Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 347/2017, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ХЕРБС ИНДЪСТРИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Хербс Индъстри“ООД, ЕИК ***, против Заповед № 03-РД/3246 от 22.11.2016 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, в частта по т.ІІ., с която е отказано финансиране на заявени разходи за ремонтно оборудване в размер на 8 810 лева, заявени за финансиране разходи СМР на подобект „Изграждане на предприятие за преработка на билки и черупкови плодове – производствен корпус, приемане на суровини и санитарен блок“ – в размер на 471 227, 97 лева, заявени за финансиране разходи за подобект „Ажурна ограда с портал“ в размер на 73 395, 26 лева, заявени за финансиране разходи на подобект КПП на стойност 2 695,50 лева. ОСЪЖДА „Хербс Индъстри“ООД , ЕИК ***, представлявано от управителя Ц.И.Ц., да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, сумата в размер на 500 /петстотин/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
2 Административно дело No 383/2017, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Т.М.Т.,
Н.З.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 16.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. З. Т. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 86/04.05.2015г. на Кмета на община Сърница, с която се одобрява попълване на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ № 180 и ПИ 181 в кв.Крушата по плана на гр.Сърница на основание параграф 4, ал.1,т.2 от ЗКИР и чл.62,ал.3 от Наредба 3 / без посочване на година и издател/. като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 383/17г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 601/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М.,
Д.Т.А.,
З.Ж.М.,
Г.В.М.,
М.Т.А.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 23.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.В.М., ЕГН **********, Д.Т.А., ЕГН **********, З.Ж.М., ЕГН **********, Г.В.М., ЕГН **********, чрез адв. Х.С., на Заповед № ДК-02-ЮЦР-57/08.02.2012г. на началник на РДНСК-ЮЦР гр. Пловдив. ОСЪЖДА Д.В.М., ЕГН **********, Д.Т.А., ЕГН **********, З.Ж.М., ЕГН **********, Г.В.М., ЕГН **********, да заплатят на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – ЮЦР сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 770/2017, II състав Закон за защита от дискриминация Б.В.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Б.В.Л., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 575 от 21.09.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище, с която е удължен срока на действие, от 11:00часа на 21.09.2017г. до 11:00часа на 10.10.2017г. на Заповед № 564 от 15.09.2017г. на Кмета на Община Панагюрище с която е обявено бедствено положение за населените места от Община Панагюрище, както следва : гр. Панагюрище, с. Бъта, с. Баня, с. Оборище, с. Елшица, с. Левски, с. Поибрене и с. Попинци. Съответно, разпоредено е извършването на авариен ремонт на магистралния водопровод от с. Злокучене в участък т. 39 по посока ОШ „Бошуля“ с дължина 1 км. и от т. 40 по посока ПС ІІІ подем – 1км., като е постановено до нормализиране на водоснабдяването с питейна вода на населените места с питейна вода в общината да се доставя вода както следва : за с. Бъта, с. Баня, с. Попинци, с. Елшица и с. Левски при наличие на вода от магистралния водопровод и чрез водоноски. За гр. Панагюрище, с. Оборище и с. Поибрене – подаване на максимално възможните количества вода от откритите водоизточници, а при невъзможност, снабдяването да става с водоноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 770 по описа на административен съд Пазарджик за 2017г. ОСЪЖДА „Б.В.Л., ЕГН **********,***, да заплати на Община Панагюрище, сумата от 500,00лв. (петстотин лв.), представляваща извършени разноски по производството.. Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
5 Административно дело No 806/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, подадена чрез пълномощника юрк. В. Д., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-46/09.08.2017 г. на началника на РДНСК, ЮЦР. ОСЪЖДА „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, да заплати на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив сумата от 100 (сто) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „Бургартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, да заплати на Н.И.С. ***, сумата от 590 (петстотин и деветдесет) лева разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
6 Административно дело No 844/2017, IV състав ДОПК ЕТ С.-Т.-С.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Б. ***, в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ „Спарк-тур – С.Б.“***, подадена частично срещу АУЗД по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 91-1/20.07.2017 г., съставен от ст. инспектор при Дирекция МДТ при Община Сърница. ОСЪЖДА „ЕТ „Спарк-тур – С.Б.“***, представлявано от С.М.Б.,*** сумата от 350 (триста и петдесет) лева, разноски по производството. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
7 Административно дело No 859/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между ДП „НКЖИ“ София, кмета на Община Белово и „Импрегнация 2000“ АД София споразумение производството по настоящото дело да бъде прекратено, като се обезсили Заповед № 366/16.10.2017 г. на кмета на Община Белово, с която е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ № 000352 „Завод за контейнери и траверси“ в земл. на с. Момина клисура, като страните нямат претенции относно направените от тях съдебно-деловодни разноски един спрямо друг. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 366/16.10.2017 г. на кмета на Община Белово, с която е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ № 000352 „Завод за контейнери и траверси“ в земл. на с. Момина клисура. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 859/2017 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението е ОБЖАЛВАЕМО в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
8 Административно дело No 863/2017, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ц.И.Д. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Отказ № 367р-13560 от 09.10.2017 г., на Началника на Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР Пазарджик, да издаде на Ц.И.Д., ЕГН: **********,***, разрешение за носене и съхранение на един брой късо огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ – 75, кал. 9х19, с № D8610, като е разпоредено от същия да се изземе Разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие обр. 3, № РА124536 и огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ – 75, кал. 9х19, с № D8610, един брой пълнител и 45 бр. боеприпаси. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Районно управление Велинград към Областна дирекция на МВР Пазарджик за продължаване на административното производство по заявлението на Ц.И.Д., при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик, да заплати на Ц.И.Д., ЕГН: **********,***, сумата от 610,00лв. (шестстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
9 Административно дело No 876/2017, II състав Закон за опазване на околната среда РЕСУРС 1 АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Ресурс 1“ АД, ЕИК 200090099, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4009 Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, чрез Изпълнителния директор Георги Налджиев срещу Решение за оценка на въздействието върху околната среда № 2-2/2017г. от 03.10.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, находящо се на територията на община Велинград, обл. Пазарджик с възложител „Ресурс 1“ АД. ОСЪЖДА „Ресурс 1“ АД, ЕИК 200090099, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4009 Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, да заплати на Община Велинград, ул. „Хан Аспарух“, № 35, сумата от 600,00лв. (шестстотин лв.), представляваща извършени от последното разноски по производството. ОСЪЖДА „Ресурс 1“ АД, ЕИК 200090099, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4009 Индустриална зона КЦМ, ул. „Асеновградско шосе“, да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет.4, сумата от 500,00лв. (петстотин лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
10 Административно дело No 883/2017, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Я.А.Я.,
А.З.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Писмо № 9200-506-1/20.10.2017 г. на кмета на община Септември, съдържащо отказ за заличаване на адресната регистрация на Я.Й.К. с постоянен адрес:***. Изпраща преписката на кмета на община Септември за ново прознасяне при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Осъжда община Септември да заплати на Я.А.Я. и А.З.Я. разноски по делото в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/. Решението е окончателно.
