Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 814/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛИДЕР МЕС ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., с изх. № 02-130-2600/3776 от 25.09.2015 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция в частта му, с която е извършено намаление на оторизираната сума съответно за разликата между декларирана и установена площ по СЕПП за БЗС №№ 02837-16-1-1; 02837-19-1-1, находящи се в землището на гр. Батак и № 36124-215-2-1 и № 36124-3-1-1, находящи се в землището на с. Капитан Димитриево, Община Пещера ; по НР1 за БЗС 02837-16-1-1 и 02837-19-1-1, находящи се в землището на гр. Батак и по НР2 за БЗС 36124-215-2-1 и 36124-3-1-1, находящи се в землището на с. Капитан Димитриево . ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу уведомителното писмо в останалата й част. ОСЪЖДА „Лидер мес“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. Георги Кьосеиванов № 23, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. София, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по производството. ОТМЕНЯ на основание чл. 92, ал. 2 от ГПК наложената с определение, постановено в съдебно заседание на 20.03.2018 г. глоба в размер на 100 /сто/ лева на зам.-изпълнителния директор на ДФЗ. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 957/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** иск срещу Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Н.Н. - директор, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 3 000 лева представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
3 Административно дело No 607/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г. ***, подадена против Заповед № 471/05.07.2017 г. на кмета на Община Пещера. ОСЪЖДА В.Г. *** да заплати на Община Пещера юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА В.Г. *** да заплати на „Матраци Симеонов“ ООД със седалище гр. Пещера, ул. „М. Такев“ № 144 разноски по производството в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
4 Административно дело No 716/2017, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 212 на Общински съвет – Велинград, взето по Протокол № 8, т. 31, на заседание, проведено на 26.04.2012 г. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
5 Административно дело No 813/2017, II състав КСО Г.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-96#1 от 29.09.2017 г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт, с което е потвърдено Разпореждане ПР №2140-12-285 от 07.08.2017г., издадено от Анастасия Костадинова, на длъжност Ръководител Сектор „Отпускане на пенсии“ при ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с което е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Г.Д.Д. ЕГН **********,***. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Териториално поделение на НОИ, гр. Пазарджик, за ново произнасяне по Заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх. №2113-12-2384 от 15.12.2016г. по описа на ТП на НОИ, гр. Пазарджик, подадено от Г.Д.Д., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт, гр. Пазарджик да заплати на Г.Д.Д. ЕГН **********,***, сумата от 610,00лв. (шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
6 Административно дело No 842/2017, III състав КСО Г.П.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Т. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-102#1/10.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № ********** – ПР № 2140-12-286/08.08.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване. ОСЪЖДА Г.П.Т. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
7 Административно дело No 918/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от Д.А.Х. ***, чрез процесуален представител адв.С. против ГД”Изпълнение на наказанията” гр.София, с която е предявен иск по чл.121, ал.1, т.3, във вр. с чл.104, ал.1 от Закон за държавния служител (ЗДСл) с цена на иска – брутно трудово възнаграждение за два месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №918/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен административен съд.
