Административен съд - Пазарджик
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2020г. до 31.3.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 333/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.М.Т. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2018, в частта, с която са изключени за подпомагане площите от имоти, заявени от него за подпомагане в качеството му на земеделски производител, а именно площ от 0, 56ха, попадаща в парцел № 07572-1053-1-1, площ от 0, 10 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-2-1, площ от 0, 10 ха, попадаща в парцел № 07572-1053-4-1, всички находящи се в землището на с. Бъта, община Панагюрище. ИЗПРАЩА преписката на Министъра на земеделието, храните и горите в тази й част за ново произнасяне, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на Г.М.Т., ЕГН **********, с адрес ***, направените по делото разноски в размер на 880 (осемстотин и осемдесет)лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
2 Административно дело No 622/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 312з-1473 от 10.05.2019 г. на Директора на ОД на МВР Пазарджик, с която е наложено на А.И.П., държавен служител- младши инспектор, младши автоконтрольор в група „КПДГПА“, в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР –Пазарджик дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик да заплати на А.И.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 830 /осемстотин и тридесет/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно оспорване
3 Административно дело No 647/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 366 от 16.05.2019г. на Кмета на Община Стрелча, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наредено, К.К.Т.,ЕГН********** ***, да премахне незаконен строеж : част от стопанска сграда, попадаща в УПИ ХІІ-магазин, кв. 35 по плана на гр. Стрелча с размери 4,75м./4,05м. ОСЪЖДА Община Стрелча, обл. Пазарджик да заплати на К.К.Т.,ЕГН********** ***, сумата от 675,00лв. (шестстотин седемдесет и пет лв.), направени от последната разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
4 Административно дело No 761/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност БУЛ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.3.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № Р-16001317005496-091-001 от 06.03.2019г., издаден от Н.Ж.К., на длъжност началник на сектор, като орган възложил ревизията и М.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите, като ръководител на ревизията при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 339 от 03.06.2019год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, за отчетни периоди 01.04.2017г. до 31.07.2017г. ; 01.02.2015г. до 28.02.2015г. и 01.12.2014г. до 31.12.2014г. е отказано право на данъчен кредит по данък върху добавената стойност в общ размер на 190882,00лв.; начислен е допълнителен данък върху добавената стойност за внасяне в размер на 300,01лв., като са начислени съответни лихва за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета в размер на 32957,33лв. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „Бул Лес“ ЕООД, ЕИК 112580829, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Свобода”, №5а, сумата от 6850,00лв. (шест хиляди осемстотин и петдесет лева), за представляваща извършени от дружеството разноски по производството. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
5 Административно дело No 876/2019, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.Н.Г. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Н.Г.,***, срещу действие на Началник Служба по геодезия картография и кадастър Пазарджик по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри Язовир „Батак“, Зона „А“, гр. Батак, по отношение на поземлен имот с идентификатор 02837.503.351, като същият имот е заснет с различни площи и нови идентификатори 02837.503.1211 и 02837.503.1212, а в кадастралния регистър, за имот с идентификатор 02837.503.1212 е вписан и друг собственик на недвижимостта. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.
