Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 628/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Л. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2018г.
ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета на общината Тодор Попов да заплати на В.С.Л. с ЕГН ********** ***, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Пазарджик, представлявана от кмета на общината Тодор Попов да заплати на В.С.Л. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
2 Административно дело No 850/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.З.,
М.К.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.З. и М.К.З. *** против Заповед № 897 от 29.11.2016 г. на кмет на Община Пещера. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
3 Административно дело No 873/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Щ.Г.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Щ.Г.Т., ЕГН **********,*** в частта ? срещу Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, съответно в частта ? с която е одобрено финансиране по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 873 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в частта му по жалбата на Щ.Г.Т., ЕГН **********,*** в частта ? срещу Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София, съответно в частта ? с която е одобрено финансиране по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103. РЕШЕНИЕТО в тази част има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването му на страните. ОТМЕНЯ Заповед № ОЗ-РД/3553 от 27.09.2017 г., Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, София в частта ? с която по Заявление за подпомагане на Щ.Г.Т. от 11.11.2016г. , УРН на кандидата 512080, УИН 13/091116/90709, ИД на проекта 13/04/1/0/00103 е отказано финансиране за следните разходи по проектното предложение : - разходи за обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната ефективност в УПИ I, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – сграда за нуждите на стопанството битова част на обща стойност по проекта в размер на 44226,06лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 7509,43лв.; - разходи за обект „Преустройство и реконструкция на съществуващо хале в склад за съхранение на собствена земеделска продукция(яйца). Обновяване на сграда за нуждите на стопанството и подобряване на енергийната му ефективност в УПИ VIII, кв. 28, по устройствения план на гр. Пещера – Склад за яйца“, на обща стойност по проекта в размер на 328334,09лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 134642,39лв. - разходи за Бизнес план на обща стойност по проекта в размер на 22500,00лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 6957,63лв. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Щ.Г.Т., ЕГН **********,***, сумата от 150,00лв. (сто и петдесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
4 Административно дело No 999/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СУ "АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ-ЧАПАЙ" ГР. БЕЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СУ „Александър Иванов– Чапай“ гр. Белово против Решение № 474/08.12.2017 г. на ОбС Белово. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 999/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово и ОбС Белово.
5 Административно дело No 1023/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.К.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отхвърля жалбата на Б.К.Б. против Заповед № 1717/24.11.2017 г. на заместник кмета на община Септември, с която е наредено премахването на незаконен строеж „масивна ограда“, находящ се в УПИ V-305 в кв. 47 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември, изграден без необходимите строителни книжа. Осъжда Б.К.Б. *** разноски по делото в размер на 600 лв. /шестотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно наказателно дело (К) No 1030/2017, XI състав ЗАНН: МВР Л.Т.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89/08.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 89/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
7 Административно дело No 50/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.И.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Б. ***, подадена чрез адв. У., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-5313-000103/28.10.2017 г. на началник на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
8 Административно дело No 64/2018, III състав Закон за защита от дискриминация КОСТАДИН ЩЕРЕВ ХОЛЯНОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 375/10.11.2017 г. на Комисията за защита от дискриминация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
9 Административно дело No 96/2018, II състав Закон за движението по пътищата И.Д.С. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0340-000004 от 07.01.2018г. на Началник Районно управление Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо И.Д.С., ЕГН ********** *** е наложена принудителна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № 255657009. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати на И.Д.С., ЕГН ********** ***, сумата от 240,00лв. (двеста и четиридесет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
10 Административно дело No 96/2018, II състав Закон за движението по пътищата И.Д.С. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.6.2018г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 346 от 06.06.2018 г., постановено по адм. дело № 96 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като в осъдителния диспозитив на същото вместо „…ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати …“ да се чете „…ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Септември да заплати …“ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. След влизане в сила, настоящото решение за поправка да се отбележи върху поправеното решение и издадените преписи. Препис от решението да се връчи на страните
