208406. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
63 Административно дело No 366/2021, III състав ДОПК А.Г.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 14.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. В. *** против мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП – Пловдив по жалба от 02.03.2021 г., подадена срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С 210013-022-0010461/16.02.2021 г. на Паула Дрянова, публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, по изпълнително дело № 200911459/2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 366/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА А.Г.К. с ЕГН ********** *** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
64 Административно дело No 389/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Р.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 30.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.Р.О. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 21-1006-000074/08.02.2021 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик, с която временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
65 Административно дело No 396/2021, XIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.А.Т. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 9.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.А.Т. ***, чрез адв.Е.П. против Заповед за прилагане на ПАМ №21-0340-000054/12.03.2021 г.издадена от Началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.172, ал.5, изр.2 от ЗДвП.
В законна сила на 9.6.2021г.
66 Административно наказателно дело (К) No 400/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 11.03.2021 година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 20205220201791 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА Н.С. ***, да заплати на ОДМВР Пазарджик сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
67 Административно дело (К) No 401/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Н.Н.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/22.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1052/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Началника на Затвор гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
68 Административно дело No 402/2021, I състав КСО Г.Т.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.Й. против Решение №9001-40-189#3/26.03.2021г. на Директора на ТП на НОИ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 402/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
69 Административно дело No 407/2021, VIII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Н.А., да бъде осъден Началника на Затвора Пазарджик да преустанови бездействието си, произтичащо от нормативен акт- чл. 90 ал.4 от ЗИНЗС и да изпрати за сметка на Затвора негово писмо от 30.12.2020 г. до СГС. Решението може да се оспорва с касационна жалба, пред троен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните
70 Административно дело No 421/2021, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Б.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 18.6.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Л.Б.И. ***, сумата от 350 (триста и петдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 18-1006-004563 от 13.03.2019 г., издадено от Началник група към Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик по АНД № 1634/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата от 350 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 13.04.2021 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад „Съединение“ № 3 да заплати на Л.Б.И. ***, сторените по делото разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
71 Административно наказателно дело (К) No 422/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260020 от 23.02.2021 г., постановено по а.н.дело № 445 по описа на Районен съд Велинград за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
72 Административно наказателно дело (К) No 423/2021, XI състав ЗАНН: МВР ДАЛЕКС ГРУП ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/09.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 222/2021 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪДЖА „Далекс груп“ ООД, ЕИК 201007544, със седалище и адрес на управление с. Желязно, ул. „Георги Иванов“ № 26, общ. Марица, обл. Пловдив, представлявано от В.Д.Х., да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. Особено мнение на съдия Г. Петров : В представения по делото Протокол за използване на автоматизирано техническо средство/система „Twin* CAM“ с номер SD2D0027, изрично е посочен режим на измерване – „в движение“, начало на участъка - „Сектор ПП“ ; край на участъка „Сектор ПП“. В тази хипотеза, правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. е ясно, конкретно и небудещо съмнение относно неговото приложение - нарушителя се спира на място и се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като електронни фишове не се издават, сиреч съставя се акт за установяване на административно нарушение. Това в случая не е сторено, а е издаден електронен фиш. Ето защо, следва да се приеме, че административно наказателната отговорност на жалбоподателя не е осъществена по предвидения за това процесуален ред. Разпоредбите на чл. 638, ал. 1 и чл. 638, ал. 4 от КЗ, не променят в никаква степен възприетия вече извод. Както се посочи, разпоредбата на чл. 638, ал. 4 от КЗ гласи, че когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глобата или имуществената санкция по ал. 1. Действително, хипотезата на правната норма обема във фактическия състав, установяване на управление на МПС без договор за задължителна