8 Административно дело No 927/2017, IV състав Закон за движението по пътищата ПРИНТЕКС ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 31.5.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 75/16.02.2018 г. постановени адм. д. № 927/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, като на стр. 5, на ред 4 от диспозитива на решението, вместо „И.Г.Б.,***, да се чете „Принтекс“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 59, ет. 3, ***“. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Разпореждане № 635/02.04.2018 г., постановено по адм. д. № 927/2017 г. по описа Административен съд – Пазарджик, като лист 2, ред 3 и 4, вместо „И.Г.Б.,***, да се чете „Принтекс“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 59, ет. 3, ***“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 980/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Д.К. МЛАДШИ РАЗУЗНАВАЧ КП ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 3.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К. ***, подадена чрез адв. Л.К., против Заповед за задържане рег. № 310зз-179/11.11.2017 г. на мл. разузнавач КП Р.Н. Б.при РУ Панагюрище. ОСЪЖДА С.Д.К. ***, да заплати в полза на ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище, сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
10 Административно дело No 1013/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Н.,
К.А.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** против решение № 202/25.09.2013 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 11, в обжалваната му част. ОСЪЖДА М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Пазарджик направените разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
11 Административно дело No 18/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Н.,
К.А.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** против решение № 231/25.11.2013 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 13, в обжалваната му част. ОСЪЖДА М.И.Н. с ЕГН ********** и К.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет Пазарджик направените разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
12 Административно дело No 47/2018, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛИАНИ-14 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №653/28.12.2017г. на Директора на ТП“ДГС“-„Родопи“ – гр.Батак. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак за продължаване на административното производство, при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак, да заплати на „Лиани 14“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, 4580 гр. Батак, ул. „Катя Ванчева“ №1, сумата от 850.00лв. представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
13 Административно дело No 82/2018, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Г.К. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К. ***, против Решение рег. № 340р-26/02.01.2018 г. на началника на РУ Септември при ОД на МВР Пазарджик. Отхвърля искането на С.Г.К. за присъждане на разноски в производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 132/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.В.С. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ дадения на 10.04.2018 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.С. ***, с посочен съдебен адрес ***, подадена чрез адв. В., против Решение за отнемане на ловно гладкоцевно оръжие и разрешението за него № 1207/24.01.2018 г. на началника на РУ Панагюрище към ОД на МВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 132/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Панагюрище по подсъдност. Определението е ОКОНЧАТЕЛНО.
15 Административно дело No 133/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.М. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 4.5.2018г.
ОСЪЖДА Столична община – ЕИК 000696327, представлявано от Й.Ф.- Кмет, да заплати на Б.Г.М. *** , СУМАТА от 6 930.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Столична община / район Триадица и Лозенец/, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 13.06.2016г., до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска Б.Г.М. *** против Столична община – ЕИК 000696327, представлявано от Й.Ф.- Кмет за сумата от 6930.00лв. до 9 208.12лв. като неоснователен и недоказан, както и относно лихвата върху тази сума. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на акта, чрез АС Пазарджик пред Върховен Административен съд.
16 Административно дело No 149/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи И.К.П. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.П., ЕГН **********, против Заповед № 3403-6/03.01.2018г. на началник на РУП – Септември към ОДМВР Пазарджик, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от пет месеца, считано от датата на връчване на заповедта. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 171/2018, III състав ДОПК СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ КМЕТА НА ОБЩИНА БАТАК- РЕШАВАЩ ОРГАН ПО ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ДОПК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 1 от 11.07.2016 г., издаден от Органа по приходите към Община Батак. ОСЪЖДА Решаващият орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК – Кмета на Община Батак да заплати на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, представляван от ректора проф. А.Г.Г. направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
18 Административно дело No 184/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, да заплати на В.С.Т., ЕГН **********,***, сумата от 1500,00лв.(хиляда и петстотин лева), представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 22.06.2016г. до 06.06.2017г., изразяващи се във възмущение, несигурност, психоемоционален стрес, безпокойство, енервация на нервите, които са имали за резултат повишена раздразнителност, гневност в общуването, хронично безсъние, лесна възбудимост и гневливост и съпътстващ стрес, причинени от Акт за прихващане или възстановяване № П-16001316097512-004-01 от 22.06.2016 г., издаден от Румен С. Велков орган по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, изнесено работно място Пазарджик, отменен с Решение № 27 от 09.01.2017 г., постановено по адм. д. № 2119 по описа на Административен съд Пловдив за 2016 г., оставено в сила с Решение 7080 от 06.06.2017г., постановено по административно дело № 2703 по описа на Върховния административен съд за 2017г., както и обезщетение за забавено плащане на сумата от 1500,00лв. в размер на законната лихва, считано от 06.06.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.С.Т., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Национална агенция за приходите, гр. София бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, да му заплати сумата за разликата от 1500,00лв. до 3500,00лв., представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в периода от 22.06.2016г. до 06.06.2017г., причинени от Акт за прихващане или възстановяване № П-16001316097512-004-01 от 22.06.2016 г., на ТД Пловдив на НАП, изнесено работно място Пазарджик, отменен с Решение № 27 от 09.01.2017 г., постановено по адм. д. № 2119 по описа на Административен съд Пловдив за 2016 г., оставено в сила с Решение 7080 от 06.06.2017г., постановено по административно дело № 2703 по описа на Върховния административен съд за 2017г., както и да му бъде присъдено обезщетение за забавено плащане на сумата, за разликата от 1500,00лв. до 3500,00лв., считано от 06.06.01.2017 г. до окончателното ? изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването.
