Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2021г. до 31.3.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 888/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Щ.А.Д.,
Я.А.Д.
НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 10.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на на адв. Стойко В., пълномощник на Щ.А.Д. и Я.А.Д. за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 48/14.02.2019 г., постановено по адм. д. № 888/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС-София .
2 Административно дело No 569/2019, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Щ.А.Д.,
Я.А.Д.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Щ.А.Д. и Я.А.Д., чрез адвокат С.В., против изричен отказ на началник на СККГ Пазарджик, обективиран в Решение № 17-202-14.05.2019г. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 928/2019, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.В.А.,
П.В.А.,
К.В.А.,
И.М.Г.М.,
О.М.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.А., П.В.А., К.В.А., И.М.Г.М.(наследник на В.П.А.-Барутова) и О.М.Г.(наследник на В.П.А.-Барутова) против Заповед № 958/15.07.2019г. на кмета на община Велинград. ОСЪЖДА М.В.А., П.В.А., К.В.А., И.М.Г.М.(наследник на В.П.А.-Барутова) и О.М.Г.(наследник на В.П.А.-Барутова) общо да заплатят на Община Велинград 100 лв. (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 1280/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър К.Б.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 30.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед№ 18-10997/22.10.2019 г. на началника на СГКК – гр. Пазарджик, с изключение на частта отнасяща се до изменение относно сграда с идентификатор 10450.502.972.3 по КККР на гр.Велинград. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 1430/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.М.,
А.А.Ю.,
М.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 22.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1817/25.11.2019г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен ПУП - Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІ -237, 262 в кв. 16 по плана на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик ОСЪЖДА община Велинград да заплати на общо на М. ***, А.А.Ю. *** и М.А. ***, сумата от 1030(хиляда и тридесет)лева. Решението може да се обжалва от страните в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния Административен съд на Република България.
6 Административно дело No 22/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на К.Д.И. ЕГН:**********,***, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата от 50 000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 15.03.2019г. до 18.03.2019г., неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, в резултат на това, че на 15.03.2019г. е бил лишен от адекватен лекарски преглед и помощ и оставен с болки в стомаха и остри киселини, които продължили три дни, както и че по отношение на него е било проявено грубо отношение при извършен обиск на същата дата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
7 Административно дело No 117/2020, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Й.Й. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 8.3.2021г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 94 от 12.02.2021г., постановено по адм. дело № 117 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г., като в диспозитива на същото вместо „…ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на Й.Й.П., ЕГН **********,*** сумата от 816,74лв.(осемстотин и шестнадесет лв. и седемдесет и четири ст.)….“, да се чете „…..ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на М.Й.Й., ЕГН : ********** *** сумата от 816,74лв.(осемстотин и шестнадесет лв. и седемдесет и четири ст.)….“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението за поправка, след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение. Препис от решението да се връчи на страните
8 Административно дело No 203/2020, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Г.М.,
Е.Г.Ч.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 9.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения иск от Л.Г.М. с ЕГН **********,*** и Е.Г.Ч. с ЕГН **********,***, с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 18 000 лева, обезщетение за причинени имуществени вреди за периода 30.10.2018 г. до 30.10.2019 г. ОСЪЖДА Л.Г.М. с ЕГН **********,*** и Е.Г.Ч. с ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на Община Пазарджик направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева (двеста). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
9 Административно дело No 415/2020, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 22.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалбата на В.И.Б.,***, Заповед № 117 /09.12.2019 г. на Кмета на Община Лесичово, с която е одобрено изменение на кадастралния план на с. Динката, като е попълнен кадастралния план с новозаснетите граници на поземлен имот № 317 с ПИ № 318 и върху част от територията на имоти 317 и 318 кв.7 се създава нов поземлен имот с кадастрален номер 518 като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Лесичово да заплати на В.И.Б.,*** сумата от 760 лв. /седемстотин и шейсет лева/ разноски.
10 Административно дело No 442/2020, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ М.Р.-2. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/312/02567/3/01/04/01, изх. № 01-6500/8809 от 11.03.2020г. на изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да плати на ЕТ“Мария Радиловска-2012“, с ЕИК 202301506, сумата от 1250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/ разноски. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването на страните.
11 Административно дело No 445/2020, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Л.М.Т. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 17.3.2021г.
Отменя хода на устните състезания, даден на 18.02.2021г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.Т., чрез адвокат Х., против Мълчалив отказ на началник на „Служба геодезия, картография и регистър“, формиран по негово заявление с вх. № 07-4968/24.03.2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 445/2020г. на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.
12 Административно дело No 564/2020, VI състав Закон за защита на личните данни И.Т.С. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.Т.С.,***, против Национална агенция за приходите с ЕИК 131063188 гр.София, да бъде осъдена да заплати сумата от 1200 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неизпълнение на задължение по чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД и чл. 32 от Общия регламент относно защита на лични данни ЕС 2016/697 на Европейския регламент и на Съвета от 27.04.2016г., ведно със законна лихва върху сумата, считано от 15.07.2019г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА И.Т.С.,*** да заплати на Национална Агенция за приходите - София сумата от 100 (сто)лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 685/2020, I състав ДОПК СИЛА ГРУП БГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 5.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сила Груп БГ“ЕООД с ЕИК 204436748 със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Петър Стайков“№12 и адрес за кореспонденция гр.София, ул.“Коста Лулчев“№10 , представлявано от В.В. - управител против РА № Р-16001319005093-091-001/20.02.2020г. издаден от В.И., Началник сектор Ревизии и Нина Плачкова главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 209/11.05.2020г. на ДД ОДОП – Пловдив ЦУ на НАП ОСЪЖДА „Сила Груп БГ“ЕООД с ЕИК 204436748 със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Петър Стайков“№12 и адрес за кореспонденция гр.София, ул.“Коста Лулчев“№10 , представлявано от В.В. - управител да заплати на Национална агенция за приходите сумата в размер на 920 / деветстотин и двадесет/ лв. представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.
14 Административно дело No 719/2020, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.К.,
А.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-684 от 15.06.2020г. на Кмета на община Ракитово. ОСЪЖДА Кмета на Община Ракитово ДА ЗАПЛАТИ на А.А.К. разноски по делото в общ размер на 2660 лева, от които 150 лева депозит за вещо лице, 2500 лева адвокатски хонорар и 10 лева държавна такса Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
15 Административно дело No 726/2020, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Г.С.Т. *** против Заповед № РД-25-671 от 12.06.2020 г., издадена от кмета на Община Ракитово, с която е наредено Г.С.Т. да премахне незаконен строеж – „Масивна ограда”, находящ се в имоти с идентификатори 62004.8.993 и 62004.8.767, м. „Средока” с трайно предназначение „Земеделска земя” и с начин на трайно ползване „нива” съгласно КК на гр. Ракитово. ОСЪЖДА Г.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Ракитово сторените по делото разноски в размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
16 Административно дело No 728/2020, VII състав Закон за данък върху добавената стойност КАШ ИНДУСТРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № Р – 16001319004766-091-001/13.03.2020 г., потвърден с Решение № 243/28.05.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Каш Индустрия“ ООД с ЕИК 202079284, адрес: гр. Велинград, ул. „Драва“ № 15, сторените по делото разноски в размер на 5 875,10 лева /пет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и десет стотинки/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