11 Административно дело No 907/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.К.К. ВАСИЛ ВЕРГИЛОВ МИНКОВ - ПОЛИЦАЙ В ГРУПА ООР ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 456/04.11.2017 г. за задържане на лице, издадена от В. В. М. – полицай в група ООР при РУ Пазарджик, към ОД на МВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пазарджик да заплати на Д.К. ***, разноски по производството в размер на 490 (четиристотин и деветдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
12 Административно дело No 934/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.Н.Ш. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.Ш. *** против Решение № 13/112/06943/3/01/04/01 от 02.11.2017 г. за налагане на финансова корекция на директора на ОД на ДФЗ гр. Пловдив. ОСЪЖДА М.Н.Ш. ***, да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 350 лева (триста и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
13 Административно дело No 990/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Г.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.4.2018г.
Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.А. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 800 лв. /осемстотин лева/, причинени му от бездействията и действията на администрацията на Арест – Пазарджик в периода от 08.01.2016 г. до 05.10.2016 г., ведно със законната лихва за забава, считано датата, на която изтичат три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение, до окончателното изплащане на сумата. Отхвърля до размера 35 000 лв. над уважения размер 800 лв., предявения от Д.Г.А. иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на неимуществени вреди, причинени му в резултат на условията, при които е бил поставен в Арест – Пазарджик в периода от 07.01.2016 г. – до 05.10.2016 г., в размер на 35 000 лв., ведно със законната лихва от 07.01.2016 г. до крайното изплащане на сумата. Осъжда Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Д.Г.А. разноски по делото в размер на 10 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 1028/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Б.И.-Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ“БГ-ИНВЕСТ-Г.С.“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ул. „***“№ 62, с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик, представлявано от Г.В.С., иск срещу ответника Областна дирекция„Земеделие“ – Пазарджик, представлявана от своя директор, адрес: гр. Пазарджик, ул. „***“ № 3, ет. 4, за присъждане на сумата от 3032,51 лева, представляваща обезщете¬ние за причинените имуществени вреди, вследствие на издаден нищожен админист¬ра¬тивен акт - Заповед РД-06-149/31.10.2013г. на директора на Областна дирекция„Земеделие“ – Пазарджик. ОСЪЖДА ЕТ“БГ-ИНВЕСТ-Г.С.“, с ЕИК *** да заплати на Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно наказателно дело (К) No 5/2018, X състав ЗАНН: НАП ПОПОЛИНО 3 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 20.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №198 от 23.11.2017г., постановено по АНД № 347/17г. по описа на Районен съд-Велинград. Решението е окончателно.
16 Административно дело No 10/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Т. КРДОПБГДСРСБНА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 7 000 /седем хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменен незаконосъобразен административен акт, а именно Решение № 2-498 от 28.04.2015г. на КРДОПБГДСРСБНА, отменено с влязло в сила Решение № 5172/18.07.2016 г., постановено по адм. д. № 5218/2015 г. по описа на Административен съд София град, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** против Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за сумата над 7 000 /седем хиляди/ лева до претендирания размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** мораторна лихва в размер на 408.34 лева /четиристотин и осем лева и тридесет и четири стотинки/, за периода 07.06.2017 г. до 02.01.2018 г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.Т. с ЕГН ********** *** против Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за заплащане на мораторна лихва сумата над 408.34 лева /четиристотин и осем лева и тридесет и четири стотинки/ до претендирания й размер от 13 651.36 лева /тринадесет хиляди шестстотин петдесет и един лева и тридесет и шест стотинки/. ОСЪЖДА Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да заплати на И.Д.Т. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
17 Административно дело No 11/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Б.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР В ГРУПА ООР ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.Г. ***, против Заповед за задържане № 2/01.01.2018г. издадена от полицейски орган – мл.инспектор в група „ООР“ при РУ –Пазарджик – Илко Ангелов Г.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
18 Административно дело No 19/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К. против чл. 77; чл. 78, ал. 2 и чл. 82 от Наредбата за управление на зелената система на Велинград. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 19 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 година. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на М.А.К. разноски по делото в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес – за прокурора и от съобщаването му – за останалите страни.
19 Административно дело No 20/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К. против разпоредбата на чл. 101, в частта относно израза „или упълномощено от него длъжностно лице“ от Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на М.А.К., ЕГН ********** *** сумата от 530 (петстотин и тридесет) лева, представляващи извършени от последния разноски по делото по заплатени държавни такси и адвокатско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 20 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 година. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.