19 Административно дело No 185/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Б.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Б.А. *** СУМАТА от 1 000/хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик, за периода 04.11.2013г. до 24.04.2018г., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Б.А. против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 10 000 лв., вкл. за периодите 01.06.2009г. до 04.11.2013., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Б.А. против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв. за периода от 01.01.1999г. до 01.06.2009г. като неоснователен и недоказан и поради изтекла давност. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Б.А. против Министерство на правосъдието за сумата от 10000лв.предявен солидарно с ГД“ИН“ за периода от 01.06.2009г. до 24.04.2018 като неоснователен и недоказан Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на акта, чрез АС Пазарджик пред Върховен Административен съд.
20 Административно дело No 199/2018, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители А.М.С. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.С. с ЕГН ********** *** против неоснователни действия и бездействия на органи на РУ „Полиция“ Велинград при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
21 Административно дело No 210/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЛИДЕРФАРМ 2014 ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 15.5.2018г.
Отхвърля жалбата на „Лидерфарм 2014“ ООД, с ЕИК 202943293, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Младост, бул. Република, сграда на „Медицински център Младост Варна“, представлявано от управителя В.С.М., против Писмена покана изх. № 13/29-03-8/11.01.2018г. на Директор на РЗОК-Пазарджик. Осъжда „Лидерфарм 2014“ ООД, с ЕИК 202943293 да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 211/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЛАРИДА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 14.5.2018г.
Отхвърля жалбата на „Ларида“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ***, ***, сграда на „Медицински център Младост Варна“, представлявано от управителя В. С. М., против Писмена покана изх. № 13/29-03-7/11.01.2018г. на Директор на РЗОК-Пазарджик. Осъжда „Ларида“ ЕООД, с ЕИК *** да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно наказателно дело (К) No 218/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ Д.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/29.01.2018г., постановено по АНД № 598/2017г. по описа на Районен съд – Велинград, в оспорената му част, с която е отменено НП № 1002/13.11.2017 г. на Началник Митница - Пловдив, с което на ЕТ "Джамал Д.", ЕИК *** са наложени "имуществена санкция" в размер на 4000 /четири хиляди/ лева и лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект - магазин за хранители стоки, находящ се в с. Юндола. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
24 Административно дело No 220/2018, II състав Закон за движението по пътищата Б.Д.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.Д.А., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, офис 13, адв. Л. К., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1006-000084 от 13.02.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо А., на основание чл. 171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП е наложена мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца до една година, а именно за срок от единадесет месеца, като са отнети СРМПС №008074952 и два броя регистрационни табели РА0746КК. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
25 Административно наказателно дело (К) No 230/2018, XI състав ЗАНН: МВР П.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2/05.02.2018 г., постановено по НАХД № 239, по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
26 Административно дело No 237/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 от 31.01.2018 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № 1. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
27 Административно дело No 242/2018, III състав Закон за движението по пътищата И.Т.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Т. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000899/17.12.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
28 Административно наказателно дело (К) No 243/2018, XI състав ЗАНН: НАП Е.Г.Т. ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ-ОФИС ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 19/11.01.2018 г., постановено по НАХД № 1821, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд –Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
29 Административно дело No 247/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Д.Б.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Д.Б.И. Заповед № 17-0367-000269/16.09.2017г. на началник група към РУП Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на Д.Б.И. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
30 Административно дело No 250/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000288/27.09.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, РУП Велинград. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Пазарджик да заплати на В.А.Б., ЕГН **********, сумата в размер на 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направени съдебни разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 252/2018, III състав Закон за движението по пътищата С.А.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000128 от 26.02.2018 г. на началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник група към ОД на МВР гр. Пазарджик, сектор „Пътна полиция“ гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на С.А.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