6 Административно дело No 878/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 575/17.07.2019г. на кмет на община Стрелча. ОСЪЖДА община Стрелча да заплати на „Булгармин Инженеринг“АД, с ЕИК 112532478, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, представлявано от изпълнителен директор Георги Стойов Симеонов сума в размер на 350 лева (триста и петдесет лева), представляваща сторените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
7 Административно дело No 961/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.3.2020г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 13/06/1/0/02449/3/01/04/01 от 31.07.2019 г. с изх. № 01-163-6500/488 от 01.08.2019 г. на директора на ОД на ДФЗ – Пловдив. ВРЪЩА делото като преписка на Областна дирекция гр. Пловдив на ДФЗ – РА за ново произнасяне при съобразяване указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция“ да заплати на Д.И.Д. ***, разноски по производството в размер на 1310 (хиляда триста и десет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 984/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.Й.К. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.К. *** против Решение от 05.06.2019 г., по т.2.61 на УС на камарата на независимите оценители за отказ за вписване в регистъра, потвърдено с Решение на КС на камарата на независимите оценители от 19.08.2019 г., като в условията на евентуалност и против решението на КС, обективирано в писмо с изх.№ 2270/19.08.2019 г., назовано отговор по жалба с вх.№ 5401/02.07.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 984/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА К.Й.К. *** да заплати на Камарата на независимите оценители в България сумата от 600/шестстотин/лева разноски по производството. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
9 Административно дело No 997/2019, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.П.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.К. ***, против действията на началника на СГКК Пазарджик по изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Батак, относно поземлен имот с идентификатор 02837.503.541, с вписване на нов собственик Държавата. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
10 Административно дело No 1115/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЛАТОРРЕ АВТО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Латорре Авто“ ЕООД, ЕИК 202435284, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № бл.32, вх.“А“, представлявано от Б.Д.П., подадена чрез адв. П., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ФК – 589-0028137/11.09.2019 год., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „„Латорре Авто““ ЕООД, ЕИК 202435284, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № бл.32, вх.“А“, представлявано от Б.Д.П. да заплати на Национална агенция по приходите/НАП/ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
11 Административно дело No 1161/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ЕТ С.-И.Ф. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. В. Ф., в качеството и на едноличен търговец с фирма ЕТ„Стилмар – И. Ф.“, със седалище гр. Пазарджик и с ЕИК 203462373, подадена чрез адв. Б. против Заповед № ФК – 652-0029076/02.10.2019 год., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“, Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА И. В. Ф., в качеството и на едноличен търговец с фирма ЕТ„Стилмар – И. Ф.“, със седалище гр. Пазарджик и с ЕИК 203462373 да заплати на Националната агенция за приходите /НАП/ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
12 Административно дело No 1211/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 С.Н.Н. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 2.3.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на С.Н.Н. ***, Заповед № 19-0310-000126/09.10.2019 г., издадена от началник РУ към ОДМВР Пазарджик, РУ Панагюрище, с която е приложена ПАМ на С.Н.Н. по чл. 171, т. 2а, б.“б“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца до една година, а именно за единадесет месеца, като НАМАЛЯВА срока на приложената ПАМ от единадесет на шест месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на С.Н.Н. *** разноски по производството в размер на 255 (двеста петдесет и пет) лева. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
13 Административно дело No 1217/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 К.И.Ц.Т. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 4.3.2020г.
ОХВЪРЛЯ жалба на К.И.Ц. – Т. *** подадена чрез адв. У., против ЗППАМ № 19-0340-000249/26.09.2019 г., издадена от началника на РУ към ОД МВР Пазарджик, РУ Септември, с която е приложена ПАМ на К.И.Ц. – Т. по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
14 Административно дело No 1243/2019, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители А.Г.Г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - АЛБЕНА КЕХАЙОВА КЪМ РС-ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОСЪЖДА държавния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 178 по описа на Съдебно изпълнителна служба, Районен съд Пещера за 2019г., да извърши необходимите действия по администрирането на заявените от А.Г.Г. ***№ 5417 от 16.10.2019г. до Държавна агенция „Национална сигурност“, София; Молба вх. № 5419 от 16.10.2019г. до Окръжна прокуратура Пазарджик ; Молба вх. № 5420 от 16.10.2019г. до Инспектората към Министерство на правосъдието и Молба вх. № 5418 от 16.10.2019г. до Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София съобразно правилата установени в Глава VІІІ, Раздели І и ІІІ от АПК. ОПРЕДЕЛЯ три дневен срок от влизане в сила на настоящото решение, за изпълнение на задълженията по Глава VІІІ, Раздели І и ІІІ от АПК, като съответно уведоми заявителя за предприетите действия. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
15 Административно дело No 1294/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация Б.В.Л. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л.,***, срещу Решение за достъп до обществена информация № 21/13.11.2019г. на секретаря на Община Панагюрище. ОСЪЖДА Б.В.Л.,*** да заплати на община Панагюрище сумата от 100 лв./сто/лева, за осъществената юрисконсултска защита. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест на основание чл.40 ал.3 от ЗДОИ.