20 Административно дело No 21/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 18.4.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К., ЕГН **********,***, подадена чрез пълномощник адвокат Д., против разпоредбата на чл. 69, ал. 3 от Наредба за управление на общинските пътища в община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 21/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ХІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград да заплати от съответния бюджет на Община Велинград в полза на М.А.К., ЕГН **********,*** направените разноски по производството в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, за присъстващата страна, а за неявилите се страни – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
21 Административно дело No 22/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.4.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.К. ***, подадена чрез адв. Ю.Л.Д., против разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 1, и § 4 от Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на ППС и пешеходците на територията на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 22/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Велинград, да заплати от съответния бюджет на Община Велинград, в полза на М.А.К. ***, ЕГН **********, направените разноски по производството в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилите се страни – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
22 Административно дело No 39/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Б.Ш. БОРИС ПЕТРОВ КАЧАКОВ МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ВЕЛИНГРАД НА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Б.Ш., ЕГН: **********,*** против Заповед за задържане на лице рег. № 367зз-289 от 17.12.2017 г., постановена от Борис Петров Качаков, на длъжност младши инспектор при Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР Пазарджик, въз основа на която, Ш. е задържан за срок от 24часа. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
23 Административно дело No 46/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛИАНИ-14 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 662 от 28.12.2017г. на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак с която в процедура сложена в ход със Заповед 611 от 28.11.2017г. на Директора на ТП ДГС „Родопи“ по открит конкурс с предмет: сеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификацията за размерите и качеството на асортименти дърва, който се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти включени в КФЛ 2018год. е утвърден Протокол № Д-20 от 22.12.2017 г. на работна комисия, назначена със Заповед № 636 от 20.12.2007г. на Директора на държавното горско стопанство, с решение на която „Лиани 14“ ЕООД, ЕИК 202928277, със седалище и адрес на управление, 4580 гр. Батак, ул. „Катя Ванчева“ №1 е отстранено от по-нататъшно участие в процедурата за обекти № 1815 и № № 1832, на основание чл. 22, ал. 5, т. 3 от Наредбата ; обявено е класирането на кандидатите за Обект № 1832 – отдел 1058“ж1“ в размер на 150м? и начална цена за обекта 3153,97лв. без ДДС, като на първо място е класиран кандидата „Зейто“ ООД, ЕИК 200414665, със седалище и адрес на управление с. Нова махала, ул. „Изгрев“ №16 с предложена цена 2300,00лв., без ДДС; на второ място е класиран едноличен търговец „Ергин Дост – ЕДост“, ЕИК 822138289, със седалище и адрес на управление, с. Нова Махала, ул. „Здравец“, № 9, с предложена цена 2699,00лв., без ДДС, като за изпълнител на възложената дейност по обекта е определен „Зейто“ ООД, ЕИК 200414665, по предложената от него цена. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак за продължаване на административното производство, при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство „Родопи“, гр. Батак, да заплати на „Лиани 14“ ЕООД, ЕИК 202928277, със седалище и адрес на управление, 4580 гр. Батак, ул. „Катя Ванчева“ №1, сумата от 910,00лв. (деветстотин и десет лв.), представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
24 Административно дело No 52/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.4.2018г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 5 и чл. 12, ал. 1, т. 2, в частта относно „Искане на най-малко 1/3 от всички общински съветници“ от Правилника на Общински съвет – Пазарджик за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 52/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Пазарджик да заплати от съответния бюджет на Община Пазарджик в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик направените по производството разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание, пред Върховния административен съд на Република България.
25 Административно дело No 60/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2018г.
Отменя чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 11, т. 20 и т. 21 и чл. 18, ал. 1, т. 8 и т. 15 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет – Септември с Решение № 3 от 11.11.2015 г., взето с Протокол № 2. Осъжда Общински съвет – Септември да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.
26 Административно наказателно дело (К) No 68/2018, X състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,ХАСКОВО,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА НА КЗП ГР. ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91 от 13.12.2017г., постановено по а.н.дело №178 по описа на Районен съд Пещера за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
27 Административно дело No 71/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИВАН ФЕРКОВ ПОЛИЦАЙ В ГРУПА "ООР" РУ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 16.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.А.Г. ***, против Заповед за задържане на лице № 522/17.12.2017г., издадена от И. Д. Ф.- полицай в Група ООР при РУ-Пазарджик. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 72/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.В.С. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
ДНСК СОФИЯ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Й.В.С. с ЕГН ********** *** и Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр. София, с искане ответниците да й заплатят сума от по 500 лева за всеки от отменените – Акт за узаконяване № 1/01.02.2012 г. на главния архитект на Община Пазарджик, Акт за узаконяване № 2/01.02.2012 г. на главния архитект на Община Пазарджик, Заповед № ДК-10-ЮЦР-24/12.04.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР и Заповед № ДК-10-ЮЦР-25/12.04.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 26.03.2013 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.В.С. с ЕГН ********** *** и Дирекция за национален строителен контрол гр. София, с искане ответниците да й заплатят мораторна лихва върху двата иска, а именно: срещу ДНСК сумата от по 302.34 лева с начална дата 01.02.2012 г. и крайна дата – 18.01.2018 г. и срещу Община Пазарджик сумата от по 293.71 лева с начална дата 12.04.2012 г. и крайна дата 18.01.2018 г. ОСЪЖДА Й.В.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. ОСЪЖДА Й.В.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция национален строителен контрол гр. София направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
29 Административно наказателно дело (К) No 83/2018, X състав ЗАНН: Общини Н.А.П. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №589 от 27.11.2017г., постановено по а.н.дело №1586 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.дело № 83 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018г. ИЗПРАЩА преписката на Община Пазарджик за произнасяне по Жалбата на Н.А.П., срещу Фиш серия А, № 0000004733 от 21.08.2017г. на Община Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
30 Административно наказателно дело (К) No 84/2018, X състав ЗАНН: РИОСВ КОЛОВАГ АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 594 / 28.11.2017 г., постановено по нахд № 1737 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 11 от 23.08.2017 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, б. “б” от Закона за водите, на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от същия закон на „Коловаг“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Решението е окончателно.
