Административен съд - Пазарджик
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 942/2015, IV състав Закон за социално подпомагане А.Б.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 9.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 121/23.03.2016 г., постановено по адм. дело № 942/2015 г. на Административен съд – Пазарджик, като на ред 9 в мотивите на решението, вместо „942/2016 г.“, номерът на делото да се чете „942/2015 г“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 678/2016, I състав Закон за пътищата КАРПАТИЯ ООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение №263/22.05.2017г. постановено по адм.д.№678/16г- описа на Административен съд гр. Пазарджик . Диспозитива да се чете : ОСЪЖДА „Карпатия“ООД с БУЛСТАТ 112606263 да заплати в полза на Агенция“ пътна инфраструктура „, сума в размер на 100 лв. разноски поделото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
3 Административно дело No 730/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.И. *** с ЕГН ********** против Заповед № 1186/09.08.2016 г. на Кмета на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 730/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна.
В законна сила на 20.6.2017г.
4 Административно дело No 956/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БАНЯ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 741 от 16.11.2016 г. на Кмета на Община Панагюрище, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР с обхват УПИ І – „За санаториум на МНЗ и парк“ в кв. 1 по плана на с. Баня, Община Панагюрище. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на „Специализирана болница за рехабилитация – Баня“ АД с ЕИК 112592087, със седалище и адрес на управление с. Баня 4523, ул. „Минерални извори“ № 3, общ. Панагюрище, представлявано от д-р И.А.М. сумата от 1960 /хиляда деветстотин и шестдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
5 Административно дело No 987/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Б.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на от И.Б.П. ***, обезщетение в размер на 800/ осемстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 13.10.2016г. до 18.05.2017г., в едно със законната лихва считано от 22.12.2016г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на от И.Б.П. ***,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на от И.Б.П. ***,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 01.01.2014г. до 12.10.2016г. вкл.,както и от 18.05.2017г. до 30.08.2017г.. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
6 Административно дело No 42/2017, V състав ДОПК МИГЕЛ ПАЛМА ООД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА "ЗВЕНО ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.6.2017г.
Отменя Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 25-1/26.09.2016 г., издаден от главен експерт „Приходи“ в звено „Местни приходи“ на община Батак. Връща преписката на административния орган - главен експерт „Приходи“ в звено „Местни приходи“ на община Батак, който следва да се произнесе в 10-дневне срок от влизане в сила на настоящото решение при спазване на дадените в мотивите задължителни указания. Отменя Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 26-1/26.09.2016 г., издаден от главен експерт „Приходи“ в звено „Местни приходи“ на община Батак. Осъжда община Батак да заплати на “Мигел Палма” ООД разноски по делото в размер на 700 /седемстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
7 Административно дело No 53/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-02-ЮЦР-97 от 23.03.2011 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив, за премахване на незаконен строеж. ОСЪЖДА началника на РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати на С.Р.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 1160.60 /хиляда сто и шестдесет лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
8 Административно дело No 71/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ВЪЛЧАНОВА КЪЩА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Вълчанова къща“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, ул. „Първа“ № 30Б, подадена чрез управителя Петър Кръстанов Вълчанов, против Заповед № 890/23.11.2016 г. на кмета на община Батак ОСЪЖДА „Вълчанова къща“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Фотиново, ул. „Първа“ № 30Б, представлявана от чрез управителя Петър Кръстанов Вълчанов да заплати на С.М.А. ***, сумата от 1100 (хиляда и сто) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
9 Административно дело No 78/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Р.Ч. в частта й, с която се иска отмяната като незаконосъобразно на Решение № 17/09.04.2013 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Велинград. Отхвърля жалбата на С.Р.Ч. в частта й, с която се иска обявяване нищожността на Решение № 17/09.04.2013 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при община Велинград. Осъжда С.Р.Ч. *** разноски по делото в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
10 Административно дело No 158/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Й.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР БОРИС БОРИКОВ НА ДЛЪЖНОСТ РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУП ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й. ***, подадена чрез адв. В.К. АК Благоевград против заповед за задържане на лице с рег. № 367з-29 от 16.02.2017 г. издадена от инспектор Б.Б. на длъжност „Разузнавач“ при РУ Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