11 Административно наказателно дело (К) No 113/2018, X състав Други по ЗАНН ДОКТОР ПЕЙЧИНОВИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МЗ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №190/16.11.2017г. , постановено по АНХД № 451/17г. по описа на РС Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 115/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на Д.Г.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение в размер на 1 400 лева за претърпени неимуществени вреди от 18.10.2017г. до 01.11.2017г. от незаконосъобразна Заповед № Д-444/17.10.2017г. на началник на затвора гр. Пазарджик, която е отменена със съдебно решение № 9/10.01.2018г. по адм. д. № 819/2017г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва от 17.10.2017г. до крайното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на Д.Г.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 лева за претърпени неимуществени вреди от 18.10.2017г. до 01.11.2017г. от поставяне в неблагоприятна среда при изтърпяване на наказанието от незаконосъобразна Заповед № Д-444/17.10.2017г. на началник на Затвора гр. Пазарджик, ведно със законната лихва от 17.10.2017г. до крайното изплащане. ОСЪЖДА Д.Г.А., с адрес *** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията" гр. София, сумата от 100 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
13 Административно дело No 140/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 900,00лв./деветстотин лв./, представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 10.10.2014г. 08.02.2017г., изразяващи се в негативни психически изживявания, сприхавост, нисък праг на толерантност, прояви на гняв, униние, причинени от издаването на Акт за прихващане или възстановяване № П-16001314025468-004-01 от 10.10.2014 г. на орган по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, отменен с Решение № 1210 от 31.01.2017 г., постановено по адм. д. № 13142 по описа на Върховния административен съд за 2015 г., както законната лихва върху сумата от 900,00лв., считано от 31.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 11,00лв. /единадесет лв./, представляваща извършени от последния разноски за производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването.
14 Административно дело No 158/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.С.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Й. ***, подадена чрез адв. З., против Заповед № 22/17.01.2018 г. на кмета на община Пещера. ОСЪЖДА С.С.Й. ***, да заплати на Община Пещера юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
15 Административно наказателно дело (К) No 180/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №640 от 21.12.2017г., постановено по а.н.дело №1252 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
16 Административно дело No 203/2018, I състав Кодекс на труда ИСАВ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: Прекратява производството по административно дело № 203/18г. по описа на Административен съд град Пазарджик за 2018 г. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд град Плевен. Определението не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
17 Административно дело No 221/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси НАЗАР 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 132/23.02.2018 г. и Заповед № 133/23.02.2018 г. на директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА директора на ТП ДГС „Алабак“ гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 125, да заплати от съответния бюджет в полза на „Назар-2007“ ЕООД, ЕИК 202547995, със седалище гр. Велинград, ул. „Братовчеди Пухалеви“ № 32, представлявано от управителя Нели Любомирова Гаджанова, направените по делото разноски в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
18 Административно дело No 233/2018, III състав Закон за семейни помощи за деца Е.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-РА-ПН/1319/02.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, в оспорената й част. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съгласно дадените в мотивите на настоящия съдебен акт указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Панагюрище, да заплати на Е.А.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
19 Административно дело No 241/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В.А.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отхвърля жалбата на В.А.И. против Заповед № 332/02.02.2018 г., издадена от кмета на община Пазарджик, с която, въз основа на резултатите от публичния търг с явно наддаване, е обявен Б.Г.А. за купувач на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 4943/07.112017 г., а именно: ПИ с идентификатор 55155.502.1057 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик. Осъжда В.А.И. *** разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно наказателно дело (К) No 244/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БОКСТЕР ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6/18.01.2018 г., постановено по НАХД № 240, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
21 Административно дело No 248/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Д.Д. МЛАДШИ КОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за полицейско задържане с рег. № 102/02.03.2018 г., издадена от младши контрольор в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Пазарджик. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Пазарджик да заплати на И.Д.Д., разноски по делото в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 249/2018, II състав Закон за движението по пътищата В.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000287 от 27.09.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо В.А.Б., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.1 б. „б“ е наложена санкция – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето СУМПС № 232968910. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, Районно управление Велинград да заплати на В.А.Б., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 22.6.2018г.
