Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2021г. до 31.5.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 981/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност А.И.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.И.Т., Ревизионен акт № 16001318004947-091-001/07.05.2019 г., потвърден с Решение № 459/07.08.2019г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му, с която на А.И.Т. са установени данъчни задължения и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 07.05.2019 г., както следва: начислен ДДС на стойност 18989, 35 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 3754, 26 лв. Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ в размер на 2213 лева и лихва от 322,98 лева; ДОО за 2016 г. над размера от 645. 12 лв. и лихва за забава над размер от 153, 59 лева и за 2017 г. над размер на 706. 56 лв. и лихва за забава над размера от 96.57 лева; ЗО за 2016 г. За определени задължения над размер от 403. 20 лв. и законна лихва над 95.99 лева и ЗО за 2017 г. за определени задължения над размер от 441. 60 лв. и законна лихва над размера от 60 лева; ДЗПО – УПФ за 2016 г. над размер от 252 лв. и законна лихва над размера от 60 лева и ДЗПО-УПФ за 2017 г. над размер от 276. 00 лв. и законна лихва над размер от 37.70 лева; ОТВЪРЛЯ жалбата на А.И.Т. срещу Ревизионен акт № 16001318004947-091-001/07.05.2019 г., потвърден с Решение № 459/07.08.2019г. на Директора на дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която са определени: Данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ в размер на 84,13 лева и лихва от 17,18 лева. ДОО: за 2013г. в размер на 645,12 лева, ведно с лихва в размер на 375 лева; за 2014 г. в размер на 645. 12 лв. и лихва в размер на 310 лева; за 2015 г. в размер на 645. 12 лв. и лихва в размер на 244, 78лева; ЗО за 2013г., 2014 г. и 2015г. в размер на 403. 20 лв. за всяка година, и съответните лихви; ДЗПО – УПФ за 2013г., 2014 г., за 2015 г. в размер на 252 лв. за всяка година, ведно с прилежащи лихви; и в останалата й част. ОСЪЖДА А.И.Т., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" – Пловдив при ЦУ на Националната агенция за приходите сумата от 156 /сто петдесет и шест/ лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част от жалбата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страни.
2 Административно дело No 1440/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Х. с ЕГН **********,***, против Заповед № 2499/04.12.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се изземе от жалбоподателя, държаният от него без правно основание имот – частна общинска собственост, находящ се в ***. ОСЪЖДА Т.А.Х. с ЕГН **********,*** да заплати на Община Пазарджик сумата от 300 (триста) лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
3 Административно дело No 147/2020, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Н.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.5.2021г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/04/1/0/03355/2/01/04/01 с изх. № 01-6500/7673 от 13.01.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, с който е определено за възстановяване публично вземане в размер на 27 638.50 лева. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София да заплати на Н.Г.Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 1 310 (хиляда триста и десет) лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
4 Административно дело No 244/2020, VI състав ДОПК СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2021г.
ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължения АУЗД №АУ-0002665/04.11.2019г., издаден от ст.инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ, при Община Пазарджик, потвърден с потвърден с решение № 13-38-166-001/24.01.2020г. на ръководител на звено за местни приходи на Община Пазарджик, с който на „Солар Парк Тракия“ООД, с ЕИК 200969193, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. „Цар Освободител“№ 20, са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци в общ размер на 89847, 72 лева, от които главница 76896,13 лева и лихва за просочие, изчислена към 04.11.2019г. в размер на 12951, 59 лева., КАТО ОПРЕДЕЛЯ на дружеството задължения както следва : - Данък върху недвижимите имоти за 2016г. - 2997,48 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 508, 73 лева и за втора вноска 454, 53 лева; - Данък върху недвижимите имоти за 2017г. - 2997,48 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 356,78 лева и за втора вноска 305,58 лева; - Данък върху недвижимите имоти за 2018г. - 2997,48 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 204,83 лева и за втора вноска 153,63 лева; - Данък върху недвижимите имоти за 2019г. - 2997,48 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 52,87 лева и за втора вноска 1, 67 лева; - Такса за битови отпадъци за 2016г.- 14 105 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 2427,73 лева и за втора вноска 2183,37 лева; - Такса за битови отпадъци за 2017г.- 14 105 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 1702,59 лева и за втора вноска 1458,23 лева; - Такса за битови отпадъци за 2018г.- 14 105 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 977,45 лева и за втора вноска 733,09 лева; -Такса за битови отпадъци за 2019г.- 14899,24 лв. и лихва за просрочие за първа вноска 252 лева и за втора вноска 7,95 лева; Отхвърля жалбата на „Солар Парк Тракия“ООД срещу Акт за установяване на задължения АУЗД №АУ-0002665/04.11.2019г., издаден от ст.инспектор в сектор „Контрол“ към отдел МДТ, при Община Пазарджик, потвърден с потвърден с решение № 13-38-166-001/24.01.2020г. на ръководител на звено за местни приходи на Община Пазарджик, в частта й по отношение на определения за 2016г.-2019г. данък недвижим имот до размер на 11989,92 лева главница и до размера на 2264 лева законната лихва и в частта по отношение на определената за 2016г.-2019г. такса битови отпадъци до размера на 57 216, 64 лева и до размера на 9622 лева законна лихва. ОСЪЖДА „Солар Парк Тракия“ООД, с ЕИК 200969193, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. „Цар Освободител“№ 20 да заплати на Община Пазарджик, сумата от 3700. 31 лв. / три хиляди и седемстотин лева и двадесет и една стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски в производството пред настоящата инстанция. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на „Солар Парк Тракия“ООД, с ЕИК 200969193, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. „Цар Освободител“№ 20 сумата от 203,53 лева (двеста и три лева и петдесет и три стотинки) разноски в производството. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 250/2020, VIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Здраве- Велинград" ЕООД, гр. Велинград подадена против Писмена покана на директора на РЗОК Пазарджик, № 13/29-02-63 от 13.01.2020 г. ОСЪЖДА МБАЛ "Здраве- Велинград" ЕООД, гр. Велинград, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 700 (седемстотин) лева, разноски. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
6 Административно дело No 337/2020, XIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Община Ракитово, представлявана от Костадин Щерев Холянов - Кмет против Решение за отказ вх. № 03-РД/248 от 27.01.2020 г. на изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие – РА В.Г.. ОСЪЖДА Община Ракитово да заплати на Държавен фонд земеделие – РА направените в производството разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му.
