Административен съд - Пазарджик
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.
4.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Административно наказателно дело (К) No 438/2016, XI състав

ЗАНН: МВР

И.С.С.

СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 10.4.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 391/14.07.2016 г., постановено по КАНХД № 438 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик, като на ред 21, размерът на глобата, вместо 1000 (хиляда) лева, да се чете 100 (сто) лева. Решението е окончателно.

2

Административно наказателно дело (К) No 608/2016, XI състав

ЗАНН: НАП

МПД ФЕМИЛИ ЕООД

ТД НА НАП ПЛОВДИВ

Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на юрк. Боряна К. при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, в качеството й на процесуален представител на ТД на НАП Пловдив, за поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 506/10.10.2016 г., постановено по КАНХД № 608 по описа за 2016 г. на Административен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.

3

Административно дело No 789/2016, IV състав

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

С.К.Т.,
Ф.А.Т.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Т. и Ф.А.Т. против Заповед № 2014/08.09.2016 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.К.Т. и Ф.А.Т.,***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

4

Административно дело No 790/2016, IV състав

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

С.К.Т.,
Ф.А.Т.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Т. и Ф.А.Т., против Заповед № 2015/08.09.2016 г., издадена от кмета на община Пазарджик. ОСЪЖДА С.К.Т. и Ф.А.Т.,***, да заплатят в полза на Община Пазарджик сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

5

Административно дело No 817/2016, I състав

ДОПК

СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ОРГАНА ПО ПРИХОДИТЕ КЪМ ОБЩИНА БАТАК

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване №1/11.07.2016г. издаден от Органа по приходите към Община Батак. ВРЪЩА преписката на органа по приходите при община Батак за произнасяне по заявлението рег.№67-00-25/26.06.2015г. съобразно горните указания. ОСЪЖДА Община Батак да заплати на СУ“Св.Климент Охридски“ сумата от 50.00 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението.

6

Административно дело No 840/2016, IV състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Н.И.А.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.И.А. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, предявен чрез адв. В.С., против ГДИН София, с който се иска обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. ОСЪЖДА Н.И.А. ***, понастоящем в Затвора гр. Пазарджик, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

7

Административно дело No 845/2016, I състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Я.Р.Д.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, на основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Я.Р.Д. с ЕГН ********** сумата от 800 ( осемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконни действия и бездействия на администрацията на Следствен арест гр.Пазарджик, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 5 000 / пет хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, да заплати на Я.Р.Д. с ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 10.00 /десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

8

Административно дело No 889/2016, V състав

ДОПК

ЕТ С.-Т.-С.Б.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 7.4.2017г.
Отменя Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 31-1/19.08.2016 г., издаден от старши специалист „МДТ“ при община Сърница, в частта му за установеното задължение по отношение на ЕТ „Спарк-Тур – С.Б.“, формирано от начислена такса битови отпадъци за 2015 г. и 2016 г. общо в размер на 1089,03 лв., както и 39,46 лв. изтекла законова лихва върху нея до съставянето му, тоест общо 1128,49 лв. Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ „Спарк-Тур – С.Б.“ против Решение № 14/26.10.2016 г. на заместник-кмета на община Сърница и прекратява делото в тази му част. Осъжда община Сърница да заплати на ЕТ „Спарк-Тур – С.Б.“ разноски по делото в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

9

Административно дело No 912/2016, V състав

Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение)

МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД

ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 10.4.2017г.
Отменя Заповед № 13/РД-09-1314/10.11.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик в частта й за извършено нарушение по т. 5.1 от същата и в частта на същата за наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 200 лева, наложена с т. 7 от санкционната част на заповедта. Отхвърля жалбата на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД против Заповед № 13/РД-09-1314/10.11.2016 г. на директора на РЗОК Пазарджик в останалата й част. Осъжда „МБАЛ – Велинград“ ЕООД да заплати на РЗОК Пазарджик направени по делото разноски в размер на 16,66 лв. /шестнадесет лева и шестдесет и шест стотинки/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

10

Административно дело No 928/2016, I състав

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

Т.П.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на Т.П.Ш. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 928/16 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

11

Административно дело No 958/2016, IV състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Г.К.С.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 13.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.К.С. от с. Капитан Димитриево, против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 10 000 лева за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 17.11.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Г.К.С. от с. Капитан Димитриево, ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

12

Административно дело No 970/2016, I състав

Закон за движението по пътищата

А.М.Б.

НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Б. с ЕГН ********** ***, чрез адв.У. ПАК против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №16-0367-000299 от 07.09.2016г.- на Началник група в РУ-Велинград при ОДМВР Пазарджик , с която на Б. е отнето свидетелството за управление на МПС, до решаване на въпроса за отговорността му но за не повече от шест месеца, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

13

Административно дело No 975/2016, X състав

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Определение от 19.4.2017г.
ОСТАВЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ без разглеждане като недопустима с оглед отпадане на правния интерес. ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 975/2016 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението не е окончателно и ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес.

14

Административно дело No 976/2016, XI състав

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 66 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Брацигово, приета с Решение № 149, Протокол № 16 от 30.10.2008 г. на Общински съвет – Брацигово. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Брацигово да заплати от бюджета на Община Брацигово, на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ направените по делото разноски в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

15

Административно дело No 986/2016, V състав

Закон за движението по пътищата

С.С.А.

НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 7.4.2017г.
Отхвърля жалбата на С.С.А. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0310-000229/26.11.2016 г., издадена от началника на РУП – Панагюрище към ОДМВР - Пазарджик, с която на жалбоподателя е наложена мярката „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца“. Осъжда С.С.А. *** разноски по делото в размер на 30 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

16

Административно дело No 989/2016, IV състав

КСО

К.П.З.

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.З. ***, подадена чрез адв. Б.Т., против Решение № 1023-12-39#1 от 28.11.2016 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което се потвърждава писмо с изх. № 4004-12-886#2 от 13.09.2016 г. на инспектор по осигуряването, с което е направен отказ за заверка на осигурителната му книжка. ОСЪЖДА К.П.З. ***, да заплати в полза на ТП на НОИ, гр. Пазарджик 200 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

17

Административно дело No 993/2016, III състав

ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община

Б.Б.Ш.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Главния архитект на Община Велинград по молба за издаване на виза с вх. № 94-00/8777 от 03.11.2016 г. от Б.Б.Ш. ***. ВРЪЩА преписката на главния архитект при Община Велинград, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 – дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Община Велинград да заплати на Б.Б.Ш. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

18

Административно дело No 995/2016, VI състав

Закон за министерство на вътрешните работи

С.Г.К.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Решение от 5.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1006з-9/14.10.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Пазарджик. ОСЪЖДА началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Пазарджик да заплати от бюджета на ОД на МВР Пазарджик на С.Г.К., ЕГН **********, сумата от 610 лв. (шестстотин и десет лева), представляваща разноски по производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

19

Административно дело No 996/2016, VI състав

Закон за министерство на вътрешните работи

П.Х.К.

ДИРЕКТОРА НА ОД МВР ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Решение от 5.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-2124/06.12.2016 г. на директор на ОДМВР- Пазарджик, с която на П.Х.К. е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от три месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

20

Административно дело No 24/2017, IV състав

АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК

Г.Й.Д.,
С.Р.Д.

НАЧАЛНИК НА ДНСК

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ действия по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-97/23.03.2011 г. на началника на РДНСК – ЮЦР за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда и ограда“, находящ се в ПИ № 001095, местност „Компанията“, яз. Батак, землище на гр. Батак, обективирани във възлагателно писмо изх. № ПЗ-3033-05-862/23.12.2016 г. на началника на ДНСК. ОСЪЖДА началника на ДНСК София, да заплати от бюджета на ДНСК София, на Г.Й.Д. ***, разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. ОСЪЖДА началника на ДНСК София, да заплати от бюджета на ДНСК София, на С.Р.Д. ***, разноски по производството в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл.298, ал.4 от АПК.

