Административен съд - Пазарджик
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 448/2016, IV състав ДОПК НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на ръководителя на отдел МДТ, община Ракитово да издаде разпореждане за закриване на Партида № М-0025-010129 по искане на „Национална електрическа компания“ ЕАД. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на отдел МДТ при Община Ракитово за произнасяне по подаденото искане, съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ръководителя на МДТ при Община Ракитово да заплати от бюджета на Община Ракитово на „Национална електрическа компания“ ЕАД разноски по производството в размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 678/2016, I състав Закон за пътищата КАРПАТИЯ ООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАРПАТИЯ“ ЕООД с ЕИК 112606263 против заповед №РД-22-165/01.07.2016 г., издадена от председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура", на основание чл.26, ал.9, във връзка с чл.57, ал.4, т.З от Закона за пътищата, чл.7, ал.1 от Наредба за специално ползване на пътищата. ОСЪЖДА Община Белово и „Българско земеделско производство“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 81, ет. 1, ап. 3, да заплатят в полза на Областна администрация - гр. Пазарджик юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
3 Административно дело No 735/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.5.2017г.
Обявява нищожността на Решение № 160, прието на заседание на Общински съвет Батак, проведено на 28.07.2016 г., протокол № 10, с което е определен „ВиК Батак“ ЕООД като ВиК оператор по реда на Закона за водите за територията на община Батак, включваща следните землища: гр. Батак, с. Нова махала, с. Фотиново и курорта „Язовир Батак“ от м. „Дъното“ до м. „Друма“ и е възложено на кмета на общината да сключи договор с посочения ВиК оператор. Осъжда Общински съвет Батак да заплати на Областна администрация Пазарджик разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
4 Административно дело No 769/2016, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.А.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.5.2017г.
Отменя Експертно решение на НЕЛК № 0375 от зас. 078/18.05.2016 г., втори специализиран състав по неврологични болести, в частта му, с която на Р.А.Д. са определени 60 % трайно намалена работоспособност, като вместо това постановява: Връща делото като преписка на НЕЛК за произнасяне при спазване на дадените по-горе задължителни указания. Осъжда НЕЛК да заплати на Р.А.Д. 900 /деветстотин/ лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
5 Административно дело No 810/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на Й.А.А. с ЕГН **********, обезщетение в размер на 500 / петстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди за периода 27.10.2016г. до 25.01.2017г.. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.А.А. с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 20 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.А.А. с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 07.07.2016г. до 27.10.2016г.. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
6 Административно дело No 834/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 2.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да заплати на В.К.М. от с.Алеко Константиново , общ.Пазарджик с ЕГН **********, обезщетение в размер на 3000 (три хиляди ) лева за претърпени неимуществени вреди за периода 06.06.2017г. до 14.01.2017г., в едно със законната лихва считано от 01.11.2016г. датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на В.К.М. от с.Алеко Константиново , общ.Пазарджик с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София до пълния предявен размер от 10 000 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на В.К.М. от с.Алеко Константиново , общ.Пазарджик с ЕГН **********,срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София за периода от 01.01.2013г. до 05.06.2013г. вкл. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
7 Административно дело No 881/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от С.Г.Р. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати 10 000 лева за неимуществени вреди за периода 05.07.2011 г. до 04.01.2016 г. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изпращане на сумата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 881/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик в тази му част. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от С.Г.Р. с ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати 10 000 лева за неимуществени вреди за периода 04.01.2016 г. до 21.11.2016 г. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до крайното изпращане на сумата. ОСЪЖДА С.Г.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
8 Административно дело No 952/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на С.В.Б. ***, подадени против ГДИН гр. София и Министерството на правосъдието на Република България с цена по 10 000 лева всеки един. ОСЪЖДА С.В.Б. ***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
9 Административно дело No 957/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Николай Николов - директор да заплати на В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** сумата от 5 980.80 лв. /пет хиляди деветстотин и осемдесет лева и осемдесет стотинки/, представляваща обезщетение за времето от 18.08.2014 г. до 18.02.2015 г., през което не е заемал държавна служба поради прекратяване на служебното му правоотношение, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 16.12.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Николай Николов - директор да заплати на В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** сумата от 440 лв. /четиристотин и четиридесет/, представляваща мораторна лихва върху обезщетението от 5 980.80 лева. ОТХВЪРЛЯ иска на В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** против Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Николай Николов - директор в останалата част до предявения размер от 7 902 /седем хиляди деветстотин и два/ лева, както и ОТХВЪРЛЯ иска за мораторна лихва до предявения размер от 576,24 /петстотин седемдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София 1309, ул. „Пиротска“ № 17 1А, представлявана от Николай Николов – директор да заплати на В.А.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес *** направените по делото разноски в размер на 658 лв. /шестстотин петдесет и осем/. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима исковата молба по т. 2 – претенция с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ за неимуществени вреди в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, причинени от незаконосъобразен административен акт за периода 18.08.2014 г. до 18.02.2015 г., както и законните лихви, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 16/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛИДЕР МЕС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Лидер мес“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №2А, подадена от управителя на същото Я.С.Д., Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., с изх. ., с изх.№02-130-2600/4874 #4 от 28.11.2016г. на Изп.Директор на Държавен фонд “Земеделие”, в частта му, с която е отказано изплащане на средства за подпомагане и е наложена санкция за бъдещ период по НР 1, в размер на 4253.45 лева, по СЕПП, в размер на 12 380.34 лева и по СНДП, в размер на 108.63 лева. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, да заплати на „Лидер мес“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №2А, сумата от 50 / петдесет/ лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