7 Административно дело No 764/2020, III състав Закон за управление на отпадъците ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 18.5.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пазарджик, ЕИК 000351736, гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 , представлявана от кмета Тодор Попов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01/06.04.2020 г., издаден от директора на РИОСВ – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 764/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 787/2020, XIII състав КСО Г.А.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 10.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 787/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес, за явилата се ответна страна и в 7-дневен срок от съобщаване на определението, за жалбоподателката.
9 Административно дело No 790/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕКОБУЛХАРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.5.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-09-57 от 26.05.2020 г., издадена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик да заплати на „Екобулхарт” ЕООД с ЕИК 112672053, със седалище и адрес на управление с. Главиница, общ. Пазарджик, сумата от 1250,00 (хиляда двеста и петдесет) лв., представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 872/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 7.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ иска на М.П., гражданка на Полша, с адрес: Ана Ягелонки 2/7, 80-034, Гданск, Република Полша, подаден чрез адв. В.М. САК, със съдебен адрес ***, офис 7 против ОД на МВР гр. Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 2, представлявана от директора – ст. комисар Т., с искане ответникът да бъде осъден да й заплати сумата от 15 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в резултат на незаконното принудително задържане на 26.06.2015 г. и без да са изпълнени условията, предвидени в Закона за МВР и НПК, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА М.П., гражданка на Полша, с адрес: Ана Ягелонки 2/7, 80-034, Гданск, Република Полша да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 2, представлявана от директора – ст. комисар Т. направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА М.П., гражданка на Полша, с адрес: Ана Ягелонки 2/7, 80-034, Гданск, Република Полша да заплати в полза на Административен съд гр. Пазарджик направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 460.50 (четиристотин и шестдесет лева и петдесет стотинки) лева РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
11 Административно дело No 1053/2020, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БИН-2 ЕООД ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бин-2“ ЕООД, ЕИК 112669434, Решение от 14.08.2020 г. на ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 за отказ по проектно предложение рег. № BG16RFOP002-2.073-8475 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020. ВРЪЩА административната преписка на административния орган за произнасяне с оглед мотивите на настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Министерство на икономиката да заплати на „Бин-2“ ЕООД, ЕИК 112669434 сумата от 680.00 (шестстотин и осемдесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
12 Административно дело No 1062/2020, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗАМЕДЕЛИЕ - РА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.М. *** против Решение за прекратяване на производството по оценка на проектно предложение № 03-РД/2899 от 15.09.2020 г., издадено от ИД на ДФЗ - РА - Васил Грудев . ОСЪЖДА А.С.М. *** да заплати в полза на ИД на ДФЗ-РА разноски в размер на 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвено решение.
13 Административно дело No 1086/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.Д. МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 20.5.2021г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция гр. Пазарджик (РЗИ), представлявана от директора Ф. Г. П.,***, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 3700 (три хиляди и седемстотин) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили в резултат на незаконосъобразно бездействие за придвижване на досието по освидетелстване на детето К.П.З. с ЕГН **********, за времето от 19.05.2014 г. до 31.08.2015 г., както и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху тази сума, считано от 10.04.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Б.Д., ЕГН **********,*** против Регионална здравна инспекция гр. Пазарджик (РЗИ), представлявана от директора Ф. Г. П.,*** за сумата над 3700 (три хиляди и седемстотин) лева до претендирания размер от 3 840 (три хиляди осемстотин и четиридесет) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили в резултат на незаконосъобразно бездействие за придвижване на досието по освидетелстване на детето К.П.З. с ЕГН **********, за времето от 01.09.2015 г. до 25.09.2015 като неоснователен. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, №17, да заплати на В.Б.Д., ЕГН **********,***, сумата от 753 лева (седемстотин петдесет и три) лв. направени по делото разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция Пазарджик, ул. „Болнична“, № 17, да заплати в полза на Административен съд гр. Пазарджик направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 366 (триста шестдесет и шест) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 1279/2020, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Х.Р.К. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Р.К., ЕГН ********** *** против експертно решение № 2873 от 26.10.2020 год. на специализиран състав по Хирургични, Ортопедични и СС болести на Национална експертна лекарска комисия - София, в оспорената част в която на жалбоподателя му е отказана чужда помощ. ОСЪЖДА Х.Р.К., ЕГН ********** *** да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр. София направените разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно наказателно дело (К) No 1288/2020, XII състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП, ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПЛОВДИВ В ГДФК МАРКИТА 2 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 115/29.07.2020г., постановено по НАХД № 41/2020г. по описа на Районен съд – Велинград. ОСЪЖДА ЦУ НА НАП да заплати на „МАРКИТА-2”ООД,ЕИК 11557981,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.”Сърнена гора” № 14, вх.В, представлявано от Кина Янакиева сумата от 400(четиристотин) лева разноски по делото. Решението е окончателно.