31 Административно дело No 86/2018, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик против разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 11, т. 20 и т. 21 в частта “с мнозинството от повече от половината от общия брой на общинските съветници“, както и на чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 17, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 86/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет Белово да заплати на Окръжна прокуратура Пазарджик сторените разноски в размер на 20 (двадесет) лева за публикуване на обявлението в Държавен вестник. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Пазарджик и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответната страна пред ВАС.
В законна сила на 24.4.2018г.
32 Административно дело No 91/2018, I състав КСО МЕДЕЯ ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЕДЕЯ“ООД с ЕИК 822118087 – Пазарджик, чрез адв.К.С. против Решение №1012-12-132#1 от 02.01.2018г., на Директора на ТП на НОИ гр.Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане №РЖ-5-12-00332663/27.10.2017г. на РКРДОО при ТП на НОИ - Пазарджик . Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
33 Административно наказателно дело (К) No 93/2018, X състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Ф.Б.Б. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 611 от 05.12.2017г., постановено по а.н.дело №1774 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
34 Административно дело No 97/2018, IV състав КСО С.Л.Е. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Л.Е. *** против Решение № 1012-12-129#1/02.01.2018 г. на директора на ТП на НОИ Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 97/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
35 Административно дело No 98/2018, V състав КСО МЕДЕЯ ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.4.2018г.
Отхвърля жалбата на „Медея“ ООД против Решение № 1012-12-114/08.11.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, с което са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-12-00322970 от 09.10.2017 г. на старши инспектор по осигуряването, с които предписания е наредено на осигурителя „Медея“ ООД да се заличат подадените данни по реда на чл. 5, ал. 4 от КСО с код за вид осигурен „01“ за Тодор Иванов Дрангажов, ЕГН ********** за периода от месец 01.2010 г. до месец 11.2014 г. /включително/. Осъжда „Медея“ ООД да заплати на ТП на НОИ – Пазарджик разноски по делото в размер на 350 лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 100/2018, II състав Закон за движението по пътищата Д.К.Р. НАЧАЛНИК РУ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0340-000016 от 13.01.2018г. на Началник Районно управление гр. Септември към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, с която спрямо Д. Карисимирова Р., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца до една година, а именно за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Пазарджик, да заплати на Д. Карисимирова Р., ЕГН **********,***, сумата от 510,00лв. (петстотин и десет лв.), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
37 Административно дело No 105/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД15-05 от 04.01.2018 г. на началника на Митница Пловдив, за налагане на принудителна административна мярка. ОСЪЖДА Началника на Митница Пловдив да заплати от бюджета на същата на Винарска къща Виноградец“ АД с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, ПК 4487, представлявано от Г. Г. М. направените по делото разноски в размер на 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
38 Административно дело No 109/2018, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №РД 15-07 от 04.01.2018г. на Началник Митница Пловдив, с която спрямо „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик, на основание чл. 124б, ал.1 от ЗАДС е наложена административна мярка – запечатване на обект: данъчен склад с ИНДС BGNCA 00095001, намиращ се в с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, извън регулация, считано от 22.01.2018г.г. – 13:00часа, като съответно на основание чл. 124в, ал. 1 от ЗАДС е постановена забрана за достъп до обекта, считано от 22.01.2018г.г. – 13:00часа., както и отстраняване на наличните стоки в обекта, с изключение на тези, които са предмет на установеното твърдяното нарушение, в срок до 21.01.2018г. ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на „Винарска къща Виноградец“ АД, ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление с. Виноградец, обл. Пазарджик, сумата от 1150,00лв. (хиляда сто и петдесет лв.), представляваща извършени от последното разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
39 Административно наказателно дело (К) No 111/2018, XI състав ЗАНН: ИАРА К.Ш.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 205/24.11.2017г., постановено по АНД № 525/2017г. на Районен съд-Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
40 Административно наказателно дело (К) No 112/2018, X състав ЗАНН: ИААА Й.Н.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191 от 16.11.2017г., постановено по а.н.дело №499 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г. в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление № 33-0000042 от 24.04.2017г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, съответно в частта му и с която на Й.Н.П., за нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.), на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
41 Административно дело No 116/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация Т.Г.Г. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № Р-833/32-365244 от 28.12.2017 г. на Директора на Агенция „Митници“ гр. София в частта, с която е отказано предоставянето на информация по сключения Договор за наем № 32-205523/25.07.2017 г. между Митница Пловдив и „Тракийско пиво“ АД гр. Пазарджик по отношение на предмета на договора, размера на договорената наемна цена и срока на договора. ВРЪЩА преписката на Директора на Агенция „Митници“ гр. София за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 -дневен срок от получаване на административната преписка. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
42 Административно наказателно дело (К) No 123/2018, X състав ЗАНН: ИААА С.Н.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Отменя частта от Решение № 615 от 07.12.2017 г., постановено по нахд № 951, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с която част от решението е потвърдено наказателно постановление № 33-0000022 от 24.04.2017 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 34, § 6, б. „б“ от Регламент (ЕС) № 165/2014, на основание чл. 93в, ал. 15, т. 3, предл. 1 от Закона за автомобилните превози на С.Н.К. е наложена глоба в размер на 500 лв., като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 33-0000022 от 24.04.2017 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 34, § 6, б. „б“ от Регламент (ЕС) № 165/2014, на основание чл. 93в, ал. 15, т. 3, предл. 1 от Закона за автомобилните превози на С.Н.К. е наложена глоба в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
43 Административно наказателно дело (К) No 124/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОШ СА ЛИМИТИД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 590/27.11.2017г., постановено по АНД № 820/17г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
44 Административно дело No 125/2018, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.Г.Ч. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОРЖ от 22.01.2018 г. на Началника на затвора Пазарджик с която е отказано да бъде уважено искането на И.Г.Ч., ЕГН **********,*** за замяна режима на изтърпяване на наказанието в следващия по-лек в рамките на първоначално определения от съда. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Затвора Пазарджик за произнасяне по искането на И.Г. Чевчибашиев, при съблюдаване на указанията по прилагане и тълкуване на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на В.С. *** сумата от 500,00лв. /петстотин лв./ адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване и протест.