11 Административно дело No 26/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.П.Г.,
Е.С.П.,
Г.С.Г.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 04.04.2017 г. ход на устните състезания. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г.-А. против Заповед № 164/29.11.2016 г. на кмета на община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г.-А., и трите с постоянен адрес ***, да заплатят на Община Пазарджик разноски по производството в размер на 600 (шестстотин) лева. ОСЪЖДА В.П.Г., Е.С.П. и Г.С.Г.-А., и трите с постоянен адрес ***, да заплатят на И.Г.Л. и Н.А.Л.,***, разноски по производството в размер на 1000 (хиляда) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
12 Административно дело No 31/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.3.6.2 – в цялост; чл. 8 т.3 в санкционната част „При нарушения на чл.8,т.3 се налагат глоби, както следва:-за законен представител, представител, определен със съдебно решение или по административенред-от 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева.Нарушенията се установяват с актове от служители на общинска администрация за лица от 14-год. възраст до навършване на 18г. възраст, а наказателното постановление се издава от кмета на община Велинград; за лицата до 14 годишна възраст- по реда на чл.46 от Закон за закрила на детето;-за собствениците на заведения за обществено хранене и развлечения,респективно ползватели/наематели, се налага глоба от 500 /петстотин/ до 1000 /хиляда/лв. За повторно нарушение се отнема разрешително за режим на работа, -за организатори на обществени прояви,се налагат глоби от 500 / петстотин/ до 1000 /хиляда/лв."; чл. 8 т.4 в санкционната част „При нарушение се налага глоба от 500 до 1000 лева. При повторно нарушение до края на календарната година се отнема разрешението за режим на работа"; чл. 8 т.6 – в цялост и чл.9 ал.2 в санкционната част „При първо нарушение се налага глоба от 500 до 2000 лева.“. ОСЪЖДА Общински съвет - Велинград, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Пазарджик, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
13 Административно дело No 59/2017, VI състав Закон за държавния служител Т.Д.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 9.5.2017г.
Отхвърля жалбата на Т.Д.К., ЕГН **********,***, против Заповед № 43/05.01.2017г. на Областен управител на област Пазарджик. Осъжда Т.Д.К. да заплати на Областна администрация Пазарджик разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 60/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-А.А.-В.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-01/05.01.2017 г. на началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив. ОСЪЖДА началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив, да заплати на ЕТ „Алфа-А. А.-В.П.“, представляван от В.М.П., със седалище и адрес на управление с. Огняново, общ. Пазарджик, сума в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева, представляваща разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
15 Административно дело No 64/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 3.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.М.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 800 /осемстотин/ лева, за периода 10.08.2016 г. до 31.01.2017 г. ОТХВЪРЛЯ иска по т. 1 на Г.М.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 44 500 /четиридесет и четири хиляди и петстотин/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Г.М.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 200 /двеста/ лева, за периода 03.01.2017 г. до 05.01.2017 г. /2 денонощия/ и от 11.01.2017 г. до 23.01.2017 г. /още 12 денонощия/. ОТХВЪРЛЯ иска по т. 2 на Г.М.А. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 4 000 /четири хиляди/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
16 Административно наказателно дело (К) No 76/2017, X състав ЗАНН: РДГ В.З.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение №120/23.12.2016г., постановено по АНД № 331 по описа за 2016 год., Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
17 Административно дело No 81/2017, IV състав ДОПК А.В.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 11.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.С. ***, подадена чрез адв. П.М., против решение на началника на МДТ при Община Пазарджик, обективирано в писмо изх. № 13-А-1/11.01.2017 г. по АУЗД № АУ002632/27.10.2014 г. в частта му, с която е отказано възобновяване на административното производство по АУЗД № АУ002632/27.10.2014 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.В.С. ***, подадена чрез адв. П.М., за обявяване нищожността на АУЗД № АУ002632/27.10.2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 81/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик в тази му част. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
18 Административно дело No 88/2017, III състав Закон за движението по пътищата И.Л.Н. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.Н. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. Г. САК против заповед за налагане на ПАМ № 16-0340-000298 от 22.01.2017 г. на началник РУП Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
19 Административно дело No 93/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЧОВЕЧНОСТ" КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 098 от 24.01.2017 г. на кмета на община Септември. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на конкурса, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящето решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
20 Административно дело No 101/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 8, т. 5 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград, приета с Решение № 93/30.03.2006 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
21 Административно дело No 113/2017, I състав ДОПК ХЕРМЕС-91 ЕООД ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.5.2017г.