21

Административно дело No 33/2017, VI състав

Закон за министерство на вътрешните работи

И.Г.Л.

ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР СТОЯН ХРИСТЕВ РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Решение от 10.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице № 638 от 23.12.2016г., издадена от С. П. Х., на длъжност «разузнавач» в Районно управление гр. Пазарджик, с която е заповядано задържането на И.Г.Л., за срок от 24 часа, на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР във връзка с чл. 330, ал.1 от НК. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр. Пазарджик да заплати на И.Г.Л. направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването.

22

Административно дело No 38/2017, III състав

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

ВАМ ЛОГИСТИКС ООД

НАЧАЛНИК НА РО"НСК" - ПАЗАРДЖИК РДНСК - ЮЦР

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 19-ПЗ-7/22.12.2016 г. на началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив. ОСЪЖДА началника на РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК ЮЦР Пловдив да заплати от бюджета на РДНСК ЮЦР Пловдив на „Вам Логистикс“ ООД с ЕИК 200428825, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „Ген. Гурко“ № 6, ет. 3, представлявано от В.И. – управител направените по делото разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

23

Административно дело No 44/2017, XI състав

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 13г, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, приета с Решение № 189/24.04.2008 г. на Общински съвет Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

24

Административно дело No 50/2017, I състав

Други

ЕТ Е.-А.Б.

ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Решение от 27.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Б. с ЕГН **********, в качеството си на лицензиран лесовъд и пълномощник на ЕТ“Еделвайс-А.Б.“ с ЕИК 202339777 против Заповед №660/28.12.2016г. на Директора на ДГС „Алабак“ гр.Велинград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 50/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО/което е с характер на определение/ подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

25

Административно наказателно дело (К) No 57/2017, X състав

ЗАНН: ИААА

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК

И.Д.М.

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 671 от 14.12.2016 г., постановено по нахд № 2110, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., в частта му, с която частично е отменено наказателно постановление № 33-0000319/27.09.2016 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, в частта на постановлението, с която за нарушение на чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11/31.10.2002 г. на МТС на И.Д.М. на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 1 500 лева. Решението е окончателно.

26

Административно наказателно дело (К) No 61/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Д.Т.Г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 6.4.2017г.
Отменя Решение от 13.12.2016 г., постановено по нахд № 1729, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., вместо което постановява: Отменя Електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 0850892 на ОД на МВР – Пазарджик, с който на Д.Т.Г. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 2 от същия закон е наложена глоба в размер на 50 лева. Решението е окончателно.

27

Административно дело No 66/2017, V състав

Други

ЕТ О.К.,
ЕТ Е.К.-8.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 7.4.2017г.
Отхвърля жалбите на ЕТ „Огнян Каяджиев“ и ЕТ „Евгения Каяджиева-85“ против Писмо изх. № 38-00-431/23.12.2016 г. и Писмо изх. № 38-00-432/23.12.2016 г. на кмета на община Пазарджик, съдържащи откази за издаване на индивидуален административен акт – заповед за удължаване на срока за разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия на закрито – павилион. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

28

Административно наказателно дело (К) No 69/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

М.И.С.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 6.4.2017г.
Отменя Решение № 2 от 09.01.2017 г., постановено по нахд № 170, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., в частта му с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0310-000326/06.07.2016 г., издадено от началника на РУП – Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, в частта на същото, с която е потвърдено наказателното постановление в първата му част за извършено от М.И.С. нарушение на чл. 103 от ЗДвП, за което са му наложени наказанията - глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление № 16-0310-000326/06.07.2016 г., издадено от началника на РУП – Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, в първата му част за извършено от М.И.С. нарушение на чл. 103 от ЗДвП, за което са му наложени наказания - глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца Решението е окончателно.