11 Административно дело No 175/2017, III състав КСО ЕТ Р.К.-Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Р.К. – Ради“ с ЕИК 112539729, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 47, представлявано от Р.Т.К. против решение № 1012-12-6/1 от 15.02.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-12-00211869/28.12.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ „Р.К. – Ради“ с ЕИК 112539729, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 47, представлявано от Р.Т.К. да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
12 Административно дело No 182/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.А.Я. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на Р.А.Я. с ЕГН ********** ***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № МП-2621#1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.А.Я. с ЕГН ********** *** против Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 за сумата над 1 000 /хиляда/ лева до претендирания размер от 20 000 /двадесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на Р.А.Я. с ЕГН ********** ***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № МП-2622#1 от 24.02.2014 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.03.2017 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.А.Я. с ЕГН ********** *** против Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 за сумата над 1 000 /хиляда/ лева до претендирания размер от 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на Р.А.Я. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 3 310 /три хиляди триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
13 Административно дело No 185/2017, V състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИКА НА РУП СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000055/25.02.2017 г. на началника на РУП Септември при ОД на МВР - Пазарджик, с която на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА РУП Септември при ОД на МВР Пазарджик да заплати на И.В.П. разноски по делото в размер на 510 лева (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 190/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Г.Г.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 15.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.К.,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 17-0340-000042/16.02.2017 г. на началника на РУ на МВР Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
15 Административно дело No 191/2017, VI състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0340-000056/25.02.2017г. на началник на Районно управление Септември при ОДМВР-Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от една година и са снети два броя регистрационни табели № *** и СРМПС № 005031495-част втора. ОСЪЖДА РУП – Септември при ОД на МВР Пазарджик да заплати на И.В.П. с ЕГН **********, сумата в размер на 810лв. /осемстотин и десет лева/, представляваща направени съдебни разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 193/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.6.2017г.
Отменя Заповед № ДК-10-ЮЦР-9/26.01.2017 г. на началника на РДНСК – ЮЦР в обжалваната й част, с която е отменено Разрешение за строеж № 35/04.10.2016 г. в частта му, отнасяща се до „стопанска сграда“ и „плътна ограда“ Н ? 2,20 м – по северната граница в собствен имот УПИ ХІІ – 190 по плана на гр. Стрелча, издадено от главния архитект на община Стрелча с възложители: К.Г.К., Г.Н.У., К.Г.В. и М.Г.Н., като вместо това постановява: Оставя в сила Разрешение за строеж № 35/04.10.2016 г. в частта му, отнасяща се до „стопанска сграда“ и „плътна ограда“ Н ? 2,20 м – по северната граница в собствен имот УПИ ХІІ – 190 по плана на гр. Стрелча, издадено от главния архитект на община Стрелча с възложители: К.Г.К., Г.Н.У., К.Г.В. и М.Г.Н.. Осъжда РДНСК – ЮЦР да заплати на К.Г.К. разноски по делото в размер на 640 лева (шестстотин и четиридесет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 212/2017, VI състав Кодекс на труда ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Център за спешна медицинска помощ – гр. Пазарджик, представляван от директора д-р Н. Р. П., чрез адвокат К., против точка 1 и точка 5 от принудителната административна мярка, дадена с Протокол ФА № 1700752/22.02.2017г. на служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
18 Административно дело No 232/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1914 С.ДИНКАТА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА -1914“ с БУЛСТАТ 112075983, представлявано от С.С. – Председател, чрез адв.К. от ПАК против ДФ“Земеделие“ с цена на иска 39 734.33лв., от които главница 39265.46лв. и лихва 458.87 лв.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 232/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
19 Административно дело No 240/2017, IV състав Закон за движението по пътищата Н.А.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.А. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1006-000914 от 19.11.2016 г. на Началник-сектор Пътна полиция към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 240/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
20 Административно наказателно дело (К) No 242/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ПЕРГАМ ДК ЕООД АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 19/08.03.2017 г., постановено по НАХД № 357, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
21 Административно дело No 245/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Министерство на правосъдието, представлявано от министър М. П., с адрес: ***, срещу Решение изх. № 17-99/07.03.2017 г. на началника на СГКК гр. Пазарджик за отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, състоящи се в нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 56277.502.959.4. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 245/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България за жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, а за административния орган - в 7-дневен срок считано от получаване на съобщението за днешното определение.
