Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2021г. до 30.4.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 525/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност Д.И.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Р. с ЕГН ********** *** против Ревизионен акт / РА/ № Р-16001318003795-091-001 от 28.01.2019г. потвърден с Решение № 239 от 18.04.2019г. на Директора на Дирекция“Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Пловдив . ОСЪЖДА Д.И.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите сумата от 3 765,69 лв.- дължими разноски. Решението подлежи на касационноно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му пред Върховен административен съд.
2 Административно дело No 669/2019, XIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 5.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Пещера против Решение № РД-02-36-641/21.05.2019 г., издадено от заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР за определяне на финансова корекция - 5 %, в размер на 17 009,34 лв. с ДДС по проведена от община Пещера обществена поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс на община Пещера” по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 669/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
3 Административно дело No 877/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед №576/17.07.2019г. издадена от Кмета на община Стрелча. ОСЪЖДА община Стрелча да заплати на „Булгармин Инженеринг“АД, с ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, представлявано от изпълнителен директор Георги Стойов Симеонов сума в размер на 350 лева (триста и петдесет лева), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила на 19.4.2021г.
4 Административно дело No 365/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Р.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 14.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 814 от 19.10.2020г., постановено по адм. дело № 365 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като навсякъде в решението вместо „…18.09.2015 г. ….“, да се чете „…12.07.2018 г. ….“. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред троен състав на Административен съд Пазард0жик в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
5 Административно дело No 530/2020, VI състав КСО Х.А.О. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-12-36#1/06.04.2020 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е отхвърлена жалбата на Х.А.О. и е потвърдено Разпореждане № 122-00-1175-3/13.02.2020 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица. ИЗПРАЩА делото като преписка за произнасяне по заявлението на Х.А.О. с вх. № 122-00-1175 от 02.09.2019 г., с което е поискала да й бъде отпуснато парично обезщетение за безработица. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Пазарджик да заплати на Х.А.О. направените по делото разноски в размер на 766 (седемстотин шестдесет и шест) лева. Решението, на основание чл.119 от КСО, във връзка с чл.117, ал.1, т.2, буква "б" КСО, не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 12.4.2021г.
6 Административно дело No 609/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХИДРОЛЕС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/121/06365/3/01/04/01, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София, в частта по т. I, в която на „Хидролес“ ЕООД с ЕИК 112604810 е установено публично държавно вземане в размер на 701 015,71 лв. (седемстотин и една хиляди и петнадесет лева и 71 стотинки), като ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата „Хидролес“ ЕООД с ЕИК 112604810 (в несъстоятелност), адрес на управление гр. Пещера, обл. „Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“ № 4 против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/121/06365/3/01/04/01, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София в останалата му част, включително и по отношение на установено публично държавно вземане в окончателен размер на 1 402 031.77 лв. (един милион четиристотин и две хиляди тридесет и един лева и седемдесет и седем стотинки). ОСЪЖДА Хидролес“ ЕООД с ЕИК 112604810 (в несъстоятелност), адрес на управление гр. Пещера, обл. „Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“ № 4 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сторените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.
7 Административно дело No 841/2020, I състав Закон за данък върху добавената стойност МАРЕНАС 8 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАРЕНАС 8“ЕООД ЕИК 204195044,чрез управител И. Л., със съдебен адрес *** – адв.Н.Б. срещу Ревизионен акт № Р-16001318007730-091-001/24.04.2020г. на ТД на НАП, Пловдив, потвърден с Решение № 314/06.07.2020 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „МАРЕНАС 8“ЕООД ЕИК 204195044 да заплати на Национална агенция по приходите сумата от 2241.63 / две хиляди двеста четиридесет и един лв. и 63 ст./ - дължими деловодни разноски. Решението подлежи на касационноно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му пред Върховен административен съд.
8 Административно дело No 984/2020, VIII състав Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси К.Щ.Х. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 1.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на К.Щ.Х.,*** Решение № РС-371-20-087/29.07.2020 г. на КПКОНПИ, в частта, в която 1/ по отношение на К.Щ.Х. е установен конфликт на интереси в качеството му на кмет на Община Ракитово, за това че е подписал платежни нареждания от 13.05.2019 г., 19.07.2019 г. и 22.11.2019 г. в частен интерес на свързаното с него лице по смисъла на §1 т.15, б „а“ от ДР на ЗПКОНПИ Щ. Х., в нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. 1 пр.4 от ЗПКОНПИ; 2/ Наложена е глоба в размер на 5000 лв. на К.Щ.Х.,***, на основание чл. 171 ал.1 от ЗПКОНПИ за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ за извършено нарушение на чл. 58 изр.1, пр.4 от ЗПКОНПИ; 3/ Отнета е в полза на Община Ракитово от К.Щ.Х.,*** сума в размер на 289,90 лв. представляваща дневни възнаграждения за 13.05.2019, 19.07.2019 г. и 22.07.2019 г., получени от деянието, породило конфликт на интереси на основание чл. 81 ал.1 от ЗПКОНПИ; 4/ Отнета е в полза на държавата от К.Щ.Х. сума в размер на 37 157,97 лева, представляваща материална облага, реализирана от свързаното с К.Х. лице- Щ. Х.. ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу Решение № РС-371-20-087/29.07.2020 г. на КПКОНПИ в останалата обжалвана част като неоснователна. ОСЪЖДА КПКОНПИ да заплати на К.Щ.Х., ЕГН ********** сумата от 1876,19 лв. /хиляда осемстотин седемдесет и шест лева и 19 ст./ разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
9 Административно дело No 1007/2020, VIII състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Г.Н.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 26.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Н. *** Ревизионен акт / РА/ № Р-16001319007358-091-001 от 08.06.2020 г. , издаден от Светлана Профирова Петрова- Началник сектор, възложил ревезеията и Веселина Георгиева Господинова- главен инспектор по приходите в частта, в която е потвърден с Решение № 390/ 14.08.2020 г. поправено с Решение № 390/01.09.2020 г., и двете на Директора на Дирекция „обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП: -в частта в която са определени допълнителни задължения по чл. 17 от ЗДДФЛ за периода 2013-2017, вноски за ДОО, вноски за ЗО и вноски за ДЗПО- УПФ за периода 2014-2017 г. над сумата от 23 516,16 лв. общ размер на главница и сумата 10 703,32 лв. общ размер на лихви. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Г.Н.М. да заплати на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив сумата от 1112,18 лв./ хиляда сто и дванадесет лева и 18 ст./ разноски по компенсация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