29

Административно дело No 73/2017, III състав

КСО

ТМ МАРИЯ МУТАФЧИЕВА ЕООД

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ мотивирано решение № 1012-12-154#1 от 05.01.2017 г., с което е потвърдено разпореждане № РЖ-5-12-00200535 от 23.11.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. ОСЪЖДА директора на ТП на НОИ Пазарджик да заплати на „ТМ – М.М.“ ЕООД с ЕИК 203195223, със седалище и адрес на управление с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, ул. „Бесапара“ № 9, представлявано от управителя М.Г.М. направените по делото разноски в размер на 1000 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

30

Административно дело No 74/2017, X състав

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 6.4.2017г.
Отменя чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 2, т. 26 и т. 27 и чл. 2, т. 26 от Наредбата за обществения ред в община Лесичово. Осъжда Общински съвет – Лесичово да заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.

31

Административно наказателно дело (К) No 75/2017, XI състав

ЗАНН: ИААА

В.С.Й.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК

Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение /без номер/ от 13.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 2335/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.

32

Административно наказателно дело (К) No 77/2017, X състав

ЗАНН: ИАРА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

К.М.Х.

Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 121/23.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 164/16 г. по описа на Районен съд гр. Пещера, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №058/20.05.2016г. на Христомир Копчев Началник Отдел “ Рибарство и контрол-Южна България“-Пловдив към ГД „Рибарство и контрол” при ИАРА,със седалище в гр.Бургас, с което на К.М.Х. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 650.00лв. на основание чл. 66, ал.3 от ЗРА за извършено нарушение на чл.24, ал.5 от ЗРА Решението е окончателно.

33

Административно наказателно дело (К) No 82/2017, X състав

ЗАНН: БАБХ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК

ФЛОРА Н ЕООД

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Решение от 21.4.2017г.
ОТМЯНЯ Решение № 698 от 28.12.2016 г. на Районен съд- Пазарджик по АНД № 2035 от 2016 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

34

Административно наказателно дело (К) No 84/2017, XI състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Й.Д.Ш.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 7/20.01.2017 г., постановено по НАХД № 569 по описа за 2016 год. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.

35

Административно наказателно дело (К) No 85/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Д.С.Г.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 4 от 12.01.2017 г., постановено по нахд № 568, по описа на Районен съд Велинград за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0367-000458/08.06.2015 г., издадено от началник група в РУП – Велинград при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от същия закон на Д.С.Г. е наложена глоба в размер на 100 лева и на основание Наредба № N Із-2539 на МВР са му отнети 8 контролни точки. Решението е окончателно.

36

Административно наказателно дело (К) No 86/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

К.С.В.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 280/23.12.2016г. по АНД № 489/2016 г. Велинградският районен съд, с което е потвърдил НП № 16-0367-000971/25.07.2016г. на началник група към ОД на МВР гр.Пазарджик, Районно управление Велинград, в частта, с която на К.С.В., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП за нарушение на чл. 6, ал. 1 от ЗДвП РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

37

Административно дело No 87/2017, IV състав

Закон за движението по пътищата

И.Л.Н.

НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ СЕПТЕМВРИ

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.Н. ***, подадена чрез адв. Г., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 16-0340-000299 от 22.01.2017 г. на началника на РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Септември. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

38

Административно наказателно дело (К) No 90/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Д.Г.Г.

СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 666 от 13.12.2016 г., постановено по нахд № 2155, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1006-000674/25.04.2016 г., издадено от началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на Д.Г.Г. е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Решението е окончателно.

39

Административно наказателно дело (К) No 91/2017, XI състав

ЗАНН: Агенция „Митници”

Г.И.Б.

МИТНИЦА ПЛОВДИВ

Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 676 от 16.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 1863/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.

40

Административно наказателно дело (К) No 92/2017, XI състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

И.С.Ч.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 83/30.12.2016 г., постановено по НАХД № 239 по описа за 2016 год. на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.