45 Административно наказателно дело (К) No 128/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.А.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №639 /21.12.2017г., постановено по АНД № 493/17г. по описа на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
46 Административно наказателно дело (К) No 130/2018, XI състав ЗАНН: ДИТ БИОВЕТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1/03.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 245/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пещера. Решението е окончателно.
47 Административно дело No 135/2018, V състав КСО А.Н.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Решение № 1012-12-131 от 10.01.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № ПР-2140-12-455 от 17.11.2017г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което е отказано да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б от КСО на А.Н.А. ***. Осъжда ТП на НОИ – Пазарджик да заплати на А.Н.А. разноски по делото в размер на 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 137/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-П ЕООД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1/28.01.2018г., издадено от управителя на „Водоснабдяване и канализация-П“ЕООД, с ЕИК ***, с което е отказано предоставяне на достъп до обществена информация. ИЗПРАЩА преписката на органа по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ за произнасяне съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация-П“ЕООД, с ЕИК *** да заплати на Б.В.Л., сума в размер на 10 /десет/ лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
49 Административно наказателно дело (К) No 141/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222 от 15.12.2017г., постановено по а.н.дело №561 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление № 16-0367-000924 от 12.07.2016г. на Началник Група в Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно в частта му, с която на М.П.М., ЕГН **********,*** за нарушение по чл. 139, ал. 5 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. ОТМЕНЯ Решение № 222 от 15.12.2017г., постановено по а.н.дело №561 по описа на Районен съд Велинград за 2017 г., в частта му с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0367-000924 от 12.07.2016г. на Началник Група в Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно в частта му с която на М.П.М., за нарушение по чл. 150 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. и за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 2 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. трето от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10,00лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0367-000924 от 12.07.2016г. на Началник Група в Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР Пазарджик, съответно в частта му с която на М.П.М., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 150 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. и за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 2 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. трето от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
50 Административно наказателно дело (К) No 142/2018, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ А.-А.С. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 231/28.12.2017г. по АДН № 549/2017г. на Районен съд – Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
51 Административно дело No 146/2018, III състав Закон за движението по пътищата Н.Г.Ц. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000896/20.12.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Н.Г.Ц. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
52 Административно дело No 147/2018, III състав Закон за движението по пътищата Н.Г.Ц. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000897/20.12.2017 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД но МВР гр. Пазарджик на Н.Г.Ц. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
53 Административно дело No 151/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.-А.Л. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, да заплати на „Анкона-А. Л.“, представлявано от А. К. Л., сумата 800 (осемстотин) лева, представляваща имуществени вреди от платено за две инстанции по 400 (четиристотин) лева адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по НАХД № 2408/2015 г. на Районен съд – Пазарджик и КАНХД. № 175/2016 г. на Административен съд – Пазарджик, с което дело на административния съд е отменено НП № 119/07.10.2015 г. на директора на Басейнова дирекция, Източнобеломорски район (БД, ИБР), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.01.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, да заплати на „Анкона-А. Л.“, представлявано от А. К. Л., направените по настоящото дело разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
54 Административно дело No 153/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Р.Ч. *** против Уведомително писмо с изх.№ 006/03.01.2018г. на Кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 153/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
55 Административно дело (К) No 157/2018, X състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА С.И.Б.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Отменя Решение № 626 от 06.11.2017 г., постановено по гр.д. № 959, по описа на Районен съд Пещера за 2017 г., с което е отменено Решение № Р156-2 от 12.07.2017 г. на ОСЗ Пещера. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пещера, при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания. Решението е окончателно.
56 Административно наказателно дело (К) No 160/2018, X състав ЗАНН: АДФИ И.Г.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 218 от 12.12.2017 г., постановено по нахд № 264/2017 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-617 от 27.04.2017 г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2; чл. 16, ал. 8 и чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗОП /отм./, на основание чл. 129, ал. 1, предл. първо от същия закон на И.Г.Л. е наложена глоба в размер на 7000 лева. Решението е окончателно.
57 Административно наказателно дело (К) No 161/2018, XI състав ЗАНН: АДФИ И.Г.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 217/12.12.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 263/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
58 Административно наказателно дело (К) No 162/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 621 от 13.12.2017г., постановено по а.н.дело №2037 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1006-001345 от 05.06.2017г. на Началник Група „КПДГПА“ към Областна дирекция на МВР, Пазарджик, съответно в частта му, с която на Г.Д.Г., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 139, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
59 Административно наказателно дело (К) No 163/2018, X състав ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Н.Ю.И. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 03.01.2018г., постановено по а.н.дело №2071 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
60 Административно наказателно дело (К) No 164/2018, XI състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА С.Г.Д. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 632/15.12.2017 г., постановено по НАХД № 1912, по описа за 2017 год., Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
61 Административно дело No 165/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.Б.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1006-000057/01.02.2018 г. на началник Група в Сектор “Пътна полиция” Пазарджик при ОДМВР Пазарджик, с която на В.Б.С., в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 1, б. Б - Временно отнемане на Свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Осъжда група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на В.Б.С. разноски по делото в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
62 Административно дело No 168/2018, I състав Закон за движението по пътищата В.Ж.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.Ч. с ЕГН ********** ***, чрез адв.К.У. против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1006-000013 от 08.01.2018г.издадена от Началник група към ОДМВР Пазарджик, сектор ПП Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
63 Административно дело No 169/2018, VI състав Закон за движението по пътищата В.Ж.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 20.4.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на В.Ж.Ч. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1006-000014 от 08.01.2018 г. на началника група в сектор“Пътна полиция“ към ОДМВР – Пазарджик, с която е приложена ПАМ на В.Ж.Ч. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
64 Административно дело No 170/2018, III състав Закон за движението по пътищата Л.С.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0310-000032 от 27.01.2018г. на Началник РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ОСЪЖДА Началник РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР гр. Пазарджик на Л.С.П. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.