10 Административно дело No 1026/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 22.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.Д.И., ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за сумата от 30 000,00лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 01.07.2018г. до 01.03.2019г., изразяващи се в болки и страдания, поради бездействието на администрацията на Затвора Бобов Дол да му осигури адекватно лечение на получено в затвора заболяване. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
11 Административно дело No 1036/2020, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Е. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.4.2021г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх. № 02-130-6500/269 от 02.06.2020 г. на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” гр. София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2018 г. в обжалваната му част. ИЗПРАЩА преписката на Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне, в едномесечен срок от влизане на това решение в сила, с указания по тълкуването и прилагането на закона, съобразно изложеното в мотивите по-горе. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София – Разплащателна агенция да заплати на П.И.Е. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 710 (седемстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
12 Административно дело No 1041/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Д.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.4.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на С.Д.Л., ЕГН **********, сумата в размер на 2000 (две хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престой в Затвора Пазарджик за периода от 28.04.2014г. до 15.04.2015г.; 16.03.2016г. до 28.04.2017г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 15.09.2020 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен за разликата над 2000 лева до пълния предявен размер от 15 000 лева предявения иск от С.Д.Л., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за същия период 28.04.2014г. до 15.04.2015г.; 16.03.2016г. до 28.04.2017г., както и отхвърля като неоснователен за периода 15.04.2015г. до 16.03.2016г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на С.Д.Л., ЕГН **********, сумата в размер на 800 (осемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престой в Затвора Пазарджик за периода от 02.04.2019г. до 15.09.2020г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 15.09.2020 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен за разликата над 800 лева до пълния предявен размер от 10 000 лева предявения иск от С.Д.Л., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за същия период 02.04.2019г. до 15.09.2020г., както и отхвърля като неоснователен за периода 02.04.2018г. до 02.04.2019г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на С.Д.Л., ЕГН ********** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на адвокат Г.М. сумата в размер на 110 (сто и десет) лева, представляваща адвокатско възнаграждение за защита и съдействие по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата, съразмерно с уважената част от иска. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
13 Административно дело No 1044/2020, VIII състав Закон за данък върху добавената стойност КРИСТАЛ ЛЕС 92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 14.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „Кристал Лес 92“ ЕООД, ЕИК 202005578 Ревизионен акт / РА/ № Р-16001619007195-091-001 от 03.06.2020г., издаден от възложилия ревизията началник- сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите- ръководител на равизията, потвърден с решение № 389/14.08.2020 г. на директора на дирекция ОДОП Пловдив при ЦУ на НАП: в частта в която са определени допълнителни задължения за КД за 2015 г.- над размера от 81, 24 лв. данък и 34, 42 лв. лихва, в частта в която са определени допълнителни задължения за 2016 - над сумата от 26,83 лв. данък и 8,65 лв. лихви, в частта, в която са определени допълнителни задължения за 2017 г.- над сумата от 55, 99 лв. данък и 12,37 лв. лихва; в частта, в която е отказан данъчен кредит на „Кристал Лес 92“ЕООД по 51 бр. фактури, издадени от „Трампов груп“ЕООД в периода 15.05.2015 г.-25.11.2016 г., за общата сума от 73 518,86 лв. и прилежащи лихви в размер на 30 825,34 лв; в частта в която са определени лихви за декларирано със закъснение ДДС в общ размер на 2164, 24 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Кристал Лес 92“ ЕООД, ЕИК 202005578, направените по делото разноски в размер на 2637,68 лв./ две хиляди шестотин тридесет и седем лева и 68 ст. разноски РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
14 Административно дело No 1045/2020, III състав Закон за данък върху добавената стойност ГАБЕР 1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.4.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319007334-091-001/03.06.2020 г., потвърден с Решение № 394/18.08.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Габер 1“ ЕООД с ЕИК 112605848, с адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. „Никола Петрини“ № 13, ет. 2, с адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Септември, общ. Септември, ул. „Стопански двор“, представлявано от Людмил Петров Габерски, направените по делото разноски в размер на 4300 (четири хиляди и триста) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
15 Административно дело No 1067/2020, VI състав ДОПК ЕТ А.-Б.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 26.4.2021г.
Обявява нищожността на Акт за установяване на публично общинско вземане № 1/31.08.2020г., издаден от кмет на Община Велинград. ОСЪЖДА Община Велинград, да заплати на ЕТ „Ади-Бисер Скендеров“ с ЕИК 112095982, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Станислав Доспевски“ № 4, представлявано от Бисер Скендеров, сумата от 1550/ хиляда петстотин и петдесет/ лв. разноски пред първа инстанция. Връща преписката на администрацията на Община Велинград, на компетентния орган, определен от кмета на общината. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
16 Административно дело No 1071/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция К.Д.И. ЕГН:**********,***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 20 000,00лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 28.06.2019г. до 17.06.2020г., изразяващи се в болки и страдания, поради бездействието на администрацията на затвора, да му осигури адекватно лечение на получено в затвора заболяване. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
17 Административно дело No 1075/2020, II състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Д.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР МЕХМЕД ЕЛИНОВ ПРИ РУ МВР ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 5.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 188 от 05.03.2021г., постановено по адм. дело № 1075 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като навсякъде в решението вместо „…М.М.Е.….“, да се чете „…Мехмед Муса Е. ….“. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
18 Административно дело No 1089/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.Д.И., ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за сумата от 10 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 01.07.2018г. до 27.06.2019г., изразяващи се в болки и страдания, поради системно нарушаване на конфиденциалността на информацията лекар- пациент от страна на служители на Затвора Бобов дол, което го е лишило от адекватно лечение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
19 Частно административно дело (К) No 1127/2020, XII състав Частни КАНД и КАД И.З.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 26.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1127/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите по адм. дело № 1127/2020 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 1076/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване.