16 Административно дело No 1313/2020, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) К.Б.В.,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "НЗБ" ПРИ РЗИ ПАЗАРДЖИК
  Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Б.В. *** Предписание за поставяне под карантина № 578/04.11.2020 г. на Директора на дирекция „НЗБ“ при РЗИ Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на К.Б.В. *** сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
17 Административно дело No 1314/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на И.Н.Н., ЕГН: **********, с адрес: ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка 17-5313-000047 от 25.04.2017г., на Началник Група „КПДГПА“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Н., на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като е отнето Свидетелство за управление на МПС № 283244967Н ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1314 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
18 Административно дело No 1441/2020, VIII състав Кодекс на труда А.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Д., ЕГН ********** против Разпореждане № ИЗХ 20076979/11.11.2020 г., издадено от директор дирекция "Инспекция по труда"-Стара Загора, с което е прекратен трудов договор, сключен между „БУЛНЕКСТУР“ ЕООД и А.М.Д., считано от 23.10.2020 г.. ОСЪЖДА А.М.Д., ЕГН **********, да заплати на да заплати на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" сумата от 100 лв. разноски. Решението подлежи на обжалване от страните пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
19 Административно дело No 1455/2020, VI състав КСО Ю.А.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц 1012-182#1/01.12.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №122-00-1610-3/16.10.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Пазарджик да заплати на Ю.А.Р. сумата 460 (четиристотин и шестдесет) лв., представляваща направени по делото разноски; ИЗПРАЩА преписката на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Пазарджик за ново произнасяне по същество при спазване на дадените в мотивите на решението указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението, на основание чл.119 от КСО, във връзка с чл.117, ал.1, т.2, буква "б" КСО, не подлежи на касационно обжалване.
20 Административно дело (К) No 1457/2020, X състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
В.А.К.
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 838/30.10.2020 г., постановено по адм. дело № 1485/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
21 Административно дело No 11/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № ДК-02-ПЗ-4/02.11.2020 г. на началника на РДНСК – Пазарджик. ОСЪЖДА Д.Н.С. с ЕГН ********** ***, представлявана от Началника на РДНСК съдебни разноски, съставляващи възнаграждение за юрисконсулт, на стойност от 100 лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните ведно със съобщението.
22 Административно дело No 63/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 27.5.2021г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 21-1006-000007/04.01.2021 г., издадена от Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на И.Г.К. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. „б“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС – лек автомобил ***, за срок от 6 (шест) месеца, считано от 03.01.2021 г. ОСЪЖДА Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на И.Г.К. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
23 Административно дело No 64/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Г.К. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-1006-000006 от 04.01.2020 година, издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5, изр. 2 от ЗДвП.
В законна сила на 11.5.2021г.
24 Административно дело No 69/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.5.2021г.
Отхвърля жалбата, подадена от Н.М.И. ***, чрез адв.П.Г. против Заповед № 2519/30.12.2020г. издадена от Кмета на Община Пазарджик, с която заповед е наредено да се спре изпълнението на строеж „Жилищна сграда в строеж“, с адрес с.Огняново, ул.“Бузлуджа“№8“б“. Осъжда Н.М.И. *** да заплати на Община Пазарджик, разноски по делото в размер на 100, 00 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
25 Административно дело No 77/2021, IX състав КСО И.К.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 31.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1040-02-175/29.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ гр.Бургас , с което е потвърдено Разпореждане № О-02-000-00-0127759/17.11.2020 година, на ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ гр.Бургас , с което на основание чл.40 ал.3 КСО и чл. 47 ал.1 от НПОПДОО е отказано на И.К.Г. ЕГН ********** с адрес *** отпускането на парично обезщетение по болничен лист № Е2020183799 за временна неработоспособност за периода от 15.10.2020 г. до 28.10.2020 г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона , дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр.София да заплати на И.К.Г. ЕГН ********** с адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 510,00лв. /петстотин и десет лв./ Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
26 Административно дело No 79/2021, III състав КСО Н.З.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 5.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц 1040-02-173/21.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Бургас, с което е потвърдил Разпореждане № О-02-000-00-01427061/16.11.2020 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ гр. Бургас да заплати на Н.З.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на общо 610 лв. (шестстотин и десет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
27 Административно дело No 91/2021, XIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Б.Т.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 17.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Б.Т.Е. с ЕГН **********,***, чрез адв.В.С.,*** против ГД“Изпълнение на наказанията“ София в размер на 50 000 лв. за причинени неимуществените щети в периода от – 09.05.2016 г. до 20.01.2021 г.при пребиваването му в Затвора гр.Пазарджик. ОСЪЖДА Б.Т.Е. да заплати по сметка на Административен съд Пазарджик в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 200 лева направени разноски по делото за назначената експертиза. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
28 Административно дело No 95/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № 1/04.01.2021г. издадена от Кмета на Община Пазарджик, с която заповед е наредено да се премахне незаконен строеж „Жилищна сграда в строеж“, с адрес с.Огняново, ул.“Бузлуджа“№8“б“. ОСЪЖДА Н.М.И. с ЕГН ********** *** да заплати съдебни разноски, съставляващи юрисконсултско възнаграждение, на стойност от 100/сто/ лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
29 Административно дело No 111/2021, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 31.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес *** представляван от адв. Х. С. от ПАК , със съдебен адрес *** , оф. 6 Заповед № 2474/21.12.2020 г. на Кмета на община Пазарджик, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „ Лятна кухня“ с идентификатор по КК 00254.501.380.2 , находящ се в поземлен имот с идентификатор 00254.501.380 , съставляващ УПИ VІІІ-380, кв.16 по плана на с. Алеко Константиново , общ. Пазарджик - като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес *** представляван от адв. Х. С. от ПАК , със съдебен адрес *** , оф. 6 против Заповед № 2474/21.12.2020 г. на Кмета на община Пазарджик, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „ складово помещение “ с идентификатор по КК 00254.501.380.3 , находящ се в поземлен имот с идентификатор 00254.501.380 , съставляващ УПИ VІІІ-380, кв.16 по плана на с. Алеко Константиново , общ. Пазарджик - като неоснователна. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес *** представляван от адв. Х. С. от ПАК , със съдебен адрес *** , оф. 6 , сумата от 705,00 лв., представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото по съразмерност . ОСЪЖДА Л.П.Т. ЕГН ********* с адрес *** да заплати на Община Пазарджик сумата от 100,00 лв., представляваща направени от ответника разноски по делото по съразмерност. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 112/2021, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.И.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.5.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №21-1006-000032 от 18.01.2021г. на Началник група, Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо С.И.Д., ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на пътно превозно средство, лек автомобил „Мерцедес С 350“ с рег. № СВ2776КТ за срок от шест месеца, като са отнети Свидетелство за регистрация на МПС № 010347727 и два броя регистрационни табели с рег. № СВ2776КТ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, да заплати на С.И.Д., ЕГН: **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последната разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 14.5.2021г.