32 Административно дело No 253/2018, II състав КСО С.Б.Ф. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Б.Ф., ЕГН **********,***, срещу Решение № 1054-12-7#1 от 20.02.2018г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-121-1 от 17.01.2018г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което е спряно производството по отпускане на парично обезщетение за безработица на С.Б.Ф. до извършване на проверка от Дирекция „Инспекция по труда“ гр. София, относно сключен и непрекратен трудов договор от „Стилист 2014“, ЕООД гр. Златица, ЕИК 201207281. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
33 Административно наказателно дело (К) No 260/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59/30.01.2018г., постановено по АНД № 1898/2017г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
34 Административно наказателно дело (К) No 262/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК П.Х.Ш. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 26/17.01.2018 г., постановено по НАХД № 1646, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд –Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО
35 Административно дело No 269/2018, II състав Закон за движението по пътищата М.О.Б. ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.О.Б., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***3, адв. К. У., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0367-000371 от 22.12.2017г. на Началник група в Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Б., на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП е наложена мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца и са отнети свидетелство за управление на МПС № 282863535 и контролен талон № 62477530. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
36 Административно дело No 271/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Л.В.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.В.Х. ***, подадена от адв. П. против изричен отказ на директора на ОДМВР Пазарджик за извършване на административна услуга по чл. 233 от ЗМВР, материализиран в писмо рег. № 312000-16836 от 19.12.2017 г. ОСЪЖДА Л.В.Х. ***, да заплати в полза на Областна дирекция на МВР Пазарджик 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
37 Административно наказателно дело (К) No 272/2018, XI състав ЗАНН: Общини С.Л.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.5.2018г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ в сила Решение № 71/06.02.2018 г., постановено по НАХД № 2254, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
38 Административно наказателно дело (К) No 274/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 9/14.02.2018 г., постановено по НАХД № 250 по описа за 2017 г. на Районен съд – Панагюрище. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
39 Административно дело No 279/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.5.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 1845/13.03.2018 г., подадена от А.И.В.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ищеца за предоставяне на правна помощ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 279/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
40 Административно наказателно дело (К) No 284/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ЕВРО ФРЕЙТ 94 ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 47 от 24.01.2018 г., постановено по АНД № 1625/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
41 Административно дело No 287/2018, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ К.Н.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 10.5.2018г.
ОТКАЗВА предоставянето на правна помощ – процесуално представителство на К.Н.П., ЕГН **********,*** ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.П., ЕГН **********,*** срещу Решение № 53/9 от 27.02.1996г. ; Писмо изх. № 1127 от 05.04.1996г. ; Писмо изх. № 3651 от 12.08.1998г. и Протокол № 3Б050 от 30.07.1998г., всички на Поземлена комисия /сега Общинска служба по земеделие/Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 287 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.
В законна сила на 29.5.2018г.
42 Административно дело No 291/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, подаден против разпоредбите на чл. 22, ал. ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/26.11.2015 г. на ОбС Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 291/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОбС Пазарджик да заплати от бюджета Община Пазарджик в полза на Окръжна прокуратура Пазарджик направените разноски по производството, изразяващи се в заплащане на държавна такса за обявление в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок, считано от днес, с оглед присъствието на страните по делото.
43 Административно дело No 301/2018, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ-ПАЗАРДЖИК АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ – Пазарджик“ АД с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, представлявано от д-р Васил Костов Вълчев против писмена покана изх. № 13/29-02-235/07.02.2018 г. на Директора на РЗОК гр. Пазарджик, в обжалваната й част. ОСЪЖДА „МБАЛ – Пазарджик“ АД с ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 17, представлявано от д-р Васил Костов Вълчев да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик съдебно-деловодни разноски в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
44 Административно дело No 302/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбите на чл. 59, ал. 9, чл. 91, ал. 1, т. 8 и чл. 121 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак, приета с Решение № 433/25.11.2010 г. на Общински съвет – Батак. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 302/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Батак да заплати от съответния бюджет на Община Батак, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.