20 Административно дело No 1136/2020, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.С.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на А.С.С.,***, да бъде осъден Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“, № 136, да му заплати сумата от 24446,00лв., представляваща второ плащане по Договор № 13/112/01266 от 15.05.2009г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и А.С.С. с УРН 368913 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007г. – 2013г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, както и сумата от 5450,13лв., представляваща обезщетение за забавено плащане, считано от датата на поканата, тоест 12.02.2014г. до предявяването на иска, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска, тоест 20.04.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА А.С.С.,***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“, № 136, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
21 Административно дело No 1148/2020, II състав Закон за водите ЕТ А.-А.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.К.Л., регистриран като едноличен търговец с фирма „Анкона - Ангел Линчев“ с ЕИК:112530527, със седалище и адрес на управление с. Варвара, ул. „Седемнадесета“ №20, обл. Пазарджик срещу Решение №029 от 25.09.2020г. на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Септември, за служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610097 от 08.02.2017г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
22 Административно дело No 1163/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Ф.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ф.Ф.Б.,***, срещу Заповед № 1680 от 13.11.2018 г. на Кмета на Община Септември., с която е наредено, да се премахне незаконен строеж : „Плътна ограда“, намираща се в УПИ ІV-179, кв. 95 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември, изградена без необходимите строителни книжа и документи в нарушение на чл. 148 и чл. 137 от ЗУТ. ОСЪЖДА Ф.Ф.Б.,*** да заплати на Община Септември сумата от 1270,00 лв. /хиляда двеста и седемдесет лева/ разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
23 Административно дело No 1164/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1914 С.ДИНКАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 13/322/01056/3/01/03/01 на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ в частта по т. II, с което е отказано частично изплащане на финансовата помощ в размер на 39 265,46 лв. по подадена заявка за плащане № 13/322/01056/3/01, във връзка с договор за финансова помощ № 13/322/01056 от 10.12.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сключен с бенефициента „Народно читалище Пробуда-1914“ с Булстат 112075983, седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне в частта, с което е отказано изплащане на финансовата помощ в размер на 39 265,46 лв. по подадена заявка за плащане № 13/322/01056/3/01, във връзка с договор за финансова помощ № 13/322/01056 от 10.12.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сключен с бенефициента „Народно читалище Пробуда-1914“ с Булстат 112075983, седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на „Народно читалище Пробуда – 1914“ с Булстат 112075983, със седалище и адрес на управление с. Динката, ул. „Първа“ № 42, общ. Лесичово, сторените по делото разноски в размер на 3 714,12 лева (три хиляди седемстотин и четиринадесет лева и дванадесет стотинки). Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 1165/2020, VIII състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Ф.-С.Ц.-С.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 26.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Стоименка Трендафилова В. с ЕТ „Финасово- счетоводен център- С. В.“ ЕИК 112536302 Ревизионен акт № Р-16001319007916-091-001/30.06.2019 на органи по приходите при ТД на НАП Пловдив, в частта, в която е потвърден с Решение № 453/16.08.2020 г. на Директора на дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Стоименка Трендафилова В. с ЕТ „Финасово- счетоводен център- С. В.“ сторените по делото разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
25 Административно дело No 1256/2020, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ХИГИЯ АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 23.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за частично прекратяване на договор за оказване на БП по КП № 13/РД-09-886/08.10.2020 г. на Директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Хигия” АД с ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски” № 3 сторените по делото разноски в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 1264/2020, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ М.-Л.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Михаела-Любка Танева“, ЕИК 202583863 Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/312/02832/3/01/04/01, от 03.09.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", гр. София да заплати на ЕТ „Михаела-Любка Танева“, ЕИК 202583863 сумата от 50.00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
27 Административно дело No 1280/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИМЕКС ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Агроимекс“ ООД, с ЕИК: 201689269 против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/4824#1/15.10.2020 г., издаден от Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА „Агроимекс“ ООД, с ЕИК: 201689269, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил“ № 28, ап.36, ПК 4400 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
28 Административно дело No 1296/2020, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Ц.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 28.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ц.С. *** против Заповед № ДК-02-ПЗ-3/06.10.2020 г. на началник на РДНСК Пазарджик. ОСЪЖДА Е.Ц.С. *** да заплати на РДНСК-Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 1312/2020, VII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Б.К.В. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 14.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Предписание № 22-397156/577/04.11.2020 г. на Директора на РЗИ Пазарджик. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Пазарджик да заплати на Б.К.В. с ЕГН ********** *** сторените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено
30 Административно дело No 1352/2020, IX състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.Ш. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Ш., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 03-160-РД/240/09.10.2020 г. на Директора на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“ с която по отношение на Ш. е постановено възстановяване на цялата сума на полученото първо и второ плащане по Договор № 13/112/07014/26.12.2012 г. в размер на 48892,00лв., по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и договорът е прекратен едностранно - като неоснователна. ОСЪЖДА Д.Д.Ш., ЕГН **********,*** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“гр. София сторените по делото разноски в размер на 100,00 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 1366/2020, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.4.2021г.
ОТМЕНЯ бездействието на Кмета на Община Велинград – орган по изпълнението, за продължаване на процедурата по искане вх. № 94-00-9884 от 16.10.2020 г., отправено от Г.Д.С. с ЕГН ********** ***, до кмета на Община Велинград, за приключване на процедурата по прилагане на Заповед № 150 от 01.03.1989 г. на Председателя на Общински народен съвет Велинград. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Велинград – орган по изпълнението да продължи процедурата по искане вх. № 94-00-9884 от 16.10.2020 г. на Г.Д.С. с ЕГН ********** ***, за приключване на процедурата по прилагане на Заповед № 150 от 01.03.1989 г. на Председателя на Общински народен съвет Велинград, като ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за извършване на дължимото произнасяне от административния орган, считано от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Г.Д.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.4.2021г.
32 Административно наказателно дело (К) No 1376/2020, XII състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ ДЕА ДИ РОМА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.4.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 260101/23.10.2020 г., постановено по АНД № 330 по описа за 2020 г., Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
33 Административно дело No 1377/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПЕЩЕРА ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 19.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.М. *** против Заповед № 20-0315-000172/04.11.2020г. на началник на РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Пещера. Решението е окончателно на основание чл. 172, ал. 5. изр. 2 от ЗДвП.
В законна сила на 19.4.2021г.
34 Административно дело (К) No 1387/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Й.М.Ц.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 815/19.10.2020 г., постановено по адм. дело № 805/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
35 Административно дело No 1392/2020, II състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 2.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 189 от 05.03.2021г., постановено по адм. дело № 1392 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като в диспозитива на същото вместо „…ОСЪЖДА Община Хитрино, обл. Шумен, с.Хитрино, ул.“Възраждане“ №45, да заплати на И.Е.Б.,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството….“, да се чете „…ОСЪЖДА Община Родопи, обл. Пловдив, да заплати на И.Е.Б.,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството….“. Решението не подлежи на обжалване с касационна жалба и протест. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
36 Административно дело No 1421/2020, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Панагюрище, чрез кмета Никола Белишки против Решение № РД-02-36-1696 от 03.12.2020 издадено от Ръководителя на УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с което на бенефициента Община Панагюрище е наложена финансова корекция в размер на 25% върху допустимите разходи по Договор № BG16RFOP001-1.039-0003-C01-S-01 от 22.06.2020 г., с изпълнител „САГРАДА“ООД на стойност 1 415 790 лв. без ДДС. ОСЪЖДА Община Панагюрище да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, сумата от на 8132,84 лв. /осем хиляди сто тридесет и два лева и 84 ст./, разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България.