17 Административно дело No 757/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Н.Д.С., ЕГН ********** ***, в момента в Затвора Пазарджик, сумата от 1200,00лв.(хиляда и петстотин лева), представляващи обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологичен дискомфорт в периодите от 31.10.2019г. до 26.11.2019г.; от 06.12.2019г. до 25.02.2020 г. и от 25.02.2020г. до 06.04.2020г., претърпени в резултат на наложеното му обитаване в пренасалени, мръсни, нехигиенични помещения, както и обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва от 26.06.2019г. до окончателното и изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Н.Д.С., ЕГН ********** ***, в момента в Затвора Пазарджик, нов да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да му заплати сумата за разликата от 1200,00лв. до 30000,00лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в обида, възмущение, стрес, притеснения, психологичен дискомфорт, претърпени в останалите искови периоди в резултат на наложеното му обитаване в пренасалени, мръсни, нехигиенични помещения в които има дървеници, хлебарки и гризачи, без постоянен достъп до течаща вода, принуден да работи без предпазни средства и работно облекло по време на изтърпяване на наложеното му наказания лишаване от свобода, както и обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва от 08.02.2015г. до окончателното и изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
18 Административно дело No 759/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Т. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 22.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.П.Т. с ЕГН ********** *** чрез адв. Ю.Й.,*** против НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ –ЦУ, представлявано от ТП на НОИ Пазарджик / представлявано от Управителя на НОИ/ , с цена на иска от 15 000 лв. , представляващо обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица при и по повод изпълнение на административната дейност, в едно с мораторната лихва върху нея за периода от 08.08.2017г. до 07.07.2020г. / датата на подаване на заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст до датата на завеждане на иска в размер на 4 437.50лв., както и лихва за забава, считано от 07.07.2020г до окончателното и изплащане, както и присъждане на сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
19 Административно дело No 762/2020, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ф.Х.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик, сумата от 3000,00лв.(три хиляди лв.), представляваща обезщетение за претърпени в периода 08.01.2016г. до 31.10.2016г. неимуществени вреди, изразяващи се във възмущение и огорчение, битови неудобства, унизително отношение, уронващо човешкото достойнство, чувство на страх, незащитеност и малоценност, които са пряка и непосредствена последица от невъзможност да се свърже с роднините си и да уведоми посолството на Испания за задържането си, лошите битови, санитарни и здравословни условия при които е поставен в ареста към Областна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. Пазарджик, както и обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва върху нея, считано от 08.01.2016г. до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковите претенции на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик, да бъде осъдена Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата, за разликата от 3000,00лв. до пълният заявен размер от 35000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 08.01.2016г. до 31.10.2016г. неимуществени вреди, изразяващи се получено възпаление на тестисите, като сам си заплащал лекарствата, изпитал възмущение и огорчение, битови неудобства, търпял унизително отношение, уронващо човешкото достойнство, принуждаван е да върши и предприема действия против волята си, в резултат на което изпитал чувство на страх, незащитеност и малоценност, които са пряка и непосредствена последица от лошите битови, санитарни и здравословни условия при които е поставен в ареста гр. Пазарджик, както и сумата от 114,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, съответно на равностойността на закупени от ищеца лекарства, които администрацията е следвало да му осигури, както и обезщетение за забавено плащане на двете главници в размер на законната лихва, считано от 08.01.2016г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик, да бъде осъдено Министерство на правосъдието, София, при условията на солидарност с Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София, да му заплати сумата от 35000,00лв., представляваща обезщетение за претърпени в периода 08.01.2016г. до 31.10.2016г. неимуществени вреди, изразяващи се получено възпаление на тестисите, като сам си заплащал лекарствата, изпитал възмущение и огорчение, битови неудобства, търпял унизително отношение, уронващо човешкото достойнство, принуждаван е да върши и предприема действия против волята си, в резултат на което изпитал чувство на страх, незащитеност и малоценност, които са пряка и непосредствена последица от лошите битови, санитарни и здравословни условия при които е поставен в ареста гр. Пазарджик, както и сумата от 114,00лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, съответно на равностойността на закупени от ищеца лекарства, които администрацията е следвало да му осигури, както и обезщетение за забавено плащане на двете главници в размер на законната лихва, считано от 08.01.2016г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на Ф.Х.Ф.К.от гр. Барселона, Република Испания, в момента в затвора Пазарджик сумата от 10,97лв. ( десет лв. и деветдесет и седем ст.), представляваща сторени от същия разноски по производството. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати в полза на Административен съд Пазарджик по сметка за държавните такси, сума за възнаграждения на вещи лица в размер на 410,00лв. (четиристотин и десет лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
20 Административно дело No 800/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.А.В. МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Б.А.В. *** с ЕГН **********, чрез адв.В.С. *** , с цена на иска от 3000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица при и по повод изпълнение на административната дейност – длъжностни лица на ТЕЛК - Пазарджик, в едно с лихва за забава, считано от 20.07.2020г до окончателното и изплащане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
21 Административно дело No 818/2020, III състав Закон за данък върху добавената стойност ТАРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.3.2021г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001319006091-091-001/06.04.2020 г., в частта, потвърдена с Решение № 284/22.06.2020 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив да заплати на „Тара“ ЕООД с ЕИК 112635550, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Изгрев“ № 3, представлявано от управителя Н. Т. Д., направените по делото разноски в размер на 2930 /две хиляди деветстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
22 Административно дело No 861/2020, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.И.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПАНАГЮРИЩЕ ПРИ ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.К. *** против Заповед № 20-0310-000073/16.07.2020г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.1 б.б. от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест на основание чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 17.3.2021г.
23 Административно дело No 897/2020, VI състав КСО В.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц1012-12-64#1/21.07.2020 година на директора на ТП на НОИ Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № 121-00-2426-5/01.06.2020г. на ръководителя за осигуряване на безработица, с което на В.Г.С. е изменен размерът на отпусаното парично обезщетение за безработица на 69,95 лева дневно за периода от 20.10.2016г. до 19.04.2017г. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководителя за осигуряване на безработица при ТП на НОИ- Пазарджик за произнасяне при съобразяване с дадените от съда мотиви на настоящото решение, задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Пазарджик да заплати на В.Г.С. направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението, на основание чл.119 КСО във връзка с чл.117, ал.1, т.2, буква "б" КСО, не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 1.3.2021г.
24 Административно дело No 933/2020, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.С.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 15.3.2021г.
Отхвърля жалбата на М.С.М.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/112/08277/3/01/04/01 от 06.11.2019 г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив, с който е определено на жалбоподателката подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 48 892 лв. Осъжда М.С.М.,*** да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 944/2020, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.П.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 25.3.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на И.П.А., ЕГН **********, сумата в размер на 5050 (пет хиляди и петдесет) лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие от неосигуряване на минимална жилищна площ за период в Затвора гр. София от 01.06.2009г. до 01.02.2012г.; в Затвора гр. Ловеч от 19.11.2018г. до 19.12.2018г.; в Затвора гр. Пазарджик от 01.02.2012г. до 18.09.2016г. и в Затвора гр. Пазарджик от 22.07.2019г. до 14.09.2020г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, вр. с чл. 284 от ЗИНЗС, да заплати на И.П.А., ЕГН **********, законна лихва върху присъдената сума, считано от 14.09.2020г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на И.П.А., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за горницата над сумата от 5050 (пет хиляди и петдесет) лева до предявения с иска размер от 50 000 лв., и за обезщетение за престоя в затвора гр. Пловдив от 16.05.2005г. до 02.04.2007г; в Затвора гр. София от 02.04.2007г.до13.10.2008г.; в Затвора гр. Стара Загора от 13.10.2008г. до 27.05.2009г.; в Затвора гр. София от 27.05.2009г. до 01.06.2009г.; РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик.
26 Административно дело No 978/2020, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Крушари да предостави обществена информация по заявление за достъп до обществена информация УРИ 1597234562009 от 12.08.2020г. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Крушари за изрично произнасяне в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвеното решение, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на И.Е.Б., с адрес *** , сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл. 40, ал.3 от ЗДОИ.