65 Административно наказателно дело (К) No 177/2018, X състав ЗАНН: ДАНС БРОКЕР ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 643 от 22.12.2017г., постановено по а.н.дело №1185 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
66 Административно дело No 181/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-А.А.-В.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Васил Марков Петраков, ЕГН **********, в качеството му на едноличен търговец с фирма „АЛФА – Атанас Атанасов – Васил Петраков, ЕИК 112602072, със седалище и адрес на управление с. Огняново, общ. Пазарджик, ул. „СВ. Св. Кирил и Методий“, № 46, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-01 от 05.01.2017г., на Началника на Регионална дирекция „Национален строителен контрол“ Южен Централен район, Пловдив с която е наредено да бъде премахнат строеж : „Данъчен склад за пълнене на бутилки с газ пропан-бутан“ находящ се в урегулиран поземлен имот ХІХ-търговия и услуги, кв. 52 по плана на с. Огняново, обл. Пазарджик, изграден без строителни книжа от ЕТ „АЛФА – Атанас Атанасов – Васил Петраков“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
67 Административно дело No 187/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 19.4.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Г.К.Л.,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 1043/2017 г. на Районен съд – Пазарджик, във връзка с обжалване на Наказателно постановление № 16-5313-000688/20.12.2016 г., издадено от началник Сектор към ОД на МВР Пазарджик, Сектор Пътна полиция, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.02.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Г.К.Л.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
68 Административно наказателно дело (К) No 188/2018, X състав ЗАНН: Общини М.Т.М. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28 от 17.01.2018г., постановено по а.н.дело №1813 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
69 Административно наказателно дело (К) No 189/2018, XI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.В.Р.
Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление№ 11-01-100/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което М.В.Р. е наказан за това, че в качеството си на кмет на община Септември и първостепенен разпоредител с бюджетни средства по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси към 31.12.2016г. с временно свободни средства от събрани такси битови отпадъци, предназначени за текущо финансиране на дейностите по чл. 66, ал. 1, т. 1-4 от ЗМДТ, е финансирал други разходи в местни дейности – дейност 622 „Озеленяване“ и дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, като с деянието той е нарушил чл. 126 от Закона за публичните финанси, за което му е наложена глоба в размер на 1000 лева. ОТМЕНЯ наказателно постановление№ 11-01-100/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което М.В.Р. е наказан за това, че в качеството си на кмет на община Септември и първостепенен разпоредител с бюджетни средства по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси към 31.12.2016г. с временно свободни средства от събрани такси битови отпадъци, предназначени за текущо финансиране на дейностите по чл. 66, ал. 1, т. 1-4 от ЗМДТ, е финансирал други разходи в местни дейности – дейност 622 „Озеленяване“ и дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, като с деянието той е нарушил чл. 126 от Закона за публичните финанси, за което му е наложена глоба в размер на 1000 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2018г.
70 Административно дело No 191/2018, I състав Закон за движението по пътищата М.И.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.Н. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1006-000904/22.12.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Пазарджик, сектор пътна полиция Пазарджик, с която е наложена санкция по чл. 171, т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца считано от 21.12.2017г. и са снети два броя регистрационни табели № РВ7858РН и СРМПС №005332613. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
71 Административно дело No 192/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.И.Д.,
К.П.М.,
И.С.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.И.Д. ***, от К.П.М. ***, от И.С.Г. ***, против Решение № 876/20.12.2017г. на Общински съвет Септември. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 192/2018. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото да се връчи на страните.
72 Административно наказателно дело (К) No 194/2018, X състав ЗАНН: ДАМТН ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХН. НАДЗОР" ПРИ ДАМТН С.Н.К. Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №637от 21.12.2017г., постановено по АНД № 2032/17г. по описа на Районен съд-Пазарджик. Решението е окончателно.
73 Административно наказателно дело (К) No 195/2018, X състав ЗАНН: РИОСВ К.Ц.К. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №18/11.01.2018г. постановено по НАХД № 1920/17 г., по описа на Районен съд Пазарджик с което е потвърдено НП №12 от 24.08.2017 г. на Директора на РИОСВ гр.Пазарджик, с което на К.Ц.К., ЕГН ********** *** за нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, на основание чл.125 ал.1 от ЗБР е наложена ГЛОБА в размер на 100 лв. Вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №12 от 24.08.2017 г. на Директора на РИОСВ гр.Пазарджик, с което на К.Ц.К., ЕГН ********** *** за нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, на основание чл.125 ал.1 от ЗБР е наложена ГЛОБА в размер на 100 лв.,като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
74 Административно наказателно дело (К) No 197/2018, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.Х.В. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 23 от 12.01.2018 г., постановено по нахд № 1739/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик, с което в една част е изменено, а в останалите му части е потвърдено Наказателно постановление № 679 от 25.08.2017 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което за следните нарушения на С.Х.В. са наложени съответни наказания, както следва: за нарушение на чл. 126 от ЗАДС ? е наложена глоба в размер на 1000 лв., за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС, на основание чл. 120, ал. 2 от същия закон ? е наложена глоба в размер на 500 лв., намалена от съда на 200 лв. и са отнети в полза на държавата и стоките, предмет на нарушенията, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, а именно: 1828 бр. къса ръчно направени цигари и 1.170 кг. тютюн за пушене. Решението е окончателно.