41

Административно наказателно дело (К) No 94/2017, X състав

ЗАНН: РИОСВ

ОПТИКС АД

РИОСВ ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 82 от 23.12.2016 г., постановено по нахд № 179, по описа на Районен съд Панагюрище за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 1/27.06.2016 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 120, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за водите на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 от същия закон на „Оптикс“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. Решението е окончателно.

42

Административно наказателно дело (К) No 95/2017, XI състав

ЗАНН: НЗОК

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕНА КАСА ПАЗАРДЖИК

МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД

Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 80/16.12.2016 г., постановено по НАХД № 216, по описа за 2016 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.

43

Административно дело No 97/2017, V състав

Закон за семейни помощи за деца

Л.И.П.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 10.4.2017г.
Изменя Заповед № ЗСПД/Д-РА/8596/30.08.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик в обжалваната й част – по отношение на началната дата, от която е отпусната месечната помощ за дете с трайно увреждане по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД, като променя посочената в заповедта начална дата от 01.08.2016 г. на 01.03.2016 г. Осъжда Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик да заплати на Л.И.П. разноски по делото в размер на 360 (триста и шестдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховния административен съд на Република България.

44

Административно наказателно дело (К) No 98/2017, XI състав

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК

НЧ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927"

Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 695/27.12.2016 г., постановено по НАХД № 1699, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000360 от 26.07.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Пазарджик, с което на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2, представлявано от Мария Иванова Тодорова-Митова е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ. Решението е окончателно.

45

Административно наказателно дело (К) No 99/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Ф.Х.Ф.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 690 от 21.12.2016 г., постановено по нахд № 2157, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1278805 на ОД на МВР – Пазарджик, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 182, ал. 2, т. 5 от същия закон на Ф.Х.Ф. е наложена глоба в размер на 200 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

46

Административно наказателно дело (К) No 102/2017, X състав

ЗАНН: КФН

ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ/Н/

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 27.12.2016 г., постановено по АНД № 2272/2016 г., по описа на Районен съд - Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

47

Административно дело No 105/2017, I състав

Закон за достъп до обществена информация

Т.Г.Г.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Решение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Г.Г. старши репортер във вестник „Знаме“ , мълчалив отказ на кмета на община Белово по заявление за достъп до обществена информация на основание чл.40,ал.1 от ЗДОИ във вр. с чл.149,ал.2 от АПК ИЗПРАЩА преписка на административния орган за ново произнасяне в сроковете и по реда на Закона за достъп до обществената информация с решение за предоставяне или отказ на исканата обществена информация, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Белово да заплати на Т.Г. направените по делото разноски в размер на 10 лв. ( десет лева). Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.

48

Административно наказателно дело (К) No 106/2017, XI състав

ЗАНН: Агенция „Митници”

Ц.А.З.

МИТНИЦА ПЛОВДИВ

Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3 от 11.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 554/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.

49

Административно наказателно дело (К) No 108/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

И.С.С.

СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Решение от 21.4.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 1/03.01.2017г., постановено по АНД № 1634/2016г. на Районен съд Пазарджик. Вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1006-001143/26.05.2016г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Пазарджик, с което на И.С.С. на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „глоба" от 700 /седемстотин /лева на 500 /петстотин лева и НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание право да управлява МПС от 7 /седем/ месеца на 6 /шест/месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

50

Административно наказателно дело (К) No 109/2017, X състав

ЗАНН: Агенция „Митници”

КОЛОВАГ АД

МИТНИЦА ПЛОВДИВ

Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 12/06.01.2017 г., постановено по АНД №1974/16, по описа за 2016 г., Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.

51

Административно наказателно дело (К) No 114/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

И.Д.А.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 14.12.2016 г., постановено по анд № 1853/2016 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0340-000488/ от 05.08.2016 г., издадено от Началник на Районно управление Септември при ОД на МВР - Пазарджик, с което за извършеното нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 3, чл. 123, ал. 1, т. 3, буква „а“, чл. 123, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗДвП, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП на жалбоподателя И.Д.А. е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

52

Административно наказателно дело (К) No 117/2017, XI състав

ЗАНН: НАП

ПРОТЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ТД НА НАП ПЛОВДИВ

Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 279 от 22.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 532/2016 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. Решението е окончателно.