16 Административно дело No 1302/2019, V състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.Г. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2020г.
Отменя Заповед за прилагане принудителна административна мярка № 19-0367-000206/16.10.2019 г. на началника на РУ-Велинград към ОДМВР Пазарджик, с която на М.Н.Г. е наложена мярката „прекратяване на регистрацията“ на собствения му лек автомобил „Ауди А 3“, с рег. № РА 5401 ВТ за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 6 месеца. Осъжда РУ-Велинград към ОДМВР Пазарджик да заплати на М.Н.Г. разноски по делото в размер на 310 лв. (триста и десет лева). Решението е окончателно.
17 Административно дело No 1333/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи К.А.Б. ПИ ПРИ ВТОРО РУ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 2.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.Б., с постоянен адрес ***, срещу протокол за предупреждение на полицейски орган ПИ при Второ РУ- Пловдив при ОДМВР Пловдив от 28.10.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1333/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
18 Административно дело No 1377/2019, VI състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, представлявано от своя изпълнителен директор, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-798-0029828/15.11.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Асарел-Медет“АД, с ЕИК822106269, да ЗАПЛАТИ на Национална агенция по приходите, сумата от 100лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 1398/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на Г.П.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 350,00лв.(триста и петдесет лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 1061 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 04.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 да заплати на Г.П.Ч., ЕГН **********,***, сумата от 410,00лв. (четиристотин и десет лева), представляващи извършени от последния разноски по настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
20 Административно дело No 1402/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 12.3.2020г.
Отменя мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на началника на ОД на МВР – Пазарджик, постановен по заявление на Н.С.Г. № 312000-14569/14.10.2019 г., а именно – отказ за предоставяне на хартиен носител на копия от докладни записки на двама полицаи, участвали в проверка на 13.10.2019 г. около 16:00 ч. в с. Мокрище, инициирана от жалбоподателя с обаждането му на тел. 112 и – отказ за предоставяне на електронен носител на запис от камерата, поставена на полицейския автомобил. Връща преписката на началника на ОД на МВР – Пазарджик за произнасяне при спазване на указанията и срока, посочени в мотивите на това решение Оставя без разглеждане жалбата в частта ? против Уведомление рег. № 312000-16388 от 12.11.2019 година на началника на ОД на МВР – Пазарджик, който не е съобщен на Г. и за който той е узнал при представянето му с преписката по настоящото дело и прекратява делото в тази му част. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Осъжда Н.С.Г.,*** да заплати на Административен съд – Пазарджик разноски по делото в размер на 5 лв. /пет лева/. Решението подлежи на касационно оспорване само в прекратителната му част, в 7-дневен срок, с частна жалба, подадена чрез настоящия съд, до Върховния административен съд.
21 Административно дело No 1411/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Решение от 2.3.2020г.
Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. обезщетение за имуществени вреди в размер на 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/, причинени на Д. от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 232/2015 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-000408 / 14.05.2014 г., издадено от началника на РУ Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Отхвърля иска на В.Г.Д. за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 2 000 лв. за сумата над присъдената сума от 670 лв., като твърдението е, че вредите са му причинени от заплащането на адвокатско възнаграждение в същия размер по нахд № 232/2015 г. по описа на Районен съд – Велинград, с решението по което дело е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0367-000408 / 14.05.2014 г., издадено от началника на РУ Велинград към Областна дирекция на МВР – Пазарджик. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 670 лв., считано от 19.12.2019 г. до окончателното изплащане на главницата от 670 лв. Отхвърля иска на В.Г.Д. против Областна дирекция на МВР – Пазарджик за присъждане на обезщетение за забава върху присъжданото обезщетение от 670 лв., считано 3 години назад от датата на завеждане на исковата молба, а именно от 10.12.2016 г. до 10.12.2019 г. в размер на 608,94 лв., както и законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до датата 18.12.2019 г. Осъжда Областна дирекция на МВР – Пазарджик да заплати на В.Г.Д. разноски по делото в размер на 2.80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/. Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно наказателно дело (К) No 1412/2019, XI състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БЕЛОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 457/23.07.2019г., постановено по АНД № 633/2019г. по описа на Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