На основание чл. 155, ал. 1 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА АД № 113/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответната страна и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за жалбоподателя.
В законна сила от 26.5.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 116/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК К.Ц.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 25.11.2016 г., постановено по АНД № 479/2016 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
23 Административно дело No 120/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло чл. 4, ал. 2 и чл. 12 ал.2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имущество на територията на община Сърница. ОТМЕНЯ чл. 4, ал. 1, т. 24 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имущество на територията на община Сърница в частта на текста „...на друго правно основание…....снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание”. ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
24 Административно дело No 123/2017, V състав Други М.П.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
СПЕЦИАЛИСТ СИНЯ ЗОНА ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 5.5.2017г.
Отменя Принудителна административна мярка, наложена на М.П.С. на 03.02.2017 г. от Димитър Василев Георгиев, специалист „Синя зона“ при община Пазарджик, изразяваща се в принудително преместване на автомобила на жалбоподателката марка „Фиат“, модел „Пунто“, рег. № РА 4164 ВК. Осъжда община Пазарджик да заплати на М.П.С. 50 /петдесет/ лева, представляващи обезщетение за причинени й от мярката имуществени вреди. Осъжда община Пазарджик да заплати на М.П.С. разноски по делото в размер на 410 /четири стотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
25 Административно дело No 127/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.В.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София да заплати на Г.В.Т. с ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик обезщетение в размер общо на 700 / седемстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди вследствие противоправно бездействие на служители на ГДИН, изразяващо се в неосигуряване на непрекъснат достъп до санитарен възел и течаща вода, стол, топлина и чист въздух в периода на настаняването му в наказателна килия в затвора в гр. Пазарджик от 03.01.2017г. До 12.01.2017г./вкл./, в едно със законната лихва до изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 10 000 лева. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.
26 Административно дело No 134/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 103, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, приета с решение № 189, протокол № 5 от 24.04.2008 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати от бюджета на Община Велинград на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. направените по делото разноски в размер на 537.50 лева /петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
27 Административно наказателно дело (К) No 136/2017, X състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНА-2014 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 35 от 20.01.2017 г., постановено по НАХД № 1842/ 2016 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
28 Административно дело No 137/2017, VI състав Закон за акцизите и данъчните складове ЕТ М.А.-С. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-107 от 08.02.2017 г. на началника на Митница Пловдив. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на ЕТ „М. А. - Столат“, с ЕИК ***, сумата 500 (петстотин) лева, направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
29 Административно наказателно дело (К) No 146/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 36 от 20.01.2017 г., постановено по АНД № 1535/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
30 Административно дело No 149/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Лесичово, приета с решение № 170, протокол № 23 от 27.02.2009г. на Общински съвет Лесичово. ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати от бюджета на Община Лесичово на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ БУЛСТАТ 177060406, със седалище и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, с управител Георги Иванов Й. направените по делото разноски в размер на 537.50 лева /петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
31 Административно дело No 156/2017, IV състав Закон за семейни помощи за деца С.Т.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-ПА-С/2269 от 03.05.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември, потвърдена с Решение № 13-РД04-0117/17.02.2017 г. на директора на РДСП Пазарджик. ИЗПРАЩА преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Септември да заплати от бюджета на ДСП Септември, на С.Т.К.-П. ***, сумата от 310 (триста и десет) лева направени разноските по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 157/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ ЕИК 177060406 чр. Адв.Й., подадена против Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово / приета с Решение №737 от 31.10.2014г. на ОбС Белово . ОСЪЖДА общински съвет Белово да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ ЕИК 177060406 сума в размер на 510лв. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 157/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, Х състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
33 Административно наказателно дело (К) No 161/2017, XI състав ЗАНН: МВР С.Н.Л. РУП ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 23.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 229, постановено на 26.04.2017 г. по НАХД № 706, по описа за 2016 год., с което Районен съд Пазарджик е оставил без разглеждане жалбата на С.Н.Л.,***, против Наказателно постановление № 002054 от 10.12.2014 г. на Началника на Сектор „Охранителна полиция“ в РУ – Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с което на основание чл. 257, ал. 1 от ЗМВР му е наложена глоба в размер на 200 (двеста) лева, за нарушение на чл. 64, ал. 1 от ЗМВР и е прекратил производството по делото. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Решението е окончателно.
34 Административно наказателно дело (К) No 163/2017, X състав ЗАНН: ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ -ПЛОВДИВ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛ А.П.Г. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.5.2017г.
Отменя Решение № 8 от 30.01.2017 г., постановено по нахд № 321, по описа на Районен съд Пещера за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 081/10.10.2016 г., издадено от началника на Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ – Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Връща делото на друг състав на Районен съд Пещера за ново разглеждане при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
35 Административно наказателно дело (К) No 164/2017, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.С.Р. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 03.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 241/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
36 Административно наказателно дело (К) No 165/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Н.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение от 25.01.2017 г., постановено по НАХД № 1541 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено НП №№15-1006-000728 от 09.04.2015 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик, с което на С.Н.М., за нарушение на чл. 103 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 (три) месеца, Решението е окончателно.