27 Административно дело No 993/2020, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДИКСИ-64 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „ДИКСИ-64“ЕООД, ЕИК 112582463, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, промишлена зона – стопански двор, представлявано от управителя Д.Д.З.против Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/04/1/0/02660/3/01/04/01 от 02.07.2020г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ с който спрямо „ДИКСИ-64“ЕООД, ЕИК 112582463 е определено, подлежащо на възстановяване, на публично държавно вземане в размер на 315150,52лв., във връзка с Договор № 13/04/1/0/02660 от 27.01.2016г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и „ДИКСИ-64“ЕООД. ОСЪЖДА „ДИКСИ-64“ЕООД, ЕИК 112582463, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, промишлена зона – стопански двор, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София сумата от 6817,81,51лв. (шест хиляди осемстотин и седемнадесет лв. и петдесет и една ст.), представляваща сторени по делото разноски.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
28 Административно дело No 1012/2020, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД НАЧАЛНИК НА СГКК-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 5.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на „Булгармин Инженеринг“ АД с ЕИК 112532478 против действия по изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на Началника на СГКК Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-407/10.06.2019 г. на ИД на АГКК, изразяващо се в допълване на кадастрални данни по отношение на собствеността върху следните обекти, разположени в ПИ 69835.62.680: Сграда с идентификатор 69835.62.680.19, застроена площ 179 кв. м., предназначение: Складова база, склад; Сграда с идентификатор 69835.62.680.20, застроена площ 13 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство; Сграда с идентификатор 69835.62.680.21, застроена площ 7 кв. м„ предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Сграда с идентификатор 69835.62.680.22, застроена площ 8 кв. м., предназначение: Сграда за енергопроизводство; Сграда с идентификатор 69835.62.680.23, застроена площ 352 кв. м., предназначение: Складова база, склад; Сграда с идентификатор 69835.62.680.24, застроена площ 357 кв. м., предназначение: Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 69835.62.680.25, застроена площ 62 кв. м., предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация; Сграда с идентификатор 69835.62.680.26, застроена площ 22 кв. м., предназначение: Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 69835.62.680.27, застроена площ 14 кв. м., предназначение: Складова база, склад. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1012/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
29 Административно дело No 1015/2020, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.С.Б.,
В.Н.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 2.3.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 02.02.2021 г. за даване ход по същество на адм. дело № 1015/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане/жалба на Н.С.Б. с ЕГН ********** и В.Н.Б. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адв. М. ***, представлявана от кмета Костадин Холянов, с искане за отмяна на бездействието на административния орган изразяващо се в следното: да се произнесе по заявление № 941333/28.05.2020 г. за закупуване на парцел УПИ I-175 с площ от 1243 кв.м. – общинска собственост, в землището на гр. Ракитово, местност „Тупавиците“ като предложи на Общински съвет Ракитово вземането на решение и определянето на срок за включване на такава точка в дневния ред на сесия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1015/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОСЪЖДА Н.С.Б. с ЕГН ********** и В.Н.Б. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 10 да заплатят на Община Ракитово направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 1051/2020, VIII състав КСО В.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Д., ЕГН ********** *** срещу Решение на Директора на ТП на НОИ Пловдив № Ц2153-15-85/06.07.2020 г. с което е отхвърлена жалбата на Д. срещу разпореждане № **********, Протокол № 2146-15-178/04.03.2020 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ Пловдив. ОСЪЖДА В.М.Д., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Пловдив сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България
31 Административно дело No 1069/2020, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Ю.В.,
А.И.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 10.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Ю.В. и А.И.В. против Заповед № 1379/02.09.2020г. на кмета на община Велинград, издадена на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, с която се оттегля издадена от него Заповед № 1308/18.08.2020г. за одобряване на ПУП. Оставя без уважение искането на заинтересованите страни А.В. и Ф.В. за присъждане на разноски в производството. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 1075/2020, II състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Д.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ИНСПЕКТОР МЕХМЕД ЕЛИНОВ ПРИ РУ МВР ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски орган от 18.09.2020 г. на младши инспектор М.М.Е.към Районно управление Велинград на Областна дирекция на МВР, Пазарджик с което на В.Д.К., ЕГН : **********,***, е разпоредено да не влиза в спор и саморазправа с Димитър И.от гр. Велинград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на В.Д.К., ЕГН : **********,***, сумата от 410,00лв./четиристотин и десет лв./, представляващи извършени от последния разноски по производството. Решението е обжалваемо с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България
33 Административно дело No 1079/2020, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители РАДАНИ-88 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Радани - 88“ ЕООД, ЕИК 201223928, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Хан Аспарух“, № 8, представлявано от управителя Р.Д.С., против Акт за установяване на публично държавно вземане № 36/3/312/1176/3/01/04/01 от 13.08.2020г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ с който спрямо „Радани - 88“ ЕООД, ЕИК 201223928 е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер 54 819,69 лв. ОСЪЖДА „Радани - 88“ ЕООД, ЕИК 201223928, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Хан Аспарух“, № 8, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София сумата от 3009,51лв.(три хиляди и девет лв. и петдесет и една ст.), представляваща сторени по делото разноски.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните. ОСЪЖДА „Радани - 88“ ЕООД, ЕИК 201223928, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Хан Аспарух“, № 8, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София сумата от 3009,51лв.(три хиляди и девет лв. и петдесет и една ст.), представляваща сторени по делото разноски.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
34 Административно дело No 1091/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 в частта, в която се оспорва § 5, ал. 2 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, взето с протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 година на Общинския съвет - Септември, като ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1091/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази му част. ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД с ЕИК 822088224 в частта, в която се оспорва § 4 от ПЗР, вр. чл.9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември, взето с протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 година на Общинския съвет - Септември. Решението в частта, в която жалбата се оставя без разглеждане и се прекратява делото има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, в останалата му част решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
35 Административно дело No 1118/2020, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Брацигово, ЕИК 000351565, с адрес гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, представлявана от кмета на общината Н.К., срещу Решение за налагане на финансова корекция №01-0800/1146#2 от 15.09.2020 г., издадено от изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/. ОСЪЖДА Община Брацигово, ЕИК 000351565, с адрес гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, представлявана от кмета на общината Н.К. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 1137/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 КАС-2012 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 26.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „КАС -2012“ ЕООД с ЕИК 201865105 със седалище и адрес на управление с.Церово, обл.Пазарджик, представлявано от управителя Крил Аспарухов, чрез адв.М. против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-550-0077721/25.09.2020г. издадена от Началник отдел „оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „КАС -2012“ ЕООД с ЕИК 201865105 със седалище и адрес на управление с.Церово, обл.Пазарджик да заплати на Национална агенция по приходите - ЦУ , юрисконсулско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено пред ВАС.
37 Административно дело No 1145/2020, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.И.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 26.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на публично държавно вземане № 13/112/08047/3/01/04/02 от 13.05.2019 г., издаден от Директора на ОД Пловдив при ДФ „Земеделие“ София. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ София да заплати на С.И.С., ЕГН **********, адрес: *** сумата от 2 410 (две хиляди четиристотин и десет) лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
38 Административно дело No 1160/2020, VI състав Закон за защита от дискриминация А.К.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.А., с ЕГН **********,***, срещу Решение № 568/02.10.2020г. по преписка № 706/2019г. на Комисията за защита от дискриминация. ОСЪЖДА А.К.А., с ЕГН **********,*** да заплати на Комисията за защита от дискриминация, сумата от 100 лева (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
39 Административно дело No 1192/2020, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Г.А. РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК 2014-2020 И ГД НА ГД ЕФК В МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Г. А.“, ЕИК 112060069, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Райко Даскалов“ № 20, подадена чрез адв. В.Г.А. САК против Решение на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. /УО на ОПИК/ и Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентноспособност в Министерство на икономиката, обективирано в одобрен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по сформираната седма оценителна сесия, в частта му, в която е отказано отпускането на безвъзмездна финансова помощ, заявена от кандидата чрез проектно предложение рег. № BG16RFOP002-2.073-14364 в ИСУН по обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. ОСЪЖДА ЕТ „Г. А.“, ЕИК 112060069, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, ул. „Райко Даскалов“ № 20, да заплати на РУО на ОПИК – Главен директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при Министерство на икономиката на РБ сумата от 100 (сто) лева, направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
40 Административно дело No 1213/2020, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К.Д.И., ЕГН ********** понастоящем в Затвора гр. Пазарджик иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, за сумата от 10 000 лева претърпени неимуществени вреди за периода 01.01.2017 г. до 01.04.2019 г., изразяващи се в липса на информация за провеждани лечения, причинени от действията на администрацията на Затвора Бобов дол. ОСЪЖДА К.Д.И. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
41 Административно дело No 1222/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕМИЛИ-КАДЕ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Емили – Каде“ ЕООД, ЕИК 205249370, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Юндола № 23, представлявано от управителя Е.К., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-568 - 0074607 от 02.10.2020 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, намиращ се в гр. Ракитово, ул. Юндола № 23, стопанисвани от „Емили – Каде“ ЕООД и забрана достъп до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА „Емили – Каде“ ЕООД, ЕИК 205249370, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. Юндола № 23, да заплати на Национална агенция за приходите, гр. София сумата от 100,00лв.(сто лв.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсулска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
42 Административно дело No 1233/2020, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.В.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустим иска на К.В.Г. *** против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ гр. София за заплащане на обезщетение в размер на 25 000 лева за причинени неимуществени вреди по време на престой в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периода от 13.08.2019 г. до 15.08.2019 г. в ареста на ОД на МВР Пазарджик, както и за периода от 15.08.2019 г. до 23.08.2019 г. и ПРЕКРАТЯ производството в тази му част. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на К.В.Г. с ЕГН ********** ***, сумата в общ размер на 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престои в пенитенциарни заведения под юрисдикцията на ответника за периодите, както следва: 10.09.2019 г. до 19.09.2019 г. в Ареста Пазарджик и 04.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в Затвора Пазарджик, ведно със законната лихва върху сумата от 300 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 02.11.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от К.В.Г. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за разликата над 300 лева до пълния предявен размер от 25 000 лева, както и за периодите от 24.08.2019 г. до 09.09.2019 г., от 20.09.2019 г. до 04.10.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 15.05.2020 г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ към Министъра на правосъдието, гр. София да заплати на К.В.Г. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 10 (десет) лева, представляваща сторените по делото разноски за държавна такса. Решението в частта, в която искът е оставен без разглеждане и е прекратено производството има вид на определение, което подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването на страните, в останалата му част подлежи на обжалване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
43 Административно дело No 1253/2020, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ВРАЦА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 12.3.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.А.,***, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Враца да издаде заповед на основание чл. 198, ал. 5 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1253/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от съобщаването му за ответника –Началника на Затвора гр. Враца, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
44 Административно дело No 1283/2020, VIII състав КСО С.Н.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Н.Й. *** Решение на Директора на ТП на НОИ Пазарджик № 1012-12-137-1/13.10.2020 г., с което е потвърдено разпореждане № 121-00-4011-3 от 19.08.2020 г. на ръководителя по осигуряване за безработица. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ТП на НОИ Пазарджик, за ново произнасяне, съгласно задължителните указания по приложение на материалния закон, като ОПРЕДЕЛЯ 14 дневен срок за изпълнение на указанията на съда. ОСЪЖДА ТП на НОИ Пазарджик да заплати на С.Н.Й. ***, сумата от 800/осемстотин/ лева разноски по делото. Решението е окончателно, съгласно разпоредбата на чл. 119 от КСО вр. чл. 117 ал.1 т.2, буква „б“. от КСО.