23 Административно дело No 1420/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Решение от 11.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, със седалище гр. Пещера, подадена против Писмена покана № 29-02-1086/19.11.2019 г. на директора на РЗОК гр. Бургас в частта й по т. 1. ОСЪЖДА МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Нешо Чипев“ № 1, да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас сума в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
24 Административно дело No 1423/2019, I състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ВВС ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. В. А. с ЕГН ********** – в качеството му на управител на „ВВС ЛЕС“ЕООД, с ЕИК 201915165, със седалище и адрес на управление с.Козарско, общ.Брацигово, чрез адв.Б. срещу Заповед № 287 /29.11.2019г.издадена от Директора на ТПДГС-Пещера,с която е утвърден протокол от 29.11.2019г. за работа на комисия, назначена със Заповед №277/28.11.2019г. на Директора на ТП ДГС Пещера и е обявено класирането на кандидатите в обявения електронен търг – За обект №2002ет с прогнозно количество дървесина 456 куб.м. е обявен за класиран участник със Заявление Вх.№ 000003025 от 25.11.2019г. , 13.59 часа „ВВС“ООД с ЕИК 112637664, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, представлявано от В.С.А. с предложена цена в размер на 34164.00лева без ДДС и е определен за купувач на дървесината. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
25 Административно дело No 1436/2019, VII състав Закон за данък върху добавената стойност ТИМШЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НАП Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК 680-0023333/18.10.2019 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив, потвърдена с Решение № ГДФК 132 от 15.11.2019 г. на директор на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект - бензиностанция, находяща се в гр. Панагюрище, ул. „Околовръстен път“, стопанисвана от фирма „Тимшел“ ООД с ЕИК: 112624275 за срок от 5 (пет) дни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
26 Административно дело No 1443/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на М.П.Ф., ЕГН : **********,***, сумата от 100,00лв.(сто лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 107 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА М.П.Ф., ЕГН : **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
27 Административно дело No 1444/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3, да заплати на М.П.Ф., ЕГН : **********,***, сумата от 350,00лв.(триста е петдесет лева), обезщетение за имуществени вреди, представляващи извършени разноски за адвокатско възнаграждение по н.а.дело № 219 по описа на Районен съд Панагюрище за 2019 г., както и обезщетение за забавено плащане на същата парична сума съразмерно на законната лихва, считано от 19.12.2019г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА М.П.Ф., ЕГН : **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР, Пазарджик, пл. „Съединение“, №3 сумата от 100,00лв. (сто лева), представляващи разноски по осъществена юрисконсултска защита в настоящото производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
28 Административно наказателно дело (К) No 1455/2019, XI състав ЗАНН: НАП ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ М И М -1 2016 ЕООД Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 131/23.10.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 298/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Велинград. Решението е окончателно.
29 Административно наказателно дело (К) No 1457/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата О.М.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 160/18.11.2019г. по АДН № 175/2019г. на Районен съд – Велинград. Решението е окончателно.
30 Административно наказателно дело (К) No 1458/2019, XI състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАДИН 2017 ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №170 от 29.11.2019г., постановено по а.н.дело №284 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
31 Административно дело No 1460/2019, IV състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ИВЕТА-ДАНИ-68 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ВАСКО Д. НАНЕВ
Определение от 10.3.2020г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ивета-Дани-68“ ЕООД със седалище с. Габровица, ул. „Десета“ № 10, представлявано от управителя И. К. К., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-886-0025571/04.12.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Ивета-Дани-68“ ЕООД, ЕИК 204246243,със седалище с. Габровица, ул. „Десета“ № 10, представлявано от управителя И. К. К., да заплати в полза на Национална агенция по приходите 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1460/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание за присъстващата страна, а за оспорващото дружество – от датата на съобщаването му.