23 Административно дело No 254/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Р.Ч. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.6.2018г.
Отхвърля жалбата на С.Р.Ч. ***, с ЕГН **********, като наследник на Ахмед Али Ч., против отказ на началника на Общинска служба по земеделие - Сърница, обективиран в Писмо изх.№ РД-13- 423/11.07.2017 година, с който е отказано извършването на поисканата от Ч. услуга – нанасяне на промени в КВС и издаване на скица за имот – «нива» от 7,500 дка в местност «Халиловото», в землището на гр. Сърница. Осъжда С.Р.Ч. да заплати на Общинска служба по земеделие гр. Сърница разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 258/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ-СЕВЕР ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на МБАЛ „Хигия- Север“ ООД, ЕИК 112511199, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Свобода № 17, срещу Покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх. № 13/29-02-211 от 05.02.2018г. на Директора Регионална здравноосигурителна каса Пазарджик, с която дружеството е задължено да възстанови неоснователно получена сума в размер на 1840,00лв. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия- Север“ ООД, ЕИК 112511199, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Свобода № 17 да заплати на Национална здравноосигурителна каса, Регионална здравноосигурителна каса гр. Пазарджик, сумата от 300,00лв. (триста лева), представляваща извършени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
25 Административно дело No 270/2018, IV състав Закон за движението по пътищата М.О.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 17-0367-000372 от 22.12.2017 г., издадена от Началник-група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, по отношение на М.О.Б. ***, представляваща ПАМ по чл. 171, т. 2а, б. „б“ – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно 11 (единадесет) месеца, на МПС л.а. Джип „Гранд Чероки“, с рег. № РА6454ВХ, като НАМАЛЯВА срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. ОСЪЖДА Началник-група към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград, да заплати от съответния бюджет в полза на М.О.Б. ***, сторените от него разноски в размер на 505 (петстотин и пет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 280/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.6.2018г.
ВРЪЩА Исковата молба заявена от С.Й.Г.,*** в която е направена претенция Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието, Затвора Пазарджик и администрацията на затвора да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 57 000,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването. Препис от определението да се връчи на страните.
27 Административно дело No 286/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Т.К. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № ОРЖ – 6 от 23.02.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2018г.
28 Административно дело No 288/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.С.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № К-08/26.02.2018 г. на Началника на Затвора Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение“ за срок от шест месеца на мл. инспектор Н.С.Ч., надзирател II-ра степен в Затвора - гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началника на Затвора Пазарджик да заплати на Н.С.Ч. с ЕГН********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
29 Административно дело No 305/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛТРЕЙД ООД НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.6.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Елтрейд“ ООД против Заповед № ДК-09-Пз-1/16.02.2018 г. на началника на РОНСК – Пазарджик при РДНСК ЮЦР и прекратява адм.д. № 305 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 308/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Л.С.А. с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Л.С.А. с ЕГН **********,*** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 30 000 /тридесет хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
31 Административно дело No 309/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.В.Л. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.Л. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, против Заповед № ОРЖ – 7 от 23.03.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на основание чл. 66 ал. 2 от ЗИНЗС е отказано да се замени режимът на изтърпяване на наказанието му в следващ по – лек. Решението е окончателно, съобразно чл.66 ал.2 изр.четвърто от ЗИНЗС и не подлежи на обжалване или протест. Преписи от решението да се изпратят на страните на основание чл.138 от АПК.
В законна сила на 12.6.2018г.
32 Административно наказателно дело (К) No 316/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” Е.С.Е. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 02.03.2018г., постановено по а.н.дело №359 по описа на Районен съд Пещера за 2017г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
33 Административно дело No 317/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Н.Р. СТ. ИНСПЕКТОР МАТЕЙ ТОДОРЕЕВ ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Н.Р. с ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице № 310зз-42/11.03.2018 г. на ст. инспектор Матей Дойчинов Т. при РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Т.Н.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
34 Административно дело No 319/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 22.05.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба вх. № 3627/03.08.2016 г., подадена от А.К.Т. ***, против Областна дирекция “Земеделие“ гр. Пазарджик, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 3000 (три хиляди) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 319/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
35 Административно дело No 322/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.6.2018г.