22 Административно дело No 247/2017, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на правосъдието гр. София против Решение № 17-102/08.03.2017 г. на началник СГКК гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 247/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно наказателно дело (К) No 251/2017, X състав ЗАНН: НАП И И ГРУП ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 28.02.2017 г., постановено по АНД № 2720/2016 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
24 Административно дело No 255/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.Г. ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /исковата молба/ на Д.А.Г. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. В. ***, против НАП, офис Пазарджик към Министерство на финансите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 255/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно наказателно дело (К) No 257/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ С.А.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 110/24.02.2017 г., постановено по НАХД № 2641 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
26 Административно наказателно дело (К) No 258/2017, X състав ЗАНН: ДИТ С.А.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 109 от 24.02.2017 г., постановено по НАХД № 2639/2016 г., Пазарджишкият районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
27 Административно наказателно дело (К) No 259/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ С.Р.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 111/24.02.2017 г., постановено по НАХД № 2395 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
28 Административно наказателно дело (К) No 260/2017, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.С.Ш. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 94/17 г., постановено по НАХД № 1480, по описа за 2016 год., Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
29 Административно наказателно дело (К) No 267/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Л.У. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение /без номер / от 23.02.2017., постановено по АНД № 2424, по описа за 2016 год., Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
30 Административно дело No 270/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ф.Б.Б. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Б.Б., с адрес: ***, против Решение № 340000-2255/07.04.2017г. на началник на Районно управление Септември към ОДМВР Пазарджик. Отхвърля искането на Ф.Б.Б. за присъждане на разноски в производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 271/2017, III състав Закон за местните данъци и такси П.Г.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на задължение № АУ000115/16.01.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, в частта по т. 1 за данък превозно средство за лек автомобил „Ланчия капа“ с рег. № РВ 1985 АН, двигател № 838А10000236890, шаси № ZLA83800002050040. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН акт за установяване на задължение № АУ000115/16.01.2017 г., издаден от старши инспектор в сектор Контрол към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, в частта по т. 3 за данък превозно средство за лек автомобил марка „Ланчия капа“ с рег. № РА 5292 ВВ, двигател без номер, шаси № ZLA83800002067601 и по т. 4 за данък превозно средство за лек автомобил марка „Мерцедес А 160“ с рег. № РА 8415 ВК, двигател № 16696030256458, шаси № WDB1680331J298992. ОСЪЖДА Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община гр. Пазарджик да заплати на П.Г.Г. с ЕГН ********** *** от бюджета на общината направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
32 Административно дело No 273/2017, V състав Закон за движението по пътищата Г.К.В. НАЧАЛНИКА НА ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1006-000032/02.02.2017 г. на началник група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР - Пазарджик, с която на Г.К.В. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е наложена принудителна мярка по чл. 171, т. 2а от същия закон – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. ОСЪЖДА група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР - Пазарджик да заплати на Г.К.В. разноски по делото в размер на 510 лева (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно наказателно дело (К) No 275/2017, XI състав ЗАНН: НАП И И ГРУП ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 01.03.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2719/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
34 Административно наказателно дело (К) No 276/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ЕЛТО-ПЕРЛА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 08.03.2017 г., постановено по АНД № 332/2016 г. по описа на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
35 Административно наказателно дело (К) No 277/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ЕЛТО-ПЕРЛА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 17/08.03.2017 г., постановено по НАХД № 336 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
36 Административно дело No 278/2017, III състав Закон за движението по пътищата С.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-1006-000165 от 30.03.2017 г. на Началник група към сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към сектор „Пътна полиция“ Пазарджик към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на С.П., роден на *** г., от Р. Гърция направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
37 Административно дело No 283/2017, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ФЕЙС КОНСУЛТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.6.2017г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебно заседание 29.06.2017 г. - 09.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Фейс консулт“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес: гр. Пазарджик, ***, подадена чрез управителя Д.С.Г., против Заповед № 699/27.03.2017г., Заповед № 700/27.03.2017г. и Заповед № 701/27.03.2017г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 283/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
38 Административно дело No 284/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.К.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на Б.К.Ф. с ЕГН ********** *** сумата от 300/триста/ лв. обезщетение за претърпени от него имуществени вреди, сумата от 1000 /хиляда хиляди/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху двете суми, считано от 13.05.2016г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди над сумата от 300лв. до пълния му размер. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик ДА ЗАПЛАТИ на Б.К.Ф. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Пазарджишки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
39 Административно наказателно дело (К) No 287/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 47 от 22.03.2017 г., постановено по АНД № 51/2017 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
40 Административно дело No 291/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.6.2017г.