32 Административно наказателно дело (К) No 1466/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Л.В. СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 664/20.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 136/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
33 Административно дело No 1478/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 МЕТАЛИКА ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КПДГПА ПРИ ОДМВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Металика“ ООД с ЕИК 112567244, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян“ № 117, представлявано от Р.Ц.Ц. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 19-1006-000798/26.11.2019 г. на Началник група КПДГПА към ОД на МВР гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
34 Административно наказателно дело (К) No 1490/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, ПАЗАРДЖИК,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 06.12.2019г., постановено по а.н.дело №314 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
35 Административно наказателно дело (К) No 1491/2019, XI състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК РЕНТАКАР ПАЗАРДЖИК ЕООД Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
Оставя в сила Решение № 690 от 27.11.2019 г., постановено по НАХД № 1473/2019 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
36 Административно наказателно дело (К) No 1492/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, ПАЗАРДЖИК, РАЙННО УПРАВЛЕНИЕ СЕПТЕМВРИ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 688 от 27.11.2019г., постановено по а.н.дело №1403 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
37 Административно наказателно дело (К) No 1493/2019, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 670/22.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 1630/2019 г. по описа на Районен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
38 Административно дело No 1499/2019, III състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 ТОРГУС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 4.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Торгус“ ЕООД с ЕИК 822106245 с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, представлявано от управителя Л.Д. срещу Заповед за налагане на ПАМ № ФК – 897-0025445 от 03.12.2019 г., на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на НАП. ОСЪЖДА „Торгус“ ЕООД с ЕИК 822106245 с адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, представлявано от управителя Л.Д. да заплати в полза на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Пловдив в ЦУ на НАП направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
39 Административно наказателно дело (К) No 5/2020, XI състав ЗАНН: ДИТ МЕЛАДИНИС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669 от 21.11.2019г., постановено по н.а.дело № 607 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
40 Административно дело No 12/2020, II състав Закон за социално подпомагане П.Л.Т. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена П.Л.Т., ЕГН **********,***, срещу Решение № 13-РД-06-0049 от 20.12.2019г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, Пазарджик с което е отхвърлена жалбата на П.Л.Т. срещу Заповед № ЗСП/Д-РА–ПН/1465 от 22.11.2019г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, Панагюрище, съответно с която е отказано отпущане Михайлова на целева помощ за отопление при условията на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
41 Административно наказателно дело (К) No 19/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.П.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПЕЩЕРА КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.3.2020г.
ОТМЕНЯ определението от 12 февруари 2020г. с което е даден ход по същество на правния спор. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а. дело № 19 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 год. ИЗПРАЩА а.н. дело № 169 по описа на Районен съд Пещера за 2019г., на същият съдебен състав, за провеждане на производство по реда на чл. 175 от АПК относно Решение №101 от 28.11.2019г., постановено по а.н.дело №169 по описа на Районен съд Пещера за 2019 г. След произнасяне със съдебен акт по чл. 175 от АПК, делото да бъде върнато отново на Административен съд Пазарджик, за произнасяне по касационната жалба. Определението не подлежи на самостоятелно обжалване и протест.
42 Административно дело No 25/2020, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БАТАШКИ И ПАРТНЬОРИ ЕООД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 11.3.2020г.
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Македония“ № 3, п.к. 1606 да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД с ЕИК: 200029573, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК „Гоце Делчев“, бл.259, вх.А, ет.2-3, сумата в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди във връзка с отменено наказателно постановление № 2 от 21.07.2017 г. на ОПУ Пазарджик по АНД № 2341/2017 г. по описа на Районен съд Пазарджик и КАНД № 165/2019 г. на Административен съд Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата в размер на 1400 лв. от датата на завеждане на исковата молба – 09.01.2020 г. до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска за размера над 1400 лв. до 1800 лв. ОСЪЖДА „Пътна инфраструктура“ гр. София, с адрес за призоваване гр. София, бул. „Македония“ № 3, п.к. 1606 да заплати на „Б. и партньори“ ЕООД с ЕИК: 200029573, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК „Гоце Делчев“, бл.259, вх.А, ет.2-3, сумата в размер на 725 /седемстотин двадесет и пет/ лева, представляваща сторените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
43 Административно наказателно дело (К) No 26/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Н.Н.Ч. ОДМВР ПАЗАРДЖИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 12.3.2020г.