В законна сила на 16.3.2021г.
45 Административно дело No 1297/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АНИ И-2003 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АНИ И-2003" ЕООД, ЕИК 204685240, седалище и адрес на управление с. Исперихово, общ. Брацигово срещу Заповед № ФК- 495-0073070/ 02.09.2020 г. на началника на отдел "Оперативни дейности" Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА "АНИ И-2003" ЕООД, ЕИК 204685240, седалище и адрес на управление с. Исперихово, общ. Брацигово да заплати на ЦУ на НАП гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100. 00 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 1298/2020, IX състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.А.В. ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.3.2021г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА БЕЛОВО, обл.Пазарджик, ЕИК 000351558 със седалище и адрес на управление : гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4 А представлявана от кмета Костадин Георгиев В. да заплати на Л.А.В. ЕГН ********** *** , със съдебен адрес ***, офис № 12 , чрез адв. П.К. от ПАК сумата в размер на 11000,00 лв. представляваща обезщетение за претърпяна от него неимуществена вреда , причинена му от постановения незаконосъобразен административен акт материализиран в заповед № 197 / 16.07.2015 г. на Кмета на Община Белово , ведно със законната лихва , считано от 05.07.2017 г. до окончателното изплащане, както и сторените в настоящото производство разноски в размер на 429,79 лв. ,като ОТХВЪРЛЯ претенциите над размера от 11000,00 лв. до претендирания в исковата молба размер от 90000,00 лв. , както и за лихва за забава извън посочения по-горе период – като неоснователни. ОСЪЖДА Л.А.В. ЕГН ********** *** , със съдебен адрес ***, офис № 12 , чрез адв. П.К. ***, ЕИК 000351558 със седалище и адрес на управление : гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4 А представлявана от кмета Костадин Георгиев В. сторените по делото разноски в размер на 1842,10 лв. ОСЪЖДА Л.А.В. ЕГН ********** *** , със съдебен адрес ***, офис № 12 , чрез адв. П.К. от ПАК да заплати по сметка на ПзАС разноски за възнаграждение на вещи лица в размер на 632,38 лв., както и ОБЩИНА БЕЛОВО, обл.Пазарджик, ЕИК 000351558 със седалище и адрес на управление : гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4 А представлявана от кмета Костадин Георгиев В. да заплати по сметка на ПзАС разноски за възнаграждение на вещи лица в размер на 88,52 лв. Решението е неокончателно и подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневън срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 1305/2020, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 23.3.2021г.
ОТМЕНЯ Писмена покана с изх. № 13/29.02.1785/01.10.2020 г. за изпълнение на наложени санкции – възстановяване на суми, получени без правно основание по извършена проверка със Заповед № 13/РД-09-346/03.06.2020 г. на И.Д. Директор на РЗОК гр. Пазарджик. ОСЪЖДА РЗОК – Пазарджик да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, направените по делото разноски в размер на 520 (петстотин и двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
48 Административно дело No 1310/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Б.В. ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 24.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от А.Б.В. с ЕГН: ********** *** против ТП на Национален Осигурителен Институт Пазарджик с искане ответникът да ? заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1300 лв. и обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер 1000 лв. за периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. във връзка с бездействие и неоснователно забавяне изплащането на 4 броя болнични листове – Е20200463881, Е20201200376, Е20201200599 и Е20201371920. ОСЪЖДА А.Б.В. с ЕГН: ********** *** да заплати на Териториално поделение на Национален Осигурителен Институт Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
49 Административно дело No 1336/2020, VII състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) И.З.К.   Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 8459/26.11.2020 г. на И.З.К.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1336/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на И.З.К..
50 Административно дело No 1341/2020, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Е.Р.Р. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.Р.Р. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 20-0310-000124/02.11.2020г. на Началник РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване.
51 Административно дело No 1347/2020, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ-1-ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 17.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „ДКЦ 1 Велинград“ ЕООД с ЕИК: 130122712 против Заповед за налагане на санкция № 13/РД-09-1012/05.11.2020 г. на Директор на РЗОК Пазарджик в частта по т.2. ОСЪЖДА „ДКЦ 1 Велинград“ ЕООД с ЕИК: 130122712, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49 да заплати на Районна здравноосигурителна каса Пазарджик сторените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
52 Административно дело No 1362/2020, VIII състав Закон за движението по пътищата С.И.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба, на С.И.Т., ЕГН ********** Отказ на Началника на сектор „Пътна полиция“ ОДМВР- Пазарджик , с рег. № 100600-18484 от 11.11.2020г., с който му е отказано издаването на справка нарушител/водач от региона, с което може да се яви на психологическо изследване в специализирана лаборатория ОСЪЖДА ОД МВР – ПАЗАРДЖИК да заплати на С.И.Т., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно дело No 1373/2020, VI състав ДОПК Л.С.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.П.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1373/2020 по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
54 Административно дело No 1378/2020, III състав Закон за защита от дискриминация ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 593/06.10.2020 г. на Комисията за защита от дискриминация гр. София. ОСЪЖДА Комисия за защита от дискриминация гр. София да заплати на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, ЕИК 205323041, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ №6, представлявано от А. У. направените по делото разноски в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
55 Административно наказателно дело (К) No 1381/2020, XII състав ЗАНН: ИААА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Н.Д.Й. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение (второ) от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на адв. П. , като процесуален представител на ответника по касационната жалба Н.Д.Й. за поправка на писмена грешка в мотивите на Решение № 59 / 01.02.2021 г. по КАНД № 1381 / 2020 г. по описа на ПзАдмС. Решението не подлежи на обжалване и на протест.
56 Административно дело No 1384/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДАНГИ 2011 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2021г.
ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от директора – д-р Митев да заплати на „ДАНГИ 2011“ЕООД ЕИК 201835699 със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, ул.“Симеон Велики“№7 представлявано от управителя Славов , сумата от 550 лева , имуществени вреди, причинени в резултат на незаконосъобразен административен акт – НП №89/24.04.2018г., отменен по съответния ред от РС Пазарджик с Решение постановено по АНД 804/18г. по описа на РС Пазарджик,потвърдено с Решение постановено по КАНД № 1111/18г. по описа на АС Пазарджик. ОСЪЖДА ОДБХ – Пазарджик, представлявано от директора – д-р Митев да заплати на „ДАНГИ 2011“ЕООД ЕИК 201835699 със седалище и адрес на управление гр.Септември, обл.Пазарджик, ул.“Симеон Велики“№7 представлявано от управителя Славов , чрез адв.К. със съдебен адрес и адрес за призоваване гр.Пазарджик, ул.“Хан Крум“1а,ет.2, офис 11 – процесуален представител направените по настоящото дело разноски в размер на 550 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
57 Административно дело No 1385/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЦИТМЕД ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-580-0077750 от 06.10.2020 г., издадена от Жулиета Михайлова, на длъжност Началник Отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която е разпоредено запечатване на търговски обект – запечатване на търговски обект — козметичен център, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Калофер,, № 18, стопанисван от „Цитмед“ ЕООД с ЕИК 201997014, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Дойран“, № 24 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
58 Административно дело (К) No 1388/2020, XI състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Т.М.А. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 837/29.10.2020 г., постановено по адм. дело № 485/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик в обжалваната му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
59 Административно наказателно дело (К) No 1389/2020, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ С.Д.Ч. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260111/27.10.2020 г., постановено по АНД № 726/2020г. по описа на Районен съд Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.