37 Административно наказателно дело (К) No 166/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Л.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 684 от 19.12.2016 г., постановено по АНД № 2119/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
38 Административно наказателно дело (К) No 167/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 66/07.02.2017 г., постановено по НАХД № 2409 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик Решението е окончателно.
39 Административно наказателно дело (К) No 168/2017, X състав ЗАНН: КФН ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ/Н/ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13 от 06.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2271/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
40 Административно дело No 171/2017, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави МИРЧО-2013 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мирчо-2013“ ЕООД, подадена чрез адв. Славова и адв. М.,***, против Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Септември, приета с Решение № 386 на Общински съвет гр. Септември, взето с Протокол № 16/28.07.2016 г. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
41 Административно наказателно дело (К) No 172/2017, X състав ЗАНН: Здравна инспекция НКГ 15 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 10 от 07.02.2017 г., постановено по нахд № 268, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 53/20.10.2016 г., издадено от директора на РЗИ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето на основание чл. 218, ал. 3 от същия закон на „НКГ-15“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. Решението е окончателно.
42 Административно дело (К) No 174/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО А.Т.Т.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 16.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 174/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Пазарджик и Върховен административен съд. Изпраща делото на Върховен административен съд на Република България за разглеждане на спора за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 АПК. Определението не подлежи на обжалване.
43 Административно наказателно дело (К) No 176/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение №64/06.02.2017г., постановено по АНД № 2410 по описа за 2016 год., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
44 Административно дело No 177/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на Чл.103 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, която гласи :“ До участие в търгове и/или конкурси не се допускат лица, които: 1.Към момента на откриване на процедурата имат не погасени задължения към Общината; 2.В последните три години системно са просрочвали погасяването на задълженията си към Общината; 3.Които дължат суми по изтекли или прекратени в последните три години договори с Общината“ ОСЪЖДА Общински съвет Сърница да заплати в полза на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ ЕИК 177060406 направените по делото разноски в размер на 530/ петстотин и тридесет лева/.
45 Административно дело No 180/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 59 от Наредба за обществения ред в община Пазарджик. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл. 60 от Наредба за обществения ред в община Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 лева /двадесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
46 Административно наказателно дело (К) No 183/2017, XI състав ЗАНН: КФН ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ/Н/ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40 от 23.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2270/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
47 Административно наказателно дело (К) No 184/2017, X състав ЗАНН: КФН ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ/Н/ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 3.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41 от 24.01.2017 г., постановено по АНД № 2306/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
48 Административно наказателно дело (К) No 187/2017, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК А.К.И. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 65/06.02.2017 г., постановено по НАХД № 2729 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
49 Административно наказателно дело (К) No 188/2017, X състав ЗАНН: ДКСБТ СТЕД-88 ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 59 от 03.02.2017 г., постановено по нахд № 2627, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 04423/28.11.2016 г., издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което за нарушение на чл. 3б от Закона за стоковите борси и тържищата на основание чл. 65, ал. 2 от същия закон на „Стед-88“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
50 Административно наказателно дело (К) No 189/2017, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА УНИВЕРС ЙОРДАНОВ ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 58/03.02.2017 г., постановено по НАХД № 2622, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
51 Административно наказателно дело (К) No 194/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.Ж.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 74/09.02.2017 г., постановено по НАХД № 989 по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
52 Административно дело No 196/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Отменя чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 16, ал. 4 в частта „не е деклариран като основно жилище по смисъла на ЗМДТ“, чл. 48, т. 30 в частта „и с разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ“, чл. 51а, ал. 2, т. 6, чл. 89 и чл. 89б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Осъжда Общински съвет – Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура - Пазарджик разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
53 Административно наказателно дело (К) No 201/2017, XI състав ЗАНН: РИОСВ СВИКОМ АД РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70 от 08.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2718/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
54 Административно наказателно дело (К) No 202/2017, X състав ЗАНН: РИОСВ С.Н.Л. РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 77 от 10.02.2017 г., постановено по АНД № 2331/2016 г., по описа на Районен съд гр. Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 09/10.10.2016 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик, с което на С.Н.Л. ***, с ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева, на основание чл.166, т.3, във връзка с чл.165 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за нарушение на чл.155, ал.2, във връзка с чл.166, т.3 от ЗООС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
55 Административно наказателно дело (К) No 203/2017, X състав Други по ЗАНН КОЛОВАГ АД ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 61 от 03.02.2017 г., постановено по нахд № 2456, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № НИ-1-12-00194801/10.11.2016 г., издадено от ръководителя на ТП на НОИ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 349, ал. 1 от КСО на „Коловаг“ АД (с предишна фирма „Вагоноремонтен завод – 99“ АД) е наложено наказанието имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
56 Административно наказателно дело (К) No 205/2017, X състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 53 от 01.02.2017 г., постановено по нахд № 1693, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000-359/26.07.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева.Решението е окончателно.