Оставя в сила Решение № 687/27.11.2019г. по НАХД № 1461/2019г. Районен съд Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
44 Административно дело No 36/2020, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Р.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ХРИСТИНА П. ЮРУКОВА
Решение от 6.3.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на И.Р.К.,***, сумата от 300 (триста) лева, представляващи разноски по НАХД № 232/2019 г. на Районен съд Панагюрище, във връзка с обжалване на НП № 19-0310-000785/28.08.2019 г. на началник РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Пазарджик, представлявана от своя директор, да заплати на И.Р.К.,***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
45 Административно дело No 51/2020, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Решение от 11.3.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на И.А.Д. ***, сумата от 500 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Пазарджик, представлявана от Директор – ст. комисар Тишев, с адрес пл. „Съединение“ № 3, гр. Пазарджик да заплати на И.А.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
46 Административно дело No 53/2020, VII състав ДОПК А.К.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.К.М. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адвокат С.Ч. ***, със съдебен адрес *** против Решение № 496/27.12.2019 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, в частта, в която е оставена без уважение депозираната от Маринов жалба с вх.№ 94-00-7870/11.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив, въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, с вх.№ 13/РД-16-279 / 10.12.2019 г., срещу опис на недвижим имот, обективиран в протокол за опис с изх.№ С 190013-028-0003219/ 09.12.2019 г., издаден от Красимира Тодорова, на длъжност Главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране” при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, като ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решението в останалата част, с което е оставена без разглеждане като просрочена депозираната от М. жалба с вх.№ 94-00-8002/ 19.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив и вх.№ 13/ РД-16-292 / 18.12.2019 г., въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик срещу Постановление на главен публичния изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис - Пазарджик за налагане не обезпечителни мерки по изп. дело № 13150004451/2015 г., в частта му касаеща 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с площ от 90 кв.м., находяща се в гр. Велинград на ул. „Христо Смирненски” № 21, община Велинград, ет.2- втори жилищен етаж от МЖС с идентификатор 10450 501.2867.1.2 и ВРЪЩА преписката на Директора на ТД на НАП Пловдив за произнасяне по същество по жалба с вх.№ 94-00-8002/19.12.2019 г. по регистъра на ТД на НАП гр. Пловдив и вх.№ 13/ РД-16-292 / 18.12.2019 г., въведена в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал. 4 ДОПК.
47 Административно наказателно дело (К) No 54/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 573/11.10.2018г., постановено по адм. дело № 293/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
48 Административно дело No 62/2020, VII състав Закон за социално подпомагане М.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Решение от 13.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на М.Д.С. с ЕГН ********** *** против Заповед за възстановяване на недобросъвестно получени социални помощи № 1303-РД01-0452/20.12.2019 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик, коригирана със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка № 1303-РД01-0452/10.01.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно наказателно дело (К) No 63/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС И.Г.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 604/04.12.2017 г., постановено по адм. дело № 430/2017 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
50 Административно наказателно дело (К) No 73/2020, XI състав ЗАНН: ИААА Н.В.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 144/01.11.2019 г., постановено по н.а.х. дело № 263/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велинград. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
51 Административно наказателно дело (К) No 75/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИНГРАД КЪМ ОД МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 03.12.2019г., постановено по а.н.дело №307 по описа на Районен съд Велинград за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
52 Административно наказателно дело (К) No 78/2020, XI състав чл. 281 от ЗИНЗС Т.Т.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Решение от 12.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686/12.11.2018 г., постановено по адм. дело № 394/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
53 Административно наказателно дело (К) No 87/2020, XI състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател:
ДЕСИСЛАВА Д. КРИВИРАЛЧЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА срещу Решение № 731 от 12.12.2019г., постановено по а.н.дело №1460 по описа на Районен съд Пазарджик за 2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
54 Административно дело No 125/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Ц.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.3.2020г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Б.Ц.С. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 125 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на Б.Ц.С. разноски по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване за присъстващите страни в 7-дневен срок от днес, а от ответника в 7-дневен срок от получаване на препис от настоящето определение.