Отменя Заповед № 312з-524/07.03.2018 г., издадена от директора на ОД на МВР Пазарджик, с която на жалбоподателя в качеството му на държавен служител – началник на сектор „Криминална полиция“ към РУ – Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, е наложено дисциплинарно наказание „порицание за срок от шест месеца“. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
36 Административно дело No 323/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Л.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-556 от 13.03.2018г., на Директора на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която на държавен служител, главен инспектор Н.Л.Г., на длъжност Началник І степен на Районно управление Пазарджик към Областна дирекция на МВР, Пазарджик е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
37 Административно дело No 325/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Б.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.6.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.Д. ***, подадена чрез адв. А.К., против мълчалив отказ за произнасяне по възражение за изтекла давност и отписване на задължения с вх. № 01-131-6500/5#2 от 13.02.2018 г. по описа на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 325/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за жалбоподателя, а за ответника – в 7-дневен срок от получаване на препис от същото, пред Върховния административен съд на Република България.
38 Административно наказателно дело (К) No 330/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК М.И.А. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 82 от 13.02.2018 г., постановено по нахд № 2/2018 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление № 13-000853/27.11.2017 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от същия кодекс на ЗП „М.И.А.“ е наложена глоба в размер на 1500 лева. Решението е окончателно
39 Административно дело No 332/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД15-135/14.03.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати от съответния бюджет в полза на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Гергана Георгиева Манджукова направените по делото разноски в размер на 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
40 Административно дело No 333/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-134 от 14.03.2018 г. на Началника на Митница Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Г. Г. М. направените по делото разноски в размер на 750 лева /седемстотин и петдесет/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
41 Административно наказателно дело (К) No 339/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 19.02.2018г., постановено по а.н.дело №1936 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1006-002637 от 17.08.2017г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, съответно в частта с която на Е.Н.П., за нарушение по чл. 123, ал. 1, б. „а“ от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 200,00лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
42 Административно дело No 342/2018, I състав Закон за движението по пътищата И.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Д. с ЕГН ********** , чрез адв.С.С. САК Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0310-000024/21.01.2018г., на Началник РУ-Панагюрище при ОДМВР - Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а, б.А от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 21.01.2018г. и са снети два броя регистрационни табели № СВ0427КР и СРМПС №007802260. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването.
В законна сила на 28.6.2018г.
43 Административно дело No 346/2018, III състав Закон за движението по пътищата Д.А.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-1006-000080 от 12.02.2018 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Д.А.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
44 Административно дело No 349/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Н.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-665/23.03.2018 г. на заместник-директора на ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Директора на ОДМВР Пазарджик да заплати от съответния бюджет в полза на Д.Н.Т. ***, сторените от него разноски в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно наказателно дело (К) No 350/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА С.С.Н. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/05.02.2018 г., постановено по НАХД № 2158/2017 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
46 Административно наказателно дело (К) No 353/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 16.02.2018г., постановено по а.н.дело №24 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1006-003182 от 18.09.2017г. на Началник група „КПДГПА“ в Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, съответно в частта му, с която на Г.И.Т., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 100, ал. 1, т.2 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание глоба в размер на 10,00лв. и за нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал.3, т. 4 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
47 Административно наказателно дело (К) No 355/2018, XI състав ЗАНН: ИАРА А.И.О. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 25/23.02.2018г., постановено по АНД № 8/2018г. на Районен съд-Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
48 Административно дело No 357/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЦСМП ПАЗАРДЖИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 14.6.2018г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на устните състезания, постановено в открито съдебно заседание от 15.05.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба вх. № 1964/04.04.2018 г., подадена от Център за спешна медицинска помощ гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, представлявана от д-р И. В. С., подадена чрез адв. Ж.К., против Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 900 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 357/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
49 Административно дело No 368/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.Й.Г. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Й.Г. против Заповед № Л/1602 от 30.03.2018 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 368 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и от съобщаването за неприсъстващите.