31 Административно наказателно дело (К) No 114/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 605/23.12.2020 г. постановено по АНД № 1385/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА П.С.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на ОД на МВР Пазарджик, сумата от 80 (осемдесет) лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
32 Административно наказателно дело (К) No 120/2021, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК РЕЛАКС-ХД ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260053/07.12.2020 г., постановено по АНД № 171/2020 г. по описа на Районен съд Велинград, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление № 13-002051 от 02.04.2020 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик, с което на „РЕЛАКС-ХД“ ЕООД с ЕИК 203916025, адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 21, бл.Б, ет.1, ап.10 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.63, ал.2, вр. с ал.1 от КТ. ОСЪЖДА „РЕЛАКС-ХД“ ЕООД с ЕИК 203916025, адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 21, бл.Б, ет.1, ап.10 да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик сумата от 160 (сто и шестдесет лева), представляваща сторените разноски по делото пред две съдебни инстанции. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
33 Административно наказателно дело (К) No 130/2021, X състав ЗАНН: НАП ДИ КА СИ-1 ЕООД ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260145/02.12.2020 г., постановено по АНД № 994/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
34 Административно наказателно дело (К) No 137/2021, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260045 от 03.12.2020г., постановено по а.н.дело №145 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020 г. ОСЪЖДА Дирекция "Инспекция по труда" да заплати на „Монтажи Ко“ ЕООД, ЕИК 175329555, седалище и адрес на управление гр. София 1220, бул. Илиянци №72, представлявано от Белин Маринов сумата от 300 лева, представляващи направени разноски в касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ :/П/ ЧЛЕНОВЕ : 1. /П/ 2. /П/
35 Административно наказателно дело (К) No 138/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК М.Й.Н. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260052 от 14.12.2020г., постановено по АНД № 139/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на М.Й.Н., с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
36 Административно наказателно дело (К) No 139/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260047/07.12.2020 г. по АНД № 141/ 2020 по описа на Районен съд – Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, представлявано от управителя Белин Маринов, направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
37 Административно наказателно дело (К) No 145/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Р.П. ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 607/29.12.2020 г. постановено по АНД № 1389/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-1006-000020 от16.01.2020г. издадено от Началник Група в Сектор „ПП“ при ОД на МВР, с което на касатора на основание чл. 183, ал.7 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец Осъжда ОДМВР Пазарджик да заплати на Д.Р.П. с ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 350лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
38 Административно наказателно дело (К) No 148/2021, X състав ЗАНН: АДФИ В.К.В. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 7.5.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 260175/17.12.2021 г. по АНД 1177/2020 г. по описа на РС - гр. Пазарджик. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ Наказателно постановление 11-01-72/31.07.2020 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което е наложена глоба в размер на 2415.62 лева на основание чл.254 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за нарушение на чл.112, ал.1, т.2 вр. чл.112, ал.2, т.2 от ЗОП. ОСЪЖДА Агенция за държавна финансова инспекция да заплати на В.К.В. направените разноски в производството в размер на 790 лева за адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
39 Административно дело No 156/2021, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Х.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 25.5.2021г.
ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на П.Х.Ш. *** сумата от 300 /триста / лева представляваща парично обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди – негативни емоции и тревоги за времето от 28.08.2017 г. – 10.06.2019 г. в резултат от наказателно постановление № 17-0340-000204, издадено от Началника на РУ Септември към ОДМВР Пазарджик, отменено със съдебно решение № 1262/10.06.2019 г. по кнахд № 993/2019 г. на Административен съд Пловдив, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба-09.02.2021 г. до окончателното изплащане на сумата., като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер от 5000 лв, като недоказан. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на П.Х.Ш. *** сумата от 10/десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
40 Административно наказателно дело (К) No 157/2021, X състав ЗАНН: ИААА А.В.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260179/23.12.2020 г. постановено по АНД № 600/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
41 Административно дело No 163/2021, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.Г.Ш. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.5.2021г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на отказ рег. № 3670-3587/19.02.2020г. на Началника на РУ – Велинград за издаване на разрешение за съхранение и носене и употреба на късо огнестрелно оръжие на Б.Г.Ш. ***. Осъжда Началника на РУ Велинград при ОДМВР Пазарджик, да заплати от бюджета на ОДМВР Пазарджик сума в размер на 1880 лв. възнаграждение за адвокат и съдебни разноски на Б.Г.Ш. ***. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.
42 Административно дело No 170/2021, I състав КСО Р.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1040-02-174/29.12.2020г. на Директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 0-02-000-00-01428528/19.11.2020г. на Ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ гр. Бургас да заплати на Р.С.К., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на общо 610 лв. (шестстотин и десет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
43 Административно дело No 173/2021, VIII състав ДОПК А.И.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.П. ***, ЕГН ********** против Акт за установяване на задължения № АУ001868/20.11.2020г. издаден от орган по приходите в сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при Община Пазарджик, потвърден с Решение № 13-881-001/28.01.2021г. на началник отдел “МДТ” при Община Пазарджик. ОСЪЖДА А.И.П. ***, ЕГН ********** *** сумата от 310.87 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
44 Административно дело No 176/2021, IX състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА ИА ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 10.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Костадин Холянов в качеството му на Кмет на Община Ракитово, обл. Пазарджик, с адрес : гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров „ № 57 Решение № 1002-33/01.02.2021 г. на Изпълнителни директор и Ръководител на Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта в която е отказана верификация на разход извършен за изработване „Ръководство за родители“ в размер на 10536,00 лв. ВРЪЩА ДЕЛОТО под формата на преписка за ново произнасяне от страна на административния орган в едномесечен срок от влизане на решението в сила, при съблюдаване на указанията за приложение на материалния и процесуалния закон, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно наказателно дело (К) No 182/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.Б. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 06.01.2021г., постановено по н.а.дело № 20205220201469 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
46 Административно дело No 187/2021, I състав Закон за социално подпомагане Н.А.Г. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адв. М.Д. срещу Заповед № ЗСП/Д-РА-ПЩ/1823/17.12.2020 г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера, потвърдена с Решение № 13-РД06-0008/29.01.2021 г. на Директора на РДСП-Пазарджик. Решението е окончателно.