37 Административно дело No 1422/2020, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДЕНТАЛ-ДОКТОР ВАЛЕНТИН ГАГОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дентал – д-р- В.Г. – АППДМ-ИМ“ЕООД , с управител д-р В.Г., чрез адв. К., против Заповед за налагане на санкции № 13/РД-09-1050/23.11.2020г. издадена от Директора на РЗОК Пазарджик на основание чл.74,ал.5 от Закона за здравното осигуряване. ОСЪЖДА МБАЛ „Дентал – д-р- В.Г. – АППДМ-ИМ“ЕООД , с управител д-р В.Г., да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
38 Административно дело (К) No 1426/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) Д.Р.А.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 5.4.2021г.
ОТМЕНЯ определението си от 10.03.2021г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 1426/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд Пазарджик II-ри състав за преценка налице ли е очевидна фактическа грешка относно сумата на присъденото обезщетение. След постановяване на решението и изтичане на срока за обжалването му, делото да се изпрати на Административен съд Пазарджик - касационен състав за произнасяне. Определението не подлежи на обжалване.
39 Административно дело (К) No 12/2021, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) В.П.Б.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
  Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 943/25.11.2020 г., постановено по адм. дело № 996/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
40 Административно дело No 17/2021, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В И Д АГРОЛЕНД ЕООД МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 28.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба, подадена от “В И Д Агроленд“ ЕООД, чрез адв. Р.П. Заповед № РД 46-409/18.12.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, с която не се одобрява Протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9 във вр. с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляваща земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившето ТКЗС с. Сарая, общ. Пазарджик и се прекратява процедурата за провеждане на търг за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27 ал.9 вр ал.8 от ЗСПЗЗ в бивш стопански двор в с. Сарая за имот с идентификатор 65437.93.61 по КККР на с. Сарая с площ от 20.877 дка. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите за произнасяне по същество относно проведения търг за имот с идентификатор 65437.93.61 по КККР на с. Сарая с площ от 20.877 дка., съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите София да заплати на “В И Д Агроленд“ ЕООД сторените разноски в производството в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 17/2021, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси В И Д АГРОЛЕНД ЕООД МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение (второ) от 29.4.2021г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в № 361/28.04.21 г. по адм. д.17/2021 г.по описа на АС Пазарджик, като в началото на съдебния акт, след името на участвалия по делото съдебен секретар, вместо „докладваното от съдия Лесенски“ да се чете „докладваното от съдия Бабаков. Решението за поправка подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
42 Административно дело No 31/2021, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ю.Е.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 29.4.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ю.Е.М., ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 800 (осемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престои в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите, както следва: от 04.02.2019 г. до 29.07.2019 г. и от 10.08.2019 г. до 31.12.2020 г. в Затвора Пазарджик, ведно със законната лихва върху сумата от 800 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 12.01.2021 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Ю.Е.М., ЕГН **********,*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 800 лева до пълния предявен размер от 50 000 лева, както и за периодите от 15.11.2018 г. до 03.02.2019 г. в Ареста Пловдив, от 30.07.2019 г. до 09.08.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 12.01.2021 г. в Затвора Пазарджик. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ю.Е.М., ЕГН **********,*** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати по сметка на Административен съд Пазарджик сумата в размер на 390 (триста и деветдесет) лева, представляваща сторените по делото разноски за експертиза. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
43 Административно дело No 37/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 21-1006-000005/04.01.2021 г. издадена на основание чл.171, т.2а, от ЗДвП, от Началник група при ОДМВР –Пазарджик , Сектор ПП, с която спрямо М.Г.Х. ЕГН ********** с адрес ***, е приложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца и са отнети свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 0106443785 и два броя регистрационни табели № РА 9912КР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на М.Г.Х. ЕГН ********** с адрес ***, представлявана от адв. К.П.Д. *** ,офис № направените деловодни разноски в производството в размер на 555,00/петстотин петдесет и път / лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Пазарджик в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 9.4.2021г.
44 Административно дело No 37/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение (второ) от 13.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение № 291/08.04.2021 г. , постановено по адм. дело № 37/ 2021 г. по описа на ПзАС, девети състав, като в диспозитива на решението вместо погрешно изписаното „ …..Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България , чрез Административен съд – Пазарджик в 14- /четиринадесет / - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните „ да се чете правилното : „ Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 172 ал.5 ЗДвП „. Решението на основание чл. 175 ал.2 АПК във връзка с 172 ал.5 ЗДвП не подлежи на обжалване, но същото следва да се съобщи на страните.
45 Административно дело No 46/2021, IX състав ДОПК М.Н.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение (второ) от 12.4.2021г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение № 212 / 12.03.2021 г. , постановено по адм. дело № 46/ 2021 г. по описа на ПзАС, девети състав, като в мотивите и в диспозитива на решението навсякъде , вместо погрешно изписаното : „ ….чрез процесуален представител адв. Магдалена А. ….“ да се чете правилното „….чрез процесуален представител адв. М.А. ….“. Решението на основание чл. 175 ал.2 АПК във връзка с 268 ал.2 ДОПК не подлежи на обжалване.
46 Административно дело (К) No 61/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
Н.Л.М.
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 842/02.11.2020 г., постановено по АД № 820/2020 г. на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно.