57 Административно наказателно дело (К) No 206/2017, X състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 18.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 54 от 01.02.2017 г., постановено по нахд № 1696/16г., по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г..
58 Административно дело (К) No 207/2017, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Н.Т.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 106 от 13.02.2017 г. постановено по адм.д. № 678/ 2016 г. Районен съд Пещера. ОТХВЪЛЯ жалбата на Н.Т.К.,*** против писмо с № ПО-44-90/23.06.2006г. на началник Общинска служба по земеделие – Пещера. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
59 Административно дело (К) No 208/2017, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА Ю.Т.Н. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 25.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 756/21.12.2016 г., постановено по гр. д. № 478/2016 г. на Районен съд – Пещера. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пещера. Решението е окончателно.
60 Административно наказателно дело (К) No 215/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 24/23.02.2017 г., постановено по НАХД № 584 по описа за 2016 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
61 Административно наказателно дело (К) No 216/2017, X състав ЗАНН: МВР И.М.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 21.02.2017 г., постановено по АНД № 33/2017 г., по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
62 Административно наказателно дело (К) No 217/2017, X състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК АВАНГАРД-2002 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 9 от 06.02.2017 г., постановено по нахд № 272, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 112/11.11.2016 г., издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, с което за нарушение на чл. 372, ал. 1 от Закона за ветеринарната и медицинската дейност на основание чл. 450б, ал. 2 във връзка с ал. 1 от същия закон на „Авангард – 2002“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Георги Видев Считам, че мнозинството неправилно прие, че решението на районният съд е законосъобразно. Споделям мотивите на касационния състав, че в административно-наказателното производството не е доказано извършването от „Авангард – 2002“ ООД на вмененото му административно нарушение. Независимо от това считам, че решението на районния съд е постановено в нарушение на процесуалните правила, като той е отменил НП без да положи необходимите усилия за разкриване на обективната истина. Действително възражението по АУАН и съответстващата му поддържана пред районния съд теза на наказаното лице, че в случая не е била налице продажба на ВМП, а продажба на ветеринарна услуга, в рамките на която съответното животно е било третирано с такъв продукт, изглеждат обосновани и резонни. Но съдът ги е приел без да изпълни процесуалното си задължение за събиране на нови доказателства, основавайки решението си единствено и само на доказателствата, събрани в административнонаказателното производство. Следва да се има предвид също, че независимо от резонността на посочената защитна теза, за достоверността на същата не са събрани никакви доказателства. Напротив – доказателства за извършване на нарушението от лечебницата са събрани от административнонаказателните органи и представени по делото, макар и да е поставена под съмнение тяхната доказателствена сила: Това е липсата на четирите ВМП и обяснението на служителя на лечебницата, че същите са продадени. Затова считам, че касационният състав не следваше да остави в сила решението на районния съд, а да го отмени и да го върне за ново разглеждане на друг първоинстанционен състав със следните задължителни указания: да бъде извършен разпит на служителя на наказаното лице д-р Любомир Спасов и да бъдат събрани писмени, а евентуално и гласни доказателства относно предоставяните ветеринарномедицински услуги от „Авангард – 2002“ ООД.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Георги Видев Считам, че мнозинството неправилно прие, че решението на районният съд е законосъобразно. Споделям мотивите на касационния състав, че в административно-наказателното производството не е доказано извършването от „Авангард – 2002“ ООД на вмененото му административно нарушение. Независимо от това считам, че решението на районния съд е постановено в нарушение на процесуалните правила, като той е отменил НП без да положи необходимите усилия за разкриване на обективната истина. Действително възражението по АУАН и съответстващата му поддържана пред районния съд теза на наказаното лице, че в случая не е била налице продажба на ВМП, а продажба на ветеринарна услуга, в рамките на която съответното животно е било третирано с такъв продукт, изглеждат обосновани и резонни. Но съдът ги е приел без да изпълни процесуалното си задължение за събиране на нови доказателства, основавайки решението си единствено и само на доказателствата, събрани в административнонаказателното производство. Следва да се има предвид също, че независимо от резонността на посочената защитна теза, за достоверността на същата не са събрани никакви доказателства. Напротив – доказателства за извършване на нарушението от лечебницата са събрани от административнонаказателните органи и представени по делото, макар и да е поставена под съмнение тяхната доказателствена сила: Това е липсата на четирите ВМП и обяснението на служителя на лечебницата, че същите са продадени. Затова считам, че касационният състав не следваше да остави в сила решението на районния съд, а да го отмени и да го върне за ново разглеждане на друг първоинстанционен състав със следните задължителни указания: да бъде извършен разпит на служителя на наказаното лице д-р Любомир Спасов и да бъдат събрани писмени, а евентуално и гласни доказателства относно предоставяните ветеринарномедицински услуги от „Авангард – 2002“ ООД. Съдия Г. Видев:
63 Административно наказателно дело (К) No 218/2017, X състав ЗАНН: КЗП ГОЛЧЕВ И СИЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 78 от 10.02.2017 г., постановено по АНД № 2469/2016 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-037283/17.10.2016 г. на директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което на „Голчев и Сие“ ЕООД, представлявано от управителя Ж. Г. Г., за нарушение на чл. 114, т.1 от Закона за туризма, на основание чл. 206, ал. 1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протест.