60 Административно дело No 1392/2020, II състав Закон за достъп до обществена информация И.Е.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Кмета на община Родопи, обл. Пловдив за предоставяне на достъп до обществена информация, по Заявление УРИ № 1606387822544 от 26.11.2020г., подадено от Б. ***. ВРЪЩА Заявление УРИ № 1606387822544 от 26.11.2020г., подадено от И.Е.Б.,***, на Кмета на община Родопи, обл. Пловдив за произнасяне по същото, при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Община Хитрино, обл. Шумен, с.Хитрино, ул.“Възраждане“ №45, да заплати на И.Е.Б.,***, сумата от 510,00лв.(петстотин и десет лв.), представляваща извършени разноски по производството. Решението не подлежи на обжалване.
61 Административно дело No 1396/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС - МОСВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение от 25.11.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020 г.“ - гл. директор на ГД „ОПОС“ към МОСВ. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Велинград, с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 35 сумата в размер на 7720,63 лв. (седем хиляди седемстотин и двадесет лева и шестдесет и три стотинки), представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване на страните.
62 Административно дело (К) No 1397/2020, XII състав Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) И.Т.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 1.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 923/12.11.2020 г. по адм. дело № 642/2020 г. на Административен съд – Пазарджик в обжалваната част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
63 Административно дело No 1398/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.А. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 9.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.А. ***, чрез адв. Д.Д., съдържаща искане съдът да задължи по реда на Раздел II, глава XV от АПК, Началника на РУ Велинград към ОДМВР Пазарджик да отмени своя Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 19-0367-000265 от 19.12.2019 г. поради отпадане на основанията за прилагането й. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1398/20 г.. по описа на Административен съд – Пазарджик,осми състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред Върховен административен съд.
64 Административно дело No 1400/2020, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.Ф.,
А.С.Ф.,
С.А.Ф.
НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2021г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № РД 14-2662 от 06.11.2020 г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 172, ал. 1, във връзка с чл. 171, т. 6 и чл. 172, ал. 2, т. 6 от Закон за движението по пътищата – временно спиране на дейността на контролно технически пункт ЕТ „С.Ф.-54“, чрез отнемане на индивидуални печати и карти за достъп до информационната система на А.С.Ф., ЕГН ********** – печат № 424-4 и карта № 6569 и С. Алиосманов Ф., ЕГН: ********** – печат № 424-1 и карта № 6570, до отстраняване на нарушението. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на ЕТ „С.Ф.“, ЕИК 112054715 със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул. „Пушкин“ № 1, представлявано от С.Ф. – управител, сторените по делото разноски в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на А.С.Ф. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 (десет) лева. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик да заплати на С.А.Ф. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 (десет) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.3.2021г.
65 Административно дело No 1404/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Б.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 9.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.С., ЕГН ********** *** против отказ на Началника на сектор „Пътна полиция“ ОДМВР- Пазарджик , с рег. № 100600-19679 от 27.11.2020г. да бъде върнато иззетото му СУМПС. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
66 Административно наказателно дело (К) No 1407/2020, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ изцяло Решение № 260099/23.10.2020 г., постановено по АНД № 1159/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-3/08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Оставя без уважение искането на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за присъждане на разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
67 Административно дело No 1417/2020, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО АГРО ДАР ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.3.2021г.
Отхвърля жалбата на „Еко агро дар“ ООД, ЕИК 203555607 против Заповед № 03-РД/2852 от 14.09.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано да бъде финансирано заявление ИД № 13/04/1/0/00389 за подпомагане на жалбоподателя с предмет на ивестицията “Строителство и оборудване на ферма за подово отглеждане на пилета – бройлери“ в с. Щърково, община Лесичово, със стойност на проекта 1 952 830 лв. без ДДС. Осъжда „Еко агро дар“ ООД, ЕИК 203555607 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ разноски по делото в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
68 Административно дело No 1427/2020, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** *** сумата в размер на 300 /триста / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди- заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по по АНД 72/2017 г. по описа на РС Велинград във връзка с отменено наказателно постановление № 16-0367-001810 от 21.10.2016 г. на Началника на РУ Велинград, както и законната лихва върху тази сума, считано от 21.12.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОДМВР, гр. Пазарджик, с адрес за призоваване гр. Пазарджик, пл. „Съединение“ № 3 да заплати на Н.Х.Н., ЕГН ********** сторените в настоящото производство разноски в размер на 310 лв. /триста и десет лева/, от които 10 лева държавна такса и 300 лв. разноски за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
69 Административно дело No 1433/2020, V състав КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 10.3.2021г.
Отменя Решение № Ц1021-12-173#1/25.11.2020 г., издадено от директора на Териториалното поделение на НОИ - Пазарджик, с което е спряно производството по жалба с вх. № Ц1012-12-173 от 26.10.2020 г. на Г.Д.Г. *** срещу Разпореждане № 121-00-5204-4 от 01.10.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, до приключване на образуваното друго административно производство, имащо съществено значение за решаването на спора в спряното производство. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
70 Административно дело No 1436/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Г.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 26.3.2021г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1436/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Административен съд – Пловдив. Определението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
71 Административно дело No 1437/2020, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БАРКЛИС МЕБЕЛ ЕООД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен списък на отхвърлено проектно предложение от 16.09.2020 г. на Ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ в частта за проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-14275 по процедура № BG16RFOP002-2/073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, подадено от „Барклис Мебел“ ЕООД с ЕИК: 202325425. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ в частта за проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-14275 по процедура № BG16RFOP002-2/073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, подадено от „Барклис Мебел“ ЕООД с ЕИК: 202325425 за решаване на въпроса по същество, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
72 Административно наказателно дело (К) No 1438/2020, XII състав ЗАНН: Общини Г.П.Г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260039/30.10.2020г. по АНД № 282/2020г. на Районен съд Велинград. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.
73 Административно дело No 1448/2020, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания НИКАН ЛАЙН ГРУП ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 8.3.2021г.
Обявява нищожността на Заповед № 86/08.02.2010 г. на кмета на община Пещера в частта й по т. 1, с която е отнето придобитото на 19.10.2001 г. с договор за замяна от „Перистера“ ООД, гр. Пещера право на строеж върху УПИ II – Търговия и офиси, кв. 110 по ПУП на гр. Пещера в размер на 72 кв.м. за изграждане на триетажна сграда за търговия и офиси и в частта й по т. 2, с която е обявено за нищожно Допълнително споразумение от 24.09.2007 г. към посочения договор за замяна, сключено между Община Пещера и „Булмак“ ЕООД, гр. Пазарджик. Оставя без разглеждане жалбата на „Никан Лайн Груп“ ООД, ЕИК 112056417 против Заповед № 86/08.02.2010 г. на кмета на община Пещера, в частта й по т. 3, с която са дадени нареждания на главния архитект да не издава скица-виза за проектиране, да не издава и подписва удостоверение за описание на имота, да не одобрява архитектурен проект, да не издава строително разрешение или презаверява такова и в частта й по т. 4, с която е наредено на директора на Дирекция „ОСМП“ да направи необходимото вписване в акта за общинска собственост и прекратява делото в тази му част. Осъжда „Никан Лайн Груп“ ООД, ЕИК 112056417 да заплати на община Пещера разноски по делото в размер на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
74 Административно дело No 1450/2020, X състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЕТ А.-Б.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“АДИ- Б.С.“ЕИК 112095982, чрез адв.Д. против параграф 3 от Тарифа на Общински съвет – Велинград за определяне на таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени за управление и ползване на община Велинград за срок от 25 години с Решение №27/04.02.2011г. и № 28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, приета с Решение №335/16.12.2020г. на Общински съвет – Велинград. Осъжда ЕТ“АДИ- Б.С.“ЕИК 112095982 да заплати на общински съвет Велинград сторените по делото разноски в размер на 600лв. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
75 Административно дело No 1452/2020, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация А.А.Ю. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 359 от 16.12.2020г. на Общински съвет Велинград, с което се възобновява производството по приемане на Решение № 133 от 30.05.2019г., прието на редовно заседание на Общински съвет гр. Велинград ; отменя се Решение № 133 от 30.05.2019г., прието на редовно заседание на Общински съвет гр.Велинград, с всички произтичащи от това правни последици; възлага се на Главния Архитект да отмени Удостоверение № 601 от 27.06.2019г. и скица №314 от 27.06.2019г. по чл.13, ал.5 ППЗСПЗЗ и се възлага на Кмета на Община Велинград да отмени Заповед №304 от 21.02.2020г. след отмяна на Решение № Д188 от 23.08.2019г. на Общинска служба по земеделие и гори гр. Велинград. ОСЪЖДА Общински съвет Велинград, да заплати на А.А.Ю., ЕГН:**********,***, сумата от 610,00лв.(шестстотин и десет лв.), представляващи извършени разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването, за неговото изготвяне.