53

Административно дело No 119/2017, I състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Г.М.Б.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Определение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба подадена от Г.М.Б. с ЕГН **********,***, против ГД“ИН“-София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение за периода 02.02.2017г. – 16.02.2017, с оглед претърпените неимуществени вреди от престоя в „Наказателна килия №101“ в Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 119/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. ВРЪЩА исковата молба на Г.М.Б.. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

54

Административно наказателно дело (К) No 121/2017, XI състав

ЗАНН: Агенция „Митници”

И.П.В.

МИТНИЦА ПЛОВДИВ

Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 19.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение от 27.12.2016 г., постановено по НАХД № 1458, по описа за 2016 год. на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно.

55

Административно наказателно дело (К) No 128/2017, XI състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

МЕГАДОМ ООД

СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК

Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2 от 03.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2400/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

56

Административно дело No 130/2017, X състав

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 88, ал. 1, т. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Пещера. ОСЪЖДА Общински съвет Пещера да заплати в полза на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ направените по делото разноски в размер на 530 лева /петстотин и тридесет/. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

57

Административно наказателно дело (К) No 131/2017, XI състав

ЗАНН: Общини

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С.Й.З.

Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 26/18.01.2017 г., постановено по НАХД № 2288, по описа за 2016 г. на Районен съд – Пазарджик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 614 от 07.10.2016 г. на зам.-кмета на Община Пазарджик, с което на С.Й.З.,*** за нарушения на чл. 2, т. 3 и чл. 2, т. 5 от Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик и на основание чл. 32 от Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик е наложена ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно.

58

Административно наказателно дело (К) No 132/2017, XI състав

ЗАНН: БАБХ

СТЕД 88 ЕООД

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК

Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44 от 25.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 2362/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

59

Административно наказателно дело (К) No 133/2017, X състав

ЗАНН: ДНСК

МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД

ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР.СОФИЯ

Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Решение от 21.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 278/20.12.2016 г., постановено по АНД №539/16, по описа на Районен съд Велинград за 2016 г., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Пз-26-ДНСК-123 от 03.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекция за Национален Строителен Контрол-гр.София,с което „Мини Марица Изток" ЕАД,гр.Раднево,ул."Георги Димитров",№13,търговско дружество,вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 833017552,представлявано от Андон Петров Андонов-Изпълнителен Директор е наложена имуществена санкция в размер на 3000/три хиляди/ лева на основание чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ,във връзка с чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ,за извършено нарушение по чл.178, ал.1 от ЗУТ като законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

60

Административно дело No 139/2017, III състав

Закон за достъп до обществена информация

Т.Д.К.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 27.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ПО-7/19.01.2017 г. на Вр.ИД Областен управител на Пазарджишка област. ВРЪЩА преписката на Областен управител на Пазарджишка област за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, в 14 -дневен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Областен управител на Пазарджишка област да заплати от бюджета на Областна администрация Пазарджик на Т.Д.К., с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 800 /осемстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

61

Административно дело No 140/2017, XI състав

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРЕЛЧА

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Определение от 5.4.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Български правозащитен алианс“, със седалище гр. Пловдив, подадена чрез пълномощника адв. И.Г.Й., против разпоредбата на чл. 89, ал. 1, т. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стрелча, приета с Решение № 42/28.02.2008, г, изменена и допълнена с Решение № 466/26.04.2013 г. на ОбС Стрелча. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 140/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Стрелча, на основание чл. 143, ал. 2 от АПК и предвид направеното искане от страна на жалбоподателя, да заплати на СНЦ „Български правозащитен алианс“, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 67, разноски по производството в размер на 530 лева, от които 10 лева платена държавна такса за разглеждане на жалбата, 20 лева платена такса за публикуване на обявление в Държавен вестник и 500 лева платен адвокатски хонорар, съгласно приложения списък на разноските. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила от 13.4.2017г.