Осъжда сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.И.П. обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, причинени му от заплащането на възнаграждение на адвокат, който го е представлявал по нахд № 2516/2016 г., по което е постановено влязло в сила Решение № 689/20.12.2016 г. на Районен съд Пазарджик, с което е отменено издаденото срещу П. наказателно постановление № 16-1006-000669, издадено на 11.04.2016 г. от началник сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик. Осъжда сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик да заплати на А.И.П. разноски по делото в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
41 Административно дело No 292/2017, VI състав ЗИНЗС П.С.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.В., представляван от адвокат С., против Заповед № Л-1902/07.04.2017г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“-София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 292/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
42 Административно наказателно дело (К) No 295/2017, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК МЪРФИ ОЙЛ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 162/23.03.2017 г., постановено по НАХД № 2508, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 10/03.11.2016 г. на заместник-кмета на Община Пазарджик, с което на „Мърфи – Ойл“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, Област Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 137, ет. 5, ап. 17 и представлявано от Андриан Димитров Атанасов, е наложена санкция в размер на 300 лева, на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Решението е окончателно.
43 Административно наказателно дело (К) No 299/2017, XI състав ЗАНН: КФН КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР МИКРО КРЕДИТ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 105 от 23.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2562/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
44 Административно наказателно дело (К) No 300/2017, XI състав ЗАНН: ДАМТН ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РО ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ ЕТ М.-Е.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 147/15.03.2017 г., постановено по НАХД № 2566, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 200/10.11.2016 г. на началник на Регионален отдел МН „Южна централна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към ДАМТН, с което на ЕТ „Меди – Емил Димитров“, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, община Пазарджик, с. Главиница 4409, представлявано от Емил Димитров Димитров, е наложена имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева, на основание чл. 85, ал. 2 от Закона за измерванията. Решението е окончателно.
45 Административно наказателно дело (К) No 301/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.И. ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95 от 21.02.2017 г., постановено по АНД № 2714/2016 г., по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърден електронен фиш серия К № ***, издаден от ОДМВР – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
46 Административно дело No 302/2017, V състав КСО Д.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.С. против Решение № 1012-12-82/18.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2473-1 от 19.11.2015 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което на Д.Г.С. е отпуснато парично обезщетение за безработица за периода от 06.11.2015 г. до 05.03.2016 г. в размер на 7.20 лева дневно. ОСЪЖДА Д.Г.С. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ Пазарджик 300 (триста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
47 Административно наказателно дело (К) No 303/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ЕЛТО-ПЕРЛА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 14.02.2017 г., постановено по АНД № 335/16 г. на Районен съд – Пещера. Решението не подлежи на обжалване.
48 Административно дело No 308/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.С.Г. с ЕГН ********** ***, подадена от адв. С. против Министерство на правосъдието гр. София и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да бъдат осъдени ответниците солидарно да заплатят сумата от 20 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законовите лихви от 01.01.2011 г. до окончателното изплащане на сумата. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 308/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно наказателно дело (К) No 309/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Т.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 165/27.03.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 61/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
50 Административно наказателно дело (К) No 310/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 106/17 г., постановено по НАХД № 2100 по описа за 2016 год., Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
51 Административно наказателно дело (К) No 314/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Б.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № без номер / от 04.04.2017 г., постановено по НАХД № 54 по описа за 2017 год., Районен съд Велинград. Решението е окончателно.