застраховка, именно посредством автоматизирано техническо средство или система, но не съдържа каквото и да е указание, по какъв ред и с какъв акт следва да бъдат налагани предвидените наказания глоба или имуществена санкция, дали с електронен фиш или пък с наказателно постановление. В този смисъл следва да се разбира и правилото на чл. 647, ал. 3, изр. първо от КЗ, според която, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Изричното препращане към условията и реда предвидени Закона за движението по пътищата означава, че съобразно правилото на чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, което предвижда условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение да се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, приложими в случая са именно условията и редът установени с Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Каза се, в чл. 11, ал. 2 от тази наредба пък е предвидено, в случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите да се спират на място и да се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като ясно и точно е указано, че за нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават. Разбирането, че правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., следва да бъде тълкувано във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредбата, и с оглед на факта, че Кодекса за застраховането или в частност чл. 647, ал. 3 от КЗ, е приет след влизане в сила на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г.. като по този начин се формира извода, че чл. 11, ал. 2 от Наредбата е относим, само и единствено при измерване на скоростта на движещо се пътно превозно средство, не може да бъде споделено. В тази насока преди всичко следва да се съобрази, че осъществяването на административно наказателна отговорност по отношение на конкретен правен субект, засяга в твърде съществена степен неговата правна сфера. Това изключва възможността, нормите свързани с прилагането на тази юридическа отговорност да бъдат тълкувани разширително. При положение, че законодателя или нормотвореца е считал, че от приложното поле на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., трябва да бъдат изключени хипотезите на установяване на нарушения на КЗ, посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, разбира се, той несъмнено би възвел в правна норма това разрешение. В тази насока, отново трябва да се констатира, че нито в чл. 647, ал. 3 от КЗ, нито пък в останалите текстове от кодекса, нито в ЗДвП има указание, че административно наказателната отговорност може да бъде осъществена посредством издаването на електронен фиш, при установяването на нарушения на КЗ, установявано посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, в отклонение от правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Все в тази насока, трябва да се съобрази правилото на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., съобразно което протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък. Изискването, протоколът по чл. 10, ал. 1 от Наредбата да се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол с АТСС, явно е с оглед специфичния характер на електронния фиш, като акт с който едновременно се констатира нарушението и се налага съответното административно наказание. Обемайки в себе си белезите на акт за установяване на административно нарушение, който обаче не е скрепен с удостоверителното волеизявление на конкретен контролен орган и на свидетел, относно мястото и начина на неговото съставяне и на наказателно постановление, електронния фиш налага необходимостта, мястото и средството посредством което се установява административно нарушение, да бъде удостоверено посредством съставянето на протокол по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., който вече съдържа волеизявлението на съответния контролен орган, скрепено с неговия подпис. Ясно е, че такъв протокол в който да бъде посочено конкретно място не е възможно да бъде съставен при контрол във време на движение с мобилно АТСС. В този смисъл, след като не е възможно да се удостовери, посредством автентично волеизявление на контролен орган и на свидетел, мястото където е осъществен контрола и е установено извършването на противоправното деяние, чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. изключва възможността за осъществяване на административно наказателната отговорност посредством издаване на електронен фиш, не само по отношение на правилата за скорост на движение на превозното средство, но и на тези установени в КЗ. Административен съдия :
Особено мнение
Особено мнение на съдия Г. Петров: В представения по делото Протокол за използване на автоматизирано техническо средство/система „Twin* CAM“ с номер SD2D0027, изрично е посочен режим на измерване – „в движение“, начало на участъка - „Сектор ПП“ ; край на участъка „Сектор ПП“. В тази хипотеза, правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. е ясно, конкретно и небудещо съмнение относно неговото приложение - нарушителя се спира на място и се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като електронни фишове не се издават, сиреч съставя се акт за установяване на административно нарушение. Това в случая не е сторено, а е издаден електронен фиш. Ето защо, следва да се приеме, че административно наказателната отговорност на жалбоподателя не е осъществена по предвидения за това процесуален ред. Разпоредбите на чл. 638, ал. 1 и чл. 638, ал. 4 от КЗ, не променят в никаква степен възприетия вече извод. Както се посочи, разпоредбата на чл. 638, ал. 4 от КЗ гласи, че когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глобата или имуществената санкция