47 Административно дело No 72/2021, IX състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ Т.-В.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 2.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Веселка Евлогиева Папазова с ЕГН ********** с ЕТ“ТОМИ – ВЕСЕЛКА ПАПАЗОВА“ ЕИК 112603822, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, район „Възраждане“, ул.“Света София“№8,ул.1, офис 101 , Ревизионен акт № Р-16001318004850-091-001 от 01.04.2019 г. на ТД на НАП, Пловдив, потвърден с Решение № 377 от 20.06.2019 г. на изпълняващ правомощията на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр.София да заплати на Веселка Евлогиева Папазова с ЕГН ********** с ЕТ“ТОМИ – ВЕСЕЛКА ПАПАЗОВА“ ЕИК 112603822, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, район „Възраждане“, ул.“Света София“№8,ул.1, офис 101 , сторените по делото разноски в общ размер от 9400,00 лв. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 80/2021, IX състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя д-р Стоил Георгиев Апостолов срещу Заповед за налагане на санкции № РД-25-7/05.01.2021 г. на Директора на РЗОК-Бургас, с която на дружеството за нарушения по чл. 55, ал.2, т.5 и чл. 380 и чл. 385, ал. 1 и ал. 4, т. 2 от НРД за МД за 2020-2022 г. са наложени санкции – финансова неустойка в размер на по 200,00 лева. за всяко едно от констатираните шест нарушения – т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.4.1, т.4 .2, и т.4.3 от заповедта. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ №1, представлявана от управителя д-р Стоил Георгиев Апостолов да заплати на НЗОК разноски по делото в размер на 100,00 лв. /сто лева/, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 82/2021, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Г.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на А.Г.Ш., ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по АНД № 186/2019 г. на Районен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 18-1006-003674/15.10.2018г. началник група сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.01.2021 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на А.Г.Ш., ЕГН **********,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
50 Административно дело No 85/2021, I състав ДОПК З.Д.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Д.А. *** Решение № 1/06-01.2021г. издадено от Венелин Найденов – Директор на ТД на НАП –Пловдив, с което е оставена без уважение ЖАЛБА с вх. № 94-00-8229/29.12.2020г. по регистъра на ТД на НАП Пловдив /вх. № С200013-000-0601267/29.12.2020г. на Офис-Пазарджик/, подадена от З.Д.А., ЕГН **********,*** срещу Разпореждане с изх. № С200013-137-0009727/14.12.2020г., издадено от Цветанка Манева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, Офис Пазарджик като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане с изх. № С200013-137-0009727/14.12.2020г., издадено от Цветанка Манева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, Офис Пазарджик . ВРЪЩА преписката на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив за изпълнение на дадените в съдебното решение задължителни указания по прилагането на закона, относно отписване на задълженията по Разпореждане с изх. № С200013-137-0009727/14.12.2020г., издадено от Цветанка Манева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, Офис Пазарджик поради погасяване по давност. Оставя жалбата на З.Д.А. *** в останалата част без разглеждане като недопустима, като по искането за отпадане на задължение възникнало във връзка с издадено НП от Агенция Митници на 24.04.2017г., следва да се произнесе административния орган. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.4.2021г.
51 Административно наказателно дело (К) No 98/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 595/11.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1654/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Цветелина Стайкова Спиридонова да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
52 Административно наказателно дело (К) No 102/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260156 от 14.12.2020г., постановено по а.н. дело № 999 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение – Хигия“АД ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски“ №3, да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ гр. София, сумата от 80,00лв.(осемдесет лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
53 Административно наказателно дело (К) No 103/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260154/14.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1157/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Цветелина Стайкова Спиридонова да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
54 Административно наказателно дело (К) No 105/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260160/14.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1119/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от д-р Цветелина Стайкова Спиридонова да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
55 Административно наказателно дело (К) No 106/2021, XII състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- ПЛОВДИВ ДЖОРДЖИЯ В.И. ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 5.4.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260024 от 03.12.2020 г., постановено по административнонаказателно дело № 135/2020 г. по описа на Районен съд Пещера и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ № 1852/2020 от 02.07.2020г. на и.д. началник на отдел "Митническо разузнаване и разследване Тракийска", Агенция Митници, с което на основание чл.126, ал.1, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, за нарушение по чл.126, ал.1 ЗАДС, на "Джорджия В.И." ЕООД, ЕИК 205605705, със седалище и адрес на управление- гр. София, ЖК Младост, бл. 468, с управител Илия Иванов Стоев, на основание чл.124, ал.1, във връзка с чл. 126, ал. 1, т. 2 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2 000/две хиляди/ лева и са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – общо 24 литра етилов алкохол, посочен с конкретно алкохолно съдъжание по обем и литри; дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 /един/ месец в обект: „Плажъ“, находящо се в гр. Брацигово, ул. „Освобождение“№ 37. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
56 Административно дело No 122/2021, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Ю.В.А., ЕГН: **********,***, офис 1, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 42 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г., в производството по които е отменен Електронен фиш, серия К, № 1023163 на ОД на МВР, Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 03.02.2021г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Ю.В.А., ЕГН: **********,***, офис 1, сумата от 310,00лв. (триста и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 21.4.2021г.
57 Административно наказателно дело (К) No 128/2021, XI състав ЗАНН: ИААА С.В.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260177 от 18.12.2020 по анд 503/20 г. на РС Пазарджик. Решението е окончателно.
58 Административно наказателно дело (К) No 129/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК КОЛОВАГ АД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260189 от 29.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 533/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „Коловаг“ АД, ЕИК 112131492, със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. „Любен Каравелов“ № 2В, представлявано от Е.С.Й., направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
59 Административно наказателно дело (К) No 135/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260046/03.12.2020 г., постановено по АНД № 147/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик да заплати на „Монтажи Ко“ ЕООД направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. Решението е окончателно.
60 Административно дело No 140/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.Т. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 23.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Т.,***, чез адв. С.С. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0310-000004/11.01.2021 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е окончателно.
61 Административно дело No 141/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.М.Т. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 23.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Т.,***, чез адв. С.С. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21-0310-000005/11.01.2021 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Панагюрище. Решението е окончателно.
62 Административно наказателно дело (К) No 146/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Г.Й.С. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №6 от 06.01.2021г., постановено по а.н. дело № 1391 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г., в частта с което е отменено Наказателно постановление № 20-1006-001397 от 05.06.2020 г., издадено от Началник Група в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР, Пазарджик, в частта с която на Г.Й.С., с ЕГН: **********, от адрес ***, за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал. 6 във вр. с чл. 183, ал. 5, т.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
63 Административно дело (К) No 151/2021, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) А.Д.П.,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1044 от 23.12.2020г., постановено по адм. дело № 1058 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
64 Административно наказателно дело (К) No 153/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ С.М.И. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260051 от 14.12.2020г., постановено по н.а.х. дело № 138/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ОСЪЖДА С.М.И., ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
65 Административно дело No 154/2021, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.Я.А. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Я.А. с ЕГН ********** *** против Заповед № 21-0340-000020/27.01.2021 на Началника на РУ - Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, за налагане на принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.4.2021г.
66 Административно дело No 155/2021, IX състав КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 21.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.Д.Г. ЕГН ********** *** , представляван от адв. П.Б.Б. *** , със съдебен адрес *** против Решение № Ц1012-12-173#3/15.01.2021 г. , издадено от Миглена Христова Кемерова , действаща за директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик., с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-5204-44/01.10.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица , с което съответно е отменено Разпореждане № 121-00-5204/30.07.2020 г. – като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Д.Г. ЕГН ********** *** , представлявано от адв. П.Б.Б. *** , със съдебен адрес *** да заплати на ТП на НОИ -Пазарджик разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
67 Административно дело No 164/2021, IX състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОПОС 2014-2020 ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС В МОСВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 21.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Велинград срещу Решение от 02.03.2020 г. на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (РУО на ОПОС), Валерия Калчева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към Министерството на околната среда и водите, с което е определена и наложена финансова корекция в размер на 10 % от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014 – 2020 г. разходи, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, по сключения договор № 1426 от 27.12.2019 г., с изпълнител „Балканика Технолъджи“ ДЗЗД на стойност 6 178 000 лева без ДДС. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Министерство на околната среда и водите сума сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер от 600,00 /шестотин / лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд.