47 Административно наказателно дело (К) No 188/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.А.Ч. РУ НА МВР ГР. СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260008/08.01.2021 г., постановено по АНД № 1083/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
48 Административно наказателно дело (К) No 197/2021, X състав ЗАНН: ДИТ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/17.12.2020 г. постановено по АНД № 306/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. ОСЪЖДА „Ресайкъл Компани“ ЕООД, с ЕИК 204680834, със седалище и адрес на управление гр. София, 1142, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 82, вх.А, първи надпартерен етаж, да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Пазарджик, сумата от 80 (осемдесет) лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
49 Административно наказателно дело (К) No 198/2021, X състав ЗАНН: ДИТ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 17.12.2020г., постановено по а.н.дело №309 по описа на Районен съд Велинград за 2020 г. ОСЪЖДА „РЕЙКАСЪЛ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 204680834, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски“ №82, представлявано от управителя Й.Д.Г. с ЕГН ********** да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. София, направените по делото разноски за юристконсултско възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : /П/ ЧЛЕНОВЕ : 1. /П/ 2./П/
50 Административно дело No 202/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.Х.Т. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20-0340000197/16.12.2020 г. на Началник РУ – Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик, с която на А.Х.Т. с ЕГН ********** *** е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС „Пежо Боксер 350 ЛХ“ с № РА 480 3КН за срок от една година и са отнети две регистрационни табели. ОСЪЖДА Началник РУ – Септември към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на А.Х.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева.
В законна сила на 12.5.2021г.
51 Административно наказателно дело (К) No 203/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 17/20.01.2021 г., постановено по АНД № 1351/2020г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА И.Н.И., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на ОДМВР Пазарджик сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
52 Административно наказателно дело (К) No 205/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260174/17.12.2020 г. постановено по АНД № 950/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
53 Административно наказателно дело (К) No 206/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260173 от 17.12.2020 година на Районен съд - Пазарджик, постановено по АНД № 948 по описа за 2020 година. ОСЪЖДА Б.Т.М., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на ОДМВР Пазарджик сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
54 Административно наказателно дело (К) No 207/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10/07.01.2021 г. постановено по АНД № 1284/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
55 Административно наказателно дело (К) No 208/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260172/17.12.2020 г. постановено по АНД № 947/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
56 Административно наказателно дело (К) No 210/2021, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГАП СТРОЙ 19 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260027 от 25.01.2021г., постановено по а.н.дело №951 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ : /П/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/
57 Административно наказателно дело (К) No 217/2021, XII състав Други по ЗАНН СИНХРОСТИЛ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 608 от 29.12.2020 г., постановено по АНД № 1345 по описа за 2020 г. на Районен съд - Пазарджик. ОСЪЖДА ""Синхростил" ООД, с ЕИК200377081, представлявано от управителя Г.К.П., да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
58 Административно наказателно дело (К) No 220/2021, X състав ЗАНН: ДКСБТ ИНТАР ЕКС ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260129/16.11.2020 г. постановено по АНД № 571/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА „Интар екс“ ЕООД, ЕИК 2032666944, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, с. Поибрене, ул. „Тополница“ № 6, да заплати на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата гр. София, сумата от 80 (осемдесет) лева разноски пред касационната инстанция за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
59 Административно наказателно дело (К) No 224/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260016/18.01.2021 г., постановено по НАХД № 172/2020 по описа за 2020 г., на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
60 Административно дело No 237/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 1897/01.03.2021 г. на К.Д.И., понастоящем в Затвора Пазарджик.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.
61 Административно наказателно дело (К) No 243/2021, XI състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК С.В.П. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39/03.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1599/2020г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪДЖА ОД на МВР – Пазарджик да заплати на С.В.П., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
62 Административно дело No 245/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 20.5.2021г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 245/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА същото на Административен съд Враца по компетентност. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
63 Административно дело No 248/2021, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.В.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К. против отказ от изплащане на финансова помощ по адм.договор № BG06RDNP001-6.001-1688-С01, подписан между ДФ Земеделие и К.В.К. ЕГН ********** . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 248/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. С оглед обстоятелството, че жалбоподателя, не заяви, че желае делото да се разглежда от АС Пазарджик, преписката да се изпрати на адресата посочен от жалбоподателя - Директора на ДФЗ РРА – Пловдив. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 26.5.2021г.
64 Административно наказателно дело (К) No 250/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260011 от 11.01.2021 г., постановено по а.н.дело № 1054 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-001451 от 02.05.2019 г. издадено от Началник Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, в частта с която на С.Д.Ф., за нарушение на чл. 24, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 20,00 лева. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-1006-001451 от 02.05.2019 г. издадено от Началник Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, в частта с която на С.Д.Ф., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 24, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 20,00 лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, гр. Пазарджик, да заплати на С.Д.Ф., ЕГН **********,*** сумата от 600,00лв.)шест стотин лева), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
65 Административно наказателно дело (К) No 260/2021, X състав ЗАНН: РИОСВ ПРОМ АГРО ТРЕЙД 68 ЕООД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 7.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260008/27.01.2021 г., постановено по НАХД № 226/2020 по описа за 2020 г., на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно.
