Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2020г. до 30.4.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 40/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Г.К.,
Н.Г.К.,
М.А.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 309/29.10.2009г. на Общински съвет Батак, с което е одобрен парцеларен план за обект „Транспортно-комуникационна схема за пътна връзка и ОД за имотите край път III-376 Превала – Цигов чарк – Ракитово в участъка от км 0+00 /кръстовището с път II-37, м. Превала/ до км. 3+904 /начало курорт „Яз. Батак“ в дясно“, в ЧАСТТА му, отнасяща се до имот № 023049, който имот по КККР на гр. Батак е имот с идентификатор 02837.9.296 и имот с идентификатор 02837.9.295. ОСЪЖДА община Батак да заплати общо на М.Г.К., Н.Г.К. и М.А.Б. сторените по делото разноските в размер на 1150 (хиляда сто и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
2 Административно дело No 323/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на С.Г.Д.,*** срещу Министерството на здравеопазването, за твърдяно бездействие в период от 01.11.2016г. до 20.01.2018г. на ТЕЛК и НЕЛК, за претърпени имуществени вреди в размер на 1252, 80 лева, ведно със законна лихва за периода, и 200 лева разходи за преглед и изследвания. Прекратява производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия да заплати на С.Г.Д.,*** обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000 /три хиляди/ лева, причинени й от незаконосъобразно бездействие при разглеждане на жалба й срещу Решение № 3955-254/24.10.2016г. на ТЕЛК Пазарджик Първи състав, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.01.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Г.Д.,*** срещу Националната експертна лекарска комисия в частта му за обезщетение на имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно бездействие на ответника, в размер на 926 лева. Решението в частта, с която исковата молба срещу Министерство на здравеопазването е оставена без разглеждане и производството по делото в тази част е прекратено, може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването на страните. Решението в останалата част може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 385/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.М.,
Ф.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ определението, постановено в о.с.з. на 10 март 2020 г., с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.М. и Ф.И.М.,***, подадена чрез адв. Т. срещу Разрешение за строеж № 52/08.09.2017 г. на Главния архитект на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА И.С.М. и Ф.И.М.,*** да заплатят на община Сърница юрисконсуртско възнаграждение в размер на 100/сто/ лева. ОСЪЖДА И.С.М. и Ф.И.М.,*** да заплатят на С.С.К. *** разноски по производството в размер на 1895/хиляда осемстотин деветдесет и пет/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
4 Административно дело No 517/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Н.Д., ЕГН: ********** ***, срещу Заповед № ДС-76 от 03.04.2019г. на Областният управител на Област с административен център Пазарджик, с която за изграждане на обект „Аварийно възстановяване на път ІІІ-843 Велинград – Сърница, от км. 4+000 до км. 14+100“ на територията на Община Велинград, обл. Пазарджик е постановено отчуждаване на недвижими имоти, подробно описани в приложение към същата по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение, като е определено общо парично обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти – частна общинска собственост и поземлени имоти – частна общинска собственост в размер на 5347,00лв., а на индивидуалните – съобразно приложението към заповедта, според експертните оценки, изготвени от оценител на имотите през м. октомври 2018г., в частта относно определено обезщетение от 84,00лв. за 0,227дка. от поземлен имот 028033 от картата на възстановената собственост на землището на с. Грашево, общ. Велинград, съставляващ ливада, целият с площ от 3,078дка. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
5 Административно дело No 760/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ДЖИ ВИ ЕЛ 63 БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на „Джи Ви Ел 63 Билдинг“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-16001318005356-091-001/14.03.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 347/07.06.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, с който на жалбоподателя е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер на 31 227 лв. с прилежащи лихви 14 048,66 лв. и допълнително е установен корпоративен данък за 2014 г. – 1 651,75 лв., за 2015 г. – 7 271,75 лв., за 2016 г. – 539,65 лв. с прилежащи лихви в общ размер на 2 947,33 лв. Осъжда „Джи Ви Ел 63 Билдинг“ ЕООД да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 2 260,58 лв./две хиляди двеста и шестдесет лева и петдесет и осем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 765/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции заявени от С.Т.Т., ЕГН **********,***, да бъде осъдена Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул.“Й. В. Гурко“ №5, да му заплати сумата от 12 000,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи в размер на 100,00лв. за работен ден от невъзможността да ползва за търговската си дейност, собствения си товарен автомобил за период от шест месеца, считано от 15.06.2015г. и сумата от 10000,00лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода от 15.06.2015г. до 21.04.2016г., изразяващи се във влошаване на здравословното му състояние, загуба на съня, влошаване на общото състояние и отпадане на тонуса, претърпени като последица от отменена с влязло в сила Решение №10981 от 19.10.2016г., постановено по адм. дело № 13594 по описа на Върховния административен съд за 2016г., Заповед № РД-14-1329 от 16.06.2015г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“, гр. Пазарджик за прилагане на принудителна административна мярка, както и обезщетение за забавено плащане на двете парични суми в размер на законната лихва, считано от 11.07.2019г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА С.Т.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул.“Й. В. Гурко“ №5, сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
7 Административно дело No 837/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители БРИГАДА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бригада“ ЕООД с ЕИК 112659461, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги Брегов“ № 21, етаж 3, ап. 6, представлявано от управителя А. Т., подадена чрез адв. П., Уведомително писмо, изх. № 01-2600/3955 от 12.07.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. ИЗПРАЩА преписката на ИД на ДФЗ за ново произнасяне, като изпълни указанията по прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие да заплати на „Бригада“ ЕООД с ЕИК 112659461, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Георги Брегов“ № 21, етаж 3, ап. 6, представлявано от управителя А. Т., разноски по делото в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
8 Административно дело No 857/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.А.Я.,
А.С.Ч.,
Р.В.А.,
Я.А.А.,
Т.А.М.,
Р.В.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Я.А.Я., А.С.Ч., Р.В.А., Я.А.А., Т.А.М., Р.В.М. срещу Разрешение за строеж № 11/07.02.2019г. на главен архитект на Община Пещера с искане за провъзгласяване на неговата нищожност. ОСЪЖДА Я.А.Я., А.С.Ч., Р.В.А., Я.А.А., Т.А.М., Р.В.М. общо, да заплатят на Ц. Борисов М. сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща изплатено адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