76 Административно наказателно дело (К) No 7/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЕТ Н.-9.Н.Н. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260125 от 11.11.2020г., постановено по а.н.дело №788 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
77 Административно наказателно дело (К) No 9/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ ЕТ Д.И. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260048 от 12.11.2020г., постановено по н.а.х. дело № 260/2020 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от адв. А. – пълномощник на ЕТ „Д. И.“ от гр. Велинград, за присъждане на направените по делото разноски пред касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
78 Административно дело No 10/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВАРКО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-07-423/09.12.2020 г., издадена от Директор на ТП ДГС „Белово“ за обявяване на класирането на участниците на първо и второ място и определяне на купувач за продажба на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2111, подотдел 277п от териториалния обхват на ТП ДГС „Белово“. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на тръжната процедура, при спазването на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, съдържащи се в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП ДГС „Белово“ да заплати на „Варко груп“ ЕООД с ЕИК: 203376084, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 53 сторените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
79 Административно дело No 18/2021, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Д.С.Д. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 10.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД46-409/18.12.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите в частта, в която с която не се одобрява Протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9 във вр. с ал. 8, изр. 2 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти, частна държавна собственост, представляваща земеделска земя по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на бившето ТКЗС с. Сарая, общ. Пазарджик и се прекратява процедурата за провеждане на търг за имот с идентификатор 65437.93.30 по КККР на с. Сарая с площ от 1.950 дка. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите за решаване на въпроса по същество за имот с идентификатор 65437.93.30 по КККР на с. Сарая с площ от 1.950 дка, съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите София да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сторените разноски в производството в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
80 Административно дело No 20/2021, III състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 22.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л. *** против отказ на ОП „Чистота“ гр. Панагюрище за достъп до обществена информация, обективиран в писмо с изх. № 874/23.12.2020 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
81 Административно наказателно дело (К) No 22/2021, X състав ЗАНН: РДГ Г.А.Ш. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260038/17.11.2020 г., постановено по НАХД № 101/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище,като вместо това постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно НП № 110/23.04.2020 г. на Директора на РДГ-Пазарджик, с което на Г.А.Ш. ***, ЕГН: **********, на основание чл.83 м, чл.96, ал.1 от ЗЛОД и чл.53 от ЗАНН и за нарушение на чл.83 м във връзка с чл.65, ал.9 във връзка с чл.43, ал.3, пр.2, т.1 от ЗЛОД е наложена глоба в размер на 200 (двеста) лева, като законосъобразно., Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
82 Административно наказателно дело (К) No 24/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260039/17.11.2020г., постановеното по НАХД № 23/2020 година по описа на Районен съд - Панагюрище. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.
83 Административно наказателно дело (К) No 25/2021, XII състав ЗАНН: РИОСВ ЕТ М.-К.Н. РИОСВ ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 4.3.2021г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 584/24.11.2020 г., постановено по АНД № 1457 по описа за 2020 г., Районен съд - Пазарджик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.
84 Административно наказателно дело (К) No 26/2021, XI състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Е.Й.П. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №567 от 17.11.2020г., постановено по а.н.дело №1370 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
85 Административно дело No 32/2021, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.К.,
Р.А.М.,
Й.П.К.
ДНСК СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 17.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на П. Данаилов К., Р.А.М. и Й.П.К.,***, против ДНСК София с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 32/2021 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на П. Данаилов К., Р.А.М. и Й.П.К..
86 Частно административно дело (К) No 34/2021, X състав Частни КАНД и КАД Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.3.2021г.
ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А., ЕГН ********** от заплащане на държавна такса по ч.к.адм. д. № 34/21/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ОТМЕНЯ определение № 1563/19.10.2020 г. по адм. д. № 828/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик и Определение 1368/16.09.2020г., ПОСТАНОВЯВА: ОСВОБОЖДАВА Н. Азис, , ЕГН ********** от заплащане на държавна такса по адм. д. № 828/2020 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ВРЪЩА делото на Административен съд - Пазарджик за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
87 Административно дело No 35/2021, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 И.Л.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КЪМ СДВР ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 12.3.2021г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4332-005822/31.08.2017 г. на Началник отдел „Пътна полиция“ към СДВР. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 12.3.2021г.
88 Административно дело No 38/2021, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Д.И.У. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 4.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.У.,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0367-000223/29.12.2020 г. на началник РУП към ОД на МВР Пазарджик, РУ Велинград. ОСЪЖДА ОДМВР Пазарджик да заплати на Д.И.У.,*** сумата от 440 лв/четиристотин и четиридесет лева/ разноски. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила на 4.3.2021г.
89 Административно наказателно дело (К) No 40/2021, XI състав ЗАНН: НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Н.А.П.,
Х.Г.П.,
П.Г.П.,
Г.Г.П.
Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 11.12.2020г., постановено по н.а.х. дело № 1550/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. Решението е окончателно.
90 Административно дело No 41/2021, I състав Закон за защита от дискриминация Ш.П.И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 31.3.2021г.
ОТВЕЖДА от делото съдия-докладчик Мариана Шотева от Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА АД 41/21г. по описа на Административен съд – Пазарджик на Върховен административен съд за определяне на друг административен съд за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 41/21 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване.
91 Административно наказателно дело (К) No 43/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.М.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260028 от 16.12.2020г., постановено по а.н.дело №180 по описа на Районен съд Пещера за 2020 г. ОСЪЖДА Л.М.Б., ЕГН:**********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР, гр. Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
92 Административно дело No 46/2021, IX състав ДОПК М.Н.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 12.3.2021г.
По жалба на М.Н.Ч. ЕГН ********** *** и с адрес за кореспонденция : гр. Велинград , ул. „Братя Кръстини „ № 30 , чрез процесуален представител адв. Магдалена А. *** ОТМЕНЯ решение № 401/16.12.2020 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, по жалба вх. № 94-00-7762/ 03.12.2020 г. по регистъра на ТД на НАП – Пловдив , както и Разпореждане с вх. № С200013-137-0009239/19.112020 г. , издадено от Христина Дойчева – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик. ВРЪЩА административната преписка на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик за произнасяне в 14-дневен срок, съобразно дадените задължителни указания в мотивната част на решението. ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на М.Н.Ч. ЕГН ********** *** и с адрес за кореспонденция : гр. Велинград , ул. „Братя Кръстини „ № 30 , чрез процесуален представител адв. Магдалена А. *** сума в размер на 340,00 лв. сторени по делото разноски. Решението на основание чл. 268 ал.2 ДОПК, е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.3.2021г.
93 Административно дело No 48/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.К.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 11.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.М., ЕГН ********** с адрес: ***, против Заповед № 20-1006-000812/09.12.2020 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“Пазарджик към ОДМВР Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 11.3.2021г.
94 Административно наказателно дело (К) No 49/2021, X състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
Възобновява административнонаказателното производство по електронен фиш за налагане на глоба серия К с бланков № 2902122 на началника на Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Отменя електронен фиш за налагане на глоба серия К с бланков № 2902122 на началника на Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 22.3.2021г.
95 Административно наказателно дело (К) No 50/2021, X състав ЗАНН: НЗОК ЦУ НА НАП ГР СОФИЯ М И М -12016 ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260043/06.11.2020 г. постановено по АНД № 184/2020 г. по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
96 Административно наказателно дело (К) No 51/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260043/01.12.2020 г. постановено по АНД № 143 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда - Пазарджик , с адрес : гр.Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 15 А , ет.3 да заплати на „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление : гр. София, 120 , бул. „Илиянци „ № 72 , представлявано от управителя Белин Маринов, сторените в настоящото производство разноски в размер на 300,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
97 Административно наказателно дело (К) No 52/2021, XI състав ЗАНН: МВР А.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260050 от 09.12.2020г., постановено по н.а.х. дело № 238/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
98 Административно наказателно дело (К) No 53/2021, XI състав ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК К.А.Н. Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 585 от 27.11.2020г., постановено по а.н.дело №1347 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик да заплати на К.А.Н. *** сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща извършени от последния разноски по производството. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
99 Административно наказателно дело (К) No 54/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260035/16.11.2020 г. постановено по АНД № 112/2020 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
100 Административно дело No 62/2021, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.К.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 26.3.2021г.