50 Административно наказателно дело (К) No 369/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130/09.03.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 100/2018 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
51 Административно наказателно дело (К) No 370/2018, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Н.С.С. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 111/28.02.2018 г., постановено по НАХД № 2356, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
52 Административно наказателно дело (К) No 372/2018, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО ММ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 114 от 01.03.2018 г., постановено по нахд № 2261/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е отменено наказателно постановление №287899-F294947/14.09.2017 г., издадено от заместник директора на Териториална дирекция на НАП Пловдив, с което за нарушение на § 4 от ПР към ЗДДС, във връзка с чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, на основание чл. 180в, ал. 1 от същия закон на „Агро ММ“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Решението е окончателно.
53 Административно дело No 374/2018, III състав Закон за защита на потребителите КРЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Крез България“ ЕООД с ЕИК 204174413, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ – Стройммаркет Крез, представлявано от Костадин Тошев, подадена чрез адв. Р., САК, против Заповед № 1168/21.12.2017 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите. ОСЪЖДА „Крез България“ ЕООД с ЕИК 204174413, с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ – Стройммаркет Крез, представлявано от Костадин Тошев да заплати на Председателя на Комисията за защита на потребителите направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
54 Административно наказателно дело (К) No 375/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 132 от 09.03.2018г., постановено по а.н.дело №127 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-1006-000002 от 08.01.2018г. на Началник Група в Сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно в частта с която на В.А.Т., за нарушение по чл. 103 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00лв. и административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца и за нарушение по чл. 105, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20,00лв. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на районния съд, при съобразяване на указанията дадени в настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
55 Административно наказателно дело (К) No 376/2018, X състав ЗАНН: ДИТ БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 103 от 23.02.2018г. постановено по а.н.дело №2360 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на районния съд, при съобразяване на указанията дадени в настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
56 Административно наказателно дело (К) No 377/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ПЕЩЕРА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 43 от 08.03.2018 г., постановено по нахд № 1, по описа на Районен съд Пещера за 2018 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0315-000760/21.11.2017 г., издадено от началника на РУП Пещера към ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от същия закон на В.К.К. е наложена глоба в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
57 Административно наказателно дело (К) No 382/2018, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК- РАДОСЛАВ БАКЪРДЖИЕВ   Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 17-1006-003512/27.10.2017 г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ Пазарджик. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1006-003512/17.10.2017 г. издадено от Началник група към ОД на МВР Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик, с което на Р.С. *** са наложени глоби: по т. 1 в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП и т. 2 за нарушение на чл. 150 от ЗДвП в размер на 200 лв. по повод управляваното от нея на 17.10.2017 г. МПС. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
58 Административно наказателно дело (К) No 391/2018, X състав ЗАНН: БАБХ ВАНЬО И ДЕНИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 136 от 14.03.2018 г., постановено по нахд № 2292/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 127/29.11.2017 г., издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, с което за нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗХ, на основание чл. 42, ал. 2, пр. 1, във връзка с ал. 1 и от същия закон на „Ваньо и Дени“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Решението е окончателно.
59 Административно наказателно дело (К) No 393/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/21.03.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 243/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
60 Административно дело No 396/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.С.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ СТ. КОМИСАР ЙОРДАН РОГАЧЕВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Ц.С.Ц. с ЕГН ********** ***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, във връзка с частично отменено наказателно постановление № 16-5313-000826/20.01.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик. ОТХВЪРЛЯ иска на Ц.С.Ц. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от директора – ст. комисар Йордан Рогачев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, пл. „Съединение“ № 3 за сумата над 250 /двеста и петдесет/ лева до претендирания размер от 550 /петстотин и петдесет/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Ц.С.Ц. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
61 Административно дело No 398/2018, I състав ДОПК ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 19.6.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА административно дело № 398/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне по компетентност. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страна на ответника.
62 Административно наказателно дело (К) No 400/2018, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК,
М.Н.К.