9 Административно дело No 881/2019, VI състав КСО Д.В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 102-12-112#1/02.07.2019г. на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ЕГН № 2140-12-127/04.04.2019г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б, ал. 2 от КСО на Д.В.Б.. ВРЪЩА преписката, образувана по заявлението на Д.В.Б., на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр.Пазарджик за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Пазарджик за заплати на Д.В.Б., сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 933/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност РИГЕЛ 63 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001318007317-091-001/10.05.2019 г., в частта, потвърдена с Решение № 434/22.07.2019г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която не се признава приспадане на данъчен кредит общо в размер на 22 564, 40 лв. и лихва в размер на 5 498,68 лева. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Ригел 63“ЕООД, с ЕИК 112656814, със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. „Сараньово“ № 1, представлявано от управител Гергана Симова С., направените по делото разноски в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
11 Административно дело No 1003/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност Ф.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Ревизионен акт № Р-16001318006205-091-001/30.04.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, в частта му, потвърдена с Решение № 436/23.07.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, а именно, в частта за допълнително начислен ДДС на Ф.А.Ф. на стойност 21 150,64 лв. и лихви – 3 994,11 лв. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на Ф.А.Ф., с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 1037/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 1188/26.08.2019 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Сграда с идентификатор 10450.503.997.6 с площ от 77 кв.м. с предназначение „Сграда за обществено хранене“, находяща се в УПИ VI, в кв. 393, по плана на гр. Велинград“. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. да заплати на Община Велинград сторените по делото разноски в размер на 1 020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
13 Административно дело No 1079/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЛЕС ГРУП 2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Лес груп 2010 ЕООД, ЕИК 201015772, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 48, представлявано от управителя С.И.Т., подадена чрез адв. Б. против Ревизионен акт № Р-16001318007512-091-001 от 17.06.2019 г., потвърдената с Решение № 487/18.08.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив в частта, с която е определено задължение по ЗКПО в размер на 2545.88 лева и 4533.48 лева задължение по ДДС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1079/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Лес груп 2010 ЕООД, ЕИК 201015772, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 48 против Ревизионен акт № Р-16001318007512-091-001 от 17.06.2019 г., в потвърдената с Решение № 487/18.08.2019 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив в останалата u част относно определено задължение по ЗКПО до размера над 2545.88 лева и до размера над 4533.48 лева по ЗДДС. ОСЪЖДА Лес груп 2010 ЕООД, ЕИК 201015772, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 48, представлявано от управителя С.И.Т. да заплати на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 596 (петстотин деветдесет и шест) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
14 Административно дело No 1090/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение изх. № 5/11.04.2016 г. на зам. кмета на Община Лесичово, за отсичане и изкореняване на дървета в земеделски земи в площи над един декар. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Лесичово за разглеждане и произнасяне по заявление на ЕТ „Камелия – 99 – Г.П.“. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
15 Административно дело No 1093/2019, II състав КСО С.А.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.К., ЕГН **********,***, заявена чрез процесуалния представител адв. И.Б., срещу Решение № 1012-12-158#3 от 27.08.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт с което е потвърдено Разпореждане № 2140-12-211 от 01.07.2019г. на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно с което на К. е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1012-12-158#3 от 27.08.2019г. на Директора на Териториално поделение Пазарджик на Националния осигурителен институт в частта му с която е постановено изменение на Разпореждане № 2140-12-211 от 01.07.2019г. на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, Пазарджик, съответно в частта му с която относно С.К. е приет осигурителен стаж от трета категория - 33 г. 7 м. 10дни и общ стаж, превърнат към трета категория - 39 г. 2 м. 16 дни и е определена нова продължителност на осигурителния стаж от трета категория - 33 г. 6 м. и 10 дни и общ стаж, превърнат към трета категория - 39 г. 1 м. и 16 дни. ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт, гр. София сумата от 50,00лв.(петдесет лева), представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт, гр. София да заплати на С.А.К., ЕГН **********,*** сумата от 251,44лв.(двеста петдесет и един лева и четиридесет и четири ст.), представляващи съответна част от направените разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
16 Административно дело No 1129/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. против Заповед № 328/15.03.2018 г. на Кмета на Община Велинград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Двуетажна сграда“, находяща се в УПИ VI – „За парк“ - 5972, в кв. 393, по плана на гр. Велинград. ОСЪЖДА „Весеко-55-Велеви съдружие“ ЕООД с ЕИК 112643919, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Братя Маврикови“ № 13, представлявано от К.С.В. да заплати на Община Велинград сторените по делото разноски в размер на 1 020 /хиляда и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
17 Административно дело No 1169/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.З.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.З.З. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 лв. /шестстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Затвор – Пазарджик и Затвор – Пловдив, която го е поставила в нечовешки битови условия в периода 02.07.2012 г. – 26.02.2013 г. и в периода от 08.02.2018 г. – 08.06.2018 г. Отхвърля до размера 40 000 лв. над уважения размер 600 лв., предявения от И.З.З. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 40 000 лв., отнасящ се за двата периода, през които е пребивавал в Затвор Пазарджик (и Затвор Пловдив), а именно 02.07.2012 г. – 26.02.2013 г., и 08.02.2018 г. – 08.06.2018 г., като твърденията са, че вредите са му причинени от администрацията на затвора, която го е поставила в нечовешки битови условия. Оставя без разглеждане исковата молба на И.З.З. , в частта ?, с която е предявен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ иск за неимуществени вреди в размер на 40 000 лв., отнасящ се за периода 03.01.2014 г. – 02.05.2015 г. и за периода 04.08.2015 г. – 15.12.2016 г., през които твърди, че е пребивавал в Затвор Пазарджик, като твърденията са също, че вредите са му причинени от администрацията на Затвор Пазарджик, която го е поставила в нечовешки битови условия и прекратява делото в тази му част. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на И.З.З. разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия едноличен състав на Административен съд – Пазарджик пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 1195/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ С.-С.М.-А.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Сюм – Стоян Младенов – Анастасия Младенова“, с ЕИК 205757739 против Уведомително писмо № 01-6500/7590 от 02.10.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта на същото, с която е извършена корекция в проектoбюджета по проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-4.001-4.001-0345 в ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4. 2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., като са приети за недопустими за финансиране разходите, описани в раздел II, т. 1-5 от писмото. Осъжда ЕТ „Сюм – Стоян Младенов – Анастасия Младенова“ да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 1219/2019, III състав КСО В.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.Г. с ЕГН ********** *** против Решение № 1012-12-91#1 от 09.08.2018 г. на ИД Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено разпореждане № 2140-12-275 от 05.07.2018 г. на длъжностното лице по „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ гр. Пазарджик. ОСЪЖДА В.Т.Г. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
20 Административно дело No 1223/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 558/подмярка 4.1., изх. № 02-6500/4032#5 от 20.09.2019г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в което е обективиран отказ да се сключи анекс за удължаване срока на Договор за отпускане на финансова помощ №13/04/1/0/03355 от 07.04.2016г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по Заявление вх. № 02-6500/4032 от 09.07.2019г., подадено от Н.Г.Б., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване, гр. София, ул. „Летовища“, № 1. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на Н.Г.Б., ЕГН **********,***, с посочен адрес за призоваване, гр. София, ул. „Летовища“, № 1, сумата от 2010,00лв. (две хиляди и десет лв.), представляваща извършени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
21 Административно дело No 1244/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик обезщетение за причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на същата неимуществени вреди в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в останалата част до предявения размер от 55 000 /петдесет и пет хиляди/ лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Д.М.Б. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора Пазарджик направените разноски по делото в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд гр. Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
22 Административно дело No 1253/2019, VII състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.К.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № Р – 16001318008024-091-001/04.07.2019 г., потвърден с Решение № 550/24.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, сторените по делото разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
23 Административно дело No 1259/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 8.4.2020г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на К.Д.И. с ЕГН **********,*** СУМАТА от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Пазарджик – непреместване на л.с.Я. в друга килия, и допускането да се стигне до вербални и физически заплахи към ищеца Костадинов, за периода от 02.09.2019г. – 30.10.2019г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на К.Д.И. с ЕГН **********,*** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част над 200 лв. до размер 50 000 лв., като неоснователен и недоказан. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред три членен състав на Административен съд - Пазарджик.
24 Административно дело No 1267/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-В., ЕИК 112520604, подадена против Писмена покана на директора на РЗОК Пазарджик, № 13/29-02-1733 от 11.09.2019 г., в частта и по т.1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, и 4.1. ОСЪЖДА МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, със седалище гр. Панагюрище, със седалище гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, представлявано от д-р К.С.Ч.-В., ЕИК 112520604, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
25 Административно дело No 1269/2019, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.Г.М.,
Г.И.М.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.М. и Грозданка И.М.,*** против Решение с изх. № 17-375-14.10.2019 г. на Началник на СГКК Пазарджик, с което се отказва извършването на изменение на КККР, поискано със заявление № 07-7650-06-06-2019 г. в частта на изменението засягащо СОС с идентификатори 10450.502.671.1.2 и 10450.502.671.1.3. ОСЪЖДА П.Г.М. с ЕГН: ********** и Грозданка И.М. с ЕГН: **********,*** да заплатят солидарно на Д.С.Ц. с ЕГН: **********, сумата в размер на 600 /шестстотин/ лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
26 Административно дело No 1277/2019, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители ХОТЕЛ ВИОНАС КЛУБ ЕООД НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ОТМЕНЯ отказ на началник на „Пътна полиция при ОДМВР Пазарджик да отрази промяна на собствеността в регистрите на МВР на подаденото на 30.10.2019г. заявление от „Хотел Вионас Клуб“ЕООД с представен договор за покупко – продажба на МПС от 21.10.2019г., заверен от помощник нотариус Ц.К. при М.М.-*** на Нотариалната камара. Връща преписката на Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик за произнасяне при съобразяване на мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на „Хотел Вионас Клуб“ЕООД, с ЕИК 202944559, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, област Пазарджик, ул. „Двадесет“ № 5, представлявано от управител В. А. К. сторените по делото разноските в размер на 200 (двеста) лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
27 Административно дело No 1286/2019, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Г.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК ГРУПА КПДГПА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-5313-000120 от 05.09.2019г. на Началник Група „КПДГПА“ при Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо М.Г.И., за нарушение по чл. 6, т. 1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 171, т. 2, б. „н“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно спиране от движение на моторно превозно средство за срок от един месец, като е отнето СРМПС № 009376223. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на М.Г.И., ЕГН:**********,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
28 Административно дело No 1308/2019, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни чл.37 и чл.43, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с Решение № 49/31.03.2005 г. на Общински съвет Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Пазарджик да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сумата в размер на 20 (двадесет) лева, представляваща сторени по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл. 78, ал.3 от АПК.