по ал. 1. Действително, хипотезата на правната норма обема във фактическия състав, установяване на управление на МПС без договор за задължителна застраховка, именно посредством автоматизирано техническо средство или система, но не съдържа каквото и да е указание, по какъв ред и с какъв акт следва да бъдат налагани предвидените наказания глоба или имуществена санкция, дали с електронен фиш или пък с наказателно постановление. В този смисъл следва да се разбира и правилото на чл. 647, ал. 3, изр. първо от КЗ, според която, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Изричното препращане към условията и реда предвидени Закона за движението по пътищата означава, че съобразно правилото на чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, което предвижда условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение да се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, приложими в случая са именно условията и редът установени с Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Каза се, в чл. 11, ал. 2 от тази наредба пък е предвидено, в случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите да се спират на място и да се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като ясно и точно е указано, че за нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават. Разбирането, че правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., следва да бъде тълкувано във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредбата, и с оглед на факта, че Кодекса за застраховането или в частност чл. 647, ал. 3 от КЗ, е приет след влизане в сила на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г.. като по този начин се формира извода, че чл. 11, ал. 2 от Наредбата е относим, само и единствено при измерване на скоростта на движещо се пътно превозно средство, не може да бъде споделено. В тази насока преди всичко следва да се съобрази, че осъществяването на административно наказателна отговорност по отношение на конкретен правен субект, засяга в твърде съществена степен неговата правна сфера. Това изключва възможността, нормите свързани с прилагането на тази юридическа отговорност да бъдат тълкувани разширително. При положение, че законодателя или нормотвореца е считал, че от приложното поле на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., трябва да бъдат изключени хипотезите на установяване на нарушения на КЗ, посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, разбира се, той несъмнено би възвел в правна норма това разрешение. В тази насока, отново трябва да се констатира, че нито в чл. 647, ал. 3 от КЗ, нито пък в останалите текстове от кодекса, нито в ЗДвП има указание, че административно наказателната отговорност може да бъде осъществена посредством издаването на електронен фиш, при установяването на нарушения на КЗ, установявано посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, в отклонение от правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Все в тази насока, трябва да се съобрази правилото на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., съобразно което протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък. Изискването, протоколът по чл. 10, ал. 1 от Наредбата да се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол с АТСС, явно е с оглед специфичния характер на електронния фиш, като акт с който едновременно се констатира нарушението и се налага съответното административно наказание. Обемайки в себе си белезите на акт за установяване на административно нарушение, който обаче не е скрепен с удостоверителното волеизявление на конкретен контролен орган и на свидетел, относно мястото и начина на неговото съставяне и на наказателно постановление, електронния фиш налага необходимостта, мястото и средството посредством което се установява административно нарушение, да бъде удостоверено посредством съставянето на протокол по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., който вече съдържа волеизявлението на съответния контролен орган, скрепено с неговия подпис. Ясно е, че такъв протокол в който да бъде посочено конкретно място не е възможно да бъде съставен при контрол във време на движение с мобилно АТСС. В този смисъл, след като не е възможно да се удостовери, посредством автентично волеизявление на контролен орган и на свидетел, мястото където е осъществен контрола и е установено извършването на противоправното деяние, чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. изключва възможността за осъществяване на административно наказателната отговорност посредством издаване на електронен фиш, не само по отношение на правилата за скорост на движение на превозното средство, но и на тези установени в КЗ. Административен съдия :
73 Административно наказателно дело (К) No 428/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ МОЗАЙКИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА. Решение № 260002/09.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 223/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
74 Административно дело No 429/2021, IX състав Закон за пътищата Н.Г.С. ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Г.С. ЕГН **********,*** със съдебен адрес *** чрез адв. Л. К. от ПАК против писмо изх. № 94-00-2819/11.03.2021 г. на Директор на Национално ТОЛ Управление, при АПИ. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
75 Административно наказателно дело (К) No 438/2021, XII състав Други по ЗАНН РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК П.В.И. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103/11.03.2021 постановено по НАХ дело № 1719/2020 г. на Районен съд – Пазарджик . Решението е окончателно.