66 Частно админист. наказателно дело (К) No 262/2021, X състав Частни КАНД и КАД А.М.Л. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 260001/05.01.2021 г. по АНД № 1189/20 г. на Районен съд Пазарджик. Определението е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 263/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 260025 от 25.01.2021 г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 595/2020г. ОСЪЖДА К.И.П. *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
68 Административно наказателно дело (К) No 265/2021, XI състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.П.Г. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 26.01.2021г., постановено по а.н.дело № 1572 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
69 Административно дело No 277/2021, XIII състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) И.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.5.2021г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на община Пазарджик за регистрация по настоящ адрес по заявление подадено на 11.02.2021 г. от И.С.С. ***. ВРЪЩА Заявление подадено на 11.02.2021 г. от И.С.С. *** за произнасяне по същото, при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на И.С.С. сума в размер на 510/ петстотин и десет/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния админстративен съд в 14 дневен срок от получаване на преписа.
70 Административно дело No 279/2021, I състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.И.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №279/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на административен съд Пазарджик.
71 Административно дело No 281/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2320/12.03.2021 г. на К.Д.И., понастоящем в Затвора Пазарджик.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.
72 Административно наказателно дело (К) No 294/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Л.Й.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260019/20.01.2021 година по н.а.х.д. № 759/ 2020 година на Районен съд гр.Пазарджик. Решението е окончателно.
73 Административно наказателно дело (К) No 295/2021, XI състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ К.С.В. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 260018 от 20.01.2021г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 1033/2020г. по описа на същия съд. ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 6817/30.06.2020 г на Началник „Контрол по РПМ“ при АПИ, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 3000 на 1500/хиляда и петстотин лева/. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“да заплати на К. С. В. *** сумата от 340 лв. разноски по съразмерност Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
74 Административно наказателно дело (К) No 301/2021, XI състав Други по ЗАНН ЕКСПРЕД ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/10.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1731/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик ОСЪДЖА „Експред“ ЕООД, ЕИК 112530954, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик ул. „Патриарх Евтимий“ № 21, ет. 2, ап. 6, представлявано от управителя Х.Д.П. да заплати на ОД на МВР гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
75 Административно наказателно дело (К) No 302/2021, X състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260017/19.01.2021 г. постановено по АНД № 176/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА РИОСВ гр. Пазарджик да заплати на Панагюрска Медна Компания” АД с ЕИК 204695109, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 66, вх.А, ап.3, сторените по делото разноски в размер на 633 (шестстотин тридесет и три) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
76 Административно наказателно дело (К) No 306/2021, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТСТ ОЙЛ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/04.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1380/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
77 Административно дело No 307/2021, VII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) З.Г.Я. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 21.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Г.Я. ***, против Решение № 2113 от 144/18.12.2020 г. на НЕЛК, издадено по повод Решение № 4179/22.10.2020 г. на ТЕЛК Пазарджик, Втори състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 307/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия – София да заплати на З.Г.Я. с ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 110 (сто и десет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за жалбоподателката и в 7-дневен срок от съобщаването му на останалите страни.
78 Административно дело No 310/2021, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Й.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.5.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. Комисар И. Т. , с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Й.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 22.03.2021 г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, представлявана от директора ст. комисар И. Т. , с адрес за призоваване гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Й.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
79 Административно наказателно дело (К) No 312/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.А.Т. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260004/02.02.2021 г. постановено по АНД № 302/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
80 Административно наказателно дело (К) No 314/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ СТИЛ И УЮТ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 02.07.2020 по анд 123/2020 на РС Велинград. Решението е окончателно.
81 Административно дело No 319/2021, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.Г. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮГОЗАПАДНА КЪМ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.5.2021г.
ОСЪЖДА Териториална дирекция Югозападна към Агенция „Митници“ гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ (извън регулация), да заплати на А.С.Г., ЕГН **********,*** сумата от 500 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление по НАХД № 1238/2018 г. по описа на Районен съд – Петрич, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 23.03.2021 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Териториална дирекция Югозападна към Агенция „Митници“ гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ (извън регулация), да заплати на А.С.Г., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
82 Административно наказателно дело (К) No 322/2021, XI състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ПАЗАРДЖИК П.Г.Л. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260010 от 10.02.2021 г., постановено по а.н. дело № 259 по описа на Районен съд Панагюрище за 2020г. Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик, да заплати на П.Г.Л., ЕГН: **********,***, сумата от 400,00(четиристотин) лева, представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
83 Административно наказателно дело (К) No 323/2021, XII състав ЗАНН: ИААА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ И.С.Т. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260011/10.02.2020 г. на Районен съд–Панагюрище, постановено по АНД № 270 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
84 Административно наказателно дело (К) No 326/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Т. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПП Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ от 18.02.2021г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 1253/2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
85 Административно наказателно дело (К) No 329/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ММ МЕХАНИКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №26 от 26.01.2021г., постановено по а.н.дело № 1678 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА „ММ Механикс” ООД, ЕИК 112521880, със седалище и адрес на управление, село Драгор, Община Пазарджик, да заплати на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Дирекция „Инспекция на труда”, Пазарджик, сумата от 100,00(сто) лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
86 Административно наказателно дело (К) No 334/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ХАМЪР ГРУП 13 ЕООД ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/16.02.2021 г. постановено по АНД № 1741/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
87 Административно наказателно дело (К) No 336/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЮЛОДЖИСТИКС ЕООД ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 66/16.02.2021 г. постановено по АНД № 1799/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
88 Административно наказателно дело (К) No 343/2021, XI състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260033/08.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1122/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-13-676-35 от 13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, представлявано от д-р Ц. С. е наложена имуществена санкция в размер на 1250 лева, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), за нарушение на чл. 29, т. 1 от Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119/22.05.2006 г., във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗЗ. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Ц. С. С. да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
89 Административно наказателно дело (К) No 346/2021, XII състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260035/08.02.201 г. по АНХД № 1116/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което е изменено наказателно постановление № 13676-37/13.04.2020 г. , издадено от Изпълнителния директор на ИАМН, с което на МБАЛ „Хигия„ АД ,ЕИК 112052721 със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, бул. „ Ал. Стамболийски „ № 29, представлявано от изпълнителния директор д-р Цветелина Спиридонава, на основание чл. 229 ал.3 Закона за здравето и за нарушение на чл. 29 т.1 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ във връзка с чл. 81 ал.3 от Закона за здравето , като размера на наложената имуществена санкция от 1250,00 лв. е намален на 500,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
90 Административно наказателно дело (К) No 350/2021, XI състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР МБАЛ ХИГИЯ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260032/08.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1001/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-13-676-15 от 09.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, представлявано от д-р Ц. С. е наложена имуществена санкция в размер на 1250 лева, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), за нарушение на чл. 29, т. 1 от Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119/22.05.2006 г., във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗЗ. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Ц. С. С. да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
91 Административно наказателно дело (К) No 351/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55/12.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1644/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Ц. С. С. да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
92 Административно наказателно дело (К) No 352/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/12.02.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 1646/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението е окончателно.