55 Административно дело No 180/2020, VII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 А.А.Д. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ
Определение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба (наименувана жалба) на А.А.Д.,*** с правно основание чл.285 ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 180/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му на А.А.Д..
56 Административно дело No 186/2020, II състав ДОПК ЕТ С.-Я.-Я.Ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на Янко Иванов Чамов, регистриран като едноличен търговец с фирма „Сигма-Я – Янко Чамов“, ЕИК 822013093, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „Иван Кузмов“, № 1, вх. А, ет. 3, ап. 8, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №1335-ЗА от 27.12.2019г. на Председателя на Комисията за финансов надзор с който за ЕТ „Сигма-Я – Янко Чамов“ са определени задължения в размер на 500,00лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 186 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
57 Административно дело No 196/2020, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Р.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ В. ВИДЕВ
Определение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Р.Б. *** с която е предявен иск за имуществени вреди в размер на 200 лева в едно с лихва. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 196 по описа на АС Пазарджик за 2020 г. ОСЪЖДА ОД на МВР Пазарджик да заплати на К.Р.Б. разноски за водене на настоящето производство в размер на 360 лева, представляващи платено адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, който за присъстващите страни важи от днес, а за ответника от получаване на препис от настоящето определение.
58 Административно дело No 253/2020, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 11.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.С.Г.,*** против мълчалив отказ по № 181800-379/09.01.2020 г. по описа на ОД на МВР - Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 253/20г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.
59 Административно дело No 298/2020, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Председателя на Общински съвет – Сърница против Заповед № 86/04.05.2015г. издадена от Кмета на община Сърница. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 298/20 г. на Административен съд – Пазарджик. Определението може да се обжалва от страните, с частна жалба до Върховния Административен Съд, чрез Административен съд-Пазарджик в 7-дневен срок от съобщението.
60 Административно дело No 299/2020, VIII състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 М.Н.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУ ПАЗАРДЖИК Докладчик:
СВЕТОМИР В. БАБАКОВ
Определение от 9.3.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 299/2020 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик. ИЗПРАЩА същото за присъединяване към материалите по административно дело № 266 по описа за 2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящето определение да се изпрати на страните.
61 Частно административно дело No 316/2020, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АМОС 2000 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-ПЛОВДИВ В ЦУ НАП Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 5.3.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-144-0042928/14.02.2020г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП да заплати от бюджета на ЦУ на НАП на „АМОС 2000“ ЕИК 201089235 със седалище и адрес на управление гр.Ракитово, представлявано от Димитър Бекташев сумата 350лв.,представляваща разноски за внесена държавна такса и платен адвокатски хонорар. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
62 Административно дело No 327/2020, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.В.Б. НАЧАЛНИК НА РУП ГР.СЕПТЕМВРИ ПРИ ОД НА МВР ГР.ПАЗАРДЖИК Докладчик:
МАРИАНА Д. ШОТЕВА
Определение от 13.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.В.Б. с ЕГН ********** държавен служител : мл.инспектор , ст.полицай в група „ОП“ при РУ- Септември при ОДМВР Пазарджик, от гр.Септември, ул.“Бистрица“№5 против Заповед № 340з-51 от 13.02.2020г. на Началник на РУ-Септември при ОДМВР Пазарджик за налагане на дисциплинарно наказание. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №327/20 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, І състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до жалбоподателя с частна жалба пред ВАС.
63 Административно дело No 349/2020, II състав ЗИНЗС(без чл.111,чл.122,чл.193,чл.281 и без исковите производства по чaст VII - чл.284,чл.285 и чл.286) С.Ф.В. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПАЗАРДЖИК Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба, заявена от С.Ф.В., в момента изтърпяващ наказание в Затвор Пазарджик срещу Заповед № Л-294- от 05.03.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 349 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седем дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
64 Административно дело No 368/2020, II състав Други ; ЗИНС- чл.111, чл.122 и чл.193 Н.И.Д. НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОДМВР ПАЗАРДЖИК РУ ВЕЛИНГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 26.3.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 368 по описа на Административен съд Пазарджик за 2020 г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Смолян. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.