52 Административно наказателно дело (К) No 315/2017, X състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК М.Ю.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 46 от 22.03.2017 г., постановено по АНД № 15/2017 г., по описа на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
53 Административно наказателно дело (К) No 316/2017, X състав ЗАНН: ИААА М.С.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 28.6.2017г.
Отменя Решение № 42 от 20.03.2017 г., постановено по нахд № 36, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000065/16.12.2016 г., издадено от главния директор на Главна дирекция „Автомобилна администрация“, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № ДАИ-0000065/16.12.2016 г., издадено от главния директор на Главна дирекция „Автомобилна администрация“, с което за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
54 Административно дело No 322/2017, IV състав ЗИНЗС В.Н.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Н.Г. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 322/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
55 Административно дело No 323/2017, VI състав ЗИНЗС Т.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.Б.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 323/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
56 Административно дело No 325/2017, V състав ЗИНЗС Г.М.Б.   Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 5.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.М.Б. против Заповед № Л-5094/16.12.2016 г. за преместване в Затвор Пазарджик. Прекратява административно дело № 325 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на министъра на Правосъдието
57 Административно наказателно дело (К) No 327/2017, X състав ЗАНН: ДИТ С.Р.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 153/17.03.2017 г., постановено по АНД № 2394 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
58 Административно дело No 335/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Н.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебно заседание 15.06.2017 г. - 11.15 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.Н.П., ЕГН ********** ***, против Заповед № 856/11.04.2017г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 335/2017 г. на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
59 Административно дело No 338/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАР МИНЕРАЛИ СТРЕЛЧА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
САЙЛЕСТ ЕООД
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Булгар минерали Стрелча“ АД (в несъстоятелност) със седалище гр. Стрелча, и „Сайлест“ ЕООД със седалище гр. Бургас, против мълчалив отказ на началника на РДНСК, ЮЦР за произнасяне по жалба срещу Разрешение за строеж № 39/22.11.2016 г., издадено от главен архитект на община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 338/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
60 Административно дело No 339/2017, VI състав ДОПК И.Г.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.Г.Н., ЕГН **********, с адрес ***, чрез адвокат К.С.,***, против Решение № 13-И-16/12.04.2017г. на началник на МДТ при община Пазарджик, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № АУ000784/14.05.2014 г., издаден от Ц. Г. - старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ при община Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
61 Административно дело No 343/2017, VI състав ЗИНЗС П.С.П.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от П.С. П., изтърпяващ, наказание в Затвора в гр. Ловеч, жалба/исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 343/2017 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
62 Административно дело No 361/2017, V състав ДОПК С.К.У. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР РЕВИЗИИ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 21.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.К.У. *** с искане за отмяна и обявяването за нищожна на пререгистрация от 2006 г. на стар рег. № РА5306ТА с нов рег. № РА3084АС на МПС марка БМВ, модел 318, да се издаде наказателно постановление, колата да се конфискува в полза на държавата, както и обявяване нищожността и заличаването с обратна сила на Акт за установяване на задължения по декларация № АУ0000083/26.04.2013 г., отписване на данъчни задължения, погасени по давност, както и прекратяването на и.д. № 20178870400519. Прекратява административно дело № 361, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
63 Частно админист. наказателно дело (К) No 362/2017, XI състав Частни КАНД и КАД Т.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 432 от 28.04. 2017 г., постановено по н.а.х. дело № 86/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за администриране на касационна жалба вх. № 2093/27.04.2017 г. подадена от Т.П.П. с ЕГН ********** *** А против решение № 55/04.04.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 86/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград и изпращането й на компетентния Административен съд, за решаване на спора по същество. Определението не подлежи на обжалване.