93 Административно наказателно дело (К) No 356/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 27.5.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ изцяло Решение № 53/12.02.2021 г. постановено по АНД № 1622/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-4/08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
94 Административно наказателно дело (К) No 357/2021, XII състав Други по ЗАНН СМ-ДИСИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/17.02.2021 г. , постановено по н.а.х.д. № 116/ 2021 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
95 Административно наказателно дело (К) No 359/2021, XI състав Други по ЗАНН ОКИ ТРАНС ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70/17.02.2021 г. по АНД 114/21 г. по описа на РС Пазарджик . Решението е окончателно.
96 Административно наказателно дело (К) No 360/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 260043 от 22.02.2021 г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 1152/2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
97 Административно дело No 370/2021, XIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Й.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Й.Т. ***, в която се излагат твърдения за незаконно строителство на къща от негов съсед. Към жалбата са приложени писмо Изх. № ПЗ-3301-02-353/14.06.2017 г. на инж.Тодор Тодоров – ВРИД Директор на дирекция ОДК при ДНСК, писмо изх.№ Сп-13-00-115 от 12.03.2019 г. на инж.Р.Райчев – началник на РДНСК Пазарджик, скица от 06.02.1973 г., удостоверение за раждане на Х.Й.Т., писмо изх. №01-683/22.04.2019 г. на инж.Георги Даракчиев – Директор на дирекция „Оперативна дейност и контрол“ при ДНСК, писмо изх. № 2400-227-1/16.05.2019 г. на зам.кмет при Община Септември, писмо изх. № 9400-9-1/01.02.2021 г. на Областния управител на Област Пазарджик, удостоверение за признато право на строеж върху държавно място и право на собственост върху построените сгради и подобрения в местата бр.61/1957 г., писмо изх. №00-005/03.01.2017 г. на Димитър Димитров – ВРИД Директор Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ при ДНСК, писмо изх. №2400-12-1/10.02.2017 г. на кмета на Община Септември, писмо изх. № ПЗ-3301-02-979/24.06.2019 г. на арх. Петър Духлински – заместник началник на ДНСК, писмо изх. № ПЗ-3301-04-269/10.10.2019 г. на инж. Красимира Гюлева – главен директор на главна дирекция „Строителен контрол“ ДНСК. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 370/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
98 Административно дело No 371/2021, XIII състав ДОПК Й.А.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 5.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.А.В. ***, чрез пълномощника му адв. М.А. против Решение №89/24.03.2021г. издадено от В.Н. – Директор на ТД на НАП –Пловдив, с което са потвърдени ПНОМ с изх. № С210013-023-0000587/26.02.2021 г. и ПНОМ изх. № С210013-023-0000588/26.02.2021 г, издадени от К.С. на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик. ОСЪЖДА Й.А.В. да заплати на ТД на НАП – Пловдив сума в размер на 100/сто/ лева, представляваща разноски за тази инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.5.2021г.
99 Административно наказателно дело (К) No 373/2021, XII състав Други по ЗАНН РАДОСТ ФЕИЗОВА ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/16.02.2021 г. , постановено по н.а.х.д. № 1494/ 2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
100 Административно наказателно дело (К) No 375/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК С.С.Г. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 71/17.02.2021 г., постановено по НАХД № 20205220201675/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
101 Административно наказателно дело (К) No 376/2021, XI състав ЗАНН: ИААА ДУКАС ТРАНС ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №67 от 17.02.2021г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 1664/2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
102 Административно дело No 377/2021, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ "ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 31.5.2021г.
ОБЯВЯВА по жалба на Фондация „Върховенство на закона“ с ЕИК 205988920, против чл.4, ал.1-3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Батак на Общински съвет Батак, приета с Решение №404 от 07.08.2018 г., взето с протокол № 34 на Общински съвет Батак, изменен с Решение №439 от 25.10.2018 г., взето с протокол № 36, нищожността на оспорените разпоредби. ОСЪЖДА Общински съвет - Батак да заплати в полза на Фондация „Върховенство на закона“ с ЕИК 205988920 сумата от 530, 00 /петстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по делото за адвокатски хонорар и обнародване в Държавен вестник, както и за образуване на делото. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му до страните пред Върховен административен съд. След влизането му в сила, решението да се обяви по реда чл. 194 от АПК.
103 Административно наказателно дело (К) No 384/2021, XII състав Други по ЗАНН Г.А.Ш. РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Г.А.Ш., чрез адвокат Б.З., срещу Решение № 260019/05.03.2021г., постановено по АНД № 240/2020 г. по описа на Районен съд – Панагюрище относно мотивите и основанията, с които е отменено обжалваното наказателно постановление. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.
104 Административно дело (К) No 387/2021, X състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Д.Г.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 28.5.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 89/11.02.2021 г., постановено по АД № 83/2021 по описа за 2021 г., на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
105 Административно наказателно дело (К) No 398/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.П.П. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 27.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60/ 16.02.2021 г., постановено по а.н.д. № 18822020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
106 Административно дело No 413/2021, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Х.Т. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.5.2021г.
Прекратява производството по адм. дело №413 по описа за 2021 г. на Административен съд-Пазарджик. Изпраща по подсъдност на Административен съд Пловдив жалба на В.Х.Т. с ЕГН **********,***. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по делото.