75 Административно дело No 202/2018, XI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик – Стефан Георгиев Янев, против чл. 39, ал. 2, т. 5 и т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Ракитово, приет с Решение № 27/22.12.2015 г. на ОбС гр. Ракитово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 202/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет – Ракитово да заплати от съответния бюджет на Община Ракитово, в полза на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените разноски по производството в размер на 20 (двадесет) лева. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване, в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за неявилата се страна – в същия срок, считано от датата на получаване на съобщение за настоящото определение, пред Върховния административен съд на Република България.
76 Административно наказателно дело (К) No 204/2018, X състав ЗАНН: МВР Г.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 23.4.2018г.
Отменя Решение № 46 от 24.01.2018 г., постановено по нахд № 2021, по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г., с което е изменено Наказателно постановление № 000625 от 04.04.2017 г., издадено от началника на РУП Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, като вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 000625 от 04.04.2017 г., издадено от началника на РУП Пазарджик при ОД на МВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 6 от Закона за българските лични документи, на основание чл. 80, т. 5 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева, намалена от районния съд на 50 лв. Решението е окончателно.
77 Административно дело No 206/2018, V състав Закон за движението по пътищата Л.А.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Изменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000317/02.11.2017 г. на началник група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на жалбоподателя, в качеството му на собственик, е наложена мярката прекратяване на регистрацията на ППС - т.а. Додж Рам Ванн50 с рег. № РА8205КА - за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 11 /единадесет/ месеца, като намалява срока на мярката от 11 месеца на 6 /шест/ месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
78 Административно дело No 209/2018, V състав Закон за движението по пътищата В.М.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУП ВЕЛИНГРАД ПРИ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000227/09.08.2017 г. на началник група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик, с която на В.М.Н., в качеството му на водач на МПС, е наложена мярката по чл. 171, т. 1, б. Б - Временно отнемане на Свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Осъжда група в РУП Велинград към ОД на МВР – Пазарджик да заплати на В.М.Н. разноски по делото в размер на 2 040 лв. /две хиляди и четиридесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
79 Административно дело No 212/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отменя Заповед № 308/01.02.2018 г. на кмета на община Пазарджик, с която на Д.С.С. е наредено премахването на незаконен строеж: “Външна тоалетна със септична яма”, находящ се в поземлен имот № 230, участващ в УПИ IХ-230, 231, квартал 17 по плана на с.Синитово, изпълнен от същия без необходимите строителни книжа. Осъжда община Пазарджик да заплати на Д.С.С. разноски по делото в размер на 540 лв. /петстотин и четиридесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
80 Административно дело No 213/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Б.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.4.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Б.Г.К. Заповед № 17-1006-000872/08.12.2017г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пазарджик, с която е приложена ПАМ на Б.Г.К. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от десет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от десет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
81 Административно дело No 214/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИКОТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 27.4.2018г.
Отхвърля жалбата на „Медикотрейд“ ООД против Писмена покана изх. № 13/29-03-6/11.01.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик, с която жалбоподателят е приканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неоснователно получената от него сума в размер на 2116.71 лв. (две хиляди сто и шестнадесет лева и седемдесет и една стотинка) и лихва в размер на 51.26 лв. (петдесет и един лева и двадесет и шест стотинки), начислена от 10.10.2017 г., датата на заплащане на неоснователно получената сума, до дата 04.01.2018 г. Осъжда „Медикотрейд“ ООД да заплати на РЗОК Пазарджик разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
82 Административно наказателно дело (К) No 217/2018, XI състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК В.И.Б. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/11.01.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 426/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.
83 Административно наказателно дело (К) No 219/2018, X състав ЗАНН: НАП РАДИ-АС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 23.01.2018г., постановено по АНД № 550/18г. по описа на Районен съд-Велинград. Решението е окончателно.
84 Административно наказателно дело (К) No 229/2018, X състав Възобновяване на КАНД ДОЙЧО ТАРЕВ ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.В.Р.
Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 11-01-99 от 18.09.2017г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция с което на М.В.Р., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 254 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-99 от 18.09.2017г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция с което на М.В.Р., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 254 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000,00лв. ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство, образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение № 11-01-99 от 27.03.2017г., съставен от Виолета Петрова Георгиева, на длъжност държавен финансов инспектор в Агенция за държавна финансова инспекция Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.4.2018г.
85 Административно наказателно дело (К) No 231/2018, XI състав ЗАНН: МВР М.И.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/05.02.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 240/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
86 Административно дело No 240/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 1204/28.02.2018 г., подадена от Д.А.К., в момента в Затвора гр. Пазарджик, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с искане да му заплати сума в размер на 10 000 лева за настъпили неимуществени вреди за престоя в Затвора в гр. Пазарджик и в гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 240/2018 по описа на Административен съд – Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
87 Административно наказателно дело (К) No 245/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК БОКСТЕР ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №7 от 17.01.2018г., постановено по а.н.дело №239 по описа на Районен съд Пещера за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
88 Административно наказателно дело (К) No 259/2018, X състав Други по ЗАНН Р.К.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 24.01.2018г., постановено по а.н.дело №1236 по описа на Районен съд Пазарджик за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
89 Административно наказателно дело (К) No 261/2018, X състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА   Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 18.4.2018г.
Възобновява административнонаказателно производство по влязло в сила наказателно постановление № 11-01-97/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция. Отменя наказателно постановление № 11-01-97/18.09.2017 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 9, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки на М.В.Р. в качеството му на кмет на община Септември на основание чл. 256, ал. 1, предл. 2 от същия закон е наложена глоба в размер на 733,84 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
90 Административно дело No 265/2018, IV състав Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.П.Ш. ***, против неозначен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 265/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
91 Административно наказателно дело (К) No 266/2018, X състав ЗАНН: ИАРА Г.Й.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЮБ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.4.2018г.