29 Административно дело No 1313/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАТАК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на областния управител на област Пазарджик против Решение № 509 от 27.06.2019 г., прито с Протокол № 42 на Общински съвет – Батак, с което е предвидено шест общински поземлени имота, находящи се в землището на гр. Батак да бъдат предоставени за обезщетяване на Ракитовската Мюсюлманска вероизповедна общност, което решение е прието повторноа, след връщането му за ново обсъждане от областния управител, с Решение № 533 от 25.07.2019 г., протокол № 43 на същия общински съвет. Осъжда областна администрация Пазарджик да заплати на Общински съвет – Батак разноски по делото в размер на 600 лв. (шестотин лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 1323/2019, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 8, чл. 29, ал. 1, чл. 31, ал. 1, в частта им, относно „събиране, транспортиране“, чл. 27, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, относно „събиране“ и чл. 34, ал. 2. от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Лесичово, приета с Решение № 521/31.10.2013 г. на Общински съвет – Лесичово ОСЪЖДА Общински съвет Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. Решението ДА СЕ РАЗГЛАСИ по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.
31 Административно дело No 1343/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИЛТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545 против Ревизионен акт № Р-16001319002294-091-001/19.08.2019 г., издаден от възложилия ревизията началник сектор в ТД на НАП Пловдив, както и от главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с който е ангажирана отговорността на жалбоподателя за ДДС по реда на чл. 177 ЗДДС в размер на 262 453.37 лв. главница и 39 334.03 лв. лихви. Осъжда „Илтрейд“ ЕООД, ЕИК 112505545 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите разноски по делото в размер на 5 547,87 лв. /пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 1360/2019, III състав ДОПК Й.С.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 450/12.11.2019 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено ПНОМ с № С 190013-022-0094261/14.10.2019 г. и Разпореждане № С 190013-137-0009125/14.10.2019 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител за изпълнение на дадените с настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив да заплати на Й.С.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
33 Административно наказателно дело (К) No 1362/2019, X състав ЗАНН: ИААА Б.К.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143 от 31.10.2019 г., постановено по НАХД № 264/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
34 Административно дело No 1401/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Д.В. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на М.Д.В.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/3706 от 11.11.2019 г. на зам.изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие“, с който жалбоподателят е изключен от подпомагане и му е определена дължимостта на публично държавно вземане в размер на 600,04 лв., представляващо 50% от общата изплатена му сума по мярката. Осъжда М.Д.В. да заплати на Държавен фонд “Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело (К) No 1414/2019, XII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1443/30.10.2019 г. постановено по гр. д. № 2224/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Г.А.К. с ЕГН: ********** *** да заплати на Община Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
36 Административно дело No 1421/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Л.Д.Т. НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на Л.Д. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0267-000077/19.04.2019 г. на началника на Районно управление “Полиция“ Велинград, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
37 Административно наказателно дело (К) No 1448/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 90/20.09.2019 г., постановено по АНД № 91 по описа за 2019 г. на Районен съд – Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „Диел Трейд“ ООД, ЕИК 131120358, представлявано от управителя Л.О.И., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева разноски по производството.
38 Административно наказателно дело (К) No 1449/2019, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 88/20.09.2019 г., постановено по АНД № 90 по описа за 2019 г. на Районен съд – Панагюрище. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пазарджик да заплати на „Диел Трейд“ ООД, ЕИК 131120358, представлявано от управителя Л.О.И., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева разноски по производството.
39 Административно наказателно дело (К) No 1450/2019, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК,
С.Б.Т.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Възобновява административнонаказателното производство по глоба с фиш със сериен № Н 466578/17.07.2019 г. на началника на сектор ПП “КАТ” при ОД на МВР – Пазарджик. Отменя глоба с фиш със сериен № Н 466578/17.07.2019 г. на началника на сектор ПП “КАТ” при ОД на МВР – Пазарджик, с който на С.Б.Т. за нарушение на чл. 98, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на основание чл. 186, във връзка с чл. 183, ал. 4, т. 8 от същия закон е наложена глоба в размер на 50 лв. Решението е окончателно.