76 Административно наказателно дело (К) No 439/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ АВАЛ-2004 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260023/24.03.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 266/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
77 Административно наказателно дело (К) No 448/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №81 от 26.02.2021г., постановено по а.н. дело № 20205220201621 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение – Хигия“АД ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски“ №3, да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София, сумата от 80,00лв.(осемдесет лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
78 Административно наказателно дело (К) No 450/2021, XI състав Други по ЗАНН М ЕНД ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260047 от 02.03.2021 г., постановено по а.н. дело № 1188 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2. Особено мнение на докладчика, съдия Г. Петров : Както се посочи в предходния раздел на настоящото решение, в представения по делото Протокол за използване на автоматизирано техническо средство/система „Twin* CAM“ с номер SD2D0027, са посочени следните данни : дата на използване – 24.06.2019г. ; място за контрол - „На територията на област Пазарджик“; режим на измерване – „в движение“, начало на участъка - „Сектор ПП“ ; край на участъка „Сектор ПП“ ; време на работа от 07:00 ч. до 19:00 ч.; номер на служебния автомобил СВ1624КК. Според представеното Писмо от 11.11.2020г. от ОДМВР, Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“, пък е посочено, че АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027 е монтирана на патрулен автомобил рег. № СВ1624КК и се експлоатира както в движение на автомобила, така и при престой на място. В случая не се твърди и не са представени данни, на 24.06.2019г., за времето от 07:00 ч. до 19:00 ч., АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027, която е монтирана на патрулен автомобил рег. № СВ1624КК, да е била използвана на място. Както се посочи, съобразно чл. 10, ал. 2, предл. първо от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, а според чл. 10, ал. 3 от Наредбата, при работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда. Такива протоколи нито се твърди, нито се установява да са съставяни. Всички тези данни, налагат несъмнения и еднозначен извод, че процесното нарушение е установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, по време на движение, както на заснетия автомобил „Опел Зафира“ с рег. №РВ9172ТС, така и на дежурния автомобил рег. № СВ1624КК в който е била монтирана АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027. Казано с други думи, несъмнено е, че в случая е осъществена хипотезата на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., като нарушението е установено и заснето при осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение на контролния орган и на нарушителя. В тази хипотеза, правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. е ясно, конкретно и небудещо съмнение относно неговото приложение - нарушителя се спира на място и се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като електронни фишове не се издават, сиреч съставя се акт за установяване на административно нарушение. Това в случая не е сторено, а е издаден електронен фиш. Ето защо, следва да се приеме, че в случая административно наказателната отговорност на дружеството не е осъществена по предвидения за това процесуален ред. Разпоредбите на чл. 638, ал. 1 и чл. 638, ал. 4 от КЗ, не променят в никаква степен възприетия вече извод. Както се посочи, разпоредбата на чл. 638, ал. 4 от КЗ гласи, че когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глобата или имуществената санкция по ал. 1. Действително, хипотезата на правната норма обема във фактическия състав, установяване на управление на МПС без договор за задължителна застраховка, именно посредством автоматизирано техническо средство или система, но не съдържа каквото и да е указание, по какъв ред и с какъв акт следва да бъдат налагани предвидените наказания глоба или имуществена санкция, дали с електронен фиш или пък с наказателно постановление. В този смисъл следва да се разбира и правилото на чл. 647, ал. 3, изр. първо от КЗ, според която, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Изричното препращане към условията и реда предвидени Закона за движението по пътищата означава, че съобразно правилото на чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, което предвижда условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение да се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, приложими в случая са именно условията и редът установени с Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Каза се, в чл. 11, ал. 2 от тази наредба пък е предвидено, в случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите да се спират на място и да се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като ясно и точно е указано, че за нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават. Разбирането, че правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., следва да бъде тълкувано във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредбата, и с оглед на факта, че Кодекса за застраховането или в частност чл. 647, ал. 3 от КЗ, е приет след влизане в сила на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г.. като по този начин се формира извода, че чл. 11, ал. 2 от Наредбата е относим, само и единствено при измерване на скоростта на движещо се пътно превозно средство, не може да бъде споделено. В тази насока преди всичко следва да се съобрази, че осъществяването на административно наказателна отговорност по отношение на конкретен правен субект, засяга в твърде съществена степен неговата правна сфера. Това изключва възможността, нормите свързани с прилагането на тази юридическа отговорност да бъдат тълкувани разширително. При положение, че законодателя или нормотвореца е