45 Административно наказателно дело (К) No 307/2018, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28/20.02.2018г., постановено по АНД № 303/2017г. по описа на Районен съд - Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
46 Административно наказателно дело (К) No 311/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Д.Н.С. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 09.02.2018г., постановено по а.н.дело №2296 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., в частта с която е отменено Наказателно постановление № 17-0340-000948 от 21.07.2017г. на Началника на Районно управление Септември на Областна дирекция на МВР, Пазарджик Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
47 Административно дело No 313/2018, II състав Закон за водите КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на изпълняващ функцията Кмет на Община Септември, срещу Решение № РР-3237 от 18.01.2018г. на Директора на Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район“, Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 313 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните
В законна сила на 26.5.2018г.
48 Административно наказателно дело (К) No 314/2018, XI състав ЗАНН: ДНСК РО "НСК" ПАЗАРДЖИК ПРИ РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Д.Г.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76/07.02.2018г., постановено по АНД № 2161/2017г. по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
49 Административно наказателно дело (К) No 315/2018, XI състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК О.Н.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 35/02.03.2018 г., постановено по НАХД № 344/2017 г., Районен съд - Пещера и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №33-0000139/13.10.2017 г. на началника на Областен отдел "Автомобилна администрация" - Пазарджик, с което на О.Н.П. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 2000 лева за нарушение на чл.18, т. 6 от Наредба № Н-8/2008 год. на МТ. Решението е окончателно.
50 Административно дело No 318/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи М.С.П. СТАРШИ ИНСПЕКТОР РУ ПАНАГЮРИЩЕ УЧАСТЪК СТРЕЛЧА-МАТЕЙ ТОДОРЕЕВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.С.П., ЕГН **********,***, против Заповед за задържане на лице рег. № 310зз-41/11.03.2018 г. на старши инспектор М. Д. Т.при РУ гр. Панагюрище, с правно основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, с която е наредено задържането му за срок от 24 часа. ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН **********,*** да заплати на Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – РУ Панагюрище направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.
51 Административно дело No 320/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Д.Ю.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 15.5.2018г.
ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 280, ал.2, т.2 от ЗИНЗС, Началника на затвора Пазарджик в едноседмичен срок да осигури по отношение на Д.Ю.С., ЕГН**********,***, консултация от специалист, лекуващия го лекар Д-р Вълканов от УМБАЛ „Каспела“ ЕООД, гр. Пловдив при условията на чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
52 Административно дело No 327/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.С.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, № 3 да заплати на Б.С.Д., ЕГН **********,*** сумата от 506,00лв.(петстотин и шест лева) имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение и заплащане на държавна такса за препис от влязло в сила съдебно решение, както и обезщетение за забавено плащане на въпросната парична сума в размер на законната лихва, считано от 26.03.2018г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, ПЛ. „Съединение“, № 3, да заплати на Б.С.Д., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
53 Административно дело No 334/2018, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-136 от 14.03.2018 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Винарска къща Виноградец“, с ЕИК 112537678, сумата 850 (осемстотин и петдесет) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
54 Административно наказателно дело (К) No 336/2018, XI състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК С.Д.Г. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 93/19.02.2018 г., постановено по НАХД № 1810, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.Д.Г., направено от процесуалния му представител адв. К. за заплащане на направените по делото разноски. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
55 Административно дело No 338/2018, VI състав Закон за движението по пътищата МОНИКА КОМЕРС-2 ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0367-000376/28.12.2017г. на началник група към ОДМВР Пазарджик, Районно управление Велинград. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на „Моника Комерс 2“ЕООД, ЕИК ***, сума в размер на 50 /петдесет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно наказателно дело (К) No 340/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ ТРИМАНС -1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/26.02.2018 г., постановено по НАХД № 611, по описа за 2017 г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
57 Административно дело No 352/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКИТОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Община Ракитово, представлявана от К.Х., чрез адв.И.Л. против Решение №80811-118/07.03.2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „ Оперативна програма – Наука и образование за интелигентен растеж“. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му.