40 Административно дело No 1454/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.Х.- 6. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на ЕТ „Илия Харизанов – 69“ обезщетение за имуществени вреди в размер на 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 350 лв. по нахд № 89/2019 г. на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 358153-F381241/12.09.2018 г., издадено от началника на Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в Централното управление на НАП, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. по кнахд № 963/2019 г. на Административен съд – Пазарджик, с решението по което дело е оставено в сила решението на Районен съд – Велинград. Осъжда Националната агенция за приходите да заплати на ЕТ „Илия Харизанов – 69“ разноски по делото в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно наказателно дело (К) No 1456/2019, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ СИДИ ГРУП 76 ООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя изцяло решението Решение № 164 от 21.11.2019 г., постановено по нахд № 382/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград. Потвърждава Наказателно постановление № К-0047949 / 27.05.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което на „Сиди Груп 76“ ООД, ЕИК 202821656, за нарушение на чл. 216, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 5 от Закона за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. Осъжда „Сиди Груп 76“ ООД да заплати на Комисия за защита на потребителите - Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението е окончателно.
42 Административно дело No 1479/2019, V състав КСО И.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Решение № 1012-12-208#2/06.12.2019 г., издадено от директора на ТП на НОИ Пазарджик, потвърждаващо разпореждане с № 2140-12-322 от 07.10.2019 г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което на И.П.Д. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО.. Изпраща делото като преписка на ръководителя на пенсионното осигуряване за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания и срок. Осъжда ТП на НОИ Пазарджик да заплати на И.П.Д. разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
43 Административно дело No 1487/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № 2442/26.11.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено да се премахне незаконен строеж „Дървен навес“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.456 по КККР на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ XIV-8670 в кв. 44 по плана на гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Н.Д.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
44 Административно наказателно дело (К) No 1494/2019, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТИ БИ КОНСТРУКШЪН ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 663/20.11.2019 г., постановено по АНД № 1345, по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
45 Административно дело No 4/2020, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЦ ВЕЛИНГРАД 2017 ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД с ЕИК: 204872902 против Заповед за налагане на санкция № РД-09-1554/18.12.2019 г. на И.Д. Директор на РЗКО Пазарджик, с която на основание чл.59, ал.11, т.1, б. „а“ ЗЗО и чл.407, ал.1, б. „а“ НРД за МД за 2018 г. е наложена санкция частично прекратяване на договор № 13/РД-29-1487/21.05.2019 г. по отношение на лекаря д-р Константин Кърпачев с УИН: 2600000183 – изпълнител по пакет „Ортопедия и травматология“ в „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД и частично прекратяване на договор № 13/РД-29-1487/21.05.2019 г. по отношение на лекаря д-р Елма Георгиева с УИН: 1400000321 – изпълнител по пакет „Образна диагностика“ в „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД. ОСЪЖДА „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД с ЕИК: 204872902 да заплати в полза на РЗОК гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
46 Административно дело No 7/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАНЕСА ФУУДС 77 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на ,,Baнeca Фудc 77“ EOOД, EИK 205707152, против Заповед за прилагане на ПАМ № ФK-933-0025814/17.12.2019 г. на нaчалника на отдел ,,Oперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП, с която е разпоредена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Алеко Константиново, община Пазарджик, ул. „Стара планина“ № 1, стопанисван от ЕТ „Ванеса Фуудс 77“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
47 Административно дело No 13/2020, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Гаврил Кръстевич“, № 2, срещу Заповед № 1204 от 12.12.2019 г. на Кмета на Община Стрелча, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК е допусната поправка на очевидни фактически грешки в Заповед № 576 от 17.07.2019г. на Кмета на Община Стрелча, като текста „идентификационен номер 69835.62.680.26“ на ред 4, и 13 от стр. 1 и ред 4 и 5 от т.1 на стр. 2 на заповедта да се чете „идентификационен номер 69835.62.680.25“, а текста „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112112532478“ от ред 1 на стр. 1 и ред 3 и 4 от т. 5 на стр. 3, да се чете „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478“. ОСЪЖДА „Булгармин Инженеринг“ АД, ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. „Гаврил Кръстевич“, № 2, да заплати на Община Стрелча сумата от 500,00 лв. /петстотин лева/ разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
48 Административно наказателно дело (К) No 14/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Р. РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 657/19.11.2019 г., постановено по АНД № 546/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
49 Административно дело No 20/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 П.П.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на П.П.К. против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-1032-001342/24.09.2019 г. на началник „Група“ в Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Пловдив, с която на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ на водач до решаване на въпроса за отговорността но за не повече от 18 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
50 Административно дело No 23/2020, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ ,,Уни Хоспитал“ OOД, EИK 112520604, против Писмена покана № 13/29-02-2056/08.11.2019 г. на директора на РЗОК – Пазарджик, в която са описани двадесет и седем идентични констатации, а именно при двадесет и седем оперативни интервенции по отношение на различни здравноосигурени лица, като асистент е участвал д-р Стефан Здравчев, който не е включен в приложение № 1 на Договор № 13/РД-29-411/30.05.2018 г., като специалист по основен трудов договор и с която е наредено жалбоподателят да възстанови получените без правно основание суми по съответните клинични пътеки в общ размер на 26 320 лв. Осъжда МБАЛ ,,Уни Хоспитал“ OOД, EИK 112520604 да заплати на РЗОК – Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 27/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3 сумата от 4000/четири хиляди/лева, представляваща разноски по АНД № 1533/2018 год. на Районен съд – Пазарджик и по КАНД 560/2019 на Административен съд Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № КГ-2159/03.08.2018 г. на зам.-председателя на ДАМТН, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.01.2020 до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3, направените по настоящото дело разноски в размер на 1010 (хиляда и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 28/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д., ЕГН: **********, обезщетение за имуществени вреди в размер на 800 лв. /осемстотин лева/, причинени му от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 166/19 г. на Рaйонен съд - Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 4/ 09.01.2019 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите - Пазарджик, както и от заплащането на адвокатско възнаграждение също в размер на 400 лв. по кнахд № 736/19 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с което е оставено в сила решението на Районен съд – Пазарджик. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 19.02.2020 г. до окончателното изплащане на главницата от 800 лв. Отхвърля иска на С.П.Д. против Регионална дирекция по горите – Пазарджик за заплащане на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 800 лв., считано от 09.01.2020 г. до 18.02.2020 г. Осъжда Регионална дирекция по горите – Пазарджик да заплати на С.П.Д. разноски по делото в размер на 306.59 лв. /триста и шест лева и петдесет и девет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно наказателно дело (К) No 29/2020, XII състав ЗАНН: НАП ЕВРО БИЛДИНГ 2016 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 681/26.11.2019 г., постановено по АНД № 1167/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протес