считал, че от приложното поле на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., трябва да бъдат изключени хипотезите на установяване на нарушения на КЗ, посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, разбира се, той несъмнено би възвел в правна норма това разрешение. В тази насока, отново трябва да се констатира, че нито в чл. 647, ал. 3 от КЗ, нито пък в останалите текстове от кодекса, нито в ЗДвП има указание, че административно наказателната отговорност може да бъде осъществена посредством издаването на електронен фиш, при установяването на нарушения на КЗ, установявано посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, в отклонение от правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Все в тази насока, трябва да се съобрази правилото на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., съобразно което протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък. Изискването, протоколът по чл. 10, ал. 1 от Наредбата да се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол с АТСС, явно е с оглед специфичния характер на електронния фиш, като акт с който едновременно се констатира нарушени
Особено мнение
Особено мнение на докладчика, съдия Г. Петров : Както се посочи в предходния раздел на настоящото решение, в представения по делото Протокол за използване на автоматизирано техническо средство/система „Twin* CAM“ с номер SD2D0027, са посочени следните данни : дата на използване – 24.06.2019г. ; място за контрол - „На територията на област Пазарджик“; режим на измерване – „в движение“, начало на участъка - „Сектор ПП“ ; край на участъка „Сектор ПП“ ; време на работа от 07:00 ч. до 19:00 ч.; номер на служебния автомобил СВ1624КК. Според представеното Писмо от 11.11.2020г. от ОДМВР, Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“, пък е посочено, че АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027 е монтирана на патрулен автомобил рег. № СВ1624КК и се експлоатира както в движение на автомобила, така и при престой на място. В случая не се твърди и не са представени данни, на 24.06.2019г., за времето от 07:00 ч. до 19:00 ч., АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027, която е монтирана на патрулен автомобил рег. № СВ1624КК, да е била използвана на място. Както се посочи, съобразно чл. 10, ал. 2, предл. първо от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, а според чл. 10, ал. 3 от Наредбата, при работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда. Такива протоколи нито се твърди, нито се установява да са съставяни. Всички тези данни, налагат несъмнения и еднозначен извод, че процесното нарушение е установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, по време на движение, както на заснетия автомобил „Опел Зафира“ с рег. №РВ9172ТС, така и на дежурния автомобил рег. № СВ1624КК в който е била монтирана АТСС „Twin CAM“ с номер SD2D0027. Казано с други думи, несъмнено е, че в случая е осъществена хипотезата на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., като нарушението е установено и заснето при осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение на контролния орган и на нарушителя. В тази хипотеза, правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. е ясно, конкретно и небудещо съмнение относно неговото приложение - нарушителя се спира на място и се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като електронни фишове не се издават, сиреч съставя се акт за установяване на административно нарушение. Това в случая не е сторено, а е издаден електронен фиш. Ето защо, следва да се приеме, че в случая административно наказателната отговорност на дружеството не е осъществена по предвидения за това процесуален ред. Разпоредбите на чл. 638, ал. 1 и чл. 638, ал. 4 от КЗ, не променят в никаква степен възприетия вече извод. Както се посочи, разпоредбата на чл. 638, ал. 4 от КЗ гласи, че когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глобата или имуществената санкция по ал. 1. Действително, хипотезата на правната норма обема във фактическия състав, установяване на управление на МПС без договор за задължителна застраховка, именно посредством автоматизирано техническо средство или система, но не съдържа каквото и да е указание, по какъв ред и с какъв акт следва да бъдат налагани предвидените наказания глоба или имуществена санкция, дали с електронен фиш или пък с наказателно постановление. В този смисъл следва да се разбира и правилото на чл. 647, ал. 3, изр. първо от КЗ, според която, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Изричното препращане към условията и реда предвидени Закона за движението по пътищата означава, че съобразно правилото на чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, което предвижда условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение да се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, приложими в случая са именно условията и редът установени с Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Каза се, в чл. 11, ал. 2 от тази наредба пък е предвидено, в случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите да се спират на място и да се предприемат действия за реализиране на административно наказателната отговорност за извършеното нарушение, като ясно и точно е указано, че за нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават. Разбирането, че правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., следва да бъде тълкувано във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредбата, и с оглед на факта, че Кодекса за застраховането или в частност чл. 647, ал. 3 от КЗ, е приет след влизане в сила на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г.. като по този начин се формира извода, че чл. 11, ал. 2 от Наредбата е относим, само и единствено при измерване на скоростта на движещо се пътно превозно средство, не може да бъде споделено. В тази насока преди всичко следва да се съобрази, че осъществяването на административно наказателна отговорност по отношение на конкретен правен субект, засяга в твърде