64 Административно наказателно дело (К) No 219/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.В.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 от 01.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 326/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
65 Административно наказателно дело (К) No 220/2017, X състав ЗАНН: ИАРА ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ -ПЛОВДИВ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛ Н.В.З. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 10 от 10.02.2017 г., постановено по нахд № 328, по описа на Районен съд Пещера за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 76/14.09.2016 г., издадено от началника на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което за нарушение на чл. 24, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите на основание чл. 66, ал. 3 от същия закон на Н.В. Забурдаев е наложена глоба в размер на 400 лева. Решението е окончателно.
66 Административно наказателно дело (К) No 222/2017, XI състав ЗАНН: НАП ТД НАП ПЛОВДИВ, ИРМ ПАЗАРДЖИК Ц.Й.С. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 26.01.2017г., постановено по н.а.х. дело № 1823/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 223/2017, XI състав ЗАНН: БАБХ Ж.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 86/15.02.2017 г., постановено по НАХД № 904, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 21 от 26.04.2016 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, с което е наложена глоба в размер на 500 лева на основание чл. 53 от ЗАНН, във връзка с чл. 417, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност на Ж.В.А. ***, за нарушение на чл. 132, ал. 1, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Решението е окончателно.
68 Административно наказателно дело (К) No 224/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.И.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №26/24.02.2017 г. постановено по АНД № 41/2017г. по описа на Районен съд-Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0367-002144 /12.01.2017 година на Началник група при РуП Велинград към ОД на МВР Пазарджик , с което на Х.И.В. *** , с ЕГН**********, са наложени АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ: глоба в размер на 1000 / хиляда / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, на основание чл. 174,ал.1 от ЗДвП,за нарушение на чл. 5,алЗ,т.1 от ЗДвП. ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0367-002144 /12.01.2017 година на Началник група при РуП Велинград към ОД на МВР Пазарджик , с което на Х.И.В. *** , с ЕГН**********, са наложени АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ: глоба в размер на 1000 / хиляда / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, на основание чл. 174,ал.1 от ЗДвП,за нарушение на чл. 5,алЗ,т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 1000 лв. на 800 лв. и лишаването от право да управлява МПС от дванадесет месеца на осем месеца.
69 Административно наказателно дело (К) No 225/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение 18/20.02.2017г., постановено по АНД №266 по описа за 2016 год., Районен съд – Панагюрище в частта с която е потвърдил Наказателно постановление № 16-0310-000617 от 17.11.2016г. на Началника на РУ на МВР Панагюрище, с което за нарушение на чл.137а,ал.1 от Закона за движение по пътищата, на Л.И.К., с ЕГН- **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 50,00 (петдесет лева) на основание чл.183,ал.4,т.7,пр.1 от ЗДВ. ОТМЕНЯ Решение 18/20.02.2017г., постановено по АНД №266 по описа за 2016 год., Районен съд – Панагюрище в останалата част, ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0310-000617 от 17.11.2016г. на Началника на РУ на МВР Панагюрище, с което за нарушение на чл.137а,ал.1 от140,ал.1 от Закона за движение по пътищата, на Л.И.К., с ЕГН- **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175,ал.1,т.1 от ЗДвВ, като намалява размера на глобата от 200 лв. на 100 лева, а срока на лишаване от правоуправление от 6 месеца на 2 месеца.
70 Административно наказателно дело (К) No 226/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Д.К. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 20/27.02.2017 г., постановено по НАХД № 293 по описа за 2016 год. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
71 Административно наказателно дело (К) No 229/2017, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Д.С.Т. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 114 от 27.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 109/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
72 Административно наказателно дело (К) No 230/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.М.У. ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПП Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 100 от 22.02.2017 г., постановено по АНД № 91/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1456354, издаден от ОДМВР - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
73 Административно дело No 233/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 3.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на директора на РИОСВ Пазарджик, против Решение № 329/27.01.2017 г. на ОбС Белово. ПРЕКРАТЯВА АД № 233/2017 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ч.ж. пред ВАС, подадена чрез настоящия съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
74 Административно наказателно дело (К) No 234/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 124 от 28.02.2017 г., постановено по нахд № 2702, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е изменено наказателно постановление № 16-1006-002143/03.10.2016 г., издадено от началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, като размерът на наложените на А.Д.Г. с постановлението санкции глоба и лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата с решението са намалени съответно на 500 лв. и 6 месеца. Решението е окончателно.