64 Административно дело No 370/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК РУС КОМЕРС 63 ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 5.6.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С170016-023-0000372/03.02.2017 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, на „Рус Комерс 63“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 5, представлявано от Валентин Луков Русеков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, вкл. и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в Райфайзен Банк АД, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001317000422-020-001/25.01.2017 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 5.6.2017г.
65 Административно дело No 375/2017, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.Г.М. ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Г.М., ЕГН **********, с адрес: ***, против Писмо с изх. № І 1127 от 22.03.2017г. на директор на Национална експертна лекарска комисия. Прекратява производството по адм. дело № 375/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
66 Административно дело No 377/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 30.6.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик да заплати на В.Д.Г., ЕГН **********,***, сумата от 300 /триста/лева. представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по АНД № 1388/2016 год. по описа на Районен съд - Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 14.10.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Пазарджик, да заплати на В.Д.Г., ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
67 Административно дело No 382/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор Стефан Янев при Окръжна прокуратура Пазарджик, подаден против чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 41, ал. 2, изр. 2, чл. 46, ал. 2, т. 3 и чл. 57 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 382/2017 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
68 Административно наказателно дело (К) No 392/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ТПК ПЪРВИ МАЙ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.6.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 397 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 397/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
69 Административно дело No 393/2017, V състав ЗИНЗС Д.М.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 26.6.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.М.Б. против Заповед № Л-3585/04.05.2011 г. на заместник-главен директор и Заповед № Л-919/08.03.2017 г. на началника на затвора. Прекратява административно дело № 393 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
70 Административно дело No 399/2017, III състав ЗИНЗС П.Г.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА заповед № 263 от 26.05.2017 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на лишения от свобода П.Г.З. на основание чл. 101, т. 7 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 102 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 105, ал. 1 от ЗИНЗС е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от десет денонощия“ за нарушение на чл. 96, т. 3, чл. 97, т. 1 и т. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗИНЗС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.6.2017г.
71 Административно дело No 401/2017, IV състав ДОПК Т.Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.Б. ***, против Мълчалив отказ на кмета на община Пазарджик да направи искане до Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Пазарджик за прекратяване на изпълнително дело № 2208/2013 г., на основание чл. 403, ал. 1, т. 2 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 401/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
72 Частно административно дело No 405/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н И Н-84 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 405/2017г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПОВДИГА препирня за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Административен съд Пловдив относно компетентността за разглеждане на жалба на “НИН-84” ЕООД, с ЕИК *** със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик, ***, представлявано от управителя Н. Н. П., чрез валидно упълномощен адвокат Ц. К., против разпореждане по чл. 60 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 30-0055792 от 19.04.2017 г. на директора на дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, с която на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността му. Определението не подлежи на обжалване.
73 Административно дело No 409/2017, IV състав Закон за движението по пътищата С.А.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.А.Т., подадена чрез законния представител – негов баща А.Б.Т.,***, срещу Заповед № 17-1006-000130/17.03.2017 г. за прилагане на ПАМ на началник-група към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 409/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 340 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
74 Административно дело No 415/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик подадена против разпоредбите на чл.16,ал.1 в частта „не е деклариран като основно жилище по смисъла на параграф 1,т.2 от ДР на ЗМДТ“, чл.16, ал.1,т.8, чл.38,ал.1,чл.38,ал.3 и чл.47, ал.2,т.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 415/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
75 Административно наказателно дело (К) No 421/2017, X състав ЗАНН: ИААА Д.И.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.6.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 421 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 421/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
76 Административно дело No 422/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОР НА ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, представлявано от директора Дамян Дамянов против заповед № ДК-10-ЮЦР-26/20.04.2017 г. на началника на РДНСК ЮЦР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Материалите по адм. дело № 422/2017 г. следва да бъдат присъединени по адм. дело № 400/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес и на административния орган.
77 Административно наказателно дело (К) No 424/2017, X състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА   Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.6.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД №424/17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 424/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
78 Административно наказателно дело (К) No 433/2017, XI състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СОФИЯ ИЗОТЕРМ СТИЛ ООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 20.6.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 433 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 433/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
79 Административно дело No 481/2017, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.6.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 481/2017 г. към адм. дело № 427/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 481/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.