Отхвърля жалбата на Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** против потвърдения с Решение № 550/24.09.2019 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив Ревизионен акт № Р – 16001318008024-091-001/04.07.2019 г., с който на Н. допълнително са установени публични задължения в общ размер на 11 776,42 лв. и лихви в общ рамер на 3 837,60 лв., както следва: за годишен и авансов данък по ЗДДДФЛ на ЕТ за 2015 г. 371,85 лв. и лихви 119,52 лв. и за 2016 г. 82,19 лв. и лихви 18,11 лв., данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2015 г. 8 721,74 лв. и лихви 2 803,45 лв., вноски за ДОО за 2015 г. 645,12 лв. и лихви 225,18 лв. и за 2016 г. 645,12 лв. и лихви 189,57 лв., вноски за ЗО за 2015 г. 403,20 лв. и лихви 159,53 лв. и за 2016 г. 403,20 лв. и лихви 118,49 лв. и вноски за ДЗПО – УПФ за 2015 г. 252 лв. и лихви 74,06 лв. и за 2016 г. 252 лв. и лихви 74,06 лв. Осъжда Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** да заплати на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив разноски по делото в размер на 2 995.26 лв. (две хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и двадесет и шест стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
101 Административно дело No 65/2021, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 11.3.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 65/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
102 Административно наказателно дело (К) No 74/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260106 от 23.10.2020 г., постановено по нахд № 1003/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-14 / 09.04.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – София, с което за нарушение на чл. 29, т. 1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето, на основание чл. 229, ал. 3 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 250 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
103 Административно наказателно дело (К) No 76/2021, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА АМОС 2000 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130/13.11.2020 г. постановено по АНД № 331/2019 г. по описа на Районен съд Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
104 Административно дело No 86/2021, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявана от управителя д-р Жеко Чешмеджиев, подадена чрез юрк. Георгиев, против Заповед № 13/РД-09-1043/20.11.2020г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 86/2021 година по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
105 Административно дело No 87/2021, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 8.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49, представлявана от управителя д-р Жеко Чешмеджиев, подадена чрез адвокат М., против Заповед № 13/РД-09-1081/30.11.2020г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/2021 година по описа на Административен съд - Пазарджик. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
106 Административно наказателно дело (К) No 89/2021, X състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ХОЛИДЕЙ АД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 19.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260115/29.10.2020 г. постановено по АНД № 233/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление № 468124-F501135/09.10.2019 г. на Директора на Дирекция „Обслужване“ Пазарджик в ТД на НАП Пловдив, с което на „Холидей“ АД с ЕИК 112621432 на основание 355, ал.1 КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лв. за нарушение на чл.3, ал.3, т.1 от Наредба Н-8/29.12.2005 г. на МФ, във вр. с чл.5, ал.4, т.2 от КСО. ОСЪЖДА „Холидей“ АД, ЕИК 112621432 да заплати на ТД на НАП Пловдив сумата от 160 (сто и шестдесет лева) представляваща сторените разноски за участие по делото пред две съдебни инстанции. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
107 Административно наказателно дело (К) No 90/2021, XI състав Други по ЗАНН А.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОД НА МВР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 16.12.2020г. на ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД, по нах. дело № 615/2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
108 Административно наказателно дело (К) No 92/2021, XII състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Р.А.А. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260162/14.12.2020 г. постановено по АНХД № 693/ 2020 г. на Районен съд – Пазарджик. Решението не подлежи на обжалване и протест.
109 Административно наказателно дело (К) No 93/2021, X състав ЗАНН: Агенция „Митници” А.Н.С. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАКИЙСКА" ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260054/16.12.2020 г., постановено по АНД № 229/20 г. по описа на Районен съд – Панагюрище. Решението е окончателно.
110 Административно наказателно дело (К) No 96/2021, XI състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 597/11.12.2020 г., постановено по н.а.х. дело № 1634/2020 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. ОСЪЖДА МБАЛ „Хигия“ АД да заплати на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сумата от 80 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението е окончателно.
111 Административно наказателно дело (К) No 97/2021, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260153/14.12.2020 г., постановено по АНД № 1160/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-1/08.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Оставя без уважение искането на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за присъждане на разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
112 Административно наказателно дело (К) No 99/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 599 от 14.12.2020 г., постановено по нахд № 1642/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-25 / 13.04.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – София, с което за нарушение на чл. 29, т. 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето, на основание чл. 229, ал. 3 от същия закон на “MБАЛ Хигия” АД, с ЕИК 112052721 е наложена имуществена санкция в размер на 1 250 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
113 Административно наказателно дело (К) No 100/2021, X състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260155/14.12.2020 г. постановено по АНД № 1002/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-16/09.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3 на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
114 Административно наказателно дело (К) No 101/2021, XII състав Други по ЗАНН МБАЛ ХИГИЯ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 17.3.2021г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 260161/14.12.2020 г., постановено по АНД № 1111/2020 г. по описа на Районен съд Пазарджик и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13-676-30/13.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на МБАЛ „Хигия“ АД, ЕИК 112052721, на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева на 500 (петстотин) лева. Оставя без уважение искането на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за присъждане на разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
115 Административно наказателно дело (К) No 104/2021, XII състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ГР.ПЛОВДИВ БОРИС КРЪСТАНОВ ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260165/16.12.2020 г. на Районен съд–Пазарджик, постановено по АНД № 1192 по описа на Районен съд – Пазарджик за 2020 година. ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Източнобеломорски район /БД ИБР /, с административен адрес : гр.Пловдив, ул.“Янко Сакъзов „ № 35 ,представлявана от директора Василка Иванова Чопкова чрез процесуалния си представител Неделя Гавраилова - старши юрисконсулт, да заплати на „Борис Кръстанов“ ЕООД , ЕИК 2028335330 , със съдебен адрес ***, л.“Двадесет и трета „ № 25 , представлявано от управителя Борис Петров Кръстанов сторените в настоящото производство разноски в размер на 700,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
116 Административно наказателно дело (К) No 118/2021, X състав ЗАНН: ДИТ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132/07.12.2020 г., постановено по АНД №305/20г. по описа на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
117 Административно наказателно дело (К) No 119/2021, X състав ЗАНН: ДИТ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 19.3.2021г.
Оставя в сила Решение № 131 от 07.12.2020 г., постановено по нахд № 307/2020 г. по описа на Районен съд – Велинград, с което е изменено Наказателно постановление № 13-002162 / 03.08.2020 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик и с което постановление за нарушение на чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 173, ал. 1 от Наредба 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използването на работното оборудване, на основание чл. 413, ал. 2 от КТ на “Ресайкъл компани” ЕООД, гр. София, с ЕИК 204680834 е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв., която с първоинстанционното решение е намалена на 1 500 лв. Осъжда “Ресайкъл компани” ЕООД, гр. София, с ЕИК 204680834 да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик разноски по делото в размер на 80 лв. /осемдесет лева/. Решението е окончателно.