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 17-0310-000121 от 17.03.2017г. на Началника на Районно управление Панагюрище при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което на М.Н.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. чл. 179, ал.2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т.5 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0310-000121 от 17.03.2017г. на Началника на Районно управление Панагюрище при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с което на М.Н.К., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. чл. 179, ал.2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т.5 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00лв. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение, серия Г, № 366421 от 08.03.2017г., съставен от И.С.А., на длъжност младши автоконтрольор в ОДМВР, Пазарджик Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2018г.
63 Административно дело No 401/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019 г., приет с Решение № 3/26.11.2015 г. на Общински съвет Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
64 Административно дело No 402/2018, IV състав Закон за чужденците в РБ Х.П. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П., от Афганистан, с адрес на призоваване „Бусманци“ при Дирекция „Миграция“ на МВР, против Заповед № 312з – 733/01.04.2018 г. на началника на Група „Миграция“ при ОД на МВР – Пазарджик за налагане на административна мярка „Принудително настаняване на чужденец в специален дом за временно настаняване на чужденци при Дирекция „Миграция“. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
65 Административно наказателно дело (К) No 403/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Н.И.Т. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №125 от 08.03.2018г., постановено по АНД № 2265 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
66 Административно дело No 405/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отменя Наредба за реда за упражняване правата на собственик на община Брацигово в търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 399/08.06.2007 г. на Общински съвет Брацигово, взето с Протокол № 34, изменена и допълнена с Решение № 81/29.05.2008 г. на Общински съвет Брацигово, взето с Протокол № 9. Осъжда Общински съвет Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
67 Административно дело No 408/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.6.2018г.
Отменя чл. 51 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище, приета с Решение № 321/30.03.2017 г., взето с Протокол № 21 на Общински съвет Панагюрище, в частта относно въведеното изискване за притежаване на съответно разрешително по чл. 35 и чл. 67 от ЗУО или на комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда за извършването на дейности по транспортиране на ИУМПС. Отхвърля жалбата на „Рейсър Ауто“ ЕООД в останалата ? част, а именно – жалбата против следните разпоредби от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище, приета с Решение № 321/30.03.2017 г., взето с Протокол № 21 на Общински съвет Панагюрище: чл. 21 в частта му, с която се предоставя възможност упълномощени от кмета лица да издават наказателни постановления за нарушения на наредбата, чл. 62, 63, 68 и 72. Осъжда Общински съвет – Панагюрище да заплати на „Рейсър Ауто“ ЕООД разноски по делото в размер на 111,67 лв. (сто и единадесет лева и шестдесет и седем стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
68 Административно дело No 411/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Р.В.,
М.К.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на А.Р.В. *** и М.К.В. с ЕГН ********** ***/25.04.2018г.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 411/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 15.6.2018г.
69 Административно дело No 417/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.Т. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.6.2018г.
Осъжда Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Н.К.Т. сума в размер на 257 лв. /двеста петдесет и седем лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени ? от заплащането на разноски за преписи и на възнаграждение на адвокат, който я е представлявал по нахд № 121/2018 г. по описа на Районен съд - Пазарджик, по което е постановено влязло в сила решение, с което е отменено издаденото срещу Т. Наказателното постановление № 76 изх. № 42 от 11.01.2018 г. на директора на РЗИ Пазарджик. Осъжда Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Н.К.Т. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
70 Административно дело No 420/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.С.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Т.С.Д., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди от извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а. дело № 2226 по описа на Пазарджишки районен съд за 2017 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на Т.С.Д., ЕГН **********,***, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
71 Административно дело No 422/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Пазарджик, против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград в нейната цялост, приета с Решение № 453/20.12.2012 г. ПРЕКРАТЯВА АД № 422 по описа на АС Пазарджик за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, който за прокурора тече от днес, а за ОбС Велинград от датата на съобщаване. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.05 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.
72 Административно дело No 423/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.6.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – Живко Пенев, подаден против Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград, приет с Решение № 302/26.06.2008г. на Общински съвет – Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 423/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА ОбС – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на такса за обявление в ДВ в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се – в същия срок, считано от датата на получаване на настоящото определение.