68 Административно наказателно дело (К) No 169/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ МОНТАЖИ КО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260055/17.12.2020 г. на Районен съд–Панагюрище, постановено по АНД № 149 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. ОСЪЖДА „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление : гр.София, 1220, бул.“Илиянци „ № 72 представлявано от управителя Белин Маринов,чрез адв. Д.П. от САК , със съдебен адрес *** да заплати на Дирекция „Инспекция по труда „ гр. Пазарджик сторените в настоящото производство разноски в размер на 100,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
69 Административно дело No 171/2021, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.Р., ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П.,*** против Заповед № РД-65/25.01.2021 г. на Кмета на Община – Брацигово. ОСЪЖДА А.С.Р., ЕГН ********** *** да заплати кмета на Община Брацигово направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
70 Административно дело No 177/2021, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.Б.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.4.2021г.
ОТМЕНЯ, Заповед № 130 от 29.01.2021 г. на кмета на община Несебър, с която е заличена регистрацията на Н.Б.Г., ЕГН **********,***. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
71 Частно административно дело (К) No 181/2021, XI състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 2.4.2021г.
ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А. от заплащане на държавна такса за образуване на ч.к.а.х. дело № 181/20021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 89/18.01.2021 г. по адм. дело № 1458/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
72 Административно наказателно дело (К) No 183/2021, X състав ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.4.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260164/15.12.2020 г., постановено по НАХД № 1110/2020 по описа за 2020 г., Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол гр.София да заплати на „Трансконсулт-БГ“ ООД, ЕИК 121389659 направените в касационното производство разноски в размер на 480 лева за адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
73 Административно наказателно дело (К) No 190/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260003/18.01.2021 г. по АНД 230/2020 г. по описа на РС - гр. Панагюрище с което е потвърден електронен фиш серия К № 3897448, издаден от ОДМВР Пазарджик. И вместо него постановява : ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 3897448, издаден от ОДМВР Пазарджик, с който на З.А.А., е наложено административно наказание за нарушение на чл.21, ал.2 вр. ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.2, г.2 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на З.А.А. направените разноски в производството в размер на 600 лева за адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
74 Административно дело No 193/2021, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Р.А.Р. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №21-0340-000025 от 03.02.2021г. на Началник Районно управление, гр. Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Р.А.Р., ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на пътно превозно средство, с рег. № РА6119КР за срок от една година, като са отнети два броя регистрационни табели с рег. № РА6119КР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР да заплати на Р.А.Р., ЕГН: **********,***, сумата от 410,00лв.(четиристотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 16.4.2021г.
75 Административно наказателно дело (К) No 196/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК К.З.А. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 21 от 21.01.2021г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 1283/2020г, по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 2152200 от 12.05.2018 г. издаден от ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА К.З.А., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
76 Административно наказателно дело (К) No 199/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ ДИНЕЛА БГ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260059 от 22.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 368/2020 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
77 Административно наказателно дело (К) No 204/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК О.С.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260004/07.01.2021 г. , постановено по АНД № 515 по описа на Районен съд – Пазарджик за 2020 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
78 Административно наказателно дело (К) No 215/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260168/ 16.12.2020 г. , постановено по АНД № 2417/ 2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА М.М.М. ЕГН ********** *** представляван от адв. Д.А. *** да заплати на ОДМВР – Пазарджик разноски в настоящото производство за възнаграждение на юрисконсулт в размер на 100,00 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
79 Административно наказателно дело (К) No 216/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 260169 от 16.12.2020г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах.дело № 2418/2019 г. ОСЪЖДА М.М. Митков, ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик съдебни разноски по делото в размер на 80/осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
80 Административно наказателно дело (К) No 218/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Г. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260007/07.01.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 93/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
81 Административно наказателно дело (К) No 219/2021, XI състав Други по ЗАНН ВИРАЖ В ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 593/11.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1693/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА „Вираж В“ ЕООД, ЕИК 201132925, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл. 149, вх. А, ет. 6, ап. 18, представлявано от В. И. И., да заплати на ОД на МВР Пазарджик сумата от 80 (осемдесет) лева юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
82 Административно наказателно дело (К) No 221/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260146 от 02.12.2020г., постановено по а.н. дело № 426 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
83 Административно наказателно дело (К) No 222/2021, XII състав ЗАНН: НАП РОМЕА СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 606/ 29.12.2020 г. по АНД № 1209/ 2019 г. по описа на Районен съд - Пазарджик и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателни постановления : № 439484-F471966/29.05.2019 г., № 439479-F423167/29.05.2019 г., № 439486-F471993/29.05.2019 г., № 439481-F423175/29.05.2019 г.,издадени от Директора на офис /дирекция/ за обслужване гр.Пазарджик към ТД на НАП гр.Пловдив, с които на „РОМЕА СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ “ ЕООД ЕИК 202870144, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Боян Мирков „ № 6, представлявано от управителя Станислав Тодоров Мангушев са наложени четири имуществени санкции в размер на по 500,00 лв. на основание чл. 179 ал.1 ЗДДС , за нарушения по чл. 125 ал.1 и ал.5 ЗДДС и чл. 125 ал.3 и ал.5 ЗДДС – като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „РОМЕА СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ “ ЕООД ЕИК 202870144, със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. „Боян Мирков „ № 6, представлявано от управителя Станислав Тодоров Мангушев сторените по делото разноски в размер на 500,00 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
84 Административно дело No 223/2021, II състав КСО Н.Д.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 2.4.2021г.
Съдът счита, че няма пречка така заявената воля от страната да не бъде уважена, поради което на основание чл. 159, т. 8 от АПК ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.В., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес ***, кантора 7, адв. К.И., срещу Решение № Ц1012-12-15#3 от 10.02.2021г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което са потвърдени Разпореждане № 0-12-000-00-01435234 от 17.12.2020 г. и Разпореждане № 0-12-000-00-1438698 от 07.01.2020 г., двете на ръководителя на осигуряването за безработица, с които е отказано изплащането на парични обезщетения за временна неработоспособност, поради общо заболяване по болничен лист № Е20202980880 за периода от 25.11.2020 г. до 08.12.2020 г. и болничен лист № Е20202981140 за периода от 09.12.2020 г. до 28.12.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 223/2021 г. по описа на АС Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите и от съобщаването за отсъстващите страни.