съществена степен неговата правна сфера. Това изключва възможността, нормите свързани с прилагането на тази юридическа отговорност да бъдат тълкувани разширително. При положение, че законодателя или нормотвореца е считал, че от приложното поле на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., трябва да бъдат изключени хипотезите на установяване на нарушения на КЗ, посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, разбира се, той несъмнено би възвел в правна норма това разрешение. В тази насока, отново трябва да се констатира, че нито в чл. 647, ал. 3 от КЗ, нито пък в останалите текстове от кодекса, нито в ЗДвП има указание, че административно наказателната отговорност може да бъде осъществена посредством издаването на електронен фиш, при установяването на нарушения на КЗ, установявано посредством мобилни АТСС във време на движение на автомобила в който се намира АТСС, в отклонение от правилото на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Все в тази насока, трябва да се съобрази правилото на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., съобразно което протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък. Изискването, протоколът по чл. 10, ал. 1 от Наредбата да се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол с АТСС, явно е с оглед специфичния характер на електронния фиш, като акт с който едновременно се констатира нарушението и се налага съответното административно наказание. Обемайки в себе си белезите на акт за установяване на административно нарушение, който обаче не е скрепен с удостоверителното волеизявление на конкретен контролен орган и на свидетел, относно мястото и начина на неговото съставяне и на наказателно постановление, електронния фиш налага необходимостта, мястото и средството посредством което се
79 Административно дело No 451/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.6.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 451/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА адм. дело № 451/2021 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 268/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, изпратено на Районен съд Дупница, където е образувано гр.д. № 684/2021г. по описа на РС Дупница. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
80 Административно дело No 456/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 29.6.2021г.
Съдът намира, че с оглед изричната молба на процесуалния представител на ищеца, с която заявява, че оттегля иска на доверителя му срещу ГДИН, на основание чл. 232 от ГПК и предвид обстоятелството, че повереникът е изрично упълномощен да оттегля иска, съдът счита, че исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено. С оглед изложеното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.Д.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от общо 25 000 лева обезщетение за неимуществени вреди, претърпени при престоя му Следствения арест в гр. Пловдив, Затвора гр. Пловдив и Затвора гр. Пазарджик, за периода от 18.05.2015 г. до 22.02.2019 г., ведно със законната лихва от датата на преустановяване на незаконосъобразните бездействия на отговорните органи на Затвора гр. Пазарджик, където последно е търпял наказание. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 456/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба чрез Административен съд – Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за ответника и за Окръжна прокуратура – Пазарджик тече от днес, а за ищеца – от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.
81 Административно наказателно дело (К) No 459/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Ф.Х. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260018/23.02.2021 г., постановено по АНД № 354/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
82 Административно наказателно дело (К) No 461/2021, XI състав Други по ЗАНН К.С.С. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260021/24.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 427/2020 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ОСЪДЖА К.С.С. с ЕГН **********,***, да заплати на Агенция „Пътна Инфраструктура“ гр. София, направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
83 Административно дело (К) No 465/2021, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) И.З.К.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143/ 24.02.2021 г. по адм. дело № 974/2020 г. на Административен съд – Пазарджик . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
84 Административно дело (К) No 466/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
А.Т.И.
  Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/17.02.2021 г., постановено по адм. дело № 1393/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
85 Административно наказателно дело (К) No 484/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128 от 17.03.2021 г., постановено по а.н.дело № 1386 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
86 Административно дело No 485/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.И.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.6.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за ПАМ № 21-1006-000190 от 06.04.2021 г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на Г.И.И. с ЕГН ********** *** е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС. ОСЪЖДА Началник група в сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на Г.И.И. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
87 Административно дело No 487/2021, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания З.Д.Н. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.6.2021г.
Предвид на това СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.Н. ***, против Решение № 97/04.02.2021 г. на Министерски съвет на Република България. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 487/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от днес, за жалбоподателката и в 7-дневен срок, считано от получаване на съобщението, за ответната страна.