58 Административно дело No 354/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Х. УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.Х. *** против Заповед № 33/29.03.2018 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 354/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
59 Административно наказателно дело (К) No 356/2018, X състав ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.С.Ф. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 16.02.2018г., постановено по а.н.дело №10 по описа на Районен съд Велинград за 2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
60 Административно наказателно дело (К) No 364/2018, XI състав ЗАНН: ДАМТН АЛПИ-2010 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/31.01.2018 г., постановено по НАХД № 1545, по описа за 2017 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
61 Административно дело No 365/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.С.А.   Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.С.А., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 365 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
62 Административно наказателно дело (К) No 371/2018, X състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК РОДОПИ АД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 22.02.2018г., постановено по а.н.дело №2338 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
63 Административно дело No 373/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРИМА КОЛОР ЕООД,
СТИФ-34 ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 4.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Прима колор“ЕООД ЕИК 112618703 и „Стиф-34“ЕООД ЕИК 201699950 и двете дружества черз адв.К. против мълчалив отказ на Кмета на община- Велинград по искане вх.№ 26-00/481 от 15.03.2018г. за изменение на ПУП. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 373/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 19.5.2018г.
64 Административно дело No 385/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.А.Х.,
П.Б.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.Х. *** и П.Б.П. ***, против Решение № 50/22.02.2018 г. на Общински съвет – Велинград, публикувано на 27.02.2018 г. на интернет-страницата на Община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 385/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
65 Административно дело No 387/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.А.П.,***, с която се възразява във връзка със започнато производство по събаряне на навес, констатирано с акт № 03/04.04.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 387 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
66 Административно дело No 388/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "СЪГЛАСИЕ" ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на на Всестранна кооперация „Съгласие“, ЕИК 822116873, със седалище и адрес на управление с. Семчиново, общ. Септември, срещу Заповед №14 от 23.03.2018г. на Зам. кмета на Община Септември ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 388 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
67 Административно дело No 406/2018, V състав Закон за чужденците в РБ А.Х.К. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОБЛ. ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 31.5.2018г.
Отхвърля жалбата на А.Х.К. против Заповед № 312з – 737/01.04.2018 г. на началника на група „Миграция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката принудително настаняване на чужденец в СДВНЧ за не повече от шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
68 Административно дело No 413/2018, IV състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Т.Т.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.К. против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 413/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. След влизане в сила на определението делото де се докладва по адм. дело № 79/2018 г., с оглед евентуалната преценка за прилагането му. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
69 Административно дело No 425/2018, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Д.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 425/2018г по описа на Административен съд - Пазарджик. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд - Пазарджик и Районен съд - Пазарджик по жалбата на И.Д.Г., изтърпяващ наказание в Затвора град Пазарджик, срещу заповед № 68/23.04.2018 г. на Началника на Затвора гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА на основание чл. 135, ал. 4 от АПК, делото на смесен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
70 Административно дело No 433/2018, VI състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.С.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 433/2018 г., по описа на Административен съд Пазарджик. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 433/2018 г. на Административен съд Пазарджик, към адм. д. № 365/2018 г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
71 Административно дело No 449/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.М.Й. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Д-182/03.05.2018 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, с която на Е.М.Й. е наложено Дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
72 Административно дело No 486/2018, III състав Закон за защита от дискриминация Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 486/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
73 Административно дело No 496/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Х.А.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Разпореждане от 31.5.2018г.
Отхвърля искането, подадено на основание чл. 276 и следващите от ЗИНЗС от лишения от свобода Х.А.С., който твърди, че има проблеми със сърцето, страда от асма, на нервна почва му капят космите по тялото, има рецепта за 100 лв., която не може да изпълнена от близките му, които са извън страната, като и че въпреки всичко това не го извеждат на преглед, като исканията му са да бъде задължен ответника да осигури закупуването на необходимите лекарства и да бъде изведен на преглед в подходящо лечебно заведение извън Затвор Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване в 3 – дневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик. Препис от разпореждането да се изпратят незабавно по факса на Началника на Затвор Пазарджик, на молителя както и на процесуалния му представител.
74 Административно дело No 500/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ М.П.Н.,
И.П.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.5.2018г.
Изпраща административно дело № 500 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. по подсъдност на Районен съд Пазарджик. Прекратява административно дело № 500 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г., като съдебно производство със съответния номер, висящо пред Административен съд Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.