62

Административно наказателно дело (К) No 145/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Н.Г.Д.

СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОД МВР ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 19.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 32 от 19.01.2017 г., постановено по нахд № 2458, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1006-001148/26.05.2016 г., издадено от началник на Сектор „Пътна полиция“ Пазарджик при ОД на МВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на Н.Г.Д. е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. Решението е окончателно.

63

Административно наказателно дело (К) No 152/2017, X състав

ЗАНН: ИААА

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК

КЕСОВИ ГРУП ООД

Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 8/06.02.2017 г., постановено по АНД № 270, по описа за 2016 г., Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.

64

Административно наказателно дело (К) No 153/2017, X състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

З.А.А.

СЕКТОР ПП-КАТ КЪМ ОД НА МВР - ПАЗАРДЖИК

Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Определение от 5.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на З.А.А. против Решение от 03.01.2017 г., постановено по нахд № 2407, по описа на Районен съд Пазарджик за 2016 г. Прекратява касационно административно наказателно дело № 153, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.

65

Административно наказателно дело (К) No 154/2017, XI състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Б.Т.К.

СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК

Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 17.01.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 1318/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

66

Административно дело No 155/2017, I състав

Закон за семейни помощи за деца

С.М.А.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИНГРАД

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Определение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на С.М.А. с ЕГН ********** *** против Заповед №ЗСПД/Д-РА-ВГ/ 251 от 07.02.2017г. на Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград . ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 155/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

67

Административно дело No 170/2017, V състав

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

ВЪЛЧАНОВАТА КЪЩА ООД

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАТАК

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Определение от 3.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Вълчанова къща“ EООД против Удостоверение за търпимост № 25/23.09.2013 г. на главния архитект на община Батак. Прекратява административно дело № 170, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните по делото.

68

Административно дело No 179/2017, III състав

Закон за водите

ЕКО-ХИДРОВАТ ООД

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № РЯ-01-59/211 от 29.12.2016 г. на „Еко – Хидроват“ ООД с ЕИК 112619997, със седалище и адрес на управление с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, представлявано от управителя Сергей Василев Стойнов против мълчалив отказ на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив да се произнесе по заявление с вх. № Ря-01-59/29.09.2011 г., № РЯ-01-59/28.01.2014 г. и № РЯ-01-59/07.07.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 179/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.4.2017г.

69

Административно дело No 181/2017, IV състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Н.Н.А.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Определение от 11.4.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Н.Н.А. с адрес ***, против Висшия адвокатски съвет гр. София, подадена с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с посочена цена на иска 1000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 181/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.

70

Административно дело No 197/2017, IV състав

Закон за водите

ЕКО-ХИДРОВАТ ООД

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Определение от 24.4.2017г.
ИЗПРАЩА делото на петчленен състав на ВАС за определяне на подсъдността. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 197/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик.

71

Административно дело No 198/2017, I състав

Закон за движението по пътищата

И.Д.В.

НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Определение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на И.Д.В. *** с ЕГН ********** против Заповед за прилагане на ПАМ №17-0310-000033/18.02.2017г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 198/17 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

72

Административно дело No 199/2017, III състав

Закон за движението по пътищата

И.Д.В.

НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.В. с ЕГН ********** *** против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17-0310-000034/18.02.2017 г. на Началник група към РУП Панагюрище към ОД на МВР гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 199/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на директора на ОД на МВР гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

73

Административно дело No 200/2017, V състав

ЗИНЗС

П.С.В.

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Решение от 3.4.2017г.
Отхвърля жалбата на лишения от свобода П.С.В. против Заповед № Д-105/17.03.2017 г. на началника на Затвор Пазарджик, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.4.2017г.