73 Административно наказателно дело (К) No 426/2018, X състав ЗАНН: РДГ И.И.Л. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 20/21.03.2018г. постановено по НАХД № 247/18 по описа на РС Панагюрище, с което е потвърдено Наказателно постановление № 422 от 14.11.2017г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик, с което на И.И.Л. ***, ЛК № 642760220, издадена на 17.08.2011г. от МВР Па¬зарджик, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишава¬не от право на ловуване за срок от три години на основание чл.84 ал.1 пр.3 от Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с чл.43 ал.3 т.1 от същия закон и чл.94 ал.1 от ЗЛОД. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 422 от 14.11.2017г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Пазарджик, с което на И.И.Л. ***, ЛК № 642760220, издадена на 17.08.2011г. от МВР Па¬зарджик, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишава¬не от право на ловуване за срок от три години на основание чл.84 ал.1 пр.3 от Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с чл.43 ал.3 т.1 от същия закон и чл.94 ал.1 от ЗЛОД.
74 Административно наказателно дело (К) No 427/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” М.Е.М. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52/04.04.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 394/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
75 Административно наказателно дело (К) No 429/2018, XI състав ЗАНН: КЗП ВИП 2005 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 37/19.03.2018 г., постановено по НАХД № 37, по описа за 2018 год. на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
76 Административно наказателно дело (К) No 437/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ С.Н.К. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139 от 16.03.2018 г., постановено по НАХД № 2034/2017 г. на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
77 Административно наказателно дело (К) No 439/2018, X състав ЗАНН: БАБХ ХЕБЪР КООП АД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 162 от 27.03.2018 г., постановено по НАХД № 11/2018 г. по описа на РС Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
78 Административно наказателно дело (К) No 443/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ГЕРМИТ 73 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 19.03.2018г., постановено по а.н.дело №78 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
79 Административно наказателно дело (К) No 454/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.С.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез валидно упълномощен адвокат – Е.,***, офис 403-404 против Решение № 131 от 09.03.2018 г., по адм. дело № 97/2018 г. на Районен съд – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 454/2018 г., по описа на Административен съд – Пазарджик, ХI състав. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в седемдневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
80 Административно дело No 455/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.А.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 500 /петстотин/ лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.А.Г. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
81 Административно наказателно дело (К) No 460/2018, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК ДЕНИС 73 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 47 от 13.04.2018г., постановено по а.н.дело №366 по описа на Районен съд Велинград за 2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
82 Административно наказателно дело (К) No 465/2018, X състав Други по ЗАНН И.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 26 от 17.04.2018г., постановено по а.н.дело №42 по описа на Районен съд Панагюрище за 2018 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на районния съд, при съобразяване на указанията дадени в настоящото решение.
83 Административно наказателно дело (К) No 469/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ А.Т.Г. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А.Т.Г. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Н.М. против решение № 120 от 02.03.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 2222/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 469/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 472/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 28.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Н.А., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора Пазарджик за отвод на съдията докладчик по настоящото дело. В тази част определението не подлежи на обжалване. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А., с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора Пазарджик с искане Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, София и „Български пощи“ ЕАД, гр. София да бъдат осъдени солидарно да му заплатят сумата от 10000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от ищеца, изразяващи се в безсъние, безсилие, болки, нерви, гняв, яд и нежелание за живот. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 472 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. В тази част, определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването на страната. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
85 Административно наказателно дело (К) No 476/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Т.А.И. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55/13.04.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 389/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
86 Административно наказателно дело (К) No 484/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.6.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № № 161/27.03.2018г., постановено по АНД № 2357/2017г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 131302468/07.05.2015г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бат Секюрити“ ЕООД, с ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. София, район Надежда, ***, срещу Наказателно постановление № 131302468/07.05.2015г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на „Бат Секюрити“ ЕООД, с ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр. София, район Надежда, ***, срещу Наказателно постановление № 131302468/07.05.2015г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. Решението е окончателно.