В законна сила на 15.4.2021г.
85 Административно наказателно дело (К) No 226/2021, XI състав ЗАНН: НАП МЕТАЛ ТРЕЙД ЕКСПОРТ ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 05.01.2021г., постановено по а.н.дело 1331 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
86 Административно наказателно дело (К) No 227/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 598/14.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1635/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението е окончателно.
87 Административно дело No 231/2021, VIII състав КСО Р.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 14.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.С.К. ***, против Задължителни предписания Изх. № ЗД-1-12-008371193/06.11.2020 г. до осигурителя „ГРГ Експорт“ ЕООД, издадени от контролен орган до ТП на НОИ Пазарджик ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 231/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА на Директора на ТП на НОИ Пазарджик жалбата на Р.С.К. *** за произнасяне по компетентност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно дело (К) No 233/2021, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Д.Р.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/ 27.01.2021 г. , постановено по адм. дело № 81/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик . ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати по сметка на ПАдмС държавна такса в размер на 70,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
89 Административно наказателно дело (К) No 244/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ М.Д.И. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 23.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 28/27.01.2021 г. на Районен съд–Пазарджик, постановено по АНД № 1338 по описа на Районен съд – Пазарджик за 2020 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
90 Административно дело No 251/2021, XIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАЗАР-ВИТОША ЕООД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК,
АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 8.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „Пазар – Витоша“ ЕООД с която е бил предявен иск за причинени имуществени вреди в размер на 16 000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на исковата молба до пълното изплащане на сумата срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ Областно пътно управление Пазарджик на основание чл.205, ал.2 от АПК. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „Пазар – Витоша“ ЕООД с която е бил предявен иск за причинени имуществени вреди в размер на 16 000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на исковата молба до пълното изплащане на сумата срещу„Автомагистрали“ ЕАД на основание чл.232 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 251/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РАЗПОРЕЖДА връщане на исковата молба на „Пазар – Витоша“ ЕООД. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
91 Административно наказателно дело (К) No 264/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК И.Н.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.4.2021г.
ОСТАВЯ в сила решение № 260015/18.01.2021 г., постановено по НАХД № 516/2020 по описа за 2020 г., на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Пазарджик да заплати на И.Н.Д., ЕГН ********** направените в касационното производство разноски в размер на 500 лева за адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
92 Административно наказателно дело (К) No 273/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Решение от 27.4.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ изцяло Решение № 18/20.01.2021 г., постановено по АНД № 1660/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-34/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ да заплати на на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, представлявано от управителя д-р Цветелина Стайкова Спиридонова направените във въззивното производство разноски в размер на 300 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
93 Административно дело No 274/2021, XIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Л.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 19.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 274/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване и протест пред ВАС, в 7-дневен срок от днес, с оглед явяването на всички страни по делото.
94 Административно дело No 282/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 13.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Р.Т., с ЕГН **********,***, срещу некоректно извършена услуга с издаване на скица № С-0036/19.02.2021г. от кмета на Община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 282/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА С.Р.Т., с ЕГН **********,*** да заплати на Община Сърница разноски по производството в размер на 100 (сто)лева. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
95 Административно дело No 283/2021, IX състав ДОПК М.А.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 6.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.М. с адрес *** , с искане за отмяна на наложена обезпечителна мярка от Главен публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик , обективирана с Постановление № С190013-023-000273/13.09.2019 г. , Постановление № С200013-139-000039/12.03.2020 г. и Постановление № С200013-023-000317/20.10.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 283/2021 г. по описа на Административен съд- Пазарджик . ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на ТД на НАП – Пловдив за разглеждане на подадената от жалба от М.А.М. с адрес *** , с искане за отмяна на наложена обезпечителна мярка от Главен публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик , обективирана с Постановление № С190013-023-000273/13.09.2019 г. , Постановление № С200013-139-000039/12.03.2020 г. и Постановление № С200013-023-000317/20.10.2020 г. съобразно указанията дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните .
В законна сила на 21.4.2021г.
96 Административно дело No 285/2021, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ж.Г.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 23.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ж.Г.М. от гр. Пазарджик против мълчалив отказ на кмета на Община Пазарджик да се произнесе по Искане с вх. № УТ-3466/07.10.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 285/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Пазарджик пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
97 Административно дело No 291/2021, II състав ДОПК ЕТ С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от С.В.К., ЕГН: **********, регистрирана като едноличен търговец с фирма „Сашка Кръстева”, ЕИК:112551400, с адрес за кореспонденция: с. Сестримо, ул. ”Първа”, №82, срещу мълчалив отказ на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика”, гр. Пловдив по молба на Кръстева вх. № 20-30-18 от 19.02.2021г., за спиране на изпълнението на Ревизионен акт №Р-13-1401219-091- 001 от 14.01.2021г., издаден от Динко Атанасов Иванов на длъжност главен инспектор по приходите, възложил ревизията и Дешка Стефанова Станева на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при ТД на НАП, Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 291 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи обжалване с частна жалба в седем дневен срок от връчването пред Върховния административен съд.
98 Административно дело No 292/2021, IX състав ДОПК ИНТЕКСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 5.4.2021г.
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № Р-16001320000976-091-001/03.12.2020 г. , издаден от Иван Кръстев Кръстев на длъжност началник сектор , възложил ревизията и Тодор П. Кабашки на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр. Пловдив , потвърден с решение № 95 / 03.02.2021 г. на Директора на Дирекция ОДОП гр. Пловдив до приключване на производството по обжалването му с влязъл в сила съдебен акт. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България.
99 Частно админист. наказателно дело (К) No 315/2021, XII състав Частни КАНД и КАД П.В.Б. ОБЩИНА БАТАК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 12.4.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.02.2021 г. по НАХД № 228/2020 г. по описа на Пещерски районен съд , постановено в съдебно заседание на 11.02.2021 г., с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата като просрочена. ВРЪЩА делото на РС-Пещера за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
100 Административно дело No 318/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.А.Я. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 5.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх. №2648 от 23.03.2020г. от С.А.Я.,***, с искане на Началника на Затвора Пазарджик да бъде разпоредено да прекрати неоснователното си действие, като бъде задължен да върне С.А.Я. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 318 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
В законна сила на 13.4.2021г.