75 Административно наказателно дело (К) No 235/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73 от 09.02.2017 г., постановено по АНД № 1732/2017 г., по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
76 Административно наказателно дело (К) No 236/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 128/02.03.2017 г., постановено по НАХД № 1697, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000391 от 26.07.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ, за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1927“ гр. Белово, ЕИК 112046608, със седалище и адрес на дейността гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2, е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
77 Административно наказателно дело (К) No 237/2017, X състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/27.02.2017 г., постановено по НАХД № 1698, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 13-000376/26.07.2016 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
78 Административно наказателно дело (К) No 238/2017, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 129/02.03.2017 г., постановено по НАХД № 1700, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000377 от 26.07.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ, за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1927“ гр. Белово, ЕИК 112046608, със седалище и адрес на дейността гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2, представлявано от председателя Мария Иванова Тодорова-Митова е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
79 Административно наказателно дело (К) No 239/2017, X състав ЗАНН: ДИТ НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 118 от 27.02.2017 г., постановено по нахд № 1701, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 13-000-379/26.07.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
80 Административно наказателно дело (К) No 241/2017, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕЛТО-ПЕРЛА ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Отменя Решение № 13 от 15.02.2017 г., постановено по нахд № 334, по описа на Районен съд Пещера за 2016 г., с което е отменено наказателно постановление № 13-000335/29.09.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, като вместо това постановява: Потвърждава наказателно постановление № 13-000335/29.09.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, с което за нарушение на чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл. 413, ал. 2 от КТ на „Елто-Перла“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.
81 Административно наказателно дело (К) No 248/2017, XI състав ЗАНН: Патентно ведомство ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КРОНОС 2000 ООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27 от 27.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 538/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
82 Административно наказателно дело (К) No 249/2017, X състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МЗ Х.М.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3/24.01.2017г., постановено по АНД № 563, по описа за 2016 г., Районен съд – Велинград като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
83 Административно наказателно дело (К) No 250/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Ю.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 33 от 08.03.2017 г., постановено по нахд № 39, по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., с което е изменено наказателно постановление № 16-0367-001423/12.10.2016 г., издадено от началник група в РУП Велинград при ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 174, ал. 1 от същия закон на касатора са наложени наказанията глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, като наложената глоба е намалена от районния съд на 500 лева, а в останалата част постановлението е потвърдено. Решението е окончателно.
84 Административно наказателно дело (К) No 252/2017, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК А.К.И. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123 от 28.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2728/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
85 Административно наказателно дело (К) No 265/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 26 от 09.03.2017 г., постановено по нахд № 292, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0310-000344/13.07.2016 г., издадено от началник на РУП Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 174, ал. 1 от същия закон на касатора са наложени наказанията: глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца. Решението е окончателно.
86 Административно наказателно дело (К) No 266/2017, X състав ЗАНН: МВР Р.Х.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 29 от 14.03.2017 г., постановено по нахд № 294, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 10/13.12.2016 г., издадено от началника на РУП Панагюрище, с което за нарушение на чл. 56, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 1-3 от ЗОБВВПИ, на основание чл. 212 от същия закон на Р.Х.Б. е наложена глоба в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
87 Административно наказателно дело (К) No 274/2017, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.П. ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила частта от Решение от 07.03.2017 г., постановено по нахд № 2703, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1006-001856/30.08.2016 г., издадено от началник група в Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, в частта на решението на районния съд, с което е потвърдена т. 2 от наказателното постановление, а именно - за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, за което на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. 1 от същия закон на А.Г.П. са наложени глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца. Решението е окончателно.
88 Административно дело No 298/2017, VI състав ЗИНЗС Л.А.Г. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СДВРП КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.А.Г. против Заповед № Л-1870/06.04.2017г. на началник отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушители“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 298 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България . Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.
89 Административно наказателно дело (К) No 305/2017, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ, ИРМ-ПАЗАРДЖИК ЕТ Е.-С.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.5.2017г.
ИЗПРАЩА КАНД № 305 / 17 по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 305/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
90 Административно дело No 307/2017, IV състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК БИОТРЕНД ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.5.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 13/РД-10-3/04.01.2017 г. на старши публичен изпълнител Иван Трендафилов при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, на „Биотренд Експорт“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 7, ет. 3, представлявано от Трендафил Ангелов Христосков, предварителни обезпечителни мерки, а именно: наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***, находяща се в ТБ Уникредит Булбанк АД за сумата от 93 333,83 лева и върху банкова сметка ***, находяща се в ТБ Уникредит Булбанк АД за сумата от 93 333,83 лева, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316008258-020-001/24.11.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
91 Административно дело No 321/2017, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор на Окръжна прокуратура Пазарджик против чл. 20, предл. 5-то и 6-то и против чл. 38 от Наредбата за записване, отписване и приемане на децата в общинските детски градини на територията на община Ракитово, приета с Решение № 192/26.07.2016 г. на Общински съвет Ракитово. По отношение на искането за присъждане на разноски съдът ще се произнесе впоследствие. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 321 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок за ответника, считано от получаване на съобщението.