118 Административно наказателно дело (К) No 121/2021, XII състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Ц.К. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ВЕЛИНГРАД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260055/08.12.2020 г., постановено по НАХД № 81/2020 г. по описа на на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
119 Административно наказателно дело (К) No 131/2021, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Л.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 583 от 24.11.2020г., постановено по а.н.дело №1471 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА Б.Л.Т., ЕГН: **********,***. к. Надежда І, бл. № 127, вх. Ж, ет.5, ап. 113 да заплати на Областна дирекция на МВР, гр. Пазарджик, сумата от 100,00лв.(сто лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
120 Административно наказателно дело (К) No 133/2021, X състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК З.С.М. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
Оставя в сила Решение № 260159 от 14.12.2020 г., постановено по нахд № 274/2020 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което е отменено Наказателно постановление № 19-0340-001931 / 13.12.2019 г., издадено от началника на Районно управление – Септември при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 179, ал. 2, предл. 1 от същия закон на З.С.М. *** е наложена глоба в размер на 200 лв. Осъжда Районно управление – Септември при Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на З.С.М. *** разноски по делото в размер на 700 лв. /седемстотин лева/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
121 Административно наказателно дело (К) No 134/2021, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ СБПЛРПЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26009 от 08.01.2021г., постановено по н.а.дело № 1042 по описа на Районен съд Пазарджик за 2020г. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив, да заплати на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания Св. Петка Българска“ ЕООД, ЕИК 112059210, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, м. „4-ти километър“, сумата от 300,00лв.(триста лева), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
122 Административно наказателно дело (К) No 136/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК МОНТАЖИ КО ЕООД Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260048/08.12.2020 г. постановено по АНД № 146 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда - Пазарджик , с адрес : гр.Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 15 А , ет.3 да заплати на „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление : гр.София, 1220 , бул. „Илиянци „ № 72 , представлявано от управителя Белин Маринов, сторените в настоящото производство разноски в размер на 300,00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
123 Административно дело No 143/2021, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 2.3.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 143/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА материалите на адм. дело № 143/2021 г. за прилагане и докладване по адм. дело № 65/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
124 Административно дело No 149/2021, VIII състав Изборен кодекс Д.К.Х. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Решение от 1.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Х. *** против Решение № 246/08.02.2021 г. на ОИК Септември, с което на основание чл.87, ал.1, т.1 във вр. с чл. 30 от Изборния кодекс, чл.463 от същия кодекс, във р. с чл.42, ал.1, т.5 и ал.5 от ЗМСМА, ОИК- Септември е прекратила предсрочно пълномощията на Д.К.Х., обявен за избран за кмет на с. Ветрен дол, общ. Септември. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
125 Административно наказателно дело (К) No 152/2021, XII състав ЗАНН: ДИТ МОНТАЖИ КО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260049/08.12.2020 г. на Районен съд–Панагюрище, постановено по АНД № 150 по описа на Районен съд – Панагюрище за 2020 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
126 Частно админист. наказателно дело (К) No 167/2021, XI състав Частни КАНД и КАД В.Д.К. РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ СЕПТЕМВРИ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 16.3.2021г.
ОТМЕНЯ Определение № 8/13.01.2021 г., постановено по адм. дело № 1864/2020 г. по описа на Районен съд - Пазарджик. ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на В.Д.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. У. *** против Наказателно постановление № 18-0340-000314/15.03.2018 г. на Началника на РУ - Септември. Определението не подлежи на обжалване.
127 Административно наказателно дело (К) No 168/2021, X състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Т.М.К. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 22.3.2021г.
Оставя в сила Решение № 260005 от 20.01.2021 г., постановено по нахд № 253/2020 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с което е отменено Наказателно постановление № 2020-310-24-15 / 23.09.2020 г., издадено от директора на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с което постановление за нарушение на чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, на основание чл. 209, ал. 1, предл. 1 от същия закон на Т.М.К. *** е наложена глоба в размер на 300 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
128 Административно дело No 175/2021, VIII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Д.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Д.Д.М./***/ за сумата от 10 000 лв ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 175/21г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред тричленен състав на АС Пазарджик.
129 Административно дело No 178/2021, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 2.3.2021г.
Отхвърля искането на Община Лесичово съдът да се разпореди в полза на общината да бъде възстановена недължимо внесена държавна такса в размер на 19 335,70 лв. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от Община Лесичово, пред Върховния административен съд, с частна жалба, подавана чрез настоящия съд. Определението да се съобщи на Община Лесичово като й се изпрати препис от същото.
130 Административно дело No 179/2021, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.М.А.   Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 15.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М.А., в момента в ареста Затвора Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179 по описа на административен съд Пазарджик за 2021 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред троен състав на Административен съд Пазарджик, в седем дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.3.2021г.
131 Административно дело No 229/2021, I състав чл. 304 АПК Д.Г.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Разпореждане от 25.3.2021г.
Р А З П О Р Е Д И НЕ НАЛАГА ГЛОБА на Началника на Затвора Пазарджик за неизпълнение на съдебно решение 89/11.02.2021г. постановено по административно дело № 83/21г. по описа на Административен съд Пазарджик. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от връчването му.
132 Административно дело No 236/2021, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.Н.П. НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 31.3.2021г.
ОТМЕНЯ Определение № 544/29.03.2021 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание на 27.04.2021 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.П., ЕГН ********** ***, против ЕР № 0125/009 от 15.01.2021 г. на НЕЛК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 236/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
133 Административно дело No 242/2021, III състав КСО А.И.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 19.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.И., ЕГН ********** ***, подадена адв. П. ***, със съдебен адрес ***, офис център 1, офис № 11 против мълчалив отказ на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик да се произнесе по жалба против Разпореждане № **********/2020 г. за отпускане на пенсия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 242/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, ІІІ - състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
134 Административно дело No 253/2021, IX състав Закон за семейни помощи за деца М.С.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2038/05.03.2021 г. на М.С.В. ЕГН ********** *** срещу Заповед № 3СПД/Д – РА 211/22.01.2021 г. на Дирекция „Социално подпомагане „ гр. Пазарджик като просрочена и ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№ 253/ 2021 г. по описа на Административен съд-Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страната. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
135 Административно дело No 261/2021, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Г.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 26.3.2021г.
Присъединява административно дело № 261 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. към по-рано образуваното административно дело № 240 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. Прекратява формално административно дело № 261 по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. като съдебно производство, висящо пред Административен съд – Пазарджик. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните като им се изпратят преписи от същото.
136 Административно дело No 267/2021, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) А.С.Н. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Решение от 16.3.2021г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Л 306/04.03.2021 г. на Началника на Затвора Пазарджик , с която на основание чл. 101, т. 7, във вр. с чл. 102, ал. 2 от ЗИНЗС на лишения от свобода А.С.Н. е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 14 /четиринадесет/ денонощия“. ОСЪЖДА А.С.Н. в момента изтърпяващ наказание от свобода в 7-дневен срок да заплати по сметка на Административен съд Пазарджик държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева, като представи по делото платежен документ удостоверяващ плащането. На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС, решението подлежи на касационно обжалване пред тричленен състав на ПзАС в 14- дневен срок считано от днес.
137 Административно дело No 268/2021, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Определение от 30.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск на К.Д.И. срещу ГДИН за изплащане на обезщетение от прекратено трудово правоотношение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 268/2021г., по описа на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Дупница. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
138 Административно дело No 269/2021, IX състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) К.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА
Определение от 31.3.2021г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА като задължава Началника на Затвора гр. Пазарджик да представи по административно дело № 269 по описа за 2021 год. по описа на Административен съд Пазарджик , записите от камерите в мястото за престой на открито , определено за Първо отделение в Затвора гр. Пазарджик на дата 05.03.2021 г. от 12,50 ч. до 14,30 ч. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Д.И.,*** за освобождаване от заплащане на държавна такса дължима за разглеждане на молбата за обезпечаване на доказателства по настоящото дело в размер на 10,00 лв. ,както и молбата за предоставяне на безплатна правна помощ - като неоснователни. ОСЪЖДА К.Д.И.,*** да заплати по сметка на ПзАС държавна такса в размер на 10,00 лв. Определението в частта му, с която е отхвърлено искането за освобождаване от внасяне на държавна такса и за предоставяне на безплатна правна помощ , подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на ПзАС в 7-дневен срок от съобщаването.
139 Частно административно дело (К) No 271/2021, X състав Частни КАНД и КАД ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ М.К.Р. Председател:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 22.3.2021г.
Изпраща по компетентност частната жалба (наречена „касационна”) на едночленния състав на Административен съд – Пазарджик, постановил протоколно определение от 26.01.2021 г., по адм. д. № 271/2021 г., за да бъде разгледана от него като искане за изменение на определението в частта му за разноските. Оставя без разглеждане частна жалба (наречена „касационна”) от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” против протоколно определение от 26.01.2021 г., постановено по адм. д. № 271/2021 г. от едночленен състав на Административен съд – Пазарджик в частта му за разноските и прекратява касационно административно дело № 271, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2021 г. Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и на адвокат Г.М..
140 Административно дело No 278/2021, VIII състав Закон за достъп до обществена информация К.И.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 16.3.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 278 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик. ИЗПРАЩА административно дело № 278 по описа за 2021 година на Административен съд Пазарджик по подсъдност на Административен съд-Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
141 Частно админист. наказателно дело (К) No 316/2021, XI състав Частни КАНД и КАД П.В.Б. ОБЩИНА БАТАК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2021г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение № 260011 от 11.02.2021г., постановено по к.адм. дело №227 по описа на Районен съд Пещера за 2020г., с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на Районен съд Пещера за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване.
142 Административно наказателно дело (К) No 321/2021, XI състав Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК А.П.М. Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Определение от 25.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от ст. комисар Ивайло Тишев – директор, подадена чрез процесуалния представител Красимира Пенова против Решение № 26004/20.01.2021 г., постановено по н.а.х. дело № 268/2020 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х. дело № 321/2021 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.