101 Административно наказателно дело (К) No 320/2021, X състав Касационни по чл. 72, ал. 4 ЗМВР М.П.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 1.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 320/21г.по описа на АС Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба. След администриране делото следва да се върне на АС Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
102 Административно дело No 328/2021, VI състав Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Д.А.У. СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 22.4.2021г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.А.У.,***, чрез адвокат П., против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ00163/21.02.2018г. на старши инспектор в отдел МДТ при Община Пазарджик. Прекратява производството по адм.д. № 328/ 2021 г. на Административен съд Пазарджик. Изпраща делото като преписка на компетентния административен орган по чл.4, ал.5 от ЗМДТ – ръководителя на звено местни приходи в община Пазарджик, за произнасяне по жалбата на Д.А.У.,***, против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ00163/21.02.2018г. на старши инспектор в отдел МДТ при Община Пазарджик. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването, с частна жалба, пред Върховния административен съд. Препис от определението да се изпрати на страните.
103 Административно дело No 333/2021, IX състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.Г. *** - ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 333/ 2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС.
104 Административно дело No 341/2021, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 23.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2819/26.03.2021 г. на Т.И.П. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 341/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
105 Административно дело No 355/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Г.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.П. *** - ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 355/ 2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС.
106 Административно дело No 361/2021, VII състав Закон за защита от дискриминация К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 361/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Повдига спор за подсъдност с Районен съд Пазарджик пред петчленен състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд. Изпраща делото на Върховен касационен съд на Република България за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
107 Административно наказателно дело (К) No 364/2021, XI състав ЗАНН: ДИТ Р.А.Г. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 21.4.2021г.
съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Р.А.Г. ***, против решение по АНД № 232/2020 г. по описа на РС Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 364/2021 г. по описа на АС Пазарджик, XI състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на касатора и ответника, а за ОП Пазарджик от днес пред ВАС.
108 Административно дело No 368/2021, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ Т.М.-А. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 2.4.2021г.
ПРИСЪЕДИНЯВА Жалбата на Турал Мехмедов Метков, регистриран като едноличен търговец с фирма „Турал Метков - Автостил” ЕИК 112000831, със съдебен адрес гр. Велинград ул. „Патриарх Евтимий” №6А, срещу Заповед № 42 от 07.01.2021г. на Кмета на Община Велинград, с която е одобрен проект за подробен устройствен план — частично изменение на плана за регулация и застрояване по повод на която е образувано адм. дело № 368 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. към адм. дело № 107 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021год. за общо разглеждане и решаване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дела № 368 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, като на заинтересованите лица се връчат и преписи от жалбата.. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
109 Административно дело No 372/2021, VII състав Закон за закрила на детето Х.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 21.4.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ЗД/Д-РА-012/12.02.2021 г. на Директора на ДСП Пазарджик, с която е наредено временно настаняване на Д.З.П. с ЕГН ********** в ЦНСТД/БУ - Пазарджик, до навършване на пълнолетие или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на Х.Н.П. с ЕГН ********** *** сторените по делото разноски в размер на 610 (шестстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Пазарджик пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
110 Административно дело No 374/2021, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) М.А.Б. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 1.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 374/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА на Началника на Затвора Пазарджик жалба от М.А.Б.,*** срещу Заповед № Л-418 от 26.03.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик за изпълнение на процедурата по чл.111, ал.2 ЗИНЗС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на М.А.Б..
В законна сила на 15.4.2021г.
111 Административно дело No 382/2021, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Г.И.Т.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „иск“ заявен от Г.И.Т.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 382 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
112 Административно дело No 390/2021, VIII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Й.А.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-440/30.03.2021 г. на началника на Затвора Пазарджик, поправена със Заповед № Л-516/07.04.2021 г., с която на Й.А.А. е наложено наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия“. ОСЪЖДА Началника на Затвора Пазарджик да заплати от бюджета на Затвора Пазарджик сумата от 10 (десет) лв. държавна такса, в полза на бюджета на Административен съд Пазарджик. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС решението на административния съд ПОДЛЕЖИ на касационно оспорване по реда на глава Дванадесета от АПК пред тричленен състав на същия съд, в 7-дневен срок, считано от днес.
113 Административно дело No 393/2021, VII състав Закон за опазване на околната среда БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Б. и партньори“ ЕООД против дадено предписание в констативен протокол № 13-17 от 04.08.2020 г., издаден от гл. експерти при РИОСВ Пазарджик в частта по дадено предписание: „Да се предостави информация или документи за лицата, извършили почистването на ЛПС и приели утайките за транспортиране и последващо третиране“, с искане за прогласяване на същото за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 393/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
114 Административно дело No 394/2021, VIII състав Закон за опазване на околната среда БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 28.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Б. и партньори“ ЕООД против дадено предписание в констативен протокол № № 17-26 от 14.12.2020 г., издаден от гл. експерти при РИОСВ Пазарджик в частта по дадено предписание: „Да се предостави информация или документи за лицата, извършили почистването на ЛПС и приели утайките за транспортиране и последващо третиране“, с искане за прогласяване на същото за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 394/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
115 Административно дело No 395/2021, IX състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.А.Б. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 13.4.2021г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л-418 / 26.03.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик , с която на основание чл. 101, т. 7, във вр. с чл. 102, ал. 2 от ЗИНЗС във връзка с чл. 105 ал.1 ЗИНЗС на л.св. М.А.Б. *** е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 /четиринадесет/ денонощия“. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС, решението подлежи на касационно обжалване пред тричленен състав на ПзАС в 14- дневен срок считано от днес.
116 Административно дело No 408/2021, XIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 БАНЕНКИН 78- АППДМ-ИП ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ИНГИЛИЗОВ
Определение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Б., в качеството му на представляващ „Б. 78-Амбулатория за първична помощ и дентална медицина – индивидуална практика“ ЕООД с адрес гр.Пазарджик, ул.“Проф.Иван Батаклиев“№4, вх.Б, ет.6,ап.40 чрез против Заповед за прилагане на ПАМ № ФК-119-0082023 от 23.03.2021 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 408/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
117 Административно дело No 411/2021, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 14.4.2021г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 411/2021 г. към адм. дело № 405/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 411/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
118 Административно дело (К) No 425/2021, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.А.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 425/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба. След администриране делото следва да се върне на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
119 Административно дело No 470/2021, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.А.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР ДИМИТЪР ГАЛЧЕВ ПРИ РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 470 по описа на Административен съд Пазарджик за 2021 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Панагюрище. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
120 Частно административно дело (К) No 475/2021, X състав Частни КАНД и КАД К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 29.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА КАД № 475/2021г. по описа на Административен съд Пазарджик и връща същото за администриране на подадената касационна жалба на Административен съд Пазарджик, II състав. След администриране делото следва да се върне на тричленен състав на Административен съд Пазарджик. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.