В законна сила на 23.6.2021г.
88 Административно наказателно дело (К) No 495/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Б.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.6.2021г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение № 177/ 29.03.2021 г., постановено по НАХД № 313/ 2021 г. по описа на Пазарджишки районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Пазарджишкия районен съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
89 Административно наказателно дело (К) No 521/2021, XII състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Е.А.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260050/05.03.2021 г. по НАХД № 837/2020 г. на Пазарджишки районен съд. ОСЪЖДА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ –ПАЗАРДЖИК , с адрес: гр.Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски“ № 50 да заплати на Е.А.Б. ЕГН ********** *** сумата от 400,00 лв. разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
90 Административно наказателно дело (К) No 526/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.6.2021г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение № 260058/29.03.2021 г. , постановено по НАХД № 1109/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
91 Административно дело (К) No 541/2021, X състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 1.6.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 541/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба на Административен съд Пазарджик, II състав. След администриране на подадената жалба, делото следва да се върне на тричленен състав на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
92 Административно дело No 543/2021, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.А.С.   Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на К.А.С.,*** срещу ГД „ИН“ с вх. № 4444/13.05.2021 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 543/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на К.А.С..
93 Административно наказателно дело (К) No 557/2021, X състав ЗАНН: НАП ЕТ Н.- А.Д. ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 28.6.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение Решение Решение № 260046/12.11.2020 г. постановено по АНД № 299/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА ЕТ „Надежда-А. Д." ЕИК: 112655662, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Филип Тотю" № 11 да заплати на Национална агенция за приходите сторените в касационното производство разноски в размер на 80,00 лв. /осемдесет лева/ за процесуално представителство от юрисконсулт. Решението е окончателно.
94 Административно дело No 566/2021, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Е.-Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Е. – Г.П.“ с ЕИК 112044767, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ № 19, представлявано от Г.Б.П. против Ревизионен акт № Р – 16001319001970-091-001/23.10.2019 г., потвърден с Решение № 12/13.01.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, в частта, в която е начислен допълнително данък върху доходите по ЗДДФЛ в размер на 420 лв. главница и лихви 166,68 лв. за периода 02.08.2015-31.12.2015; вноски за ДОО за периода м. 08.2015- м. 12.2015 в размер на 867,80 лв. главница и лихви в размер на 344,36 лв., вноски за ЗО за периода м. 08.2015-м. 12.2015 в р-р на 336 лв. главница и лихви в размер на 133, 32 лв. и вноски за ДЗПО-УПФ за периода 08.2015-м.12.2015 г. в размер на 115 лв. главница и лихви в размер на 45,64 лв. ОСЪЖДА ЕТ „Е. – Г.П.“ с ЕИК 112044767, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ № 19, представлявано от Г.Б.П. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, направените по делото разноски в размер на 399,96 (три деветдесет и девет лева и 96 ст). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
95 Частно административно дело No 571/2021, IX състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Й.Х.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 8.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане по реда на чл.250 от АПК депозирано от Й.Х.Б. ЕГН ********** *** чрез адв. К.У. , със съдебен адрес ***3 против неоснователни действия на длъжностни лица от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“ изразяващи се в неосновано на закон или на административен акт, обявяване на законосъобразно издаденото свидетелство за управление на МПС № 284495361/16.07.2020 г. за невалидно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 571/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА ОДМВР гр. Пазарджик да заплати на Й.Х.Б. ЕГН ********** *** представляван от адв. К.У. , със съдебен адрес ***3 сторените по делото разноски в размер на 310,00 лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните .
В законна сила на 17.6.2021г.
96 Административно дело No 581/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) О.О.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 15.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата/жалба на О.О.С., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора град Пазарджик, с искане да му бъде заменен режимът за изтърпяване на наказанието от строг на общ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 581 по описа за 2021г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването.
97 Частно административно дело (К) No 585/2021, X състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 4.6.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 585/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба на Административен съд Пазарджик, I състав. След администриране делото следва да се върне на тричленен състав на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
98 Частно админист. наказателно дело (К) No 590/2021, XII състав Частни КАНД и КАД А.А.А. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 1.6.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 590/21г.по описа на АС Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба на РС - Велинград. След администриране делото следва да се върне на АС Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
99 Административно дело No 593/2021, IX състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Разпореждане от 23.6.2021г.