54 Административно дело No 31/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3 сумата от 300/триста/лева, представляваща разноски по АНД № 975/2018 год. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление НП № 109 от 29.05.2018 г., издадено от началника на Регионален отдел „Южна централна България“ на главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.01.2020 до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД, ЕИК 200029573, с посочен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 259, вх.“А“, ет.2-3, ап.2-3, направените по настоящото дело разноски в размер на 710 (седемстотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 33/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, представлявано от управителя В.Б., да бъде осъдена Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47, да заплати на ищеца сумата от 1200,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 958 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.; по н.а.дело № 304 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. и к.н.а.дело №1106 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в производството по които е отменено Наказателно постановление № ПЗ-22-15 от 25.05.2018г., издадено от Началника Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от подаване на исковата молба (09.01.2020г.) до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
56 Административно дело No 34/2020, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИ ПИ ЕЛ-ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, представлявано от управителя В.Б., да бъде осъдена Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47, да заплати на ищеца сумата от 1200,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на извършени разноски по заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по н.а.дело № 957 по описа на Районен съд Пазарджик за 2018 г.; по н.а.дело № 305 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. и к.н.а.дело №1107 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г., в производството по които е отменено Наказателно постановление № ПЗ-21-14 от 25.05.2018г., издадено от Началника Регионален отдел „Национален строителен контрол“, Пазарджик при Регионална дирекция за Национален строителен контрол „Южен централен район“, Пловдив, както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва за периода от подаване на исковата молба (09.01.2020г.) до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА „Би пи ел глобъл инвестмънтс груп“ ЕООД, ЕИК 201555398, със седалище и адрес на управление област гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 5-6, ап. 12, да заплати на Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. „Христо Ботев“, № 47 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
57 Административно дело No 42/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск на Н.Т.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. П. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 800 лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 19-1006-001877/07.06.2019 г. на Началник група КПДГПА при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 1765/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от ответната страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
58 Административно дело No 49/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Брацигово, приета с Решение № 28/28.02.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. Осъжда Общински съвет – Брацигово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.
59 Административно наказателно дело (К) No 50/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Ч. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2020г.
Отменя Решение 726/11.12.2019г., постановено по нахд № 319 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., с което е потвърдено Наказателно постановление №19-1006-000029 от 10.01.2019г. на Началник група към Сектор “ПП” при ОДМВР Пазарджик, с което на основание чл.180,ал.1,т.1 ,пр.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 70лв., за нарушение на чл.35,ал.1 от ЗДвП., вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление №19-1006-000029 от 10.01.2019г. на Началник група към Сектор “ПП” при ОДМВР Пазарджик, с което на основание чл.180,ал.1,т.1 ,пр.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 70лв., за нарушение на чл.35,ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
60 Административно дело No 57/2020, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Й.В.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя изричен отказ да бъде прекратена регистрацията на превозно средство – лек автомобил с рег. № РА 7711 ВР, марка „БМВ" модел 320Д, обективиран в Писмо № 100600-24207/23.12.2019 г. на началник Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик. Изпраща делото като преписка на началник Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик за ново произнасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания и срок. Осъжда Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР – Пазарджик да заплати на разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
61 Административно наказателно дело (К) No 58/2020, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” А.В.Г. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 685/26.11.2019 г., постановено по АНД № 828 по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
62 Административно дело No 67/2020, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.А.Р. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-130-6500/3303 от 14.11.2019 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ в частта, с която е определено за възстановяване публично вземане в размер на 2525.38 лева. ОСЪЖДА Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ да заплати на И.А.Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
63 Административно наказателно дело (К) No 69/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Оставя в сила Решение № 723 от 09.12.2019 г., постановено по АНД № 1675/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-1006-002210 / 28.06.2019 г., с което постановление на Г.А.М. за нарушение на чл. 56 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 179, ал. 2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 4 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лв. Решението е окончателно.
64 Административно наказателно дело (К) No 74/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.К. ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР-ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Оставя в сила Решение № 178 от 5.12.2019 г., постановено по АНД № 410/2019 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0367-002437 / 12.02.2019 г. на началник група в Районно управление Велинград към ОД на МВР-Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 103 от ЗДвП на П.И.К. на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца. Решението е окончателно.
65 Административно наказателно дело (К) No 76/2020, X състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СТ БОНБОНА ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 188/18.12.2019 г., постановено по АНД № 396 по описа за 2019 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
66 Административно дело No 77/2020, V състав ДОПК И.П.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Отменя Акт за установяване на задължения № АУ002800/02.12.2019 г., издаден от старши инспектор в сектор „Контрол“ към отдел „МДТ“ при община Пазарджик, с който на жалбоподателя са определени задължения за данък върху превозни средства за собствения му лек автомобил марка „Шкода“, модел „Мадара“ с регистрационен номер РА8353Т за 2018 и 2019 година в общ размер на 938 лв. и 108,09 лв. лихва. Осъжда отдел „МДТ“ при община Пазарджик да заплати на И.П.Б. разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд.