Оставя в сила Решение от 16.01.2018 г., постановено по нахд № 305/2017 г. по описа на Районен съд Пещера, с което е потвърдено наказателно постановление № 011 от 27.07.2017 г., издадено от началника на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което постановление за нарушение на чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл. 70, ал. 1 от същия закон на Г.Й.Т. е наложена глоба в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
92 Административно наказателно дело (К) No 267/2018, X състав ЗАНН: ИАРА Г.Й.Т. ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ-ЮЖНА БЪЛГАРИЯ-ПЛОВДИВ КЪМ ГД РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ИА Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 25.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 12 от 15.01.2018 г., постановено по нахд № 304/2017 г. по описа на Районен съд Пещера, с което е потвърдено наказателно постановление № 010 от 27.07.2017 г., издадено от началника на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което за нарушение на чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл. 56, ал. 1 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
93 Административно наказателно дело (К) No 273/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.С.Ч. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70 от 05.02.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 999/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
94 Административно наказателно дело (К) No 275/2018, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Г.Г.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 12.02.2018г., постановено по а.н.дело №249 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
95 Частно админист. наказателно дело (К) No 276/2018, X състав Частни КАНД и КАД ЛЕКОВИТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 25.4.2018г.
Отменя Определение № 19 от 30.01.2018 г., постановено по нахд № 40/2018 г. по описа на Районен съд Велинград, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Лековит“ ЕООД против Наказателно постановление № К-0045279 от 08.12.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите и е прекратено делото поради просрочие на жалбата. Връща делото на същия състав на Районен съд – Велинград за продължаване на производството по нахд № 40/2018 г. по описа на Районен съд Велинград. Определението е окончателно.
96 Административно дело (К) No 285/2018, XI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СЪРНИЦА А.С.С. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/05.01.2018 г., постановено по гр. дело № 179/2017 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ОСЪЖДА Община Сърница да заплати на А.С.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева. Решението е окончателно.
97 Административно дело No 304/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД КЛОН МС ЗДРАВЕ ГР.ПАЗАРДЖИК,
УМБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД
ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на УМБАЛ „Пълмед“ ООД – клон МС „Здраве“ против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 13-2902-206/01.02.2018 г. на директора на РЗОК Пазарджик и прекратява адм.д. № 304 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
98 Административно наказателно дело (К) No 306/2018, X състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК ЕТ П.С. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 12.02.2018г., постановено по а.н.дело №216 по описа на Районен съд Панагюрище за 2017 г., Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
99 Административно наказателно дело (К) No 312/2018, XI състав ЗАНН: Агенция „Митници” Ц.Г.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 19.02.2018 г., постановено по н.а.х. дело № 224/2017 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. Решението е окончателно.
100 Административно дело No 326/2018, V състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.В.Л. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 16.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.В.Л. против Заповед № ОРЖ-7/13.03.2018 г. на началника на Затвора гр. Пазарджик, съдържаща отказ за изменение на режима на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ и прекратява адм.д. № 326 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 309/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
101 Административно дело No 337/2018, V състав Закон за движението по пътищата А.Б.Ш. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на А.Б.Ш. против Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0367-000362/17.12.2017 г. на началник група в РУП – Велинград към ОД на МВР – Пазарджик и прекратява адм.д. № 337/2018 г. по описа на Административен Съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 200/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
102 Административно дело No 341/2018, II състав Закон за защита от дискриминация А.Г.Г. НАЧАЛНИК НА РУ-ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на А.Г.Г., ЕГН : **********,*** с искане :…. На основание чл. 256 ЗМВР, във връзка с чл. 168, ал. 3 АПК да отмените като нищожна, издадена не в установената писмена форма и противоречаща на антидискриминационното законодателство заповед за задържане, издадена на 17.12.2017г., обективирана във волеизявленията „давай да го връзваме!“ и „Ставай горе, въшльо!“, направени от Петър Кошлуков, служител на Районно управление „Полиция“ – Пазарджик …“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 341 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд
103 Административно дело No 344/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на К.Б.Д., ЕГН : **********,***, с посочен съдебен адрес ***, адв. К., срещу мълчалив отказ на Директора на Областна дирекция Пазарджик на Държавен фонд „Земеделие“ да отпише задължение на К.Б.Д. в размер на 1257,00лв., определено като салдо към 30.12.2017г. по линия – De minimus за фураж 2008 (с-ка 5311/200804) и да спре да изпраща ежегодно писма за тази своя претенция. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 344 по описа на Административен съд Пазарджик за 2018 г. След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело № 325 по описа на съда за 2018г., с оглед евентуална преценка за неговото прилагане. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седем дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис от определението да се изпрати на страните.
104 Административно дело No 347/2018, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 В.А.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.Х. *** против Заповед № 396/29.03.2018 г. на кмета на община Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 347/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
105 Административно дело No 366/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 17.4.2018г.
Оставя без разглеждане искова молба на лишения от свобода Л.С.А. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която е предявен иск за обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на условията, в които е поставен от декември 2015 г. откакто е в Затвор Пазарджик, изразяващо се в пренаселеност на килиите, наличието на хлебарки и дървеници в същите, некачественост и некалоричност на храната, в резултат на което са се развалили зъбите му и прекратява адм.д. № 366/2018 г. по описа на Административен Съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на определението делото да се приложи по адм.д. № 308/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с оглед евентуалното му послужване по същото.
106 Административно дело No 381/2018, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.Г.Д. ПЪРВИ СЪСТАВ НА ТЕЛК КЪМ МБАЛ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г. *** с ЕГН ********** срещу Експертно Решение №0967 от 062 с дата 29.03.2018г. издадено от втори състав на ТЕЛК към МБАЛ Пазарджик АД ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 381/18 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І-ви състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на НЕЛК – София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.