74

Частно админист. наказателно дело (К) No 204/2017, XI състав

Частни КАНД и КАД

ХРИС ООД

РИОСВ ПАЗАРДЖИК

Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Определение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 665/22.02.2017 г., постановено по н.а.х. дело № 254/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.

75

Административно дело No 209/2017, V състав

Закон за министерство на вътрешните работи

И.М.Ю.

ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛАДШИ РАЗУЗНАВАЧ ДИМИТЪР ЛЕКОВ ПРИ РУ-ВЕЛИНГРАД

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Определение от 7.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.М.Ю. против Заповед за задържане на лице № 367зз-61/22.03.2017 г. на полицейски орган при РУП Велинград. Прекратява административно дело № 209, по описа на Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.4.2017г.

76

Административно дело No 210/2017, III състав

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

К.П.Д.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.Д. с ЕГН **********, с адрес за съобщения и призоваване гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 41 против разрешение за строеж № 56 от 02.09.2015 г. на главен архитект на Община Пещера. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 210/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

77

Административно дело No 231/2017, VI състав

ЗИНЗС

К.К.М.

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Определение от 24.4.2017г.
ВРЪЩА искова молба и нейно допълнение, подадена от К.К.М., срещу Мирослав Добрев с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ за обезщетение в размер на 6 600 лв. шест хиляди и шестстотин лева) . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2017 г . по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението на страните.

78

Административно дело No 253/2017, V състав

ЗИНЗС

Й.А.А.

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ

Определение от 10.4.2017г.
Отменя определението, с което са насрочени за 10.04.2017 г. от 14,00 ч. оглед на наказателната килия, достъп до следните свидетели: лишените от свобода Георги Бозаджийски – 8 отр. и Мирослав Тодоров – 7 отр., както и достъп до медицинското досие на жалбоподателя. Оставя без разглеждане жалбата на лишения от свобода Й.А.А., с която се поддава сигнал, т.е. иска се прекратяване на упражняван върху него в момента психически и физически тормоз, извършван от администрацията на Затвор – Пазарджик. Прекратява административно дело № 253 по описа на Административен съд Пазарджик за 2017 г. Разпореждането подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от издаването му. Преписи от определението да се изпратят незабавно по факса на Затвор Пазарджик, като съответния връчител следва да ги връчи незабавно след получаването им на жалбоподателя и на началника на затвора, като след това – върне подписаните от тях разписки в съда.
В законна сила от 10.4.2017г.

79

Административно дело No 254/2017, I състав

Закон за подпомагане на земеделските производители

ВИНАРНА-СЛАВОВИЦА ООД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА

Определение от 20.4.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 254/17г. към адм. дело № 833/15г. по описа на Административен съд - Пазарджик, за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 254/17г. по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване

80

Административно дело No 261/2017, III състав

Закон за движението по пътищата

Т.Х.А.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Разпореждане от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 250 от АПК на Т.Х.А. с ЕГН ********** *** против действията на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Пазарджик по задържане на издаденото СУМПС. РАЗПОРЖДАЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в тридневен срок от издаването му. Препис от разпореждането да се изпрати на страните.

81

Частно административно дело No 280/2017, VI състав

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА

Определение от 26.4.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Решение № 699/04.04.2017г. на Общински съвет – Септември, с което е допуснато предварително изпълнение на същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

82

Частно административно дело No 281/2017, III състав

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Определение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдържащо се в Решение № 700, прието на заседание на Общински съвет – Септември, проведено на 04.04.2017 г., протокол № 30, т. 6 от дневния ред. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

83

Частно административно дело No 282/2017, IV състав

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ

Определение от 26.4.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждането, съдържащо се в Решение № 698/04.04.2017г. на Общински съвет – Септември, с което е допуснато предварително изпълнение на същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

84

Административно дело No 294/2017, III състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Г.К.П.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА

Определение от 25.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 294/2017 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ПОВДИГА спор за подсъдност на производството по делото между Административен съд гр. Пазарджик и Районен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от смесения състав по чл. 135, ал. 4 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.