67 Административно наказателно дело (К) No 85/2020, XI състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 725/11.12.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 945/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
68 Административно наказателно дело (К) No 88/2020, XII състав ЗАНН: Агенция „Митници” Д.Г.К. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 650/14.11.2019 г., постановено по АНД № 446/2019 г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
69 Административно дело No 90/2020, IV състав КСО Н.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.К. ***, подадена чрез адв. И.Н.Л.–Г., против Решение № 1012-12-226#1/27.12.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик. ОСЪЖДА Н.В.К. *** да заплати юрисконсултско възнаграждение на ТП на НОИ Пазарджик в размер на 100 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България
70 Административно дело No 91/2020, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ЗДРАВЕ ВЕЛИНГРАД ЕООД И.Д. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД, с ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от д-р Т.В.У. против Заповед № 13/РД-09-1534 от 10.12.2019 г. на И. Д. Директор на РЗОК Пазарджик. ОСЪЖДА "МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД, с ЕИК 200143491, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявано от д-р Т.В.У. да заплати на РЗОК Пазарджик направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
71 Административно наказателно дело (К) No 92/2020, X състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ПАЗАРДЖИК С.Д.В.Д. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 767/23.12.2019 г., постановено по АНД № 1333/2019 г. по описа за 2019 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.
72 Административно дело No 107/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МЕДАРА-87 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 да заплати на „Медара-87“ ЕООД с ЕИК: 204649276, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 9, сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 1000 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 27.01.2020 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 да заплати на „Медара-87“ ЕООД с ЕИК: 204649276, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 9, сторените по делото разноски в размер на 351, 41 лв. /триста петдесет и един лева и четиридесет и една стотинки/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
73 Административно наказателно дело (К) No 114/2020, X състав Други по ЗАНН С.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 14.4.2020г.
Оставя в сила Решение № 2 от 08.01.2020 г., постановено по нахд № 243/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е потвърдено наказателно постановление № 13-0310-000993 от 16.10.2019 г. на началника на Районно управление – Панагюрище при Областна дирекция на МВР – Пазарджик. С постановлението за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ, на касатора на основание чл. 638, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 461, т. 1 от същия кодекс, е наложена глоба в размер на 250 лв.Решението е окончателно.
74 Административно дело No 122/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Д.Г.К. ЕГН: ********** *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 за заплащане на сумата от 100 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление № 17-0310-000246/27.04.2017 г. на Началник РУ на МВР Панагюрище по АНД № 95/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Г.К. ЕГН: ********** ***, сумата от 0,42 лв. /четиридесет и две стотинки/, представляваща законната лихва върху главницата в размер на 100 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 28.01.2020 г. до окончателното ? изплащане – 11.02.2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ПК 4400, площад Съединение № 3 да заплати на Д.Г.К. ЕГН: ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
75 Административно дело No 123/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от И.Г.И. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. М. *** против Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. „Съединение“ № 3, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 400 /четиристотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 1/07.02.2019 г. на Началник РУ Панагюрище при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 61/2019 г. на Районен съд гр. Панагюрище, поради настъпило плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на И.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 1.67 лв. /един лев и шестдесет и седем стотинки/, представляваща законната лихва върху главницата в размер на 400 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 28.01.2020 г. до окончателното ? изплащане – 11.02.2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на И.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
76 Административно дело No 124/2020, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСЪЖДА Община Панагюрище, ул.“20-ти април“ №13 да заплати на В.П.В.,***, с посочен съдебен адрес ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по АНД № 104/2019 год. на Районен съд – Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 42/15.03.2019 г., издадено от кмета на община Панагюрище, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.01.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Панагюрище, ул.“20-ти април“ №13 да заплати на В.П.В.,***, с посочен съдебен адрес ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
77 Административно наказателно дело (К) No 127/2020, XII състав чл. 281 от ЗИНЗС В.П.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 9.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 112/28.02.2018 г., постановено по адм. дело № 586/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
78 Административно дело No 130/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.4.2020г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Г.Д.Г. ***, с която е предявен против Областна дирекция на МВР – Пазарджик следният иск: иск за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 650 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. по нахд № 2232/2019 г. на Районен съд – Пазарджик, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно издаденото против ищеца НП № 19-1006-001967/11.06.2019 г. от началник Група в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението и прекратява административно дело № 130 по описа на Административен Съд – Пазарджик за 2020 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
79 Административно наказателно дело (К) No 141/2020, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.В.А. РУ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 197/27.12.2019 г., постановено по АНД № 415 по описа за 2019 г. на Районен съд – Велинград. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
80 Административно дело No 171/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.А.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Й.А.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева за имуществени вреди, във връзка с отменено НП № 19-0340-000316/15.03.2019 г. на Началник група в РУ Септември при ОД на МВР гр. Пазарджик, предмет на разглеждане по НАХ дело № 1139/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик, ведно със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, считано от датата на подаване на исковата молба – 06.02.2020 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения иск срещу Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, за заплащане на сумата от 135 /сто тридесет и пет/ лева, заплатено възнаграждение за вещо лице по изготвена съдебна експертиза в производството по НАХ дело № 1139/2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, представлявана от Директора – ст. комисар Ивайло Тишев, с адрес за призоваване ОД на МВР Пазарджик, гр. Пазарджик, п. к. 4400, пл. "Съединение" № 3, да заплати на Й.А.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
81 Административно дело No 212/2020, VI състав Изборен кодекс ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 8.4.2020г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
82 Административно дело No 294/2020, VIII състав КСО К.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Т. против Ревизионен акт за начет № РМ-5-12-00706241 от 20.01.2020 г. на длъжнстно лице по осигуряването в ТП на НОИ гр. Пазарджик, с който на основание чл. 110 от КСО са установени задължения за възстановяване в размер на 1781,95 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 294/20 г. на Административен съд Пазарджик, 8 състав. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Пазарджик по компетентност за произнасяне по жалбата на К.М.Т.. Определението подлежи на обжалване през ВАС в 7-дн. срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
83 Административно дело No 304/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.4.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1 против Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Септември и прекратява адм.д. № 304 по описа на Административен съд – Пазарджикза 2020 г., Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 326/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Т.С.К.М. СПЕЦИАЛИСТ СИНЯ ЗОНА ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.4.2020г.
ППРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 326 по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА Жалба вх. № 4837 от 02.03.2020г. на Т.С.К. – М. ***, съобразно изрично посочения от жалбоподателя адресат на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните.
85 Административно дело No 328/2020, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ПАНИ-БС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 28.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пани-ВС“ ЕООД, с ЕИК 200051872, представлявано от управителя Борис Димитров Шулев, подадена чрез адв. М., против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № ФК-127-0385575/11.02.2020 г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ Пловдив към ЦУ на НАП, съдържащо се в същата заповед. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 328/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
86 Административно дело No 330/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ДАНИЕЛ ФРУТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Даниел Фрут“ ЕООД, ЕИК 204549952 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 50, против ЗППАМ № ФК-153-0383433/18.02.2020 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив към ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 330 описа за 2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
87 Административно дело No 335/2020, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.В.Б. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.Б., чрез адв. В.П., против Заповед № 340з- 51 от 13.02.2020 на началника на РУ Септември при ОДМВР Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 335 описа за 2020г. на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно дело No 350/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 14.4.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1 против Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сърница и прекратява адм.д. № 350 по описа на Административен съд – Пазарджикза 2020 г., Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
89 Административно дело No 372/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 З.З.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.З.А. против заповед № Л-380/24.03.2020 г. на Началника на Затвора, гр. Пазарджик, с която на молителя е наложено наказание „изолиране в наказателна килия за срок от седем денонощия“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 372/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, осми състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик.
90 Частно административно дело No 373/2020, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.З.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.З.А. *** , в която се твърди, че последния го тормози, като упражнява по отношение на жалбоподателя психическо и физическо насилие. Жалбоподателят иска от съда да вземе „спешно мерки“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 373/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик.
91 Частно административно дело No 374/2020, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.З.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.З.А., с която твърди, че на 26.02.2020 г. две лица: Ангел Стоянов и Петко Димитров са го наблюдавали докато ползва тоалетната и са го заплашвали с бой. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 374/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, осми състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик.
92 Частно административно дело No 375/2020, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.З.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 22.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.З.А., с която твърди, че служители на Затвор Пазарджик го тормозят психически и физически, не му позволяват да се храни и се оплаква и от мизерните условия в столовата. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 375/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, осми състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик.
93 Частно административно дело No 376/2020, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЛИП 2014 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.4.2020г.
Оставя без разглеждане жалба на „ЛИП 2014“ЕООД, с ЕИК 202947313, със седалище и адрес гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Г. Бенковски“ № 30, представлявано от Любомир Иванов Петров, чрез адвокат П.М., против допуснато предварително изпълнение на Решение № РТД 3000-622/14.02.2020/32-50524 на директор на ТД Тракийска към Агенция „Митници“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 376 по описа за 2020г. на Административен съд-Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от получаване на съдебния акт.
94 Административно дело No 394/2020, III състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) П.Д.Т. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 28.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Т., понастоящем в Затвора гр. Пазарджик против Заповед № Л-364/13.03.2020 г. на Началника на Затвора – Пазарджик, за налагане на дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
95 Административно дело No 397/2020, III състав ДОПК П.Г.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР КОНТРОЛ КЪМ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 27.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.Г. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ по жалба № 13-13 от 13.01.2020 г. срещу Акт за установяване на задължения № АУ002971/20.12.2019 г. на Началник сектор „Контрол“ към отдел МДТ при Община Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 397/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
96 Административно дело No 398/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.А.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 29.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена от Н.А.Я.,***, срещу Покана за доброволно изпълнение №44-544 от 19.02.2020г. на Заповед № 2602 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е наредено, Я. да премахне незаконен строеж : „Външна тоалетна с попивна яма“, намираща се в местността „Азмъка“, в поземлен имот с идентификатор 55155.19.154, землище гр. Пазарджик, както и заявеното „особено искане“ – да бъде спряно изпълнението на въпросната покана за доброволно изпълнение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 398 по описа на административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
97 Административно дело No 430/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.П.ГРУП ЕООД ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.4.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „В.В.П. Груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Христо Ботев“ № 18, подадена чрез управителя Валери Христов Петров против Заповед № 399 от 18.03.2020 г. на ВрИД кмет на Община Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 430/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.