87 Административно дело No 490/2018, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Х. УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р В.А.Х. с ЕГН ********** *** против заповед № 70/15.04.2018 г. на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение гр. Велинград“ ЕООД гр. Велинград. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на д-р В.А.Х. с ЕГН ********** ***, за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 70/15.04.2018 г. на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение гр. Велинград“ ЕООД гр. Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 490/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно дело No 502/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ без уважение искането за отвод на съдията-докладчик по делото. ВРЪЩА искова молба вх. № 2898/21.05.2018 г., подадена от С.И.Д. ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 25 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя му в Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 502/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
89 Административно дело No 503/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 26.6.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на Х.А.С., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора в гр. Пазарджик, с която предявява иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение от 50 000 лева за неимуществени вреди, търпени в период от 01.08.2018г. до 31.05.2018г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на делото до крайното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 503/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
90 Административно дело No 504/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 21.6.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на К.Н.П., с адрес ***, с която предявява иск срещу Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик, в лицето на земеделска комисия за възстановяване на земи, в лицето на Министерство на земеделието, храните и горите, за заплащане на обезщетение от 108 600 лева за имуществени вреди, съгласно план сметка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 504/2018 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
91 Административно дело No 506/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ без уважение искането за отвод на съдията-докладчик по делото. ВРЪЩА искова молба вх. № 2923/21.05.2018 г., подадена от Е.Г.А.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 50 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в ареста и в затвора в гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 506/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
92 Административно наказателно дело (К) No 515/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ЧЕПИНО АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/19.04.2018г., постановено по АНД № 63/2018 г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
93 Административно дело No 517/2018, II състав Закон за движението по пътищата Б.И.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Б.И.К., ЕГН ********** *** срещу Заповед № 18-5313-00006 от 18.04.2018г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо К. е наложена принудителна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС, товарен автомобил „Мерцедес 207“ с рег. № РА 6217 ВХ за срок от единадесет месеца и са иззети Свидетелство за регистрация на МПС № 007445137 и два броя регистрационни табели. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 517 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
94 Административно дело No 531/2018, VI състав Закон за движението по пътищата К.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД,
НАЧАЛНИКА НА РУ ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР- ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2018г.
Отменя насроченото съдебно заседание на 21.06.2018г. ОСТАВЯ без разглеждане жалба на К.Г.К., ЕГН **********, чрез валидно упълномощен адвокат М., служебен адрес ***, против Заповед № 18-0367-000032/07.02.2018 г. на началник РУП Велинград към ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 531/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 451, по описа за 2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.6.2018г.
95 Административно дело No 563/2018, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) М.А.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Х. *** против Заповед № ОРЖ-9/29.05.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която е отказано да се замени режима на лишения от свобода в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 563/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА Началника на Затвора гр. Пазарджик да заплати на М.А.Х. *** направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от адв. С., като процесуален пълномощник на М.А.Х. ***, за заплащане на адвокатско възнаграждение при условията на чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
96 Административно дело No 581/2018, V състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.6.2018г.
Изпраща административно дело № 581 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Прекратява адм.д. № 581 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като съдебно производство, висящо пред Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
97 Административно дело No 586/2018, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Р.М.Е.,
С.М.Е.
ДНСК-РОНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.М.Е., ЕГН ********** и С.М.Е., ЕГН ********** със съдебен адрес: *** /чрез адв. Д.М./, подадена против действия на административен орган Регионална дирекция Национален строителен контрол ЮЦР по изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-267/09.10.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР по принудително премахване на строеж „жилищна сграда“, реализиране в ПИ № 257 и № 258, кв. 21 по плана на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, обективирани в писмо с изх. № ВГ-237-00-273/15.05.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 586/2018 година по описа на Административен съд-гр.Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
98 Административно дело No 588/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на А.Т.К. *** против Заповед № 45/25.04.2018 г. на Кмета на Община Лесичово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 588/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Материалите по делото ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 522, по описа за 2018 г. на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.