92 Административно дело No 331/2017, V състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ГР.ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК АУТО ГАРАНТ 1 ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 23.5.2017г.
Продължава срока на наложените на „Ауто гарант 1“ ЕООД ЕИК 201017691 предварителни обезпечителни мерки, наложени с: Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С170013-023-0000014/13.01.2017 г., а именно - запор върху следните МПС: - Товарен автомобил марка SCANIA, модел 420 ЛА, рег. № РА 4003 ВТ, рама № XLER4X20005147131, двигател № DC1214, година на производство 2006 г., мощност 309 kw, с цена на придобиване 0,00 лева; - Лек автомобил марка FORD, модел ТРАНЗИТ, рег. № РА 1215 ВМ, рама № WF0HXXGBVHSS14255, година на производство 1995 г., мощност 63 kw, с цена на придобиване 0,00 лева; - Товарен автомобил марка MITSHUBISHI, модел Л 200, рег. № РА 7174 ВН, рама № MMBJNK740XD0322934, година на производство 1999 г., мощност 73 kw с цена на придобиване 0,00 лева; - Товарен автомобил марка RENAULT, модел ПРЕМИУМ, рег. № РА 3956 ВТ, рама № VF624GPA000016837, двигател № DXІ11133371, година на производство 2008 г., мощност 322 kw, с цена на придобиване 0,00 лева; - Товарен автомобил марка RENAULT, модел ПРЕМИУМ 420 ДЦИ, рег. № РА 6559 ВС, рама № VF622GVA000149361, двигател № DCІ1183M0667206, година на производство 2005 г., мощност 303 kw, с цена на придобиване 0,00 лева. И с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С 170013-023-0000019/13.01.2017 г., а именно - запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в 27 съществуващи и налични в страната банки за сумата от 95 506,92 лева, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001316007154-020-001/14.10.2016 г., издадена от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 23.5.2017г.
93 Административно дело No 346/2017, IV състав Други Л.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.А. ***, против Заповед № 110/23.02.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 346/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Заверено копие от жалбата и приложенията към нея, както и административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ за прилагане по адм. д. № 329 по описа за 2017 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
94 Административно дело No 368/2017, VI състав ДОПК ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ТД НАП ПЛОВДИВ, ОФИС ПАЗАРДЖИК МИРАКАЛ СТРОЙ АД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.5.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление № С170013-023-0000187/25.01.2017 г.., издадено от публичен изпълнител при НАП, на „Миракал строй“ АД, ЕИК ***, с адрес по чл. 8 от ДОПОК гр. Панагюрище, пл. „20 април“ № 2, предварителни обезпечителни мерки, а именно: възбрана върху собствен на дружеството на недвижим имот – „Самостоятелен обект в сграда, КИД 55302.501.2628.1.45 по КККР на гр. Панагюрище, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, ул. „***, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 на пет надземни етажа с идентификатор 55302.501.2628.1, построена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.2628, с предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта 1, с площ 87 кв. м. при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж-55302.501.2628.1.44; под обекта-няма; над обекта – 55302.501.2628.1.21, 55302.501.2628.1.12“, който имот е идентичен с „кафе-аперитив с площ 87 кв.м., находящ се в партерния етаж от четириетажна масивна сграда, означена с пл. № 2628, построена в УПИ-жилищен комплекс, в кв. 241 по плана на гр. Панагюрище, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, с вх. р. № 159/29.01.2016г. на Служба по вписвания гр. Панагюрище, акт № 107, том І, дело 39/2016г., посочен в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001316007540-020-001/28.10.2016 г., която е изменена със Заповед № № Р-16001316007540-020-002/06.02.2017 г. и Заповед № № Р-16001316007540-020-003/06.03.2017 г., издадена от орган по приходите при Национална агенция за приходите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
95 Административно дело No 371/2017, VI състав ДОПК СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НАП ПЛОВДИВ ОФИС ПАЗАРДЖИК ВИ ЕНД ДЖИ ГРУП ООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 23.5.2017г.
Продължава срока на наложените с Постановление № С170013-023-0000158/23.01.2017 г., издадено от публичен изпълнител при НАП, на „Ви енд Джи Груп“ ООД, ЕИК ***, предварителни обезпечителни мерки, а именно: запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***, находяща се в ТБ Райфайзенбанк, BIC ***, посочена в постановлението, за срок не по-късно от датата на издаване на ревизионен акт по ревизията, възложена със ЗВР № Р-16001616008502-020-001/05.12.2016 г., която е изменена със Заповед № Р-16001616008502-020-002/14.03.2017 г., издадена от орган по приходите при Национална агенция за приходите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 23.5.2017г.
96 Административно дело No 373/2017, I състав ЗИНЗС Л.А.Г. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.А.Г. , роден на ***г***, в момента в Затвора Пазарджик против заповед № Д-592/21.12.2016г., на Началника на Затвора Пазарджик, потвърдена със Заповед №Л-346/2 от 30.01.2017г. на директора на Главна дирекция „изпълнение на наказанията“- София. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 373/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.