107 Административно дело No 436/2021, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.В.Г. ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.Г., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Решение № 3520/07.04.2021 г. на Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за преместване в Затвора гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 436/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
108 Административно дело No 442/2021, IX състав КСО Й.В.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 31.5.2021г.
ОТМЕНЯ свои протоколни определения от 25.05.2021 г. постановени по настоящото дело, с които съдът е допуснал изслушване на СИЕ и е определил внасянето на депозит в размер на 200,00 лв., както и е отложил делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 22.06.2021 г., вместо което : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.Ч. ЕГН *********** с адрес *** , със съдебен адрес ***, кантора № 21 чрез адв. П. Г. против писмо изх. № 1012-12-57 #1/31.03.2021 г. и.д. Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442 по описа на АС-Пазарджик за 2021 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
109 Административно дело No 443/2021, VIII състав КСО Й.И.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 25.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ писмен отговор изх. № 10-12-56#1 от 30.03.2021 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 443/21 г. на Административен съд Пазарджик, 8 състав. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Пазарджик по компетентност за произнасяне по заявлението на Й.И.М.. Определението подлежи на обжалване през ВАС в 7-дн. срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
110 Административно дело No 471/2021, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Б.Н.Д.З. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 7.5.2021г.
Прекратява производството по адм. дело №471 по описа за 2021 г. на Административен съд-Пазарджик. Изпраща по подсъдност на Административен съд София град жалба на Б.Н.Д.-З. , с адрес ***. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по делото.
111 Частно административно дело (К) No 476/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 26.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 609 от 05.04.2021г., постановено по адм. дело №249 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г., ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
112 Административно дело No 480/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Г.В.К. ДИРЕКТОР НА РЕГ.ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 10.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.В.К. *** чрез адв. Р.А. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД -14-1019/22.03.2021 г. на директора на Регионална дирекция АА гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 480 по описа за 2021 г. на Административен съд – гр.Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 480/2021 г. към адм. дело № 365/ 2021 г., двете по описа на Административен съд – гр.Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
113 Административно дело No 497/2021, I състав Закон за данък върху добавената стойност Н.А.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.5.2021г.
Прекратява производството по адм. дело № 497 по описа за 2021 г. на Административен съд-Пазарджик. Изпраща по подсъдност на Административен съд Велико Търново жалба на Н.А.Б., бивш собственик на ЕТ“Н.Б.“ЕИК 202588305 със седалище и адрес на управление гр.Златарица, обл.Велико Търново, ул.“Проф.В.Златарски“№93. Определението не подлежи на обжалване.
114 Административно дело No 501/2021, IX състав Закон за опазване на околната среда БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 31.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ Б. и партньори „ ЕООД, ЕИК 200029573, със седалище и адрес на управление : гр. София, ж.к. „Г.Делчев „ , бл. 259 , вх. А, ет.2-3, ап.2-3 представлявано от упълномощения от управителя адв. Н. Б. против т.3 от протокол за проверка от 04.08.2020 г. с № 13-17 издаден от служители при РИОСВ гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 501 по описа за 2021 г. на Административен съд – гр.Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София –град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
115 Частно админист. наказателно дело (К) No 508/2021, XI състав Частни КАНД и КАД СЛ БГ 2013 ЕООД ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 14.5.2021г.
ОТМЕНЯ Определение № 70 от 16.03.2021 г. на Пазарджишки районен съд, НК, постановено по нахд № 1632/2020 г. с което е прекратено производството по нахд № 1632/2020 г. по описа на Пазарджишки районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
116 Частно админист. наказателно дело (К) No 532/2021, X състав Частни КАНД и КАД ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ М.-С.А. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 532/21г.по описа на АС Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба. След администриране делото следва да се върне на АС Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
117 Частно админист. наказателно дело (К) No 533/2021, X състав Частни КАНД и КАД ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ М.-С.А. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 533/21г.по описа на АС Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба. След администриране делото следва да се върне на АС Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
118 Административно дело No 537/2021, VIII състав Кодекс на труда МАЙ БАР ЕНД ИВЕНТС МЕНИДЖЪР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 21.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 537 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА административно дело № 537 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик по подсъдност на РС пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
119 Административно дело No 538/2021, II състав Кодекс на труда МАЙ БАР ЕНД ИВЕНТС МЕНИДЖЪР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 538 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
120 Административно дело No 552/2021, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност К.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР РЕВИЗИИ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 20.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 552/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА жалба на К.Д.М. против ревизионен акт № 16001320001175-091-001/28.10.2020 г., издаден от органи на приходите при ТД на НАП гр. Пловдив на Директора на дирекция "ОДОП" Пловдив по подведомственост. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщаването на страните.
121 Административно дело No 554/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД-КЛОН ПЛОВДИВ НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПЕЩЕРА Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 14.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. А.Н. ***, като процесуален представител на „ОББИНТЕРЛИЙЗ „ЕАД – клон Пловдив, ЕИК 8312578900015, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат „ № 1 представлявано от управителя на клона Иван Любозаров Фратев против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-0315-000074/26.03.2021 г. на Началника на група към ОДМВР – Пазарджик , РУ Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 554/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 135 ал.8 АПК. СЪДИЯ :
122 Частно административно дело (К) No 568/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 25.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 440 от 10.03.2021г., постановено по адм. дело №237 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г., ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
123 Частно административно дело (К) No 569/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 25.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 515 от 24.03.2021г., постановено по адм. дело №281 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г., ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
124 Частно административно дело (К) No 575/2021, XI състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 675 от 15.04.2021г., постановено по адм. дело №280 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021г. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
125 Частно административно дело No 594/2021, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТЕРН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 28.5.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка/запечатване на обект и забрана за достъп до същия/, стопанисван от „ТЕРН“ЕООД ,ЕИК 204277420, със седалище и адрес на управление гр.Ветрен,обл.Пазарджик представлявано от Ю.Г., обективирано в Заповед за налагане на ПАМ №ФК-208-0017249/25.05.2021г. на началника на отдел „Оперативни дейности“-Пловдив в ЦУ на НАП Жулиета Михайлова , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.