Така мотивиран, административен съд Пазарджик, IХ-ти състав : РАЗПОРЕДИ : ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането с правно основание чл. 276, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, предявено от Д.Г.А. ЕГН ********** изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр.Пазарджик, против Началника на Затвора гр. Пазарджик - за преустановяване на бездействие, респективно дължими действия изразяващи се в отказ да му бъде позволено да изнесе ползвана от него електрическа кана и внасянето на нова, представляващо нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА Д.Г.А. ЕГН ********** – в момента в Затвора гр. Пазарджик да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията „ гр. София, разноски за възнаграждение на юрисконсулт в размер на 100,00 лв. Разпореждането, на основание чл.281 от ЗИНЗС, може да се обжалва пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик , в тридневен срок от съобщаването му на страните.
100 Административно наказателно дело (К) No 600/2021, X състав Други по ЗАНН ХАМЪР ГРУП 13 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 11.6.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 234/16.04.2021 г. постановено по АНД № 20205220201740/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Хамър Груп 13“ ЕООД, представлявано от Е.К.В. да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
101 Административно дело No 622/2021, VI състав Закон за закрила на детето А.М.Е. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2021г.
Прекратява производството по адм.д. № 622/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик. Повдига спор за подсъдност с Административен съд Бургас. Изпраща делото на Върховен административен съд на Република България на основание чл. 135, ал. 6, в р. с ал. 4 от АПК за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
102 Частно админист. наказателно дело (К) No 630/2021, XI състав Частни КАНД и КАД Д.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 4.6.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 913 от 12.05.2021г., постановено по а. н. дело №691 по описа на Районен съд Пазарджик за 2021г., с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на Районен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
103 Административно дело No 639/2021, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.А.Р.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба (сигнал) на К.А.Р., подаден в Административен съд Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 639 по описа за 2021 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България .
104 Частно административно дело No 657/2021, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Решение № 166/27.05.2021г. на Общински съвет – Велинград, с което е допуснато предварително изпълнение на същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.6.2021г.
105 Административно дело No 663/2021, I състав ДОПК БСБ-ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 16.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „БСБ ОЙЛ“ЕООД с ЕИК 202785726със седалище и адрес на управление гр.София, предствлявано от управителя Георги Благов чрез адв.Б.П. - САК действия за обезпечаване на доказателства, обективирани в протокол за запечатване на обект или част от него – данъчен склад № 979 от 03.06.2021г. , потвърден с решение № РТД 3000-1304/09.06.2021г. на Директора на ТД Тракийска, Агенция „Митници“. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
106 Частно админист. наказателно дело (К) No 679/2021, XI състав Частни КАНД и КАД СИСИБОР ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 16.6.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 679/21г.по описа на АС Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба. След администриране делото следва да се върне на АС Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
107 Административно дело No 702/2021, XIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 28.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 702 по описа на Административен съд гр.Пазарджик за 2021 година. КОПИЕ от определението да се изпрати на страните, а материалите по делото да се докладват на съдията – докладчик по административно дело № 670 от 2021 г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на преписа.
108 Административно дело No 710/2021, VIII състав КСО Р.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 29.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.К. ***, действаща чрез пълномощника си, адв. И.П. против Акт за прекратяване с № 1029-12-1157-4 от 07.06.2021 на Директора на ТП на НОИ Пазарджик. Определението е окончателно.
109 Частно административно дело (К) No 717/2021, XI състав Частни КАНД и КАД НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК М.К.Р. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.6.2021г.
ОтменяОТМЕНЯ Определение № 697 от 21.04.2021 г., постановено по а. н. дело №55 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ИЗМЕНЯ Протоколно определение № 176 от 26.01.2021 г. по адм. дело № 55 по описа на съда за 2021 г. е в частта за присъдените разноски, като ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на адвокатско възнаграждение на адв. Гълъбин Георгиев Мерджанов от Адвокатска колегия гр. Пловдив по реда на чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.